Rubriek: Jurisprudentie

Formele bestuurdersbegrip geldt ook voor belastingverdrag met Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2017

Een inwoner van Nederland is materieel aan te merken als bestuurder van een Luxemburgse vennootschap. Hij is echter niet op de voorgeschreven wijze als bestuurder benoemd en voldoet daarmee niet aan het formele criterium. Hij kwalificeert daarmee niet als “lid van de raad van bestuur’ als bedoeld in artikel 17 van het belastingverdrag met Luxemburg en heeft geen recht op voorkoming van dubbele belasting over zijn gehele beloning.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 7 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2775.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarenden verzekerd in Nederland conform A1-verklaring SVB

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2016

Rechtbank Zeeland-Westbrabant heeft een viertal uitspraken gedaan betreffende de verzekeringsplicht van inwoners van Nederland die varen op de Rijn. In alle uitspraken concludeert de rechtbank dat de afgegeven A1-verklaringen door de SVB rechtsgeldig zijn en dat betrokkenen in Nederland verzekerd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-Westbrabant, 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5321, ECLI:NL:RBZWB:2016:5319. ECLI:NL:RBZWB:2016:5320,  ECLI:NL:RBZWB:2016:5317.

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot belast in Italië omdat EasyJet daar een vaste inrichting heeft

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2016

Een inwoner van Nederland is piloot bij EasyJet. Hij is gestationeerd in Italië. De bepaling voor internationale luchtvaart is niet van toepassing, omdat EasyJet niet in Nederland of Italië de feitelijke leiding heeft. Op grond van het arbeidsartikel mag Italië heffen, omdat EasyJet een vaste inrichting heeft in Italië.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 februari 2016, 15/2855, ECLI:NL:RBDHA:2016:3520

Gepubliceerd in Nieuws

Asscher beschrijft 'maatregelen voor eerlijk werk'

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2016

De Minister van SZW beantwoord kamervragen over o.a. meldingsplicht zelfstandigen en controle dienstontvanger, invoering bouwplaats-ID, aanpak schijnconstructies, Wet Minimumloon, het Essent-arrest en de voorlichtingsactiviteiten van de overheid.

Bron: Brief Minister Asscher, 16 december 2016, nr. 2016-0000272018

Gepubliceerd in Nieuws

De Hoge Raad verduidelijkt een aantal formele aspecten keten- en inlenersaansprakelijkheid

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2016

De Hoge Raad geeft in meerdere arresten betreffende de keten- en inlenersaansprakelijk een aantal standpunten over de beschikking aansprakelijkstelling, de vooraankondiging van deze beschikking, relevante feiten en omstandigheden en de toerekening van betalingen.

Bron: Hoge Raad 18 november 2016 en 2 december 2016.

 

Gepubliceerd in Nieuws

25-jaarstermijn voor korting bij 30%-regeling is acceptabel

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2016

De verlenging van de 'terugkijkperiode' van 10 jaar naar 25 jaar bij de wijziging van de 30%-regeling per 1 januari 2012 kan volgens Gerechtshof Den Bosch door de juridische beugel.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30 juni 2016, nr. 14/01092, ECLI:NL:GHSHE:2016:2665

 

Gepubliceerd in Nieuws

BVBA heeft zelfstandige betekenis ten opzichte van opdrachtgever

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2016

De in België wonende B heeft de werkzaamheden namens een BVBA voor een Nederlandse onderneming verricht en niet op persoonlijke titel. De verhouding op basis waarvan de werkzaamheden zijn verricht betreft die tussen BVBA en de Nederlandse onderneming. B op zijn beurt heeft de werkzaamheden weliswaar voor belanghebbende verricht, maar dat gebeurt ten behoeve van de BVBA. Tussen B en de Nederlandse onderneming bestaat geen (fictieve) dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 juli 2016, BRE 15/481 tot en met 15/490

Gepubliceerd in Nieuws

Bij tussentijdse toets 30%-regeling mag getoetst worden op 150km-criterium

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2016

Een inwoner van België is op 1 juli 2007 komen werken in Nederland en kwam volgens de toen geldende regels in aanmerking voor de 30%-regeling. Op 1 juli 2012 was belanghebbende 60 maanden in Nederland werkzaam en moest getoetst worden of hij voldeed aan de per 1 januari 2012 gewijzigde 30%-regeling. Toen is o.a. ingevoerd dat een werknemer op moment van binnenkomst in Nederland moest komen uit een gebied verder weg dan 150 km van de Nederlandse grens. Ook al was het moment van aanwerving van belanghebbende in 2007 voordat de regeling gewijzigd werd. De rechtbank is van mening dat het toepassen van deze nieuwe voorwaarde is toegestaan.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 31 oktober 2016. HAA 13/706

 

Gepubliceerd in Nieuws

183 dagen tellen bij grensarbeiders anders

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2016

Een in België wonende DGA van een Belgische BVBA werkte in Nederland minder dan 183 dagen ten behoeve van projecten in een projectkantoor in Nederland. Hij beschikte niet over een vaste werkplek; hem werden naar behoefte wisselende bureaus ter beschikking gesteld. Op de werklocatie vond toegangscontrole en poortregistratie plaats. Er is sprake van een vaste inrichting (VI) volgens het Gerechtshof, dus is hij vanaf dag 1 belast in Nederland. Echter uit de afgegeven VAR-verklaring door de Belastingdienst blijkt echter dat de Belastingdienst bij de afgifte van de VAR van mening was dat geen sprake was van een VI. Belanghebbende mag daarop vertrouwen. Voor de beoordeling of voldaan is aan het 183-dagencriterium van het arbeidsartikel in belastingverdragen tellen dagen van een grensarbeider die uitsluitend om privé-redenen in Nederland zijn doorgebracht niet mee volgens het Gerechtshof.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2191

 

Gepubliceerd in Nieuws

Grenseffectenrapportage 2016 Universiteit Maastricht (ITEM) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2016

Op 28 oktober 2016 heeft het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM) de Grenseffectenrapportage 2016 gepresenteerd. Ingegaan wordt o.a. op het belastingverdrag NL-Duitsland, erkennings beroepskwalificaties, ziekte en arbeidsongeschiktheid, kwalificerende buitenlandse belastingplicht, grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling door UWV, wet flexibilisering ingangsdatum AOW. Allemaal onderwerpen die de grensarbeider bijzonder maken en die in de dagelijkse praktijk tot problemen en administratieve lasten leiden voor grensarbeiders. Van een vrij verkeer van werknemers binnen Europa is nog geen sprake, er zijn nog vele belemmeringen. Vooral UWV krijgt voor de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling een veeg uit de pan.

Bron: Universiteit van Maastricht, ITEM

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws