Belastingrecht

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht: snapt u het nog?

Robert Baumler Geschreven door
09-12-2022

Auteurs: Robert Bäumler en Bo Berkman, beiden zijn werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

De fiscale spelregels in internationale situaties zijn veelal complex. In een eerder artikel hebben wij de heffingskortingen in internationaal verband besproken. Een ander onderwerp in de – uiteraard deels gekscherend bedoelde – reeks ‘snapt u het nog?’ is de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Sinds de vervanging van de keuzeregeling(1) door de regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht(2) per 1 januari 2015 is al veel over deze regeling geschreven, waaronder in dit vakblad. Kernvraag is veelal of de KBB-regeling wel een voldoende vertaling vormt van de Schumacker-doctrine(3), waar de regeling op is gebaseerd. In de bijna acht jaar sinds de invoering is ook al veelvuldig over de KBB-regeling geprocedeerd. We moeten concluderen dat de Schumacker-doctrine nog allesbehalve uitgekristalliseerd is. In dit artikel zullen wij eerst kort ingaan op doel en strekking van deze doctrine en (mede aan de hand van voorbeeldsituaties) het bestaande wettelijke kader schetsen, waarbij we enkele opvallendheden aanhalen. Daarna bespreken we enkele openstaande (rechts)vragen en ontwikkelingen op dit vlak, waarbij misschien wel een van de voornaamste is hoe om te gaan met een "gedeeltelijke Schumacker-situatie".

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Tijdelijk werken vanaf iedere bestemming - de consequenties en waar rekening mee te houden

Rosa Cleutjens Geschreven door
08-12-2022

Auteur: Rosa Cleutjens, werkzaam als Consultant Assignment Management bij Boxx global expat solutions

Tijdens de Covid-periode hebben veel werknemers ontdekt dat het niet nodig was om dagelijks naar kantoor te komen. Sindsdien kiezen steeds meer werknemers ervoor, gewoon vanuit persoonlijk overwegingen, om tijdelijk vanuit het buitenland te werken. In dit artikel behandelen we dit onderwerp remote werken zonder dat daar een zakelijk vereiste voor is. Voor bedrijven is het aan te raden om een policy op te stellen voor dit aantrekkelijke werknemersvoordeel. Vooral met het oog op onderwerpen als immigratie, het arbeidscontract, het salaris, belastingen, sociale zekerheid en gegevensbescherming. Ook staan we stil bij het proces van goedkeuring, voordat een bedrijf een werknemer tijdelijk naar het buitenland laat gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Fiscale proceduretermijnen in België worden verlengd

Sofie Jacobs Geschreven door
08-12-2022

Auteur: mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

Op 3 oktober werd in België het wetsontwerp ingediend tot verlenging van de fiscale proceduretermijnen. De Belgische fiscus zal over langere onderzoekstermijnen beschikken om de toestand van de belastingplichtige te onderzoeken en zal over langere aanslagtermijnen beschikken om belastingen te heffen. Deze verlengde onderzoeks- en aanslagtermijnen zullen 4, 6 en 10 jaar bedragen. In deze bijdrage lichten wij toe welke belastingplichtigen door deze verlengde onderzoeks- en aanslagtermijnen geviseerd worden.

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022

Duitse Rente niet volledig belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2022

A woont in Nederland en ontvangt van de Duitse DRV een ouderdomsrente. De rente is maar voor 45% belast, omdat maar 45% van de premie in aftrek is gebracht in Duitsland. De overige 55% van de premie was niet aftrekbaar en is feitelijk als loon belast geweest.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9842

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aftrek zorgkosten voor inwoner Hongarije

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2022

X woont in Hongarije en geniet een Nederlands pensioen en AOW. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en maakt niet aannemelijk dat hij in Hongarije geen inkomstenbelasting verschuldigd is. Hij kan de zorgkosten dan niet in Nederland aftrekken.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3205

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit uitgezonden werknemers en eigen woning versoepeld

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2022

Het besluit over de eigenwoningregeling is gewijzigd. Vooruitlopend op een wetswijziging is de uitleg van het begrip derden verruimd. Als tijdens een uitzending de eigen woning ter beschikking wordt gesteld aan derden, is minder snel geen sprake meer van een eigen woning.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 oktober 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen bij grenswerkers met een aanmerkelijk belang

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2022

Op Kamervragen wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van het wetsvoorstel excessief lenen voor niet in Nederland wonende personen met een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Het belastingverdrag en de conserverende aanslag worden besproken.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek LH met bijlage over salaryplit

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2022

Het nieuwe Handboek Loonheffingen 2022, versie oktober, is uit. In het handboek is een nieuwe bijlage opgenomen. In de bijlage wordt beschreven op welke wijze een salarysplit verwerkt moet worden in de loonadministratie.

Bron: Belastingdienst, 4 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

De voorgestelde wijzigingen in de 30%-regeling, duidelijk of toch niet?

Carmen Toonen Geschreven door
27-10-2022

Auteur: Carmen Toonen, Senior Consultant, People Advisory Services, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (carmen.toonen@nl.ey.com)

Wanneer ik gesprekken voer met werknemers die vanuit het buitenland aangeworven worden om in Nederland te komen krijg ik vaak de vraag; “ik heb ook recht op de 30%-regeling, toch”? Onwetend over de exacte inhoud van het Nederlandse belastingstelsel, is de 30%-regeling iets wat veelal bekend is. Voor werkgevers is het, ingeval van een bruto contract, een hulpmiddel om eenvoudiger werknemers uit het buitenland aan te trekken. Indien aan alle voorwaarden voor de faciliteit wordt voldaan kan, onder andere, maximaal 30% van het in Nederland belastbare brutoloon als kostenvergoeding onbelast worden uitbetaald. Dit is bedoeld als vergoeding voor extra kosten die buitenlandse werknemers maken als zij in Nederland komen werken. In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat de 30%-regeling op diverse punten zal wijzigen. In dit artikel treft u allereerst op hoofdlijnen achtergrondinformatie over de 30%-regeling aan. Vervolgens zullen de voorgestelde wijzigingen worden beschreven. Zijn deze duidelijk of toch niet? Afgesloten zal worden met wat de wijzigingen mogelijk kunnen betekenen en welke acties een werkgever op dit moment zou kunnen nemen.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Onduidelijke versoepeling Belastingdienst omtrent toepassing anoniementarief

Rob vd Sluijs Geschreven door
27-10-2022

Auteur: mr. Rob van der Sluijs, werkzaam als Tax Analyst bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. (rvandersluijs@deloitte.nl)

Recent heeft de Belastingdienst op zijn eigen website een versoepeling aangekondigd in het kader van de toepassing van het anoniementarief(1) bij het niet tijdig verstrekken van een burgerservicenummer bij aanvang van een tewerkstelling. De doorlooptijd bij gemeenten voor de afgifte van burgerservicenummers is momenteel langer dan gebruikelijk. Dat heeft met name te maken met de lange wachtrijen voor het maken van een afspraak. De Belastingdienst wil daarom soepel omgaan met werknemers die door de lange wachttijd niet tijdig hun burgerservicenummer kunnen verstrekken aan de werkgever. Aan de hand van een aantal situaties ga ik in deze bijdrage nader in op de gecommuniceerde versoepeling, aangezien dit in de praktijk veel vraagtekens oproept.

Gepubliceerd in Vakblad 50, 2022

Nieuws