Rubriek: Sociale Zekerheid

Gezondheidszorg ontvangen over de grens - over kostenvergoeding, voorafgaande toestemming en rechtsinstrumenten

Sanne Sivonen Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: S.M.V. Sivonen LL.M en S.P.M. Kramer LL.M., respectievelijk als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl) en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

In deze bijdrage bespreken de auteurs de vergoeding van zorgkosten in grensoverschrijdende gevallen en de daaraan verbonden voorwaarden. Met name zal de eis van voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar worden besproken. Verder zal worden stilgestaan bij de van toepassing zijnde rechtsinstrumenten en de hoogte van de te vergoeden zorgkosten.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

22% werken in woonland leidt tot socialezekerheidsplicht in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2022

Een werknemer die minder dan 25% in de lidstaat van zijn woonplaats werkt, mag toch geacht worden een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden te verrichten in zijn woonstaat indien er voldoende overige omstandigheden zijn die daarop duiden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1240

Gepubliceerd in Nieuws

Hoger beroep inzake Tozo-regeling grensondernemers

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2022

De Gemeente Maastricht en het Ministerie van SZW gaan in hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak waarin de rechter de Nederlandse Tozo-tegemoetkoming voor levensonderhoud ten gevolge van Covid-19 toekent aan een buitenlandse grensondernemer.

Bron: Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 16 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Meer zicht op socialezekerheidspositie ontheemde Oekraïners

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2022

Uit een brief over het recht op toeslagen van ontheemde Oekraïners valt af te leiden dat men pas sociaal verzekerd is in Nederland als een (tijdelijke) verblijfsvergunning is verstrekt. Wordt in Nederland gewerkt, dan is men veelal wel in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 juni 2022 

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken leidt tot 1 januari 2023 niet tot socialezekerheidsswitch

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2022

Staatssecretaris van Gennip heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het thuis werken door grensarbeiders ook het komende half jaar niet leidt tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie, ook als voor meer dan 25% thuis wordt gewerkt. Nadere info volgt nog.

Bron: Tweede Kamer, 14 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2022

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1472

Gepubliceerd in Nieuws

Vlagwijziging schip leidt tot wisseling verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2022

A woont in België en werkt in 2007 en 2008 voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip dat vaart onder de Panamese en later de Cypriotische vlag. A is tot de vlagwijziging verzekerd in Nederland op basis van de 'Aldewereldleer' en daarna op Cyprus.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1471

Gepubliceerd in Nieuws

Wel of geen Tozo voor grensoverschrijdende ondernemers

Pim Mertens Geschreven door
31-05-2022

Auteur: mr. drs. Pim Mertens, wetenschappelijk coördinator bij het Expertisecentrum ITEM/als promovendus verbonden aan Universiteit Maastricht (pim.mertens@maastrichtuniversity.nl)

De grensoverschrijdende aspecten van de getroffen financiële steunmaatregelen ten tijde van de COVID-19 crisis zijn in een eerdere bijdragen uitgelicht.(1) Met name de Nederlandse Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt gedurende langere tijd punt van discussie. Op 25 april 2022 heeft de Rechtbank Limburg een interessante uitspraak gedaan in de zaak van een zelfstandig ondernemer die in België woonachtig is, maar in Nederland zijn onderneming heeft gevestigd en voert.(2) Deze bijdrage zal op deze uitspraak nader ingaan. Hiervoor zal nog een korte samenvatting worden gegeven van hetgeen daaraan voorafging.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Sociale zekerheidspuzzelen voor gevorderden: een grensarbeider op uitzending buiten de Europese Unie

Evelien de Jong Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Evelien de Jong, Senior manager, EY Grensarbeiderscentrum, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

In een eerder artikel schreef ik al over een uitspraak van de rechtbank aangaande de sociale zekerheidspositie van een grensarbeider die op uitzending gaat naar een Verdragsland.(1) De zaak betrof een inwoner van België die door zijn Nederlandse werkgever voor 12 maanden naar China werd uitgezonden. De rechtbank bepaalde dat het Sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en China van toepassing was op betrokkene en dat de SVB een zogenoemde “Verklaring toepasselijke wetgeving” (hierna: CoC) moest afgeven waaruit blijkt dat het Nederlandse sociale zekerheidsrecht van toepassing is. De SVB ging echter tegen deze uitspraak in hoger beroep. Volgens de SVB kan de detacheringsbepaling uit het verdrag niet toegepast worden op grensarbeiders. Dit zou betekenen dat betrokkene niet in Nederland verzekerd kan blijven gedurende de uitzending. Onlangs is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) gepubliceerd(2). De Raad bepaalt dat de SVB het sociale zekerheidsverdrag Nederland-China ook toe dient te passen op werknemers die voorafgaand aan de uitzending niet in Nederland wonen.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Overgangsbeleid: werken in twee landen voor twee of meer werkgevers

Nick Tax Geschreven door
31-05-2022

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau Belgische Zaken (www.svb.nl/bbz-bdz, bbz@svb.nl)

Arbeidsverhoudingen veranderen voortdurend, werknemers zijn flexibeler geworden in het aanvaarden van een of soms zelfs meerdere banen. Er wordt vaak over de grens gekeken, en als daar iets leuks is om te gaan doen is de reactie vaak positief. Het vrije verkeer heeft wat dat betreft veel goeds gebracht. Maar wordt over de gevolgen goed nagedacht? Want als je in meerdere landen werkt, kan dat gevolgen hebben voor je sociale zekerheid en/of voor die van je werkgever. Of in ieder geval voor één van je werkgevers, als je in meerdere landen werkt voor meerdere werkgevers. En, volgens Europese regels kan je maar in een land sociaal verzekerd en dus premieplichtig zijn (zie art. 13 lid 1 Eg-verordening 1408/71, art. 11 lid 1 Eg-verordening 883/04(1)) We denken dan dat dit iets is van deze tijd, waarin iedereen veel beter is opgeleid en mobieler is dan ooit. Maar bij de EU zagen ze deze bui al eerder hangen.

Gepubliceerd in Vakblad 47, 2022

Nieuws