Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

FATCA en Certificate of Loss of Nationality

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2019

De aangifteverplichtingen in de VS voor inwoners van Nederland met ook de Amerikaanse nationaliteit kan worden voorkomen door afstand te doen van deze nationaliteit en over verstreken jaren aangifte te doen. In een brief wordt de stand van zaken toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2019

Lees meer...

Voorstel wijziging WLZ en no deal Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2019

Nederland en het VK gaan nationaal wetgeving invoeren om tot 12 maanden na de Brexit dubbele of geen zorgverzekering te voorkomen. Een paar maanden na de Brexit wil men recht op zorg blijven geven op basis van EU-regels en een vangnet creëren voor ongewenste situaties.

Bron: Ministerie van VWS, 8 oktober 2019

Lees meer...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2019

Informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is te vinden op wnra.nl. Er is een pagina opgenomen, gericht op overheidswerkgevers, over de sociale zekerheidsgevolgen van de invoering van de Wnra bij grensoverschrijdend werken.

Bron: www.wnra.nl, 26 september 2019

Lees meer...

Inwoner is beperkt belastingplichtig

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2019

Y is volgens de Nederlandse en Roemeense wet inwoner. Voor de verdragstoepassing wordt Y aangemerkt als inwoner van Roemenië, omdat de band met Roemenië het sterkst is. Y is dan in box 3 belast voor de inkomsten uit zijn Nederlandse woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3089

Lees meer...

Belastingadviseur woont niet in Thailand

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2019

Een belastingadviseur staat ingeschreven in Thailand. Na een woonplaatsonderzoek is de inspecteur van mening hij in Nederland woont voor de nationale wetgeving én het belastingverdrag. De rechtbank volgt dit standpunt en belast onder meer pensioen en ROW.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9729

Lees meer...

Inspecteur moet foute A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2019

De inspecteur dient de SVB-verklaring dat X verzekerd is in Nederland te volgen, zolang die verklaring niet is ingetrokken. Er bestaat geen recht op een proceskostenvergoeding bij de belastingrechter als blijkt dat de SVB fouten heeft gemaakt. De inspecteur heeft juist gehandeld.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2480

Lees meer...

Buitenlandse uitzender moet tijdig inschrijven bij KvK

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2019

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is geregeld dat buitenlandse uitzenders ingeschreven moeten zijn bij de Kamer van Koophandel. De Verzamelwet SZW 2020 verduidelijkt dat dit vóór de uitzending moet gebeuren.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2020, 25 september 2019

Lees meer...

BSN wordt verplaatst op ID en paspoort

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2019

Vanaf 21 augustus 2021 gaat het BSN van de voorzijde van het ID of houderpagina paspoort vervangen worden door een QR-code en een onversleuteld BSN op de achterzijde van het ID of houderpagina. Bij kopieën van de voorzijde is het BSN dan niet meer zichtbaar.

Bron: Ministerie van BZK, 30 september 2019

Lees meer...

Inkomsten van een derde tellen ook mee voor verblijfsrecht

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2019

Voor de status van langdurig verblijf van een derdelander, is van belang dat sprake is van stabiele en regelmatige inkomsten ter voorziening in het onderhoud. Het begrip inkomsten ziet niet uitsluitend op eigen inkomsten, maar omvat ook door derden ter beschikking gestelde gelden.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:830

Lees meer...

Wet aanpak schijnconstructies is geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2019

De evaluatie van de Was laat een gemengd beeld zien. De ketenaansprakelijkheid heeft een preventieve werking. De Wet minimumloon wordt beter nageleefd. De openbaarmaking van de inspectieresultaten van de Inspectie SZW wordt in de toekomst uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 2 oktober

Lees meer...

Geen internationaal vervoer dus mag Nederland heffen

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2019

Belanghebbende werkt op een schip dat pijpleidingen in zee legt en platforms verwijdert. Dan is art. 15, lid 3 van het Verdrag met Zwitserland niet van toepassing, omdat geen sprake is van internationaal vervoer tussen twee staten. Er bestaat geen recht op een aftrek elders belast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8396

Lees meer...

Cello-speler krijgt geen voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2019

Een Nederlandse Cello-speler werkt bij zijn BV in loondienst. De gage voor de buitenlandse optredens ontvangt de BV. Voor het ontvangen loon bestaat in de IB geen recht op een voorkoming van dubbele belasting. Ook de bij de BV ingehouden bronheffing kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 12 september 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7851

Lees meer...

Italiaanse student krijgt geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2019

Een Italiaanse student doet een aantal vakken in Nederland. Bij een Nederlands bedrijf werkte hij op basis van een internship, dat geen direct verband had met de studie. Bij het aangaan van een arbeidscontract bestaat geen recht op de 30%-regeling. Hij woonde in Nederland en is lokaal geworven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 september 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:7844 

Lees meer...

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

In de rapportage komen veel onderwerpen aan de orde. Dat het Duitse Kranken- en Elterngeld soms in een ander land belast wordt dan het loon, is een overlegpunt tussen Nederland en Duitsland. Diverse standpunten zijn in de rapportage terug te vinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 september 2019

Lees meer...

Europese Commissie rapporteert over detacheringen

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze in de diverse lidstaten de Europese regels betreffende detacheringen toepassen. Naast drie rapporten is een set vragen en antwoorden en een praktische gids gepubliceerd.

Bron: Europese Commissie, 25 september 2019

Lees meer...

Uitgezonden hoogleraar naar VS woont (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

Een uitgezonden hoogleraar blijft inwoner van Nederland, ook nu in 2011 het zwaartepunt van het persoonlijk leven in VS ligt. Hij is ten hoogste twee jaar in de VS verbleven en woonde voorafgaand in Nederland. Op grond van het hooglerarenartikel, heeft Nederland dan heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1138

Lees meer...

Voorkoming van misbruik van arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

In een brief aan de Kamer wordt uitgelegd hoe de Nederlandse wetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Burgerlijk Wetboek, ILO forced labour protocol) arbeidsmigranten uit derde landen beschermt die te maken krijgen met arbeidsuitbuiting.

Bron: Ministerie van SZW, 24 september 2019

Lees meer...

België beperkt voor oudere grensarbeider de WW

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2019

Een werkloze Belgische grensarbeider krijgt een Belgische WW, eindigend op de Belgische pensioenleeftijd. Er ontstaat een hiaat omdat de AOW later ingaat. België betaalt een aanvullende ww als men 15 jaar inwoner van België was. Deze beperkende voorwaarde gaan de landen bespreken.

Bron: Ministerie van SZW, 20 september 2019

Lees meer...

Brexit-informatie IND geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2019

Op de website van de IND is de informatie over de Brexit geactualiseerd. In twee videos wordt toegelicht wat een in Nederland wonende Brit alvast kan doen vooruitlopend op de Brexit voor een definitief verblijf in Nederland. Zowel de deal als de no-deal situatie is beschreven.

Bron: Immigratie en Naturalisatie Dienst, 23 september 2019

Lees meer...

Mini-job in Duitsland beperkt het recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2019

Inwoners van Nederland met een mini-job in Duitsland zijn aldaar beperkt sociaal verzekerd. Nederland mag deze als niet verzekerd aanmerken. Nederland mag de AOW afhankelijk stellen van de verzekeringsplicht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 september 2019, ECLI:EU:C:2019:767

Lees meer...

Besluit voetbalmakelaarsarrest laat nog op zich wachten

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2019

Het besluit over het voetbalmakelaarsarrest van 9 februari 2017 wordt in het vierde kwartaal 2019 gepubliceerd. Het is in de afrondende fase. In het besluit zal worden aangeven hoe de Belastingdienst met dit arrest zal omgaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

Lees meer...

Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

Lees meer...

Brief fiscale moties en toezeggingen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

In een brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat het overleg tussen Nederland en Noorwegen over de heffing van internationale chauffeurs snel wordt opgestart. Inzake de Fatca-problematiek zijn er nieuwe stappen gezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

Lees meer...

Europese bijstandsrichtlijnen zijn geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2019

De Europese Commissie heeft de bijstandsrichtlijnen (o.a. over gegevensuitwisseling, uitwisseling rulings en gegevens van multinationals) geëvalueerd. Het rapport geeft een goed inzicht in de praktijk en belang van de richtlijnen. De conclusies zijn gematigd positief.

Bron: Europese Commissie, 12 september 2019

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2020

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2019

Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2020 in beeld. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 staan een aantal wijzigingen die ingaan per 1 januari 2020. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

1. Er komt een drieschijventarief. Alleen in schijf 1 worden premies geheven;

2. Er komt geen afrekeningsverplichting eind 2020 voor inwoners van Nederland voor buitenlandse pensioenen. Het overgangsrecht wordt onbeperkt in de tijd;

3. In de Wet inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting komt een (uitgebreidere) definitie van het begrip vaste inrichting;

4. De werkkostenregeling wordt aangepast. Er komt een grotere vrije ruimte tot een loonsom van 400.000 en er komt een gerichte vrijstelling voor een (buitenlandse) Verklaring Omtrent Gedrag.

In het besloten deel van deze site worden deze wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Lees meer...

Geen onderworpenheid aangetoond door belanghebbende

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2019

Een in Nederland wonende werknemer bij een Cypriotische en Liechtensteinse onderneming heeft geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Er is geen belastingverdrag met die landen en belanghebbende bewijst niet aldaar aan de belastingheffing te zijn onderworpen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2310

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over Duitse oorlogspensioenen

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2019

Duitse rente, waaronder pensioen van oud SS-ers, en Kriegsbeschädigtenrente, van inwoners van Nederland zijn ter heffing aan Duitsland. Ze zijn wel onderdeel van het Nederlandse wereldinkomen. Of dat altijd gebeurt, is niet zeker. De Belastingdienst vraagt Duitsland om meer informatie.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 september 2019

Lees meer...

VS biedt tegemoetkoming bij afstand doen burgerschap VS

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2019

De Amerikaanse IRS heeft aangekondigd dat personen die afstand doen van hun staatsburgerschap onder voorwaarden vrijgesteld worden van het betalen van achterstallige belastingen. Met moet dan o.m. Amerikaanse belastingaangiften invullen en niet meer dan $ 25.000 belasting verschuldigd zijn.

Bron: IRS, 6 september 2019, IR-2019-151

Lees meer...

Omrekenkoers bij aanvulling gezinsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2019

Duitsland moet een aanvulling betalen op de Zwitserse kinderbijslag. De hoogte van de Duitse bijbetaling is afhankelijk van de omrekeningskoers. Daarbij moet worden uitgegaan van de koers op de dag dat het bevoegde orgaan de gezinsuitkering betaalt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 september 2019, ECLI:EU:C:2019:662

Lees meer...

Grensarbeidersbrochures 2019

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2019

De Benelux heeft de geactualiseerde grensarbeidersbrochures 2019 gepubliceerd. De vier uitgebreide brochures gaan over grensarbeid in Nederland - België en België - Luxemburg.

Bron: Benelux, 12 september 2019

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2019

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is naar de Tweede Kamer. Het pensioenartikel gaat wijzigen (bronstaatheffing van 15%) en het verdrag wordt BEPS-conform. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Tweede Kamer, 2 september 2019

Lees meer...

30% van salarisprofessionals werkt met internationale payroll

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2019

Uit een trendonderzoek van het instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) blijkt dat salarisprofessionals onvoldoende voorbereid zijn op de Brexit. Meer dan de helft van de respondenten zie de complexiteit toenemen door de Brexit.

Bron: NIRPA, 10 september 2019

Lees meer...

Dubbele premieheffing blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2019

X was van 2007-2009 verzekerd in Nederland. De door Luxemburg afgegeven e-101 verklaring is niet rechtsgeldig voor een rijnvarende. De inspecteur hoeft geen compensatie te geven voor de Luxemburgse premies, die Luxemburg vanwege verjaringstermijnen niet heeft terugbetaald.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:6893

Lees meer...

Gibraltarese Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2019

Een naar recht van Gibraltar opgericht Limited is in Nederland gevestigd. De ultimate beneficial owner (UBO) woont namelijk in Nederland en verricht zijn leidinggevende taak in Nederland. Voor de jaren dat de inspecteur dit niet kan bewijzen is de Ltd niet in Nederland gevestigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4322

Lees meer...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2019

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de dienstontvanger vijf dagen tijd krijgt om te voldoen aan de meldplicht in de WagwEU. Toekennen van een pensioen ingevolge de Wet Waadi geldt niet voor gedetacheerde werknemers. Ook voor buitenlandse kinderopvang zijn wijzigingen opgenomen.

Bron: Ministerie SZW, 5 september 2019

Lees meer...

Wnra kan leiden tot switch sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2019

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kan per 1 januari 2020 in grensoverschrijdende situaties leiden tot een sociale zekerheidsswitch. Als iemand niet meer verzekerd is in Nederland heeft de werkgever bij ziekte geen Nederlandse loondoorbetalingsverplichting meer.

Bron: Ministerie van SZW, 4 september 2019

Lees meer...

Dubbele woonplaats - verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2019

X heeft sterke banden met Nederland en met Turkije. Hij verblijft in beide landen ongeveer 6 maanden. In Turkije bij zijn echtgenote in Nederland bij zijn (klein)kinderen. X heeft een duurzame band met Nederland en is als ingezetene verzekerd voor de Zvw en Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2021

Lees meer...

Inspecteur moet niet genomen beslissing SVB volgen

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2019

Diverse malen zijn door de SVB A1-verklaringen afgegeven en ingetrokken. Over een maand neemt de SVB geen besluit. Daaruit leidt de belastingrechter af, dat de SVB betrokkene niet als verzekerde heeft willen aanmerken. De inspecteur kan dan niet meer anders beslissen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3139

Lees meer...

Rijnvarende is belastingplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2019

Een Rijnvarende woont in Nederland en heeft een Cypriotische werkgever. Hij heeft niet in Cyprus (geen verdragsland) gewerkt, zodat op grond van art. 38 AWR geen recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting. Ook bewijst hij niet dat België op grond van het belastingverdrag mag heffen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3138

Lees meer...

Hof verrekent de dubbel geheven SV-premies

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2019

Een in Nederland wonende rijnvarende is in Nederland sociaal verzekerd. Luxemburg heeft echter ook premies geheven. Als reactie op het naar elkaar wijzen van de diverse overheidsinstanties, verrekent het Gerechtshof de Luxemburgse premies met de Nederlandse premies.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3140 

Lees meer...

SVB moet helpen bij verrekening dubbel betaalde premies

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2019

Bij een aantal rijnvarenden heeft de SVB EU-rechtelijke procedureregels, in casu de dialoogprocedure (art. 16 VO 987/2009), niet volledig gevolgd. De SVB moet alsnog overleggen met de buitenlandse organen om de dubbele premieheffing te voorkomen en/of te verrekenen met Nederlandse premies.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 28 augustus 2019 

Lees meer...

Verzoek om vooroverleg Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2019

De Belastingdienst heeft op de website aangegeven hoe een verzoek om vooroverleg kan worden ingediend. Er is ook een standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ opgenomen. Naast ondernemers kunnen ook individuen een verzoek indienen.

Bron: Belastingdienst 

Lees meer...

Import tweedehands elektrische auto’s

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2019

Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat om gebruik te maken van een lager bijtellingspercentage tweedehands jonge electrische auto’s worden geïmporteerd. Voor het bijtellingspercentage is relevant de datum van eerste toelating. Die geldt dan voor vijf jaar, ook als de auto geïmporteerd is.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 augustus 2019 

Lees meer...

FATCA en weigeren betaalrekening door banken

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2019

Banken in Nederland zijn verplicht om een basisbetaalrekening, waarbij geen debetstand mogelijk is, aan te bieden, tenzij er een weigeringsgrond van toepassing is. Het ontbreken van een Amerikaans TIN/SSN is geen weigeringsgrond. De toezichthouder op de banken moeten dit bewaken.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 augustus 2019 

Lees meer...

Duurzame band Nederland leidt tot belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2019

X, met een zwervend bestaan, wordt als inwoner van Nederland aangemerkt (duurzame band). Hij heeft niet tijdig aan zijn aangifteverplichting voldaan, waardoor de bewijslast wordt omgekeerd. Dat het biljet niet is aangekomen, is voor zijn rekening nu hij geen adreswijziging heeft doorgegeven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2219 

Lees meer...

Sluiten bankrekeningen van Nederlanders in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2019

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant nemen en mogen hun eigen aannamebeleid bepalen. Het risico bij klanten binnen de EU is kleiner door de geharmoniseerde EU-regelgeving. Er is geen acuut probleem, omdat voldoende banken wel nog bankrekeningen aan buitenlanders aanbieden.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 augustus 2019

Lees meer...

Beslagvrije voet bij wonen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2019

De beslagvrije voet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan niet automatisch worden gehanteerd voor niet in Nederland wonende schuldenaren. Er kan rekening worden gehouden met het prijspeil en levensstandaard in het woonland. De bewijslast rust wel op de belastingschuldige.

Bron: Rechtbank Limburg, 4 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3212

Lees meer...

Verschillen Nederland en België bij zaken doen

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2019

BDO heeft een brochure gemaakt over de verschillen in zakendoen tussen België en Nederland. In de brochure wordt ingegaan op boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten.

Bron: BDO, juli 2019 

Lees meer...

Onderlinge overlegprocedures gaan steeds beter

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2019

De OESO heeft een 2e ‘peer-review’ gedaan op de afdoening van de onderlinge overlegprocedures (mutual agreement procedure). Nederland voldoet in vergaande mate aan de criteria van de OESO (actie 14 BEPS). De gemiddelde doorlooptijd van een procedure bedraagt 15,63 maanden.

Bron: OESO, 13 augustus 2019

Lees meer...

Een bij invoer beschadigde auto kan toch nieuw zijn

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2019

Een uit Oostenrijk, via België, naar Nederland gebrachte auto met een kilometerstand tussen de 12 en 22 is tijdens het transport beschadigd. De schade bedroeg bijna 3000 euro. Bij de registratie voor de BPM was de auto nog niet beschadigd. Voor de BPM is sprake van een nieuwe auto

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5721

Lees meer...

Invoer auto en BPM

Carlo Douven Geschreven door
12-08-2019

In vijf zaken over bij invoer te betalen BPM komt aan de orde: toepassing nieuwe jurisprudentie, werking Leidraad BPM 2006, nieuw/gebruikt, inkoopwaarde versus verkoopwaarde, verschillende afschrijvingsmethoden en hun bruikbaarheid, BTW/marge, tabellen etc.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:3416 

Lees meer...

Fiscus België zit achter ‘inwoners’ Monaco aan

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2019

De Belgische fiscus doet al enige jaren woonplaatsonderzoeken naar Belgen die aangeven geëmigreerd te zijn naar Monaco. In veel gevallen is al gebleken dat de fiscale woonplaats in België is gebleven (domiciliefraude). De Belgische fiscus claimt 100 miljoen belasting tegoed te hebben.

Bron: De Tijd, 7 augustus

Lees meer...

Grensoverschrijdende gezondheidszorg kan nog beter

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2019

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. De rekenkamer ziet een verbetering, maar de impact op patiënten is nog beperkt. Er blijft ruimte voor verbetering om grensoverschrijdende zorg te verschaffen.

Bron: Europese Rekenkamer, 4 juni 2019 

Lees meer...

Crisisheffing kan door de verdragsrechtelijke beugel

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

De crisisheffing van 556.209 euro is niet in strijd met de goede verdragstrouw van het belastingverdrag met Oostenrijk. Nederland heeft het heffingsrecht over het inkomen. Hoe, bij wie en hoeveel Nederland dan belasting heft is dan aan Nederland. De heffing is ook niet strijd met het EU-recht.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, 13 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:633

Lees meer...

Belastingrechter moet A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

Een in Nederland wonende Rijnvarende heeft sinds 2004 een Luxemburgse E-101 voor onbepaalde tijd, die niet verstrekt is in kader van het Rijnvarendenverdrag. De belastingrechter volgt, de nog in geschil zijnde, A1 van de SVB. Belanghebbende is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2372

Lees meer...

Medewerker ambassade kan inhouding LH niet bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2019

P werkt in Nederland bij de Indonesische ambassade. Gezien zijn status is hij in Nederland belasting- en premieplichtig. Omdat de ambassade geen (verplichte) inhoudingsplichtige is in Nederland (art. 6, lid 4 Wet LB), is geen loonheffing ingehouden en kan P die ook niet verrekenen. 

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3947

Lees meer...

Overgangsperiode Brexit ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2019

Gedurende de Brexit-overgangsperiode tot en met 30 juni 2020 kan een grensarbeider onder voorwaarden in Nederland blijven werken. De grensarbeider moet na de Brexit wel naar de IND voor de sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’.

Bron: IND, 17 juni 2019

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Duitsland leidt tot 1200% hogere heffing

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2019

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2017 uit Nederland een invaliditeitsuitkering groter dan 15.000 euro. De uitkering is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Dat door het nieuwe belastingverdrag de heffing 1200% hoger is, vormt geen inbreuk op de rechten van de mens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2248

Lees meer...

Cypriotische Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2019

Een Cypriotische Limited houdt alleen twee grote vorderingen. Alle beslissingen werden feitelijk in Nederland genomen en alleen geformaliseerd door het bestuur in Cyprus. De Limited is in Nederland gevestigd. Door het jaren stilzitten van de inspecteur kan niet nagevorderd worden.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6296

Lees meer...

Rijnvarende betaalt in 2 landen premies

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2019

X, Rijnvarende, is terecht in Nederland sociaal verzekerd. De zetel van de onderneming bevindt zich in Nederland. De Luxemburgse E-106-verklaring voor de zorgverzekering maakt dat niet anders. Als sprake is van dubbele premieheffing, moet een regularisatieverzoek in Luxemburg worden ingediend.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 29 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1884

Lees meer...

Internationaal invorderen parkeerbelasting lastig

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2019

Op Europees niveau worden kentekens uitgewisseld voor overtredingen in verband met de verkeersveiligheid. Bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting loopt de invordering problematischer bijv. met Duitsland. Dit gaat het Kabinet oppakken. Met België is dit in een verdrag geregeld.

Bron: Ministerie van V en J, 9 juli 2019

Lees meer...

Europese Commissie druk met inbreukprocedures

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2019

De Europese Commissie heeft het maandelijks overzicht van inbreukbeslissingen gepubliceerd. België, Spanje en Portugal moet o.m. regels aanpassen van belasting- en verblijfsrecht. België o.m. voor de verblijfsregels uitzending binnen concernverband, aftrekbaarheid alimentatie en investeringen in buitenlandse onroerend zaken.

Bron: Europese Commissie, 25 juli 2019 

Lees meer...

Europees erkend inlogmiddel gebruiken kan bij SVB

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2019

Via ‘Mijn SVB’ biedt de Sociale Verzekeringsbank online diensten. Sinds kort is ‘Mijn SVB’ ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees erkend inlogmiddel’. De inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje zijn inmiddels erkend. Een DigiD is dan niet nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, juli 2019 

Lees meer...

WLZ-verzekerd (blijkt achteraf) en geen zorgverzekering (gehad)

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2019

Als iemand een periode in Nederland WLZ-verzekerd is geweest, maar geen zorgverzekering heeft gehad, dan is sprake van een onverzekerde periode en zijn de zorgkosten voor eigen rekening. Met de vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking bij het CAK kan dit worden voorkomen.

Bron: Grensinfo.nl, 12 juli 2019 

Lees meer...

Letse zeevarende is verzekerd in woonland

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2019

In navolging van het Hof van Justitie bevestigt de Hoge Raad dat de Let die werkt voor een Nederlandse werkgever buiten de EU in zijn woonland sociaal verzekerd is. Niet onderzocht hoeft te worden of de Letse wetgeving voorziet in aansluiting bij enig stelsel van sociale Zekerheid.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1201 

Lees meer...

Begeleiding bouw schip vormt geen VI

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2019

Begeleiding bij bouwwerkzaamheden aan een schip vormen geen vaste inrichting. De onderneming wordt niet (deels) in Zuid-Korea uitgeoefend. Ook is geen sprake van een vaste inrichting als een plaats van uitvoering van bouwwerkzaamheden (art. 5, lid 2, ond. h Verdrag).

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1220 

Lees meer...

Ambtenaar EEG is niet vergelijkbaar met uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2019

Een kind van een Nederlandse ambtenaar bij de EEG claimt verzekerd te zijn geweest tussen 1965 en 1972. Zij wil gelijke behandeling met een gezinslid van een uitgezonden ambtenaar die wel sociaal verzekerd blijft in Nederland. Er is geen sprake van discriminatie. Het kind krijgt geen AOW-recht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2334

Lees meer...

Vrijgesteld inkomen EU beïnvloedt niet de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2019

Het vrijgesteld inkomen van een werknemer van een agentschap van de Europese Unie mag niet mee in aanmerking worden genomen voor de bepaling van (de afbouw) van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2091, ECLI:NL:HR:2019:1221

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2019

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2019

Het overzicht van de belastingverdragen per 1 juli 2019 is gepubliceerd. Recent is dat de belastingverdragen met Irak, Ierland en het protocol met Zwitserland zijn ondertekend. Wanneer deze recent ondertekende verdrag in werking treden is nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2019 

Lees meer...

X heeft geen duurzame band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2019

De rechtbank beslist dat x geen duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Zonder duurzame band kan X toch in Nederland ingeschreven staan, een woning en andere onroerende zaken bezitten als ook bank- en effectenrekeningen, abonnementen, zorgverzekering etc.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1960

 

Lees meer...

Wet fiscale arbitrage in werking getreden

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2019

De Wet fiscale arbitrage is op 15 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 16 juli 2019 in werking getreden. De wet verbetert de geschilbeslechting binnen de Europese Unie bij dubbele belastingheffing, als vervolg op de onderlinge overlegprocedure.

Bron: Staatsblad, 2019, nr. 261

Lees meer...

Winst Maltese BV in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2019

Een Nederlandse BV is naar Malta verplaatst en voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:597

Lees meer...

Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies ingediend

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2019

Vanaf 1 juli 2020 moeten intermediairs grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst. Het wetsvoorstel is ingediend op 12 juli. De te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. De eerste melding moet vanaf 31 augustus 2020 plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2019 

Lees meer...

Wet fiscale arbitrage aangenomen door Parlement

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Met het aannemen van de Wet fiscale arbitrage is de richtlijn 2017/1852/EU, betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen m.b.t. dubbele belastingheffing in de EU, geïmplementeerd. De wet treedt in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Eerste Kamer, 9 juli 2019

Lees meer...

Geen heffing mogelijk bij naar Malta verplaatste BV

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Een BV, waarvan de feitelijke leiding is verplaatst naar Malta, is voor de verdragstoepassing inwoner van Malta. De naheffingsaanslag Dividendbelasting is ten onrechte opgelegd voor de in Zwitserland wonende aandeelhouder. De vestiging op Malta werkt door naar het verdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2918

Lees meer...

Beperking heffingskortingen ook voor in buitenland wonende gepensioneerden

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2019

Er zijn weer kamervragen gesteld over de heffingskortingen van in het buitenland wonenden. Nu zijn de vragen gericht op gepensioneerden. Net als de vragen zijn de antwoorden een herhaling van zetten en bevatten dan ook geen nieuwe inzichten.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 juli 2019

Lees meer...

Fitness Check legale migratie en EU-richtlijnen

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2019

In een brief aan de Kamer wordt ingegaan op de fitness check legale migratie, de implementatie van de Single permitrichtlijn, de richtlijn inzake de gezinshereniging en de richtlijn inzake de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. Enkele knelpunten.worden toegelicht.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juli 2019

Lees meer...

Inwoner Thailand belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2019

Een voormalig gemeenteambtenaar woont in Thailand. Hij ontvangt loon op grond van een loondoorbetalingsverplichting van de gemeente en een (vroeg)pensioen van het ABP. Op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag met Thailand heeft Nederland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1831

Lees meer...

Fatca leidt nog steeds tot problemen

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2019

Antwoorden op Kamervragen bevatten geruststellende woorden voor Amerikanen en financiële instelling die problemen met Fatca hebben of verwachten. Een bank mag geen basisbetaalrekening weigeren alleen omdat betrokkene (nog) geen Amerikaans TIN/SSN heeft.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 juli 2019 

Lees meer...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – internationale gevolgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2019

In een brief aan de Eerste Kamer over de herziening van de EU-verordening coördinatie sociale zekerheid wordt ingegaan op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 voor de sociale zekerheid en belastingverdragen.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2019 

Lees meer...

Voor seizoenwerkers geldt hoge sectorpremie

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2019

X bv stelt seizoenwerkers ter beschikking voor de aspergeteelt. De hoge sectorpremie van 7,85% is van toepassing, omdat de uitzendkrachten feitelijk maar voor een seizoen ter beschikking worden gesteld. De voor een jaar aangegane uitzendovereenkomst heeft geen reële betekenis.

Bron: Hoge Raad, 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1055

Lees meer...

Vragen beantwoord over zorgpremies en gezinsbijslagen

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2019

Er zijn Kamervragen beantwoord over buitenlandse werkgevers die voor in Nederland sociaal verzekerde werknemers een verzuimverzekering willen sluiten. Ook wordt ingegaan op systeemverschillen tussen landen inzake zorgpremies,de woonlandfactor en samenloop van gezinsbijslagen.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2019 

Lees meer...

Nederlandse arbeidsvoorwaarden eerder van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2019

De wetgeving wordt aangepast aan de herziene Europese detacheringsrichtlijn. De meeste Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn dan al na een detachering van 12 maanden van toepassing. Ook komen er voorwaarden voor huisvesting, toeslagen en vergoedingen.

Bron: Ministerie van SZW, 5 juli 2019

Lees meer...

Woonlandfactoren 2020 export uitkeringen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

De woonlandfactoren voor 2020 zijn bekend gemaakt. De woonlandfactoren beogen dat de Anw, WGA-vervolguitkering, kinderbijslag en kindgebonden budget van rechthebbenden in landen buiten de EU/EER en Zwitserland aan de lokale koopkracht worden aangepast.

Bron: Staatscourant, 24 juni 2019, nr. 34275

Lees meer...

Bronbelasting onderneming kan niet in privé worden verrekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

Een in Nederland wonende DJ verricht zijn werkzaamheden in de VS vanuit een LLC, waarvan de DJ directeur enig aandeelhouder is. De Amerikaanse federal income tax van de LLC kan niet met de belasting op het salaris van de DJ worden verrekend, omdat deze niet van de DJ is ingehouden.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 juli 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2890

Lees meer...

Arbitrage belastinggeschillen treedt op 1 juli in werking

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2019

Op 1 juli 2019 zijn de nieuwe EU-regels in werking getreden om belastinggeschillen tussen llidstaten sneller en doeltreffender op te lossen. Als een onderlinge ovrlegprocedure niet tot een oplossing leidt, moet een adviescommissie worden ingeschakeld, die binnen 6 maanden beslist.

Bron: Europese Commissie, 1 juli 2019

Lees meer...

Nieuwe verblijfsregels voor personeel startups aangekondigd

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2019

Naast de kennismigrantenregeling wil het Kabinet soepelere verblijfsregels voor jonge, innovatieve bedrijven om internationaal talent aan te trekken. Deze voldoen vaak niet aan het salariscriterium van een kennismigrant, omdat ze beloond worden in de vorm medewerkersparticipaties.

Bron: Ministerie van V en J, 1 juli 2019 

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Irak ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2019

Op 1 juli 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Irak ondertekend. Het belastingverdrag met Irak wordt hierdoor meer OESO-conform. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 juli 2019

Lees meer...

Fout adres in BRP komt voor rekening inwoner Polen

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2019

A woont in Polen. Hij ontvangt een aanslag motorrijtuigenbelasting op een Pools adres. Hij stond ingeschreven in het BRP en had bij uitschrijving een Pools adres achtergelaten. Dit blijkt fout te zijn. Deze fout is voor rekening van A. Het bezwaarschrift is te laat ingediend en niet-ontvankelijk.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1444

Lees meer...

ABP-pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2019

A en B, gehuwd, wonen in Aruba en ontvangen een ABP-pensioen, een AOW-uitkering en een Arubaanse AOV. Aruba mag het gezamenlijk wereldinkomen belasten. Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk is het ABP-pensioen belast in Nederland.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27 mei 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:287

Lees meer...

Buitenlands beroepspensioen is aftrekbaar in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2019

In Duitsland wordt naar aanleiding van het arrest Montag van het Hof van Justitie EU ook aan beperkt (buitenlands) belastingplichtigen volledig aftrek verleend voor de verplichte bijdrage aan een beroepspensioenregeling in de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 juni 2019 

Lees meer...

Kwalificatie arbeidsrelatie komt onder de loep

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2019

De Inspectie SZW en de Belastingdienst gaan samen het toezicht op arbeidsrelaties uitbreiden. Door de inzet van meer bedrijfsbezoeken, communicatie, branche- en modelovereenkomsten, handhaving (aanpak schijnconstructies) en vooroverleg moet de kwalificatie van arbeidsrelaties verbeteren.

Bron: Ministerie van SZW, 24 juni 2019

Lees meer...

70.000 overnachtingen arbeidsmigranten leidt tot toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2019

De aanslag toeristenbelasting 2015 aan een recreatiepark in Hooge Mierde voor de huisvesting en 69.837 overnachtingen van arbeidsmigranten is terecht. De arbeidsmigranten verbleven niet meer dan 90 dagen per belastingjaar en waren niet ingeschreven in de basisregistratie personen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3333

Lees meer...

Tekst belastingverdrag met Ierland bekend

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2019

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland, dat op 13 juni 2019 in Dublin is gesloten, is gepubliceerd in het tractatenblad. De tekst is in het Engels, omdat de Engelstalige versie van het belastingverdrag de authentieke tekst bevat.

Bron: Tractatenblad 2019, 95

 

Lees meer...

Compensatievergoeding voor 30%-regeling is belast

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2019

Een voetballer ontvangt in verband met de afwijzing van de toepassing van de 30%-regeling een compensatievergoeding van zijn werkgever. De vergoeding is belast in het jaar waarin de inspecteur de toepassing van de 30%-regeling afwijst en niet pas in het jaar van de feitelijke uitbetaling.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:533

Lees meer...

Overheid pakt misstanden arbeidsmigranten aan

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2019

In een brief aan de Tweede kamer geeft het Kabinet aan de misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken. In de brief wordt onder meer ingegaan op een betere voorlichting, registratie in BRP, melding van misstanden, het tekort aan huisvesting en de slechte kwaliteit van de huisvesting.

Bron: Ministerie van SZW, 21 juni 2019

Lees meer...

Liquidatie-uitkering inwoner België is terecht belast

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2019

Een inwoner van België ontvangt een liquidatie-uitkering van zijn BV. De inspecteur belast deze uitkering als inkomen uit AB en past een (verdrags)tarief toe van 15%. Dat bij vervreemding van de aandelen geen Nederlandse heffing mogelijk is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1019

Lees meer...

Benelux brengt grensarbeid in beeld

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2019

 

De Benelux heeft het rapport ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's van de Beneluxlanden en aangrenzenden gebieden’ gepubliceerd. Het aantal grensarbeiders in de landen Nederland, België en Duitsland bedraagt bijna 100.000 personen.

Bron: Benelux, februari 2019

 

Lees meer...

Voortzetting buitenlandse lijfrente kan onder voorwaarden

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2019

De voorwaarden voor de voortzetting van een buitenlandse lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering na immigratie zijn aangepast. Voor de berekening van de jaarruimte kan uitgegaan worden van het buitenlandse inkomen. Voor de immigratie moet een premiebetaling hebben plaatsgevonden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 mei 2019

Lees meer...

Belastingrechter is gebonden aan A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2019

De Nederlandse belastingrechter is aan de A1- en/of E101-verklaring gebonden, ook al staat die nog niet onherroepelijk vast. In casu was de E101-verklaring afgegeven omdat belanghebbende meer dan 25% van zijn werktijd in zijn woonland heeft gewerkt. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:942

Lees meer...

Landenkring KBB is niet in strijd met rechten van de mens

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2019

De invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 voor een belastingplichtige die niet woont binnen de landenkring is geen schending van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof in deze.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:916

Lees meer...

5000 Voorlopige aanslagen 2019 aangevraagd

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2019

Uit de antwoorden op kamervragen over de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blijkt dat 5000 kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België een voorlopige aanslag IB 2019 hebben aangevraagd. Aangegeven wordt wat de reden kan zijn voor dit aantal.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2019

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Ierland ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2019

Op 13 juni 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Ierland ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 worden onder voorwaarden ter heffing aan het bronland toegewezen. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juni 2019

Lees meer...

Belastingverdrag met Zwitserland wordt aangepast

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2019

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is op 12 juni 2019 ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Er komt een bronstaatheffing voor pensioenen van 15%. De datum van inwerkingtreding en de teksten zijn nog niet bekend.

Ministerie van Financiën, 12 juni 2019

Lees meer...

Uitbuiting buitenlandse arbeidskrachten wordt aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2019

Er zijn kamervragen beantwoord over de huisvesting én de uitbuiting van arbeidsmigranten. Bij de uitbuiting heeft de inspectie SZW een belangrijke rol. Welke mogelijkheden en sancties de inspectie SZW heeft worden toegelicht. Bij huisvestingsproblematiek zijn ook de gemeenten betrokken.

Bron: Ministeries van BZK en SZW, 6 en 7 juni 2019

Lees meer...

Internationaal verkeer en dubbele belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2019

Naar aanleiding van kamervragen worden de regels ter voorkoming van dubbele belasting toegelicht voor werknemers in de internationale scheep- en luchtvaart. Voor internationale chauffeurs gelden afwijkende regelingen ter voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juni 2019

Lees meer...

Pensioen ook voor buitenlandse payrollkrachten

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2019

Voor buitenlandse uitzendkrachten geldt dat pensioen niet onder het gelijke beloningsbeginsel valt van de Europese uitzendrichtlijn. Voor buitenlandse payrollkrachten wordt wel voorgesteld dat ze vanaf 2021 een gelijk pensioen moeten krijgen als de werknemers bij de ‘inlenende’ onderneming.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2019 

Lees meer...

Duitse Steuer-Handbücher staan online

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2019

Het Duitse Bundesministerium der Finanzen heeft diverse fiscale handboeken uitgegeven. Zo zijn er onder meer het Amtliches Lohnsteuer-Handbuch en het Einkommenssteuer-Handbuch. Het Lohnsteuer-Handbuch 2019 is onlangs gepubliceerd.

Bron: Bundesministerium der Finanzen

Lees meer...

Sinds mei 2010 niet meer verzekerd in twee landen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2019

 

Het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 is niet voor situaties waarbij iemand voor 1 mei 2010 verzekerd was in twee landen. Dit deed zich onder meer voor bij in België wonende DGA’s met een BV in Nederland.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:470

 

Lees meer...

Wonen in België met buitenlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2019

De Federale Overheidsdienst Financiën beidt op haar website met een rekenprogramma hulp bij het aangeven van de inkomsten in de Belgische aangifte, het land dat de inkomsten belast en of de inkomsten aan de gemeenbelasting onderworpen zijn. Voor nadere vragen kan men terecht bij Belintax.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Lees meer...

Geen eigen woning uitgezonden diplomaat

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2019

Een diplomaat is naar verschillende landen uitgezonden geweest. Hij bezit een woning in Nederland. Voor de diplomaat is geen sprake van een eigen woning, omdat de woning voor hem nooit het hoofdverblijf is geweest. Dat zijn ex-echtgenote wel in de woning woont, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:265

Lees meer...

Geen bewijs voor woonplaats buiten Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2019

X levert onvoldoende bewijs dat hij inwoner was van een ander land dan Nederland. Hij heeft een sociale binding met Nederland nu een kind van X met zijn moeder verblijft in een woning in Nederland van X. Verder voetbalde hij in Nederland, stond hij een deel van het jaar ingeschreven etc.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5008 

Lees meer...

Stappenplan 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2019

 

Op het forum salaris van de Belastingdienst is een stappenplan voor het aanvragen van de 30%-regeling gepubliceerd. Als het verzoek voor de 30%-regeling volgens het stappenplan wordt ingediend, kan de beslissing sneller afgegeven worden.

Bron: Forum Salaris, nieuwsbrief 22 mei 2019

 

Lees meer...

Bestuurder Limited is aansprakelijk voor loonheffingen

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2019

Een bestuurder van een naar het Engels recht opgerichte Limited is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen loonheffingen, vergrijpboete, heffings- en belastingrente van de Limited. De bestuurder heeft verwijtbaar gehandeld door geen geldige melding betalingsonmacht te doen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4862 

Lees meer...

Uitkering oorlogsveteraan is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2019

Een Amerikaanse publiekrechtelijke periodieke uitkering aan een oorlogsveteraan van de Golfoorlog is in Nederland onderdeel van het premie-inkomen. Belanghebbende heeft wel recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van het belastingverdrag met de VS..

Bron: Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1185

Lees meer...

Fiscale beleidsagenda 2019 – Internationaal

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2019

Het kabinet wil onder meer het verkrijgen van aandelenopties bij start-ups stimuleren en de Nederlandse belastingdruk op arbeid concurrerender te maken. Ook wordt de afrekenverplichting per 2021 voor bepaalde (ook buitenlandse) periodieke uitkeringen afgeschaft.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 mei 2019 

Lees meer...

Toepassing Verdragsbijdrage is conform wet

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2019

Het CAK is bevoegd de verdragsbijdrage (art. 69 ZVW) voor de zorg vast te stellen. De SVB is gehouden de verdragsbijdrage in te houden op de uitkering in opdracht van het CAK. De SVB hoeft het bedrag van de inhouding niet te toetsen en te beoordelen of het toepasselijk sociaal minimum nog resteert.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 mei2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1685 

Lees meer...

Slowaakse uitlener moet Nederlandse pensioenpremies betalen

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2019

Een Slowaakse uitzendbureau stelt 600 Slowaken ter beschikking van 2012 – 2017 aan Nederlandse bedrijven. De Slowaakse onderneming is gehouden de verplichte pensioenpremies aan het betrokken Nederlandse Bedrijfstakpensioenfonds te betalen voor haar werknemers.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 22 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2295 

Lees meer...

Niet kwalificerend bij 89%

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Van het wereldinkomen van een inwoner van Polen is 89% belast in Nederland. Daarmee is hij geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Zijn in Polen wonende echtgenote die geen inkomen geniet, heeft dan geen recht op uitbetaling van de heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:960

Lees meer...

Luxemburgse ziektewetuitkering is (toch niet) in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Het Luxemburgse Krankengeld (ziektewetuitkering) dat een in Nederland wonende Rijnvarende ontvangt, is op grond van het belastingverdrag belast in Nederland. Omdat de inspecteur vertrouwen heeft opgewekt, moet toch een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden verleend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3983

Lees meer...

Sociale zekerheidspositie ambtenaren kan wijzigen in 2020

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Dit kan leiden tot een switch van land waar men sociaal verzekerd, omdat mogelijk andere regels uit de Europese VO 883/2004 relevant worden. Het aantal personen met een ambtenarenstatus zal wijzigen.

Bron: Nieuwsbrief BDZ en BBZ, 21 mei 2019

Lees meer...

Nabetaling Duitse Rentenversicherung is belast

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2019

De ontvangen ‘Rente wegens Erwerbungsunfähigheit’ van de Deutsche Rentenversicherung is in Nederland belastbaar inkomen in box 1 en onderdeel van het premie-inkomen. Dat geldt ook voor het deel dat een nabetaling is over voorgaande jaren.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:728

Lees meer...

Buitenlandse ondernemer wil een Nederlandse bankrekening?

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Voor bij de KvK ingeschreven buitenlandse ondernemers die bezig zijn met een verblijfsvergunning is de Quick scan ‘Dutch business bank account’ geïntroduceerd. Hiermee krijgt men binnen 5 dagen informatie over de mogelijkheid van een Nederlandse bankrekening.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 20 mei 2019

Lees meer...

Keuzerecht leidt niet tot aftrek Belgische woning

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Er bestaat geen recht in Nederland op aftrek voor de Belgische eigen woning als fiscale voordelen in België gerealiseerd kunnen worden. De eigen woning mag alleen dan niet in de teller van de voorkomingsbreuk worden opgenomen als de Schumacker-exceptie van toepassing is.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 16 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:408 

Lees meer...

Rapportage vreemdelingenketen 2018

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2019

De rapportage vreemdelingenketen geeft aan dat in 2018 het aantal reguliere verblijfsaanvragen voor arbeid, studie en gezin en visum kort verblijf zijn met 9% toegenomen tot 83.850. Het aantal erkende referenten bij de IND is met 14% toegenomen tot 6.960. In het rapport is meer (cijfermatige) toelichting te vinden.

Bron: Ministerie van V en J, 14 mei 2019

Lees meer...

Kamervragen over Rijnvarenden beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2019

Rijnvarenden hebben van de Belastingdienst grote persoonlijke naheffingen gekregen. Ze blijken ten onrechte als verzekerd in Luxemburg te zijn aangemerkt. De ten onrechte betaalde premies moet in Luxemburg worden teruggevraagd. Uitgelegd wordt hoe de Rijnvarendenovereenkomst werkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2019

Lees meer...

Geen kostenvergoeding door onjuiste aangifte

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2019

De inspecteur heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de objectvrijstelling voor in Curaçao genoten loon. Belanghebbende heeft geen recht op een kostenvergoeding voor het ingediende bezwaar. Het is voor risico van belanghebbende dat de aangifte(software) niet juist was.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:651 

Lees meer...

Verhuur aan arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2019

Voor bewoners van stacaravans op een buitenplaats in Ommen is toeristenbelasting verschuldigd. Dit is niet het geval als de verhuurder aannemelijk kan maken dat forensenbelasting is verschuldigd, omdat betrokkenen niet hun hoofdverblijf in Ommen hebben. De verhuurder kan het bewijs niet leveren.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3853

Lees meer...

Voorlopige afrekening verdragsbijdrage is fout

Carlo Douven Geschreven door
13-05-2019

Het CAK heeft aan een inwoner van Duitsland een voorlopige jaarafrekening 2014 verstuurd van de verdragsbijdrage art. 69 ZVW. Het CAK kan echter de verschillen tussen de FIbase-gegevens, jaaropgaven en voorlopig afrekening niet verklaren. De voorlopige afrekening is dan onvoldoende onderbouwd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1573

Lees meer...

Onherroepelijk vaststaande A1 niet fiscaal aanvechtbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2019

Een Rijnvarende heeft van de SVB een A1 ontvangen waarin staat dat hij werkt in meerdere lidstaten op binnenlandse schepen en in Nederland sociaal verzekerd is. De A1 staat onherroepelijk vast, vanwege een procedurefout van belanghebbende. Via een fiscale procedure kan dit niet hersteld worden.

Bron: Hoge Raad, 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:694

Lees meer...

Belastingdienst bevordert vooroverleg

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2019

Na een Wob-verzoek is het Handboek Vooroverleg van de Belastingdienst openbaar gemaakt. In het handboek staan de kaders voor vooroverleg om rechtszekerheid te krijgen. De Belastingdienst bevordert goed vooroverleg op basis van een individuele vraagstelling en een juist en volledig feitencomplex.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2019

Lees meer...

Art. 11, lid 3, onder e VO 883/2004 is een restbepaling

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2019

Een inwoner van Letland is als zeevarende werkzaam voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt buiten de EU op een schip onder de vlag van de Bahama’s. Op grond van de Europese VO 883/2004 is hij sociaal verzekerd in zijn woonland, Letland.

Bron: Hof van Justitie EU, 8 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:381

Lees meer...

Oost-Europese lidstaten willen werknemers terug

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2019

De Minister van SZW wil geen tewerkstellingsvergunning gaan invoeren voor werknemers uit Oost-Europese lidstaten. De SP stelt voor die in te voeren om te voorkomen dat de Oost-Europese lidstaten nog meer last krijgen van de leegloop van (jongere) arbeidskrachten richting West-Europa.

Bron: Ministerie van SZW, 6 mei 2019

Lees meer...

SVB hoeft geen gunstigere vrijwillige verzekering aan te bieden

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2019

De overschrijding van de aanvraagtermijn voor een vrijwillige AOW-verzekering mag X niet tegengeworpen worden op grond van het EU-recht. De hoogte van de door de SVB aangeboden vrijwillige verzekering met terugwerkende kracht is wettelijk voorgeschreven. X heeft geen recht op een lagere of nihil-premie.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 april 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1301

Lees meer...

Naheffingsaanslag MRB voor BMW met Pools kenteken

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2019

A staat ingeschreven in het BRP sinds 1997. Hij rijdt in een BMW met Pools kenteken. Naar zijn zeggen is de BMW van de dochter en gebruikt hij die incidenteel in Nederland. De rechter volgt de ambtsedige verklaring van de Belastingdienst over de auto. De naheffing november 2015 tot juli 2017 is, net als de boete, terecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31-01-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1048 

Lees meer...

Filipijnse bemanning heeft recht op minimumloon

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2019

Op havensleepboten, met Nederlandse thuishaven, werkende Filipijnse bemanningsleden hebben recht op toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De Filipijnse onderneming is als uitlener de werkgever voor de WML.

Bron: Raad van State, 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1235

Lees meer...

Nederlandse woning is geen ‘eigen woning’

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2019

Een uitgezonden ambtenaar bezit in Nederland een eigen woning, maar is nooit ingeschreven geweest op dat adres. De woning is geen eigen woning. De navordering is terecht, belanghebbende was bekend met het standpunt van de inspecteur en wist dat de aanslag fout was.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:551

Lees meer...

21,87% werken in Nederland leidt niet tot verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2019

Een inwoner van Nederland die in meer lidstaten werkt, is in Nederland sociaal verzekerd als hij in Nederland substantieel gewerkt heeft. Belanghebbende werkte 21,87% in Nederland. Ook de andere feiten leiden niet tot de conclusie dat substantieel in Nederland gewerkt is.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1582

Lees meer...

Aanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2019

X staat ingeschreven in het BRP sinds juni 2014 en rijdt met een auto met Frans kenteken op naam van zijn partner. De naheffingsaanslag MRB wordt deels verminderd omdat X pas vanaf januari 2016 een rijbewijs bezit. De boete van 100% is terecht.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:11355

Lees meer...

Woonlandfactor bij zorgtoeslag is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2019

De toepassing van de woonlandfactor voor de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag is niet discriminatoir. Een gepensioneerde inwoner van België wordt niet ongelijk behandeld met een inwoner van Nederland omdat de Belgische zorgkosten lager zijn.

Bron: Raad van State, 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1346

 

Lees meer...

Geen verschoonbare termijnoverschrijding door verblijf buitenland

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2019

Het beroep van belanghebbende is niet-ontvankelijk. Belanghebbende verbleef met haar familie in het buitenland in verband met ziekte en overlijden van haar zus. Ze had een fiscaal belangenbehartiger aan moeten stellen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 5 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:660

Lees meer...

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid toe rekenen aan werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2019

Een nabestaandenpensioen is volledig belast in Nederland. De premie zijn betaald toen de erflater in Nederland woonde en werkte. De verdere opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid vond plaats nadat de echtgenoten geëmigreerd waren. Dit beïnvloedt niet het Nederlandse heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

Lees meer...

Europese minimumregels voor flexibele arbeidskrachten

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2019

Het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers (oproepwerkers en freelancers) is door het Europees Parlement aangenomen en moet binnen drie jaar door de lidstaten worden ingevoerd. Ook voor trainingen en proefperiodes komen nieuwe regels.

Bron: Europees parlement, 16 april 2019

Lees meer...

Begeleiding bouw schip leidt niet tot VI

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2019

De A-G vindt dat de begeleiding bij de bouw en oplevering van een boorschip door een Koreaans bedrijf niet leidt tot een vaste inrichting in Korea. Belanghebbende kan niet bewijzen, dat de ter beschikking gestelde kantoorruimte tot een VI leidt.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:308

Lees meer...

Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

Het Europees Parlement is akkoord met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Via deze instantie worden de nationale arbeidsinspecties aan elkaar gekoppeld. De ELA moet leiden tot een verbeterd toezicht op de naleving van arbeidswetten.

Bron: Europa-nu, 16 april 2019

Lees meer...

Besluitvorming wijziging VO 883/2004 uitgesteld

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

De voorstellen tot wijziging van de VO 883/2004 zijn uitgesteld tot na de Europese verkiezingen en er een nieuwe Europees Parlement is. Met name de voorgestelde exportmogelijkheden van de werkloosheidsuitkeringen zijn controversieel.

Bron: Europa-nu, 18 april 2019

Lees meer...

Grensoverschrijdend inloggen is bij SVB mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2019

Inwoners van Duitsland en België met een BSN kunnen vanaf 11 april inloggen op Mijn SVB via een Duits of Belgisch inlogmiddel. Voor België is dat de eID met kaartlezer en voor Duitsland de Personalausweis mit online-Ausweisfunktion.

Bron: SVB, 11 april 2019

Lees meer...

Belemmeringen beperken, maar grensdrempels blijven

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2019

Voor de aanpassing van de VO 883/2004, vooral de WW-voorstellen, is geen meerderheid binnen de EU gevonden. De coördinatie van de sociale zekerheid kan niet alle problemen bij grensarbeid oplosssen, mogelijk kunnen belemmeringen worden beperkt. In de bijlage wordt ingegaan op concrete knelpunten.

Bron: Ministerie van SZW, 1 april 2019

Lees meer...

OESO – Gemiddelde belastingdruk daalt iets

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2019

In België is de belastingdruk gedaald, maar België kent nog steeds het hoogste gemiddelde tarief (52,7%) voor alleenstaande werknemers. Bij eenverdiener-families staat België (>37%) gedeeld tweede, na Frankrijk, terwijl het gemiddelde 26,6% bedraagt binnen de OESO. In Nederland is de gemiddelde druk iets toegenomen.

Bron: OESO, 11 april 2019

Lees meer...

VO 883/2004 voorziet niet in absolute 25%-maatstaf

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2019

Bij werken in twee of meer landen moet de SVB aan de hand van de feiten beoordelen of men meer dan 25% werkzaam was in het woonland. Een bandbreedte is aanvaardbaar, maar bij aantoonbaar minder dan 20% is men niet substantieel werkzaam in het woonland, behoudens bijzondere omstandigheden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:852

Lees meer...

Europese richtsnoeren voor ‘no-deal’-Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2019

De Europese commissie heeft richtsnoeren opgesteld inzake o.m. verblijf en sociale zekerheid. Deze moeten zorgen voor een vlotte implementatie van noodmaatregelen zoals de sociale zekerheidsverordening 2019/500 bij een ‘no-deal’-Brexit.

Bron: Europese Commissie, 11 april 2019

Lees meer...

HR – Premiedeel heffingskorting tijdsevenredig

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2019

De Hoge Raad volgt het arrest van het Hof van Justitie EU van 23 januari 2019 inzake de Poolse mevrouw Zyla. Zij is in 2013 5 maanden sociaal verzekerd geweest in Nederland. Zijla heeft alleen voor deze 5 maanden recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Bron: Hoge Raad, 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:588

Lees meer...

WOB-verzoek LLP levert weinig op

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2019

Er is een WOB-verzoek gedaan over het beleid van de Belastingdienst dat ziet op de belastingplicht van naar het recht van de VK opgerichte Limited Liability Partnership (LLP). De Belastingdienst kent hiervoor geen specifiek beleid. Het besluit van 11 december 2009 wordt toegepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2019

Lees meer...

Wetsvoorstel UBO-register is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2019

Het wetsvoorstel leidt tot implementatie van Richtlijn 2018/843 tot het bijhouden en centraal registreren van de uiteindelijk gerechtigde (UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. De implementatie moet op 10 januari 2020 rond zijn. Er komt een separaat voorstel voor trusts en dergelijke.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019

Lees meer...

Beleid Belastingdienst payrollconstructies is openbaar

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2019

Het (landelijk) beleid van de Belastingdienst met betrekking tot de aanpak van internationale payrollconstructies is na een WOB-verzoek bekend gemaakt. De publicatie bevat een memo schijnconstructies en de procesbeschrijving en aandachtspunten boekonderzoeken.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019 

Lees meer...

Europees pensioenproduct komt er definitief

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2019

Het Europees Parlement heeft de Verordening inzake een Pan-Europees Pensioen Plan aangenomen. Over 20 dagen wordt de Verordening officieel gepubliceerd. !2 maanden daarna, in 2020, is de Verordening in werking.

Bron: Europees Parlement, 4 april 2019

Lees meer...

HR – Rijden in Nederland met Poolse auto

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2019

Een Pool staat ingeschreven in Nederland. Hij rijdt in Nederland met een in Polen geregistreerde auto. Hij heeft een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen over bijna 4,5 jaar. De Hoge Raad beantwoordt vragen over het verblijfsvermoeden en de berekeningsvoorschriften.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:483

Lees meer...

Derdelanders krijgen brief over heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2019

De Belastingdienst verstuurt brieven naar inwoners van landen buiten de EU/EER/Zwitserland en BES over de per 1 januari 2019 in werking getreden beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen in de IB en LB. Het premiedeel blijft men krijgen mits men verzekerd is in Nederland.

Bron: Belastingdienst, 2 april 2019

Lees meer...

Uitgeleende voetballer belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2019

Een Belgische voetbalclub heeft drie spelers uitgeleend aan een Nederlandse voetbalclub. In verband met het uitlenen krijgen ze een verlaagd tekengeld, dat per kwartaal wordt uitbetaald. Deze periodieke betalingen zijn in Nederland belast loon. Omdat middels een eindheffing is afgerekend, is de 30%-regeling niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1339

Lees meer...

Nederlands verzet tegen wijziging VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2019

De coördinatieverordening voor de sociale zekerheid gaat gewijzigd worden. Op Europees niveau is er een meerderheid voor de aanpassingen. De wijziging heeft vooral gevolgen voor detacheringen en de export van ww-uitkeringen. Nederland wil de controle op deze export intensiveren.

Bron: Ministerie van SZW, 2 april 2019

Lees meer...

Reisregeling Buitenland is gepubliceerd.

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2019

Met ingang van 1 april 2019 treedt de nieuwe reisregeling buitenland in werking. Het is een vergoedingsregeling voor ambtenaren, maar kan ook toegepast worden voor buitenlandse dienstreizen voor anderen dan ambtenaren. De vergoedingen zijn meestal gericht vrijgesteld in de loonbelasting.

Bron: Staatscourant 8 maart 2019, nr. 12046

Lees meer...

HR – Ninbi is inclusief box 3-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2019

Een post-actieve inwoonster van België is in Nederland verdragsgerechtigde en moet de art. 69 ZVW-bijdrage betalen. Dat zij in België geen basisondersteuningsbudget krijgt heeft te maken met het niet in België verzekerd zijn voor de zorg. Het NINBI-formulier moet gewoon ingevuld worden.

Bron: Hoge Raad, 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:414 

Lees meer...

Fiscale tegemoetkoming voor onzuiver Belgisch pensioen

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2019

Een in België wonende werknemer heeft een Belgische onzuivere pensioentoezegging. Op basis van het gelijkheidsbeginsel bestaat in de loonbelasting recht op Nederlandse fiscale tegemoetkomingen, omdat in de inkomstenbelasting zonder aanwijzing van de pensioenregeling fiscale tegemoetkomingen worden verleend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:251

Lees meer...

A-G HvJ - Duitse mini-job leidt tot Nederlandse uitkeringsrechten

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2019

De A-G van het Hof van Justitie is van mening dat een in Nederland wonende werknemer, die uitsluitend een mini-job in Duitsland heeft, in Nederland uitkeringsrechten opbouwt. Belanghebbende is in Nederland als inwoner verzekerd, ook al werkt hij in een andere lidstaat.

Bron: Conclusie A-G Sharpston, 26 maart 2019 

Lees meer...

Loon Nederlandse piloot is belast in Italië

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2019

Een in Nederland wonende piloot vliegt voor het in het VK gevestigde EasyJet met als standplaats Milaan. De bepaling voor internationaal vervoer is niet van toepassing. Het verdrag Nederland – Italië wijst het heffingsrecht toe aan Italië, omdat de werkzaamheden ten behoeve van een vaste inrichting van Easyjet in Italië worden uitgevoerd.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 18 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:170

Lees meer...

Wijziging VO 883/2004 lijkt door te gaan

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2019

De blokkering van de voorstellen om de Socialezekerheidsverordening 883/2004 door Nederland en een aantal gelijkgezinde landen dreigt niet te lukken. Op 27 maart zal waarschijnlijk een definitief voorstel tot stand komen. Nederland is vooral tegen de voorstellen betreffende de export van de WW.

Bron: Ministerie van SZW, 25 maart 2019

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over fiscale gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2019

In de antwoorden op kamervragen over de Brexit wordt ingegnaan op grootste risico’s voor burgers en bedrijven als er geen overgangsrecht komt, het (fiscaal) overgangsrecht, toeslagen en sociale zekerheid, Nederlandse gepensioneerden, werknemers, ondernemers en internationale bedrijven.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 maart 2019

Lees meer...

De uitzendregeling eigen woning is van toepassing bij bruikleen

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2019

Een uitgezonden ambtenaar heeft bruikleenovereenkomsten gesloten aangaande zijn woning met o.a. zijn stiefdochter. Uit de overeenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking is gesteld, maar dat is sprake van een kraakwachtsituatie. De woning blijft daarmee een eigen woning gedurende de uitzending.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5487

Lees meer...

Geen 30%-regeling voor in Nederland wonende studenten

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2019

Twee buitenlandse studenten willen na hun studie in Nederland gebruik maken van de 30%-regeling. Ze komen niet in aanmerking, omdat ze niet zijn ‘aangeworven uit het buitenland’. Op moment van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomsten woonden beiden in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:5471 en 5470

Lees meer...

Loonbelastingtabellen voor België in 2020

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2019

Voor het jaar 2020 komen loonbelastingtabellen voor inwoners van België, Suriname en Aruba. Met die tabellen kan bij de inhouding van loonheffing rekening worden gehouden met het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Op grond van de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag bestaat daar recht op.

Bron: Belastingdienst, 20 maart 2019

Lees meer...

Arbeidsongeschikte grensarbeider mag niet in de Nederlands-Belgische uitkeringstang

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2019

De in België wonende Maria Vester heeft een vrijwel volledig Nederlands arbeidsverleden. Zij wordt werkloos en krijgt een Belgische werkloosheidsuitkering en wordt dan arbeidsongeschikt. Zij krijgt echter pas na 104 weken ziekte een Nederlandse uitkering. België kent een wachttijd van 52 weken. Dat Vester na week 52 geen uitkering krijgt is in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:212

Lees meer...

FATCA blijft zorgpunt voor veel Amerikanen en Green Card-houders

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2019

De FATCA-problematiek voor inwoners van Nederland met de Amerikaanse nationaliteit of Green Card, die een financiële relatie hebben met een Nederlandse financiële instelling is nog (lang) niet opgelost. In antwoord op kamervragen legt Snel uit wat de stand van zaken is.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 maart 2019

Lees meer...

HR - TBS-resultaat heeft onvoldoende band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2019

Een waardeverandering van een schuldvordering van een aanmerkelijk belanghouder op zijn BV, ontstaan na de emigratie naar België mag Nederland niet in de heffing betrekken. Het vermogenswinstartikel in het belastingverdrag met België biedt daarvoor geen grondslag.

Bron: Hoge Raad, 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:358

Lees meer...

België moet voorkomingsregels aanpassen

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2019

De wijze waarop België de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting berekent is in strijd met het EU-recht. Een inwoner van België met buitenlands inkomen heeft hierdoor niet recht op dezelfde belastingvoordelen als een inwoner van België, met alleen in België belaste inkomsten.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 maart 2019, C-174/18 (Jacob)

Lees meer...

IND brengt 3e Brexit-nieuwsbrief uit

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2019

In de 3e nieuwsbrief van de IND staat dat Britten die in Nederland wonen, deze maand een tijdelijke verblijfsvergunning toegezonden krijgen. De verzending begint op 13 maart. Het is zaak voor Britten dat men goed bewaakt of men de brief goed ontvangt en de gevraagde acties worden uitgevoerd.

Bron: IND, 13 maart 2019

Lees meer...

Brexit - Aanpassing vreemdelingencirculaire 2000

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2019

In de vreemdelingcirculaire 2000 is de terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden opgenomen. Het bevat beleidsregels om het verblijfsrecht te regelen na de terugtrekking van het VK uit de EU.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 maart 2019

Lees meer...

EC maakt werk van erkenning beroepskwalificaties

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2019

De Europese Commissie dreigt met infractieprocedures tegen 24 Lidstaten, waaronder Nederland. Alle 24 landen hebben de richtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties’ niet (juist) geïmplementeerd per 18 januari 2016.

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Lees meer...

Infractieprocedures tegen Spanje en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2019

De Europese commissie is van mening dat de Duitse Wohnungsbau-Prämie ten onrechte wordt onthouden aan grensarbeiders die in Duitsland werken maar daar niet wonen. De Spaanse regeling die niet-inwoners hoger belast dan inwoners bij de verhuur van Spaans onroerend goed, is volgens de Commissie strijdig met EU-recht. 

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Lees meer...

Ook in België belast dividend telt mee voor 90%-eis

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2019

Een inwoner van België geniet in box 2 dividend uit zijn Nederlandse vennootschap. Het dividend moet voor de berekening van de 90%-voorwaarde voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aangemerkt worden als in Nederland belast inkomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 december 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:6855

Lees meer...

No-deal-Brexit – Soepele fiscale overgang

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2019

Als op 29 maart sprake is van een no-deal-Brexit wordt voor onder meer de Wet IB en Wet LB het VK nog gedurende het hele jaar 2019 aangemerkt als een EU-lidstaat. Bij een no-deal zal eind deze maand een besluit hierover in werking treden. Voor de sociale zekerheid heeft het besluit geen gevolgen.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 maart 2019 

Lees meer...

Eerste Kamer is akkoord met Multilateraal verdrag

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2019

De Eerste Kamer is op 5 maart 2019 akkoord gegaan met het goedkeuringswetsvoorstel bij het Multilateraal Verdrag ter implementatie van belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving.

Bron: Eerste Kamer, 5 maart 2019

Lees meer...

Reisdagen volledig aan werkland toe te rekenen

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2019

Een inwoner van Nederland werkt sinds 2008 voor zijn werkgever in Frans Guyana op een schip. De rechtbank is van mening dat de reisdagen van en naar Frans Guyana geheel moeten worden toegerekend aan Frans Guyana. Er bestaat voor deze dagen recht op een voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 19 februari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:725

Lees meer...

Rijnvarende belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2019

Een inwoonster van Nederland werkt als Rijnvarende voor een Liechtensteinse vennootschap. Er is geen belastingverdrag met Liechtenstein, waar ze ook niet feitelijk heeft gewerkt. Op grond van het BvdB 2001 is zij belast in Nederland. Ook overigens bestaat er geen recht op een voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1505

Lees meer...

Inwoner Brazilië kwalificeert niet

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2019

Een inwoner van Brazilië heeft voor de jaren tot en met 2014 gebruik gemaakt van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. Vanaf 2015 heeft hij geen recht meer op Nederlandse fiscale faciliteiten omdat hij woont buiten de landenkring van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4756

Lees meer...

IND publiceert 2e Brexit nieuwsbrief

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2019

In de tweede Brexit-nieuwsbrief wijst de IND op een brief die in Nederland wonende Britten gaan ontvangen van de IND vóór 29 maart bij een no-deal Brexit. De brief is van belang om tijdig een tijdelijke verblijfsvergunning te hebben. Verder geeft de IND aan hoe men zich kan voorbereiden op de Brexit.

Bron: IND, 28 februari 2019

Lees meer...

Duitse emigratieheffing is in strijd met het EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2019

Wächtler wordt door Duitsland belast over de meerwaarde van zijn Zwitserse aandelen bij zijn emigratie naar Zwitserland. Deze heffing is strijdig met het EU-recht omdat de heffing bij emigratie plaatsvindt en niet pas als de meerwaarde is gerealiseerd.

Bron: Hof van Justitie EU, 29 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:138

Lees meer...

Inwoner Turkije kwalificeert niet

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2019

Een inwoner van Turkije kan niet aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Er is geen sprake van discriminatie ten opzichte van een inwoner van Zwitserland of de BES. De wetgever heeft het woonplaatscriterium bewust als voorwaarde gesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 november 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:6371

Lees meer...

Lijfrente i.v.m. ontslag is belast in het werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2019

Een inwoner van Duitsland heeft bij zijn ontslag in 2002 een stamrecht ontvangen van zijn Nederlandse werkgever. De uitkeringen zijn ingegaan in 2015 op 65-jarige leeftijd. De termijnen zijn in Nederland belast op basis van het arbeidsartikel. Het pensioenartikel is niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 november 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:6412

Lees meer...

Brexit: No Deal-Maatregelen overheid in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2019

 

De rijksoverheid heeft een rijksbreed overzicht van gevolgen en maatregelen bij een ‘No deal Brexit’ gepubliceerd. De uitgebreide infographic gaat o.a. in op wetgeving, voorlichting, gevolgen voor burgers, grenscontroleprocessen, markttoegang en handel en overige economische gevolgen.

Bron: Ministerie van buitenlandse zaken, 22 april 2019

 

Lees meer...

Cafetariaregeling voor ET-kosten toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2019

Een werkgever voert eind 2007 een cafetariaregeling in om huisvestingskosten vrij te vergoeden in de vorm van extraterritoriale kosten. Pas in oktober 2008 wordt de regeling met terugwerkende kracht toegepast. Omdat de arbeidsvoorwaarden al bestond op 1 januari 2008 is de terugwerkende kracht toegestaan.

Bron: Hoge Raad, 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:136

Lees meer...

Akkoordje met de fiscus kan voor iedereen in België

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2019

Op de site van de Universiteit van Vlaanderen staat een video over het sluiten van rulings met de Belgische fiscus. Professor dr. Elly van de Velde legt onder meer uit hoe iederéén een deal kan sluiten met de Belgische fiscus, bij de speciale rulingdienst.

Bron: Universiteit van Vlaanderen

Lees meer...

Piloot is belast in woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2019

Een in Nederland wonende piloot is gestationeerd op een vliegveld in Parijs en werkt daar 33 dagen. Op basis van de bepaling over internationaal vervoer in het arbeidsartikel heeft Nederland het heffingsrecht. Het begrip internationaal verkeer moet uitgelegd worden overeenkomstig art. 7.3 Wet IB.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:927

 

Lees meer...

Overzicht lopende onderhandelingen belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2019

Nederland onderhandelt in 2019 over de wijziging van onder meer de belastingverdragen met België, Curaçao, Frankrijk, Marokko en Oostenrijk. Als het parlement akkoord gaat met het Multilateraal Instrument zal dat ook tot veel aanpassingen van belastingverdragen in 2019 leiden.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 februari.

Lees meer...

Bulgaarse stukadoors werken in dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2019

X heeft een eenmanszaak en maakt gebruik van vijf Bulgaarse stukadoors, die samen in een vof werken. De rechtbank is van mening dat de stukadoors feitelijk in dienst zijn van X en X dus inhoudingsplichtige is. Aan alle voorwaarden voor een dienstbetrekking is voldaan.

Bron: Rechtbank Gelderland, 29 januari 2019

Lees meer...

Kennismigranten vinden Nederland aantrekkelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2019

Het WODC heeft een onderzoek gedaan naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carriereland. De Minister van V en J geeft aan een aantal verbeterpunten op te pakken onder meer voor start-ups en kleine ondernemingen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 februari 2019

Lees meer...

Verdere mitigatie socialezekerheidsgevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2019

De socialezekerheidsgevolgen van de Brexit worden gemitigeerd. Na een no deal worden de nationale socialzekerheidsregels van toepassing. De tegemoetkomingen zien op o.m. de uitbetaling van uitkeringen naar het VK, export van kinderbijslag voor twee kwartalen en het in aanmerking nemen van verzekerde tijdvakken.

Bron: Ministerie van SZW, 15 februari 2019

Lees meer...

Opgebouwde rechten blijven na Brexit behouden

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2019

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld om te bereiken dat socialezekereidsrechten opgebouwd in het VK bij een no deal Brexit, behouden blijven. Het voorstel ziet niet op de export van uitkeringen en de zorg. Het Kabinet steunt het voorstel.

Bron: Europese Commissie, 20 januari 2019 en Ministerie van SZW, 15 februari 2019 

Lees meer...

PEPP gaat door, ondanks Nederlandse weerstand

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2019

Het Europees parlement is akkoord gegaan met het voorstel van de Commissie voor een pan Europees pensioen product (PEPP). Hoe aantrekkelijk het PEPP voor de Nederlandse markt wordt moeten we afwachten. Veel Nederlandse steun voor het product is er nog niet.

Bron: Europese Commissie, 13 februari 2019

Lees meer...

Aanvraagformulier 30%-regeling 2019 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2019

Het nieuwe aanvraagformulier voor de toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Naast de aanpassing betreffende de verkorting van de looptijd van 8 naar 5 jaar, is het aanvraagformulier op meerdere punten aangepast.

Bron: Belastingdienst, 13 februari 2019

Lees meer...

Werkgever moet zelf woonland bepalen

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2019

De werkgever moet zelf het woonland van zijn werknemer bepalen. De Belastingdienst geeft geen woonlandverklaringen af. Het belang van het woonland is in 2019 groter geworden door de beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers.

Bron: Belastingdienst, 11 februari 2019

 

Lees meer...

Tweede Kamer akkoord met Multilateraal instrument

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2019

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het goedkeuringsvoorstel Multilateraal Verdrag is. Hiermee kunnen door Nederland wereldwijd gesloten verdragen in lijn worden gebracht om oneigenlijk gebruik van verdragen te beteugelen en geschillen sneller te beslechten. O.a. gaat dit op termijn leiden tot een gewijzigd vaste inrichtingen-begrip.

Bron: Tweede Kamer, 12 februari 2019

Lees meer...

UWV gaat WW-fraude strenger aanpakken

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2019

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op geconstateerde WW-fraude door Poolse werknemers en op de draaideurconstructies die werkgevers hanteren bij buitenlandse werknemers door na 26 of 78 weken werknemers te vervangen. Het UWV heeft opdracht gekregen intensiever toezicht te houden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1 februari 2019

Lees meer...

Vakantiewoning is geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2019

Twee Duitsers, die samen een vakantiewoning verhuren in Nederland, hebben voor de omzetbelasting geen recht op de kleine-ondernemers-regeling. Een zelfstandig tussenpersoon regelde feitelijk de verhuur. De vakantiewoning als zodanig kan niet aangemerkt worden als een vaste inrichting.

Bron: Hoge Raad, 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:194

Lees meer...

Voorrangsregels bij samenloop gezinsbijslag

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2019

Als gezinsbijslagen op verschillende grondslagen zijn bepaald door meerdere lidstaten, dan hebben voorrang rechten verkregen op grond van: 1. werkzaamheden, .2. pensioen en 3. woonplaats. Voor de ontvangst van de gezinsbijslag is niet vereist dat men werkt in loondienst of een gelijkgestelde uitkering krijgt.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:102

Lees meer...

Aanpak import gebruikte voertuigen

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2019

Het Kabinet komt met oplossingsrichtingen voor de parallelimport van auto’s. In 2017 werden 255.000 gebruikte auto's geïmporteerd, veelal met schade. Voor de waardebepaling komt mogelijk een gevalideerd waarderingsrapport. Ook wordt een oplossing gezocht voor de vele bezwaren en procedures.

Bron: Mnisterie van Financiën, 31 januari 2019 

Lees meer...

Vragen beantwoord over gouden paspoort en visum

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2019

 

Nederland kent voor buitenlandse investeerders, die 1,25 miljoen investeren, sinds 2013 toelatingsregels voor drie jaar. De Europese commissie heeft een expertgroep opgericht om de lidstaten te monitoren. Dit om te voorkomen dat witwaspraktijken worden gestimuleerd.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 februari 2019

 

Lees meer...

Brexit - VK blijft bij ‘no deal’ in 2019 fiscaal EU-lidstaat

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2019

Er komt een besluit waarin voor diverse belastingwetten wordt geregeld dat bij een no-deal-Brexit voor 2019 de VK nog beschouwd wordt als een lidstaat van de EU. Voor de sociale zekerheid wordt bij een ‘no deal’ na de Brexit mogelijk teruggevallen op de nationale wetgeving en niet op het sociale zekerheidsverdrag met het VK.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2019 en 4 februari 2019

Lees meer...

Internationale gegevensuitwisseling gaat steeds beter

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2019

De internationale automatische gegevensuitwisseling neemt jaarlijks toe. Van de ontvangen financiële gegevens is 86% gematched aan inwoners van Nederland. De ontwikkelingen gaan door en de uitwisseling van gegevens wordt in de toekomst verder verbeterd. De Belastingdienst gebruikt de gegevens voor een betere handhaving.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 februari 2019

De volledige brief vindt u hier.

Lees meer...

Handboek loonheffingen 2019 is beschikbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2019

De 2019-versie van het Handboek Loonheffingen is gepubliceerd. Hoofdstuk 17 en 18 gaan over 'werken over de grens'. Hoodstuk 17 gaat over de loonbelasting en hoofdstuk 18 gaat over de sociale zekerheid. Het Handboek is beleid en wekt daarmee vertrouwen op.

Bron: Website Belastingdienst, 31 januari 2019.

 

Lees meer...

Bloemenverkoper heeft geen vaste inrichting in België

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2019

 

Een inwoner van Nederland verkoopt bloemen en planten op diverse markten in België en in Belgische supermarkten. De winst is belast in Nederland, omdat niet gesteld en aannemelijk is dat sprake is van een vaste inrichting in België.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 24 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2018:3777

Lees meer...

Eindheffing hoog loon is geen treaty-override

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2019

Een inwoner van Oostenrijk is bestuurder van een Nederlandse N.V.. Er is in 2013 aangifte LH gedaan voor een bedrag van € 556.029, zijnde een eindheffing hoog loon. De eindheffing bij de werkgever is niet in strijd met het belastingverdrag met Oostenrijk of een Europese rechtsregel.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8201

Lees meer...

Duitse A1 aanvragen moet soms digitaal

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet een Duitse A1-verklaring voor uitzendkrachten en seizoensarbeiders elektronisch aangevraagd worden bij de AOK. Een Duitse A1 aanvragen voor werken in meerdere lidstaten, moet op papier aangevraagd worden bij de DVKA

Bron: AOK en DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland)

Lees meer...

29-01-2019 EU verordening Huwelijksvermogensrecht treedt in werking

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2019

 

Vandaag, 29 januari 2010, treedt de EU-verordening 2016/1103 in werking. Deze verordening moet er voor zorgen dat er een stelsel van uniforme regels voor het Huwelijksvermogensrecht ontstaat. De verordening is in 18 lidstaten van toepassing, waaronder Nederland.

Bron: Verordening 2016/1103 van 24 juni 2016

 

Lees meer...

VO 883/2004 geldt ook voor Russische ijsdansers

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2019

Europese sociale zekerheidsregels zijn van toepassing op Russische ijsdansers bij Holiday on Ice, die niet binnen de EU wonen. Wel moeten de Russen legaal verblijven en werken in de diverse EU-lidstaten waar ze ijsdansen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:60

Lees meer...

HvJ EU akkoord met tijdsevenredig toepassen premiedeel heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2019

Zyla woont in Polen en werkt in 2013 ruim 5 maanden in Nederland en is deze 5 maanden sociaal verzekerd in Nederland. Op basis van op 1 januari 2013 in werking getreden regelgeving heeft Zyla maar tijdsevenredig recht op het premiedeel van de heffingskorting. Deze regeling is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:49

Lees meer...

Vragen beantwoord over belastingverdrag met Denemarken

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2019

 

De antwoorden gaan onder meer in op de overgangsregeling voor pensioenen en het Nederlandse beleid om tot een bronstaatheffing voor pensioenen te komen in verdragen. Dat lukt steeds vaker, maar vaak alleen met een overgangsregeling. Van verdrag tot verdrag wordt bezien of een overgangsregeling nodig is.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 januari 2019

De volledige antwoorden op de Kamervragen vindt u hier.

 

Lees meer...

BPM-procedures ingevoerde auto’s rijzen de pan uit

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2019

In 2018 zijn 3.364 zaken aanhangig gemaakt over de BPM. In 2017 zijn 255.000 auto’s vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. De procedures gaan vrijwel altijd over ingevoerde auto’s. Bij schadeauto's gaat het om de waardebepaling of om de vraag of de auto voor de BPM als nieuw is aan te merken.

Bron: Reporter Radio, NPO Radio 1, 20 januari 2019

Lees meer...

Vervoersbepaling belastingverdrag schendt niet de Belgische Grondwet

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2019

De internationaal vervoersbepaling in het belastingverdrag Zwitserland - België geldt niet voor vervoer over de weg. Het artikel sluit ook voor looninkomsten aan bij de toedeling van het heffingsrecht over de winst van scheepvaart- en luchtvaartondernemingen. Het artikel schendt niet de Belgische Grondwet.

Bron: Grondwettelijk Hof, 29 november 2018, nr. 163/2018

Lees meer...

Gevolgen Brexit voor verblijfsrecht zijn nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2019

In een brief aan de Tweede Kamer wordt ingegaan op het verblijfsrecht van Britse burgers na een harde Brexit. Er komt een overgangsperiode van 15 maanden. Die tijd kan gebruikt worden om een verblijfsrecht in Nederland aan te vragen. Als het terugtrekkingsakkoord in werking zou treden, dan ontstaan ruimere mogelijkheden.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 18 januari 2019

Lees meer...

Herplaatsingsregeling van SHELL bij ontslag voldoet

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2019

Een expat van het SHELL-concern is ontslagen. SHELL heeft voldaan aan de herplaatsingsverplichting door meerdere functies aan te bieden, die de werknemer steeds weigerde. De herplaatsingsverplichting is geen resultaatsverplichting van de werkgever. Centraal staat wat redelijkerwijs van de werkgever verwacht kan worden.

Hoge Raad, 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64

Lees meer...

Autokostenforfait is niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2019

De bijtelling privégebruik auto op grond van de Nederlandse cataloguswaarde is niet in strijd met het Europees recht. Dat uitgangspunt geldt ook voor een in Duitsland gekochte gebruikte auto die door de werkgever ter beschikking is gesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3714

 

Lees meer...

A-G: VO 883/2004 kent een restartikel

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2019

Art. 11, lid 3, ond. e, VO 883/2004 is een ‘restartikel’ en is niet beperkt tot niet-actieven. Een inwoner van Letland in dienstbetrekking bij een Nederlandse onderneming, die vaart op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s is daarmee verzekerd in zijn woonland Letland en niet in Nederland.

Bron: A-G Hof van Justitie EU, 10 januari 2019

Lees meer...

WULBZ is socialezekerheidswetgeving

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2019

Loondoorbetaling bij ziekte valt onder de sociale zekerheidsregels. Een in Nederland verzekerde werknemer werkzaam bij een buitenlandse werkgever heeft recht op de doorbetaling bij ziekte. De mogelijkheden voor een buitenlandse werkgever om zich extern te verzekeren zijn beperkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 januari 2019

Lees meer...

EC wil af van unanimiteit bij belastingregels

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2019

De Europese Commissie heeft voor het eerste kwartaal 2019 een ‘roadmap’ gepubliceerd. De EC wil af van het uitgangspunt dat uitsluitend bij unanimiteit Europese fiscale wetgeving tot stand kan komen. Een gekwalificeerde meerderheid op bepaalde terreinen moet voldoende zijn, vindt de EC.

Bron: Europese Commissie, 20 december 2018 

Lees meer...

Hoe stelt de Belastingdienst de woonplaats vast?

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2019

Het Ministerie maakt na een WOB-verzoek een zevental interne documenten bekend die gaan over de vaststelling van de woonplaats. De documenten geven een inzicht in de informatie die hierover binnen de Belastingdienst circuleert. Ook wordt ingegaan op de termijn waarvoor verdragsverklaringen worden afgegeven.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 december 2018 

Lees meer...

Middeling berekenen op basis daadwerkelijke betaalde belasting

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2019

Bij een middelingsverzoek moet uitgegaan worden van de belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De compensatieregeling in het verdrag met België maakt dat niet anders. Dat de inspecteur enige tijd een ruime correctiemarge heeft gehanteerd bij middelingsverzoeken, maakt niet dat belanghebbende zich daar op kan beroepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West- Brabant, 29 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3745 

Lees meer...

Hoge Raad bevestigt inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2019

X, Nederlander, bezit In de VS een auto, bankrekeningen, staat daar 7 jaar ingeschreven, verblijft daar regelmatig en heeft een ‘E2-visum’.Hij maakt ook regelmatig gebruik van een appartement(en) in Nederland. Op basis van de feiten is X inwoner van Nederland en heeft hij niet aangetoond in de VS aan de belasting te zijn onderworpen. De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof

Bron: Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2420 

Lees meer...

Fatsoenlijke oplossingen voor ‘no-deal-Brexit’

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2019

Er zijn oplossingen voorgesteld om de harde gevolgen van een ‘no-deal-brexit’ te verzachten. Onder meer kunnen Britten nog 15 maanden in Nederland blijven wonen en werken.  Britse studenten kunnen blijven studeren. Ook komen er regelingen getroffen voor de sociale zekerheid, zorg en rijbewijzen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 januari 2019

Lees meer...

Grensarbeider kan na 65 jaar Belgische WW krijgen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2019

België verleent aan inwoners van 65 jaar of ouder met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aan voormalige grensarbeiders een werkloosheidsuitkering. Voorwaarde is dat men in een buurland werkloos wordt, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt van dat land.

Bron: Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 31 december 2018

Lees meer...

Klaar voor de eerste salarisrun 2019?

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2019

In januari moet voor het eerst in de loonheffing voor de heffingskortingen onderscheid worden gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners. Bepaalde woonplaats van bijv. grensarbeiders, buitenlandse personeel etc. Check of u aan alles gedacht hebt! Een hulpmiddel in de vorm van schema’s en beschrijvingen van de wijzigingen kunt u hier lezen en hier direct downloaden.

Bron: Grensoverschrijdend werken, 2 januari 2019

Lees meer...

Duitse ziektekosten moeten aan Nederlandse voorwaarden voldoen

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2019

X claimt in zijn aangifte IB aftrek voor ziektekosten voor zijn bezoek aan een Duitse Heilpraktiker. Het Gerechtshof staat geen aftrek toe omdat de kosten niet voldoen aan de Nederlandse voorwaarden voor aftrek van ziektekosten. Dat doorverwijzing door zijn Nederlandse specialist maakt dat niet anders.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10437

Lees meer...

Salarisnorm 30%-regeling voor 2019 is bekend

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2019

De salarisnorm voor de toepassing van de 30%-regeling voor het jaar 2019 bedraagt € 37.743. De lagere norm voor werknemers jonger dan 30 jaar met een mastergraad is voor 2019 vastgesteld op € 28.690.

Bron: Bijstellingsregeling directe belastingen 2019, 31 december 2018

Lees meer...

Eindejaarsbesluit 2018 en de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2018

De uitvoeringsbesluiten IB en LB zijn aangepast aan de kortere looptijd van de 30%-regeling. Het zijn kleine wijzigingen, waarin onder meer wordt verduidelijkt dat ook de periode dat men gebruik kan maken van de partiële buitenlandse belastingplicht overeenkomstig verkort wordt.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 december 2018

Lees meer...

Toeristenbelasting verschuldigd voor huisvesting arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2018

De gemeente mag toeristenbelasting heffen ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door arbeidsmigranten die niet als ingezetenen in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven. X is degene die gelegenheid biedt tot verblijf tegen vergoeding en de toeristenbelasting verschuldigd is.

Bron: Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2398

Lees meer...

Internetconsulatie Mandatory Disclosure-richtlijn staat open

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2018

Op 13 maart 2018 is de Europese richtlijn inzake meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangenomen. Het Nederlandse wetsvoorstel om de richtlijn te implementeren is ter consultatie gepubliceerd. Tot 1 februari 2019 kunnen reacties op het wetsvoorstel worden ingediend.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 december 2018

Lees meer...

Derde nieuwsbrief loonheffingen 2019 is uit

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2018

Naast de bekende informatie over de beperking van de heffingskortingen bij niet-inwoners en het anoniementarief bij het niet juist opnemen van het buitenlands adres van de werknemer, is het onderdeel over de uitbreiding van de tabellen uitgebreid met een landenlijst en zijn alle relevante cijfers voor 2019 opgenomen.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief loonheffingen, 21 december 2019

Lees meer...

Belastingdienst informeert over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2018

Vanaf 22 december 2018 gaat de belastingdienst werkgevers en werknemers informeren over de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling en de overgangsregeling die geldt voor de jaren 2019 en 2020. De brieven vindt u bij 'lees meer'.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 20 december 2018 

Lees meer...

Leges verblijfsvergunningen worden lager

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2018

De leges voor aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen (onder meer voor kennismigranten, blauwe kaart en grensoverschrijdende dienstverlening) worden aangepast per 1 januari 2019. De aanpassing is mede een gevolg van de oproep van de Europese Commissie aan Nederland om bepaalde tarieven te verlagen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 20 december 2018

Lees meer...

Tip: Beoordeel of aan loonnorm is voldaan

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2018

Het is weer tijd om te checken of voldaan is aan de loonnorm van de 30%-regeling. Is dat niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Wij merken op dat dan ook direct de (maand)loonnorm voor de bijv. de kennismigrantenregeling, ICT-richtlijn etc. beoordeeld kan worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 12 december 2018

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen 1 januari 2019

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2018

De rijksoverheid heeft het verdragenoverzicht naar de stand van zaken per 1 januari 2019 gepubliceerd. In 2018 zijn het protocol van het belastingverdrag met Denemarken het verdrag met Zambia in werking getreden. Deze hebben dus effectief werking vanaf 1 januari 2019. In 2018 zijn de verdragen met Ghana en Oezbekistan toepasbaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 december 2018

Lees meer...

Doorlener wordt geconfronteerd met inlenersaansprakelijkheid

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2018

Onderneming B heeft personeel ingeleend van C. B heeft het personeel doorgeleend. B betaalt de facturen aan C, zonder gebruik te maken van een g-rekening. Omdat C de fiscale verplichtingen niet na is gekomen, is B als inlener aansprakelijk voor de door C niet betaalde naheffingsaanslagen LB en OB.

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13510

Lees meer...

Belastingdeel algemene heffingskorting voor inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2018

Op de website van de Belastingdienst wordt bevestigd dat inhoudingsplichtigen voor werknemers die in België wonen het belastingdeel van de algemene heffingskorting mogen toepassen. Op grond van de non-discriminatie-bepaling in het belastingverdrag heeft men daar recht op. In de Wet op de loonbelasting was al opgenomen dat recht bestaat op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Bron: Belastingdienst.nl

Lees meer...

Gedetacheerde derdelanders hoeven geen werkvergunning

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2018

Oostenrijk mag geen werkvergunning verlangen van derdelanders die ter beschikking zijn gesteld door een in Italië gevestigde onderneming aan een tevens in Italië gevestigde onderneming met het oog op de verrichting van een dienst in Oostenrijk. Uitsluitend een meldingsplicht is niet in strijd met het Europees recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 november 2018, C-18/17

Lees meer...

Eerst nationale belastingwet en dan verdrag toepassen

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2018

In verdragssituaties moet eerst nagegaan worden wat het heffingsbereik is volgens de nationale heffingswetten. Dan moet beoordeeld worden in hoeverre het belastingverdrag deze toepassing beperkt. De bewijslast van deze beperking rust op belastingplichtige.

Bron: Hoge Raad, 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2267

Lees meer...

Overheid verbetert dienstverlening Nederlanders in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2018

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland uitbreiden en moderniseren. Beschreven wordt waar Nederlanders op kunnen rekenen van consulaten. Er is een brochure over reisinfo per land en hulp bij noodsituaties. Er komen mobiele paspoortteams voor de aanvraag van een nieuw paspoort.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 december 2018

Lees meer...

Wijzigingen Duitse fiscale regels voor 2019

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2018

Op 1 januari 2019 gaan in Duitsland fiscale regels wijzigen. Het Bundesfinanzministerium geeft een overzicht daarvan. Het gaat o.m. de halvering van de bijtelling bij een hybrideauto, de belastingvrije terbeschikkingstelling van een (elektrische) fiets en de mogelijke vrije vergoeding voor woon-werkverkeer.

Bron: Bundesfinanzministerium, 10 december 2018

Lees meer...

Vragen internationale collectieve waardeoverdrachten pensioen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2018

Het wetsvoorstel ‘implementatie herzien IORP-richtlijn’ heeft geleid tot veel kamervragen over de collectieve waardeoverdracht van pensioenen naar het buitenland. De in het voorstel opgenomen voorwaarden worden toegelicht en zijn volgens de antwoorden niet discriminerend ten opzichte van binnenlandse collectieve waardeoverdrachten.

Bron: Minsterie van SZW, 7 december 2018 

Lees meer...

SZW publiceert Bedragen 2019

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2018

Het Ministerie van SZW heeft de per 1 januari 2019 gewijzigde socialezekerheidsbedragen gepubliceerd. Daarin staan ook de normen voor kennismigranten. Bijv. voor een kennismigrant > 30 jaar is dat 4500 euro per maand (excl. vakantiegeld). De overige cijfers vindt u bij ‘lees meer’.

Bron: Ministerie van SZW, 23 november 2018 

Lees meer...

Alleen verplichte bijdragen pensioen aftrekbaar in werkland

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2018

Een inwoner van België is ook in Duitsland advocaat en betaalt premies voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland. Duitsland, waar hij beperkt belastingplichtige is, moet de verplichte pensioenbijdragen voor de beroepspensioenregeling in aftrek toelaten. Dat hoeft niet voor onverplichte aanvullende en particulier betaalde bijdragen.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:987 

Lees meer...

Onvoldoende bewijs voor woonplaats in Libanon

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2018

In de aangifte 2014 stelt X dat zijn partner in verdragsland Brazilië woont en op grond van het keuzerecht als fiscaal partner is aan te merken. Bij bezwaar stelt belanghebbende dat de partner in Libanon, een niet-verdragsland, woont en dus geen fiscaal partner kan zijn. Zo ontstaat recht op hogere heffingskortingen als alleenstaande met kinderen. Belanghebbende levert echter onvoldoende bewijs van de woonplaats in Libanon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4381 

Lees meer...

€ 33891 of € 22930 BPM bij invoer auto?

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2018

Een inwoner van Nederland heeft een Land Rover geïmporteerd uit Duitsland in 2014. De kilometerstand bedroeg toen negen. Volgens het Gerechtshof is sprake van een nieuwe auto ook al stond de auto eerder, één dag, in Duitsland geregistreerd. Er is € 33891 BPM verschuldigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9973

Lees meer...

Antwoorden op kamervragen over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2018

Staatssecretaris Snel licht de voorgestelde beperkte overgangsregeling toe en stelt dat de beperkte overgangsregeling juridisch houdbaar is. Hij verwacht dat vooral werknemers in de academische en de ICT-sector geraakt worden door de verkorte looptijd.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Lees meer...

Brexit – Terugtrekkingsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2018

In de terugtrekkingsovereenkomst in het kader van de Brexit is een transitieperiode opgenomen tot 1 januari 2021. De meeste bestaande Europese regels blijven gedurende die periode van toepassing. In de overeenkomst zijn hiervoor nadere regels afgesproken. Of de overeenkomst in werking treedt hangt af van de verdere politieke ontwikkelingen.

Bron: Europese Commissie, 25 november 2018

Lees meer...

Besluit kwalificerende buitenlandse belastingplicht komt 1e kwartaal 2019

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2018

Eerder is al aangekondigd dat het arrest inzake X van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU tot een aanpassing van de wetgeving voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zal leiden. Voorafgaande aan de wetswijziging zal in het eerste kwartaal van 2019 een besluit verschijnen over dit arrest.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Lees meer...

150km-grens toetsen bij sluiten arbeidsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2018

Een inwoner uit Duitsland die in 2011 de arbeidsovereenkomst sloot en pas op 1 januari 2012 begon te werken heeft recht op de 30%-regeling. De 150km-grens is op 1 januari 2012 een voorwaarde geworden voor toepassing van de 30%-regeling. Het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst is het toetsmoment voor de vraag of men woonachtig was meer dan 150 km van de Nederlandse grens.

Bron: Hoge Raad, 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2201

Lees meer...

EU-recht gooit roet in Kabinetsplan

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2018

Het Kabinet had het plan om arbeidsrelaties aan de onderkant van de markt aan te merken als een dienstbetrekking als een laag loon gepaard gaat met een langdurig contract of met reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze arbeidsrechtelijke fictie is vermoedelijk strijdig met het EU-recht. Het kabinet zoekt naar alternatieven.

Bron: Ministerie van SZW, 26 november 2018.

Lees meer...

IND update informatie over Brexit

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2018

De IND heeft Brexit-pagina geactualiseerd n.a.v. de voorlopige uittredingsovereenkomst die het VK en de EU hebben gesloten. Een fatsoenlijke oplossing bij een 'no deal' wordt toegezegd. Verder nieuws voor bestaande verblijfsmogelijkheden. Registreren in de basisregistratie personen, een DigiD of de Nederlandse nationaliteit aanvragen valt te overwegen.

Bron: IND, 26 november 2018

Lees meer...

Motorrijtuigenbelasting voor rijden met auto met kenteken VK

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2018

X verblijft het merendeel van het jaar in Nederland en is ingeschreven in de basisregistratie personen. Zijn hoofdverblijf is volgens de rechtbank in Nederland. Hij rijdt rond in een auto met een kenteken uit het VK. De naheffingsaanslag en boete motorrijtuigenbelasting is terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 7 november 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10036

Lees meer...

Europese Parlement wil arbeidsmobiliteit bevorderen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2018

Het Europees Parlement wil meer flexibiliteit en duidelijkheid voor mobiele werknemers. De voorstellen zien op werkloosheidsregelingen, familiale voordelen en langdurige ziekte. Voor uitgezonden arbeidskrachten is een 18 maands-termijn voorgesteld voor de sociale zekerheid. Ook de samenwerking tussen de lidstaten moet verbeterd worden.

Bron: Europees Parlement, 20 november 2018

Lees meer...

Voor bepaling toepasselijk recht chauffeurs is nader onderzoek nodig

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Bij een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter, is, bij gebreke van een rechtskeuze, het recht van toepassing van het gewoonlijk arbeidsland of het land waarmee een nauwere band bestaat. Om dit te bepalen moet met meer factoren rekening worden gehouden.

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2165

Lees meer...

Hoge Raad vraagt hulp HvJ EU bij toepassing detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de vraag of de detacheringsrichtlijn van toepassing is op internationale chauffeurs die in meerdere landen werken. Is de CAO goederenvervoer van toepassing als chauffeurs tijdelijk ‘in of vanuit’ Nederland ritten uitvoeren volgens de detacheringsrichtlijn?

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2174 

Lees meer...

Inspectie SZW gaat toezicht verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Uit de toekomstplannen van de Inspectie SZW blijkt dat de samenwerking met inspectiediensten zal toenemen. Speerpunten worden de bevordering van eerlijk werk, voorkoming arbeidsuitbuiting, onderbetaling en de kernverplichting van de Arbo-wet. De meldingsplicht in de WagwEU voor gedetacheerde werknemers zal daarbij helpen.

Bron: Minister van SZW, 15 november 2018

Lees meer...

Grenseffectenrapportage 2018 ITEM is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2018

De ITEM grenseffectenrapportage gaat in zes dossiers in op diverse onderwerpen van belang voor grensregio’s en grensoverschrijdende mobiliteit. Aan de orde komen o.a. de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, regelingen pensioenleeftijd Duitsland/België/Nederland, Sociale zekerheid niet-standaard werkend en het Baukindergeld.

Bron: Universiteit Maastricht, ITEM, november 2018

Lees meer...

Noodwet voor harde Brexit

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2018

Het Kabinet sorteert voor op een harde Brexit met een voorstel voor een nog niet alomvattend noodwet om adequaat te kunnen reageren bij een harde Brexit. Aan de orde komen onder meer rijbewijzen, sociale zekerheidsuitkeringen, verdragsgerechtigden WLZ en Zvw en de European Health Insurance Card.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 november 2018 

Lees meer...

Bewijs van leven via de SVB

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2018

Op Kamervragen wordt geantwoord dat de SVB regelmatig controleert op het in leven zijn van rechthebbenden in het buitenland. De SVB legt dit vast in de Registratie niet-ingezetenen. Pensioenuitvoerders kunnen meldingen uit deze registratie ontvangen en hoeven dan zelf geen bewijs van leven te vragen.Duitsland en Italië leveren bij de SVB digitaal bewijzen van leven aan.

Bron: Ministerie van SZW, 19 november 2018

Lees meer...

Lopende EU-wetgevingsdossiers SZW

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2018

Het Ministerie van SZW informeert over lopende EU-wetgevingsdossiers. Onder meer wordt duidelijk dat diverse voorgestelde aanpassingen in de VO 883/2004 inzake werkloosheid, toepasselijke wetgeving, detachering, A1-verklaringen veel weerstand ontmoeten. De richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zal binnenkort bij het Europees parlement worden behandeld.

Bron: Ministerie van SZW, 5 november 2011

Lees meer...

Brexit - Wat bij een no-deal?

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2018

De Europese Commissie heeft informatie gepubliceerd met voorbereidings- en noodmaatregelen voor een no deal-scenario bij de Brexit. Vooral wordt ingegaan op visumplicht, reizen van en naar de VK, douanecontroles, geldigheid rijbewijzen, dierenpaspoort etc.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 14 november 2018

Lees meer...

Belastingplan 2019 door Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2018

De Belastingplannen 2019 zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De ingediende amendementen die moesten leiden tot een aftopping van de 30%-regeling of het niet toepassen van de 30%-regeling boven de Balkenende-norm, zijn verworpen.

Bron: Tweede Kamer, 15 november 2018 

Lees meer...

Brochure voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2018

 

De brochure ‘Nieuw in Nederland’ is uitgekomen. Deze brochure is geschreven voor Europese arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken en/of te wonen. Ingegaan wordt op sociale zekerheid, belastingen, ziektekosten, arbeidsrecht, inschrijvingen etc.

Ministerie van SZW, 13 november 2018

De brochure vindt u hier.

 

Lees meer...

Ingehouden dividendbelasting deels te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2018

Een inwoner van Nederland heeft uit drie verdragslanden € 123.381 dividend ontvangen. Er is € 33.884 dividendbelasting ingehouden. De inspecteur accepteert 15%, zijnde € 18.507. Het Gerechtshof volgt de visie van de inspecteur. Het niet verrekenbare verdrag moet in de diverse verdragslanden worden teruggevraagd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3653

Lees meer...

NOB vergelijkt Europese Expat-regelingen

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2018

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft een memo gepubliceerd over de 30%-regeling in internationaal perspectief. Meerdere Europese landen hebben expat-regeling vergelijkbaar met de 30%-regeling. Nederland bevindt zich in de middenpositie. De meest ruimhartige regelingen kennen Frankrijk, Italië en Spanje.

Bron: NOB, 8 november 2018

Het memo van de NOB vindt u hier.

Lees meer...

NINBI-beschikking is rechtsgeldig

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2018

Een inwoner van België met een Nederlandse A0W-uitkering is van mening dat de beschikking ‘niet in Nederland belast inkomen’ (NINBI) niet rechtmatig is. De rechter is het niet met belanghebbende eens. De NINBI-beschikking is in casu nodig, zodat het Zorginstituut Nederland de verschuldigde zorgpremies (art. 69 ZVW) kan vaststellen.

Bron: Gerechtshof ‘s-HertogenboschECLI:NL:GHSHE:2018:3666 

Lees meer...

Weer vragen beantwoord 30%-regeling en heffingskortingen niet-inwoners

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2018

Staatssecretaris Snel bevestigt nog eens dat de 30%-vergoeding in lijn is met de werkelijke extraterritoriale kosten van een expat. Snel overweegt geen aftopping van de 30%-regeling. Ook gaat Snel in op de brief van de SVB, waarin de SVB aangeeft dat niet-inwoners geen (volledig) recht meer hebben het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de loonbelasting vanaf 1 januari 2019.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2018

Lees meer...

Wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ ingediend

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2018

Het wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ moet er voor zorgen dat de kosten- en risicoverschillen tussen arbeidscontractsvormen verminderen. Flexibel werk moet nodig zijn vanwege de aard van het werk, niet voor het kostenvoordeel. In de memorie van toelichting komen de internationale aspecten bij de diverse onderwerpen aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 7 november 2018 

Lees meer...

Engelse limited is in Nederland inhoudingsplichtig

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2018

Twee directors van een Engels Limited wonen in Nederland. De limited is in Nederland gevestigd, want de leidinggevende werkzaamheden worden vanuit Nederland verricht. De limited is dan inhoudingsplichtige in Nederland. Het loon is belast in Nederland, met toepassing van de 30%-regeling. De kostenvergoeding voor housing en living allowances zijn dan als loon aan te merken.

Bron: Rechtbank Den Haag, 11 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12021

Lees meer...

Overheidspensioen uit VK is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt in 2014 een overheidpensioen uit het Verenigd Koninkrijk van 9.998 euro. Het belastingverdrag uit 2008 wijst het heffingsrecht toe aan Nederland. Een beroep op de overgangsregeling baat niet, omdat de eerste betaling heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het verdrag, ook al zag deze eerste betaling mede op een periode voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3916

Lees meer...

Overgangsrecht 30%-regeling is verder uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Diverse kamervragen zijn beantwoord over het overgangsrecht 30%-regeling. Verduidelijkt wordt welke groepen 30%-ers voordeel hebben van het overgangsrecht. Verder wordt aangegeven dat het overgangsrecht ook geldt voor de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten.

Bron: Nota n.a.v. het verslag BP 2019, 2 november 2018

Lees meer...

Boete voor in container werkende afrikaan

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Voor de Wet arbeid vreemdelingen is voor het aannemen van feitelijk werkgeverschap voldoende dat arbeid wordt verricht ten dienste van een werkgever. Een tewerkstellingsvergunning is dan vereist. Of de werkgever wetenschap had of instemming verleend heeft, is niet relevant, evenals de omvang en duur van de werkzaamheden.

Bron: Raad van State, 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3523

Lees meer...

Voetballer in India blijft inwoner van Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2018

 

Belanghebbende voetbalde enkele maanden, gedurende één voetbalseizoen, in India. Hij verbleef aaneensluitend in een hotel in India. Zijn gezin woonde in Nederland. Hof Amsterdam is van mening dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Zijn loon is belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3917

 

Lees meer...

Daadwerkelijk ingehouden dividendbelasting uit VS is verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt dividend uit een in de VS gevestigde ‘irrevocable non-descretionary trust’. Er wordt geen dividendbelasting ingehouden. De vraag is of desondanks 15% dividendbelasting verrekend kan worden. Hoewel de verdragstekst onduidelijk is, vindt de rechtbank dat alleen daadwerkelijk geheven bronbelasting kan worden verrekend.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:9189

Lees meer...

Huisvesting werknemer leidt niet tot aftrek OB

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2018

Uitzendbureau X heeft huisvesting ter beschikking gesteld aan buitenlandse uitzendkrachten. De voorbelasting die aan X in rekening is gebracht komt voor de omzetbelasting niet in aanmerking voor aftrek. Dit zou anders kunnen zijn als X genoodzaakt zou zijn geweest de huisvesting te verzorgen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9146

Lees meer...

Hoogte arbeidskorting afhankelijk van Nederlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2018

Een inwoner van Costa Rica heeft in 2015 in Nederland belast inkomen en in Costa Rica belast inkomen. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting neemt de rechtbank alleen het in Nederland belaste loon in aanmerking en niet het wereldinkomen, zoals de inspecteur stelt.

Bron: Rechtbank Gelderland, 18 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4009

Lees meer...

Aanwerven en direct detacheren, kan dat?

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2018

Een inwoner van Bulgarije wordt aangenomen en direct uitgezonden naar het VK. Voor de uitzending was hij niet verzekerd in Bulgarije. De detacheringsbepaling van VO 883/2004 is dan toch van toepassing, mits hij inwoner was van Bulgarije en niet voorafgaande verzekerd was in een andere lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:861

Lees meer...

Overgangsregeling 30%-regeling is verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2018

De verkorting van de looptijd van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar, wordt wel per 1 januari 2019 in de wet opgenomen. Echter de verkorting van de looptijd wordt nog feitelijk niet toegepast in de jaren 2019 en 2020 op grond van een overgangsregeling.

Bron: Ministerie van Financiën, Tweede Nota van wijziging BP 2019, 26 oktober 2018 

Lees meer...

Ziektewet-uitkering inwoner Spanje leidt tot heffingen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2018

De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof. De ziektewetuitkering die een inwoner van Spanje uit Nederland ontvangt is in Nederland belast. Ook is belanghebbende sociaal verzekerd in Nederland. Een ziektewetuitkering is voor beide regelingen gelijk te stellen aan inkomsten uit loondienst.

Bron: Hoge Raad, 8 juni 2018

Lees meer...

Artikel 15 OESO niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2018

Een inwoner van België werkt voor een Luxemburgse werkgever ook in derde landen. Op grond van de Belgische belastingverdragen wordt de heffing over de werkdagen in de derde landen toegewezen aan woonland België. Een dergelijke verdragsbepaling is niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:856 

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Denemarken naar parlement

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2018

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Denemarken is ter stilzwijgende goedkeuring ingediend bij het parlement. In het verdrag wordt voor pensioenen een bronstaatheffing ingevoerd. Voor bestaande situaties blijft de woonstaatheffing uit het oude verdrag in stand. De datum van inwerkingtreding van het protocol is nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Buitenlandse zaken, 2 oktober 2018 

Lees meer...

Belastingverdrag met Algerije naar parlement

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2018

Het nieuwe belastingverdrag met Algerije is ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan het parlement. Bij het verzoek is de toelichtende nota van het in het tractatenblad opgenomen verdrag opgenomen. Voor pensioenen is een bronstaatheffing opgenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Minister van Buitenlandse Zaken, 15 oktober 2018

 

Lees meer...

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2018

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding mag ook geheven worden van een voetbalclub, die een vertrekkende voetballer bijna 1 miljoen van de ontvangen transfersom betaalt. De pseudo-eindheffing is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste protocol van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Bron: Hoge Raad, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1150

Lees meer...

SVB informeert over detachering naar Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2018

De SVB heeft een informatieblad uitgegeven voor werkgevers, die werknemers naar Duitsland detacheren.

Bron: SVB, oktober 2018

Lees meer...

Heffingskorting 2019 kan voor inwoners België toch in de loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2018

Het belastingdeel van de algemene heffingskorting voor inwoners van België kan vanaf 2019 in de loonbelasting toegepast worden. De inhoudingsplichtige kan rechtstreeks een beroep doen op de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag met België. Bij samenloop met een voorlopige aanslag, ontstaat dubbel voordeel, dat later terugbetaald moet worden.

Bron: Fiscaal up to date, 16 oktober 2018 

Lees meer...

NiNbi terecht vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2018

Een inwoner van België heeft geen recht op een Belgisch ondersteuningsbudget, omdat hij sociaal verzekerd is in Nederland. Het vastgestelde wereldinkomen heeft daar niet mee te maken. Het Niet in Nederland belastbare inkomen (NiNbi) is terecht vastgesteld inclusief het voordeel uit sparen en beleggen. De Belastingdienst mag het NiNbi doorgeven aan het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2860

Lees meer...

Toch overgangsrecht voor 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

In het kader van de heroverweging pakket vestigingsklimaat, stelt het Kabinet overgangsrecht voor voor de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar. Er komt overgangsrecht voor de groep waarvoor de regeling in 2019 of 2020 zou eindigen. Op 26 oktober 2018 komt er meer duidelijkheid.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2019 

Lees meer...

Ontslag door SHELL Nederland?

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

Een expat van SHELL werkt in meerdere landen. Gedurende zijn tijdelijke buitenlandse werkzaamheden heeft hij een lokaal contract en wordt zijn Nederlandse contract beëindigd. Bij ontslag wordt het lokale contract beëindigd en niet zijn Nederlandse contract met SHELL.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2551

Lees meer...

Collectieve waardeoverdracht pensioen wijzigt

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2018

De afgelopen twee jaar hebben 5 collectieve waardeoverdrachten van pensioen plaatsgevonden, vier naar België en een naar Luxemburg. Het ging om 4,3 miljard belegd vermogen. Voorgesteld wordt het goedkeuringsrecht van DNB te vervangen door een goedkeuring van 2/3e van de deelnemers en pensioengerechtigden.

Bron: Ministerie van SZW, 26 september en 4 oktober 2018 

Lees meer...

Digitaal inloggen bij Belgische overheid

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2018

 

In België wordt eID gebruikt om in te loggen bij de online diensten van overheden. Als voor de emigratie op de website van CSAM een nieuwe digitale sleutel aangevraagd wordt kan ook na de emigratie worden ingelogd. Woont men al in het buitenland dan is er een omslachtigere procedure.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, oktober 2018

 

Lees meer...

Voorstel verkorting looptijd 30%-regeling wordt aangehouden

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2018

De behandeling van het wetsvoorstel Bronbelasting 2020 wordt vanwege de dividendbelasting-perikelen aangehouden tot er meer duidelijkheid is van het Kabinet. In samenhang hiermee wordt ook het voorstel om de looptijd van de 30%-regeling te verkorten aangehouden. Het is niet bekend wanneer het Kabinet met nieuwe voorstellen komt.

Bron: Tweede Kamer, vaste commissie Financiën, 9 oktober 2018

Lees meer...

Duitsland sorteert fiscaal voor op de Brexit

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2018

Duitsland kent een fiscaal wetsvoorstel om de Brexit fiscaal te begeleiden. Het wettelijke regeling moet voorkomen dat door de Brexit voor belastingplichtigen nadelige fiscale rechtsgevolgen ontstaan.

Bron: Bundesfinanzministerium, 9 oktober 2018

Lees meer...

Private aanvulling WW ook grensoverschrijdend mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2018

Via de Stichting PAWW kan een private aanvullende WW-verzekering gesloten worden door werkgevers. Dit kan ook voor een aanvullende uitkering op een buitenlandse WW tot de hoogte van de Nederlandse WW. De aanvulling kan gesloten worden voor werknemers die in Nederland wonen en in het buitenland werken en andersom. Voor vragen heeft de stichting een servicedesk.

Bron: www.spaww.nl, bestuursbericht, 15 september 2018

Lees meer...

EU-verordening Internationaal privaatrecht in wet opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2018

De Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze bevat regels van internationaal privaatrecht bevat onder meer welke rechter bevoegd is, het recht van welke staat het vermogen van echtgenoten of partners beheerst en de uitvoerbaarheid van een beslissing in een ander land. De inwerkingtreding wordt nog nader bepaald.

Bron: Staatsblad 2018, nr. 332, 4 oktober 2018

De nieuwe wet in het Staatsblad 2018, nr. 332 van 4 oktober 2018, samen met het Besluit van 17 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen vindt u hier.

Lees meer...

Top 10-knelpunten grensarbeid

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2018

In het Algemeen Overleg van 26 september is in de Tweede Kamer het thema grensarbeid uitgebreid besproken. Toegezegd is dat er in het eerste kwartaal 2019 een knelpuntenrapportage (top 10) komt. Verder ging het over digitale levensbewijzen, Duitse inkomensverklaringen, loondoorbetaling bij ziekte, lerarenartikel België, herziening VO (EG) 883/2004 etc.

Bron: tweedekamer.nl, 5 oktober 2018

Lees meer...

Ook niet onherroepelijke A1-verklaring moet gevolgd worden

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2018

De belastingrechter en de inspecteur moeten een door de bevoegde sociale zekerheidsinstantie afgegeven A1-verklaring volgen. Dat geldt ook als de verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat. Wel kan de belastingrechter een procedure aanhouden totdat de A1-verklaring wel onherroepelijk vaststaat.

Bron: Hoge Raad, 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1725

Lees meer...

Over buitenlandse pensioenen is ZVW-premie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2018

Een arbeidsongeschikte inwoner van Nederland is sociaal verzekerd in Nederland. Zijn Duitse Renteversicherungsuitkering en zijn pensioen van de Belgische Rijksdienst voor pensioenen zijn onderdeel van het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2929

Lees meer...

Bewijslast verdragstoepassing rust op belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2018

Belanghebbende woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever. Zij is van mening dat een deel van het loon in België belast is. De bewijslast rust op haar nu zij zich beroept op een vermindering van de volgens de Nederlandse wet toegestane heffing op grond van een verdrag. Nu dat niet lukt, is het loon terecht volledig in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ‘’s-Hertogenbosch, 15 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2635

Lees meer...

Grieks pensioen innen is niet eenvoudig

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2018

Het Ministerie van SZW heeft afspraken gemaakt met Griekenland over inwoners van Nederland die moeite hebben om hun Griekse pensioenaanspraken te innen. Het probleem is de identificatie, waarvoor een Grieks fiscaal nummer nodig is. Pensioengerechtigden moeten bepaalde handelingen bij de Griekse overheid verrichten, die de Nederlandse overheid niet kan doen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 september 2018 

Lees meer...

Werken bij internationale organisatie beperkt premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2018

Een gepensioneerde ambtenaar van de EU die in Nederland woont en gaat werken, is in Nederland niet verzekerd voor de AWBZ. Een medewerker van Eurojust die in Nederland werkt en werkt als reservist voor het Ministerie van Defensie, is niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1793 en 1792

Lees meer...

Emigrant VS is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2018

Een emigrant naar de Verenigde Staten wordt niet aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetgever heeft dit ook expliciet bedoeld en de regeling is geen verboden discriminatie in de zin van het EVRM of het IVBPR. Ook de non-discriminatiebepaling in het verdrag met de VS kan belanghebbende niet helpen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3257 

Lees meer...

Cyprusconstructie voorgelegd aan HvJ EU

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2018

Waar zijn internationale chauffeurs verzekerd, die in Nederland wonen en via een bedrijf in Cyprus rijden in trucks van Nederlandse vervoersondernemingen? Werken ze in meer landen en minder dan 25% in het woonland en is men daarom in Cyprus verzekerd? Of is de opzet misbruik van unierecht en premievlucht?

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2878

Lees meer...

Duitse belastingheffing en buitenlandse SV-premies

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2018

Duitsland heeft in een BMF-Schreiben beschreven hoe bij de Duitse belastingheffing en de Lohnsteuerbescheinigung door de werkgever omgegaan moet worden met buitenlandse (o.a. Belgische en Engelse) sociale zekerheidsbijdragen. Beschreven wordt welk deel toe te rekenen is aan de Altervorsrgeaufwendungen, Kranken- en Pflegeversicherung en overige Vorsorgeaufwendungen.

Bron: BMF-Schreiben, 9 oktober 2017

Lees meer...

DigiD niet toegankelijk voor buitenlandse werknemer

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2018

Het niet mogelijk maken door Nederland om DigiD beschikbaar te stellen voor in België wonende werknemers met de Belgische nationaliteit is niet strijd met het vrij verkeer van werknemers. Het gebruik van DigiD draagt niet bij de integratie van de migrerende werknemer en mobiliteit binnen de EU. DigiD is Europeesrechtelijk geen sociaal voordeel.

Bron: Rechtbank Den Haag, SGR 17/7528

Lees meer...

Sluiten arbeidsovereenkomst is relevant voor 150km-grens

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2018

Voor de beoordeling van de 150km-grens van de 30%-regeling is beslissend het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst en niet, zoals het Gerechtshof vond, het moment van tewerkstelling. Betrokkene had de arbeidsovereenkomst getekend op 22 december 2011, de 150km-grens is pas ingevoerd per 1 januari 2012.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 5 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1021

Lees meer...

Dienstontvanger heeft verificatie- en meldingsplicht ingevolge WAGWEU

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2018

In de WAGWEU wordt explicieter vastgelegd dat naast de meldingsplicht van de dienstverrichter die werknemers detacheert naar Nederland, de dienstontvanger in Nederland van de dienstverrichter een afschrift van de melding moet ontvangen en verifiëren. Ontvangt de dienstontvanger geen afschrift, dan is hij verplicht dat te melden op straffe van een boete.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2019, 20 september 2018 

Lees meer...

Tijdstip registratie is beslissend voor BPM

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2018

Voor de BPM is beslissend of de auto in gebruik is geweest op het moment van registratie in het kentekenregister. Een door belanghebbende in Duitsland gekochte auto, die 10 dagen later naar Nederland komt en 3000 kilometer gereden heeft, is gebruikt.

Bron: Hoge Raad, 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1695

Lees meer...

Geen belastingdeel heffingskorting voor niet-inwoners in de LB

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2018

Staatssecretaris Snel zet de wijziging in de loonbelasting, die ingaat op 1 januari 2019 op een rij voor de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2019 krijgen niet-inwoners van Nederland geen belastingdelen van de heffingskortingen meer in de loonbelasting. Inwoners van de EU/EER en Zwitserland krijgen wel nog het belastingdeel van de arbeidskorting. Onder voorwaarden kan dit financiële nadeel gecompenseerd worden in de inkomstenbelasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 september 2018

Lees meer...

In 2021 is het EU-reisvergunningsysteem operationeel

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2018

Onderdanen van niet-EU-lidstaten die naar de EU willen reizen moeten in 2021 een reisvergunning aanvragen. De Europese Raad heeft het EU-reisvergunningsysteem ETIAS aangenomen. Dan kan ook een reisvergunning worden geweigerd aan onderdanen van derde landen die met vrijstelling van visumplicht naar het Schengengebied reizen.

Bron: De Europese Raad, 5 september 2018

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2019

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2018

Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2019 veelvuldig in beeld. Met name in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 zijn een aantal wijzigingen terug te vinden, die ingaan per 1 januari 2019. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

1. De looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt tot 5 jaar, met een beperkt overgangsrecht;

2. Beperking brongebonden heffingskortingen voor inwoners derde-landen;

3. Hoogte van de heffingskortingen is afhankelijk van het wereldinkomen;

4. Systematiek conserverende aanslagen lijfrenten en pensioenen worden aangepast aan rechtspraak van de Hoge Raad;

5. Kwijtschelding/uitstel van betaling bij conserverende aanslagen aanmerkelijk belang.

In het besloten deel worden deze vijf wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Lees meer...

Accidental Americans / afschaffing heffingskorting buitenlandse werknemers

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2018

Staatssecretaris Snel legt aan de Eerste Kamer uit hoe de afschaffing van de heffingskortingen voor niet in Nederland wonende werknemers in de loonbelasting per 1 januari 2019 in de praktijk gaat werken. In een brief aan de Tweede Kamer wordt een update gegeven op de Amerikaanse Fatca-regeling voor ‘accidental Americans’.

Bron: Brieven Ministerie van Financiën, 18 september 2018

Lees meer...

Engelse limited is inhoudingsplichtige

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2018

Een Engelse limited is beherend vennoot van een Nederlandse CV. De Limited is feitelijk in Nederland gevestigd, omdat de feitelijke leiding in Nederland is. De gebruikelijkloonregeling is bij de director van de limited van toepassing. De Limited is inhoudingsplichtig in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1620

Lees meer...

UWV licht beleid internationale ontslagsituaties toe

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2018

De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV zijn geactualiseerd. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het omgaan met internationale ontslagsituaties. Ingegaan wordt op de ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel in een internationale situatie.

Bron: UWV, augustus 2018

Lees meer...

Internationale pensioenregels blijven in beweging

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2018

Op 23 augustus hebben we gemeld dat de verhuizing van een pensioenfonds naar België aantrekkelijker wordt. In antwoorden op Kamervragen legt Minister Koolmees uit dat hij tegen de verschillen bij prudentieel toezicht, dekkingsgraad en internationale waardeoverdrachten niets kan doen. Daar zijn Europese regels voor. Ook gaat hij in op de herziening van de IORP-richtlijn.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 11 september 2018

Lees meer...

BV niet gevestigd in Singapore of Sint Maarten

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2018

De op grond van Nederlands recht opgerichte BV X wordt niet ‘geleid en bestuurd’ vanuit Singapore. Daarmee is X voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland. De inspecteur hoeft niet aannemelijk te maken dat de vennootschap wel in Nederland wordt ‘geleid en bestuurd’. Ook ligt de feitelijke leiding van X niet op Sint Maarten waar de enig aandeelhouder woont.

Bron: Rechtbank Den Haag, 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10118

Lees meer...

België stelt alleen vrij als Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2018

De Belgische autoriteiten volgen niet het arrest van het Hof van Cassatie over de toepassing van de voorkomingsbepaling in het verdrag met Nederland. Ze blijven vasthouden aan de voorwaarde dat alleen een vrijstelling wordt verleend als in Nederland de inkomsten zijn belast. Dit standpunt is bijv. van belang voor inwoners van België met een Nederlands pensioen in eigen beheer of in Nederland sporten of als artiest optreden.

Bron: FOD Financiën, Circulaire 2018/C/94, 20 juli 2018

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over PEPP

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2018

Het voorgestelde Personal European Pension Plan (PEPP) is een persoonlijk pensioenproduct, dat Nederland niet fiscaal wil faciliteren. Het PEPP biedt meerwaarde voor spaarders die gedurende hun loopbaan in meerdere lidstaten werkzaam zijn. Men kan dan bij één aanbieder opbouwen. Of pensioenfondsen het product mogen aanbieden is nog in discussie binnen de EU.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 september 2018

De antwoorden op de Kamervragen van Minister van Financiën Hoekstra vindt u hier.

Lees meer...

Geen detachering als werknemer vervangen wordt

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2018

Het Hof van Justitie beslist in de zaak Alpenrind dat een A1-verklaring bindend is voor organen én de rechter van de lidstaat waar gewerkt wordt, ook als de zaak is voorgelegd aan de Administratieve Commissie. Van detachering is geen sprake als een gedetacheerde werknemer wordt vervangen door een andere werknemer, ook als die wordt gedetacheerd door een andere werkgever.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 september 2018

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over nationaliteitsrecht

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2018

Op Kamervragen is geantwoord dat de wetgeving om te komen tot modernisering van het nationaliteitsrecht in voorbereiding is. Aandacht is ook besteed aan de Brexitgevolgen voor Nederlanders die in het VK wonen. Tenslotte wordt ingegaan op Nederlanders die onbewust of onbedoeld het Nederlanderschap kunnen verliezen in het buitenland.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 4 september 2018

Lees meer...

Arbeidsmigranten en de Nederlandse taal

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2018

Europese arbeidsmigranten zijn niet verplicht de Nederlandse taal te leren. Een mate van verplichting is er wel als men een bijstandsuitkering ontvangt of als de Arbowetgeving dat verlangt. Werkgevers kennen een verplichting om met werknemers rekening te houden die geen Nederlands spreken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 4 september 2018

Lees meer...

Internationale gevolgen invoering extra geboorteverlof

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2018

Uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof moet voor VO 883/2004 worden gezien als een met een moederschap gelijkgestelde vaderschapsuitkering. Dat betekent dat de vaderschapsuitkering een persoonlijk recht is, dat moet worden geëxporteerd naar gerechtigden in de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Nota n.a.v. het verslag WIEG, 3 september 2018 

Lees meer...

Nederlands pensioen inwoner Portugal – geen cassatie

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2018

Er wordt geen cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch betreffende een Nederlandse pensioenuitkering ontvangen door een inwoner van Portugal. De staatssecretaris ziet geen kans, omdat het onmogelijk is dat de Hoge Raad de uitspraak casseert wegen schending van het recht van vreemde staten. Dat is een feitelijke uitleg van het Hof, waar geen cassatie tegen mogelijk is.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 24 augustus 2018

Lees meer...

Visa en paspoorten voor de superrijken

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2018

Staatssecretaris Harbers antwoordt op Kamervragen over vooral Russische en Chinese superrijke migranten dat het aantal lidstaten met toelatingsregels voor buitenlandse investeerders toeneemt. Een aantal landen beperken de toelatingsregels ook. Lidstaten kunnen zelf bepalen welke regels ze stellen tot verkrijging van een (tweede) nationaliteit. Deze nieuwe EU-burgers kunnen zich dan vrij vestigen binnen de EU.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 augustus 2018

Lees meer...

Hoogste rechter België beslist over pensioenartikelen in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2018

De bepaling voor overheidspensioenen (art. 19, par. 2) ziet alleen op pensioenen opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Niet relevant is wie het pensioen uitbetaalt. Het zesde lid van art. 18 ziet op dezelfde dienstbetrekking waarin men werkte op het moment van arbeidsongeschikt worden. Als het zesde lid niet van toepassing is, is de hoofdregel van lid 1 van toepassing.

Bron: Hof van Cassatie, 19 april 2017, F.16.0062.N.

Lees meer...

EC: Betalingsverkeer wordt goedkoper en transparanter

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2018

De Europese Commissie stelt voor de Verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten aan te passen. De wijziging bevat twee onderdelen: 1) gelijktrekking van kosten van grensoverschrijdende transacties met die van binnenlandse transacties en 2) transparantieverplichtingen bij betalingen met een valutawissel.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 augustus 2018

Lees meer...

België: In emigratiejaar fiscale voordelen pro-rata

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bestaat in België in het jaar van migratie nog maar pro-rata recht op belastingvrije sommen, belastingverminderingen en -vrijstellingen. Tot aanslagjaar 2017 bestond er nog volledig recht.

Bron: Fod Financiën België, circulaire 5 februari 2018

Lees meer...

Private partijen kunnen zich niet rechtstreeks op EU-richtlijn beroepen

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2018

Een rechter kan geen nationale bepalingen en een daarop gebaseerd contractueel beding in een verzekeringsovereenkomst buiten toepassing laten met een beroep op een Europese richtlijn. Een particulier die is benadeeld doordat het nationale recht niet met het Unierecht strookt, kan schadevergoeding eisen van de lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:631

Lees meer...

CAO van toepassing op buitenlandse chauffeurs

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2018

De Nederlandse CAO beroepsgoederenvervoer is van toepassing nu een zodanig nauwe band bestaat tussen de Nederlandse opdrachtgever en de Poolse en Moldavische bedrijven dat sprake is van terbeschikkingstelling van chauffeurs. De buitenlandse bedrijven hadden geen zelfstandige positie ten opzichte van de opdrachtgever.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6962

Lees meer...

Arbeidsongeschiktheidsuitkering uit VS is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2018

Een Amerikaanse arbeidsongeschiktheidsuitkering voor tijdens de Golfoorlog opgelopen verwondingen is in Nederland onderdeel van het belastbaar en het premie-inkomen. Voor de belastingheffing bestaat recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Sociale zekerheids-premies zijn wel in Nederland verschuldigd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9648

Lees meer...

Verhuizing pensioenregeling naar België aantrekkelijker

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2018

Pensioenconsultant AON is het gelukt om de Belgische toezichthouder op pensioenen zo ver te krijgen dat een fonds niet meer ‘fully funded’ hoeft te zijn, maar dat men tekorten binnen vijf jaar moet oplossen, voor men de pensioenen moet verlagen. Verder zijn er nog enkele voor- en nadelen in België in vergelijking met het Nederlandse toetsingskader.

Bron: Financieel Dagblad, 16 augustus

Lees meer...

Nederlandse ‘inlener’ is loonheffing verschuldigd voor Polen

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2018

Een Nederlandse onderneming voert bouwklussen uit en bemiddelt daarbij. De ‘ingeleende’ Polen zijn volgens de rechter werkzaam in dienstbetrekking bij de onderneming. De Poolse E101-verklaringen legt de rechter terzijde, omdat niet duidelijk is dat deze op de betrokken werknemers zien. Verder staat op de E101-verklaringen een andere opdrachtgever vermeld.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2188

Lees meer...

A-G: Franse dividendbelasting maar deels te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
21-08-2018

Frankrijk heeft 30% dividendbelasting ingehouden op uitgekeerd dividend aan een inwoner van Nederland. Hoewel volgens het verdrag Frankrijk maar 15% mag heffen, heeft Frankrijk om formele redenen 30% geheven. In Nederland mag dan toch maar 15% verrekend worden in box 3.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 10 juli 2018, ECLI:NL:PHR:2018:831

Lees meer...

Geen eigen woning; centrale levensplaats elders

Carlo Douven Geschreven door
20-08-2018

Een uitgezonden consulair medewerkster werkte in Iran. Vanwege de veiligheidssituatie aldaar verbleef haar echtgenoot in 2011 langdurig in hun Nederlandse woning. In september vertrokken ze beiden weer naar Mali. De Nederlandse woning is geen eigen woning, omdat de centrale levensplaats van het gezin niet in Nederland is. De woning valt in box 3.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2195

Lees meer...

Brexit: Nederlanders in het VK

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2018

Minister Blok beantwoordt kamervragen over de gevolgen van de Brexit voor Nederlanders en andere EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Voor hen is de situatie onzeker. Het VK lijkt bereid te zijn soepel om te gaan verblijfsvergunningen voor bestaande situaties. Verder worden nog praktische tips gegeven.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 augustus 2018 

Lees meer...

Documenten internationale gegevensuitwisseling openbaar

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2018

Op grond van een WOB-verzoek betreffende internationale gegevensuitwisseling heeft staatssecretaris Snel een geactualiseerde versie gepubliceerd van de procedurele stappen die doorlopen moeten worden voordat aan een verzoek om gegevensuitwisseling wordt voldaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 augustus 2018

Lees meer...

Aanpak Vermogen in het buitenland Belastingdienst deels openbaar

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2018

Op grond van een WOB-verzoek naar de ‘paraplu aanpak’ Vermogen in het buitenland heeft staatssecretaris Snel documenten vrijgegeven over het programma Vermogen in het buitenland. Het gaat om onder meer vergaderverslagen, beschrijving programma, capaciteitsplanning en memo’s.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juni 2018

Lees meer...

A-G: Geen premiedeel heffingskorting voor werknemer Europol

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2018

Een werknemer bij de internationale organisatie heeft geen recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Als werknemer van de internationale organisatie is hij op grond van de zetelovereenkomst niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:762 

Lees meer...

Lagere AOW door verhoging AOW-leeftijd

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2018

Een naar België geëmigreerde Nederlandse is het er niet mee eens dat de verhoging van de AOW-leeftijd voor haar leidt tot een lagere AOW. De aanvangsleeftijd van de AOW-opbouw is verhoogd, hetgeen tot minder opbouwjaren leidt. De verhoging van de AOW-leeftijd is niet in strijd met enige rechtsregel en de SVB had haar niet hoeven te wijzen op de mogelijkheid van vrijwillige verzekering.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 13 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4208

Lees meer...

Liechtenstein treedt toe tot Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2018

Per 1 september 2018 treedt Liechtenstein toe tot het Rijnvarendenverdrag. Het Rijnvarendenverdrag maakt een uitzondering op de aanwijsregel ‘werken in meerdere staten’ van art. 13 VO 883/2004.

Bron: Staatscourant, 10 augustus 2008, 2018 nr. 44092 

Lees meer...

Keuzevrijheid in uitkeringsfase pensioen – internationaal overzicht

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2018

In Nederland wordt het tweede pijlerpensioen volledig uitgekeerd in de vorm van levenslange periodieke uitkeringen. In veel landen is er meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase. Het rapport van Netspar vergelijkt de stelsels van Australië, VK, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Nederland. 

Bron: Netspar, 10 juni 2018 

Lees meer...

A-G: Belastingrechter mag niet oordelen over A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2018

A-G Niessen is van mening dat de belastingrechter een geldige A1-verklaring niet inhoudelijk mag toetsen. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 3 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:839 en 840

Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid niet via Engelse Limited te ontlopen

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2018

Een Engelse Limited, waarvan X ‘director’ is, neemt deel aan een Nederlandse CV. De CV, waarvan X gevolmachtigde is, gaat failliet en X wordt als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van de CV. De rechtbank ziet geen verschil in behandeling ten opzichte van een bestuurder van een Nederlandse vennootschap en is het eens met de aansprakelijkheid.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6092

Lees meer...

Ingevoerde auto is wel nieuw

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2018

Een eerder in Duitsland geregistreerde auto wordt met een kilometerstand 811 ingevoerd. 8 dagen eerder is de auto in Duitsland nieuw gekocht. De auto heeft geen of nauwelijks gebruikssporen. Het Gerechtshof is, anders dan de rechtbank, van mening dat de auto nieuw is bij de registratie voor de BPM.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6490

Lees meer...

Conserverende aanslag bij emigratie naar de Filippijnen

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2018

 

Bij een emigratie naar de Filippijnen is de conserverende aanslag voor lijfrenten terecht opgelegd tegen de waarde in het economisch verkeer. In het vedrag is niets opgenomen over lijfrente-afkoopsommen, zodat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. De heffing bij afkoop is dan aan Nederland. Voor de conserverende aanslag voor pensioenen mag alleen de premie betaald na 15 juli 2009 als conserverend inkomen worden aangemerkt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:2796

 

Lees meer...

Afgifte verblijfsvergunning partner moet eenvoudiger

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2018

Een Brit heeft een duurzame relatie met een Zuid-Afrikaanse vrouw. De vrouw heeft een verblijfskaart voor verblijf als familie- of gezinslid in Nederland. Als de Brit met zijn partner terugkeert naar het VK, moet het VK de afgifte van verblijfsvergunningen vereenvoudigen en gunstiger behandelen dan aanvragen van andere derde-landers.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 juli 2018, C-89/17

Lees meer...

Eén digitaler Europa is dicht bij

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2018

De Europese eIDAS-Verordening is van toepassing vanaf 29 september 2018. Europese burgers moeten dan bij organisaties in de publieke sector van de lidstaten kunnen inloggen met een door Europa erkend inlogmiddel. Een aantal landen zijn tijdig klaar, anderen, waaronder Nederland, niet.

Bron: Verordening nr. 910/204

Lees meer...

Gepensioneerde betaalt te veel premies in Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2018

Een inwoner van Frankrijk met een Zwitsers pensioen moet in Frankrijk premies betalen voor: a. solidariteitsfonds voor ouderen; b. fonds voor afbetaling van de sociale schuld en c. nationaal solidariteitsfonds voor zelfstandigheid. Voor a. en b. hoeven ze geen premies te betalen omdat ze sociaal verzekerd zijn in Zwitserland. Voor c. vraagt de Franse rechter aan het Hof van Justitie EU of op die premies de Europese sociale zekerheidsverordening wel van toepassing is.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 juli 2018, C-372/18 

Lees meer...

Feiten wijzen op inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2018

X, Nederlander, bezit In de VS een auto, bankrekeningen, staat daar 7 jaar ingeschreven, verblijft daar regelmatig en heeft een ‘E2-visum’.Hij maakt ook regelmatig gebruik van een appartement(en) in Nederland. Op basis van de feiten is X inwoner van Nederland en heeft hij niet aangetoond in de VS aan de belasting te zijn onderworpen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 30 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1780 

Lees meer...

Hof Antwerpen zet lijn buitenlandse pensioenen voort

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2018

Een inwoner van België ontvangt een Nederlands en een Duits pensioen. Het Nederlandse pensioen is een overheidspensioen. Nederland heeft dan het heffingsrecht. Het Duitse pensioen is opgebouwd voor 31 december 2003 en is tijdens de opbouw in het individueel voordeel opgebouwd. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 6 februari 2018 

Lees meer...

Internationale waardeoverdrachten pensioen binnen EU moet zonder belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2018

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat Nederland belasting heft over overdrachten van pensioenkapitaal door mobiele werknemers naar 13 EU-lidstaten. Nederland moet een overdracht van pensioen dat afkoopbaar is toestaan, vindt de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie, 19 juli 2018 

Lees meer...

Grensoverschrijdende constructies nu al vastleggen

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2018

De Belastingdienst informeert intermediairs over wat moet worden vastgelegd om te voldoen aan de per 1 januari 2020 in te voeren meldplicht grensoverschrijdende constructies. De aan te leveren informatie gaat terug tot adviezen sinds 25 juni 2018.

Bron: Nieuwsbrief Forum Fiscaal Dienstverleners, 18 juli 2018

Lees meer...

Saldomethode toepassen vanaf ingang pensioen

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2018

Als van een pensioen, opgebouwd voor 14 september 1999, de premie (deels) niet gefaciliteerd is geweest, zijn de uitkeringen pas belast als de uitkeringen het bedrag van de niet aftrekbare premies overschrijden (saldomethode). De saldomethode moet vanaf de ingangsdatum van het pensioen worden toegepast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1970 

Lees meer...

Nieuwsbrief loonheffingen 2019 van de Belastingdienst is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2018

In onderdeel 1 van de nieuwsbrief wordt toegelicht dat per 1 januari 2019 niet-inwoners van Nederland geen recht meer hebben op het belastingdeel van de heffingskorting. De vaststelling van het woonland van de werknemer door de werkgever wordt daarmee belangrijker. Deze wijziging leidt ook tot een toename van het aantal loonbelastingtabellen. Verder zal het niet goed opnemen van het buitenlandse adres, bijv. het tijdelijke Nederlandse adres, van een buitenlandse werknemer leiden tot toepassing van het anoniementarief.

Bron: Belastingdienst, nieuwsbrief loonheffingen 2019, uitgave 1 

Lees meer...

Werknemer of ZZP-er in België?

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2018

Als de aard van de arbeidsrelatie onduidelijk is als iemand in België gaat werken, kan zekerheid gevraagd worden bij Administratieve commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. De commissie is onderdeel van de FOD Sociale zekerheid. Op de website kan een standaardformulier worden gedownload.

Bron: Website commissie arbeidsrelaties

 

Lees meer...

Duitsland codificeert arrest Bechtel

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2018

Het Hof van Justitie heeft beslist dat Duitsland voor inwoners premies voor oudedagsvoorzieningen en ziektekostenbijdragen die zien op niet in Duitsland belast inkomen in aftrek moet toelaten. Dit is nu ook in het ‘Einkommenssteuergesetz’ opgenomen. De aanpassing is van toepassing op alle nog openstaande gevallen.

Bron: Bundesfinanzministerium, 25 juni 2018, Jahressteuergesetz 2018. 

Lees meer...

Is bewijsvermoeden MRB voor buitenlandse auto indirecte discriminatie?

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2018

Art. 34 Wet Motorrijtuigenbelasting kent een bezitsvermoeden van 12 maanden bij het gebruik van een auto met buitenlands kenteken in Nederland. De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de bewijslastverdeling en of deze maatregel een vorm van indirecte discriminatie naar nationaliteit is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 juli 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3963 

Lees meer...

Belgische wetgeving moet A1 respecteren

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2018

De Belgische wetgeving die toelaat een afgegeven A1-verklaring niet te volgen, is in strijd met het EU-recht. Bij twijfel aan een A1, moet de dialoogprocedure gevoerd worden, zo nodig met tussenkomst van de administratieve commissie. Een A1 kan alleen niet gevolgd worden als een rechter vaststelt dat sprake is van fraude.

Bron: Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-365/15

Lees meer...

Nederlands pensioen belast in Portugal

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2018

Het Nederlandse pensioen van een inwoner van Portugal is aldaar belast tegen 15%. Nederland mag het pensioen echter niet belasten, omdat belanghebbende reguliere inwoner is van Portugal (geen non-habitual resident), maar ook omdat de pensioenpremies in Nederland niet tot het loon behoorden, dan wel aftrekbaar waren.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2263

Lees meer...

Parallelimport drukt BPM-heffing op auto’s

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2018

In een brief aan de Tweede Kamer wordt uitgebreid beschreven hoe de parallelimport van auto’s de Nederlandse BPM-heffing drukt. Dat de parallelimport interessant is, blijkt uit het aantal auto’s dat op deze wijze geïmporteerd wordt. Het aantal is de laatste 10 jaar verdubbeld en bedroeg in 2017 meer dan 250.000.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juli 2018

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2018

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2018

 

Het Ministerie van Financiën heeft het halfjaarlijkse verdragenoverzicht gepubliceerd. In het eerste half jaar van 2018 zijn ondertekend, maar nog niet in werking getreden, het verdrag met Algerije en de protocollen met Denemarken en Oekraïne. Het verdrag met Zambia is op 31 maart 2018 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2018

 

Lees meer...

A-G HvJ: Premiedeel heffingskorting mag tijdsevenredig

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2018

De A-G van het Hof van Justitie EU is van mening dat het tijdsevenredig toekennen van het premiedeel van de algemene heffingskorting niet in strijd is met het EU-recht. Alleen gedurende de periode dat men in Nederland sociaal verzekerd is, bestaat recht.

Bron: Advocaat-Generaal Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-272/17

Lees meer...

Duits jachtslot is geen monumentpand

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2018

Uitgaven voor een Duits jachtslot zijn geen uitgaven voor een monumentenpand volgens de Wet IB, omdat het Duitse jachtslot geen element vormt van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Belanghebbende maakt niet aannemelijk als het slot in Nederland gelegen had, sprake zou zijn van een monument.

Bron: Rechtbank Gelderland, 14 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2622

Lees meer...

Arbeidsmigrant moet zelf zuiveringsheffing betalen

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2018

Woonruimten op een recreatieterrein die ter beschikking zijn gesteld aan arbeidsmigranten zijn geen voor recreatiedoeleinden bestemde woonruimten. De planologische bestemming is niet relevant. De gebruiker van de woonruimte moet de zuiveringsheffing betalen en niet de verhuurder.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2787 en 2788

Lees meer...

Website over internationaal recht bij CIR

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2018

 

Het Centrum voor Internationaal Recht (CIR) is het online en offline expertisecentrum van het Koninkrijk der Nederlanden voor de bewustwording, een consistente uitleg, de toepassing en naleving van het internationaal recht. Het CIR heeft een nieuwe website gelanceerd met veel informatie over internationaal recht.

Bron: Expertisecentrum Europees recht, 3 juli 2018

 

Lees meer...

Antilliaanse SPF is feitelijk in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2018

De op de Antillen gevestigde Stichting Particulier Fonds is gevestigd in Nederland. De inspecteur maakt aannemelijk dat de statutaire vestigingsplaats niet het land is waar de werkelijke leiding wordt uitgeoefend. De formele bestuurder zit weliswaar op de Antillen, maar de werkelijke leiding wordt in Nederland uitgeoefend door iemand anders.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2477

Lees meer...

Kamervragen 30%-regeling beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2018

De ruim 100 kamervragen over de door het Kabinet voorgestelde beperking van de looptijd van de 30%-regeling zijn beantwoord. Staatssecretaris Snel verstrekt veel informatie over het hoe en waarom van de beperking en houdt vast aan het ingenomen standpunt.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juli 2018

Lees meer...

Multilateraal instrument weer een stap verder

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2018

De nota naar aanleiding van het verslag voor de goedkeuring van het multilateraal instrument (MLI) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het MLI zal ook gevolgen hebben voor grensoverschrijdend werken. Met name de bepalingen in belastingverdragen inzake de vaste inrichting, wijze van voorkoming van dubbele belasting, arbitrage kunnen wijzigen.

Ministerie van Financiën, 4 juli 2017 

Lees meer...

Vaststelling premieplicht SVB is beslissend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2018

De art. 16-verklaring van de sociale zekerheidsverordening 883/2004 inzake de verzekeringsplicht die de SVB heeft afgegeven staat onherroepelijk vast. In een procedure over de belastingaanslag staat de verzekeringsplicht dan vast en kan daar niet meer tegen worden opgekomen. De art. 16-verklaring is van hogere orde dan de rijnvarendenovereenkomst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 juni 2018: ECLI:NL:GHARL:2018:5939

 

Lees meer...

Liquidatie-uitkering aangemerkt als dividend

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2018

Een liquidatie-uitkering moet voor de toepassing van het belastingverdrag met België aangemerkt worden als een dividend-uitkering. Nederland mag 15% heffen over de liquidatie-uitkering. Dat de Wet IB een liquidatie-uitkering aanmerkt als een vervreemding maakt niet dat ook voor verdragstoepassing sprake is van een vervreemding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1681

Lees meer...

Verhuisboedelvrijstelling ook voor auto?

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2018

De Hoge Raad heeft beslist dat de verhuisboedelvrijstelling die Curacao kent, niet van toepassing is op de auto. Belanghebbende kan niet aannemelijk maken dat hij de auto ten minste 6 maanden voor zijn verhuizing heeft gebruikt. Nederland kent soortgelijke voorwaarden voor de toepassing van de verhuisboedelvrijstelling.

Bron: Hoge Raad, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1031

Lees meer...

Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2018

De Hoge Raad is het eens met Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het door een inwoner van Nederland ontvangen Australisch pensioen behoort tot het premie-inkomen. Belanghebbende is immers sociaal verzekerd in Nederland. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1037

Lees meer...

Geen boete voor niet opgeven Duitse bankrekening

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2018

De niet aangegeven Duitse bankrekening in de aangifte leidt niet tot een boete. De inspecteur kan niet bewijzen dat belastingplichtige verweten kan worden zij onvoldoende informatie heeft verstrekt aan het administratiekantoor dat de aangifte in het migratiejaar heeft gedaan.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 19 oktober 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4023

Lees meer...

VN-Modelverdrag is weer up-to-date

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2018

Het model belastingverdrag dat de Verenigde Naties hanteert, is geactualiseerd. De voorlaatste herziening dateert uit 2011. Het model bevat een uitgebreid commentaar. Het VN-modelverdrag wordt veel gebruikt door ontwikkelingslanden.

Bron: Verenigde Naties, 17 mei 2018 

Lees meer...

Veel vragen Tweede Kamer over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2018

Veel politieke partijen hebben veel vragen over het kabinetsstandpunt evaluatie 30%-regeling. In totaal gaat het om ruim 100 vragen. Ook wordt de staatssecretaris gevraagd te reageren op de commentaren van twintig organisaties en personen op de evaluatie. De antwoorden op de vragen komen later.

Bron: Tweede Kamer, Verslag van een schriftelijk overleg van 31 mei 2018

Lees meer...

Grensoverschrijdende constructies vanaf 25 juni 2018 melden

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2018

Op grond van de Europese ‘mandatory disclosure’-richtlijn moeten grensoverschrijdende constructies gemeld gaan worden aan de overheid. De informatieplicht gaat in op 25 juni 2018. Nederlandse wetgeving, die terugwerkende kracht zal kennen tot 25 juni 2018, wordt voorbereid.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 juni 2018

Lees meer...

Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Benelux

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2018

De Benelux heeft een rapport gepubliceerd over grensoverschrijdende gezondheidszorgen. Het rapport bevat veel aanbevelingen ter verbetering, maar ook een overzicht van de wet- en regelgeving en informatiebronnen.

Bron: Benelux, 23 februari 2018

Lees meer...

Internationale aspecten Wet invoering extra geboorteverlof

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2018

In de memorie van toelichting van het voorstel Wet invoering extra geboorteverlof worden de internationale aspecten beschreven. De uitkering moet voor de Verordening 883/2004 worden aangemerkt als een vaderschapsuitkering. Buitenlandse werkgevers met in Nederland sociaal verzekerde werknemers krijgen dan te maken met bijv. de loondoorbetalingsverplichting.

Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 967, nr. 3

Lees meer...

Britse burgers verliezen procedure Brexit

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2018

Een vijftal inwoners van Nederland hebben in een kort geding gevraagd aan de rechter om na de Brexit in Nederland als EU-burger behandeld te blijven. De rechter wijst het verzoek in hoger beroep af, omdat de vordering nog te vaag en onbepaald is en niet toewijsbaar is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 19 juni 2018, ECLI:GHAMS:2018:2009

Lees meer...

PEPP wordt derde pijler-product

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2018

Het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct wordt in Nederland een persoonlijk derdepijlerpensioenproduct, waar de werkgever niet bij betrokken wordt. Nederland gaat het PEPP niet fiscaal faciliteren. Definitieve besluitvorming binnen de EU volgt.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juni 2018

Lees meer...

Buitenlandse instelling moet ANBI zijn

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2018

Een gift aan een buitenlandse instelling is alleen aftrekbaar als de buitenlandse instelling een Nederlandse ANBI-status heeft. Dat de aanvraagprocedure voor een buitenlandse instelling bewerkelijk of onbekend is, maakt dat niet anders.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 juni 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1390

Lees meer...

Buitenlandse rijbewijs omwisselen

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2018

De RDW heeft op de website nog eens aangegeven in welke gevallen een buiten Nederland behaald rijbewijs omgewisseld kan worden naar een Nederlands rijbewijs. Lukt het omwisselen niet, dan moet een regulier theorie- en praktijkexamen afgelegd worden bij het CBR.

Bron: RDW.nl, 13 juni 2018

Lees meer...

ABNAMRO mag 'buitenlanders' wegsturen

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2018

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant willen behouden na een emigratie. Klanten die in het buitenland wonen brengen extra risico's en kosten mee en dan mag een bank bankrekeningen opzeggen. Geëxpatrieerde Nederlanders kunnen wel klant blijven bij ABNAMRO.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2018

Lees meer...

Checklist aanvraag paspoort of ID in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2018

De Nederlandse overheid heeft een online checklist gemaakt voor de aanvraag van een paspoort of ID voor in het buitenland wonende Nederlanders.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Lees meer...

Jaarverslag SNA gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2018

De Stichting Normering Arbeid geeft uitzendbureaus een keurmerk van betrouwbaarheid. Bij de SNA waren in 2017 148 buitenlandse ondernemingen geregistreerd. De meeste komen uit Portugal, Polen, Litouwen en het VK. Geen bedrijf is geregisteerd uit bijv. Cyprus of Liechtenstein.

Bron: Stichting normering arbeid, jaarverslag 2017

Lees meer...

Geen inwoner van Frankrijk, maar van Nederland

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2018

Omdat belanghebbende niet kan bewijzen inwoner van Frankrijk te zijn, is de naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd. Op wonen in Frankrijk duidde het Frans rijbewijs, de huurbetaling Franse woning, de creditcardbetalingen, maar meer signalen duidden op wonen in Nederland (o.a. inschrijving GBA, ontvangen en nooit terugbetaalde toeslagen, groot-aandeelhouder Nederlandse vennootschappen).

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4582

Lees meer...

1 juli 2018: Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2018

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Nederland mocht en heeft Kroaten op grond van het overgangsregime vijf jaar uitgezonderd van het vrij verkeer van werknemers. Nederland wilde de Kroaten nog drie jaar uitsluiten, maar de Europese Commissie heeft daar een stokje voorgestoken.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juni 2018

Lees meer...

Wijziging detacheringsrichtlijn en sociale zekerheidsverordening weer dichterbij

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2018

De Minister van SZW informeert de Kamer over zijn inzet aangaande onder meer de wijzigingen van de Europese detacheringsrichtlijn, coördinatieverordening sociale zekerheid, richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de Verordening Europese Arbeidsautoriteit.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Lees meer...

Belastingdienst informeert over wijziging 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2018

Werkgevers ontvangen op 7 juni 2018 van de Belastingdienst een brief over de voorgestelde aanpassing van de 30%-regeling. Voorgesteld is de looptijd te verkorten van 8 naar 5 jaar. De termijn van vijf jaar gaat ook gelden voor bestaande situaties. De werknemers ontvangen over een week een brief. De brief aan de werknemers is al gevoegd bij de brief die de werkgevers ontvangen, zodat zij voorbereid zijn op vragen die de werknemers mogelijk gaan stellen.

Bron: Forum Salaris Belastingdienst, 7 juni 2018

Lees meer...

Altun-arrest en kwantitatief inzicht in aantallen A1-verklaringen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2018

De Minister van SZW is zich nog aan het beraden over de praktische gevolgen van het Altun-arrest van het Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat in fraudegevallen de A1 opzij kan worden gezet. In 2016 verstrekte de SVB 98.687 A1-verklaringen en ontving er 130.472. De omvang van de fraude is niet bekend.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken en ondernemen is ingewikkelder

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2018

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt weer vragen over grenswerkers. In de antwoorden wordt ingegaan op de werkzaamheden van het team grensoverschrijdende werken en ondernemen. De top 10-vragen die het team krijgt zijn opgenomen. Dit team heeft een belangrijke taak bij de informatievoorziening voor grenswerkers.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juni 2018

Lees meer...

E-101-verklaring niet beslissend voor rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2018

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat een door Luxemburg afgegeven E-101-verklaring aan een In Nederland wonende rijnvarende geen bindende werking heeft. De premieplicht moet beoordeeld worden aan de hand van het verdrag RIjnvarenden.

Bron: Hoge Raad, 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:803

Lees meer...

België beperkt belastingvoordelen in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (belastingjaar 2017) beperkt België de fiscale voordelen van migranten. Bepaalde fiscale voordelen worden vanaf dan nog maar pro-rata toegekend. Het betreft o.a. basisbedragen belastingvrije som, bedrag huwelijksquotiënt, beroepskosten, inkomensschijven etc.

Bron: FOD Financiën, 5 februari 2018, 2018/C/17

Lees meer...

Grenswerkers in de knel?

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2018

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op knelpunten waar grensarbeiders en ondernemers in de grensstreek met Duitsland mee te maken krijgen. O.a. gaat het over het bestuurdersartikel, langlopende bouwprojecten en de woonlandverklaring. De complexiteit wordt onderkend. De overheid zet vooral in op een goede informatievoorziening.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 mei 2018

Lees meer...

Arbeidskrachten niet op uw loonlijst, wat te doen?

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2018

De inspectie SZW heeft praktische checklists gepubliceerd voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten hebben werkzaam hebben, die niet op de loonlijst staan. Ingegaan wordt op: beloning en ketenaansprakelijkheid, tijdelijke arbeidkrachten van een ander bedrijf, wegwijzer naar betrouwbare bedrijven en weet wie er op de werkvloer staat.

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Lees meer...

Tekst wijziging belastingverdrag met Denemarken is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2018

In het tractatenblad is het protocol gepubliceerd tot wijziging van het belastingverdrag met Denemarken. Onder ander het pensioenartikel is gewijzigd. De heffing over pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen zal vanaf de inwerkingtreding van het protocol toekomen aan de bronstaat. Voor bestaande gevallen is een overgangsregeling opgenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Tractatenblad 2018, nr. 61, tweede heruitgave

Lees meer...

Gebruik van Nederlandse weg leidt tot naheffing BPM

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2018

Een handelaar in auto’s rijdt in een Jaguar op de Nederlandse weg. De auto staat op zijn naam geregistreerd in Spanje, waar hij een vakantieadres heeft. Door het duurzame gebruik van de Nederlandse weg is de naheffingsaanslag BPM en de boete van 50% terecht opgelegd. De naheffingsaanslag wordt wel verlaagd in verband met een lagere waardevaststelling van de auto.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4324

Lees meer...

Zelfstandige die in Duitsland werkt en zorgverzekering

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2018

Een inwoonster van Nederland gaat in Duitsland als zelfstandige werken. Omdat uitsluitend in Duitsland gewerkt wordt is zij in Duitsland sociaal verzekerd, ook voor de ziektekosten. Dat zij in Duitsland niet verplicht verzekerd is voor de zorg, maar een vrijwillige verzekering moet sluiten als niet-inwoner, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Overijssel, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBOV:2018:1561

Lees meer...

30%-regeling, nieuw verdrag met België en golfstatenbesluit

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2018

Staatssecretaris Snel beantwoordt een aantal vragen over o.a. de beperking van de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gevallen, de stand van zaken onderhandelingen belastingverdrag met België en het besluit over de wijze van voorkoming van dubbele belasting als een inwoner van Nederland werkt in de Golfstaten. Veel nieuws bevatten de antwoorden niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 25 mei 2018 

Lees meer...