Arbeidsrecht

Werkgever mag huisvestings- en zorgkosten werknemer uit minimumloon betalen

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2016

Het verbod op verrekeningen met het minimuloon en het verbod op volmachtverlening voor betalingen uit het wettelijke minimumloon is opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Onder voorwaarden wordt in het besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag toegestaan dat de betaling van huisvestingskosten en de premie zorgverzekering wel door de werkgever uit het minimumloon betaald kunnen worden met een schriftelijke volmacht van de werknemer. Deze aanpassing zou met name arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken moeten helpen aan goede huisvesting en zorgverzekering.

Bron: Staatsblad 8 november 2016, 2016, nr. 416, besluit 24 oktober 2016

 

Gepubliceerd in Nieuws

Inspectie SZW bestrijdt schijnconstructies en bevordert eerlijk werk

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2016

De inspectie SZW heeft de resultaten en achtergrondinformatie van het project aanpak schijnconstructies 2014 en 2015 gepubliceerd. De aanpak begint tot steeds meer succes te leiden. Er is voor 2,2 miljoen euros aan boetes opgelegd. Ook de onderzoeken naar de naleving van de CAO's werpt vruchten af volgens de inspectie SZW en dragen bij aan eerlijk werk. De nieuwsberichten en het rapport inclusief informatieve voorbeelden vindt u bij lees meer.

Bron: nieuwsbericht Ministerie van SZW van 1 november 2016 en een nieuwsbericht van inspectie SZW van 1 november 2016.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wet Arbeid Vreemdelingen wordt aangepast aan Europese richtlijn voor seizoenarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2016

Het ingediende wetsvoorstel implementeert de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (richtlijn 2014/36/EU). De richtlijn harmoniseert de voorwaarden voor toelating en verblijf van seizoenarbeiders die worden toegelaten tot een lidstaat van de EU en vergroot de bescherming van de seizoensarbeiders. Voor seizoenarbeiders die voor een periode tussen 90 dagen en 24 weken naar Nederland willen komen, wijzigt de procedure. De vereiste tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning worden vervangen door de seizoenarbeidersvergunning. Dit is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid als seizoenarbeider. Verder creëert het voorstel nieuwe weigeringsgronden voor de toelating van seizoensarbeiders, zoals het niet betaald hebben van belastingen en sociale zekerheidspremies, risico op illegaal verblijf en postbusondernemingen. Gefaciliteerde toelating krijgt de de seizoenarbeider die al binnen een periode van vijf jaar eerder is toegelaten. Ook zijn er nog wijzigingen die de kwetsbare positie van de seizoensarbeider verbeteren ter zake van de huisvesting.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Grenseffectenrapportage 2016 Universiteit Maastricht (ITEM) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2016

Op 28 oktober 2016 heeft het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM) de Grenseffectenrapportage 2016 gepresenteerd. Ingegaan wordt o.a. op het belastingverdrag NL-Duitsland, erkennings beroepskwalificaties, ziekte en arbeidsongeschiktheid, kwalificerende buitenlandse belastingplicht, grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling door UWV, wet flexibilisering ingangsdatum AOW. Allemaal onderwerpen die de grensarbeider bijzonder maken en die in de dagelijkse praktijk tot problemen en administratieve lasten leiden voor grensarbeiders. Van een vrij verkeer van werknemers binnen Europa is nog geen sprake, er zijn nog vele belemmeringen. Vooral UWV krijgt voor de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling een veeg uit de pan.

Bron: Universiteit van Maastricht, ITEM

Gepubliceerd in Nieuws

Boetebesluit Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2016

Het boetebesluit bevat beleidsregels vastgesteld voor de boeteoplegging in het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De WagwEU is op 18 juni 2016 in werking getreden wet en bevat een aantal bepalingen waarvan overtreding beboetbaar is gesteld. Als bijlage bij het besluit is een lijst van boetenormbedragen opgenomen. O.a. kan het niet aanwezig zijn arbeidsovereenkomsten, urenlijsten, bewijsstukken sociale zekerheidsbijdrage kan leiden tot een boete van 12.000 euro. In het besluit is ook opgenomen wat boeteverhogende omstandigheden zijn en wanneer de boete gematigd kan worden. 

Bron: Staatscourant 5 oktober 2016, nr. 53078

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel Ketenaansprakelijkheid goederenvervoer aangenomen door Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2016

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met ketenaansprakelijkheid in het goederenvervoer. Het wetsvoorstel breidt de ketenaansprakelijkheid in het BW voor loonvorderingen uit met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg. Daarmee kunnen niet alleen transportbedrijven, maar ook alle opdrachtgevers die chauffeurs uitbuiten worden aangepakt.

Bron: www.tweedekamer.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Minister Kamp beantwoordt vragen naar aanleiding van internationaliseringsmonitor CBS

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2016

Minister Kamp beantwoordt vragen naar aanleiding van de internationaliseringsmonitor van het CBS. De groei van uitgaande grensarbeiders naar Duitsland bedraagt 7%, naar België 18% van 2012 naar 2014. De Minister gaat in op de acties die Nederland onderneemt om meer Nederlanders te laten werken in de Duitse en Belgische grensstreek.

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Informatie in 14 talen voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2016

De Inspectie SZW heeft op haar website in 14 talen vernieuwde informatie opgenomen voor personen die vanuit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland komen werken in Nederland. De informatie geeft een korte beschrijving van alle acties die nodig zijn na aankomst in Nederland. Het gaat onder meer over inschrijving, aanvraag BSN en rechten en verplichtingen van werknemers en zelfstandigen en diploma’s.

Bron: http://ow.ly/uxrP304LVyp

Gepubliceerd in Nieuws

Gevolgen 30%-regeling i.v.m. vervallen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Rachel van Dijk Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Rachèl van Dijk is als Consultant Tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (rachel.van.dijk@nl.ey.com)

Ik ga ervan uit dat u als lezer van dit vakblad op de hoogte bent van de inhoud van de 30%-regeling. Om deze reden ga ik in dit artikel niet uitgebreid in op alle finesses van de 30%-regeling. Kort gezegd houdt de 30%-regeling in dat indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een werkgever een forfaitaire belastingvrije kostenvergoeding (maximaal 30% van het fiscale loon) aan zijn werknemer kan verstrekken voor de extra kosten van het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De belastingvrije kostenvergoeding wordt geacht alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. In dit artikel behandel ik de positie van commissarissen (bij een NV of BV) en andere toezichthouders (bij een vereniging of stichting). Ik spreek alleen over commissarissen, maar bedoel beide categorieën toezichthouders.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Nieuws