Belastingrecht

Hoge Raad verduidelijkt verdragsrechtelijke lijfrentedefinitie

Robert Baumler Geschreven door
19-05-2023

Auteurs: Robert Bäumler en Bo Berkman, beiden zijn werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 14 april jongstleden is een arrest van de Hoge Raad verschenen over de uitleg van de lijfrentedefinitie in door Nederland gesloten belastingverdragen.(1) Daaromtrent was eerder in 2017 al een arrest gewezen.(2) Het laatstgenoemde arrest liet enige onduidelijkheid bestaan over de reikwijdte van de verdragsrechtelijke lijfrentedefinitie. Die onduidelijkheid wordt naar onze mening met het nieuwe arrest weggenomen, al vereist ook dat arrest een genuanceerde interpretatie. Hieronder zullen wij het arrest van 19 mei 2017 en het arrest van 14 april 2023 bespreken.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2023

Het economisch instituut voor de bouw heeft een rapport gepubliceerd over buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. Er waren in 2020 56.000 buitenlandse arbeidskrachten in de bouw werkzaam.

Bron: Economisch instituut voor de bouw, 8 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België heeft recht op Nederlandse fiscale voordelen

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2023

Door een hoog box 3-inkomen wordt niet voldaan aan de 90%-voorwaarde van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In woonland België bestaat geen recht op faciliteiten. Nederland moet dan toch aftrek verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2777

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse allowance is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2023

Een inwoner van Nederland ontvangt uit het VK een Employment and Support Allowance van The Pension Service. Deze sociale zekerheidsuitkering is volgens de Wet op de inkomstenbelasting en het belastingverdrag in Nederland belast.

Bron: Belastingdienst Fiscaal Forum Dienstverleners, 3 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Update leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2023

De Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is geactualisserd. Het gaat o.m. aanpassingen van al bestaande constructies, uitleg over het meldingsportaal en voorbeelden van belastingvoordeel en de main benefit test.

Bron: Staatscourant, 28 april 2023, nr. 11790

Gepubliceerd in Nieuws

Ook voor buitenlandse belastingplichtige (straks) DigiD machtigen

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2023

Vanaf 4 juli 2023 kan een buitenlandse belastingplichtige een financieel dienstverlener machtigen met DigiD Machtigen. De belastingplichtige heeft dan eerst zelf een DigiD nodig, die via Logius aangevraagd kan worden.

Bron: Belastingdienst Forum Fiscaal Dienstverleners, 26 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit vermijding dubbele belasting geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2023

Het besluit vermijding van dubbele belasting onder belastingverdragen en andere regelingen ter voorkoming van dubbele belasting van 18 juli 2008 is geactualiseerd. Enkele verouderde bepalingen zijn vervallen en enkele nieuwe toegvoegd.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 april 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijgesteld inkomen internationale organisatie beïnvloed niet ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2023

Bij het berekenen van de hoogte ouderenkorting mag vrijgesteld pensioen van de Europese Investeringsbank niet worden meegenomen. Voor het drempelbedrag bij de giftenaftrek wordt dit vrijgesteld pensioen wel meegenomen

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:4587

Gepubliceerd in Nieuws

Stage lopen in Nederland

Gwen Smit Door
21-04-2023

Auteur: Gwen Smit, werkzaam bij de Belastingdienst. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

Stel dat een inwoner van België stage gaat lopen in Nederland, bij een in Nederland gevestigd bedrijf (de stageverlener). Voor dat bedrijf is het van belang om vast te stellen of er Nederlandse loonbelasting ingehouden en afgedragen moeten worden op de stagevergoeding.(1) De stagiair wil op zijn beurt weten of hij in Nederland een aangifte inkomstenbelasting moet indienen. Om deze vragen te beantwoorden, wordt in deze bijdrage eerst beschreven hoe de arbeidsverhouding van een stagiair kwalificeert voor de Nederlandse Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Vervolgens wordt aandacht besteed aan een tweetal goedkeuringen op basis waarvan de inhouding van loonbelasting achterwege kan blijven. Daarna komt de verdeling van het heffingsrecht over stagevergoedingen op basis van het belastingverdrag Nederland-België aan bod. Tot slot wordt kort ingegaan op achtereenvolgens de inhouding van loonbelasting door de stageverlener en de aangifte inkomstenbelasting van de stagiair.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

De beperkte binnenlandse belastingplichtige: een geval apart

Robert Baumler Geschreven door
21-04-2023

Auteurs: Robert Bäumler en Bo Berkman, beiden zijn werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Binnen de Wet IB 2001 zijn er twee soorten belastingplichtigen: binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. De soort belastingplicht is van belang voor het de bepalen van de heffingsgrondslag: een binnenlandse belastingplichtige wordt voor het wereldinkomen in de heffing betrokken, terwijl een buitenlandse belastingplichtige alleen ten aanzien van het Nederlandse inkomen wordt belast. Een bekende tussenvorm is de partieel buitenlandse belastingplichtige: iemand die beschikt over een beschikking 30%-bewijsregel, en eigenlijk binnenlands belastingplichtig is, maar voor de boxen 2 en 3 wordt behandeld als buitenlandse belastingplichtige. Een heel bijzondere verschijningsvorm is de zogeheten beperkte binnenlandse belastingplichtige. Dat is iemand die voor de Wet IB 2001, dus nationaalrechtelijk, een binnenlandse belastingplichtige is, maar voor toepassing van een belastingverdrag tussen Nederland en een ander land inwoner is van dat andere land. Deze bijzondere combinatie van nationaal recht en een belastingverdrag roept verschillende vragen op over hoe de inkomstenbelastingheffing vorm krijgt. Enkele van die vragen worden hier besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023

Nieuws