Anja van Dijck

Anja van Dijck

17-05-2024

Een ontbindingsverzoek bij een grensarbeider kan niet bij de Nederlandse rechter

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck. Advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 4 maart 2024 oordeelde de Nederlandse rechter dat hij niet bevoegd was om te oordelen over een ontbindingsverzoek van een Nederlandse werkgever en een Duitse werknemer. Niets nieuws onder de zon. Toch blijken niet alle werkgevers hiervan op de hoogte te zijn, waardoor grote vertraging in de procedure kan ontstaan. Onderstaand zal dit kort worden toegelicht. 

05-12-2023

Werkgevers let op met verlofaanvragen van werknemers

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 24 augustus 2023 oordeelde de kortgedingrechter in een zaak met een Italiaanse werkneemster over het recht op vakantieverlof en onbetaald verlof door een loopbaanonderbreking. De werkgever had deze rechten afgewezen. De kortgedingrechter stelt de werkneemster in het gelijk. Onderstaand zal aan de hand van deze uitspraak nader worden toegelicht wat de belangrijkste punten waren in deze kwestie.

29-10-2023

Toch niet werken waar je maar wilt?!

Auteur: Mr. Anja van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Eerste Kamer debatteerde 12 september jl. over een wetsvoorstel van de Tweede Kamer dat regelt dat een thuiswerkverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden. De Wet werken waar je wilt zou de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken wijzigen. De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september jl. gestemd over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is afgewezen. Wat betekent dit? Onderstaand zal hierop worden ingegaan.

27-10-2022

De inwerkingtreding van de Mobiliteitsrichtlijn

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

De Mobiliteitsrichtlijn is een onderdeel van het eerste EU-mobiliteitspakket voor de wegvervoersector. De richtlijn bevat regels voor het grensoverschrijdend detacheren van buitenlandse chauffeurs naar Nederland. Deze regels zijn aangepast aan de specifieke aard van de wegvervoersector. Het wetsvoorstel ter implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn is afgelopen zomer bij de Tweede Kamer ingediend met het oog op een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding. Wat gaat dit betekenen? Onderstaand zal hierop worden ingegaan.

14-09-2022

Let op met studiekostenbedingen van grensarbeiders

Auteur: mr. A.C.W.M. van Dijck, werkzaam als advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Een studie voor een werknemer brengt kosten met zich mee voor een werkgever. Een werkgever wenst daarom graag de kosten van een studie te kunnen verhalen op een werknemer indien een werknemer vertrekt, of kort na afronding van een studie vertrekt. Veel Nederlandse werkgevers hebben daarom studiekostenbedingen gesloten met werknemers. Ook met grensarbeiders uit Duitsland en België. Met ingang van 1 augustus 2022 is dit moeilijker geworden. Hoe kan een werkgever bepalen of er nog een studiekostenbeding mag worden gesloten met een grensarbeider? Onderstaand zal dit behandeld worden.

29-06-2022

Hoe tijdelijk moet uitzendarbeid zijn?

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 17 maart 2022 heeft het Hof van Justitie EU zich uitgelaten over de tijdelijkheid van uitzendarbeid. Hierbij is onder meer geoordeeld dat structureel uitzenden in strijd is met de Uitzendrichtlijn. Daarentegen zijn de lidstaten niet verplicht om vast te stellen vanaf welke duur een terbeschikkingstelling van een uitzendkracht niet meer als ‘tijdelijk’ kan worden aangemerkt. Ook mag een permanente functie tijdelijk door een uitzendkracht worden uitgeoefend. De belangrijkste oordelen van Het Hof van Justitie EU over uitzendarbeid zullen onderstaand behandeld worden.

24-04-2022

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in aantocht

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 1 augustus 2022 verstrijkt de implementatietermijn van de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Op Europees niveau is bepaald dat de EU-lidstaten een aantal belangrijke wijzigingen in hun nationale wetgeving moeten opnemen. Met de wijzigingen wordt beoogd dat werknemers nog beter door hun werkgever worden geïnformeerd over hun rechten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook voor Nederlandse werkgevers met grensarbeiders in dienst en voor werkgevers die werknemers detacheren naar een ander EU-land. De belangrijkste gevolgen van de Richtlijn voor de Nederlandse wetgeving zijn onderstaand opgesomd.

29-10-2021

Let op bij re-integratie van werknemers die over de grens verblijven

Auteur: Mr. Anja van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 11 maart 2021 kwam het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer, die zich vanuit zijn woonplaats Polen ziek had gemeld, onterecht is ontbonden. Er wordt een billijke vergoeding toegekend aan de werknemer. Hoe kan dit als werkgever worden voorkomen? In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken aan de hand van de uitspraak van het Gerechtshof.

29-05-2021

Welke rechter is bevoegd indien de oproepkracht nooit heeft gewerkt?

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 25 februari 2021 gaf het Hof van Justitie EU antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is indien een oproepkracht nog nooit heeft gewerkt. Kortgezegd heeft het Hof aangegeven dat het niet hebben gewerkt nog steeds kan betekenen dat er een arbeidsovereenkomst is. De bevoegde rechter kan dan nog steeds dezelfde rechter zijn als in de situatie dat de oproepkracht wel zou hebben gewerkt. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

05-02-2021

Nederlandse arbeidsvoorwaarden van toepassing op buitenlandse vrachtwagenchauffeurs

Auteur: Mr. A.C.W.M. van Dijck, advocaat-partner Arbeidsrecht, Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators (dijck@kehrens-snoeks.nl)

Op 1 december 2020 deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak FNV/Van den Bosch. Aan de orde kwam de vraag of de Detacheringsrichtlijn ook van toepassing is op transnationale dienstverrichtingen in de sector van het wegvervoer, waardoor een aantal minimum arbeidsvoorwaarden moeten worden nageleefd. Kortgezegd beantwoordt het Hof van Justitie deze vraag bevestigend. In het onderstaande artikel zal dit nader worden besproken.

Nieuws