Rubriek: Belastingrecht

Over revisierente mag belastingrente worden berekend

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2016

Een emigratie en het bezit van oudedagsvoorzieningen, zoals pensioen en lijfrenten komt veelvuldig voor. Bij de emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd ter zake van het pensioen en de lijfrente. Ook afkoop in het buitenland van in Nederland fiscaal gefacilieerde producten komt regelmatig aan de orde. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat als ter zake van een afkoop revisierente verschuldigd is ook over de revisierente belastingrente in rekening mag worden gebracht. Als Nederland bij een afkoop in het buitenland heffingsrecht heeft, zal daar rekening mee moeten worden gehouden. In de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is ook vrijwel altijd revisierente begrepen. Daar kan echter geen belastingrente over in rekening worden gebracht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 september 2016, nr. BRE-16_1331.

Gepubliceerd in Nieuws

Monumentenaftrek ook zonder gebruik te maken van keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2016

Belanghebbende woont in Duitsland en bezit in 2008 en 2009 Nederland een monument en doet giften aan Nederlandse goede doelen. In zijn aangifte IB/PVV geeft hij aan gebruik te willen maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. De rechtbank is van mening dat ook zonder gebruik te maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen recht bestaat op de volledige monumentenaftrek. Het recht op aftrek volgt rechtstreeks uit het primaire Unierecht, ongeacht of van het keuzerecht gebruik wordt gemaakt. Om van de giftenaftrek gebruik te kunnen maken moet hij wel gebruik maken van het keuzerecht. Verder wilde belanghebbende het 'restant persoonsgebonden aftrek' enkel op zijn in Nederland belaste inkomsten in mindering brengen en niet op zijn Duitse inkomsten, die belanghebbende moest aangeven, omdat hij gebruik maakte van het keuzerecht. Op dat punt kreeg belanghebbende ongelijk. 

Bron: Rechtbank, 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5330

Gepubliceerd in Nieuws

Drie maanden werken in een niet-verdragsland

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2016

Ingevolge art. 38, tweede lid AWR wordt loon geacht te zijn onderworpen aan een belasting van een andere staat, als ten minste drie aaneengesloten maanden aldaar arbeid wordt verricht. In de casus bij de Rechtbank is de vraag hoe verlof-, cursus- en ziektedagen moeten worden toegerekend aan de in Angola (niet-verdragsland) gewerkte tijd. Niet in geschil was dat de reisdagen aan de drie maanden moet worden toegerekend. De rechtbank is van mening dat de verlofdagen ook meetellen, omdat er een voldoende evenredigheid bestaat tussen de feitelijk gewerkte tijd en het genoten verlof. De verhouding 1:1 van gewerkte dagen en verlofdagen acht de rechtbank voldoende. In casu is daarmee voldaan aan de drie-maanden-voorwaarde.  

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 11 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4586

Gepubliceerd in Nieuws

Inkomenscode 21 in aangifte loonheffingen wordt vervangen voor 10 nieuwe inkomenscodes

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2016

Per 1 januari 2017 kan in de aangifte loonheffingen de inkomenscode 21 (overige pensioenen, lijfrenten etc.) niet meer gebruikt worden. In plaats van inkomenscode 21 komen 10 nieuwe inkomenscodes terug (o.a. voor opname levenslooptegoed, arbeidsongeschiktheidspensioen, ontslag- of transitievergoeding). Bij vooral overheidsinstellingen, die de inkomenscodes gebruiken, bestaat behoefte aan meer inzicht van de diverse onder code 21 opgenomen bedragen. Dat betekent dat de overheid meer inzicht krijgt in de exacte betalingen die gedaan worden. Op het eerste oog een verzwaring van de administratieve lasten voor de inhoudingsplichtige. Echter gevolg is ook dat de Belastingdienst minder vragen hoeft te stellen aan belastingplichtigen. Ook bij niet-inwoners levert dat de Belastingdienst meer inzicht op in de aard van de betalingen. Ook de internationale gegevensuitwisseling kan met de gedetailleerdere gegevens gerichter gebeuren. De fiscale autoriteiten van het woonland hebben dan duidelijkere informatie over de aard van de betaling.

Bron:www.belastingdienst.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Reisbesluit buitenland is geactualiseerd per 1 oktober

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2016

Van het reisbesluit buitenland is de tarieflijst per 1 oktober 2016 aangepast. Het reisbesluit is voor werkgevers van belang. De vergoedingregels van het Reisbesluit kan door werkgevers integraal worden toegepast voor kostenvergoedingen. Voorwaarde is dat deze werknemers vanuit kostenoogpunt bezien in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis. Dan kan de werkgever de vergoeding voor de loonheffingen onbelast toekennen.

Bron: Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 september 2016, nr. 2016-0000501635. 

 

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over self-certification-formulier van banken

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2016

In het kader van de internationale gegevensuitwisseling (CRS en FATCA) vragen banken van klanten een verklaring waaruit blijkt in welk land ze fiscaal inwoner zijn. Daar moet een self-certification-formulier voor ingevuld worden. In een besluit beantwoord de staatssecretaris vragen wat te doen als een klant stelt geen TIN (Fiscaal identificatienummer) te hebben en stelt te wonen in een land dat wel TIN’s uitgeeft. Op de site van de OESO is te checken welke landen een TIN hanteren. Waterdicht is het systeem echter niet. Veel landen kennen uitzonderingen bij de verstrekking van een TIN.Ook een aantal andere vragen worden in het besluit beantwoord.

Bron: Besluit Staatssecretaris van Financiën, 29 september 2016 nr. 2016-156189.

Gepubliceerd in Nieuws

Kamerleden stellen ook vragen over internationale aspecten belastingplannen 2017

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2016

In de Tweede Kamer zijn gisteren (12 oktober 2016) kamervragen gesteld naar aanleiding van de Belastingplannen voor 2017. Over vrijwel alle onderwerpen met een internationaal tintjes (zie nieuwsbericht 20 september 2016). Alleen over de uitbreding van de verleggingsregeling in de loonbelasting zijn geen vragen gestseld. De andere vragen gaan onder meer over start-ups, uitfaseren pensioen eigen beheer en heffing beloning bestuurders en commissarissen. Bij 'lees meer' vindt u de vragen die de Kamerleden gesteld hebben over de plannen voor 2017. Alleen de vragen met een internationaal aspect en van belang voor het 'grensoverschrijdend werken' zijn opgenomen. De antwoorden op de vragen worden verwacht op 25 oktober.

Bron: Tweede Kamer.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitfasering Pensioen eigen beheer kent ook internationale dimensie

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2016

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer kent uiteraard ook een internationale dimensie. Met name in de invorderingswet zijn belangrijke wijzigingen aangebracht voor reeds voor 1 januari 2017 opgelegde conserverende aanslagen. Een belangrijk aspect bij de vraag hoe niet in Nederland wonende DGA's moeten omgaan met de vraag of en in hoeverre ze mee moeten gaan met de mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt. De internationale aspecten zoals die in de toelichting bij het wetsvoorstel zijn opgenomen vindt u hieronder terug.Een studieochtend over de internationale aspecten van het wetsvoorstel vindt plaats op 1 december. Meer info over de studie-ochtend: onze-studiedagen/afschaffing-pensioen-in-eigen-beheer

Bron: Wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer, Kamerstukken II 2016/17, 34555, nr. 3.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische aangifte- en aanslagbiljet verder uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2016

De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën gaat de papieren aangiften aan niet-inwoners in oktober versturen. Inwoners moesten hun aangifte al indienen. Meer informatie over de Belgische belastingaangifte en aanslagbiljet vindt u via financien.belgium.be. O.a. is er informatie over het doen van aangifte in België, aangiftetermijnen, ontvangen aanslagbiljet, aangifte niet-inwoners etc.

Bron: www.financien.belgium.be/nl

Gepubliceerd in Nieuws

Kamerlid Van Dijck c.s. (PVV) stelt voor 30%-regeling af te schaffen

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2016

Het Kamerlid van Dijck van de PVV heeft op 3 oktober (Kamerstuk 34 552, nr. 8) een amendement op Belastingplan 2017 ingediend om de expatregeling af te schaffen. Hij stelt niet alleen voor de 30%-regeling af te schaffen, maar ook de regeling voor de vergoeding van de extra-territoriale kosten.

Bron: tweedekamer.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws