Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Standpunt Belastingdienst over 'genieten van een vergoeding' gepubliceerd

Marco Wijnberg Geschreven door
18-04-2024

Op 17 april is een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH gepubliceerd over de vraag wat verstaan wordt onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, achtste lid, Wet LB 1964 van toepassing was’. Dit is van belang voor het overgangsrecht van de aftopping en de versobering van de 30%-regeling alsook de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

Lees meer...

Verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen afgeschaft

Marco Wijnberg Geschreven door
17-04-2024

Het Vreemdelingenbesluit kent een verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen, die bedoeld is voor vreemdelingen die minimaal € 1.250.000 investeren in een innovatieve onderneming. Per 17 april is deze verblijfsgrond afgeschaft. Voor al verleende verblijfsvergunningen is er een overgangsbepaling. Van deze verblijfsgrond werd overigens maar weinig gebruikgemaakt.

Bron: Staatsblad 16 april 2024, 83

Lees meer...

Verblijfsvergunning internationale student ingetrokken wegens te weinig studievoortgang

Marco Wijnberg Geschreven door
16-04-2024

Een internationale bachelorstudent Geneeskunde aan de RU Groningen, met de Saoedi-Arabische nationaliteit, had een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel ‘studie’. De RUG heeft de vreemdeling afgemeld bij de IND wegens onvoldoende studievoortgang. Vervolgens heeft de staatssecretaris de verblijfsvergunning ingetrokken. De Raad van State bevestigt dat dit rechtmatig heeft mogen gebeuren. Op de grief dat de gehanteerde voortgangstoets discriminerend zou zijn ten opzichte van Nederlandse studenten gaat de RvSt niet in.

Bron: Raad van State, 12 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1534

Lees meer...

Er kan meer dan één keer een verzoek om toepassing van de 30%-regeling worden gedaan

Marco Wijnberg Geschreven door
15-04-2024

Kan met vrucht een nieuw verzoek tot (voortgezette) toepassing van de 30%-regeling worden gedaan voor een andere periode dan die waarvoor eerder een verzoek is gedaan dat is gehonoreerd? A-G Pauwels meent dat het cassatieberoep van belanghebbenden gegrond is.

Bron: Hoge Raad, 29 maart 2024, ECLI:NL:PHR:2024:350

Lees meer...

Geen recht op de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2024

A is niet uit een ander land aangeworven. A was ook niet twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaande aan zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig verder dan 150 km van de grens. A geeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23-01-2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Lees meer...

Zonder keuze geen partiële buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2024

A, maakt gebruik van de 30%-regeling, maar kan niet aangemerkt worden als een partiële buitenlandse belastingplichtige. Die regeling is niet van rechtswege van toepassing. Een keuze voor de regeling is vereist.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:543

Lees meer...

Inwoner Indonesië kwalificeert niet.

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2024

Een inwoner van Indonesië kan niet aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Indonesië is ook niet vergelijkbaar met de BES-eilanden en ook een beroep op het EVRM baat belanghebbende niet.

Bron: Hoge Raad, 5l april 2024, ECLI:NL:HR:2024:535

Lees meer...

'High net worth individuals' in de kijker

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2024

Miljardairs betalen door constructies veel minder belasting dan andere burgers. Nederland sluit aan bij de verkenning van de OESO en de G20 naar het invoeren van een wereldwijde minimumbelasting voor miljardairs.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024

Lees meer...

Er werken ruim 86.000 grensarbeiders in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2024

44.000 grenspendelaar werken in Nederland en wonen in Duitsland. Vanuit België werken in Nederland 42.000 grensarbeiders. Omgekeerd zijn dat er resp. 8.000 en 11.000. Het aantal grensarbeiders neemt licht af.

Bron: CBS, 28 maart 2024

Lees meer...

Besluit internationale aspecten pensioen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2024

Europese jurisprudentie inzake internationale waardeoverdrachten van pensioen heeft geleid tot een aanpassing van het besluit Internationale aspecten pensioen. De voorwaarden in het onderdeel over uitgaande waardeoverdrachten zijn overeekomstig de arresten versoepeld.

Bron: Staatscourant, 4 april 2025, nr 10467

Lees meer...

Inspecteur moet bewijzen dat aangifte verstuurd is

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2024

Een verzuimboete voor het niet tijdig doen van de aangifte inkomstenbelasting kan alleen worden opgelegd als de inspecteur aannemelijk maakt dat de uitnodiging tot het doen van de aangifte en de aanmaning verstuurd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1818

Lees meer...

Meenemen AOW naar het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op vragen over het ontbreken van handhavingsverdragen inzake AOW-uitkeringen in het buitenland. Hierdoor wordt de AOW in een aantal landen onvolledig uitbetaald.

Bron: Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 29 maart 2024

Lees meer...

Geen 30%-regeling door inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2024

A, uit India, heeft gestudeerd in België. Tijdens het zoekjaar afgestudeerden heeft hij in Nederland verblijf gehad en gewerkt via een uitzendbureau. Onder meer dit duidt op inwonerschap, waardoor geen recht bestaat op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Lees meer...

Onderzoek thuiswerkregeling voor grenswerkers.

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2024

Er is onderzoek gedaan naar een fiscale maatregel voor thuiswerkdagen in relatie met België en Duitsland. Financieel lijkt een thuiswerkdagenregeling meestal niet aantrekkelijk voor werknemers, maar kan wel de administratieve lasten beperken.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024

Lees meer...

Cypriotische Limited is geen ‘werkgever’ voor internationaal chauffeur

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2024

A is internationaal vrachtwagenchauffeur voor een Cypriotische Limited. Materieel is de Nederlandse werkgever/inlener, die voorafgaand A werkzaamheden voor de Limited, de werkgever. A is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:414

Lees meer...

Juridisch Loket gaat arbeidsmigranten helpen

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2024

Het Juridisch Loket gaat ook gratis rechtshulp verlenen aan EU-arbeidsmigranten. Om te beginnen in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Waar mogelijk gebeurt dat in de moedertaal.

Bron: Juridisch Loket, 21 maart 2024

Lees meer...

Evaluatie 30%-regeling – Expat doe mee!

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Er is een questionnaire voor expats ontwikkeld over extraterritoriale kosten, incl. de 30%-regeling. De evaluatie moet medio 2024 zijn afgerond, zodat bij de Belastingplannen 2025 rekening kan worden gehouden met het onderzoek.

Bron: SEO, 25 maart 2024

Lees meer...

Inwoner Frankrijk heeft maar 1x recht op heffingvrij vermogen

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

A woont in Frankrijk met een geregistreerd partner. A bezit een woning in Nederland, die belast is in box 3. A heeft maar een maal recht op het heffingvrij vermogen. A heeft geen recht het heffingvrij vermogen van zijn partner.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1607

Lees meer...

Buitengaatsbepaling verdrag NL-BEL uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Het verwijderen en afvoeren van buiten bedrijf gesteld mijnbouwinstallies (bijv. booreilanden) valt onder de buitengaatsbepaling (art. 24) belastingverdrag Nederland - België. Er is dan onder voorwaarden sprake van een fictieve vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 25 maart 2024

Lees meer...

Gedetacheerde overheidswerkers zijn belast in overheidsland

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2024

Een Nederlands publiekrechtelijke instelling detacheert specialisten naar Duitsland. Het loon van de specialisten is belast in Nederland op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag, ook als het loon is doorbelast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 maart 2024

Lees meer...

Loon piloot volledig belast in woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2024

R woont in Nederland en vliegt als piloot voor een Britse vliegtuigmaatschappij. Zijn hele loon is in Nederland belast, ook het loon ter zake van zijn werkzaamheden op of boven het Brits grondgebied die niet direct samenhangen met internationale vluchten. 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:729

Lees meer...

Duidelijkheid over berekening premiedelen heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2024

De premiedelen van de heffingskortingen worden bij niet-inwoners bepaald op basis van het in Nederland belastbare inkomen en niet op basis van het wereldinkomen, ook bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Bron: Hoge Raad, 22 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:470

Lees meer...

Beperkt overgangsrecht verkorte looptijd 30%-regeling mag

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2024

Met ingang van 2019 is de looptijd van de 30%-regeling verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het overgangsrecht gaf geen volledige eerbiediging voor bestaande situaties. Volgens de rechtbank mocht de wetgever het overgangsrecht beperken.

Bron: Financieel Dagblad, 20 maart 2023

Lees meer...

Voorkoming dubbele belasting sporters en artiesten in de Vpb

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2024

Artiesten en sporters werken vaak met toepassing van een vennootschap. Er is een handleiding verschenen over voorkoming van dubbele belasting van artiesten en sporters in de vennootschapsbelasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 maart 2024

Lees meer...

Overzicht lopende verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De belastingverdragen met Spanje en Curacao bevinden zich in de afrondende fase. In de onderhandelingsfase zijn o.m. verdragen met Bangladesh, België, Duitsland, St. Maarten, Kenia en Mozambique.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 maart 2024

Lees meer...

Belgische forfaitaire heffing leidt tot Nederlandse heffing over pensioen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De Belgische forfaitaire heffing over hete Nederlands pensioen maakt niet dat de pensioenuitkering voor 90% of meer in de Belgische heffing is betrokken. Bronland Nederland mag het hele pensioen belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1447

Lees meer...

Inkomsten uit lucratief belang zijn voor verdrag geen arbeidsinkomsten

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2024

Bij inkomsten uit lucratief belang is voor de toepassing van het belastingverdrag met Duitsland niet het artikel voor niet-zelfstandige arbeid van toepassing, maar de artikelen voor dividenden en/of vervreemdingswinsten. Nederland heeft dan een beperkt heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1503

Lees meer...

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over ‘substantieel werken’

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2024

De Hoge Raad vraagt het Hof van Justitie EU te verduidelijken welke omstandigheden van belang voor de beoordeling of iemand een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in de woonstaat verricht.

Bron: Hoge Raad, 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:390

Lees meer...

Handleidingen internationale waardeoverdracht geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2024

De Handleidingen voor internationale waardeoverdrachten pensioen die pensioenfondsen en verzekeraars hanteren zijn geactualiseerd, gezien de recente jurisprudentie over het afkoopverbod en de aansprakelijkheid van de verzekeraar.

Bron: Verbond van verzekeraars, 14 maart 2024

Lees meer...

Ontvanger dividend woont in Nederland, niet Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2024

Y ontvangt een dividend van € 10 miljoen van zijn BV. Y stelt dat hij in Zwitserland woont. Het gerechtshof is, gezien de feiten, van mening dat Y inwoner van Nederland was op het moment van de dividendbetaling. Het dividend is dan belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1503

Lees meer...

Geen eigenwoningschuld als niet direct begonnen wordt met aflossen

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2024

Een kwalficerende buitenlandse belastingplichtige gaat een annuïtaire schuld aan bij een buitenlandse bank voor een eigen woning. De schuld is geen eigenwoningschuld omdat de aflossing pas begint na 24 maanden en dus niet van aanvang af wordt afgelost.

Lees meer...

Eigenwoningschuld ontstaat op moment juridische levering

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2024

B woont in Duitsland en is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. B gaat een lening aan per 1 maart voor een woning en betaalt al enige kosten, de woning krijgt hij op 1 juni juridisch geleverd. B begint dan annuïtair af te lossen. Vanaf 1 juni is de lening een eigenwoningschuld.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 14 maart 2023

Lees meer...

Nederland sluit met Bangladesh een nieuw belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2024

Op 12 maart 2024 heeft Nederland met Bangladesh een nieuw belastingverdrag gesloten. Voor het verdrag in werking kan treden, moet nog in beide landen de goedkeuringsprocedure worden doorlopen.

Bron: Rijksoverheid, 12 maart 2024

Lees meer...

Non-domiciled-regime in VK wordt afgeschaft

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2024

In het Verenigd Koninkrijk is aangekondigd dat het regime voor ‘non-domiciled residents’ gaat wijzigen vanaf 6 april 2025. Daarvoor in de plaats treedt een nieuwe regime in werking, het ‘four year foreign income and gains’ (FIG)-regime.

Bron: HM Treasury, Spring Budget 2024, 6 april 2024

Lees meer...

Betere digitale samenwerking en dienstverlening binnen de EU

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2024

De Europese Raad is akkoord met de Interoperable Europe Act. Deze verordening moet de samenwerking, dienstverlening en digitale uitwisseling tussen overheidsorganisaties in de EU verbeteren. Begin 2025 moet de verordening in werking zijn.

Bron: Ministerie van BZK, 4 maart 2024

Lees meer...

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en diploma-erkenning

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op de arbeidsmarkt in de grensregio’s en de diploma-erkenning bij grenswerkers. Uitgelegd wordt hoe de grensoverschrijdende diploma-erkenning binnen de EU verloopt.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 5 maart 2024

Lees meer...

ESA-pensioen niet onzuiver, uitkeringen belast in box 1

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2024

Een vrouw geniet een pensioen van de ESA (European Space Agency). De zuivere pensioenaanspraak heeft nooit de loonsfeer verlaten. De pensioenuitkeringen zijn dan belast in box 1 als (belastbaar) loon, ook voor zover opgebouwd voor 1995.

Bron: Hoge Raad, 23 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:272

Lees meer...

Afwijkende woonplaats niet aannemelijk gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2024

Voor de Europese Verordening 883/2004 is de woonplaats de normale woonplaats waar het centrum van de belangen zich bevindt. De inschrijving in een bevolkingsregister is niet doorslaggevend, maar wel uitgangspunt, totdat aannemelijk is dat de inschrijving niet klopt.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 januari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:73

Lees meer...

Uitkering uit ontslagstamrecht in 2017 belast in Malta

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2024

W woont in Malta en ontvangt uitkeringen uit een ontslagstamrecht. Op grond van het arbeidsartikel heeft Nederland het heffingsrecht. Maar voor 2017 kan W zich op grond van het gelijkheidsbeginsel beroepen op het pensioenartikel.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 7 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2727

Lees meer...

Uitgezonden in de VS wonende Nederlandse militair is in de VS belast

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2024

V is als militair uitgezonden naar de VS en is inwoner van de VS geworden. De uitzondering op de hoofdregel dat een militair belast is in de overheidsstaat is van toepassing. V’s loon komt ter heffing toe aan de woonstaat.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4255

Lees meer...

Thuiswerkende ambtenaar belast in overheidsland

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2024

D woont in Duitsland en werkt als Nederlands ambtenaar. D werkt 1 dag per week thuis. Haar loon van D is volledig belast in Nederland. Alleen als D uitsluitend in Duitsland werkt heeft Duitsland het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4256

Lees meer...

Inkomensverklaring is niet altijd meer nodig.

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2024

Wie als kwalificerende buitenlands belastingplichtige is aangemerkt en dat is gebleven hoeft geen nieuwe inkomensverklaring meer in sturen. Kwalificeert men voor de eerste keer of opnieuw, dan is de verklaring wel vereist.

Bron: Belastingdienst, 29 februari 2024

Lees meer...

Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt is per saldo niet belast

Carlo Douven Geschreven door
29-02-2024

Een zeevarende, werknemer bij een Nederlandse inhoudingsplichtig, werkt volledig buiten Nederland. Er is dan loonbelasting worden verschuldigd als het verdrag het heffingsrecht aan Nederland toewijst. De loonbelasting kan via de inkomstenbelasting terug gevraagd worden.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 27 februari 2024

Lees meer...

Periode kinderopvoeding in andere lidstaat telt mee voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2024

De in een andere lidstaat vervulde tijdvakken van kinderopvoeding moet Duitsland mee in aanmerking voor het uit te keren arbeidsongeschiktheidspensioen, nu betrokkene voor én na de kinderopvoeding uitsluitend in Duitsland heeft gewerkt.

Bron: Hof van Justitie EU, 22 februari 2024, ECLI:EU:C:2024:144.

Lees meer...

A1-verklaring is beslissend bij geschil premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2024

Rijnvarende Y heeft een A1-verklaring, die aangeeft dat Y in Nederland sociaal verzekerd is. De rechtbank is aan deze A1 gebonden. De ten onrechte betaalde premies in Liechtenstein zijn pas verrekenbaar nadat Liechtenstein deze heeft overgemaakt naar de SVB.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:21833

Lees meer...

Ook 30%-er kan kiezen om lucratief belang niet te belasten als ROW

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2024

W maakt gebruik van de 30%-regeling en heeft een lucratief belang. W maakt gebruik van de partiële buitenlandse belastingplicht en kiest er voor om de voordelen uit het lucratief belang niet als ROW te laten belasten, maar (onbelast) in box 2 te genieten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:60

Lees meer...

Vergelijkend overzicht regelgeving arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2024

Gepubliceerd is een vergelijkend naslagwerk (barrièremodel) van bevoegdheden, relevante instanties en regelgeving in België, Nederland en Noordrijn-Westfalen over de huisvesting en tewerkstelling van arbeidsmigranten.

Bron: EURIEC, 21 november 2023

Lees meer...

Portugese NHR-regime belemmert niet verdragsinwonerschap

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2024

K woont in Portugal en is daar een 'residente não habitual of non-habitual resident' (NHR-regime). Ten gevolge daarvan belast K Portugal lager dan reguliere inwoners van Portugal. Voor de toepassing van het belastingverdrag is P inwoner van Portugal.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 februari 2024

Lees meer...

Maximaal 15%-bronheffing verrekenbaar op dividenden

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2024

P ontvangt dividenden uit Zwitserland en Italië. Op grond van de belastingverdragen met beide landen mag P maximaal 15% bronheffing verrekenen. Het maakt daarbij niet uit dat de feitelijke bronheffing hoger is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9660

Lees meer...

Substantieel werken in woonland en werken in derde-landen?

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2024

W woont in Duitsland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt geen substantieel (< 25%) deel in zijn woonland. De Duitse rechter vraagt het Hof van Justitie EU of bij de bepaling van het substantieel deel, werken in een derde land meetelt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 december 2023, C-743/23.

Lees meer...

Nog geen concrete fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2024

Er zijn nog geen concrete uitzichten op fiscale afspraken met Duitsland en België over het thuiswerken van grenswerkers. De hoop is gevestigd op afspraken in EU- en OESO-verband. De Belgische regering heeft dit als voorzitter van de Raad van de EU geagendeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 februari 2024

Lees meer...

Indienen verkeerde, niet uitgereikte, biljet leidt tot verzuimboete

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2024

Aan Y is een aangiftebiljet uitgereikt voor niet-inwoners. Y levert een biljet in voor inwoners. Na contact tussen Y en de inspecteur heeft Y geen ander biljet ingediend. De opgelegde ambtshalve aanslag en de verzuimboete zijn juist.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:330

Lees meer...

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2024

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Lees meer...

Overgangsrecht 30%-regeling en wisseling werkgever

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2024

Als een werknemer met de 30%-regeling gewisseld is van werkgever en enige tijd niet gewerkt heeft, is geen sprake van een onderbreking voor het overgangsrecht van toepassing voor de aftopping en versobering van de 30%-regeling en de afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

Lees meer...

Bijbaantje leidt tot verlies recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2024

W verblijft tijdelijk om studieredenen in Nederland. Na de studie neemt W een bijbaantje. Een dag later gaat zij een andere arbeidsovereenkomst aan en verzoekt toepassing van de 30%-regeling. De bijbaan staat aan de toepassing van de 30%-regeling in de weg.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2024:179

Lees meer...

Lijfrente-uitkeringen inwoner Filipijnen in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2024

A woont op de Filipijnen en geniet een lijfrente-uitkering uit Nederland. De lijfrente-uitkeringen zijn laste van de winst van de verzekeringsmaatschappij gekomen en daardoor op grond van het pensioenartikel belast in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2023, ECLI:NL:HR:2024:215

Lees meer...

Inwoner Indonesië heeft geen recht op Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2024

Een inwoner van Indonesië claimt ten onrechte in de Nederlandse aangifte heffingskortingen en aftrek zorgkosten. Hij is geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige, omdat hij niet woont binnen de landenkring (EU/EER/Zwitserland/BES).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3024

Lees meer...

AOV-premie betaald aan verzekeraar in Guernsey is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2024

De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt aan een in Guernsey gevestigde verzekeraar zijn niet aftrekbaar. De verzeker is geen toegelaten verzekeraar in de zin van de Wet IB (art. 3.126).

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3492

Lees meer...

Kennismigrantenregeling: Werknemerspremie pensioen is onderdeel brutoloon

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2024

Bij de vaststelling van het bruto maandloon voor het salariscriterium van de kennismigrantenregeling kan de premie die de werknemer betaalt voor het pensioen meegenomen worden. De werkgeverspremie daarentegen telt niet mee.

Bron: IND, Nieuwsbrief zakelijk, 20 december 2023

Lees meer...

Meldplicht WagwEU versoepeld voor onderwijssector

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2024

Werkgevers van werknemers die naar Nederland worden gedetacheerd om onderwijs te geven of onderzoek te verrichten, zijn per 1 januari 2024 uitgezonderd van de meldplicht (postedworkers.nl). Dit geldt ook voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen.

Bron: Postedworkers.nl, 1 januari 2024

Lees meer...

Heffingskortingen niet-inwoners op basis Nederlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2024

Voor de bepaling van het premiedeel van de diverse inkomensafhankelijke heffingskortingen van niet-inwoners, moet uitgegaan worden van het Nederlandse inkomen (hfdst. 7 Wet IB), tenzij een speciale bepaling anders bepaalt.

Bron: A-G Koopman, 19 januari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:79

Lees meer...

Gezinsleden Nederlandse ambtenaar in EU/EER/Zw niet meer verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2024

De sociale verzekeringspositie van gezinsleden van ambtenaren die binnen de EU, EER of Zwitserland wonen is per 1 januari 2024 gewijzigd. Ook als ze niet werken en geen kortlopende uitkering ontvangen zijn ze in het woonland verzekerd.

Bron: Nieuwsbrief BDZ, 30 januari 2024

Lees meer...

Korting looptijd, wisseling werkgever en deelmaand na versobering 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2024

Als de 30%-regeling wordt aangevraagd met een verkorte looptijd, dan wordt gekort aan de achterkant voor de toepassing van de verlaagde percentages. Bij een wisseling werkgever wordt gekort aan de voorkant. Als het percentage wijzigt gedurende een loontijdvak, dan moeten de percentages tijdsevenredig toegepast worden.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 1 februari 2023, KG:041:2023:2, 3 en 4

Lees meer...

Wetenschappelijke master aan een HBO-opleiding en de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2024

Een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is ten onrechte afgewezen. Betrokkene heeft weliswaar geen master behaald in het wetenschappelijk onderwijs, maar wel een geaccrediteerde wetenschappelijke master behaald aan een HBO-opleiding.

Lees meer...

Ook aangiften C en M moeten op 1 mei binnen zijn

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2024

De C-aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen en de M-aangifte voor migranten moeten twee maanden eerder binnen zijn dan eerdere jaren. De aangiften moeten vóór 1 mei 2024 binnen zijn en niet zoals eerdere jaren vóór 1 juli.

Bron: WoltersKluwer, Taxlive, 19 januari 2024

Lees meer...

Wereldinkomen is van belang bij NINBI-beschikking

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2024

P woont in België en ontvang AOW en een pensioen uit zijn Nederlandse pensioen-BV. Bij de berekening van de zorgbijdrage die P moet betalen aan het CAK moet worden uitgegaan van het wereldinkomen, ook voor zover inkomen niet belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2459

Lees meer...

Korting AOW acceptabel, na aanbod vrijwillige verzekering

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2024

A was bijna 18 jaar sociaal verzekerd in Duitsland, maar niet volledig, omdat A een mini-job had in Duitsland. De korting van 18 jaar op de AOW is dan terecht. Dit is ook evenredig omdat de SVB heeft aangeboden dat A zich vrijwillig kan verzekeren voor deze periode.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 21 december 2023 ECLI:NL:CRVB:2023:2534

Lees meer...

Nieuw verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2024

Het verzoek om toepassing van de 30%-regeling is terecht afgewezen. Er is geen mogelijkheid in de regelgeving tot heroverweging of wijziging van een onherroepelijke beschikking voor toepassing van de 30%-regeling en de daarin vermelde looptijd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2457

Lees meer...

Duitse visie op verdragstoepassing arbeidsinkomsten

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2024

In Duitsland is een uitgebreid besluit gepubliceerd over de toepassing van belastingverdragen bij inkomsten uit niet zelfstandige arbeid. O.a. komen aan de orde ontslagvergoedingen, opties en dat de 30%-vergoeding belast is in Duitsland (Ruckfallklausel).

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 12 december 2023, IV B 2 - S 1300/21/10024 :005

Lees meer...

A-G: In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2024

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Conclusie A-G Ettema, 22 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1210

Lees meer...

Waardeoverdracht van pensioen in het buitenland kan geruisloos

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2024

Als een inwoner van Nederland een buitenlands, bijv. Belgisch, pensioen heeft, is bij een waardeoverdracht binnen dat land geen sprake van afkoop als sprake blijft van een in dat land gebruikelijk pensioen. De overdracht kan ook plaatsvinden op de pensioeningangsdatum.

Bron: Belastingdienst Kennisgroep, 18 januari 2024

 

Lees meer...

Aftrek ter voorkoming dubbele belasting strandt op bewijslast

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2024

P woont in Nederland en claimt een aftrek ter voorkoming van dubbele werkzaamheden voor zijn werkzaamheden in diverse landen. Daar P geen bewijs levert over de feitelijke aanwezigheid in de diverse landen, heeft hij geen recht op aftrek.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2854

Lees meer...

Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is uit

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 van de Belastingdienst is uit. De recente wijzigingen van de 30%-regeling worden toegelicht. Ook wordt kort ingegaan op de kaderovereenkomst telewerken voor de sociale zekerheid.

Bron: Belastingdienst, 19 januari 2024

Lees meer...

Uitleg verdrag Duitsland-Luxemburg bij thuiswerken

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2024

Duitsland en Luxemburg hebben afspraken gemaakt over uitleg van hun belastingverdrag. Het gaat over het thuiswerken van werknemers en overheidspersoneel. Het uitgangspunt is dat thuiswerken in het woonland belast is, waarbij een thuiswerkregeling dit deels voorkomt.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 15 januari 2024

Lees meer...

Thuiswerken en sociale zekerheid in een bijzondere tijdelijke situatie

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2024

Y werkt sinds haar emigratie naar Nederland 20 dagen voor de Duitse werkgever Z op kantoor en twee dagen thuis, hetzelfde arbeidspatroon als voor de migratie. Na de 20 dagen wordt Y ziek. Z heeft niet bewust ingestemd met structureel werken in Nederland. Y is sociaal verzekerd in Duitsland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 14 december 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2466

Lees meer...

Kosten A1-verklaring zijn geen Extraterritoriale-kosten, maar ...

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

Een aanvraag of verlenging van een A1-verklaring is geen loon. Als het gaat om een A1-verklaring voor werken in meerdere landen, is wel sprake van loon, maar kan dit aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Lees meer...

Aanvraag tewerkstellingsvergunning is geen loon, evt. verblijfsdeel wel

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

De aanvraag of omzetting van een tewerkstellingsvergunning is geen loon. Bij een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid ligt dat anders. De kosten die zien op de vergunning voor verblijf zijn wel loon.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Lees meer...

Nederlander werkzaam voor EOB heeft geen vrijstelling box 3

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2024

M is sinds 1990 werkzaam bij het Europees Octrooibureau (EOB) in Rijswijk, heeft de Nederlandse nationaliteit en woont sinds 1977 onafgebroken in Nederland. De vrijstelling in box 3-voor bepaalde medewerkers van de EOB geldt niet voor M.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 september 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2218

Lees meer...

Lump sum-uitkering Iers pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2024

A woont in Nederland en ontvangt een afkoopsom uit een Iers ‘Pension- and Death-benefit-Plan’. Haar overleden man heeft het pensioen opgebouwd. De afkoopsom is in Nederland belast loon waarover Nederland het heffingsrecht heeft.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2861

Lees meer...

Overgangsregeling pensioenen verdrag Duitsland niet voor AOW

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2024

De overgangsregeling voor pensioenen die gold tot 2021 door de wijziging van het belastingverdrag met Duitsland vanaf 2016 is niet van toepassing op de Nederlandse AOW-uitkering van een inwoner van Duitsland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2860

Lees meer...

Inwoner België krijgt Nederlandse fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2024

T woont in België. Door het box 3-inkomen voldoet T niet aan de 90%-eis voor de kwalificerende buitenlands belastingplicht. T heeft geen zodanig inkomen dat België fiscale tegemoetkomingen kan verlenen. T heeft dan recht op Nederlandse tegemoetkomingen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8594

Lees meer...

V&A over conserverende aanslag en zekerheidsstelling

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2024

Bij een conserverende aanslag ter zake van een pensioen in eigen beheer bij een vennootschap binnen de EU kan de ontvanger geen zekerheid verlangen. Bij een conserverende aanslag met meerdere bestanddelen gelden per deel de regels voor uitstel van betaling en zekerheid.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 8 januari 2024

Lees meer...

Tijdsevenredige verlaging premiedeel heffingskorting bij migratie

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2024

M emigreert in augustus naar Denemarken en heeft nadien geen Nederlandse inkomsten meer. Het belasting- en premiedeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden dan dwingendrechtelijk tijdsevenredig verlaagd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8724

Lees meer...

Subject to tax-bepaling België werkt niet als Nederland vrijstelt

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2024

A woont in België. Het loon is op grond van het arbeidsartikel voor internationaal vervoer (art. 15, lid 3) in het belastingverdrag belast in Nederland. Dat is ook het geval als Nederland het loon vrijstelt.

Bron: (Belgisch) Hof van Cassatie, 26 oktober 2023

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag Nederland - Kirgizië

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2024

Nederland heeft op 5 december 2023 een nieuw belastingverdrag met Kirgizië gesloten. De tekst is gepubliceerd. Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.

Bron: Tractatenblad 22 december 2023, nr. 146

Lees meer...

Huisvestingskosten en aanwijzing als extraterritoriale kosten

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2024

5 antwoorden zijn gepubliceerd over het aanwijzen van vergoedingen voor eerste of dubbele huisvestingskosten als ET-kosten. Naast de 30%-regeling kunnen ET-kosten aangewezen worden als aan het gebruikelijkheidscriterium is voldaan. Voor eerste huisvestingskosten kan dat niet.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 28 december 2023

 

Lees meer...

Ambtshalve herziening 30%-beschikking is mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2024

Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is per 1 januari 2024 gewijzigd om mogelijk te maken dat een onjuiste 30%-beschikking ambtshalve, na het verstrijken van de bezwaartermijn, in het voordeel van belanghebbende kan worden herzien door de inspecteur.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 december 2023

Lees meer...

Materieel werkgeversbegrip geldt ook bij werken voor vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2024

Portugese uitzendkrachten hebben een formele werkgever in Portugal. Ze werken in Nederland voor een vaste inrichting van een Belgische vennootschap. De Belgische vennootschap is materieel de werkgever voor het verdrag. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8321

Lees meer...

30%-regeling en verwerking in de aangifte LH

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2024

In een besluit wordt bevestigd dat na de aanvraag of herziening van een 30%-beschikking met toepassing van een correctiebericht alsnog de 30%-regeling mag worden toegepast. Een correctiebericht kan overigens alleen gebruikt worden om fouten te herstellen.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 december 2023

Lees meer...

Rapportage arbeidsmigranten 2023 en jaarplan 2024 Arbeidsinspectie

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2023

De jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Ook is het jaarplan 2024 van de Arbeidsinpectie bekend gemaakt. (SZW 1/12).

Bron: Ministerie van SZW,10 en 11 december 2023

Lees meer...

Eindejaarsbesluit bevat wijzigingen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2023

In het besluit wordt het uitvoeringsbesluit loonbelasting aangepast aan de versobering van de 30%-regeling. Ook wordt een formele mogelijkheid in het leven geroepen dat de inspecteur de 30%-beschikking onder voorwaarden kan herzien.

Bron: Staatsblad 27 december 2023, 511 - Eindejaarsbesluit 2023

Lees meer...

Inkomensverklaring niet meer jaarlijks verplicht

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2023

Een jaarlijkse inkomensverklaring om aangemerkt te worden als kwalificerende buitenlands belastingplichtige is niet meer nodig. Als men eerder een verklaring heeft verstrekt en onafgebroken gekwalificeerd heeft, is alleen nog op verzoek van de inspecteur bewijs nodig.

Bron: Staatsblad 2023, 511 - Eindejaarbesluit 2023

Lees meer...

Gevolgen arresten internationale waardeoverdrachten pensioen

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2023

Zoals verwacht vervallen de voorwaarden van het afkoopverbod en de aansprakelijkstelling. De Pensioenwet en het besluit internationale aspecten pensioen worden aangepast. Voor het overige blijven de voorwaarden gelden. De staatssecretaris gaat de gevolgen bewaken.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 december 2023

Lees meer...

Berekening middeling bij gedeeltelijke premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2023

Als een belastingplichtige in een jaar (deels) niet premiepichtig is worden de premies volksverzekeringen niet mee in aanmerking genomen. Alleen de inkomstenbelasting wordt betrokken bij de berekening van de herrekende belasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 december 2023

Lees meer...

Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2023

Het besluit over ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties en de toepassing belastingverdragen is aangepast naar aanleiding van het arrest van 14 oktober 2002. De heffing hangt mede af van het moment waarop het toepasselijk verdrag is gesloten.

Bron: Staatscourant, 22 december 2023, nr. 31183

Lees meer...

Pensioen Belgische pensionado is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2023

W woont in België en geniet pensioenuitkeringen uit Nederland die in België niet belast zijn. W heeft hierover in België geprocedeerd. De inspecteur heeft hierover rechtmatig gegevens uitgewisseld met België. Nederland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8322

Lees meer...

Bewijslast Schumacker-doctrine rust op belanghebbende

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

P woont in Duitsland en claimt in Nederland fiscale faciliteiten. P overlegt geen inkomensverklaring en maakt het recht op Nederlandse fiscale faciliteiten niet aannemelijk. De inspecteur hoeft niet zelf in Duitsland navraag te doen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 november 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:8028

Lees meer...

Besluit materiële werkgeversbegrip voor verdragstoepassing geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Het besluit over de uitleg van het materiële werkgeversbegrip in het artikel voor niet zelfstandige arbeid in belastingverdragen is aangepast naar aanleiding van het arrest van14 oktober 2002. Er is nu meer van belang wanneer het toepasselijk verdrag is gesloten.

Bron: Staatscourant, 21 december 2023, nr. 31181

Lees meer...

Cyprusconstructie met internationale chauffeurs strandt

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2023

Een Nederlands transportbedrijf maakt gebruik van chauffeurs die ingeschreven zijn bij een Cypriotisch adviesbureau. De rechter vindt dat er een dienstbetrekking bestaat tussen de chauffeurs en het transportbedrijf.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6462

Lees meer...

Systematiek verrekenen buitenlandse bronheffing strijdig met EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2023

De A-G stelt aan de Hoge Raad voor eerst de buitenlandse bronheffingen te gaan verrekenen en daarna de heffingskortingen toe te passen. De nu in de wet opgenomen omgekeerde volgorde acht hij in strijd met het vrij verkeer van kapitaal.

Bron: A-G Koopman, 1 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1097

 

Lees meer...

Nieuws