Helmi van Bergen

Helmi van Bergen

18-04-2024

Track and Trace: medewerkers onderweg volgen

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Pakketjes volgen via een track & trace systeem is vrij normaal. Het bericht van de bezorgdiensten is over het algemeen vrij nauwkeurig en geeft weer tussen welk tijdstip men dit pakketje kan verwachten. Ook een werkgever kan met deze zogenaamde trackingsystemen zijn werknemers volgen, die in bedrijfswagens onderweg zijn. De vraag is of werkgevers hun werknemers via deze trackingsystemen mogen monitoren. En indien dat toegestaan is, in welke situaties dit mag en onder welke voorwaarden.

12-01-2024

Medezeggenschap en privacy: wat kan en mag de OR?

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij het GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Het recht op privacy is zoals al eerder in Vakblad GOW geschreven ook op de werkplek van toepassing(1). Dat betekent dat alle gegevensverwerkingen waarbij gegevens van werknemers betrokken zijn ook onderworpen zijn aan deze wetgeving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

  • personeelsregistraties;
  • e-mail en internet;
  • camera;
  • tijd- en aanwezigheidsregistraties.

Uiteraard dient elke werkgever een beleid hiervoor vast te stellen, te onderhouden en te handhaven. Echter ook heeft de ondernemingsraad hierin een taak om een belangenafweging te moeten maken tussen het belang van de werkgever en het belang van de werknemer. Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • kan het personeel worden gevolgd in zijn doen en laten?
  • welke informatie wordt bewaard?
  • waarom en met welk doel wordt informatie verwerkt en bewaard?
  • hoe lang wordt de informatie bewaard?(2)

In dit artikel wordt beschreven welke rol de Ondernemingsraad heeft met betrekking tot de AVG en zijn belangenbehartiging voor de werknemers.

14-09-2023

Monitoring van het (privé-)gebruik van e-mail en internet

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Het lijkt logisch: op het werk gebruik je als werknemer de zakelijke e-mail en internetaccount voor zakelijke en werkaangelegenheden ten behoeve van het werk. Privézaken regel je via je privéaccounts. Echter privégebruik van de zakelijke accounts komt voor. Maar hoe ga je als werkgever hiermee om? Is het mogelijk om dit te verbieden? Hoe regel je dit? Mag je als werkgever dit monitoren en controleren?

10-03-2023

We waken over uw en onze eigendommen én onze medewerkers; mag en kan een werkgever met behulp van camera’s toezicht op werknemers houden?

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Het gebruik van camera’s is wijdverbreid, met name in openbare gebouwen, winkels en andere locaties waar zich zaken kunnen afspelen die niet gewenst zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diefstal of inbraak, maar ook op voorkoming van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar waar mensen komen en gaan en waar mensen werken én waar deze mensen door middel van camerabeelden worden gefilmd, is ook de AVG van toepassing. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of werkgevers met behulp van camera’s al dan niet toezicht mogen houden op hun werknemers.

26-10-2022

Het personeelsdossier en de AVG

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

Wanneer de sollicitant uit het vorige artikel “Ook sollicitanten hebben recht op privacy bij de verwerking van hun persoonsgegevens” aangenomen is bij zijn nieuwe werkgever, dan legt de werkgever een personeelsdossier over die werknemer aan. Dit kan een papieren versie zijn, maar dit gebeurt tegenwoordig veelal digitaal. In Nederland(1) en in België(2) is dat toegestaan, in Duitsland niet(3). Ook de verwerking van de persoonsgegevens in het personeelsdossier is gebonden aan de AVG, de GDPR (Engels) of de DS-GVO (Duits). In dit artikel beschrijf ik de verwerking van persoonsgegevens in het personeelsdossier vanuit de Nederlandse situatie. Indien er specifieke Belgische en Duitse(4) regelgeving en/of afwijkingen van toepassing zijn, zal dit worden aangegeven.

29-06-2022

Ook sollicitanten hebben recht op privacy bij verwerking van persoonsgegevens

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter/adviseur bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

In mijn vorige artikel over “Privacy van werknemers op de werkvloer” schreef ik over de grondslagen van de verwerking binnen een arbeidsrelatie, de verplichtingen van de werkgever en de rechten van de werknemer. Echter voordat een arbeidsrelatie ontstaat zal de werkgever eerst op zoek gaan naar een nieuwe werknemer. De werkgever start een sollicitatieprocedure. Ook in deze voorfase van de arbeidsrelatie is de werkgever gehouden aan de AVG, de GDPR (Engels) of de DS-GVO (Duits). In dit artikel beschrijf ik de verwerking van persoonsgegevens in de sollicitatieprocedure vanuit de Nederlandse situatie. Indien er specifieke Belgische en Duitse(1) regelgeving en/of afwijkingen van toepassing zijn, zal dit worden aangegeven.

24-04-2022

Privacy van werknemers op de werkvloer

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als voorlichter bij GrensInfoPunt Maastricht en als zelfstandig juridisch adviseur. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl).

In eerdere artikelen voor dit vakblad heb ik geschreven over de verwerking van persoonsgegevens (artikel 4, lid 2 AVG). In dit artikel ga ik in op de verwerking van persoonsgegevens binnen een arbeidsverhouding.

16-09-2021

Hoe om te gaan met doorgifte van persoonsgegevens naar de VS

Auteur: Helmi van Bergen. werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

In mijn laatste artikel voor dit vakblad, nummer 39 van mei 2021, heb ik regels en voorwaarden beschreven voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU. In dat artikel heb ik kort iets gezegd over doorgifte van persoonsgegevens naar de VS - het zogenaamde Privacy Shield -. Door een recente rechtspraak, Schrems II d.d. 16 juli 2020, is de doorgifte van persoonsgegevens onder dit Privacy Shield niet meer toegestaan. Hoe dit zo is ontstaan en hoe en of doorgifte van persoonsgegevens naar de VS nu is toegestaan, komt in dit artikel aan de orde.

28-05-2021

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen en organisaties buiten de EU

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

De AVG, GDPR of in het Duits DS-GVO, is een Verordening, die rechtstreekse werking heeft in de EU. Dat betekent dat alle 27 landen van de EU(1) en de landen van de EER(2) zich dienen te houden aan de regels van de AVG. In elk land van de EU heeft de AVG hetzelfde beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Een van de dingen die de AVG regelt is de doorvoer van persoonsgegevens van het ene land, bijvoorbeeld Nederland naar een ander land in de EU. Binnen de EU is het doorvoeren van persoonsgegevens toegestaan, uiteraard met inachtneming van alle andere regels van de AVG. Maar geldt dat ook voor doorvoer van persoonsgegevens aan landen en organisaties van buiten de EU? En zo ja, onder welke voorwaarden?

22-04-2021

Wie doet wat bij de AVG: weet in welke rol je betrokken bent

Auteur: Helmi van Bergen, werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en als voorlichter bij het Grensinfopunt Maastricht en de ZZP-desk. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel (info@juridiqua.nl)

In een vorig artikel heb ik beschreven wat het doel is van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)(1), wat persoonsgegevens zijn volgens de AVG, op welke rechtmatige manier persoonsgegevens verkregen dienen te worden en de basisprincipes die in de AVG staan om persoonsgegevens te verwerken. In dit artikel ga ik in op verschillende rollen en actoren die de AVG kent.

Nieuws