Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Collegegeld buitenlandse student - fiscaal aftrekbaar?

Bastiaan Didden Door
15-07-2024
Een student uit India heeft in 2018 voorafgaand aan het volgen van een studie aan een Nederlandse universiteit, collegegeld betaald. In hoeverre komt deze student in aanmerking voor aftrek scholingsuitgaven (in de zin van het thans vervallen art. 6.40 Wet IB 2001)? Op 12 juli jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze zaak. Bron: Rechtspraak.nl, Hoge Raad, 12 juli 2024
Lees meer...

Stand van de uitvoering 2024 - CAK - knelpunten en oplossingen

Bastiaan Didden Door
12-07-2024

In juni 2024 is de Stand van de Uitvoering CAK 2024 gepubliceerd. In dit document wordt ingegaan op knelpunten waarmee de CAK wordt geconfronteerd in de praktijk. Eveneens worden oplossingen aangedragen. Een van de knelpunten en oplossingen ziet op een internationale situatie.

Bron: hetCAK.nl, 'Stand van de Uitvoering CAK 2024', 4 juni 2024

Lees meer...

Studiebeurs ontvangen via Erasmus+-programma: fiscale consequenties houdbaar?

Bastiaan Didden Door
10-07-2024

Op 4 juli 2024 is een conclusie van A-G Szpunar bij het Hof van Justitie gepubliceerd. Deze conclusie ziet op een Kroatische casus waarbij de vraag is voorgelegd of een studiebeurs ontvangen via het Erasmus+-programma nadelige invloed mag hebben op de vaststelling van de Kroatische inkomstenbelasting. Volgens de A-G is een dergelijke regeling EU-rechtelijk gezien niet houdbaar.

Bron: curia.europa.eu, conclusie A-G Szpunar van 4 juli 2024, C-277/23

Lees meer...

Verplichte AOV voor zelfstandigen – internetconsultatie

Bastiaan Didden Door
10-07-2024

Tot en met 23 juli 2024 staat de mogelijkheid open om te reageren op het wetsvoorstel 'Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen'. Deze wet voorziet in een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In de zeer uitgebreide memorie van toelichting is ook oog voor denkbare internationale aspecten.

Bron: Internetconsultatie.nl, 'Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen', 11 juni - 23 juli 2024

Lees meer...

Beoordeling arbeidsrelaties: volop ontwikkelingen

Bastiaan Didden Door
09-07-2024

Eind juni 2024 zijn naar aanleiding van een WOO-verzoek ter zake van het Deliveroo-arrest (ECLI:NL:HR:2023:443) stukken gepubliceerd die inzicht geven in de wijze waarop de Belastingdienst de beoordeling van arbeidsrelaties aanvliegt. Verder is 5 juli 2024 een conclusie van A-G de Bock gepubliceerd inzake de vraag of schoonmakers in dienstbetrekking werkzaam waren bij het Helpling-platform.

Bron: Rijksoverheid, ‘Besluit op Woo-verzoek over Deliveroo-arrest’, 26 juni 2024 & Rechtspraak.nl, ECLI:NL:HR:2023:443

Lees meer...

Aangifte dividendbelasting - verplicht digitaal per 1 juli 2024

Bastiaan Didden Door
08-07-2024

Met ingang van 1 juli 2024 dient digitaal aangifte dividendbelasting te worden gedaan. Voor dividenduitkeringen tot en met 2023 is het wel nog mogelijk om via papier aangifte dividendbelasting te doen.

Bron: Belastingdienst.nl, 'Aangifte en opgaaf dividendbelasting vanaf 1 juli alleen nog online', 1 juli 2024

Lees meer...

Richtlijn Tijdelijke bescherming met 1 jaar verlengd

Bastiaan Didden Door
04-07-2024

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) is voor de derde keer verlengd en wel tot en met 4 maart 2026. Oekraïners kunnen zodoende tot voornoemde datum aanspraak maken op verblijf, medische zorg, onderwijs en werk.

Bron: Rijksoverheid.nl, 'Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2026', 25 juni 2024.

Lees meer...

Revenue rule - invorderingsmogelijkheden in landen buiten de EU

Bastiaan Didden Door
03-07-2024

Op 17 juni 2024 is naar aanleiding van een WOO-verzoek een notitie gepubliceerd die kort en bondig de zogenoemde ‘revenue rule’ beschrijft in relatie tot de invorderingsmogelijkheden van de Belastingdienst in landen buiten de EU. Eveneens komt ook wederzijdse administratieve bijstand ter sprake.

Bron: open.overheid.nl, 17 juni 2024

Lees meer...

Stand van zaken aanpassing Verordening 883/2004: Nederlandse visie

Bastiaan Didden Door
03-07-2024

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in juni 2024 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de in 2016 gestarte herziening van de Europese socialezekerheidsverordening (Verordening 883/2004).

Bron: Tweedekamer.nl, Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni, 13 juni 2024

Lees meer...

Duitse visie ten aanzien van home-office vaste inrichting

Bastiaan Didden Door
02-07-2024

Bij grensoverschrijdend thuiswerken kan de vraag worden opgeworpen of een thuiswerkplek als vaste inrichting kan worden gezien. De afdronk is dat daar onder voorwaarden niet snel sprake van is, zo leert ook de in november 2023 gesloten overeenkomst tussen Nederland en België (Stcrt. 2023, 33856). Een dergelijke overeenkomst is er niet met Duitsland. Wel is eerder dit jaar een BMF-Schreiben gepubliceerd waarin de Duitse visie ten aanzien van voornoemde vraag is opgenomen.

Bron: Bundesfinanzministerium, BMF-Schreiben ‘Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO)’, 5 februari 2024

Lees meer...

Nieuw convenant ET-kosten - Belastingdienst en uitzendbranche

Bastiaan Didden Door
01-07-2024

Op 6 juni 2024 is een nieuwe versie van het zogenoemde 'ET-kostenconvenant' tussen de Belastingdienst en de uitzendbranche (NBBU - Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen & ABU - Algemene Bond Uitzendondernemingen) gesloten en gepubliceerd. Dit convenant is daarmee een update van de in 2010 gepubliceerde versie. In de annex bij het op het 6 juni 2024 gesloten convenant wordt ingegaan op de toepassing van ET-kosten (extraterritoriale kosten) voor een uit een ander land afkomstige uitzendwerknemer.

Bron: NBBU, Nieuws, 'Uitzendbranche sluit vernieuwd ET-convenant met de Belastingdienst', 21 juni 2024

Lees meer...

Verzwegen Spaanse banktegoeden: terecht in Nederland belast plus boetes

Marco Wijnberg Geschreven door
28-06-2024

Hof Den Haag oordeelt dat Nederland Spaanse rente terecht forfaitair in de heffing betrekt. Dat de Spaanse vermogensbelastingwet een vrijstelling kent voor vermogensbestanddelen van niet-ingezetenen tot een bedrag van € 700.000 maakt dit niet anders.De inspecteur verzocht belanghebbende om informatie te verstrekken over tien in Spanje aangehouden bankrekeningen, die hij niet in zijn IB-aangiften als box 3-vermogen heeft verantwoord. Naar aanleiding van de door de Spaanse autoriteiten verstrekte bankgegevens legt de inspecteur IB-navorderingsaanslagen op. De inspecteur legt eveneens verzuimboeten op wegens grove schuld. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de navorderingsaanslagen terecht zijn opgelegd. Dat de Spaanse regelgeving bepaalt dat vermogensbestanddelen van niet-ingezetenen tot een bedrag van € 700.000 zijn vrijgesteld van belastingheffing, kan niet baten, omdat deze regelgeving niet in Nederland geldt. De inspecteur heeft doen blijken dat sprake is van grove schuld. De boetebedragen zijn passend en geboden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 27 februari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:906

Lees meer...

Erwerbsminderungsrente betaald door Deutsche Rentenversicherung wordt aangemerkt als sociaalzekerheidspensioen

Marco Wijnberg Geschreven door
27-06-2024

Standpunt Belastingdient: Een inwoner van Nederland ontvangt een Erwerbsminderungsrente vanuit Duitsland. Deze uitkering wordt betaald door de Deutsche Rentenversicherung. Is de Erwerbsminderungsrente een socialezekerheidsuitkering waarop artikel 17, derde lid, van het verdrag Nederland-Duitsland van toepassing is? Nee, de Erwerbsminderungsrente die wordt betaald door de Deutsche Rentenversicherung wordt op grond van artikel XIII van het protocol bij het Verdrag aangemerkt als een “sociaalzekerheidspensioen”. Dat betekent dat niet artikel 17, derde lid, maar artikel 17, eerste of tweede lid, Verdrag van toepassing is.

Bron: Standpunten Belastingdienst, 26 juni 2024

Lees meer...

Artikel 15, derde lid, Verdrag NL-BEL stelt geen nadere voorwaarden aan de exploitatie van een schip

Marco Wijnberg Geschreven door
26-06-2024

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag stelt dat voor de toepassing van art. 15 lid 3 Verdrag Nederland-België geen nadere voorwaarden worden gesteld aan de exploitatie van een schip.

Bron: Standpunten Kennisgroepen, 25 juni 2024

Lees meer...

Handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025 is nog steeds de ambitie

Marco Wijnberg Geschreven door
24-06-2024

Het kabinet blijft van plan om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid volledig op te heffen.Er wordt niet gewacht met het opheffen van het handhavingsmoratorium tot de verduidelijking van wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht is ingevoerd. Het kabinet blijft van plan om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. Dat laat staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit weten in antwoord op Kamervragen. Tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 15 februari 2024 heeft de staatssecretaris aangegeven dat het opheffen van het handhavingsmoratorium als randvoorwaarde kent dat daarnaast ook de wetgeving op het terrein van het arbeidsrecht moet worden verduidelijkt.

Bron: Kamerstukken, 20 juni 2024

Lees meer...

Collegegeld buitenlandse student aftrekbaar als scholingsuitgaven

Marco Wijnberg Geschreven door
21-06-2024

Bij het Hof 's-Hertogenbosch is in geschil of scholingsuitgaven zijn betaald gedurende de periode dat belanghebbende binnenlands belastingplichtig is. Het Hof oordeelt dat belanghebbende recht heeft op aftrek van scholingsuitgaven voor het door haar betaalde collegegeld, omdat de betaling het karakter had van een waarborgsom en er dus sprake is van een depotstorting. Het collegegeld is pas verschuldigd op het moment van definitieve inschrijving, en die vond plaats nadat de verblijfsvergunning was afgegeven.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1921

Lees meer...

Buitenlandbijdrage Zorgverzekeringwet is niet met IB te verrekenen

Marco Wijnberg Geschreven door
20-06-2024

Belanghebbende woonde sinds 1997 in Spanje, waar hij een AOW-uitkering ontving en pensioenuitkeringen van drie Nederlandse pensioenfondsen. Op die uitkeringen werd een buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden. Hij vermeldde deze buitenlandbijdragen in zijn aangiften IB als loonheffing, maar de inspecteur corrigeerde de aangiften en verrekende de buitenlandbijdragen niet als voorheffing. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het daarmee eens. Gelet op artikel 9.2 Wet IB 2001 was de buitenlandbijdrage geen voorheffing die verrekenbaar is met de op de aanslag verschuldigde IB.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1918

Lees meer...

Duitsland werkt aan snellere visumprocedures buitenlandse werknemers

Marco Wijnberg Geschreven door
19-06-2024

Duitsland is bezig de visumprocedures voor werknemers uit het buitenland te versnellen om zo nijpende personeelstekorten tegen te gaan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock wordt hier extra spoed achter gezet, onder meer door digitalisering. Dat zei ze tijdens een bijeenkomst van haar politieke partij, de Groenen.

Bron: ANP, 18 juni 2024

Lees meer...

EU-taskforce telewerken vindt geen oplossing: OESO moet het doen

Marco Wijnberg Geschreven door
18-06-2024

De taskforce telewerken, die onder het Belgische voorzitterschap van de EU was opgericht om oplossingen te vinden voor de belastingheffing op telewerk, heeft geen consensus kunnen bereiken. Dat is gebleken tijdens het onlangs gehouden Cross-Border Workers Colloquium waar de resultaten van de taskforce zijn gepresenteerd. De taskforce heeft aangegeven dat de kwesties rond belastingheffing niet uitsluitend Europees zijn. De taskforce is daarom tot de conclusie gekomen dat de OESO een beter forum is om dit te onderzoeken. De OESO heeft voor de rest van dit jaar bijeenkomsten gepland in werkgroepen die zich zullen bezighouden met dit onderwerp. De fiscale behandeling van de inkomsten verdiend met telewerken zijn essentieel voor de arbeidsmobiliteit en het aantrekken van talent.

Bron: Nieuwsbrief SOFIE, 11 juni 2024

Lees meer...

Evaluatie extraterritoriale kosten- en 30%-regeling openbaar

Marco Wijnberg Geschreven door
17-06-2024

Onderzoeksbureau SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de extraterritoriale kosten- en 30%-regeling. Daaruit blijkt dat de 30%-regeling doeltreffend is door het aantrekken van kennismigranten en daarmee een bijdrage kan leveren aan het vestigingsklimaat. Bij afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht is het voor vermogende werknemers door de 30%-regeling nog steeds aantrekkelijk om naar Nederland te komen. De ETK-regeling is wegens niet-gebruik deels doeltreffend in het vergoeden van werkelijke kosten.

Bron: Kamerbrief Aanbieding rapport Evaluatie ETK en 30%-regeling, 14 juni 2024

Lees meer...

Hof: binnenlands belastingplichtig ondanks gedeeltelijk verblijf in Zwitserland

Marco Wijnberg Geschreven door
14-06-2024

Het Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat een belanghebbende fiscaal inwoner is van Nederland, ondanks het feit dat hij, gescheiden van zijn partner maar nog wel gehuwd, deels in Zwitserland leeft. In geschil is of hij fiscaal inwoner is van Nederland en (navorderings)aanslagen IB/PVV terecht zijn opgelegd. Hij is gehuwd gebleven, verbleef het grootste deel van de tijd, namelijk gedurende 241 dagen, in Nederland in de woning van zijn echtgenote, met wie hij onroerende zaken bezat, en deed ook regelmatig pintransacties in Nederland. Ook maakte hij gebruik van de Nederlandse gezondheidszorg en hanteerde hij Nederlandse postadressen. Het hoger beroep is ongegrond.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 5 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1872

Lees meer...

Deadline 30 juni 2024 nadert voor thuiswerkende telewerkers

Marco Wijnberg Geschreven door
13-06-2024

Werkgevers met internationale telewerkers moeten vóór 1 juli 2024 actie ondernemen om te voorkomen dat deze mogelijk onder het socialezekerheidsstelsel van hun woonland vallen en dat ze daarom in de periode van 1 juli 2023 tot 1 juni 2024 niet aan de socialezekerheidsverplichtingen voldoen. In de meeste gevallen zal dit ook leiden tot een verplichte buitenlandse salarisadministratie voor de werkgever. Vanaf 1 juli 2024 moet het A1-certificaat binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden worden aangevraagd.

Bron: Website SVB, juni 2024

Lees meer...

Nederland mag publiekrechtelijk deel ABP-uitkering aan Franse inwoner belasten

Marco Wijnberg Geschreven door
12-06-2024

X woont in Frankrijk en ontvangt een ABP-uitkering. De Franse Belastingdienst legt een aanslag op waarbij ze de gehele ABP-uitkering belast. De Nederlandse Belastingdienst belast dezelfde uitkering voor bijna 50%. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur het publiekrechtelijke deel van de ABP-uitkering terecht heeft belast. Volgens de hoofdregel van het belastingverdrag mag Frankrijk heffen over pensioenuitkeringen van inwoners van Frankrijk, onder voorbehoud dat Nederland mag heffen over het publiekrechtelijke deel van pensioenuitkeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 juni 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3632

Lees meer...

Buitenlandse arbeidskracht krijgt naheffing accijns in illegale sigarettenfabriek

Marco Wijnberg Geschreven door
11-06-2024

Belanghebbende wordt door de FIOD aangetroffen in een illegale sigarettenfabriek met bijna 9 miljoen onveraccijnsde sigaretten. Er zijn meerdere buitenlandse arbeidskrachten aanwezig, waaronder X. Uit de Accijnsrichtlijn volgt dat een persoon die bij het voorhanden hebben van accijnsgoederen betrokken is, kan worden aangemerkt als de persoon die de verschuldigde accijns moet voldoen. Belanghebbende wordt risicoaansprakelijk geacht voor de onveraccijnsde goederen. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat een naheffingsaanslag terecht aan X is opgelegd. Ook het argument van X dat sprake is van een werkgever/werknemer-relatie tussen de huurder van de loods en de arbeidskrachten slaagt niet.

Bron: Hof 's-Hertogenbosch, 29 mei 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1789

Lees meer...

Nieuwe immigratieregels in Denemarken per 1 juli 2024

Marco Wijnberg Geschreven door
10-06-2024

De regering van Denemarken voert nieuwe immigratieregels in. Vanaf 1 juli 2024 gelden er wijzigingen voor kortetermijnwerkers, vereisten voor een herenigingsvisum, bankvereisten en meer. Deze wijzigingen zijn bedoeld om Deense bedrijven te ondersteunen bij het efficiënter werven van internationale werknemers en meer flexibiliteit te bieden voor kortlopende projecten en specifieke taken. 

Bron: envoyglobal.com, 5 juni 2024

Lees meer...

Partiële buitenlandse belastingplicht en lucratiefbelangregeling gaan niet samen

Marco Wijnberg Geschreven door
07-06-2024

Volgens Staatssecretaris Van Rij van Financiën kan de doorstootverplichting in de lucratiefbelangregeling niet samengaan met de optionele partiële buitenlandse belastingplicht. Dat antwoordt Van Rij op Kamervragen naar aanleiding van de ophef over twee expat-managers van Action die buiten bereik van de fiscus bleven. De samenloop tussen beide regelingen kan er volgens van Rij niet toe leiden dat geen belastingheffing plaatsvindt terzake van het lucratieve belang. Per 2025 wordt de partiële buitenlandse belastingplicht voor nieuw ingekomen werknemers die gebruikmaken van de 30%-regeling sowieso afgeschaft. Van Rij gaat ook nog in op vragen over ondermeer de regeling voor vergoeding van extraterritoriale kosten en de 30%-regeling, met name wat betreft het uitruilen van door brutoloon tegen vergoedingen voor extraterritoriale kosten.

Bron: Kamerstukken, 30 mei 2024

Lees meer...

SVB: internationale dienstverlening onder druk

Marco Wijnberg Geschreven door
06-06-2024

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan het controleren van de hoogte van AOW-uitkeringen, premies en toeslagen aan mensen in het buitenland amper nog aan. De SVB geeft aan dat zij de kwaliteit en tijdigheid niet meer kan borgen op het niveau dat past bij een moderne dienstverlener. De SVB heeft hierover een zogenaamde Knelpuntenbrief gepubliceerd. Het probleem zit vooral bij de internationale dienstverlening, die volgens de SVB te complex en arbeidsintensief is geworden. Ongeveer de helft van het personeel is alleen nog maar bezig met het opvragen van documenten en informatie over mensen die over de grens wonen en werken, zo'n 13 procent van de uitkeringsgerechtigden. De SVB roept daarom op om de uitvoering van de AOW te vereenvoudigen.

Bron: SVB, Knelpuntenbrief IV, 30 mei 2024

Lees meer...

Implementatie herziene Europese blauwe kaart

Marco Wijnberg Geschreven door
05-06-2024

In de Ministerraad is aangenomen dat de implementatie van de herziene Europese blauwe kaart in Nederland voortgang zal krijgen. Deze Europese blauwe kaart beoogt een aantrekkelijkere en effectievere regeling te realiseren voor hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen, door middel van snellere procedures, soepelere en inclusievere toelatingscriteria en uitgebreidere rechten. De staatssecretaris van J&V zal een besluit met nader rapport doen vaststellen.

Bron: Notulen Ministerraad, 24 mei 2024

Lees meer...

Ierland past kaderovereenkomst telewerken toe per 1 juni 2024

Marco Wijnberg Geschreven door
04-06-2024

Ook Ierland gaat de kaderovereenkomst telewerken toepassen, met ingang van 1 juni 2024. Al diverse landen zijn Ierland hierin voorgegaan. Telewerkende werknemers die aan de voorwaarden van de overeenkomst voldoen, kunnen tot 50% van de totale arbeidstijd telewerken vanuit het land waar ze wonen zonder dat ze sociaal verzekerd raken in het woonland.

Bron: socialsecurity.belgium.be, 20 mei 2024

Lees meer...

Zweedse regels inzake voorafgaande belasting op inkomen van buitenlandse contractanten

Marco Wijnberg Geschreven door
03-06-2024

De Europese Commissie verzoekt Zweden zijn wetgeving inzake de voorafgaande belastingheffing op inkomsten in overeenstemming te brengen met de eisen van de EU. Zweedse opdrachtgevers zijn verplicht om tevoren inkomstenbelasting van 30 procent in te houden op vergoedingen voor aannemers in andere EU-lidstaten of EER-landen, tenzij die buitenlandse aannemers zijn goedgekeurd door de Zweedse belastingdienst. De Commissie meent dat deze verplichting om vooraf inkomstenbelasting in te houden in situaties waarin buitenlandse contractanten geen Zweedse vaste inrichtingen hebben, en dus geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn in Zweden, een inbreuk vormt op het vrij verrichten van diensten.

Bron: Europese Commissie, 23 mei 2024

Lees meer...

Conclusie PG: uitzendkracht heeft niet altijd recht heeft op dezelfde bonus als reguliere werknemer

Marco Wijnberg Geschreven door
31-05-2024

Op 22 mei is een conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad verschenen waarin wordt ingegaan op de vraag of een uitzendkracht recht heeft op dezelfde bonus als reguliere werknemers van de inlener. De emolumenten waarvan de eiser betaling vraagt hangen af van resultaten of prestaties en hebben daarom een voorwaardelijk karakter en ze zouden komen bovenop het loon, de bonus valt niet onder ‘loon en overige vergoedingen’. Het cassatieberoep dient te worden verworpen.

Bron: Conclusie P-G Hoge Raad, 22 mei 2024

Lees meer...

Geen aftrek wegens elders belast loon: korter dan dertig dagen aaneengesloten gewerkt

Marco Wijnberg Geschreven door
30-05-2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat iemand geen recht heeft op aftrek wegens elders belast loon, omdat hij korter dan dertig dagen aaneengesloten op Cyprus werkt en daar geen belasting betaalt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3270

Lees meer...

Kennisgroep: toepassing WKR voor vrijwel geheel in buitenland werkende buitenlandse werknemer

Marco Wijnberg Geschreven door
29-05-2024

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH van de Belastingdient stelt dat de werkkostenregeling via art. 3.84 lid 2 Wet IB 2001 van toepassing is op een nagenoeg geheel in het buitenland werkende buitenlandse werknemer. X woont in het buitenland en werkt daar grotendeels ook, maar heeft een werkgever die in Nederland gevestigd is. Art. 3.84 lid 2 Wet IB 2001 beoogt te voorkomen dat een werknemer met een niet-inhoudingsplichtige werkgever in een nadeligere positie komt dan werknemers met een inhoudingsplichtige werkgever. De werkgever van X is niet-inhoudingsplichtig omdat X vrijwel geheel in het buitenland werkt en er een belastingverdrag tussen Nederland en de werkstaat is gesloten. Bij de toepassing van art. 3.84 lid 2 Wet IB moet belastingplichtige X het loon in zijn aangifte inkomstenbelasting vaststellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de LB. Daarna mag hij de nihil-waarderingen, de gerichte vrijstellingen en de vrije ruimte toepassen. Hiermee wordt hij, wat de vrije ruimte betreft, gelijk behandeld met een werknemer die wel een inhoudingsplichtige werkgever heeft.

 

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 27 mei 2024

Lees meer...

Hoge kosten voor bedrijven bij handhaving schijn-zzp

Marco Wijnberg Geschreven door
28-05-2024

Werkgevers die schijnzelfstandigen inzetten, kunnen vanaf begin volgend jaar mogelijk een stroom aan claims van hun verkapte werknemers of pensioenfondsen tegemoetzien. Dat meldt het Financieele Dagblad. De Belastingdienst gaat vanaf 1 januari, na een pauze van acht jaar, weer straffen uitdelen bij oneigenlijke zzp-constructies. Ook waar claims uitblijven, zal deze handhaving op nep-zzp’ers bedrijven op kosten jagen, verwachten de in het FD aangehaalde marktkenners en arbeidsrechtspecialisten.

Bron: Het Financieele Dagblad, 24 mei 2024

Lees meer...

Hof: wel aftrek ziektekosten voor Nederduitse die geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige is

Marco Wijnberg Geschreven door
27-05-2024

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat Rechtbank Zeeland-West-Brabant het door het hof ontwikkelde stappenplan terecht heeft gevolgd. X heeft op grond van het EU-recht en de Schumacker-rechtspraak recht op de verleende vermindering in verband met de specifieke zorgkosten. Er is sprake van een Schumacker-achtige situatie. Deze uitspraak volgt de lijn als uitgezet in eerdere uitspraken van het gerechtshof.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 mei 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1729

Lees meer...

Geen heffingsrecht in Nederland op in België ontvangen Nederlandse lijfrente en privaatrechtelijk pensioen

Marco Wijnberg Geschreven door
24-05-2024

X woont in België en ontvangt uit Nederland een lijfrente-uitkering en pensioenuitkering, volledig in privaatrechtelijk dienstverband opgebouwd. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de uit Nederland ontvangen lijfrente-uitkering en privaatrechtelijke pensioenuitkering volledig in België zijn belast. Aan Nederland komt geen heffingsrecht toe.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:3007
Lees meer...

Nieuwe Europese digitale portemonnee

Marco Wijnberg Geschreven door
23-05-2024

Op 20 mei 2024 is Europese verordening eIDAS 2.0 van kracht geworden. Met deze nieuwe wet kunnen de lidstaten burgers en bedrijven een digitale portemonnee aanbieden waarmee zij hun nationale digitale identiteit kunnen koppelen aan zaken zoals rijbewijs, diploma's, bankrekeningen etc. Met die digitale portemonnee op hun smartphone kunnen burgers zich makkelijk identificeren en elektronische documenten delen. De portemonnee biedt alle burgers onlinetoegang tot diensten met hun nationale digitale identificatie. Dit is in de hele EU erkend.

Bron: Publicatieblad EU, 30 april 2024

Lees meer...

Staatsecretaris: hoop op afspraken over thuiswerken met Duitsland

Marco Wijnberg Geschreven door
22-05-2024

Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij was half mei in Berlijn. Hij geeft na afloop van zijn bezoek aan dat hij hoopt dat er met Duitsland op korte termijn afspraken komen over het aantal dagen waarop een grenswerker kan thuiswerken, en ook een afspraak die duidelijkheid geeft over de vaste inrichting. Nederland stelt zich op het standpunt dat 183 dagen thuiswerken het maximum zou mogen zijn, maar Duitsland wil vooralsnog maximaal 34 dagen toestaan.

Bron: Staatsecretaris Van Rij op LinkedIn, 21 mei 2024

Lees meer...

Uitspraak Europese Hof versterkt rechten grensarbeiders

Marco Wijnberg Geschreven door
21-05-2024

Het Europese Hof van Justitie heeft een nieuwe uitspraak gedaan waarin het bevestigt dat grensarbeiders dezelfde sociale voordelen moeten genieten als binnenlandse werknemers. In zijn arrest merkt het Hof van Justitie op dat grensarbeiders bijdragen aan de financiering van het sociale beleid van de ontvangende lidstaat, gezien de belasting- en socialezekerheidsbijdragen die zij in deze staat betalen uit hoofde van hun werk. Zij moeten daarom onder dezelfde voorwaarden als de nationale werknemers aanspraak kunnen maken op gezinsbijslagen en sociale en fiscale voordelen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2024

Lees meer...

Hoodlijnenakkoord kabinet voor arbeids-, studie- en kennismigratie

Marco Wijnberg Geschreven door
17-05-2024

De nieuwe coalitie heeft diverse plannen voor arbeids-, studie- en kennismigratie. Zo willen de partijen onder meer nagaan welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling kunnen worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering van de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen. Voor werknemers uit het buitenland wil men diverse maatregelen treffen.

Bron: Hoofdlijnenakkoord HOOP,LEF EN TROTS 

Lees meer...

Litouwen tekent kaderovereenkomst voor telewerkers per 1 mei 2024

Marco Wijnberg Geschreven door
16-05-2024

Litouwen heeft op 23 april 2024 de kaderovereenkomst ondertekend betreffende de toepassing van artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 bij gebruikelijke grensoverschrijdende telearbeid. Met behulp van deze overeenkomst kunnen werkgevers en werknemers hun socialezekerheidsdekking behouden in het land waar de werkgever is gevestigd. Dit o.a. op voorwaarde dat de werknemer minder dan 50% van de tijd thuis werkt (telewerkt) en de overige tijd in principe in het werkgeversland werkzaam is.

Bron: socialsecurity.belgium.be, mei 2024

Lees meer...

Antwoorden vragen Onderzoek thuiswerkregelingen voor grenswerkers en ITEM onderzoeksrapport

Marco Wijnberg Geschreven door
15-05-2024

Staatssecretaris Van Rij beantwoordt diverse vragen die in de Eerste Kamer zijn opgekomen naar aanleiding van de kamerbrief over het onderzoek naar thuiswerkregelingen voor grenswerkers van 28 maart 2024. De kamerleden verwijzen ook naar het onderzoek naar nationale belastingregelingen, uitgevoerd door ITEM. Uit dit onderzoek blijkt dat Duitsland met verschillende buurlanden reeds verschillende, recent aangepaste belastingregimes voor hybride werkende grensarbeiders kent.

Bron: Rijksoverheid.nl, 8 mei 2024

Lees meer...

''Formerende partijen willen versobering van 30%-regeling terugdraaien"

Marco Wijnberg Geschreven door
14-05-2024

Het Financieele Dagblad meldt dat de formerende partijen de voorgenomen versobering van de 30%-regeling willen terugdraaien. Hetzelfde geldt voor het beëindigen van de vrijstelling van dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen. Het FD baseert zich hierbij op een bericht van persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Bron: FD, 13 mei 2024

Lees meer...

Nieuw Belastingverdrag Nederland - San Marino ter goedkeuring

Marco Wijnberg Geschreven door
13-05-2024

Het nieuwe Belastingverdrag Nederland-San Marino is ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. Het past met name bij de uitbreiding van het belastingverdragennetwerk van Curaçao ten behoeve van een duurzame economische ontwikkeling.

Bron: Tweede Kamer, brief Regering, 7 mei 2024

Lees meer...

Nederlanders die in buitenland wonen zelf verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging aan Nederlandse Belastingdienst

Marco Wijnberg Geschreven door
10-05-2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederlanders die in het buitenland wonen en in Nederland belastingplichtig zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van adreswijzigingen aan de Nederlandse Belastingdienst. Een Nederlander die in Duitsland woont heeft nagelaten zijn nieuwe adres in Duitsland door te geven. De verzuimboete wegens het niet tijdig doen van IB-aangifte wordt door de Rechtbank terecht gevonden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 april 2024, ECLI: NL:RBZWB:2024:2822

Lees meer...

Bulkaanvraag telewerk A1 mogelijk voor bedrijven

Marco Wijnberg Geschreven door
08-05-2024

De SVB heeft sinds kort mogelijk gemaakt dat werkgevers de A1-verklaring op basis van de telewerk-kaderovereenkomst nu in 1x voor al hun werknemers aanvragen, mits ze uiteraard aan de voorwaarden voldoen. De bulkaanvraag kan gedaan worden door het invullen van een spreadsheet en het aanvraagformulier op de website van de SVB. (Let op: de deadline van 1 juli 2024 voor het aanvragen van de telewerk A1 verklaring met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 nadert met rasse schreden!)

Bron: SVB, 3 mei 2024

Lees meer...

Nieuwe regels voor betere arbeidsomstandigheden platformwerkers

Marco Wijnberg Geschreven door
07-05-2024

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren. De regels zijn bedoeld om platformwerkers de juiste arbeidsstatus te geven en schijnzelfstandigheid te corrigeren. Werknemers kunnen voortaan niet worden ontslagen op basis van een beslissing van een algoritme en aan platformen zal verboden worden om bepaalde soorten persoonsgegevens te verwerken.

Bron: Europees Parlement, 24 april 2024

Lees meer...

Kennisgroep: wanneer start achtjaarstermijn van artikel 4.18 Wet IB 2001

Marco Wijnberg Geschreven door
06-05-2024

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord wanneer voor een ingekomen werknemer tevens aanmerkelijkbelanghouder die kiest voor partieel buitenlandse belastingplicht, de achtjaarstermijn van artikel 4.18 Wet IB 2001 aanvangt.

Bron: Kennisgroepen, 2 mei 2024

Lees meer...

Verzamelbrief over aanpak arbeidsmisstanden

Marco Wijnberg Geschreven door
03-05-2024

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer een verzamelbrief gestuurd over de aanpak van arbeidsmisstanden. Juist de meest kwetsbare doelgroepen blijken de dupe van arbeidsmisstanden. Deze brief geeft een toelichting op de diverse mogelijkheden die er al zijn om misstanden aan te pakken, wat de voor- en nadelen en effectiviteit daarvan zijn en welke maatregelen eventueel nog nodig zijn.

Bron: Kamerstuk, Verzamelbrief Instrumentarium aanpak arbeidsmisstanden, 26 april 2024

Lees meer...

Kennisgroepstandpunt: Overzicht van fiscale behandeling van grensoverschrijdende ontslagvergoedingen

Marco Wijnberg Geschreven door
02-05-2024

De fiscale behandeling van de grensoverschrijdende ontslagvergoeding kent 3 verschillende regimes. Om te bepalen welk regime van toepassing is, zijn de volgende zaken relevant: het moment dat het van toepassing zijnde belastingverdrag is gesloten, het genietingstijdstip van de ontslagvergoeding en (in uitzonderingssituaties) het moment van vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting waarin de ontslagvergoeding wordt betrokken. Dit kennisgroepstandpunt geeft een overzicht van welk regime in welke situatie van toepassing is.

Bron: Kennisgroepen, 26 april 2024

Lees meer...

Arbeidsinspectie slaat alarm om illegale arbeid als lucratief verdienmodel

Marco Wijnberg Geschreven door
01-05-2024

Bedrijven die willens en wetens buitenlandse krachten illegaal aan het werk zetten, profiteren van de lage pakkans en de geringe boetes die daarop staan. Jaarlijks zou het gaan om tienduizenden mensen. Nu zijn de boetes op overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), die de tewerkstelling van mensen van buiten Europa regelt, zó laag dat malafide bedrijven die voor lief nemen, waarschuwt de Arbeidsinspectie.

Bron: FD, 29 april 2024

Lees meer...

Handboek Loonheffingen 2024 beschikbaar

Marco Wijnberg Geschreven door
30-04-2024

Het Handboek Loonheffingen 2024 is verschenen. Het is alleen als pdf-bestand te downloaden via de internetsite van de Belastingdienst. In het versiebeheer voorin het handboek ziet u wat de aanpassingen zijn ten opzichte van 2023.

Bron: Belastingdienst, 26 april 2024

Lees meer...

Nieuw OESO rapport over belastingheffing over arbeidsinkomsten gepubliceerd

Marco Wijnberg Geschreven door
29-04-2024

Deze publicatie geeft jaarlijks details over de loon- en inkomstenbelastingen op lonen in OESO-landen. Dit jaar met een specifieke focus op de fiscale prikkels voor tweeverdieners en hoe belastingbeleid kan bijdragen aan genderkloven.

Bron: OESO, 25 april 2024

Lees meer...

Europese Unie versoepelt de Schengen visa mogelijkheden voor Indiase burgers

Marco Wijnberg Geschreven door
26-04-2024

Op 18 april 2024 heeft de Europese Commissie regels vastgesteld waarmee het mogelijk wordt voor Indiase burgers om voor langere termijn een Schengen visum aan te vragen. Indiase burgers kunnen gebruik maken van de mogelijk om een Schengen visum te krijgen voor een periode van twee jaar nadat zij al twee visa gehad hebben in de voorgaande 3 jaar.

Bron: Europese Unie, 22 april 2024

Lees meer...

30%-regeling niet van toepassing vanwege duurzame band van persoonlijke aard met NL bij aangaan arbeidsovereenkomst

Marco Wijnberg Geschreven door
26-04-2024

Volgens het Gerechtshof Den Haag was belanghebbende ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst inwoner van Nederland op grond van artikel 4, lid 1, AWR. Een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland is aanwezig. Belanghebbende is daarom niet een door een inhoudingsplichtige uit het buitenland aangeworven werknemer als bedoeld in artikel 10e, lid 2, letter b, Uitvoeringsbesluit, zodat niet is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de 30%-bewijsregel.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 22-2-2024

Lees meer...

Kennisgroep: ook toegang tot overgangsregeling wanneer de 30%-regeling met terugwerkende kracht is toegepast

Marco Wijnberg Geschreven door
25-04-2024

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de gevolgen van correcties van het voor de overgangsregelingen relevante loontijdvak. Wat betreft toegang tot de overgangsregelingen wordt de 30%-vergoeding geacht ook in het relevante loontijdvak te zijn genoten wanneer de 30%-regeling met terugwerkende kracht is toegepast

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 23-04-2024

Lees meer...

Publicatie ISSA rapport over ontwikkelingen en trends voor sociale zekerheid in Europa

Marco Wijnberg Geschreven door
24-04-2024

Het nieuwe rapport van de International Social Security Association (ISSA) schetst de belangrijkste ontwikkelingen en trends voor de sociale zekerheid in Europa, inclusief recente hervormingsinspanningen. Het rapport werd gepresenteerd op het Regionale Forum voor Sociale Zekerheid voor Europa in Porto, Portugal. Het rapport beschrijft hoe landen in Europa, ondanks het feit dat ze uitgebreide en robuuste socialezekerheidsstelsels hebben, complexe uitdagingen hebben moeten aanpakken die verband houden met de vergrijzing van de bevolking, veranderingen in de wereld van werk en gezinsdynamiek. Trends die worden belicht zijn onder andere dat sociale zekerheid steeds meer wordt ontworpen vanuit een levensloopperspectief en met een meer holistische visie tussen de verschillende takken van sociale zekerheid.

Bron: www.issa.int, 16 april 2024

Lees meer...

SVB App maakt versturen digitaal levensbewijs mogelijk

Marco Wijnberg Geschreven door
23-04-2024

Burgers die in het buitenland wonen en een uitkering van de SVB ontvangen, kunnen sinds kort voor het eerst digitaal een levensbewijs opsturen. De SVB heeft in maart 2024 een app gelanceerd die dat mogelijk maakt. In de eerste maand heeft de SVB zo’n 20.000 uitkeringsgerechtigden van over de hele wereld gevraagd een levensbewijs aan te leveren. Na vier weken heeft al ruim 10 procent van deze groep, ongeveer 2.200, ervoor gekozen om via de app het levensbewijs digitaal op te sturen. De meeste digitale levensbewijzen ontving de SVB vanuit het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. 

Bron: Sociale Verzekeringsbank, 19-04-2024

Lees meer...

Kamerbrief inzake o.a. belastingplan 2025 en alternatieve dekking 30%-regeling

Marco Wijnberg Geschreven door
22-04-2024

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 16 april 2024 de Tweede Kamer geïnformeerd over de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda van het kabinet. Hiermee geeft hij inzicht in belastingbeleid en voorgenomen wetstrajecten voor dit jaar. Daarnaast gaat de Staatsecretaris in op alternatieve dekkingsopties waarmee diverse aangenomen amendementen kunnen worden teruggedraaid (waaronder de wijzigingen aan de 30% regeling). Voorlopige conclusies van de evaluatie van de 30% regeling worden verwacht op 1 juni. Alternatieve maatregelen die minder schadelijk uitpakken voor de economie kunnen evt. in het Belastingplan 2025 in wetgeving worden omgezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 april 2024

Lees meer...

Standpunt gepubliceerd over de vraag of de verhuisregeling geldt voor een buitenlandse woning

Marco Wijnberg Geschreven door
18-04-2024

Op 17 april 2024 heeft de Kennisgroep onroerende zaken de vraag beantwoord of de verhuisregeling van artikel 3.111, tweede lid, Wet IB 2001 van toepassing is op een buitenlandse woning. De Kennisgroep beantwoordt deze vraag bevestigend en geeft aan dat er recht bestaat op aftrek van rente.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

Lees meer...

Standpunt Belastingdienst over 'genieten van een vergoeding' gepubliceerd

Marco Wijnberg Geschreven door
18-04-2024

Op 17 april is een standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH gepubliceerd over de vraag wat verstaan wordt onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, achtste lid, Wet LB 1964 van toepassing was’. Dit is van belang voor het overgangsrecht van de aftopping en de versobering van de 30%-regeling alsook de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 17 april 2024

Lees meer...

Verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen afgeschaft

Marco Wijnberg Geschreven door
17-04-2024

Het Vreemdelingenbesluit kent een verblijfsgrond voor vermogende vreemdelingen, die bedoeld is voor vreemdelingen die minimaal € 1.250.000 investeren in een innovatieve onderneming. Per 17 april is deze verblijfsgrond afgeschaft. Voor al verleende verblijfsvergunningen is er een overgangsbepaling. Van deze verblijfsgrond werd overigens maar weinig gebruikgemaakt.

Bron: Staatsblad 16 april 2024, 83

Lees meer...

Verblijfsvergunning internationale student ingetrokken wegens te weinig studievoortgang

Marco Wijnberg Geschreven door
16-04-2024

Een internationale bachelorstudent Geneeskunde aan de RU Groningen, met de Saoedi-Arabische nationaliteit, had een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel ‘studie’. De RUG heeft de vreemdeling afgemeld bij de IND wegens onvoldoende studievoortgang. Vervolgens heeft de staatssecretaris de verblijfsvergunning ingetrokken. De Raad van State bevestigt dat dit rechtmatig heeft mogen gebeuren. Op de grief dat de gehanteerde voortgangstoets discriminerend zou zijn ten opzichte van Nederlandse studenten gaat de RvSt niet in.

Bron: Raad van State, 12 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1534

Lees meer...

Er kan meer dan één keer een verzoek om toepassing van de 30%-regeling worden gedaan

Marco Wijnberg Geschreven door
15-04-2024

Kan met vrucht een nieuw verzoek tot (voortgezette) toepassing van de 30%-regeling worden gedaan voor een andere periode dan die waarvoor eerder een verzoek is gedaan dat is gehonoreerd? A-G Pauwels meent dat het cassatieberoep van belanghebbenden gegrond is.

Bron: Hoge Raad, 29 maart 2024, ECLI:NL:PHR:2024:350

Lees meer...

Geen recht op de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2024

A is niet uit een ander land aangeworven. A was ook niet twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaande aan zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig verder dan 150 km van de grens. A geeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23-01-2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Lees meer...

Zonder keuze geen partiële buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2024

A, maakt gebruik van de 30%-regeling, maar kan niet aangemerkt worden als een partiële buitenlandse belastingplichtige. Die regeling is niet van rechtswege van toepassing. Een keuze voor de regeling is vereist.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:543

Lees meer...

Inwoner Indonesië kwalificeert niet

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2024

Een inwoner van Indonesië kan niet aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Indonesië is ook niet vergelijkbaar met de BES-eilanden en ook een beroep op het EVRM baat belanghebbende niet.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:535

Lees meer...

'High net worth individuals' in de kijker

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2024

Miljardairs betalen door constructies veel minder belasting dan andere burgers. Nederland sluit aan bij de verkenning van de OESO en de G20 naar het invoeren van een wereldwijde minimumbelasting voor miljardairs.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024

Lees meer...

Er werken ruim 86.000 grensarbeiders in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2024

44.000 grenspendelaar werken in Nederland en wonen in Duitsland. Vanuit België werken in Nederland 42.000 grensarbeiders. Omgekeerd zijn dat er resp. 8.000 en 11.000. Het aantal grensarbeiders neemt licht af.

Bron: CBS, 28 maart 2024

Lees meer...

Besluit internationale aspecten pensioen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2024

Europese jurisprudentie inzake internationale waardeoverdrachten van pensioen heeft geleid tot een aanpassing van het besluit Internationale aspecten pensioen. De voorwaarden in het onderdeel over uitgaande waardeoverdrachten zijn overeekomstig de arresten versoepeld.

Bron: Staatscourant, 4 april 2025, nr 10467

Lees meer...

Inspecteur moet bewijzen dat aangifte verstuurd is

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2024

Een verzuimboete voor het niet tijdig doen van de aangifte inkomstenbelasting kan alleen worden opgelegd als de inspecteur aannemelijk maakt dat de uitnodiging tot het doen van de aangifte en de aanmaning verstuurd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1818

Lees meer...

Meenemen AOW naar het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op vragen over het ontbreken van handhavingsverdragen inzake AOW-uitkeringen in het buitenland. Hierdoor wordt de AOW in een aantal landen onvolledig uitbetaald.

Bron: Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 29 maart 2024

Lees meer...

Geen 30%-regeling door inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2024

A, uit India, heeft gestudeerd in België. Tijdens het zoekjaar afgestudeerden heeft hij in Nederland verblijf gehad en gewerkt via een uitzendbureau. Onder meer dit duidt op inwonerschap, waardoor geen recht bestaat op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Lees meer...

Onderzoek thuiswerkregeling voor grenswerkers.

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2024

Er is onderzoek gedaan naar een fiscale maatregel voor thuiswerkdagen in relatie met België en Duitsland. Financieel lijkt een thuiswerkdagenregeling meestal niet aantrekkelijk voor werknemers, maar kan wel de administratieve lasten beperken.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024

Lees meer...

Cypriotische Limited is geen ‘werkgever’ voor internationaal chauffeur

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2024

A is internationaal vrachtwagenchauffeur voor een Cypriotische Limited. Materieel is de Nederlandse werkgever/inlener, die voorafgaand A werkzaamheden voor de Limited, de werkgever. A is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:414

Lees meer...

Juridisch Loket gaat arbeidsmigranten helpen

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2024

Het Juridisch Loket gaat ook gratis rechtshulp verlenen aan EU-arbeidsmigranten. Om te beginnen in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Waar mogelijk gebeurt dat in de moedertaal.

Bron: Juridisch Loket, 21 maart 2024

Lees meer...

Evaluatie 30%-regeling – Expat doe mee!

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Er is een questionnaire voor expats ontwikkeld over extraterritoriale kosten, incl. de 30%-regeling. De evaluatie moet medio 2024 zijn afgerond, zodat bij de Belastingplannen 2025 rekening kan worden gehouden met het onderzoek.

Bron: SEO, 25 maart 2024

Lees meer...

Inwoner Frankrijk heeft maar 1x recht op heffingvrij vermogen

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

A woont in Frankrijk met een geregistreerd partner. A bezit een woning in Nederland, die belast is in box 3. A heeft maar een maal recht op het heffingvrij vermogen. A heeft geen recht het heffingvrij vermogen van zijn partner.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1607

Lees meer...

Buitengaatsbepaling verdrag NL-BEL uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2024

Het verwijderen en afvoeren van buiten bedrijf gesteld mijnbouwinstallies (bijv. booreilanden) valt onder de buitengaatsbepaling (art. 24) belastingverdrag Nederland - België. Er is dan onder voorwaarden sprake van een fictieve vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 25 maart 2024

Lees meer...

Gedetacheerde overheidswerkers zijn belast in overheidsland

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2024

Een Nederlands publiekrechtelijke instelling detacheert specialisten naar Duitsland. Het loon van de specialisten is belast in Nederland op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag, ook als het loon is doorbelast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 maart 2024

Lees meer...

Loon piloot volledig belast in woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2024

R woont in Nederland en vliegt als piloot voor een Britse vliegtuigmaatschappij. Zijn hele loon is in Nederland belast, ook het loon ter zake van zijn werkzaamheden op of boven het Brits grondgebied die niet direct samenhangen met internationale vluchten. 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 1 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:729

Lees meer...

Duidelijkheid over berekening premiedelen heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2024

De premiedelen van de heffingskortingen worden bij niet-inwoners bepaald op basis van het in Nederland belastbare inkomen en niet op basis van het wereldinkomen, ook bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Bron: Hoge Raad, 22 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:470

Lees meer...

Beperkt overgangsrecht verkorte looptijd 30%-regeling mag

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2024

Met ingang van 2019 is de looptijd van de 30%-regeling verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het overgangsrecht gaf geen volledige eerbiediging voor bestaande situaties. Volgens de rechtbank mocht de wetgever het overgangsrecht beperken.

Bron: Financieel Dagblad, 20 maart 2023

Lees meer...

Voorkoming dubbele belasting sporters en artiesten in de Vpb

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2024

Artiesten en sporters werken vaak met toepassing van een vennootschap. Er is een handleiding verschenen over voorkoming van dubbele belasting van artiesten en sporters in de vennootschapsbelasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 maart 2024

Lees meer...

Overzicht lopende verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De belastingverdragen met Spanje en Curacao bevinden zich in de afrondende fase. In de onderhandelingsfase zijn o.m. verdragen met Bangladesh, België, Duitsland, St. Maarten, Kenia en Mozambique.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 maart 2024

Lees meer...

Belgische forfaitaire heffing leidt tot Nederlandse heffing over pensioen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De Belgische forfaitaire heffing over hete Nederlands pensioen maakt niet dat de pensioenuitkering voor 90% of meer in de Belgische heffing is betrokken. Bronland Nederland mag het hele pensioen belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1447

Lees meer...

Inkomsten uit lucratief belang zijn voor verdrag geen arbeidsinkomsten

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2024

Bij inkomsten uit lucratief belang is voor de toepassing van het belastingverdrag met Duitsland niet het artikel voor niet-zelfstandige arbeid van toepassing, maar de artikelen voor dividenden en/of vervreemdingswinsten. Nederland heeft dan een beperkt heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1503

Lees meer...

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over ‘substantieel werken’

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2024

De Hoge Raad vraagt het Hof van Justitie EU te verduidelijken welke omstandigheden van belang voor de beoordeling of iemand een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in de woonstaat verricht.

Bron: Hoge Raad, 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:390

Lees meer...

Handleidingen internationale waardeoverdracht geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2024

De Handleidingen voor internationale waardeoverdrachten pensioen die pensioenfondsen en verzekeraars hanteren zijn geactualiseerd, gezien de recente jurisprudentie over het afkoopverbod en de aansprakelijkheid van de verzekeraar.

Bron: Verbond van verzekeraars, 14 maart 2024

Lees meer...

Ontvanger dividend woont in Nederland, niet Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2024

Y ontvangt een dividend van € 10 miljoen van zijn BV. Y stelt dat hij in Zwitserland woont. Het gerechtshof is, gezien de feiten, van mening dat Y inwoner van Nederland was op het moment van de dividendbetaling. Het dividend is dan belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1503

Lees meer...

Geen eigenwoningschuld als niet direct begonnen wordt met aflossen

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2024

Een kwalficerende buitenlandse belastingplichtige gaat een annuïtaire schuld aan bij een buitenlandse bank voor een eigen woning. De schuld is geen eigenwoningschuld omdat de aflossing pas begint na 24 maanden en dus niet van aanvang af wordt afgelost.

Lees meer...

Eigenwoningschuld ontstaat op moment juridische levering

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2024

B woont in Duitsland en is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. B gaat een lening aan per 1 maart voor een woning en betaalt al enige kosten, de woning krijgt hij op 1 juni juridisch geleverd. B begint dan annuïtair af te lossen. Vanaf 1 juni is de lening een eigenwoningschuld.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 14 maart 2023

Lees meer...

Nederland sluit met Bangladesh een nieuw belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2024

Op 12 maart 2024 heeft Nederland met Bangladesh een nieuw belastingverdrag gesloten. Voor het verdrag in werking kan treden, moet nog in beide landen de goedkeuringsprocedure worden doorlopen.

Bron: Rijksoverheid, 12 maart 2024

Lees meer...

Non-domiciled-regime in VK wordt afgeschaft

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2024

In het Verenigd Koninkrijk is aangekondigd dat het regime voor ‘non-domiciled residents’ gaat wijzigen vanaf 6 april 2025. Daarvoor in de plaats treedt een nieuwe regime in werking, het ‘four year foreign income and gains’ (FIG)-regime.

Bron: HM Treasury, Spring Budget 2024, 6 april 2024

Lees meer...

Betere digitale samenwerking en dienstverlening binnen de EU

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2024

De Europese Raad is akkoord met de Interoperable Europe Act. Deze verordening moet de samenwerking, dienstverlening en digitale uitwisseling tussen overheidsorganisaties in de EU verbeteren. Begin 2025 moet de verordening in werking zijn.

Bron: Ministerie van BZK, 4 maart 2024

Lees meer...

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en diploma-erkenning

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op de arbeidsmarkt in de grensregio’s en de diploma-erkenning bij grenswerkers. Uitgelegd wordt hoe de grensoverschrijdende diploma-erkenning binnen de EU verloopt.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 5 maart 2024

Lees meer...

ESA-pensioen niet onzuiver, uitkeringen belast in box 1

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2024

Een vrouw geniet een pensioen van de ESA (European Space Agency). De zuivere pensioenaanspraak heeft nooit de loonsfeer verlaten. De pensioenuitkeringen zijn dan belast in box 1 als (belastbaar) loon, ook voor zover opgebouwd voor 1995.

Bron: Hoge Raad, 23 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:272

Lees meer...

Afwijkende woonplaats niet aannemelijk gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2024

Voor de Europese Verordening 883/2004 is de woonplaats de normale woonplaats waar het centrum van de belangen zich bevindt. De inschrijving in een bevolkingsregister is niet doorslaggevend, maar wel uitgangspunt, totdat aannemelijk is dat de inschrijving niet klopt.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 januari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:73

Lees meer...

Uitkering uit ontslagstamrecht in 2017 belast in Malta

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2024

W woont in Malta en ontvangt uitkeringen uit een ontslagstamrecht. Op grond van het arbeidsartikel heeft Nederland het heffingsrecht. Maar voor 2017 kan W zich op grond van het gelijkheidsbeginsel beroepen op het pensioenartikel.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 7 november 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2727

Lees meer...

Uitgezonden in de VS wonende Nederlandse militair is in de VS belast

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2024

V is als militair uitgezonden naar de VS en is inwoner van de VS geworden. De uitzondering op de hoofdregel dat een militair belast is in de overheidsstaat is van toepassing. V’s loon komt ter heffing toe aan de woonstaat.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 december 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:4255

Lees meer...

Nieuws