Arbeidsrecht

Grensoverschrijdend werken in een thuiskantoor, niet alleen in tijden van Covid-19

Gisela Surmann Geschreven door
24-04-2022

Auteur: Gisela Surmann, Rechsanwältin & Fachanwältin für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (surmann@strick.de)

Tijdens de corona-pandemie hebben veel werkgevers hun werknemers naar het thuiskantoor gestuurd, deels vrijwillig en deels op grond van wettelijke voorschriften. Als gevolg daarvan overwegen sommige werkgevers nu om werknemers na de pandemie ten minste gedeeltelijk verder in het thuiskantoor te laten werken. Dit is het onderwerp van het onderstaande artikel, wat betreft de gevolgen op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. In dit verband wordt ervan uitgegaan dat een Nederlandse werkgever een werknemer in dienst heeft die in Duitsland woont. Vóór de pandemie werkte de werknemer uitsluitend in Nederland. In de toekomst zal de werknemer daar nog steeds een kantoor hebben. Maar ook na de corona-pandemie zal de werknemer ten minste de helft van zijn werktijd in Duitsland in zijn thuiskantoor werken.

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in aantocht

Anja van Dijck Geschreven door
24-04-2022

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 1 augustus 2022 verstrijkt de implementatietermijn van de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Op Europees niveau is bepaald dat de EU-lidstaten een aantal belangrijke wijzigingen in hun nationale wetgeving moeten opnemen. Met de wijzigingen wordt beoogd dat werknemers nog beter door hun werkgever worden geïnformeerd over hun rechten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor Nederlandse werkgevers met grensarbeiders in dienst en voor werkgevers die werknemers detacheren naar een ander EU-land. De belangrijkste gevolgen van de Richtlijn voor de Nederlandse wetgeving zijn onderstaand opgesomd.

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Privacy van werknemers op de werkvloer

Helmi van Bergen Geschreven door
24-04-2022

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl).

In eerdere artikelen voor dit vakblad heb ik geschreven over de verwerking van persoonsgegevens (artikel 4, lid 2 AVG). In dit artikel ga ik in op de verwerking van persoonsgegevens binnen een arbeidsverhouding.

Gepubliceerd in Vakblad 46, 2022

Werken met (buitenlandse) uitzendbureaus

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2022

De Nederlandse arbeidsinspectie heeft een website geïntroduceerd die een checklist bevat voor opdrachtgevers die werken met (buitenlandse) uitzendbureaus. Dit moet helpen om op een veilige en eerlijke manier met uitzendkrachten te werken.

Bron: Nederlandse arbeidsinspectie, 

Gepubliceerd in Nieuws

De coronacrisis en (het recht op) thuiswerken over de grens

Nikki Hendriks Geschreven door
14-03-2022

Auteur: Mr. N. Hendriks, werkzaam bij HVG Law LLP als advocaat arbeidsrecht (nikki.hendriks@hvglaw.nl)

Inmiddels alweer twee jaar geleden stond men aan het begin van de coronacrisis. Er werden ingrijpende maatregelen ingevoerd, waaronder ook het (deels of geheel) vanuit huis werken. Dit betrof veelal geen harde verplichting maar een dringend advies van de overheid. Veel werkgevers hebben hier gehoor aan gegeven, hetgeen heeft gezorgd voor een flinke toename in het werken vanuit huis. Ook de politiek heeft het thuiswerken omarmd als de nieuwe manier van werken, al dan niet in een gecombineerde “hybride” vorm, waarbij het werk deels thuis en deels op kantoor wordt uitgevoerd. Het is de verwachting dat in veel organisaties het thuiswerken ook ná de coronacrisis tot op zekere hoogte onderdeel zal blijven van de bedrijfsvoering. Veel werkgevers en werknemers zien voordelen in het thuiswerken. Er zijn uiteraard ook nadelen te bedenken aan het thuiswerken. Dit heeft enerzijds een sociaal aspect en anderzijds meerdere juridisch aspecten. Zo is een werkgever ook voor een thuiswerkplek verantwoordelijk dat deze voldoet aan de toepasselijke Arbowetgeving en de werknemer ergonomisch verantwoord kan werken. Ingeval van medische klachten, denk bijvoorbeeld aan rugklachten door een niet goed ingerichte thuiswerkplek, zal de werkgever aan moeten tonen dat de thuiswerkplek veilig was.(1) Daarnaast zullen bepaalde regelingen, zoals de reiskostenvergoeding/ mobiliteitsregelingen, wellicht herzien dienen te worden aangezien deze mogelijk niet meer aansluiten bij een volledig remote of hybride vorm van werken. Ook dit kan vraagstukken met zich meebrengen, zoals in hoeverre de werkgever eenzijdig een reiskostenregeling mag wijzigen en/of bijvoorbeeld mag inruilen voor een (veel lagere) thuiswerkvergoeding. In het specifieke geval van een grenswerker geldt dat het thuiswerken na verloop van tijd ook van invloed kan zijn op het toepasselijke arbeidsrecht, alsook op de belasting- en sociale zekerheidspositie van de grenswerker. Alhoewel de bovengenoemde kort aangehaalde onderwerpen uiteraard ook voldoende interessant zijn om over uit te wijden, zal ik in deze bijdrage voornamelijk op de arbeidsrechtelijke apecten ingaan.

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

VLEP kan pensioenpremies innen bij Luxemburgse/Slowaakse werkgever voor buitenlandse werknemers

Maud Murrer Geschreven door
13-03-2022

Auteur: Mr. M.H.M. Murrer, werkzaam bij RRA Advocaten N.V. te Voerendaal als advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht (m.murrer@rra.nl)

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 november 2021 een viertal arresten gewezen waarbij zij heeft geoordeeld dat werknemers met een buitenlandse nationaliteit met een A1-verklaring die vanuit een buitenlandse vennootschap in Nederland tewerk worden gesteld in de vleesbewerkende industrie vallen onder de werkingssfeer van het Verplichtstellingsbesluit Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. Daarbij is van belang dat op de arbeidsovereenkomsten van deze werknemers niet het Nederlandse (arbeids)recht van toepassing is verklaard. Het gerechtshof komt onder meer tot de conclusie dat Nederland als gewoonlijk werkland betiteld moet worden en dientengevolge werknemers niet de bescherming kunnen verliezen van het dwingende Nederlandse recht, waaronder de Wet Verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000 en het Verplichtstellingsbesluit.(1)

Gepubliceerd in Vakblad 45, 2022

Checklist grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2022

De Belgische vakbond ACV heeft de checklist voor grensarbeiders, die in België wonen en (de eerste keer) in Nederland gaan werken, geactualiseerd naar de regelgeving zoals die geldt in 2022. De uitgebreide checklist vindt u hier.

Bron: Website ACV, januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Als Nederland gewoonlijk werkland is heeft werkgever pensioenverplichting

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2022

Buitenlandse werknemers met een A1-verklaring werken vanuit een buitenlandse vennootschap. Nederland is hun gewoonlijk werkland. De buitenlandse werknemers vallen onder de verplicht deelname in het bedrijfstakpensioenfonds van de vleesverwerkende industrie.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 30 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11021

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland wil geen EU-richtlijn minimumlonen maar een aanbeveling

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2022

De actuele ontwikkelingen op het EU-dossier 'Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ is in de Tweede Kamer toegelicht. De richtlijn moet werkemers beschermen door hen toereikende minimumlonen te geven waar ze in Europa ook werken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarrapportage arbeidsmigranten gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2021

De jaarrapportage Arbeidsmigranten wil breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuws