Fraukje Panis

Fraukje Panis

08-12-2022

‘Hongarenzaak’ door de Hoge Raad met een U-turn terugverwezen naar het Hof

Auteurs: Fraukje Panis en Belle Rappange, respectievelijk Legal senior manager bij Deloitte en Legal consultant bij Deloitte (fpanis@deloitte.nl en brappange@deloitte.nl)

Half oktober heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het slepende conflict tussen de vakbond FNV en Van den Bosch Transporten, ook wel bekend als de ‘Hongarenzaak’. Na beantwoording van prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, heeft de Hoge Raad op 14 oktober jongstleden een tipje van de sluier opgelicht over het toepassingsbereik van de Detacheringsrichtlijn op het internationale wegvervoer en cabotagevervoer. Tevens heeft zij opheldering gegeven over wat er in een internationale situatie onder een algemeen verbindend verklaarde cao moet worden verstaan.

02-07-2021

Een grenzeloos arbobeleid: het toepasselijk arbeidsrecht

Auteurs: mr. J.H.P. Jansen, mr. F. Panis en B.E. Jansen, allen werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. (JJansen@deloitte.nl, fpanis@deloitte.nl)

“Werk thuis, tenzij het niet anders kan’’. Dat was vanaf maart 2020 de oproep van het kabinet naar aanleiding van de verspreiding van COVID-19. Thuiswerken is de nieuwe standaard geworden. Door deze ontwikkeling wordt ook steeds meer stilgestaan bij de mogelijkheid van tijdelijk werken vanuit het buitenland. Werknemers ervaren tijdelijk werken vanuit het buitenland als een prettige secundaire arbeidsvoorwaarde. Het biedt werknemers namelijk flexibiliteit en vrijheid. Maar waar moet de werkgever in die situatie allemaal rekening mee houden? Tijdelijk werken vanuit het buitenland brengt allerlei aandachtspunten met zich mee voor de werkgever, zoals aandachtspunten op het gebied van het toepasselijk arbeidsrecht en de geldende arbeidsomstandigheden. In dit artikel leest u welke rechtsregels van toepassing zijn en welke verplichtingen de werkgever heeft ten aanzien van de arbeidsomstandigheden.

25-02-2017

Nadere uitwerking WagwEU in Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Auteur: Fraukje Panis, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (fraukje.panis@hvglaw.nl)

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (de WagwEU) in werking getreden. De wet bevat de minimale “harde kern” arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het minimumloon of het minimum aantal vakantiedagen, waar een naar Nederland gedetacheerde werknemer aanspraak op kan maken en die aldus door zijn (buitenlandse) werkgever dienen te worden toegepast. De WagwEU bevat daarnaast diverse maatregelen waarmee de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan controleren of deze “harde kern” arbeidsvoorwaarden ook daadwerkelijk worden toegepast.

26-01-2017

Herziening Wet arbeid vreemdelingen

Auteur: Fraukje Panis, advocaat arbeidsrecht bij HVG (fraukje.panis@hvglaw.nl)

Op 14 juli jl. is het boetesysteem uit de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) herzien. In de Wav staat wanneer een arbeidskracht uit het buitenland een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Wanneer een vreemdeling aan het werk is zonder de vereiste vergunning, is er sprake van illegale tewerkstelling en kan de werkgever een boete krijgen. De aanleiding om de Wav te wijzigen is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) op 7 oktober 2015. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling dat het opleggen van een standaardboete van € 12.000,- bij overtreding van de Wav onredelijk is. De Afdeling adviseerde de uitwerking van een fijnmaziger boetesysteem waarbij de hoogte van de boete afhangt van de categorie werkgever (stichting, rechtspersoon etc.), waarbij omstandigheden een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de boete en waarbij een waarschuwingsbevoegdheid wordt opgenomen. Hier heeft de minister gehoor aan gegeven.

16-12-2016

ZZP-ers die grensoverschrijdend werken (deel 4): de WagwEU

Auteur: Fraukje Panis, advocaat arbeidsrecht, bij Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (fraukje.panis@hvglaw.nl)

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. De wet bevat de minimum arbeidsvoorwaarden waar een naar Nederland gedetacheerde werknemer aanspraak op maakt en die aldus door zijn (buitenlandse) werkgever dienen te worden toegepast. Kortom, de WagwEU is van belang voor werknemers die in Nederland te werk zijn gesteld en hun (buitenlandse) werkgevers, zijnde de dienstverrichter. Eveneens is de wet in dit kader van belang voor Nederlandse dienstontvangers. Op basis van de wet aanpak schijnconstructies (WAS) kunnen zij, als zijnde opdrachtgever, aansprakelijk worden gesteld wanneer sprake is van onderbetaling van de gedetacheerde werknemers. Met de WagwEU worden verschillende maatregelen geïntroduceerd om te kunnen controleren of de buitenlandse (EU) werkgevers de minimum arbeidsvoorwaarden ook daadwerkelijk toepassen. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is de WagwEU ook van toepassing op buitenlandse zelfstandigen die gewoonlijk hun diensten verrichten in (een land van) de Europese Unie, en voor een bepaalde dienst in Nederland werkzaam zijn. Op deze laatste groep (de buitenlandse zelfstandigen) wordt in dit artikel nader ingegaan.

Nieuws