Rubriek: België

Belgische circulaire over buitenlandse onroerende goederen

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2021

Na jurisprudentie van het Hof van Justitie EU heeft België de Wet IB 92 aangepast. Ook het belastbaar inkomen van een buiten België gelegen onroerend goed wordt vastgesteld aan de hand van het kadastraal inkomen. De circulaire licht de wijziging toe.

Bron: FOD Financiën, 1 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Het concurrentiebeding in Belgische arbeidsovereenkomsten: reddingsboei voor verstrooide werkgevers

Jan Peeters Geschreven door
11-03-2021

Auteurs: mr. Jan Peeters en mr. Marco Wirtz, beide werkzaam als advocaat-partner bij Peeters Euregio Law & Tax (j.peeters@euregio.law en m.wirtz@euregio.law)

Het ontslag of vertrek van een Belgische leidinggevende werknemer geeft al te vaak aanleiding tot financiële fiasco’s voor werkgevers, die vergeten afstand te doen van het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst. Een aantal werkgevers probeerde hieraan tegemoet te komen door een ‘omgekeerde’ afstandsclausule te bedingen in de arbeidsovereenkomst. Recent heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel zich uitgesproken over de geldigheid van dit soort afstandsclausule.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Vrijstellingsmethode in belastingverdrag België/VAE verder geduid

Andy Cools Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht bij de Belastingdienst. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In een recent arrest heeft het hof van beroep van Antwerpen verdere duiding gegeven aan de vrijstellingsmethode in het belastingverdrag met de VAE (Antwerpen, 15 september 2020, Rolnummer 2019/AR/579). In deze bijdrage sta ik stil bij de invulling van de vrijstellingsmethode door België in een aantal belastingverdragen. De tegenstrijdige visies van o.a. de Rulingcommissie en het hof van beroep van Antwerpen worden geduid.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Coronavirus-maatregelen: Overeenkomst met België is verlengd tot 1 juli 2021

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2021

Ook België heeft bevestigd dat de Covid-19-afspraken tussen Nederland en België voor grensarbeiders zijn verlengd tot 1 juli 2021. België gaat met Duitsland en Luxemburg nog in gesprek over deze verdere verlenging.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 5 maart 2021 (en Stcrt. 18 maart 2021, 12553)

Gepubliceerd in Nieuws

België past methode voorkoming dubbele belasting aan

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2021

Binnenkort komt de circulaire uit waarin staat dat bijv. lijfrenten en ontslagvergoedingen waarover België geen heffingsrecht op grond van het belastingverdrag met Nederland, niet meer onder het progressievoorbehoud vallen.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 10 februari 2021, CRIV 55 COM 376

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag Nederland - België is nog niet aanstaande

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2021

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België schiet nog niet op. De verkiezingen in Nederland zorgen voor oponthoud. Een commissie grensarbeiders instellen om inkomenseffecten van een verdragswijziging onderzoek te doen is prematuur.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers,13 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Het pensioenbeleid van de nieuwe Belgische federale regering

Stefan Bemelmans Geschreven door
13-12-2020

Auteur: mr. S.H.W.A. (Stefan) Bemelmans, als promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht en de Law, Tax & Business Unit van de Universiteit Hasselt (stefan.bemelmans@maastrichtuniversity.nl / stefan.bemelmans@uhasselt.be). Mede mogelijk gemaakt door de financiering van de Belgische Provincie Limburg.

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden, op zondag 26 mei 2019, dat de inwoners van België mochten stemmen voor een nieuwe federale regering. In de daaropvolgende 493 dagen zijn vele verschillende mogelijkheden verkend en intensieve onderhandelingen gevoerd. Uiteindelijk is het de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie gelukt om op 30 september 2020 een nieuwe federale regering te formeren.(1) De nieuwe federale regering streeft ingevolge haar regeerakkoord naar een welvarend, solidair en duurzaam België.(2) Voor de sociale zekerheid betekent dit dat deze enerzijds dient te worden beschermd en dat anderzijds de financiering hiervan op lange termijn veilig dient te worden gesteld. Dientengevolge wordt het Belgisch pensioenstelsel opnieuw in de steigers gezet. In deze bijdrage worden door de auteur de pensioengerelateerde beleidsinitiatieven van de nieuwe federale regering tegen het licht gehouden. Hoewel op het moment van schrijven nog niet alle details bekend zijn, is reeds duidelijk dat de beleidsinitiatieven aansluiten bij de op internationaal en Europese schaal geconstateerde tekortkomingen van het huidig Belgisch pensioenstelsel.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Moet België aftrek alimentatie niet-inwoners uitbreiden?

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2020

De Europese Commissie daagt België voor het Hof van Justitie EU. Alimentatiebetalingen zijn bij een niet-inwoner alleen aftrekbaar als 75% van het wereldinkomen in België belast is en niet als het inkomen in het woonland te laag is om de alimentatie te kunnen aftrekken.

Bron: Europese Commissie, 30 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische aangifte niet-inwoners met partner bewerkelijker

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2020

De dossiers bij de Belgische FOD zijn mogelijk niet compleet, waardoor gehuwden en wettelijk samenwonenden niet gezamenlijk via tax-on-web aangifte voor niet-inwoners kunnen doen. In een aantal gevallen is een officieel bewijs nodig dat men gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Bron: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, 20 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

België: Buitenlandse dividenden en aftrek buitenlandse bronheffing

Sofie Matthys Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Sofie Matthys, director Tax & Legal bij Deloitte Private (Belgium) (smatthys@deloitte.com)

Een Belgische interne instructie – die recent werd ingetrokken - zorgde voor verwarring en onduidelijkheid over het bedrag dat in de Belgische aangifte personenbelasting gerapporteerd moet worden. Wat is hier aan de hand? Blijft alles nu voorlopig toch bij het oude?

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Nieuws