Rubriek: Belastingrecht

Kamerleden stellen ook vragen over internationale aspecten belastingplannen 2017

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2016

In de Tweede Kamer zijn gisteren (12 oktober 2016) kamervragen gesteld naar aanleiding van de Belastingplannen voor 2017. Over vrijwel alle onderwerpen met een internationaal tintjes (zie nieuwsbericht 20 september 2016). Alleen over de uitbreding van de verleggingsregeling in de loonbelasting zijn geen vragen gestseld. De andere vragen gaan onder meer over start-ups, uitfaseren pensioen eigen beheer en heffing beloning bestuurders en commissarissen. Bij 'lees meer' vindt u de vragen die de Kamerleden gesteld hebben over de plannen voor 2017. Alleen de vragen met een internationaal aspect en van belang voor het 'grensoverschrijdend werken' zijn opgenomen. De antwoorden op de vragen worden verwacht op 25 oktober.

Bron: Tweede Kamer.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitfasering Pensioen eigen beheer kent ook internationale dimensie

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2016

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer kent uiteraard ook een internationale dimensie. Met name in de invorderingswet zijn belangrijke wijzigingen aangebracht voor reeds voor 1 januari 2017 opgelegde conserverende aanslagen. Een belangrijk aspect bij de vraag hoe niet in Nederland wonende DGA's moeten omgaan met de vraag of en in hoeverre ze mee moeten gaan met de mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt. De internationale aspecten zoals die in de toelichting bij het wetsvoorstel zijn opgenomen vindt u hieronder terug.Een studieochtend over de internationale aspecten van het wetsvoorstel vindt plaats op 1 december. Meer info over de studie-ochtend: onze-studiedagen/afschaffing-pensioen-in-eigen-beheer

Bron: Wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer, Kamerstukken II 2016/17, 34555, nr. 3.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische aangifte- en aanslagbiljet verder uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2016

De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën gaat de papieren aangiften aan niet-inwoners in oktober versturen. Inwoners moesten hun aangifte al indienen. Meer informatie over de Belgische belastingaangifte en aanslagbiljet vindt u via financien.belgium.be. O.a. is er informatie over het doen van aangifte in België, aangiftetermijnen, ontvangen aanslagbiljet, aangifte niet-inwoners etc.

Bron: www.financien.belgium.be/nl

Gepubliceerd in Nieuws

Kamerlid Van Dijck c.s. (PVV) stelt voor 30%-regeling af te schaffen

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2016

Het Kamerlid van Dijck van de PVV heeft op 3 oktober (Kamerstuk 34 552, nr. 8) een amendement op Belastingplan 2017 ingediend om de expatregeling af te schaffen. Hij stelt niet alleen voor de 30%-regeling af te schaffen, maar ook de regeling voor de vergoeding van de extra-territoriale kosten.

Bron: tweedekamer.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragenoverzicht is geactualiseerd per 1 oktober 2016

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2016

Het Ministerie van Financiën publiceert ieder kwartaal een geactualiseerd overzicht van de belastingverdragen. Niet alleen de belastingverdragen zijn opgenomen, maar ook de Belastingregeling voor het Koninkrijk en verdragen waarin internationale gegevensuitwisseling is geregeld. Hieronder de link naar de versie van 1 oktober 2016.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Informatie in 14 talen voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2016

De Inspectie SZW heeft op haar website in 14 talen vernieuwde informatie opgenomen voor personen die vanuit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland komen werken in Nederland. De informatie geeft een korte beschrijving van alle acties die nodig zijn na aankomst in Nederland. Het gaat onder meer over inschrijving, aanvraag BSN en rechten en verplichtingen van werknemers en zelfstandigen en diploma’s.

Bron: http://ow.ly/uxrP304LVyp

Gepubliceerd in Nieuws

Pensionado's wonen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2016

A en B, de ouders van belanghebbende X, zijn in 1989 geëmigreerd naar Spanje. A wordt in 2010 ziek en komt met B naar Nederland om te herstellen. Ze schrijven zich in in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). B overlijdt in 2011 en A enige tijd later. X krijgt een Nederlandse aanslag successierecht opgelegd. X is het met de aanslag niet eens. Volgens X woonden A en B in Spanje op het moment van overlijden. De rechtbank is van mening dat A en B op het moment van overlijden inwoners van Nederland waren. In Nederland lag het duurzame middelpunt van de persoonlijke levensbelangen. Daarbij achtte de rechtbank van belang: de inschrijving in het GBA, een gehuurd appartement voor onbepaalde tijd in Nederland, in Nederland wonende kinderen en dat een deel van de huisraad en persoonlijke bezittingen van Spanje naar Nederland waren overgebracht. Bron: Rechtbank Noord-Holland, 16 september 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7553.

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende is in zijn woonland belast voor zijn loon

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2016

X werkte in 2012 in loondienst op een binnenschip, voornamelijk in het stroomgebied van de Rijn. X stelt dat hij werkte op de schepen Perseus en Orinoco, waarvan de exploitant is gevestigd in België. X kon de rechter echter niet overtuigen dat hij op deze schepen gewerkt had en ook niet dat de schepen waarop hij werkte, geëxploiteerd werden door een Belgische exploitant.Volgens de rechtbank is op X de eerste helft van 2012 de Luxemburgse en de tweede helft van 2012 de Duitse sociale zekerheidswetgeving van toepassing geweest. Daaruit leidt de rechtbank af dat X gewerkt heeft voor een in Luxemburg respectievelijk Duitsland gevestigde onderneming. Op grond van het belastingverdrag met Luxemburg mag Nederland heffen over het inkomen van de eerste helft van 2012. Volgens het belastingverdrag met Duitsland heeft Duitsland weliswaar het heffingsrecht over het loon van de tweede helft van 2012, maar als Duitsland het loon niet belast, mag Nederland heffen. Omdat Duitsland niet geheven heeft, mag dus Nederland heffen. Het hele loon van X is belast in Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 26 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6086.

Gepubliceerd in Nieuws

Gereglementeerde uitzendarbeid; toch Belgische bedrijfsvoorheffing (loonheffing) vanaf dag één?

Sofie Matthys Geschreven door
24-09-2016

Auteurs: Sofie Matthys (Sofie.matthys@mazars.be) en Pierre Van Heuverswyn, (pierre.vanheuverswyn@mazars.be) werkzaam als Tax Consultants bij Mazars te Gent

In principe dient een (Belgische) werkgever op het loon dat hij betaalt aan een werknemer bedrijfsvoorheffing in te houden en door te storten aan de Belgische belastingadministratie. Net zoals in Nederland betreft de bedrijfsvoorheffing een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belastingen. In de (gereglementeerde) uitzendsector was er langere tijd in België onduidelijkheid wie tot inhouding van bedrijfsvoorheffing verplicht is in grensoverschrijdende tewerkstellingssituaties, maar vrij recent kwam daaraan een einde.

Situatieschets

Een buitenlands uitzendkantoor beschikt over een erkenning(1) in België voor de uitzendsector. Dit uitzendkantoor zendt voor 2 maanden werknemers naar België op een werf in België. De vraag stelt zich of het buitenlands uitzendkantoor een verplichting heeft tot inhouding en doorstorting van Belgische bedrijfsvoorheffing.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Dubbele heffing over de verkrijging van aandelen als werknemer?

Eric Raeskin Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Eric Raeskin is als Consultant Tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (eric.raeskin@nl.ey.com)

Aandeelgerelateerde beloningen zijn om verschillende redenen een interessante manier om werknemers te belonen voor de verrichte diensten. Niet alleen voor grote multinationals kan een dergelijke beloningsstructuur interessant zijn maar ook voor het MKB of voor startups.

Een voordeel van een optie- of aandelenplan is dat het bijvoorbeeld:

- de belangen van de werknemer en werkgever bij elkaar brengt doordat de werknemer baat heeft bij een positieve ontwikkeling van de aandelenkoers;

- de mogelijkheid biedt om talentvol personeel aan te trekken terwijl de werkgever nog niet in de positie verkeerd om hoge salarissen te betalen (startups); of

- retentie: door blokkeringsregeling kan een werknemer langer aan de onderneming worden verbonden.

Aandeelgerelateerde beloningen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Een werkgever kan aandelen of opties verstrekken of hij kan bijvoorbeeld de hoogte van een geldbonus koppelen aan de aandelenkoers. De (internationale) belastingheffing over het voordeel van een aandeelgerelateerde beloning kan erg complex zijn, met name als de werknemer grensoverschrijdend werkt.

In deze bijdrage zullen wij ons richten op een aantal voorbeelden waarbij landen niet dezelfde heffingssystematiek hanteren waardoor dubbele belastingheffing of dubbele niet-heffing ontstaat. We proberen in deze bijdrage niet volledig te zijn maar we schetsen korte voorbeelden waaruit blijkt dat de fiscale wetgeving over de wereld lang niet altijd aansluit.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Nieuws