Rubriek: Arbeidsrecht

De excessieve vertrekvergoeding nader beschouwd – internationale aspecten (deel II)

Karima Taouil Geschreven door
28-05-2018

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (karima.taouil@nl.ey.com)

In het vorige nummer van Grensoverschrijdend werken is aandacht besteed aan de achtergrond en werking van de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Daarbij is met name stilgestaan bij de uitgangspunten en berekeningswijze van deze strafheffing en een aantal actuele ontwikkelingen in dit verband. Omdat hiermee niet alle knelpunten besproken zijn, wordt in dit nummer stilgestaan bij de grensoverschrijdende aspecten van de heffing en de uitdagingen die dit in de praktijk met zich meebrengt.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

In geschil zijnde boete inspectie SZW leidt tot minder omzet

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2018

Na een constatering van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, heeft een Rotterdams droogdok beroep aangetekend tegen de door de inspectie SZW opgelegde boete. Door de boete en de onduidelijke regels blijven opdrachtgevers weg.

Bron: Ministerie van SZW, 17 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese arbeidsautoriteit krijgt beperkte rol

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2018

De Europese Commissie heeft voorgesteld een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in het leven te roepen. De ELA moet de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren en informatievoorziening bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit gaan verzorgen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

AG: Uitsluiting transitievergoeding AOW-gerechtigden geen leeftijdsdiscriminatie

Anja van Dijck Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht bij Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

In de Nederlandse wet is geregeld dat een werknemer géén recht heeft op de wettelijke transitievergoeding als het dienstverband eindigt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Kritiek op dit punt was er al tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de Eerste Kamer. Het niet toekennen van een transitievergoeding aan werknemers die pensioengerechtigd zijn, zou in strijd zijn met de gelijke behandeling op grond van leeftijd. Recent heeft de Advocaat-Generaal zich hierover gebogen. In dit artikel zal ik de stand van zaken bespreken.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen worden aangepakt

Torsten Viebahn Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Torsten Viebahn, Werkzaam als Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Een half jaar heeft het gesteggel geduurd, maar sinds medio maart heeft Duitsland een nieuwe regering. Het kabinet Merkel IV belooft in het regeerakkoord van CDU/CSU en SPD weliswaar ook vergaande stappen in richting van een aanpassing van het arbeidsrecht aan de uitdagingen van de digitale arbeidswereld. Maar terwijl de nieuwe regering wat betreft “arbeid 4.0” de wat vaag aangeduide termen “mogelijkheden”, “toetsen” en “raamvoorwaarden” de komende 3,5 jaar nog leven in moet blazen, zijn de trajecten van andere projecten al duidelijk uitgestippeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitbreiding van het recht op een deeltijdbaan resp. het recht op terugkeer naar een volle baan, en bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

De excessieve vertrekvergoeding nader beschouwd (deel I)

Karima Taouil Geschreven door
16-04-2018

Auteur: Karima Taouil, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (karima.taouil@nl.ey.com)

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding is een nog altijd veelbesproken onderwerp in de loonheffingen, zelfs al bestaat deze heffing nog geen tien jaar. Zeker nadat het percentage van deze ‘strafheffing’ vanaf 2013 werd verhoogd van 30% naar 75%, vraagt deze heffing in de praktijk veel aandacht bij een (naderende) uitdiensttreding van werknemers met hoge inkomens. Omdat er zoveel over te doen is geweest, staan we in deze eerste bijdrage rondom dit onderwerp vooral stil bij de achtergrond, het doel en de werking van de heffing. Hierbij wordt ook ingegaan op de meest relevante jurisprudentie. In het volgende nummer van Grensoverschrijdend Werken zal verder worden ingegaan op de belangrijkste knelpunten in de praktijk, waaronder de werking van deze heffing in de internationale context.

Gepubliceerd in Vakblad 14, 2018

Bestrijding grensoverschrijdende arbeids- en sociale zekerheidsfraude is speerpunt

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2018

Minister Koolmees en staatssecretaris van Ark van SZW beschrijven de handhavingskoers 2018 - 2021. Een gezamenlijke Europese aanpak van sociale zekerheidsfraude is noodzakelijk. Een Europese Arbeidsautoriteit en een Europees sociaalzekerheidsnummer gaat daarbij helpen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 9 april 2018, kenmerk 2018-0000062336

Gepubliceerd in Nieuws

Voortgangsrapportage voorgestelde wijziging detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2018

De wijziging van de detacheringsrichtlijn is weer dichterbij na onderhandelingen met het Europees Parlement. Op verzoek van het Europees Parlement zijn een aantal bepalingen verder aangescherpt o.a. over de verbeterde samenwerking lidstaten, van toepassing zijnde CAO’s en de harde kern van arbeidsvoorwaarden die van toepassing moet blijven.

Bron: Bijlage bij agenda informele raad WSBC, 3 april 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische Limosa-meldingsplicht wordt sectorspecifiek

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2018

In België moeten buitenlandse zelfstandigen en werknemers zich melden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid alvorens een tijdelijk opdracht in België wordt uitgevoerd, de zogenoemde Limosa-meldingsplicht. Vanaf 2019 wordt dit in plaats van algemene meldingsplicht, een sectorspecifieke meldingsplicht van kracht.

Bron: Social News, openbare instellingen van Sociale Zekerheid, 14 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Preventieve ontslagtoets

Rachel de Vries Geschreven door
05-03-2018

Auteur: Rachel de Vries, Senior Consultant Legal, Labor and Employment Law bij HVG Law (rachel.de.vries@hvglaw.nl)

Met de schrapping van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen bij introductie van de Wet Werk en Zekerheid werpt zich de vraag op of de preventieve ontslagtoets nog steeds dient te gelden als voorrangsregel. De preventieve ontslagtoets als voorrangsregel vond haar toepassing op een internationale arbeidsovereenkomst, ongeacht het recht dat deze arbeidsovereenkomst beheerst. Anders gezegd: kan na de komst van de WWZ een door buitenlands recht beheerste arbeidsovereenkomst al dan niet zonder voorafgaande toestemming van het UWV worden opgezegd?

Gepubliceerd in Vakblad 13, 2018

Nieuws