Rubriek: Uit de Praktijk

Aandachtspunten bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden in Duitsland

Philipp van der Wielen Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Philipp van der Wielen, werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve (info@kpp.de)

Voert u of uw klant als Nederlandse aannemer bouwwerkzaamheden uit in Duitsland? Dan moet u zich houden aan belangrijke Duitse wettelijke, fiscale en sociale zekerheidsvoorschriften. Dit is van groot belang, want eventuele veronachtzaming kan leiden tot aanzienlijke gevolgen, zoals bijvoorbeeld hoge boetes. In dit verband is een vroegtijdige expertise van essentieel belang, aangezien veel punten moeten worden gecontroleerd en, zo nodig, vóór de aanvang van de activiteit door de Duitse autoriteiten moeten worden goedgekeurd. Essentiële en relevante punten die moeten worden gecontroleerd, worden in dit artikel nader toegelicht.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Business travel in tijden van COVID-19

Sanne van Kints Geschreven door
08-12-2021

Auteur: Sanne van Kints, Consultant People Advisory Services / Immigration, bij EY (sanne.van.kints@nl.ey.com). Dit artikel is geschreven op basis van de huidige regelgeving, die onderhevig is aan verandering.

In dit tijdperk van corona kan zakelijk reizen een grote uitdaging zijn. Voordat een reis plaatsvindt moet er veel geregeld worden. Zowel voor niet-Europese als voor Europese business travelers zijn allerlei extra maatregelen van kracht. Ook dienen er diverse documenten te worden overlegd. Wat zijn de regels en welke impact hebben ze op reizigers en hun werkgevers?

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

Hoe om te gaan met doorgifte van persoonsgegevens naar de VS

Helmi van Bergen Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Helmi van Bergen. werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

In mijn laatste artikel voor dit vakblad, nummer 39 van mei 2021, heb ik regels en voorwaarden beschreven voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU. In dat artikel heb ik kort iets gezegd over doorgifte van persoonsgegevens naar de VS - het zogenaamde Privacy Shield -. Door een recente rechtspraak, Schrems II d.d. 16 juli 2020, is de doorgifte van persoonsgegevens onder dit Privacy Shield niet meer toegestaan. Hoe dit zo is ontstaan en hoe en of doorgifte van persoonsgegevens naar de VS nu is toegestaan, komt in dit artikel aan de orde.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Omgaan met keuze arbeidsplaats internationale werknemer

Erik van Beers Geschreven door
02-07-2021

Auteurs: Erik van Beers en Geny Santurio Gonzalez, respectievelijk coördinator SOFIE (erik@vraagsofie.nl) en adviseur SOFIE (geny@vraagsofie.nl)

Werken vanuit een andere plaats dan de ooit gebruikelijke werkplek is ‘normaal’ geworden. Universiteiten krijgen steeds vaker verzoeken van medewerkers die tijdelijk vanuit een ander land willen werken. Het gaat daarbij niet om ‘uitgezonden medewerkers’ of de ‘in het buitenland thuiswerkende medewerkers’ (remote workers). De verzoeken komen vooral voort uit de privésfeer. Zo zijn er wetenschappers die na afloop van een vakantie in het vakantieland willen blijven werken. Ook zijn er veel buitenlandse wetenschappers die gewoonlijk in Nederland werken, maar nu vanwege COVID-19 vanuit het land van herkomst willen werken. Een voorbeeld van deze laatste categorie is een wetenschapper van de Tilburg University die toestemming vraagt om enkele maanden vanuit Turkije te werken omdat ze haar familie in dat land mist. Zij werkt, net zoals de meeste andere werknemers van universiteiten, al ruim een half jaar thuis zonder persoonlijk contact met collega's. Het werken in het buitenland kan voor de werkgever grote gevolgen hebben, zeker naarmate het langer duurt. Niet alleen wat betreft belastingplicht en sociale zekerheid, maar ook op het gebied van arbeidsrecht en immigratie. De gevolgen hangen af van de specifieke situatie en omstandigheden. In dit artikel geven wij een aantal tips om de gevolgen voor de werkgever zoveel mogelijk te beperken. Zoals we zullen zien kunnen veel gevolgen vermeden worden door ervoor te zorgen dat het hoofdverblijf in Nederland blijft en Nederland ook het “gewoonlijk” werkland blijft.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen en organisaties buiten de EU

Helmi van Bergen Geschreven door
28-05-2021

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

De AVG, GDPR of in het Duits DS-GVO, is een Verordening, die rechtstreekse werking heeft in de EU. Dat betekent dat alle 27 landen van de EU(1) en de landen van de EER(2) zich dienen te houden aan de regels van de AVG. In elk land van de EU heeft de AVG hetzelfde beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Een van de dingen die de AVG regelt is de doorvoer van persoonsgegevens van het ene land, bijvoorbeeld Nederland naar een ander land in de EU. Binnen de EU is het doorvoeren van persoonsgegevens toegestaan, uiteraard met inachtneming van alle andere regels van de AVG. Maar geldt dat ook voor doorvoer van persoonsgegevens aan landen en organisaties van buiten de EU? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

De handelsagent in Euregionaal perspectief

Marco Wirtz Geschreven door
22-04-2021

Auteurs: mr. Marco Wirtz en mr. Wim Wijsmans, beide werkzaam als advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (m.wirtz@euregio.law en w.wijsmans@euregio.law)

Indien een ondernemer nieuwe klanten wenst aan te spreken, kan hij een beroep doen op de diensten van een handelsagent. Deze zal op zelfstandige basis klanten opsporen en contracten bemiddelen ten voordele van de ondernemer. Hij kan ook de bevoegdheid krijgen om effectief contracten te sluiten met de klant. De handelsagent handelt altijd in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Er ontstaat dus nooit een rechtstreekse contractuele relatie tussen de handelsagent en de klant. Bovendien werkt een handelsagent als zelfstandige, wat betekent dat hij zijn uren vrij kan kiezen en zijn werk uitvoert naar eigen goeddunken. Dit in tegenstelling tot een verkoopmedewerker (in België ook ‘handelsvertegenwoordiger’ genoemd), die onder gezag staat en dus als werknemer wordt beschouwd. De opdrachtgever kan de handelsagent wel algemene richtlijnen geven over de uitvoering van het werk. Zodra er een samenwerkingsrelatie ontstaat die in de praktijk voldoet aan de kenmerken van een handelsagentuur, wordt deze relatie als handelsagentuur gekwalificeerd en is de handelsagentuurwetgeving van toepassing. Deze wetgeving kan contractueel niet worden uitgesloten.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Pilot: verblijfsvergunning voor essentieel personeel van startups

Nini Braken-Zheng Geschreven door
22-04-2021

Auteur: Nini Braken-Zheng, Consultant People Advisory Services - Immigration bij EY (nini.zheng@nl.ey.com)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli 2019 aan de Tweede Kamer een brief gestuurd. In deze brief wordt een aantrekkelijke immigratieregeling voor het werven van buitenlandse werknemers voor startups - door middel van een pilot - kenbaar gemaakt.(1) De inwerkingtreding van deze immigratieregeling was gepland voor de zomer van 2020 en is helaas nog niet in werking getreden.(2) Gelet op het feit dat de immigratieregeling belangrijke voordelen heeft voor startups in Nederland, moeten wij deze regeling echter niet uit het oog verliezen. Ik zal dan ook in dit artikel het doel en de voorwaarden van deze regeling nader toelichten.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Wie doet wat bij de AVG: weet in welke rol je betrokken bent

Helmi van Bergen Geschreven door
22-04-2021

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij het Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

In een vorig artikel heb ik beschreven wat het doel is van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)(1), wat persoonsgegevens zijn volgens de AVG, op welke rechtmatige manier persoonsgegevens verkregen dienen te worden en de basisprincipes die in de AVG staan om persoonsgegevens te verwerken. In dit artikel ga ik in op verschillende rollen en actoren die de AVG kent.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Er mag niets van de AVG of privacywetgeving, of toch wel? Waar het om gaat bij AVG/GDPR

Helmi van Bergen Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. (info@juridiqua.nl) Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Ik lees en hoor wel eens dat sinds de inwerkingtreding van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, er niets meer mag, bepaalde persoonsgegevens zouden niet mogen worden doorgegeven, terwijl de betreffende instantie of functionaris vindt dat dit wel nodig is. Maar is het wel zo dat er niets meer mag van de AVG? Is de verwerking van persoonsgegevens bij een bepaalde instantie bedoeld voor hetgeen de andere instantie of functionaris wil? En waar gaat de AVG eigenlijk over? Wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel ga ik in op het doel en het waarom van de AVG. Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens, wat is het verwerken van persoonsgegevens en wanneer mag dat wel en wanneer mag het niet?

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Foutmelding bij gebruik nieuwe BSN’s

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2021

Sinds eind 2020 zijn nieuwe BSN’s (reeks tussen 700 000 000 en 779 999 999) uitgegeven door de RvIG. Deze nieuwe nummers kunnen leiden tot foutmeldingen in de salarissoftware. De softwareleveranciers gaan de programmatuur aanpassen.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, 14 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws