Carlo Douven

Carlo Douven

11-11-2019

De uitzendregeling eigen woning is van toepassing bij bruikleen

Een uitgezonden ambtenaar heeft bruikleenovereenkomsten gesloten aangaande zijn woning met o.a. zijn stiefdochter. Uit de overeenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking is gesteld, maar dat is sprake van een kraakwachtsituatie. De woning blijft daarmee een eigen woning gedurende de uitzending.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1716.

 

11-11-2019

Buitenlandse relevante diensttijd telt mee bij inschaling

Bij de inschaling van een docent moet de universiteit van Wenen de voorafgaande gelijkwaardige/identieke werkzaamheden meetellen voor de volledige anciënniteit. Als de buitenlandse werkzaamheden niet gelijkwaardig waren, maar enkel nuttig, hoeft dat niet.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:850

08-11-2019

Italiaanse verblijfsvergunning geeft geen recht op werken in Nederland

Een vreemdeling met een Italiaanse verblijfsvergunning als langdurig ingezetene werkte in een Nederlandse groentewinkel. Een Italiaanse verblijfsvergunning zegt niets over het recht om in Nederland te mogen werken. Een Nederlandse tewerkstellingsvergunning was verplicht.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 16 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6542

07-11-2019

Nog 12 maanden na no deal geen wijziging sociale zekerheidsregels

Het VK en Nederland hebben afgesproken nationale wetgeving te maken om de kring van verzekerden voor 12 maanden na een no-deal-Brexit te houden alsof de EU-regels voor de sociale zekerheid nog van toepassing zijn. De Nederlandse regelgeving is nu gepubliceerd.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2019, Staatsblad 2019, 377

07-11-2019

Dienstbetrekking wordt geacht te zijn vervuld in Nederland

X emigreert op 15 maart 2015. Hij heeft over het hele jaar 2015 loon ontvangen, maar vanaf 15 maart feitelijk geen arbeid meer verricht. Het loon is volledig in Nederland belast. De gedeeltelijk in Nederland vervulde arbeid wordt geacht volledig in Nederland te zijn vervuld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6589

05-11-2019

Belgische rechter past formeel bestuurdersbegrip toe

V woont in België en is gevolmachtigd directeur van een Nederlandse BV. België mag haar beloning belasten. Het bestuurdersartikel in het belastingverdrag is niet van toepassing nu zij geen formeel bestuurder is. Ze had ook geen soortgelijke functie.

Bron: Hof van Antwerpen, 18 december 2018, rolnr. 2017/AR/1035

06-11-2019

Premie-inkomen wordt niet tijdsevenredig herrekend.

X emigreert op 2 augustus 2014 naar de VS en was tot die tijd premieplichtig in Nederland. Zij heeft uitsluitend in deze periode inkomen genoten. Dit is ook het premie-inkomen. De tijdsevenredige herrekening van het premie-inkomen is vervallen op 1 januari 2014.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3012

03-11-2019

Geen langere termijn omzetting PEB in ODV

Voor in België wonende directeur-grootaandeelhouders wonen komt er geen langere termijn om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. De mogelijkheid tot omzetting eindigt op 31 december 2019.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

04-11-2019

Grensarbeider kan geen beroep doen op middelingsregeling

Een inwoner van Nederland werkt in België en maakt in Nederland gebruik van de compensatieregeling. De middelingsregeling toepassen alsof hij wel in Nederland belastingplichtig zou zijn staat het Hof niet toe en is niet strijdig met het EU-recht of het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:3088, 15 augustus 2019

01-11-2019

Familieleden mogen in loondienst werken

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Dat geldt tot 2020 ook voor familie- of gezinsleden. Vanaf 2020 mogen familie- en gezinsleden zonder extra papierwerk ook in loondienst werken.

Bron: Ministerie van SZW, 1 november 2019

Nieuws