Rubriek: Belastingrecht

Salariscriteria kennismigranten en 30%-regeling 2022

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2021

De belangrijkste salariscriteria zijn - kennismigranten (per maand): € 4.480 (30 jaar en ouder), € 3.549 (jonger dan 30 jaar), € 2.543 (verlaagd salariscirterium), € 5.670 (blue card) en 30%-regeling (per jaar): € 39.467 (30 jaar en ouder), € 30.001 (jonger dan 30)

Bron: IND en Belastingdienst

Gepubliceerd in Nieuws

Australische health care-bijdrage is in Nederland niet verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2021

A woont in Nederland en ontvangt uitsluitend een Australisch pensioen. Hij is in Nederland premieplichtig en betaald WLZ en ZVW-premie. In Australië wordt de zorg (health care) bekostigd uit de belastingopbrengst. Er is dan geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6401

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen sociale zekerheid verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2021

In twee kamerbrieven wordt ingegaan op de toekomst van het thuiswerken voor grensarbeiders en de fiscale en sociale zekerheids-gevolgen. Bevestigd wordt dat binnen de EU is afgesproken dat de corona-maatregelen voor de sociale zekerheid verlengd worden tot 1 juli 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad: Wereldinkomen bepaalt niet de arbeidskorting inwoner Costa Rica

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2021

X is in 2015 geëmigreerd naar Costa Rica. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting moet alleen het in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen en niet het wereldinkomen, inclusief het in Costa Rica belaste inkomen..

Bron: Hoge Raad, 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1893

Gepubliceerd in Nieuws

Werken voor LLC leidt tot toepassing gebruikelijk loon

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2021

X is DGA, bestuurder en enige werknemer van een Amerikaanse LLC. De gebruikelijk loon-regeling is van toepassing. X draagt geen bewijzen aan die het Nederlands heffingsrecht beperken ingevolge het belastingverdrag tussen Nederland en de VS.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6218

Gepubliceerd in Nieuws

Corona-overeenkomsten met Duitsland en België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

De coronamaatregelen voor grensarbeiders die Nederland met Duitsland en België heeft afgesproken, zijn verlengd tot eind maart 2022. Voor zelfstandigen in de grensstreek is hulp mogelijk in het woonland op basis van soepele uitleg van de bijstandsregels.

Bron: Ministerie van EZ, 14 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom Brits pensioen beperkt niet de algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

B woont in Nederland en heeft een afkoopsom van een Brits pensioen ontvangen, waarop de vrijstellingsmethode van toepassing is. De afkoopsom hoort daardoor niet tot de Nederlandse heffingsgrondslag en beperkt ook niet het premie- én belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Gepubliceerd in Nieuws

Grenswerkers na de crisis: aanpassing regelgeving vereist?

Marjon Weerepas Geschreven door
10-12-2021

Auteur: Prof. dr. Marjon J.G.A.M. Weerepas, verbonden aan de Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Belastingrecht (marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl)

Het thuiswerken voor grenswerkers blijft de gemoederen bezighouden. Thans gelden nog tot 1 januari 2022 de coronamaatregelen waarin de gevolgen van het thuiswerken voor de fiscaliteit en voor de premieheffing als het ware zijn ‘bevroren’. Ondertussen sorteren de werkgevers voor met thuiswerkbeleid. ITEM heeft in een grenseffectenrapportage onder andere de effecten van de huidige regelgeving op met name het netto-inkomen van een grenswerker indien deze thuis werkt na de crisis onderzocht. In deze bijdrage worden enige berekeningen weergegeven. Vooropgesteld zij dat hier onder thuiswerken de situatie waarin een grenswerker werkt voor één werkgever wordt besproken. Bij grensoverschrijdend werken voor twee werkgevers kunnen de regels zoals die gelden in Verordening nr. 883/2004 worden toegepast.(1) In deze bijdrage volgt een kort overzicht van de huidige maatregelen, een aantal prangende knelpunten, een aantal conclusies van de gemaakte berekeningen en mogelijke oplossingen.

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

Hypotheekrenteaftrek Nederland versus woonbonus Vlaanderen

Kim Lodewijks Geschreven door
08-12-2021

Auteurs: Kim Lodewijks-Filippini en Kirsten Krawinkel, beiden werkzaam als senior consultant tax bij Boxx global expat solutions (kim@boxx-expat.com en kirsten.krawinkel@boxx-expat.com)

In Nederland is de (hypotheek)rente voor een eigen woning aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. In Vlaanderen kan een belastingvermindering in de vorm van een woonbonus worden verkregen voor de eigen woning. Maar wat als je (deels) in België werkt met een eigen woning in Nederland of vice versa? Hoewel dit een veelvoorkomende situatie is, lijkt hierover in de praktijk heel wat onwetendheid te bestaan. In dit artikel gaan we in op de regelgevingen van beide landen en geven we, aan de hand van casussen, een uitwerking van de verschillende belastingsystemen

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

De internationale payroll wijzigt door het Besluit inkomstenverhouding

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2021

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/CD-Vaktechniek en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 23 april 2021 is het Besluit inkomstenverhouding (Besluit IKV) verschenen. Dit besluit wijzigt het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.(1) Het besluit definieert het begrip inkomstenverhouding (IKV) voor de aangifte loonheffingen. In dit artikel ga ik in op gevolgen die het Besluit IKV heeft voor de loonaangifte als er al dan niet in Nederland wonende werknemers zijn waarvan het loon niet volledig in Nederland is belast.

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

Nieuws