Jurisprudentie

Arbeidsartikel bepaalt heffing over uitkeringen uit een ontslagstamrecht

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

A woont in de VS en geniet uitkeringen van ruim 1,5 miljoen uit een ontslagstamrecht-BV waarvoor A gebruik heeft gemaakt van de (inmiddels afgeschafte) stamrechtvrijstelling. De uitkeringen zijn op grond van het arbeidsartikel belast in het voormalige werkland Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8461

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale waardeoverdracht pensioenen moet anders

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2023

De voorwaarden die Nederland stelt ter zake van een uitgaande internationale waardeoverdracht van pensioen (besluit van 9 oktober 2015), zijn in strijd met het Europees recht. De regels omtrent het afkoopverbod en de zekerheidsstelling mag Nederland niet hanteren.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:878 en 875

Gepubliceerd in Nieuws

Geen doorschuifregeling zonder beschikking

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2023

Bij het doorschuiven van een vrij te stellen buitenlands inkomen naar een later belastingjaar is een beschikking van de inspecteur vereist over het jaar waarin het vrijgestelde inkomen, dat niet heeft geleid tot een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, is vastgesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6330

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingskortingen inwoner België berekend op basis wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2023

L woont in 2017 in België en is een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. De inspecteur heeft bij de berekening de (bijzondere) verhoging van de algemene heffingskorting het wereldinkomen terecht in aanmerking genomen.

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2023:1537

Gepubliceerd in Nieuws

EU-ambtenaar die na pensioen als zelfstandige werkt is niet verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2023

Een ambtenaar van de Europese Unie die tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in dienst blijft en daarna op het grondgebied van een lidstaat een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, is niet in die lidstaat verplicht onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:881

Gepubliceerd in Nieuws

Intrekken A1-verklaring zonder overleg met ander land kan

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2023

De Poolse sociale zekerheidsinstantie heeft een afgegeven A1-verklaring ambtshalve ingetrokken. Daarvoor is niet vereist dat de instantie een dialoog- en bemiddelingsprocedure heeft gevoerd met het land waar betrokkene wel verzekerd is.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:869

Gepubliceerd in Nieuws

Roemeense vrijstelling ter bescherming eigen bouwbranche is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2023

Roemenië heeft in haar wetgeving een belastingvrijstelling opgenomen voor werknemers in de bouwbranche. De vrijstelling is niet van toepassing voor buiten Roemenië in de bouw werkzame werknemers. De regeling is niet strijdig met het Europees recht.

Bron: Conclusie A-G Kokott, Hof van Justitie EU, 9 november 2023 ECLI:EU:C:2023:848

Gepubliceerd in Nieuws

NINBI is door inspecteur juist vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2023

Het ‘niet in Nederland belastbaar inkomen’ is door de inspecteur juist vastgesteld door rekening te houden met het niet in Nederland belast pensioen en de aftrekposten. Het NINBI is van belang voor toeslagen en de zorgbijdrage die het CAK vaststelt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7457

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtbank volgt regularisatieovereenkomst SVB

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2023

De SVB heeft met de Luxemburgse autoriteiten een regularisatieovereenkomst gesloten. De rechtbank volgt deze regularisatie. Belanghebbende is dan een periode in Luxemburg sociaal verzekerd en een periode in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7247

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur mag over pensioen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2023

A ontvangt een pensioen van ruim € 67.000 van een Nederlands pensioenfonds. De inspecteur kon niet weten dat België het pensioen niet volledig belast heeft, zodat de gegevens uit België het benodigde nieuw feit vormen voor de navorderingaanslag.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6860

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws