Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. Dat in art. 6 van het verdrag met Mexico gesproken wordt over ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’, beperkt de box 3-heffing niet.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 1 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:318

Lees meer...

Belgische grensondernemer heeft recht op TOZO

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2022

X woont in België en heeft een bedrijf in Nederland. X vraagt in Nederland In het kader van de coronamaatregelen een TOZO-uitkering aan. Die krijgt hij niet omdat alleen inwoners recht hebben op bijstandsuitkeringen. De rechtbank vindt dat strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Limburg, 25 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:3194

Lees meer...

Rijnvarende valt niet onder het Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2022

Liechtenstein was voor 2019 nog niet aangesloten bij het Rijnvarendenverdrag. De door de SVB afgegeven A1-verklaring is juist en bindend voor de inspecteur. Er bestaat geen recht op verrekening van de ten onrechte in Liechtenstein betaalde premies.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:516

Lees meer...

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2022

Het overzicht van de belastingverdragen die gewijzigd zijn door het Multilateraal Instrument is geactualiseerd. 42, bijna de helft, van de Nederlandse belastingverdragen zijn sinds 1 januari 2020 gewijzigd. De wijziging sinds het vorige overzicht betreft Bahrein.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 april 2022

Lees meer...

Belgisch voorstel: 100 dagen thuis werken zou moeten kunnen

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2022

Het Benelux Parlement heeft aanbevolen de toegelaten thuiswerkdagen voor grenswerknemers te bepalen op 48 dagen. Volgens een aangenomen voorstel van resolutie in het Belgisch parlement zou dit fiscaal en voor de sociale zekerheid 100 dagen moeten zijn.

Bron: Belgische parlement, 20 april 2022

Lees meer...

Wob-verzoek meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2022

In het kader van het Wob-verzoek, is onder meer een memo gepubliceerd over de vraag of de omzetting van een pensioen in eigen beheer door iemand die niet in Nederland woont gemeld moet worden in het kader van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (DAC6).

Bron: Ministerie van Financiën, 20 april 2022

Lees meer...

Wob-verzoek pensioenartikel belastingverdrag Nederland - België

Carlo Douven Geschreven door
21-04-2022

Een Wob-verzoek over de overeenkomst van 5 maart 2018 biedt achtergrondinformatie over de totstandkoming van de overeenkomst. Aanleiding van de overeenkomst was de onduidelijkheid bij de Belgische belastingheffing over Nederlandse pensioenen.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2022

Lees meer...

Fiscale spelregels opties wijzigen mogelijk op 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2022

Het Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, dat onlangs opnieuw is ingebracht in het parlement, is op één punt wel gewijzigd. Als (streef)datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2023 opgenomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 april 2022

Lees meer...

Inspecteur kan zelfstandig de premieplicht bepalen

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2022

Als de SVB geen A1-verklaring heeft afgegeven kan de inspecteur zelfstandig bepalen waar belanghebbende sociaal verzekerd is. Aan de wel afgegeven A1-verklaring is de inspecteur niet gebonden omdat die onjuistheden bevat, ook al zijn dat mogelijk verschrijvingen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2510

Lees meer...

IND past dienstverlening aan

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2022

De IND sluit binnenkort de loketten in Utrecht en Rotterdam. De 4 bestaande loketten nemen dit over. Een aantal expatcentra gaan biometrische gegevens afnemen. Verblijfsdocumenten gaan meer lokaal, dichter bij de aanvrager, overhandigd worden.

Bron: IND, 7 februari 2022

Lees meer...

SVB houdt bij inwoner Duitsland terecht geen ZVW-premie in

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2022

A woont een deel van het jaar in een recreatiewoning in Nederland en een deel van het jaar in Duitsland. Het middelpunt van het maatschappelijk leven bevindt zich in Duitsland. De SVB heeft daarom terecht de inhouding van Zvw-premie op het AOW-pensioen beëindigd

Bron: Rechtbank Amsterdam, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:991

Lees meer...

Materiële werkgeversbegrip toetsen aan uitleg bronstaat

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2022

A-G Niessen gaat uitgebreid in op het begrip materiële werkgever in art. 15, lid 2 OESO-modelverdrag. Nederland dient hierbij de kwalificatie van bronland Duitsland te volgen. Ook wordt ingegaan op de integration-test, gezagsverhouding en de wijze van doorbelasten.

Bron: A-G Niessen, 16 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:250

Lees meer...

In Portugal belaste AOW belemmert recht op kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2022

A woont in Portugal. Hij krijgt uit Nederland een overheidspensioen en een AOW. Alleen de AOW is belast in Portugal, waardoor A in Portugal wel recht heeft op aftrekken in verband met zijn persoonlijke en gezinssituatie. Nederland hoeft die dan niet te verlenen.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:867

Lees meer...

In Nederland verblijvende Indiër heeft recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2022

Een Indiër verblijft anderhalf jaar voor studieredenen en later voor het zoeken van een baan in Nederland. Hij vindt die na een jaar en verzoekt om toepassing van de 30%-regeling. Hij had geen duurzame band met Nederland en is dan niet lokaal in Nederland geworven.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:812

Lees meer...

Werken met (buitenlandse) uitzendbureaus

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2022

De Nederlandse arbeidsinspectie heeft een website geïntroduceerd die een checklist bevat voor opdrachtgevers die werken met (buitenlandse) uitzendbureaus. Dit moet helpen om op een veilige en eerlijke manier met uitzendkrachten te werken.

Bron: Nederlandse arbeidsinspectie, 

Lees meer...

Ontslagvergoeding wordt toegerekend aan volledige diensttijd

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2022

A, woont in Nederland en ontvangt een ontslagvergoeding in 2017. Hij heeft in Nederland en Duitsland gewerkt voor zijn werkgever. Omdat Duitsland de ontslagvergoeding niet belast is geen sprake van dubbele heffing en hoeft Nederland geen voorkoming te verlenen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:904

Lees meer...

De Corona-afspraken met de buurlanden lopen definitief af op 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2022

Dat de corona-afspraak met Duitsland en België voor grensarbeiders is verlengd tot 1 juli was al bekend. In de overeenkomsten is opgenomen dat dit de laatste verlenging is en wordt verduidelijkt de term corona-maatregelen ruim uitgelegd moet worden.

Bron: Staatscourant, 6 april 2022

Lees meer...

Extraterritoriale kostenvergoeding lager na aanpassing loon

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2022

Een uitzendbureau heeft zijn werknemers extraterritoriale kosten vrij vergoed door een uitruil met loon (cafetariasysteem). Na een correctie van het loon om te voldoen aan de Wet minimumloon, heeft de inspecteur de extraterritoriale kosten terecht verlaagd.

Bron: Hoge Raad, 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:483

Lees meer...

Wetsvoorstel aandelenopties wordt ongewijzigd voortgezet

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2022

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten dat vorig nog werd aangehouden na twijfels bij parlementsleden wordt ongewijzigd voortgezet. De staatssecretaris hoopt dat het voorstel op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2020

Lees meer...

Nieuw Europees portaal voor melding internationaal transport

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2022

Vanaf 2 februari 2022 kan een buitenlandse transportonderneming die in Nederland rijdt, de internationale chauffeurs aanmelden via een Europees portaal. Eind 2022 wordt dit vermoedelijk ook verplicht. De aanmelding via postedworkers.nl kan dan vervallen.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Belgische Zaken, maart 2022

Lees meer...

Regels voor verblijven en werken gevluchte Oekraïners krijgen vorm

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2022

De voorlopige stand van zaken t.a.v. het verblijfsrecht voor vluchtelingen uit de Oekraïne en antwoorden op vragen over onder meer inkomen, werken in Nederland en verplichtingen van werkgevers zijn gepubliceerd.

Bron: IND en Overheid, maart 2022

Lees meer...

Brochure over grensoverschrijdend ondernemen

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2022

Er is een brochure verschenen met als titel 'Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Duitsland en Nederland'. Ingegaan wordt op algemene vereisten bij het starten van een bedrijf en de valkuilen en voorwaarden in de drie landen.

Bron: Interreg, ZZP-fabriek en Universiteit Maastricht, maart 2022

Lees meer...

Coronaovereenkomst grensarbeiders loopt verder door tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De corona-overeenkomst voor thuiswerkende grensarbeiders met Duitsland is verder verlengd tot 1 juli 2022. Na de stilzwijgende verlenging tot 1 april 2022 is de overeenkomst nu verder verlengd en loopt weer gelijk met de overeenkomst met België.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2022

Lees meer...

Inschrijven van personen uit Oekraïne in de BRP

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De aangepaste regels voor de inschrijving van personen uit de Oekraïne zijn gepubliceerd. De wijze van inschrijving en praktische problemen als het vaststellen van de identiteit, verblijfstitelcode, inreisdatum, ingezetenschap etc. worden toegelicht.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, maart 2022

Lees meer...

Geen aftrek eigen woning omdat niet voldaan is aan 90%-criterium

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

X is gehuwd met Y en heeft een eigen woning in een EU-lidstaat. Het inkomen van X is niet voor 90% of meer belast in Nederland, vooral door zijn box 3-inkomen. Nederland hoeft dan geen, ook niet deels, fiscale faciliteiten te verlenen voor de eigen woning.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maart 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:1220

Lees meer...

Coronaovereenkomst grensarbeiders met Duitsland is verlengd tot 1 mei

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De coronaovereenkomst met Duitsland over de gevolgen van het thuiswerken ten gevolge van corona-maatregelen is verlengd tot 1 mei 2022. Eerder is al bekend geworden dat de overeenkomst met België is verlengd tot 1 juli 2022.

Bron: Belastingdienst, 29 maart 2022

Lees meer...

Verzoek 30%-regeling terecht buiten behandeling gesteld

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2022

De inspecteur kan een verzoek om toepassing van de 30%-regeling ongegrond verklaren als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om de aanvraag te beoordelen. De aanvrager moet wel in de gelegenheid zijn gesteld het verzoek aan te vullen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1352

Lees meer...

Inwoner België die naar China wordt uitgezonden blijft in Nederland verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2022

Een inwoner van België wordt door zijn Nederlandse werkgever uitgezonden naar China. Op grond van het SZ-verdrag Nederland – China blijft de Belg onder de Nederlandse SZ-wetgeving vallen. De SVB moet een certificate of coverage afgeven.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:445

Lees meer...

Verblijven en/of werken in Nederland door vluchtelingen uit Oekraïne

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2022

Nederland heeft de maatregelen versoepeld t.a.v. het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen voor vluchtelingen uit de Oekraïne die ten gevolge van de Russische inval naar Nederland zijn gevlucht.

Bron: IND en UWV, maart 2022

Lees meer...

Bevestiging dat België Covid-afspraak met Nederland tot 1 juli verlengt

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2022

België verlengt de Corona-overeenkomst met Nederland voor grensarbeiders van 30 april 2020 tot 1 juli 2021. Voor de verlenging van de overeenkomst met Duitsland heeft België nog geen formeel akkoord bereikt.

Bron: Belgische Minister van Financiën, 23 maart 2022

Lees meer...

Inwoner Duitsland met Nederlands pensioen krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2022

X woont in 2017 in Duitsland en heeft een Duits inkomen van 8.764 en een in Nederland belast pensioen van 22.147. Hij betaalt in Duitsland geen belasting en had dat ook niet hoeven te betalen als zijn hele inkomen daar belast was geweest. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te geven.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1318

Lees meer...

Zonder geldend uitzendcontract niet verzekerd in werkland

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2022

X woont in Duitsland en werkt met tussenpozen in zijn gewoonlijk werkland Nederland via een uitzendbureau. Gedurende de periodes dat X contractueel in Nederland werkt, is X in Nederland sociaal verzekerd. In de tussenpozen is X in Duitsland verzekerd.

Bron: A-G Hof van Justitie EU. 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:197

Lees meer...

DigiD activeren buiten Nederland kan met videobellen

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2022

Nederlanders en EER-burgers die in het buitenland wonen, kunnen structureel hun DigiD via videobellen activeren via Nederland Wereldwijd. Tot nu toe kon dit alleen fysiek bij een DigiD-balie van een beperkt aantal consulaten of ambassades.

Bron: Ministerie van BZK, Logius, 27 maart 2022

Lees meer...

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en de aangifte IB

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2022

Als bij een partieel buitenlandse belastingplichtige (30%-er) de aangiftesoftware, in een emigratiejaar of in het jaar dat de 30%-regeling afloopt, de beperkte heffing in box 2 en box 3 niet kan verwerken. Dan moet tijdsevenredig herrekend worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 7 maart 2022

Lees meer...

Verdragsonderhandelingen met Rusland zijn gestopt

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2022

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met Rusland zijn gestopt. Een woordvooerder van het Ministerie van Financiën heeft dat laten weten aan het Financieel Dagblad.

Bron: Financieel Dagblad, 15 maart 2022

Lees meer...

Fiscale corona-afspraak met België is verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2022

De fiscale corona-afspraken met België voor grensarbeiders die thuiswerken wegens de getroffen corona-maatregelen, zijn volgens het Belgische kamerlid Matheï verlengd tot 1 juli 2022.

Bron: Het belang van Limburg, 17 maart 2022

Lees meer...

Buiten Nederland wonende pensioengerechtigden doen vaak onjuist aangifte

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2022

De Belastingdienst constateert dat veel aangiften van buitenlands belastingplichtigen met een Nederlandse oudedagsvoorziening onjuist worden ingevuld, ook door fiscaal dienstverleners. De Belastingdienst legt uit waar op gelet moet worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal dienstverleners, 15 maart 2022

Lees meer...

Hoogte algemene heffingskorting niet afhankelijk van wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2022

X immigreert in juni 2018 naar Nederland. X heeft recht op de arbeidskorting en het tijdsevenredig belastingdeel van de algemene heffingskorting, beide berekend op basis van het in Nederland belaste inkomen. Het inkomen uit het land van herkomst blijft buiten beschouwing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:920

Lees meer...

Geen recht op BPM-vrijstelling voor in België gehuurde auto

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2022

X rijdt in een door zijn BV in België geregistreerde (huur)auto. Het voertuig wordt voor meer dan 50% in Nederland gebruikt en de gehuurde Belgische kantoorruimte, maakt niet dat de BV in België is gevestigd. Een beroep op de BPM-vrijstelling faalt dan.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 februari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:560

Lees meer...

Belgische FOD zoekt naar oplossing voor grenstelewerk

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2022

Ook in België wordt, met de buurlanden, nagedacht over een oplossing voor grenstelewerk. Met Luxemburg is België een regeling overeengekomen dat in plaats van 24 dagen 34 dagen in het woonland gewerkt mag worden, zonder gevolgen voor de belastingheffing.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 11 februari 2022

Lees meer...

België wijzigt werkwijze attestering Nederlandse inkomensverklaringen

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2022

België heeft de aanvraag geautomatiseerd van de Nederlandse inkomensverklaring voor inwoners van België die in Nederland kwalificerend buitenlandse belastingplichtige willen zijn. België geeft de gegevens dan voor december 2022 door aan Nederland.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, maart 2022

Lees meer...

Beperking kwalificerende buitenlandse belastingplicht is redelijk

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2022

Iemand die niet woont binnen de landenkring (EU, EER, Zwitserland en BES) kan niet aangemerkt worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetswijziging die is ingegaan per 1 januari 2015 is niet evident onredelijk op dit punt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:662

Lees meer...

Malta-route voor pensioen blijkt doodlopend spoor

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2022

In 2015 bood een Maltees pensioenfonds aan Nederlandse pensioenen te gaan beheren. Eén Nederlandse werkgever is toen in het Maltese fonds gestapt, maar is daar inmiddels van terug gekomen. Het Maltese fonds heeft de vergunning weer ingeleverd.

Bron: PensioenPro, 8 maart 2022

Lees meer...

Verblijfskosten eigen rijders bij internationale ritten vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2022

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, kunnen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Lees meer...

Kennisdocument inkomstenverhouding is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2022

In het besluit is opgenomen hoe de inkomstenverhouding (IKV) in de loonbelasting moet worden verwerkt. Hoofdstuk 8 gaat over hoe de IKV verwerkt moet worden bij in het buitenland wonende werknemers, buitenlandse werkgevers en salary splits.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Lees meer...

Voortgangsrapportage herzien Sociale Zekerheids-Verordening

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2022

Nederland blijft moeite houden met de voorgestelde wijzigingen van de VO 883/2004 betreffende het land dat de werkloosheidsuitkeringen moet uitbetalen en de toepasselijke wetgeving bij detacheringen. In Europees verband vindt nog beraad plaats.

Bron: Ministerie van SZW, 3 maart 2022

Lees meer...

Verdrag met Polen wijzigt per 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2022

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag tussen Polen en Nederland uit 2020 treedt in werking op 30 april 2022. Van toepassing is het wijzigingsprotocol vanaf 1 januari 2023. In het vakblad van januari 2022 zijn de wijzigingen beschreven.

Bron: Tractatenblad, 3 maart 2022

Lees meer...

Cypriotische premies niet verrekenbaar in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2022

Een inwoner van Nederland kan niet aannemelijk maken dat hij minder dan 25% van zijn arbeidstijd in Nederland heeft gewerkt. Hij is dan sociaal verzekerd in Nederland. De ten onrechte op het loon ingehouden Cypriotische premies kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank-Noord-Nederland, 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4358

Lees meer...

Transactiekosten verlagen netto-uitkering in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2022

Transactiekosten die banken, bijv. in Turkije, in rekening brengen bij uitkeringsgerechtigden die wonen buiten het SEPA-gebied (Single Euro Payments Area) kunnen ten koste gaan van de netto-socialezekerheidsuitkering. UWV zal deze bankkosten niet compenseren.

Bron: Ministerie van SZW, 28 februari 2022

Lees meer...

Winstuitdeling is niet in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2022

V is in 2005 naar Spanje geëmigreerd en in 2013 naar de Curaçao. Hij heeft de werkelijke leiding van zijn BV beide keren meegenomen. De verkapte winstuitdeling in 2015 is dan niet in Nederland belast.

 Bron: Gerechtshof Amsterdam, 13 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:90

Lees meer...

Over Luxemburgse ziekte-uitkering zijn in Nederland premies verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2022

X is als rijnvarende in 2012 verzekerd in Nederland, omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. Ook voor de Luxemburgse ziekte-uitkering is X dan premieplichtig in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2021:3794

Lees meer...

BV DJ kan buitenlandse bronbelasting niet verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2022

Een DJ treedt in het buitenland op als A BV, dochter van B BV. De bij A BV ingehouden buitenlandse bronbelasting is niet verrekenbaar bij B BV, die geen buitenlandse gage geniet. Bij B BV is geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6088

Lees meer...

Veelgestelde vragen accidental Americans

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2022

Er zijn antwoorden gepubliceerd op veelgestelde vragen van toeval-Amerikanen. De antwoorden gaan over bank - en (basis)betaalrekeningen, proces, dubbele belasting, informatievoorziening etc.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 maart 2022

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Chili gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2022

Het nieuwe belastingverdrag met protocol is gepubliceerd in de Staatscourant. Het verdrag 2021 en het wijzigingsprotocol 2022 zullen ter stilzwijgende goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd.

Bron: Staatscourant, 5 februari 2021, Trb. 2021, 16

Lees meer...

Internationale belkosten zijn proceskosten

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2022

De kosten van internationale telefoongesprekken komen in aanmerking om vergoed te worden als proceskosten bij een fiscale procedure.

Bron: Hoge Raad, 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:148

Lees meer...

Actiegroep stop plunderen Duitse pensioenen vangt weer bot

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2022

Ook de nieuwe staatssecretaris is niet van plan het pensioenartikel in het verdrag met Duitsland aan te passen na klachten van inwoners van Nederland met een Duits pensioen kleiner dan € 15.000.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 februari 2022

Lees meer...

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever had de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 28 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4309

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Colombia is getekend

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Op 16 februari 2022 is een nieuw belastingverdrag getekend tussen Nederland en Colombia. De tekst en datum inwerkingtreding zijn nog niet bekend. 

Bron: Rijksoverheid.nl, 17 februari 2022

Lees meer...

A1-verklaring aanvragen bij SVB met eHerkenning

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Een A1-verklaring voor werknemers wordt aangevraagd via TWinternet. Om in te loggen op TWinternet is in de loop van 2022 eHerkenning nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Lees meer...

Pensionado in Duitsland krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2022

X betaalt in Duitsland geen belasting over zijn inkomen omdat Duitsland pensioenen niet volledig in de heffing betrekt en niet omdat X een laag inkomen heeft. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te verlenen, omdat hij in zijn woonland een gering inkomen heeft.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:709

Lees meer...

Werknemer zonder BSN? Gebruik uniek personeelsnummer

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2022

Als een werknemer in dienst is genomen, die geen BSN heeft, moet deze met een uniek personeelsnummer worden opgenomen in de aangifte loonheffingen. met toepassing van het anoniementarief. Het gebruik van een uniek nummer voorkomt fouten.

Bron: Forum Fiscaal dienstverleners, 4 februari 2022

Lees meer...

Belgische nieuwe ‘30%-regeling’ werkt door naar sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2022

De nieuwe Belgische kaderregeling die is gegaan op 1 januari 2022 werkt door naar de Belgische sociale zekerheidsbijdragen. De RSZ aanvaardt dat de reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden volgens deze regeling, ook vrij zijn van sociale bijdragen.

Bron: socialsecurity.be, 9 februari 2022

Lees meer...

Cypriotische trust-constructie adviseren is onaanvaardbaar

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2022

Het opzetten van een constructie om via een Cypriotisch trust belasting te ontgaan is ongepast. De adviseur is aansprakelijk voor de helft van de schade. De andere helft moet de klant zelf dragen, omdat hij op de hoogte was. De exoneratieclausule maakt dat niet anders.

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:157

Lees meer...

Dubbele heffing voorkomen na Belgische wetswijziging Nederlandse pensioenen

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2022

België verduidelijkt wat de gevolgen zijn van de wetswijziging die van toepassing is vanaf 1 januari 2021, die zeker moet stellen dat de Nederlandse pensioenen in België volledig belast worden. Uitgelegd wordt hoe dubbele heffing kan worden voorkomen.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 9 februari 2022

Lees meer...

Zelfstandige kan A1-verklaring in Duitsland alleen nog online aanvragen

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2022

Vanaf 1 januari 2002 kunnen (veel in Duitsland wonende) zelfstandigen die hun A1-verklaring voor de sociale zekerheid in Duitsland aanvragen, dat alleen nog digitaal doen via het Duitse portal sv.net.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Lees meer...

Onterechte premiebetaling leidt tot (vrijwillige) AOW-verzekering

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2022

A heeft sinds 2010 ten onrechte in Nederland sociale zekerheidspremies voldaan. De inspecteur geeft de premies voor 5 jaar ambtshalve terug. Voor de andere jaren merkt de SVB de AOW-premies aan als premies voor een vrijwillige AOW-verzekering.

Bron: Vakstudie Nieuws. 3 februari 2022

Lees meer...

Fout in aanslagen bij inwoners met buitenlands onroerend goed

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2022

Door een fout van de Belastingdienst zijn belastingaanslagen van belastingplichtigen met onroerend goed in het buitenland fout gegaan gedurende de jaren 2007 - 2015. De fouten 2012 - 2015 worden hersteld. De teruggave bedraagt € 72 per jaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2022

Lees meer...

Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2022

Het besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien. Terugkijken naar de laatste 12 maanden is als hoofdregel losgelaten. Toerekenen op basis van de diensttijd is de nieuwe hoofdregel. Veel Nederlandse verdragspartners hanteren dit ook.

Bron: Staatscourant, 4 februari 2022

Lees meer...

Geen aanvullende verzekering nodig voor WLZ na Brexit

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2022

De Wet langdurige zorg (Wlz) blijft onder de materiële werkingssfeer van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK vallen. De aanwijsregels van de HSO zijn en blijven dus van toepassing op alle volksverzekeringen.

Bron: Belastingdienst - Nieuwsbrief loonheffingen 2022, 2 februari 2022

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met België verwacht in eerste helft 2022

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2022

Nederland wil de onderhandelingen over de belastingverdragen met Spanje, Aruba, België en Curacao afronden in 2022. Met veel landen lopen nog verdragsonderhandelingen. Het verdrag met Rusland is vanaf 1 januari 2022 niet meer van toepassing.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 februari 2022

Lees meer...

Intrekking besluit vrijstellingsmethode bestuurder dit voorjaar

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2022

Naar verluidt wordt het besluit over de voorkoming van dubbele belasting uit 2008 dit voorjaar gepubliceerd. De goedkeuring dat onder voorwaarden de vrijstellingsmethode voor bestuurders van toepassing is in plaats van de verrekeningsmethode, zal dan waarschijnlijk vervallen.

Bron: NTFR, 27 januari 2022, 2022/427 (noot)

Lees meer...

Nederlands pensioen inwoner België is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2022

Na gegevensuitwisseling met België weet de Nederlandse inspecteur dat de Nederlandse pensioenen van T nauwelijks belast zijn in België. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De vrijstelling loonbelasting wekt geen vertrouwen op.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:104

Lees meer...

Handreiking anoniementarief bij ontbreken woonadres.

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2022

Als het woonadres van de werknemer niet bekend is moet het anoniementarief toegepast worden. In de Handreiking legt de Belastingdienst uit wat de werkgever moet doen om het woonadres van de werknemer te kunnen vaststellen.

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 25 januari 2022

Lees meer...

Checklist grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2022

De Belgische vakbond ACV heeft de checklist voor grensarbeiders, die in België wonen en (de eerste keer) in Nederland gaan werken, geactualiseerd naar de regelgeving zoals die geldt in 2022. De uitgebreide checklist vindt u hier.

Bron: Website ACV, januari 2022

Lees meer...

Bank mag buitenlandtoeslag in rekening brengen

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2022

Het financiële klachteninstituur KIFID heeft beslist dat een bank een buitenlandtoeslag in rekening mag brengen voor bankrekeningen van klanten die buiten Nederland wonen. De toeslag bedroeg 8 en resp. 15 euro per maand voor resp. inwoners van Zwitserland en Bonaire.

Bron: KIFID, 24 janari 2022

Lees meer...

Loon van derde binnen concernverband is loon

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2022

De Nederlandse werkgever moet over een toekenning van aandelen loonbelasting inhouden als de aandelen door een ander concernonderdeel worden verstrekt met medeweten van de werkgever. Ook als dat loon niet aan de werkgever wordt doorberekend.

Bron: Hoge Raad, 14 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:15

Lees meer...

Inspecteur maakt duurzame band met Nederland aannemelijk.

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2022

Y maakt niet aannemelijk dat hij inwoner van Marokko is, ondanks zijn woning en sociaal leven in Marokko. De rechtbank volgt de inspecteur die aannemelijk maakt dat Y een duurzame band heeft met Nederland en daarmee inwoner van Nederland is.

Bron: Rechtbank Den Haag, 15 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:14719

Lees meer...

Als Nederland gewoonlijk werkland is heeft werkgever pensioenverplichting

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2022

Buitenlandse werknemers met een A1-verklaring werken vanuit een buitenlandse vennootschap. Nederland is hun gewoonlijk werkland. De buitenlandse werknemers vallen onder de verplicht deelname in het bedrijfstakpensioenfonds van de vleesverwerkende industrie.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 30 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11021

Lees meer...

Dividend aandelenbelegging is niet dubbel belast

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2022

A woont in Nederland en heeft in 2017 Belgische aandelen gekocht en verkocht. Hij heeft dividend ontvangen onder inhouding van 30% bronheffing. De aandelen behoren op 1 januari niet tot de grondslag van box 3 en zijn dan niet dubbel belast, zodat geen aftrek elders belast aan de orde is.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 december 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6826

Lees meer...

Regeling tijdelijke tegemoetkoming rijnvarenden

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2022

De tegemoetkoming ziet op de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 voor een groep in Nederland verzekerde rijnvarenden. Hiermee wordt zij alsnog behandeld alsof ze in Nederland verzekerd waren zonder de onverplichte afdracht door de werkgever elders.

Bron: Staatscourant, 24 december 2021, 50396

Lees meer...

Nederland wil geen EU-richtlijn minimumlonen maar een aanbeveling

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2022

De actuele ontwikkelingen op het EU-dossier 'Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ is in de Tweede Kamer toegelicht. De richtlijn moet werkemers beschermen door hen toereikende minimumlonen te geven waar ze in Europa ook werken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 januari 2021

Lees meer...

Regels werkvergunningen gewijzigd per 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2022

De maximale duur van een werkvergunning voor buitenlandse werknemers is verlengd tot maximaal drie jaar. Het loon moet op een bankrekening van de werknemer worden betaald. Voor Aziatische koks zijn de voorwaarden ook gewijzigd.

Bron: UWV, 13 januari 2022

Lees meer...

Overheidspensioen inwoner VS is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2022

X woont in de Verenigde Staten en had in 2017 nog de Nederlandse nationaliteit. In 2017 geniet X een ABP-pensioen opgebouwd werkend in overheidsdienst. Nederland heeft het heffingsrecht over het pensioen. Dat ABP een privaatrechtelijke instelling is maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6606

Lees meer...

Vanuit buitenland kan lijfrente omgezet worden in periodieke uitkering bij meer verzekeraars

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2022

In het buitenland wonende bezitters van een lijfrente, kunnen onder voorwaarden lijfrentekapitaal fiscaal geruisloos omzetten in een periodieke uitkering. Dat kan nu ook bij een andere verzekeraar dan de verzekeraar waar de lijfrente is aangekocht.

Bron: Verbond van verzekeraars, 12 januari 2022

Lees meer...

Thuiswerken door COVID leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2022

Z is lid van het managementteam van het buitenlandse bedrijf X in land B. Vanwege Covid werkt ze thuis in Nederland. Na covid wil Z zich vestigen B, waar ze ook gaat werken. De Nederlandse woning staat X niet ter beschikking. Er is geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 15 juni 2021

Lees meer...

Thuiswerken voor buitenlandse vennootschap is geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2022

B verricht thuis werkzaamheden voor de buiten de EU gevestigde vennootschap X, die geen andere Nederlandse activiteiten verricht. X mag geen overeenkomsten sluiten voor X. De woning van B staat X niet ter beschikking. X heeft dan geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 7 december 2021

Lees meer...

Door emigratie partner is nog maar 50% hypotheekrente aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2022

A en B zijn gehuwd en bezitten samen een eigen woning met een hypothecaire schuld in Nederland. Medio 2015 is B geëmigreerd. A en B zijn dan geen fiscale partners meer. A kan na de emigratie nog maar de helft van eigen woningaftrek in aftrek brengen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1311

Lees meer...

Uitvoeringsvoorschriften voor interest en royalty's geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2022

De uitvoeringsvoorschriften ter vermijding van dubbele (bron)belasting zijn aangepast met ingang van 1 januari 2021, omdat toen de Wet bronbelasting 2021 in werking is getreden. In de voorschriften is beschreven hoe de bronbelasting (deels) achterwege kan blijven.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 december 2021, nr. 2021-21220

Lees meer...

Meldingsplicht zorgverzekering voor uitzendkrachten met Duitse minijob

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2022

Uitzendkrachten met een tijdelijke mini-job zijn niet verzekeringsplichtig. Om zeker te weten dat de werknemers een eigen ziektekostenverzekering hebben, bestaat hiervoor voor de werkgever vanaf 1 januari 2022 een meldingsplicht in Duitsland.

Bron:Nieuwsbrief Bureau Duitse Zaken, 15 november 2021

Lees meer...

In België belast Nederlands pensioen beperkt uitbetaling algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2022

X woont in België, geniet in 2017 een pensioen uit Nederland en is kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Op de uit te betalen algemene heffingskorting moet de atrek ter voorkoming van dubbele belasting inzake het pensioen in mindering worden gebracht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6398

Lees meer...

België wijzigt de expatregeling

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2022

Met ingang van 1 januari 2022 gaat het Belgische expatregime wijzigen (met een overgangsregeling). De nieuwe regeling lijkt op de Nederlandse 30%-regeling. Verschillend is onder meer dat de regeling max. 8 jaar loopt en de max. vergoeding afgetopt is.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 23 december 2021

Lees meer...

Variabel loon telt niet mee bij aanvraag 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2022

Het salariscriterium voor de 30%-regeling moet getoetst worden op het tijdstip van totstandkoming van de eerste arbeidsovereenkomst. Dan telt alleen mee het overeengekomen vaste maandsalaris en niet het onzekere variabel deel van het loon.

Bron: Rechtbank Gelderland, 7 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6528

Lees meer...

Salariscriteria kennismigranten en 30%-regeling 2022

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2021

De belangrijkste salariscriteria zijn - kennismigranten (per maand): € 4.480 (30 jaar en ouder), € 3.549 (jonger dan 30 jaar), € 2.543 (verlaagd salariscirterium), € 5.670 (blue card) en 30%-regeling (per jaar): € 39.467 (30 jaar en ouder), € 30.001 (jonger dan 30)

Bron: IND en Belastingdienst

Lees meer...

Multilateraal instrument van toepassing op meer belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2021

Het Multilateraal instrument is per 1 januari 2022 voor o.m. de inkomstenbelasting van toepassing op de volgende verdragen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Egypte, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Korea, Kroatië, Oman, Griekenland, Hongarije, Maleisië, Pakistan, Panama en Tsjechië. 

Bron: Ministerie van Financiën, 27 december 2021

Lees meer...

Belgisch kabinet wil buitenlandse pensioenen integraal gaan belasten

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2021

In België is een wetswijziging voorgesteld ter voorkoming van ongelijke fiscale behandeling van bepaalde buitenlandse pensioenen (zoals de Nederlandse) en Belgische pensioenen.Deze wijziging met de bestaande discussies hierover voorkomen en moet per 2021 ingaan.

Bron: Ministerie van Financiën België, 14 december 2021

Lees meer...

Verwar formulier opgaaf wereldinkomen en inkomensverklaring niet!

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Het formulier opgaaf wereldinkomen wordt in de praktijk verward met het formulier inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige. De verwarring leidt tot administratieve fouten, vertragingen en correcties.

Bron: Belastingdienst - Forum Fiscaal Dienstverleners, 27 december 2021

Lees meer...

MoU met Polen gesloten inzake sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Nederland heeft met Polen een memorandum of understanding gesloten over de dienstverlening, controle en samenwerking bij de export van WW-uitkeringen. De samenwerking ter voorkoming van arbeidsuitbuiting wordt geïntensiveerd.

Bron: Ministerie van SZW, 21 december 2021

Lees meer...

Pijpenleggen met schip is geen internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2021

In (af)bouwfase verkerend schip dat bestemd is om pijpen te leggen en boorplatforms te verplaatsen kan voor de toepassing van het belastingverdrag niet aangemerkt worden als een schip geëxploiteerd in het internationaal verkeer.

Bron: Hoge Raad, 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1845

Lees meer...

Corona-afspraken grensarbeiders zijn verlengd tot 31 maart 2022

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

De fiscale corona-afspraken voor grensarbeiders inzake het thuiswerken en de toepassing van de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met Duitsland respectievelijk België zijn verlengd tot in ieder geval 31 maart 2022.

Bron: Staatscourant, 23 december 2021

Lees meer...

Alleen formeel (statutair) bestuurder kan zich op bestuurdersartikel beroepen

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

A woont in Nederland. De ontvangen bonus is belast in Nederland, omdat deze niet ziet op werkzaamheden als formeel (statutair) bestuurder van buitenlandse vennootschappen. De niet doorbelaste bonus heeft onvoldoende band met andere buitenlandse werkzaamheden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2366

Lees meer...

Nieuws