Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Geen onderworpenheid in Saudi-Arabië

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Een pensionado, werkt en verblijft in Saudi-Arabië. Hij heeft een duurzame band met Nederland en ook voor het verdrag woont hij in Nederland. Er is geen onderworpenheid aan belasting in Saudi-Arabië voor zijn pensioenen en uitkeringen. Nederland mag heffen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:879

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus en belastingverdrag België - Frankrijk / Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2020

Thuis werken is een aandachtspunt bij grensarbeiders. België kent met Frankrijk en Luxemburg in het belastingverdrag voor incidenteel thuis werken een aparte regeling voor grensarbeiders. Het thuiswerken vanaf 14 maart 2020 wordt, tot nader order, niet als zodanig in aanmerking genomen.

Bron: Federale overheidsdienst Financiën, 13 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Belasting en premies bij vergoeding wegens ontbinden arbeidscontract

Denise Leenders Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Denise Leenders, adviseur bij het GrensInfoPunt Aken/Eurode (www.grenzinfopunkt.eu)

Wanneer een arbeidscontract eindigt, heeft dat grensoverschrijdend vaak gevolgen waarmee personen zich geen raad weten. Hieronder bespreek ik de situatie van iemand waarbij een arbeidscontract nooit tot arbeid leidde. Er wordt ingegaan op de vraagstelling, welke details van bijzonder belang waren en de informatie die aan de betreffende persoon verstrekt kon worden. Een zaak uit de praktijk van het GrensInformatiePunt.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

De zuinigheid bedriegt de wijsheid? De Cyprusroute (weer) in de spotlight

Ken Liu Geschreven door
16-03-2020

Auteur: mr. Ken Liu, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (ken.liu@nl.ey.com)

Substantiële loonkostenverlaging en concurrentiekrachtverbetering zijn kernwoorden die AFMB Ltd. (hierna: AFMB) gebruikt om haar diensten te verkopen. Volgens AFMB kan men dit realiseren door de Europese regelgeving zo gunstig mogelijk toe te passen. In de praktijk staat de constructie van AFMB ook bekend als de Cyprusroute. In dit kader is onlangs de conclusie van Advocaat-generaal Pikamäe gepubliceerd waarin meer duidelijkheid wordt verschaft rondom de aanvaarbaarheid van deze Cypriotische constructie. In deze bijdrage zal ik de conclusie van de Advocaat-generaal bespreken en aangeven welke gevolgen dit heeft voor de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Formeel vereiste volstaat voor toepassing bestuurdersartikel in belastingverdragen

Andy Cools Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel wordt ingegaan op een concrete zaak van een Belgische belastingplichtige die lid is van de raad van bestuur van een Duitse vennootschap. De Belgische Rulingcommissie moest beoordelen of zijn vergoeding valt onder artikel 16 lid 1 van het belastingverdrag tussen België en Duitsland. Daarbij speelt de betekenis van 'fees' en van 'tantièmes, presentiegelden en andere soortgelijke' uitkeringen een rol.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Schema buitenlands belastingplichtigen 2020 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Belastingdienst/kennis- en expertisecentrum. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Voor de buitenlands belastingplichtigen is de relevante wetgeving ongewijzigd. Wel heb ik de actuele besluiten en jurisprudentie verwerkt. Ook stond er in voorafgaande jaren vermeld dat onder voorwaarden uitgaven voor monumentenpanden mogelijk waren bij buitenlands belastingplichtigen. Deze aftrek is vervallen en vanaf 2019 vervangen door een subsidie voor instandhouding rijksmonumenten. Nieuw opgenomen zijn antwoorden op veel gestelde vragen over de heffingskortingen. Ik besteed aandacht aan:

  • opbouw van de heffingskortingen in belasting- en premiedelen en
  • in welke verhouding ze tot elkaar staan,
  • het belastingdeel van heffingskortingen kan de premies verminderen,
  • de premiedelen van heffingskortingen kunnen de belasting verlagen.

De werkwijze van dit overzicht is ongewijzigd. Door middel van een stappenplan bepaalt men eerst het woonland, daarna wordt per (groep) land(en) getoond welke tegemoetkomingen en heffingskortingen mogelijk zijn. U leest per land op welke tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting een niet-inwoner recht heeft, als aan de voorwaarden van de specifieke tegemoetkoming is voldaan.

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020

Inwoners Polen zijn Nederlandse schenkbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2020

Twee inwoners van Polen hebben geld geleend aan een ANBI. Nadat de ANBI-status ingetrokken is, werd de lening omgezet in een gift. Daarmee is schenkbelasting verschuldigd, omdat de stichting in Nederland is gevestigd. Het woonland van de begiftigden is niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:397

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner van Spanje krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2020

X is in 2015 naar Spanje geëmigreerd. Het in Nederland belast inkomen is 89,8%. In Spanje is geen aangifte gedaan of belasting betaald. X heeft geen Spaanse inkomensverklaring. X heeft geen recht op Nederlandse fiscale faciliteiten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5844

Gepubliceerd in Nieuws

Wereldwinst van in Malta gevestigde BV is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2020

Een BV heeft haar zetel verplaatst naar Malta. De BV blijft door de vestigingsplaatsfictie binnenlands belastingplichtige. Nederland mag de wereldwinst belasten, voor zover deze niet (deels) is overgemaakt naar Malta. De heffing is niet beperkt tot de winst uit Nederlandse bronnen.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 13 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:637

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw vestigingsland hoeft eerdere verliezen niet te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2020

Een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap heeft de zetel verplaatst van Nederland naar Tsjechië. Het vrij verkeer van vestiging maakt niet dat de Nederlandse verliezen van voor de zetelverplaatsing verrekend moeten worden met Tsjechische winsten.

Bron: Hof van Justitie EU, 27 februari 2020, ECLI:EU:C:2020:127

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws