Rubriek: Belastingrecht

Bezwaarschrift in het Duits kan ontvankelijk zijn

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2022

Als een inspecteur een bezwaarschrift in het Duits ontvangt, kan hij het bezwaar niet op basis hiervan niet-ontvankelijk verklaren. De inspecteur kan een vertaling vragen, maar moet motiveren waarom de vertaling noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar.

Bron: Hoge Raad, 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:943

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit diplomatieke vrijstellingen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2022

Het geactualiseerde besluit bevat beleid met betrekking tot diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns, belasting op auto's, overdrachtsbelasting, energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie en belasting op leidingwater.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

30%-regeling opnieuw onder vuur

Ron Noordenbos Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Anke Nooitgedagt en Ron Noordenbos, respectievelijk werkzaam als Analyst (GES) bij Deloitte Nederland (annooitgedagt@deloitte.nl) en als Tax Manager bij Deloitte Nederland (rnoordenbos@deloitte.nl)

In de voorjaarsnota(1) heeft het kabinet aangekondigd de 30%-regeling te willen versoberen. Werknemers die vanuit het buitenland worden aangeworven om in dienstbetrekking te werken voor een inhoudingsplichtige in Nederland kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 30%-regeling. Met deze regeling wordt een deel van het overeengekomen loon gedurende maximaal vijf jaar als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten (ET kosten) beschouwd. De 30%-regeling zal volgens deze aankondiging over een periode van drie jaar worden beperkt tot maximaal de WNT-norm (2022: € 216.000). De verwachte structurele opbrengst hiervan bedraagt € 85 miljoen. Wij gaan hierna iets dieper in op het nut van de 30%-regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook schetsen wij hoe de regeling is geëvolueerd in de afgelopen tijd en welke feiten en onderzoeken daaraan ten grondslag hebben gelegen.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Nieuwe Belgische bijzondere belastingstelsels: highlights en vergelijking met Nederlandse 30%-regeling

Lotte Scheepers Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Lotte Scheepers en Els van Ham, respectievelijk Consultant tax at Boxx global expat solutions (lotte@boxx-expat.com) en Senior Manager at Boxx global expat solutions (els@boxx-expat.com)

Op 1 januari 2022 trad in België een nieuw belastingstelsel voor expats in werking, dat deels geïnspireerd is op de 30%-regeling in Nederland. Beide stelsels worden in dit artikel onder de loep genomen. Met onder meer een schematische vergelijking tussen de Nederlandse 30%-regeling en het nieuwe en oude Belgische belastingstelsel.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Nieuw Belgisch expatstatuut: verdere toelichting in nieuwe circulaire

StijnSablon Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Stijn Sablon en Sander Panhuysen, werkzaam als Tax Director en Tax Assistant bij Mazars ALTOS BV, België.

Op 6 mei 2022 publiceerde de Belgische belastingadministratie een nieuwe circulaire met betrekking tot het nieuwe expatstatuut (“Circulaire 2022/C/47 over de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers”) (hierna “de nieuwe circulaire”). Deze langverwachte circulaire kan gezien worden als een gids waarbij de wetteksten rond het nieuwe expatstatuut grondiger worden uitgelegd. Doch deze circulaire lost de vragen vanuit de praktijk nog niet allemaal op en er zijn nog een aantal grote vraagtekens rond de toepassing van enkele nieuwe elementen. Verder is het ook nog steeds uitkijken naar de FAQ (“Frequently Asked Questions”) die de Belgische belastingadministratie nog zou publiceren die deze praktijkvragen – hopelijk – verder kunnen zullen beantwoorden.Dit artikel komt er in navolging van het eerder gepubliceerde artikel in de editie van maart 2022. In deze editie wordt verder ingegaan op de toepassing van de nieuw gepubliceerde circulaire alsook op de bedenkingen en openstaande vragen die er op dit moment nog steeds zijn over het nieuwe expatstatuut.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Kleine verschillen met grote gevolgen: 183 dagen in België, Nederland en Duitsland

Sofie Jacobs Geschreven door
29-06-2022

Auteur: mr. Sofie Jacobs, werkzaam als fiscaal advocaat bij Peeters Euregio Law & Tax (s.jacobs@euregio.law)

Wanneer een werknemer in meerdere landen werkt, moet worden nagekeken in welk land de werknemer belasting moet betalen op zijn loon. Dit is onder meer van belang voor de inhouding van bedrijfsvoorheffing en dus voor het voeren van een correcte payroll. In de dubbelbelastingverdragen wordt bepaald in welk land het loon van de werknemer belastbaar is. Als algemene regel geldt dat het loon volledig belastbaar is in het woonland, tenzij één van de drie uitzonderingsgevallen van toepassing is. Eén van die drie uitzonderingsgevallen is de fameuze 183-dagenregel die voorziet dat het woonland volledig heffingsbevoegd blijft over het loon indien de grens van 183 dagen niet wordt overgeschreden door de werknemer in het werkland. Ondernemingen gaan er vaak van uit dat de berekening van deze 183 dagen voor alle landen hetzelfde is. Dit is echter niet het geval, waardoor de grens van 183 dagen in de praktijk vaak fout wordt berekend. Een foutieve berekening kan nochtans grote gevolgen hebben aangezien hierdoor mogelijks bedrijfsvoorheffing in het verkeerde land wordt afgedragen. Dit leidt dan ook tot de nodige problemen wat betreft fiscale regularisaties, fiscale boetes en een moeizame terugvordering van ten onrechte betaalde bedrijfsvoorheffing. In deze bijdrage leggen wij de dubbelbelastingverdragen tussen België, Nederland en Duitsland eens naast elkaar, zodat u een duidelijk zicht krijgt op de verschillende berekeningswijzen van de grens van 183 dagen.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Nederlands pensioen in eigen beheer: heffingskorting en progressievoorbehoud nog steeds discussiepunt met Belgische fiscus

Sofie Matthys Geschreven door
29-06-2022

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

De Nederlandse wet uitfasering pensioenen in eigen beheer maakte vanaf 1 juli 2017 een einde aan de opbouw van een zogenaamd pensioen in “eigen beheer”. Een Nederlandse directeur-grootaandeelhouder (dga) – vergelijkbaar met een Belgische bedrijfsleider – kon op die manier een pensioen opbouwen waarbij het beheer van de pensioenbijdragen en de uitbetaling ervan werd gemonitord door de eigen onderneming, in de plaats van door een professioneel pensioenfonds.(1) Ten gevolge van voornoemde wet hebben veel dga’s ervoor gekozen om hun reeds opgebouwde pensioenen af te kopen (met korting op de belastbare grondslag). De afkoop van het Nederlandse pensioen in eigen beheer heeft in België echter tot veel discussie geleid, waar recente rechtspraak in het voordeel van de belastingplichtige pleit. De potentiële impact van het MLI bij het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland verdient evenwel de nodige belangstelling.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Verhoogde én bevrijdende Belgische bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse seizoenarbeiders

Yves Cuypers Geschreven door
29-06-2022

Auteurs: Yves Cuypers en Arno Foket, respectievelijk Senior Manager People Advisory Services bij EY Tax Consultants BV, België (yves.cuypers@be.ey.com) en Consultant People Advisory Services, EY Tax Consultants BV/SRL, België (Arno.Foket@be.ey.com)

Begin 2021 werd een grondige wijziging van de Belgische bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse seizoenarbeiders doorgevoerd. Dit heeft grote impact op de fiscale situatie van zowel de werknemer als de werkgever in de land- en tuinbouwsector. Verhoging van het tarief van de bedrijfsvoorheffing heeft een negatieve impact op het nettoloon van seizoenarbeiders. Maar het bevrijdend karakter zal dan weer een positieve impact hebben, aangezien de aangifteplicht en belastingdruk van de seizoenarbeider soms wegvalt. In dit artikel wordt op de voor- en nadelen van de wijzigingen ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 48, 2022

Fiscale corona-overeenkomsten worden niet verlengd

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2022

In een brief over de toekomst van het hybride werken wordt aangegeven dat voor de sociale zekerheid in EU-verband een definitieve oplossing gezocht wordt voor het thuiswerken. Voor de belastingverdragen worden op 1 juli 2022 de gebruikelijke regels van toepassing.

Bron: Ministerie van SZW, 20 juni 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Zekerheid vooraf bij constatering vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2022

In een aantal gevallen moet zekerheid vooraf worden gevraagd bij het behandelteam IFZ van de Belastingdienst bij het al dan niet constateren van een vaste inrichting. Wanneer vooroverleg moet worden gevraagd is aangepast in een recent vraag en antwoord.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws