Rubriek: Uit de Praktijk

Grensoverschrijdend werken en de inschrijfplicht in Nederland

Bodine Wubben Geschreven door
08-12-2022

Auteurs: Bodine Wubben en Marjolein Krommenhoek, respectievelijk werkzaam als Immigratie consultant en als Immigratie senior manager bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. (bwubben@deloitte.nl en mkrommenhoek@deloitte.nl). Met ondersteuning van Valérie Ramaekers inzake belastingpositie en Heidi Bröker inzake sociale verzekeringspositie.

Wij adviseren regelmatig grensarbeiders die een woning in België of Duitsland hebben terwijl zij doordeweeks het grootste gedeelte van hun tijd in Nederland doorbrengen. Onlangs hadden wij weer zo een zaak, waarbij een Belgische medewerker doordeweeks in Nederland werkt, in Nederland een huurappartement ter beschikking heeft (‘pied a terre’) en alleen in het weekend weer teruggaat naar zijn huis in België. Zijn gezin bleef in België wonen, en hij wilde ook ingeschreven blijven staan als ingezetene op zijn adres in België. We liepen daardoor tegen verschillende vragen aan zoals: wanneer is het precies verplicht voor iemand om zich in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP)? En mag iemand in meerdere landen tegelijkertijd ingeschreven staan? De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft ons onlangs verduidelijking over deze twee vragen gegeven, waar wij in dit artikel dieper op in zullen gaan. Daarnaast zullen wij ingaan op de aandachtspunten ten aanzien van sociale verzekeringen, de WagwEU en de aandachtspunten vanuit een belastingperspectief.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Tijdelijk werken vanaf iedere bestemming - de consequenties en waar rekening mee te houden

Rosa Cleutjens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Rosa Cleutjens, werkzaam als Consultant Assignment Management bij Boxx global expat solutions

Tijdens de Covid-periode hebben veel werknemers ontdekt dat het niet nodig was om dagelijks naar kantoor te komen. Sindsdien kiezen steeds meer werknemers ervoor, gewoon vanuit persoonlijk overwegingen, om tijdelijk vanuit het buitenland te werken. In dit artikel behandelen we dit onderwerp remote werken zonder dat daar een zakelijk vereiste voor is. Voor bedrijven is het aan te raden om een policy op te stellen voor dit aantrekkelijke werknemersvoordeel. Vooral met het oog op onderwerpen als immigratie, het arbeidscontract, het salaris, belastingen, sociale zekerheid en gegevensbescherming. Ook staan we stil bij het proces van goedkeuring, voordat een bedrijf een werknemer tijdelijk naar het buitenland laat gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Wat te verwachten in 2023 bij de inwerkingtreding van het ETIAS?

Aldijana Dedic Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Aldijana Dedic, werkzaam bij EY als Senior Global Immigration Consultant (aldijana.dedic@nl.ey.com)

In 2016 heeft de Europese Commissie al een voorstel ingediend om veiligheidscontroles rondom reizigers die niet visumplichtig zijn centraal te organiseren in een Europees IT systeem, het zogenaamde ETIAS. Momenteel mogen 62 nationaliteiten zonder (Schengen)visum het gebied inreizen. Het ETIAS maakt het mogelijk om persoons- en reisgegevens van deze niet-visumplichtige reizigers vooraf te screenen. Met als bedoeling een betere risicoafweging te kunnen maken en efficiëntere reisbewegingen naar het Schengengebied te faciliteren. In oktober 2018 is de oprichting van het ETIAS formeel aangenomen. Het systeem wordt nu naar verwachting eind 2023 operationeel. Wat is het belang van deze ontwikkeling in de praktijk?

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Grensbelemmeringen oplossen, hoe organiseer je dat?

Pim Mertens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: mr. drs. Pim Mertens, wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM en als promovendus verbonden aan Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

Op 18 november 2022 vond de ITEM Jaarconferentie in Groningen plaats. De conferentie stond in het teken van de toekomst van grensregio’s in Europa, gelet op de vele uitdagingen die spelen. Structurele samenwerking en afstemming is hiervoor nodig. Daarbij moeten governancestructuren versterkt worden, grensoverschrijdende samenwerking is geen vanzelfsprekendheid – zo benoemde de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot de avond voor de Jaarconferentie in Groningen. Dit zogenoemde multilevel governance is ook nodig om belemmeringen in grensregio’s effectief op te kunnen pakken. De bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen heeft zich over de vraag gebogen hoe een dergelijke aanpak georganiseerd kan worden, om grensbelemmeringen te analyseren, agenderen en prioriteren. Expertisecentrum ITEM heeft eerder hierover een Reflectie uitgebracht(1) Deze bijdrage vat de reflectie kort samen.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Aandachtspunten bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden in Duitsland

Philipp van der Wielen Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Philipp van der Wielen, werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve (info@kpp.de)

Voert u of uw klant als Nederlandse aannemer bouwwerkzaamheden uit in Duitsland? Dan moet u zich houden aan belangrijke Duitse wettelijke, fiscale en sociale zekerheidsvoorschriften. Dit is van groot belang, want eventuele veronachtzaming kan leiden tot aanzienlijke gevolgen, zoals bijvoorbeeld hoge boetes. In dit verband is een vroegtijdige expertise van essentieel belang, aangezien veel punten moeten worden gecontroleerd en, zo nodig, vóór de aanvang van de activiteit door de Duitse autoriteiten moeten worden goedgekeurd. Essentiële en relevante punten die moeten worden gecontroleerd, worden in dit artikel nader toegelicht.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Business travel in tijden van COVID-19

Sanne van Kints Geschreven door
08-12-2021

Auteur: Sanne van Kints, Consultant People Advisory Services / Immigration, bij EY (sanne.van.kints@nl.ey.com). Dit artikel is geschreven op basis van de huidige regelgeving, die onderhevig is aan verandering.

In dit tijdperk van corona kan zakelijk reizen een grote uitdaging zijn. Voordat een reis plaatsvindt moet er veel geregeld worden. Zowel voor niet-Europese als voor Europese business travelers zijn allerlei extra maatregelen van kracht. Ook dienen er diverse documenten te worden overlegd. Wat zijn de regels en welke impact hebben ze op reizigers en hun werkgevers?

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

Hoe om te gaan met doorgifte van persoonsgegevens naar de VS

Helmi van Bergen Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Helmi van Bergen. werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

In mijn laatste artikel voor dit vakblad, nummer 39 van mei 2021, heb ik regels en voorwaarden beschreven voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU. In dat artikel heb ik kort iets gezegd over doorgifte van persoonsgegevens naar de VS - het zogenaamde Privacy Shield -. Door een recente rechtspraak, Schrems II d.d. 16 juli 2020, is de doorgifte van persoonsgegevens onder dit Privacy Shield niet meer toegestaan. Hoe dit zo is ontstaan en hoe en of doorgifte van persoonsgegevens naar de VS nu is toegestaan, komt in dit artikel aan de orde.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Omgaan met keuze arbeidsplaats internationale werknemer

Erik van Beers Geschreven door
02-07-2021

Auteurs: Erik van Beers en Geny Santurio Gonzalez, respectievelijk coördinator SOFIE (erik@vraagsofie.nl) en adviseur SOFIE (geny@vraagsofie.nl)

Werken vanuit een andere plaats dan de ooit gebruikelijke werkplek is ‘normaal’ geworden. Universiteiten krijgen steeds vaker verzoeken van medewerkers die tijdelijk vanuit een ander land willen werken. Het gaat daarbij niet om ‘uitgezonden medewerkers’ of de ‘in het buitenland thuiswerkende medewerkers’ (remote workers). De verzoeken komen vooral voort uit de privésfeer. Zo zijn er wetenschappers die na afloop van een vakantie in het vakantieland willen blijven werken. Ook zijn er veel buitenlandse wetenschappers die gewoonlijk in Nederland werken, maar nu vanwege COVID-19 vanuit het land van herkomst willen werken. Een voorbeeld van deze laatste categorie is een wetenschapper van de Tilburg University die toestemming vraagt om enkele maanden vanuit Turkije te werken omdat ze haar familie in dat land mist. Zij werkt, net zoals de meeste andere werknemers van universiteiten, al ruim een half jaar thuis zonder persoonlijk contact met collega's. Het werken in het buitenland kan voor de werkgever grote gevolgen hebben, zeker naarmate het langer duurt. Niet alleen wat betreft belastingplicht en sociale zekerheid, maar ook op het gebied van arbeidsrecht en immigratie. De gevolgen hangen af van de specifieke situatie en omstandigheden. In dit artikel geven wij een aantal tips om de gevolgen voor de werkgever zoveel mogelijk te beperken. Zoals we zullen zien kunnen veel gevolgen vermeden worden door ervoor te zorgen dat het hoofdverblijf in Nederland blijft en Nederland ook het “gewoonlijk” werkland blijft.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen en organisaties buiten de EU

Helmi van Bergen Geschreven door
28-05-2021

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

De AVG, GDPR of in het Duits DS-GVO, is een Verordening, die rechtstreekse werking heeft in de EU. Dat betekent dat alle 27 landen van de EU(1) en de landen van de EER(2) zich dienen te houden aan de regels van de AVG. In elk land van de EU heeft de AVG hetzelfde beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Een van de dingen die de AVG regelt is de doorvoer van persoonsgegevens van het ene land, bijvoorbeeld Nederland naar een ander land in de EU. Binnen de EU is het doorvoeren van persoonsgegevens toegestaan, uiteraard met inachtneming van alle andere regels van de AVG. Maar geldt dat ook voor doorvoer van persoonsgegevens aan landen en organisaties van buiten de EU? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

De handelsagent in Euregionaal perspectief

Marco Wirtz Geschreven door
22-04-2021

Auteurs: mr. Marco Wirtz en mr. Wim Wijsmans, beide werkzaam als advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (m.wirtz@euregio.law en w.wijsmans@euregio.law)

Indien een ondernemer nieuwe klanten wenst aan te spreken, kan hij een beroep doen op de diensten van een handelsagent. Deze zal op zelfstandige basis klanten opsporen en contracten bemiddelen ten voordele van de ondernemer. Hij kan ook de bevoegdheid krijgen om effectief contracten te sluiten met de klant. De handelsagent handelt altijd in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Er ontstaat dus nooit een rechtstreekse contractuele relatie tussen de handelsagent en de klant. Bovendien werkt een handelsagent als zelfstandige, wat betekent dat hij zijn uren vrij kan kiezen en zijn werk uitvoert naar eigen goeddunken. Dit in tegenstelling tot een verkoopmedewerker (in België ook ‘handelsvertegenwoordiger’ genoemd), die onder gezag staat en dus als werknemer wordt beschouwd. De opdrachtgever kan de handelsagent wel algemene richtlijnen geven over de uitvoering van het werk. Zodra er een samenwerkingsrelatie ontstaat die in de praktijk voldoet aan de kenmerken van een handelsagentuur, wordt deze relatie als handelsagentuur gekwalificeerd en is de handelsagentuurwetgeving van toepassing. Deze wetgeving kan contractueel niet worden uitgesloten.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Nieuws