Arbeidsrecht

Een grenzeloos arbobeleid: het toepasselijk arbeidsrecht

Fraukje Panis Geschreven door
02-07-2021

Auteurs: mr. J.H.P. Jansen, mr. F. Panis en B.E. Jansen, allen werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. (JJansen@deloitte.nl, fpanis@deloitte.nl)

“Werk thuis, tenzij het niet anders kan’’. Dat was vanaf maart 2020 de oproep van het kabinet naar aanleiding van de verspreiding van COVID-19. Thuiswerken is de nieuwe standaard geworden. Door deze ontwikkeling wordt ook steeds meer stilgestaan bij de mogelijkheid van tijdelijk werken vanuit het buitenland. Werknemers ervaren tijdelijk werken vanuit het buitenland als een prettige secundaire arbeidsvoorwaarde. Het biedt werknemers namelijk flexibiliteit en vrijheid. Maar waar moet de werkgever in die situatie allemaal rekening mee houden? Tijdelijk werken vanuit het buitenland brengt allerlei aandachtspunten met zich mee voor de werkgever, zoals aandachtspunten op het gebied van het toepasselijk arbeidsrecht en de geldende arbeidsomstandigheden. In dit artikel leest u welke rechtsregels van toepassing zijn en welke verplichtingen de werkgever heeft ten aanzien van de arbeidsomstandigheden.

Gepubliceerd in Vakblad 40, 2021

Telewerk: enkele recente ontwikkelingen in België

Stephanie Nijs Geschreven door
29-05-2021

Auteur: Mr. Stephanie Nijs, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (s.nijs@euregio.law)

Omwille van het aanbevolen of verplicht telewerk ingevolge de Covid-19 pandemie, worden vele werkgevers en werknemers opeens geconfronteerd met het regelgevend kader inzake telewerk. Helaas blinkt deze regelgeving niet uit in duidelijkheid. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Belgisch fiscus onlangs een nieuwe circulaire (2021/C/20) gepubliceerd waarmee de fiscus meer duidelijkheid wenst te scheppen omtrent de fiscale behandeling van tussenkomsten van de werkgever in de kosten die gepaard gaan met telewerk. Daarnaast heeft het Hof van Cassatie op 5 oktober 2020 een arrest geveld waarin het onderscheid tussen telewerk en huisarbeid wordt verduidelijkt. Dit arrest had specifiek betrekking op een discussie tussen een Nederlandse werkgever en een werknemer die thuiswerkt in België.

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

Grenseffecten van Vitaliteitspact en andere regelingen

Erik van Beers Geschreven door
29-05-2021

Auteur: Erik van Beers, coördinator SOFIE (Sociaal Fiscaal Internationaal Expertisecentrum) (erik@vraagsofie.nl)

In het Vitaliteitspact voor Nederlandse universiteiten zijn door werkgevers en werknemers afspraken gemaakt om duurzame inzetbaarheid te faciliteren. Hiermee wil men werknemers in staat stellen gezond en vitaal tot de AOW-leeftijd te kunnen blijven werken, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken. Onlangs werd bij de helpdesk van SOFIE (samenwerkingsverband Nederlandse universiteiten op het gebied van grensoverschrijdend werken) een vraag gesteld over hoe om te gaan met het Vitaliteitspact bij werknemers die in het buitenland wonen en deels thuiswerken.

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

Welke rechter is bevoegd indien de oproepkracht nooit heeft gewerkt?

Anja van Dijck Geschreven door
29-05-2021

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 25 februari 2021 gaf het Hof van Justitie EU antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is indien een oproepkracht nog nooit heeft gewerkt. Kortgezegd heeft het Hof aangegeven dat het niet hebben gewerkt nog steeds kan betekenen dat er een arbeidsovereenkomst is. De bevoegde rechter kan dan nog steeds dezelfde rechter zijn als in de situatie dat de oproepkracht wel zou hebben gewerkt. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

Onderzoek tegen werknemer wegens compliance-schendingen: vergoeding van advocaatkosten

Torsten Viebahn Geschreven door
28-05-2021

Auteur: Torsten Viebahn, Rechsanwalt & Fachanwalt für Arbeitsrecht bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In het Duitse arbeidsrecht geldt het principe dat er geen vergoeding plaatsvindt van buitengerechtelijke gemaakte advocaatkosten. Dit uitgangspunt geldt ook in arbeidsrechtelijke procedures in eerste instantie. Het Bundesarbeitsgericht (Duitse hoogste arbeidsrechtelijke instantie, BAG) heeft nu in een recente uitspraak (29-04-2021, zaaknummer 8 AZR 276/20) uiteengezet onder welke omstandigheden bij wijze van uitzondering een vergoeding van de kosten toch mogelijk is.

Gepubliceerd in Vakblad 39, 2021

EU-recht van toepassing ook als niet gewerkt wordt

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2021

X woont in Oostenrijk en tekent in Oostenrijk een arbeidsovereenkomst met een Duits uitzendbureau. Ze krijgt het beloofde uitzendwerk niet. De Europese EEX-verordening ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter is dan toch van toepassing.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 februari 2021, ECLI:EU:C:2021:134

Gepubliceerd in Nieuws

Gelijke betaling voor vergelijkbaar werk

Anja Romijnders Geschreven door
21-04-2021

Auteur: Anja Romijnders, Rechsanwältin/Fachanwältin für Arbeitsrecht Werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een van de doelstellingen van de Europese Unie.(1) In de loop der jaren hebben wetgeving, rechtspraak en wijzigingen van de Verdragen bijgedragen aan de versterking van dit beginsel en de uitvoering ervan in de EU. Het beginsel dat vrouwen en mannen een gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid moeten ontvangen, is sinds 1957 in de Europese Verdragen verankerd. Momenteel is dit verankerd in artikel 157 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)(2). Europawijd verdienen vrouwen vaak nog minder dan mannen. Veel lidstaten trachten hiervoor gepaste maatregelen te nemen. In dit artikel wordt ingegaan op een uitspraak van het Bundesarbeitsgericht over dit recht op gelijke beloning.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Loonoverzichten van 196 landen

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2021

Op de website van wageindicator.org is informatie te vinden over minimumlonen, lonen van hoog en laag gekwalificeerd personeel, loonvergelijking van lokale werknemers etc. Er zijn inmiddels 196 landen aangesloten.

Bron: loonwijzer, 29 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2021

Deze handreiking richt zich op het aanpakken van de veroorzakers en facilitators van arbeidsuitbuiting. De Handreiking wil de juiste instrumenten bieden om handhavend op te treden door de (Europese) overheidsinstanties, met inachtneming van de positie van het slachtoffer.

Bron: Ministerie van SZW, 10 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Het concurrentiebeding in Belgische arbeidsovereenkomsten: reddingsboei voor verstrooide werkgevers

Jan Peeters Geschreven door
11-03-2021

Auteurs: mr. Jan Peeters en mr. Marco Wirtz, beide werkzaam als advocaat-partner bij Peeters Euregio Law & Tax (j.peeters@euregio.law en m.wirtz@euregio.law)

Het ontslag of vertrek van een Belgische leidinggevende werknemer geeft al te vaak aanleiding tot financiële fiasco’s voor werkgevers, die vergeten afstand te doen van het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst. Een aantal werkgevers probeerde hieraan tegemoet te komen door een ‘omgekeerde’ afstandsclausule te bedingen in de arbeidsovereenkomst. Recent heeft de Arbeidsrechtbank te Brussel zich uitgesproken over de geldigheid van dit soort afstandsclausule.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Nieuws