Vakblad Grensoverschrijdend Werken

Belastingverdragen met Ierland en Algerije in werking

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2020

Het halfjaarlijkse overzicht van belastingverdragen is weer gepubliceerd. In het eerste half jaar 2020 zijn de verdragen met Algerije en Ierland in werking getreden. De verdragen krijgen effect vanaf 1 januari 2021 voor o.m. de IB en de LB. Het verdrag met Liechtenstein is in juni 2020 getekend.

Gepubliceerd in Nieuws

Adviseur past 150 kilometer-criterium fout toe en is schadeplichtig

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2020

X krijgt kort na aankomst in Nederland een uitbetaling uit een aandelenplan. De 30%-regeling is niet van toepassing, omdat niet voldaan is aan het 150 kilometer-criterium. X had eerder enkele jaren in Brussel gewerkt. De adviseur is schadeplichtig, omdat het Belgische verblijf niet goed is beoordeeld.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 3 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5566

Gepubliceerd in Nieuws

Covid-19 belastingregeling: Nederland, Duitsland en België geven gehoor aan OESO-aanbevelingen

Valerie Ramaekers Geschreven door
02-07-2020

Auteur: Valérie Ramaekers, Senior Manager Global Employment Service, Deloitte Belastingadviseurs (vramaekers@deloitte.nl)

De COVID-19 pandemie heeft veel grensarbeiders gedwongen om virtueel vanuit huis te werken, om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De regels om te bepalen waar de grensarbeider loon/inkomensbelasting betaalt, zijn meestal gebaseerd op de fysieke aanwezigheid. In een notendop is de loon/inkomensbelastingpositie van de grensarbeider als volgt: in principe is het arbeidsinkomen dat kan worden toegerekend aan de werkdagen die in het thuisland (en buiten het land waar de werkgever is gevestigd) zijn verricht, belastbaar in het thuisland. In het land waar de werkgever is gevestigd, is het arbeidsinkomen dat toerekenbaar is aan de werkdagen die in dat land zijn verricht, belastbaar. Begin april 2020 heeft de OESO aanbevelingen geformuleerd om landen te stimuleren om de fiscale gevolgen van de COVID-19-crisis onderling te regelen. In de driehoek Nederland, België en Duitsland is hier in ieder geval gehoor aan gegeven en zijn er speciale Covid-19 belastingregelingen getroffen. De sociale zekerheidsautoriteiten van onder andere deze drie landen hadden al eerder hun coulancebeleid toegelicht. In onderstaande artikel ga ik in op de OESO-aanbevelingen, de Covid-19 belastingregelingen tussen Nederland/Duitsland en Nederland/België en het beleid van de sociale zekerheidsautoriteiten in deze landendriehoek.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Coronamaatregelen voor thuiswerkende grenswerkers: een zegening?

Marjon Weerepas Geschreven door
02-07-2020

Auteurs: Prof. dr. Marjon Weerepas en Ger Essers, respectievelijk verbonden aan de Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Belastingrecht en verbonden aan de Stichting Geen Grens (www.geengrens.eu)

Ten tijde van de coronacrisis werden miljoenen werknemers gedwongen om thuis te werken. Voor de in Nederland wonende en werkende werknemer heeft dit geen fiscale en sociale gevolgen. Hij blijft gewoon belasting- en premieplichtig in Nederland. Dit is anders voor de werknemer die in Duitsland of België woont en in Nederland werkt en omgekeerd. Hij zou tijdelijk een ongewenste sociale en fiscale switch maken. Dit is tijdens de coronacrisis voorkomen door resoluut ingrijpen van de nationale overheden en instanties. Nog nooit is er zo snel een grenseffectrapportage gemaakt. Zeer recent stelden D66 en GroenLinks voor om van thuiswerken een recht te maken. In dit korte artikel wordt beschreven op welke wijze de huidige Verordening nr. 883/2004 en de bilaterale belastingverdragen onderling het zogenoemde thuiswerken regelen.(1 Slecht! Ook wordt beschreven hoe tijdens de coronacrisis de bestaande belastingverdragen en de Europese verordening opzij gezet werden. Goed! Wanneer het recht op thuiswerken gerealiseerd wordt, zouden de huidige tijdelijke coronamaatregelen als ‘best practices’ structureel gemaakt moeten worden. Lang leve de coronaregelingen voor de gedwongen thuiswerkende grenswerker.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Welk land houdt nu rekening met de fiscale draagkracht?

Pim Mertens Geschreven door
02-07-2020

Auteur: mr. drs. P.J.T. Mertens, wetenschappelijk coördinator bij Expertisecentrum ITEM

Een van de beginselen van belastingheffing is draagkracht. Om belastingheffing te laten aansluiten op de draagkracht bestaan er, onder andere, fiscale tegemoetkomingen en aftrekken uit hoofde van de persoonlijke situatie. Zodra er meerdere landen in beeld komen, rijst de vraag welk land rekening dient te houden met de draagkracht van de belastingplichtige. Aan het eind van afgelopen jaar kwam het langverwachte Besluit van de Staatssecretaris van Financiën(1) als reactie op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) over het zogenoemde voetbalmakelaarsarrest. Dit artikel kijkt naar de Schumacker-doctrine en de Nederlandse belastingregels omtrent de fiscale faciliteiten ten behoeve van de persoonlijke situatie voor buitenlands belastingplichtigen.(2)

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

De verrekeningsprocedure in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting Nederland en Duitsland (deel 2)

Matthis Keuler Geschreven door
02-07-2020

Auteurs: Matthis Keuler, Sophia Cuppenbender en Steffen Aymans, allen werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve

In het hiernavolgende artikel wordt de toepassing van de Duitse vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belastingheffing over de inkomsten nader toegelicht. Onderstaande uiteenzettingen hebben betrekking op de juridische verhoudingen tussen Nederland en Duitsland. Om de fiscale gevolgen van een en ander te preciseren, zullen in dit kader tevens enkele voorbeelden worden uitgewerkt.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Naschrift bij artikel 'Grenswerkers en (fiscale) maatregelen in Corona-tijd'

Marjon Weerepas Geschreven door
02-07-2020

Auteur: prof.dr. M.J.G.A.M. Weerepas, verbonden aan de Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Belastingrecht (marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl)

Naar aanleiding van de beantwoording van de Kamervragen op 15 juni 2020(1) volgt thans een aanvulling op het artikel ‘Grenswerkers en (fiscale) maatregelen in corona-tijd’ verschenen in de vorige aflevering van dit tijdschrift.(2) In het artikel kwamen de (tijdelijke) overeenkomsten die Nederland heeft gesloten met België en Duitsland inzake het thuiswerken van grenswerknemers die een privaatrechtelijke dienstbetrekking verrichten aan de orde.(3) Een belangrijke vraag in die bijdrage was of niet ook een overeenkomst moet worden gesloten ten aanzien van de thuiswerkdagen van een persoon die grensoverschrijdend werkzaamheden verricht voor een publiekrechtelijke instelling. Er heerst namelijk onzekerheid hierover. Het betreft bijvoorbeeld personen die in België of Duitsland wonen en voor een Nederlandse universiteit werken.(4)

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Fiscale en socialezekerheidsposities grensarbeiders toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2020

In een brief aan de Kamer wordt ingegaan op de knelpunten waar grensarbeiders tegen aan lopen. Inhoudelijk komen aan de orde, de relatie tussen het Duits ouderschapsverlof en een Nederlandse WW-uitkering en het in twee landen betalen (via premies en belasting) van zorgkosten.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2020, 2020-0000088594

Gepubliceerd in Nieuws

Leidraad meldingsplicht grensoverschrijdende constructies gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2020

In de leidraad wordt verduidelijkt welke contructies meldingsplichtig zijn. Bijvoorbeeld een reguliere aanvraag van de 30%-regeling hoeft niet gemeld te worden, een opzet van een schijnconstructie (dienstbetrekking omzetten in een overeenkomst van opdracht) wel.

Bron: Ministerie van Financiën, besluit van 24 juni 2020, 2020-11382, Stcrt. 2020, 34991

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale afspraken met België verlengd tot 31 augustus

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2020

Nederland en België hebben de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, verlengd tot 31 december 2020

Bron: Ministerie van Financiën, 19 juni 2020, Stcrt. 2020, 34541

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws