Rubriek: Sociale Zekerheid

Rijnvarenden vangen bot bij de Hoge Raad

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2020

De Hoge Raad heeft in 8 arresten de Rijnvarenden in het ongelijk gesteld. In alle casus waren de Rijnvarenden terecht in Nederland verzekerd, zoals de Belastingdienst had bepaald. Dat de werkgevers de premies in Luxemburg of Cyprus afdroegen leidt niet tot verrekening van de aldaar ten onrechte afgedragen premies.

Bron: Hoge Raad, 10 juli 2020, o.m. ECLI:NL:HR:2020:1150, ECLI:NL:HR:2020:1237 en ECLI:NL:HR:2020:1151

 

Gepubliceerd in Nieuws

Beleid UWV bij hiaten in grensoverschrijdende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2020

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, kan het zijn dat in het land waar hij sociaal verzekerd is geen recht ontstaat op een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering of door een verschil in wachttijd een inkomenshiaat ontstaan. Uitgelegd wordt hoe het UWV deze situaties oplost.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Beëindiging overgangsbeleid Verordening 883/04 per 1 mei 2020

Nick Tax Geschreven door
02-07-2020

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau Belgische Zaken (bbz@svb.nl)

Per 1 mei 2010 werd Verordening 883/04 ingevoerd. In die Verordening werden wijzigingen aangebracht in de aanwijsregels voor de bepaling van de toepasselijke wetgeving. De verandering zit in de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving onder meer in het werken in meerdere landen voor één werkgever. Er is hierbij een overgangsbeleid bepaald van 10 jaar, waardoor grensarbeiders zich konden voorbereiden op de omslag van toepasselijke sociale verzekeringswetgeving. Per 1 mei 2020 is dit overgangsbeleid voor werknemers die in twee landen werken voor één werkgever dus geëindigd.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

De EU Posting of Workers Directive uitgelegd

Mayke den Teuling Geschreven door
02-07-2020

Auteur: Mayke den Teuling, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, afdeling People Advisory Services te Eindhoven. (mayke.den.teuling@nl.ey.com)

Welke risico’s loopt mijn organisatie wanneer ik een werknemer op internationale zakenreis stuur? Zomaar een vraag die bij u op kan komen wanneer u nadenkt over uw grensoverschrijdend werkzame werknemers. Echter, heeft u er ook over nagedacht dat de vraag ‘Brengt het ontvangen van een buitenlandse werknemer ook risico’s voor mijn organisatie met zich mee?’ actueler is dan ooit tevoren? Een toelichting hierop wordt verderop in dit artikel gegeven. Dat zakenreizen in trek blijven heeft u kunnen lezen in het september-nummer van 2019. In dat artikel wordt ingegaan op de aandachtspunten die zakenreizen met zich mee (kunnen) brengen. Met de invoering van de meldplicht op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) per 1 maart 2020 in Nederland, staat dit onderwerp in het bijzonder in de belangstelling van veel organisaties. Als gevolg van COVID19 wordt er momenteel minder of helemaal niet gereisd. Gezien het feit dat de wereld weer langzaam van het slot gaat, is de verwachting echter dat het aantal zakenreizen weer snel zal toenemen. Dit artikel geeft u de achtergrond van de Posting of Workers Directives, een update met betrekking tot de invoering van de Nederlandse meldplicht en praktische voorbeelden voor België, Duitsland en Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Buiten Europa gemaakte medische kosten door een gepensioneerde verdragsgerechtigde

Jan de Voogd Door
02-07-2020

Auteur: Drs. Jan de Voogd, zelfstandig adviseur

Een gepensioneerde dame ging voor een vakantie naar Dubai. Normaal woont zij in Zwitserland. Wegens uit Nederland ontvangen pensioen komen haar ziektekosten in beginsel ten laste van het CAK in Nederland. Zij heeft recht op het wettelijke woonlandpakket aan zorg van Zwitserland. Tijdens haar vakantie in Dubai maakte zij wat medische onkosten. Hieronder een beschrijving van de juridische zoektocht naar vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

Coronavirus-maatregelen: Valt grensondernemer tussen wal en schip?

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2020

In de antwoorden op kamervragen wordt uitgebreid aangegeven op welke tegemoetkomingen grensondernemers recht hebben. Uitgelegd worden in welk land zij een tegemoetkoming kunnen krijgen. De regelingen zijn echter niet geharmoniseerd in de grensstreek.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2020, 2020-0000089333

Gepubliceerd in Nieuws

Fiscale en socialezekerheidsposities grensarbeiders toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2020

In een brief aan de Kamer wordt ingegaan op de knelpunten waar grensarbeiders tegen aan lopen. Inhoudelijk komen aan de orde, de relatie tussen het Duits ouderschapsverlof en een Nederlandse WW-uitkering en het in twee landen betalen (via premies en belasting) van zorgkosten.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2020, 2020-0000088594

Gepubliceerd in Nieuws

Woonlandfactoren 2021 zijn bekend gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2020

De woonlandfactor beoogt dat uitkeringen uitgekeerd buiten de EU/EER/Zwitserland naar lokale maatstaven bezien vergelijkbaar zijn met Nederlandse uitkeringen. De factor vergelijkt daarvoor de kostenniveau's in de diverse landen met Nederland.

Bron: Minister van SZW, 8 juni 2020, nr. 2020-0000056480

Gepubliceerd in Nieuws

WNRA ook besproken in Belgisch parlement

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2020

In het Belgisch parlement is nader ingegaan op de gevolgen voor de sociale zekerheid van de invoering in Nederland van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze Nederlandse wet kan leiden tot een socialezekerheidsswitch en het netto-inkomen beïnvloeden.

Bron: Kamer van volksvertegenwoordigers, 27 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende hoeft maar in één land SV-premies te betalen

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2020

In Liechtenstein zijn de door de werkgever van de Rijnvarende SV-premies afgedragen. Er is geen A1-verklaring. Aangenomen moet worden dat hij in Liechtenstein sociaal verzekerd is. Dubbele premiebetaling zou in strijd zijn met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West- Brabant, 10 juni 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2513

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws