Uit de Praktijk

Welkomstcultuur belangrijk voor talentbehoud

Inge Hooijen Door
17-05-2024

Auteurs: Dr. Inge Hooijen en Dr. Julia Reinold, respectievelijk werkzaam bij Regional Capital en als externe onderzoeker verbonden aan het Sociaal-Economisch kenniscentrum, Neimed en het lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool (inge.hooijen@regionalcapital.nl) en werkzaam bij Studio Europa Maastricht, Universiteit Maastricht (julia.reinold@maastrichtuniversity.nl)

Het belang van het aantrekken en behouden van talentvolle migranten wordt steeds belangrijker voor regio's die te kampen hebben met demografische uitdagingen, zoals een krimpende beroepsbevolking en krapte op de arbeidsmarkt. Migratie wordt gezien als één van de manieren om deze uitdagingen aan te pakken (Hooijen, 2021; Reinold, 2023). Als onderdeel van de ‘global competition for talent’, streven verschillende politieke en maatschappelijke actoren daarom naar het creëren van een welkomstcultuur voor ‘hoogopgeleide’ migranten, omdat wordt aangenomen dat dit het behouden en aantrekken van deze specifieke groep vergemakkelijkt. Dit blijkt ook uit onderzoek van Reinold en Siegel (2023) waar ze constateren dat respondenten eerder geneigd zijn om in het gastland te blijven wonen wanneer ze zich welkom voelen.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit: een update

Ilse Jansen Geschreven door
17-05-2024

Auteur: mr. I.A.A. (Ilse) Jansen, werkzaam bij: Ernst Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, als Senior Manager (Ilse.jansen@nl.ey.com)

In de editie VBGOW 2023/56/0585 van 4 juli 2023 is mijn collega ingegaan op de algemene kaders van de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Tijd voor een update. In dit artikel geef ik een update over de rapportageverplichting. Allereerst geef ik een kort overzicht van hoe het ook alweer zit. Vervolgens zal ik ingaan op de wijzigingen sinds juli 2023 en de gevolgen daarvan voor de rapportageverplichting. Verder zal ik nog een aantal praktische ervaringen delen. In dit artikel ga ik alleen in op de verplichtingen die voor Nederland gelden. Is een werkgever in meerdere landen gevestigd dan zal per land moeten worden bezien wat de verplichtingen omtrent CO2-reductie zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

De kinderen over de grens naar school sturen? Niet vanzelfsprekend in Duitsland

Nina Buttgen Door
17-05-2024

Auteur: N. Büttgen, voorlichter bij GrensInfoPunt Aken/Eurode. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Gezinnen die in Duitsland wonen maar hun kinderen in Nederland of België naar school willen sturen, hebben een vrijstelling van de Duitse schoolplicht nodig. De regio rondom Aken, het Duitse gedeelte van de Euregio Maas-Rijn, staat ervoor bekend dat deze vrijstelling kennelijk best moeilijk te verkrijgen zou zijn. Dit verslag belicht de voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn en oppert een voorbeeld van een succesvolle aanvraag.

Gepubliceerd in Vakblad 63, 2024

De vertaalslag van kernwaarden diversiteit & inclusie naar een toekomstbestendig global mobility beleid

Gino Macnack Door
07-03-2024

Auteur: G.F. Macnack, werkzaam als senior consultant Global Mobility bij EY

Diversiteit en inclusie (D&I) worden steeds vaker als belangrijke onderwerpen gezien binnen de kernwaarden van organisaties wereldwijd. Deze kernwaarden worden mede vanwege de toenemende behoefte aan Millenials en Gen Z-werknemers, vaker vertaald naar het global mobility beleid. Helaas gaat de vertaalslag niet altijd even gemakkelijk vanwege verschillende vormen van weerstand, restricties en wetgeving. De uitdaging binnen global mobility ligt naast het oplossen van complexe immigratie, sociale zekerheid en fiscale uitdagingen ook in het in acht nemen van diversiteit en inclusie van de werknemers om zo een veilig en vertrouwde bedrijfsethiek uit te dragen gedurende het gehele relocatieproces, van selectie tot plaatsing. Daarnaast, neemt de vraag naar het wegnemen van barrières om gelijke relocatie uitkomsten te realiseren voor eenieder toe, om zodoende te concurreren op de huidige uitdagende arbeidsmarkt. Organisaties met een D&I strategie toegepast op hun global mobility beleid hebben een enorm groot voordeel op organisaties zonder een dergelijke strategie.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Brede welvaart: wonen en werken over de grens

Inge Hooijen Door
07-03-2024

Auteurs: Dr. Inge Hooijen en mr. drs. Pim Mertens, respectievelijk werkzaam bij Regional Capital en als externe onderzoeker verbonden aan het Sociaal-Economisch kenniscentrum, Neimed en het lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool (inge.hooijen@regionalcapital.nl) en Wetenschappelijk Coördinator bij het expertisecentrum ITEM (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

In de afgelopen jaren is er wereldwijd een groeiende aandacht ontstaan voor het meten en bevorderen van welvaart op zowel regionaal als nationaal niveau. Een belangrijke mijlpaal in deze ontwikkeling is de vaststelling van de Sustainable Development Goals (SDGs) door de Verenigde Naties (VN) in 2015. Deze 17 doelstellingen omvatten een breed scala aan thema's, variërend van armoedebestrijding tot duurzame consumptie en productie, en van gezondheid tot de leefomgeving. VN-lidstaten hebben zich gecommitteerd aan deze doelstellingen, waarbij ze vrijwillig periodiek rapporteren over de nationale implementatie.(1)

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Belgisch voorzitterschap van Europese Raad: los problemen grenswerkers op!

Ger Essers Geschreven door
07-03-2024

Auteur: Ger Essers, Voorzitter stichting geen grens

Vanaf 1 januari tot 1 juli 2024 is België dé voorzitter van de Europese Raad. Nederland heeft twee buurlanden, te weten Duitsland en België, die de Europese Unie een warm hart toe dragen. Het Europees parlement én de Europese Commissie zetelen in Brussel. De Vlaamse en Belgische ministeries liggen een steenworp van de Europese Commissie.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024

Dichter bij mens en grens

Ger Essers Geschreven door
12-01-2024

Auteur: Ger Essers, de auteur adviseerde grenswerkers Nederland-België-Duitsland en was secretaris van Stichting Geen Grens en o.a. lid van het EU Raadgevend Comité voor migrerende werknemers en de Nederlandse Commissies Grensarbeiders I en II

Burgers die over de grens gaan wonen, werken, studeren of ondernemen, merken al snel dat verschillen in de sociale en fiscale stelsels van Nederland en de beide buurlanden groot zijn. Veranderingen in de nationale wet- en regelgeving vinden meestal plaats zonder voorafgaande grenseffectrapportage. Ook is er steeds meer sprake van atypische gezins- en arbeidssituaties. Er ontstaan steeds nieuwe gaten en hiaten. Omdat de meeste burgers de regelgeving niet kennen, zijn ze regelmatig in het verkeerde land sociaal verzekerd en/of dragen ze in het verkeerde land loonbelasting af. Naast de onbekendheid met de regels, vormen administratieve lastendruk, grensoverschrijdende bureaucratie en het verschil in taal en bestuurscultuur een probleem. In deze bijdrage wordt ingegaan op de uitvoering van de grensoverschrijdende fiscaliteit en sociale zekerheid in Nederland. Na beschrijving van de feitelijke situatie, doet de auteur een aantal aanbevelingen om de uitvoering van de sociale zekerheid en fiscaliteit cliëntvriendelijker, doelmatiger en efficiënter te maken. Ook doet hij drie aanbevelingen ter vereenvoudiging van de wet- en regelgeving.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Medezeggenschap en privacy: wat kan en mag de OR?

Helmi van Bergen Geschreven door
12-01-2024

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij het GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Het recht op privacy is zoals al eerder in Vakblad GOW geschreven ook op de werkplek van toepassing(1). Dat betekent dat alle gegevensverwerkingen waarbij gegevens van werknemers betrokken zijn ook onderworpen zijn aan deze wetgeving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

  • personeelsregistraties;
  • e-mail en internet;
  • camera;
  • tijd- en aanwezigheidsregistraties.

Uiteraard dient elke werkgever een beleid hiervoor vast te stellen, te onderhouden en te handhaven. Echter ook heeft de ondernemingsraad hierin een taak om een belangenafweging te moeten maken tussen het belang van de werkgever en het belang van de werknemer. Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • kan het personeel worden gevolgd in zijn doen en laten?
  • welke informatie wordt bewaard?
  • waarom en met welk doel wordt informatie verwerkt en bewaard?
  • hoe lang wordt de informatie bewaard?(2)

In dit artikel wordt beschreven welke rol de Ondernemingsraad heeft met betrekking tot de AVG en zijn belangenbehartiging voor de werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 60, 2024

Grenseffectenrapportage van de Tweede Kamerverkiezingen

Pim Mertens Geschreven door
06-12-2023

Auteur: P.J.T. (Pim) Mertens, wetenschappelijk Coördinator bij het expertisecentrum ITEM (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

Op woensdag 22 november 2023 waren de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Op 6 december wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd en de verkenningen voor een nieuwe coalitie zijn reeds gestart. De nieuw te vormen Regering en Tweede Kamer geven in belangrijke mate vorm aan het beleid ten aanzien van grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking. Grensoverschrijdende samenwerking is geen vanzelfsprekendheid, het vergt continue aandacht en investeringen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen constateerde ITEM dat juist hier de partijprogramma’s vaag bleven. Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft ITEM de partijprogramma’s geanalyseerd, om daarbij de grenseffecten te duiden.(1) Dit artikel geeft hiervan een korte weergave en gaat eveneens kort in op de verkiezingsuitslag.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Strategieën voor talentbehoud in de Euregio Maas-Rijn

Julia Reinold Door
05-12-2023

Auteurs: Dr. Julia Reinold en Dr. Inge Hooijen, respectievelijk werkzaam bij Studio Europa Maastricht, Universiteit Maastricht en werkzaam bij Regional Capital en als externe onderzoeker verbonden aan het Sociaal-Economisch kenniscentrum, Neimed en het lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool

Hoger onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol bij het leveren van menselijk kapitaal aan regio's, wat verklaart waarom het vestigingsgedrag van toekomstige en recent afgestudeerden als steeds belangrijker wordt beschouwd. Afgestudeerden zijn ideale individuen om te behouden vanwege hun recent verworven kennis en hun bekendheid met de regio waar hun hogeschool of universiteit is gevestigd. Dit wordt steeds relevanter, met name in het kader van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Een beter begrip van de drijfveren achter de verhuisintenties en daadwerkelijk verhuisgedrag van afgestudeerden krijgt dan ook steeds meer aandacht van zowel wetenschappers als beleidsmakers. Dit artikel vat het werk samen van Hooijen, Meng, Reinold en Siegel (2017) en Hooijen, Meng en Reinold (2020). In deze onderzoeken zijn de factoren van toekomstig afgestudeerden onderzocht die een rol spelen bij de intenties om na afstuderen in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te blijven wonen, alsook of deze genoemde intenties werkelijkheid zijn geworden. Tevens verklaren we waarom dit soms niet het geval is.

Gepubliceerd in Vakblad 59, 2023

Nieuws