Belastingrecht

Collegegeld buitenlandse student - fiscaal aftrekbaar?

Bastiaan Didden Door
15-07-2024
Een student uit India heeft in 2018 voorafgaand aan het volgen van een studie aan een Nederlandse universiteit, collegegeld betaald. In hoeverre komt deze student in aanmerking voor aftrek scholingsuitgaven (in de zin van het thans vervallen art. 6.40 Wet IB 2001)? Op 12 juli jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze zaak. Bron: Rechtspraak.nl, Hoge Raad, 12 juli 2024
Gepubliceerd in Nieuws

Studiebeurs ontvangen via Erasmus+-programma: fiscale consequenties houdbaar?

Bastiaan Didden Door
10-07-2024

Op 4 juli 2024 is een conclusie van A-G Szpunar bij het Hof van Justitie gepubliceerd. Deze conclusie ziet op een Kroatische casus waarbij de vraag is voorgelegd of een studiebeurs ontvangen via het Erasmus+-programma nadelige invloed mag hebben op de vaststelling van de Kroatische inkomstenbelasting. Volgens de A-G is een dergelijke regeling EU-rechtelijk gezien niet houdbaar.

Bron: curia.europa.eu, conclusie A-G Szpunar van 4 juli 2024, C-277/23

Gepubliceerd in Nieuws

Beoordeling arbeidsrelaties: volop ontwikkelingen

Bastiaan Didden Door
09-07-2024

Eind juni 2024 zijn naar aanleiding van een WOO-verzoek ter zake van het Deliveroo-arrest (ECLI:NL:HR:2023:443) stukken gepubliceerd die inzicht geven in de wijze waarop de Belastingdienst de beoordeling van arbeidsrelaties aanvliegt. Verder is 5 juli 2024 een conclusie van A-G de Bock gepubliceerd inzake de vraag of schoonmakers in dienstbetrekking werkzaam waren bij het Helpling-platform.

Bron: Rijksoverheid, ‘Besluit op Woo-verzoek over Deliveroo-arrest’, 26 juni 2024 & Rechtspraak.nl, ECLI:NL:HR:2023:443

Gepubliceerd in Nieuws

Aangifte dividendbelasting - verplicht digitaal per 1 juli 2024

Bastiaan Didden Door
08-07-2024

Met ingang van 1 juli 2024 dient digitaal aangifte dividendbelasting te worden gedaan. Voor dividenduitkeringen tot en met 2023 is het wel nog mogelijk om via papier aangifte dividendbelasting te doen.

Bron: Belastingdienst.nl, 'Aangifte en opgaaf dividendbelasting vanaf 1 juli alleen nog online', 1 juli 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse visie ten aanzien van home-office vaste inrichting

Bastiaan Didden Door
02-07-2024

Bij grensoverschrijdend thuiswerken kan de vraag worden opgeworpen of een thuiswerkplek als vaste inrichting kan worden gezien. De afdronk is dat daar onder voorwaarden niet snel sprake van is, zo leert ook de in november 2023 gesloten overeenkomst tussen Nederland en België (Stcrt. 2023, 33856). Een dergelijke overeenkomst is er niet met Duitsland. Wel is eerder dit jaar een BMF-Schreiben gepubliceerd waarin de Duitse visie ten aanzien van voornoemde vraag is opgenomen.

Bron: Bundesfinanzministerium, BMF-Schreiben ‘Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO)’, 5 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw convenant ET-kosten - Belastingdienst en uitzendbranche

Bastiaan Didden Door
01-07-2024

Op 6 juni 2024 is een nieuwe versie van het zogenoemde 'ET-kostenconvenant' tussen de Belastingdienst en de uitzendbranche (NBBU - Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen & ABU - Algemene Bond Uitzendondernemingen) gesloten en gepubliceerd. Dit convenant is daarmee een update van de in 2010 gepubliceerde versie. In de annex bij het op het 6 juni 2024 gesloten convenant wordt ingegaan op de toepassing van ET-kosten (extraterritoriale kosten) voor een uit een ander land afkomstige uitzendwerknemer.

Bron: NBBU, Nieuws, 'Uitzendbranche sluit vernieuwd ET-convenant met de Belastingdienst', 21 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Verzwegen Spaanse banktegoeden: terecht in Nederland belast plus boetes

Marco Wijnberg Geschreven door
28-06-2024

Hof Den Haag oordeelt dat Nederland Spaanse rente terecht forfaitair in de heffing betrekt. Dat de Spaanse vermogensbelastingwet een vrijstelling kent voor vermogensbestanddelen van niet-ingezetenen tot een bedrag van € 700.000 maakt dit niet anders.De inspecteur verzocht belanghebbende om informatie te verstrekken over tien in Spanje aangehouden bankrekeningen, die hij niet in zijn IB-aangiften als box 3-vermogen heeft verantwoord. Naar aanleiding van de door de Spaanse autoriteiten verstrekte bankgegevens legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen op. De inspecteur legt eveneens verzuimboeten op wegens grove schuld. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de navorderingsaanslagen terecht zijn opgelegd. Dat de Spaanse regelgeving bepaalt dat vermogensbestanddelen van niet-ingezetenen tot een bedrag van € 700.000 zijn vrijgesteld van belastingheffing, kan niet baten, omdat deze regelgeving niet in Nederland geldt. De inspecteur heeft doen blijken dat sprake is van grove schuld. De boetebedragen zijn passend en geboden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 februari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:906

Gepubliceerd in Nieuws

Artikel 15, derde lid, Verdrag NL-BEL stelt geen nadere voorwaarden aan de exploitatie van een schip

Marco Wijnberg Geschreven door
26-06-2024

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag stelt dat voor de toepassing van art. 15 lid 3 Verdrag Nederland-België geen nadere voorwaarden worden gesteld aan de exploitatie van een schip.

Bron: Standpunten Kennisgroepen, 25 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025 is nog steeds de ambitie

Marco Wijnberg Geschreven door
24-06-2024

Het kabinet blijft van plan om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid volledig op te heffen.Er wordt niet gewacht met het opheffen van het handhavingsmoratorium tot de verduidelijking van wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht is ingevoerd. Het kabinet blijft van plan om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. Dat laat staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit weten in antwoord op Kamervragen. Tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 15 februari 2024 heeft de staatssecretaris aangegeven dat het opheffen van het handhavingsmoratorium als randvoorwaarde kent dat daarnaast ook de wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht moet worden verduidelijkt.

Bron: Kamerstukken, 20 juni 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Collegegeld buitenlandse student aftrekbaar als scholingsuitgaven

Marco Wijnberg Geschreven door
21-06-2024

Bij het Hof 's-Hertogenbosch is in geschil of scholingsuitgaven zijn betaald gedurende de periode dat belanghebbende binnenlands belastingplichtig is. Het Hof oordeelt dat belanghebbende recht heeft op aftrek van scholingsuitgaven voor het door haar betaalde collegegeld, omdat de betaling het karakter had van een waarborgsom en er dus sprake is van een depotstorting. Het collegegeld is pas verschuldigd op het moment van definitieve inschrijving, en die vond plaats nadat de verblijfsvergunning was afgegeven.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1921

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws