Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Door terugkerende dochter vervalt uitzendregeling eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2020

Tijdens een uitzending komt een studerende dochter 2 maanden in de Nederlandse eigen woning wonen in afwachting van een stage in het buitenland. Omdat zij niet meer tot het huishouden behoorde vervalt de status van eigen woning en gaat de woning over naar box 3.

Bron: Hoge Raad, 23 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1667

Lees meer...

Inwoner Frankrijk is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2020

A woont in Frankrijk. 70% van zijn inkomen (het pensioen) is belast in Nederland. 30% (de AOW) is belast in Frankrijk. Hij betaalt in Frankrijk geen belasting, maar maakt niet aannemelijk dat dat een gevolg is van de geringe hoogte van zijn inkomen (art. 21bis UBIB).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 september 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:4107

Lees meer...

Belgische aangifte niet-inwoners met partner bewerkelijker

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2020

De dossiers bij de Belgische FOD zijn mogelijk niet compleet, waardoor gehuwden en wettelijk samenwonenden niet gezamenlijk via tax-on-web aangifte voor niet-inwoners kunnen doen. In een aantal gevallen is een officieel bewijs nodig dat men gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Bron: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, 20 oktober 2020

Lees meer...

Vestigingsplaats schenker is in Nederland en niet in Curaçao

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2020

Stichting L is opgericht naar het recht van de Nederlandse Antillen en daar statutair gevestigd. Feitelijk is L in Nederland gevestigd. Doorslaggevend daarbij is dat M, lid van de Raad van Toezicht die deel uitmaakte van de structuur, in Nederland woont en kantoor heeft.

Bron: Hoge Raad, 16 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1619

Lees meer...

Duitse studiebeurs hoort tot Nederlands premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2020

Een inwoonster van Duitsland ontving een studiebeurs voor haar onderzoek aan een Duitse universiteit. Ze werkte part-time in dienstbetrekking bij een Nederlandse universiteit en was in Nederland sociaal verzekerd. Haar Duitse beurs behoort tot het Nederlandse premie-inkomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 juli 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:3162

Lees meer...

Fatca en accidental Americans blijft een probleem

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2020

Er is een nieuwe leidraad FATCA/CRS verschenen waarin o.a. wordt ingegaan op de versoepelde aangifte in de VS bij het opzeggen van de Amerikaanse nationaliteit. Daarnaast zijn kamervragen beantwoord over o.m. het ontbreken van een US TIN.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 juni 2020 (besluit), 18 september 2020 en 6 oktober

 

Lees meer...

Uit buitenland afkomstige auto’s zijn nieuw

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2020

De Hoge Raad heeft beslist dat relatief nieuwe auto’s, die vóór de registratie in Nederland, eerder geregistreerd waren in Duitsland, weinig kilometers (1 – 74 km) op de teller hebben en/of transportschade hebben, aangemerkt moeten worden als nieuw voor de BPM.

Bron: Hoge Raad, 16 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1528 en 1640

Lees meer...

Vervaltermijn met EU-recht strijdige heffing mag niet korter zijn

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2020

De Roemeense vervaltermijn van een jaar voor een belastingterugbetaling die in strijd is met het Unierecht, mag niet ongunstiger zijn dan de termijn voor terugbetaling in een nationale situatie.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:825

Lees meer...

Bloot eigendom Franse woning belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2020

De bloot eigendom van de Franse woning hoort tot de heffingsgrondslag van box 3. Er rust op de woning geen recht op vruchtgebruik op grond van een uiterste wilsbeschikking naar Frans (erf)recht. Er is sprake van een notariële akte van schenking.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 30 september 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1878

Lees meer...

Gevolgen afkoop 10% van pensioen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2020

In de kamerstukken over het Wetsvoorstel Bedrag Ineens, RVU en verlofsparen, wordt nader ingegaan op de gevolge van de afkoop van 10% van het pensioen op de pensioeningangsdatum in grensoverschrijdende situaties.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II, 35555

Lees meer...

Brexit - Ontwerptekst Sociaalzekerheidsverdrag EU - VK

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2020

Er is een ontwerptekst gepubliceerd van een socialezekerheidsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor de periode na de Brexit. Het is nog een ontwerp. Er is nog geen duidelijkheid of een dergelijk verdrag er ooit feitelijk komt.

Bron: Overheid Verenigd Koninkrijk, juni 2020

 

Lees meer...

Geen recht op premiedeel heffingskorting zonder verblijfstitel

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2020

De Hoge Raad bevestigt dat voor een Pakistaan door de onherroepelijke afwijzing van zijn aanvraag voor een verblijfstitel de verzekering voor de volksverzekeringen is geëindigd. Dan bestaat ook geen recht meer op het premiedeel van de heffingskortingen.

Bron: Hoge Raad, 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1578

Lees meer...

12-jaarstermijn ook van toepassing voor schenkingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2020

De verlengde navorderingstermijn van 12 jaar is ook voor het schenkingsrecht niet in strijd met het EU-recht. De termijn begint te lopen op de dag van inschrijving van de akte van overlijden van de schenker. Dat de schenking 17 jaar geleden was maakt het niet anders.

Bron: Hoge Raad, 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1600

Lees meer...

Niet gemeld Pools pensioen leidt tot terugvordering Bijstand

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2020

Belanghebbende ontving bijstand en een Pools pensioen. Belanghebbende heeft het Pools pensioen niet gemeld bij de gemeente. De verleende bijstand is dan terecht teruggevorderd door de gemeente.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 30 juni 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1346

Lees meer...

Woonplaatsonderzoek is geen fishing expedition

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2020

De Hoge Raad bevestigt dat bij een woonplaatsonderzoek de inspecteur in vergaande mate privé-aspecten mag uitvragen. Er is dan geen sprake van een fishing expedition, inbreuk op de privacy of een wederrechtelijke informatiebeschikking.

Bron: Hoge Raad, 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1473

Lees meer...

Brexit - VK heeft informatie formaliteiten gebundeld

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2020

Na het einde van de transitieperiode worden heel wat bedrijven bovenop de Europese douanewetgeving en Nederlandse procedures ook met formaliteiten in het VK geconfronteerd. Het VK heeft de informatie gebundeld op een website.

Bron: Website overheid Verenigd Koninkrijk (www.gov.uk/transition), 5 oktober 2020

Lees meer...

Vervolg Europese samenwerkingsrichtlijn belastingen (DAC)

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2020

De Europese commissie wil de uitwisseling van inlichtingen binnen de EU uitbreiden. Digitale platformen moeten gegevens gaan verstrekken over hun gebruikers, die de diverse lidstaten onderling gaan delen vanaf 1 januari 2022.

Bron: Tweede Kamer, 2 oktober 2020, 2020D38654

Lees meer...

Uitkeringen ontslagstamrecht inwoner Duitsland belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2020

De Hoge Raad bevestigt dat de uitkeringen uit een stamrecht zijn belast in Nederland op grond van het arbeidsartikel van het verdrag met Duitsland 1959. Het pensioenartikel is niet van toepassing, omdat de uitkeringen niet soortgelijk aan pensioen zijn.

Bron: Hoge Raad, 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1530

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Beleid Fiscale tegemoetkomingen weer geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2020

Nederland heeft de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies opgeschort tot 1 januari 2021. Een aantal landen hebben vastgehouden aan 1 juli 2020. Goedgekeurd wordt dat de intermediair niet hoeft te melden als de belastingplichtige dat zelf in een andere lidstaat al heeft gedaan.

Bron: Staatscourant 2020, 50987

Lees meer...

Arbeidsmigratie, derdelanders en premieshoppen - beleid toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2020

In twee antwoorden op kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op onderwerpen als arbeidsmigratie, premieshoppen, A1-verklaringen, derde-landers uit o.a. Oekraïne en Turkije, beloningsstructuren arbeidsmigranten, oneerlijke concurrentie etc.

Bron: Ministerie van SZW, 23 september 2020

Lees meer...

Brexit - Britse banken zeggen rekeningen op

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2020

De Brexit zal ook het bankverkeer mogelijk gaan belemmeren. Britse banken hebben klanten in Nederland al geïnformeerd dat mogelijk hun bankrekening wordt opgezegd.

Bron: NU.nl, 24 september en De Nederlandsche Bank

Lees meer...

Auto en belastingen in Europa

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2020

De Algemene Rekenkamer heeft de autobelastingen onderzocht. Na vragen hierover wordt uitgebreid nader ingegaan op autobelastingen, bijtellingsystematiek, autokosten, elektrisch rijden etc. in EU-lidstaten. Een inzichtelijk vergelijkend overzicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 25 september 2020, 2020-0000140523

Lees meer...

Verzamelbrief pensioenonderwerpen geeft overzicht van pensioenleeftijden

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2020

In de brief worden diverse nationale pensioenonderwerpen behandeld. Uitgebreid worden de effectieve pensioenleeftijden in de publieke sector in de EU en een aantal OESO-landen besproken. Nederland staat in de middenmoot.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 september 2020, 2020-0000078459

Lees meer...

FATCA blijft gevolgen hebben voor Accidental Americans

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2020

Het aantal bankrekeningen die opgezegd zijn n.a.v. de Amerikaanse FATCA-wetgeving is beperkt. Uitgelegd wordt wat de stand van zaken van het overleg met de VS is en hoe Nederlandse banken klanten met de Amerikaanse nationaliteit behandelen.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 september 2020

Lees meer...

Levensbewijs binnenkort met een app aan te leveren

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2020

Het levensbewijs, dat van belang is voor het blijven ontvangen van sociale zekerheidsuitkeringen, pensioen etc., wordt gemoderniseerd. Primair zet de SVB in op uitwisseling van gegevens met ander landen. Op termijn kan het bewijs van leven met een app worden aangeleverd.

Bron: Ministerie van SZW, 18 september 2019

Lees meer...

Kamervragen notitie fiscaal verdragsbeleid beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2020

Het kabinet heeft in 48 blz. de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 toegelicht. De antwoorden bevatten weinig nieuwe inzichten. Veel vragen betreffen het artikel voor sporters en artiesten. Ook grensarbeid, pensioenen, bestuurders etc. komen aan de orde.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 september 2020

Lees meer...

A-G: Uitkeringen ontslagstamrecht belast in werkstaat

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2020

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2015 uitkeringen uit een stamrecht. De termijnen zijn belast in Nederland op grond van het arbeidsartikel (verdrag 1959). Het pensioenartikel is niet van toepassing, omdat de uitkeringen niet soortgelijk aan pensioen zijn.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 28 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:748

Lees meer...

Drempelregeling voor thuiswerkdagen en hooglerarenbepaling België

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2020

Er wordt onderzocht, in overleg met de OESO, of een drempelregeling in belastingverdragen kan worden opgenomen voor thuiswerkdagen van grensarbeiders. Dit najaar wordt met België verder gepraat over de problematiek van de (hoog)lerarenbepaling in het belastingverdrag.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Lees meer...

Berekening premiedeel algemene heffingskorting op basis wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2020

Q woont in Duitsland en is premieplichtig in Nederland. De berekening van het premiedeel van de algemene heffingskorting moet op basis van wereldwijde premie-inkomen en niet op basis van het in Nederland genoten belastbaar inkomen uit werk en woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 4 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2749

Lees meer...

Duitse sociale verzekeringen beoordeeld voor omrekenen loon

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2020

De Duitse Soldatenversorgung, Beamtenversorgung, Alterssicherung der Landwirte en Berufsständischen Versorgungseinrichtungen zijn gekwalificeerd naar Nederlandse maatstaven. Meestal is de werknemerspremie aftrekbaar en de werkgeverspremie vrijgesteld.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Lees meer...

Discoördinatie belasting- en premieheffing in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2020

Er is een notitie verschenen met voorbeelden van werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden waarbij de belasting- en de premieheffing niet parallel lopen (discoördinatie). Het Kabinet streeft er naar om discoördinatie met name met de buurlanden te voorkomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 september 2020

Lees meer...

Prinsjesdag 2020 – weinig grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2020

Prinsjesdag biedt weinig nieuws voor het grensoverschrijdend werken. De verhoging van het heffingvrije vermogen naar € 50.000 is ook welkom voor niet-inwoners met Nederlandse onroerende zaken en heeft ook een gunstig effect op de 90%-voorwaarde bij de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De nieuwe inhoudingsplicht op de vervroegde fictieve levensloopuitkeringen op 1 november 2021 is ook een aandachtspunt.

Bron: Rijksoverheid, 15 september 2020

Lees meer...

Vlagwijziging leidt tot switch sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2020

Een inwoner van België werkt voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip onder Panamese vlag. In de loop van 2008 wisselt het schip en gaat varen onder de Cypriotische vlag. Vanaf dat moment wisselt de sociaalzekerheidspositie van Nederland naar Cyprus.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 mei 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2259

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Nieuwe uitzonderingen op inreisverbod

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2020

De inreisbeperkingen zijn versoepeld voor reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport. De versoepelingen voor het bedrijfsleven gaan in op 21 september 2020.

Bon: Rijksoverheid, 11 september 2020

Lees meer...

Nieuw formulier aanmelding buitenlandse onderneming

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2020

Op de website van de Belastingdienst staat een nieuw  formulier waarmee een buitenlandse ondernemer zich kan aanmelden bij de Belastingdienst voor de omzetbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonheffingen.

Bron: Belastingdienst, 1 september 2020

Lees meer...

Tekst nieuwe belastingverdrag met Liechtenstein bekend

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2020

Op 3 juni 2020 is in Bern het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Liechtenstein gesloten. De teksten van het belastingverdrag zijn gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. De parlementen moeten het verdrag nog accorderen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 8 september 2020, Trb. 2020, 95.

Lees meer...

Piloot moet kostenvergoeding aannemelijk maken

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2020

Vergoedingen die een piloot ontvangt van een Engelse vliegmaatschappij zijn alleen onbelast in zoverre aan de voorwaarden is voldaan voor een gerichte vrijstelling in de zin van de Wet LB. Het loon is belast in woonland Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 augustus 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:6624

Lees meer...

Coronacrisis-maatregelen: buitenlandse ondernemer krijgt (nog?) geen TOZO

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2020

Het Kabinet blijft de niet in Nederland gevestigde ondernemer het recht op de TOZO onthouden. De VO 883/2004 is niet van toepassing op de TOZO, zodat deze niet geëxporteerd hoeft te worden. De Europese Commissie heeft hierover wel nadere vragen gesteld aan Nederland.

Bron: Ministerie van SZW, 8 september 2020

 

Lees meer...

Niet naleving meldingsplicht WagwEU leidt tot boete vanaf 1 september 2020

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2020

Overtredingen van de per 1 maart 2020 geldende meldingsplicht WagwEU begaan voor 1 september 2020 leiden niet tot een boete. Voor overtredingen vanaf 1 september is dat wel geval. De Inspectie SZW is de uitvoerende instantie.

Bron: postedworkers.nl

Lees meer...

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen Ingediend

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2020

In de memorie van toelichting wordt ingegaan op de grensoverschrijdende fiscale aspecten (toepassing belastingverdrag) van de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2022 maximaal 10% van de waarde van de pensioenaanspraak op de ingangsdatum af te kopen.

Bron: Rijksoverheid, 3 september 2020, Kamerstuk 35555

Lees meer...

Pensioen belast in Nederland, ondanks afgegeven verdragsverklaring

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2020

Een inwoner van België ontvangt een pensioen van Nederlandse oorsprong. België belast de uitkering niet tegen het reguliere tarief. Nederland heeft het heffingsrecht. De afgegeven verdragsverklaringen en andere correspondentie wekken geen vertrouwen op.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2452

Lees meer...

Pijpenleggen is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2020

Er is geen sprake van internationaal vervoer bij een schip dat olieplatforms kan vervoeren en offshore pijpleidingen legt. Art. 15, lid 3 van het verdrag Zwitserland is dan niet van toepassing. Art. 15, lid 1 van het verdrag wijst de heffing dan toe aan Nederland..

Bron: Gerechtshof Den Haag, 11 augustus 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1572 en 1571

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Belgische overeenkomsten verlengd tot 31 december

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2020

België heeft met Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk akkoorden gesloten over de situatie van grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. De toepassingsperiode van deze akkoorden is verlengd tot 31 december 2020.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 2 september 2020

Lees meer...

Pensioen inwoner België is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2020

Een inwoner van België heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. België belast de termijnen op basis van 3% van het afgestane kapitaal als roerend inkomen. Omdat België niet tegen het progressieve tarief heeft belast, heeft Nederland terecht met 25% boete nagevorderd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2357

Lees meer...

Bezwaar in Duitse taal kan niet-ontvankelijk zijn

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2020

De inspecteur mocht van de indiener van het bezwaar vragen zijn Duitstalige bezwaarschrift te vertalen naar het Nederlands. Nu belanghebbende dat niet gedaan heeft, is het bezwaar terecht niet ontvankelijk verklaard.

Bron: Hof Amsterdam, 26 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1252

Lees meer...

Door toezegging ontstaat recht op doorschuifbeschikking

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2020

Door de compensatieregeling in het belastingverdrag met België kan geen beroep gedaan worden op doorschuifregeling in het Besluit voorkoming dubbele belasting. Door een toezegging van de inspecteur krijgt betrokkene deze echter wel.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 3 maart 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1372

Lees meer...

Staatssecretaris blijft bemiddelen voor rijnvarenden

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2020

Ook nu de rijnvarenden bij de Hoge Raad alle principiële stellingen verloren hebben en premieplichtig zijn in Nederland, blijft de staatssecretaris bemiddelen om de dubbele premieheffing te voorkomen. Het overleg tussen Nederland en Luxemburg wordt voortgezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 augustus 2020

 

Lees meer...

Evenredigheidsmethode box 3 is ook vanaf 2017 toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2020

Y woont in Nederland en heeft een Zwitserse woning. Doordat het tarief in 2017 in box 3 progressief is geworden is hij meer belasting verschuldigd in Nederland. De wijze van berekening van voorkoming dubbele belasting brengt dit met zich mee en is juist.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 11 augustus 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1489

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Overeenkomst met België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2020

De overeenkomst tussen Nederland en België over het belastingverdrag in de context van de Covid-19-gezondheidscrisis is verlengd tot en met 31 december 2020.

Bron: Staatscourant, 27 augustus 2020, 45202

Lees meer...

WIEG, kennismigrant en salarisnorm

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2020

De IND heeft bekend gemaakt dat als door de sinds 1 januari 2020 ingevoerde Wet invoering extra geboorteverlof niet voldaan wordt aan de salarisnorm, de status van kennismigrant niet vervalt. Het moet wel tijdig worden gemeld.

Bron: IND, Nieuwsbrief Zakelijk, 20 augustus 2020

Lees meer...

Europese Commissie beantwoordt vragen over discoördinatie

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2020

Om discoördinatie met premieheffing te voorkomen, zou ook de fiscale woonplaats moeten aansluiten bij het land waar het grootste deel van het inkomen wordt verdiend. Een actieplan van de Commissie loopt.

Bron: Europese Commissie, 20 augustus 2020

Lees meer...

Europese Commissie beoordeelt TOZO

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2020

De TOZO is aan te merken als een bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie. De commissie lijkt hiermee te menen dat een in het buitenland wonende ZZP-er die in Nederland sociaal verzekerd is, recht heeft op de TOZO.

Bron: Europese Commissie, 18 augustus 2020

Lees meer...

AOW-tekort Surinaamse Nederlanders blijft

Carlo Douven Geschreven door
21-08-2020

In twee kamerbrieven wordt bevestigd dat het onderscheid naar ingezetenschap in de AOW objectief gerechtvaardigd is. Er mag bij de toekenning van de AOW onderscheid worden gemaakt tussen inwoners van Nederland en inwoners van Suriname.

Bron: Ministerie van SZW, 19 augustus 2020

Lees meer...

Geen verplichting om adres door te geven

Carlo Douven Geschreven door
20-08-2020

A is naar Spanje geëmigreerd, zonder een adres achter te laten. Er geldt geen algemene verplichting de Belastingdienst te informeren over een actueel woon- of toezendadres. De aanslag wordt vernietigd wegens termijnoverschrijding.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 16 juli 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2801

Lees meer...

Contracting in (andere) Europese landen

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2020

In een paper over contracting wordt uitgelegd of er in andere landen oneigenlijke vormen van contracting zijn, hoe andere landen met deze oneigenlijke vormen omgaan/bestrijden en wat kan Nederland daarvan kan leren.

Bron: Ministerie van SZW, 4 augustus 2020

Lees meer...

Rechter mag google-maps gebruiken

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2020

In het kader van een procedure over successierecht heeft de rechtbank gebruik gemaakt van google-maps om de feiten vast te stellen. Ter zitting heeft belanghebbende hier op kunnen reageren.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 16 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2243

Lees meer...

Model Statement of data for payroll taxes

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2020

De Belastingdienst heeft het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (de voormalige loonbelastingverklaring) vertaald in het Engels. Met dit formulier geeft de werknemer zijn persoonlijke gegevens door aan de werkgever.

Bron: Belastingdienst, 13 augustus 2020

Lees meer...

Zwitserland verstrekt gegevens USB-bank aan Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2020

De Zwitserse Belastingdienst heeft op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst bankgegevens van de UBS-bank verstrekt van Nederlandse rekeninghouders over de periode 1 maart 2010 tot 1 januari 2016.

Bron: Financieel Dagblad, 13 augustus 2020

Lees meer...

Toeristenbelasting terecht opgelegd voor huisvesting arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
12-08-2020

Een uitzendbureau huurde een hotel om arbeidsmigranten in te huisvesten. De gemeente legt terecht een aanslag toeristenbelasting op. De woonforensenbelasting is niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 31 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:5656

Lees meer...

Ten onrechte betaalde premies leveren geen AOW-uitkering op

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2020

X was enig jaren sociaal verzekerd in Duitsland. Mogelijk ten onrechte betaalde Nederlandse premies over jaren, geven geen recht op een AOW-uitkering en moet X bij de Belastingdienst terug vragen.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 5 augustus 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1743

Lees meer...

Tekst belastingverdrag met Kosovo is bekend

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2020

De tekst van het belastingverdrag met Kosovo is gepubliceerd. Het verdrag is geactualiseerd aan de BEPS-standaarden en bevat onder meer de mogelijkheid tot arbitrage. Voor pensioen is een bronstaatheffing opgenomen.

Bron: Tractatenblad 2020, 77 van 7 augustus 2020

Lees meer...

Checklist emigratie van de Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2020

De Belastingdienst heeft een checklist immigratie op de website gepubliceerd.

Bron: Belastingdienst

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor verblijfsvergunningen en werkloosheid

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2020

Het EMN en de OESO hebben informatiecampagnes opgezet over de gevolgen van Covid-19 betreffende migratie. De eerste informatie gaat over het beheer van verblijfsvergunningen en werkloosheid onder migranten binnen de EU, Noorwegen en het VK.

Bron: Europees Migratie Netwerk en OESO, 30 juli 2020

Lees meer...

Handreiking 30%-regeling uitgezonden werknemers

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2020

De Belastingdienst heeft een handreiking voor het toepassen van de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers gepubliceerd. In een handzaam overzicht met voorbeelden zijn de voorwaarden op een rij gezet met verwijzingen naar wet- en regelgeving..

Bron: Forum Salaris Belastingdienst, 29 juli 2020

Lees meer...

A-G legt pensioenartikel in belastingverdrag met Portugal uit

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2020

A-G legt de voorwaarden in het pensioenartikel van het verdrag met Portugal uit voor de heffing over een WAO-uitkering van € 22.326. Niet van belang acht hij of Portugal feitelijk heeft belast. De WAO-uitkering wordt geacht fiscaal gefaciliteerd te zijn geweest.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 15 juli 2020, ECLI:NL:PHR:2020:694 en 695

Lees meer...

Uitzendregeling eigen woning vervalt door terugkerende dochter

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2020

Tijdens een uitzending komt een studerende dochter 2 maanden in de Nederlandse eigen woning wonen in afwachting van een stage in het buitenland. Omdat zij niet meer tot het huishouden behoorde vervalt de status van eigen woning en gaat de woning over naar box 3.

Conclusie A-G Niessen, 17 juli 2020, ECLI:NL:PHR:2020:704

Lees meer...

Belastingverdrag met Kosovo gesloten

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2020

Nederland heeft op 29 juli 2002 met Kosovo een belastingverdrag gesloten. De tekst van het verdrag is nog niet gepubliceerd. Het verdrag moet eerst door de parlementen zijn goedgekeurd, voor het in werking kan treden.

Bron:Ministerie van Financiën, 30 juli 2019

Lees meer...

Herziene detacheringsrichtlijn van toepassing vanaf 30 juli

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2020

De herziening van de detacheringsrichtlijn vraagt om een herbezinning op de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Bijv. is de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uitgebreid en bestaat al na 12 maanden recht op aanvullende Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Bron: Ministerie van SZW

Lees meer...

BUWAV aangepast per 1 september 2020

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2020

Het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is aangepast. De aanpassing ziet op de voorwaarden voor vrijstelling bij incidentele arbeid als dit vervangende arbeid betreft en op een verduidelijking van de maximale periode voor loonbetaling bij de vergunning Europese blauwe kaart.

Bron: Staatsblad 2020, nr. 270

Lees meer...

Uitzondering meldingsplicht WagwEU verder versoepeld

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2020

Voor gedetacheerde zakenreizigers geldt een uitzondering op de meldingsplicht WagwEU. De uitzondering vereist geen aaneengesloten maximaal verblijf van 13 weken meer voor zakelijke besprekingen of het sluiten van overeenkomsten. Heen en weer reizen is toegestaan.

Bron: Staatsblad 2020, nr. 270

Lees meer...

CBS publiceert cijfers 2018 over (arbeids)migratie

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2020

Het CBS heeft over 2018 de migratiecijfers gepubliceerd. Er kwamen 191.000 migranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Werk en gezinshereniging zijn de belangrijkste migratiemotieven. Van de arbeidsmigranten is 75% na 10 jaar weer vertrokken.

Bron: CBS, 27 juli 2020

Lees meer...

Franse spaartegoeden zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2020

Een inwoner van Nederland heeft Franse banktegoeden. Het spaartegoed is onderdeel van het wereldinkomen en in Nederland belast. Er is geen vrijstelling van toepassing. De verlengde navorderingstermijn en de vergrijpboetes zijn terecht toegepast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 februari 2020, ELCI:NL:RBDHA:2020:2519

Lees meer...

Directeur is geen formeel bestuurder voor belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2020

A woont in Nederland en is directeur Legal & Compliance van een Luxemburgse vennootschap. In tegenstelling tot Luxemburg past Nederland het bestuurdersartikel niet toe, omdat A geen formeel bestuurders is. Het artikel voor niet-zelfstandige arbeid is van toepassing.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 14 juli 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1317

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Algerije

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2020

Het nieuwe belastingverdrag met Algerije is op 9 mei 2018 gesloten. Het verdrag treedt in werking op 31 juli 2020 en is daarmee van toepassing voor bijv. de loon- en inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2021. 

Bron: Tractatenblad 2020, 73

Lees meer...

België heeft heffingsrecht over AOW en arbeidsinkomen

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2020

X woont in België. Zijn AOW is in België belast. De AOW houdt geen verband met beroepswerkzaamheden in Nederland. De arbeidsinkomsten zijn belast in België, omdat niet fysiek in Nederland is gewerkt. Het bestuurdersartikel is niet van toepassing omdat hij werkt voor een Belgische bvba.

Bron: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 26 juni 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: regeling langeafstandsrelaties versoepelt

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2020

Het inreisverbod voor geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand uit Nederland, wordt versoepeld per 27 juli 2020. Op basis van Europees gecoördineerde voorwaarden wordt beoordeeld wanneer sprake is van een duurzame relatie.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 16 juli 2020

Lees meer...

HvJ EU past materieel werkgeversbegrip toe voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2020

De werkgever van een internationaal chauffeur is de onderneming die het feitelijke gezag uitoefent, feitelijk de loonkosten draagt en feitelijk bevoegd is om te ontslaan, en niet de onderneming waarmee een formele arbeidsovereenkomst is gesloten.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:565

Lees meer...

Kamerbrief over A1-verklaring en premieshoppen

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2020

In 2019 heeft de SVB 104.652 A1-verklaringen afgegeven voor vooral detacheringen en werken in twee of meer lidstaten. Ook wordt ingegaan op het ongewenste premieshoppen door werkgevers. De wijze waarop Nederland hierop handhaaft wordt toegelicht.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juli 2020, kenmerk 2020-0000091158

Lees meer...

Werkgever moet 30%-vergoeding in LH-aangifte verwerken

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2020

Een werkgever verwerkt de 30%-vergoeding niet op de loonstrook en is dan geen eindheffingsbestanddeel. In bezwaar kan de werknemer dan niet de inhouding LH deels terugkrijgen door alsnog de 30%-vergoeding te claimen. Hij moet dat arbeidsrechtelijk afdwingen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6030

Lees meer...

Schrijf auto tijdig uit bij emigratie

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2020

X is in 2017 geëmigreerd naar Spanje en heeft zijn bestelauto meegenomen. De aanslag MRB over de periode december 2017 – maart 2018 is terecht verschuldigd door X. X is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de wijziging.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 juni 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5096

Lees meer...

Inwoonster Marokko is geen KBB-er

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2020

A woont in Marokko en is gehuwd met een in Nederland wonende man. Met ingang van 2015 bestaat geen recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Zij woont niet binnen de voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht vereiste landenkring.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2 juli 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1997

Lees meer...

Rijnvarenden vangen bot bij de Hoge Raad

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2020

De Hoge Raad heeft in 8 arresten de Rijnvarenden in het ongelijk gesteld. In alle casus waren de Rijnvarenden terecht in Nederland verzekerd, zoals de Belastingdienst had bepaald. Dat de werkgevers de premies in Luxemburg of Cyprus afdroegen leidt niet tot verrekening van de aldaar ten onrechte afgedragen premies.

Bron: Hoge Raad, 10 juli 2020, o.m. ECLI:NL:HR:2020:1150, ECLI:NL:HR:2020:1237 en ECLI:NL:HR:2020:1151

Lees meer...

Beleid UWV bij hiaten in grensoverschrijdende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2020

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, kan het zijn dat in het land waar hij sociaal verzekerd is geen recht ontstaat op een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering of door een verschil in wachttijd een inkomenshiaat ontstaan. Uitgelegd wordt hoe het UWV deze situaties oplost.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juli 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Geen nieuwe tegemoetkomingen verblijfsrecht

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2020

Kennismigranten, internationale talenten, studenten etc. kunnen door de coronavirus-maatregelen problemen krijgen met hun Nederlandse verblijfsrecht. Er zijn worden echter geen nieuwe tegemoetkomingen voorzien. Voor kennismigranten blijft bijv. het looncriterium van toepassing.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Vragen en antwoorden van de IND

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2020

De IND heeft de vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus op het verblijf in Nederland of de aanvraag voor een verblijfsvergunning geactualiseerd. Aan de orde komen onder meer de Brexit, Nederlanderschap, MVV, kort verblijf en werkgeversverplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 7 juli 2020

Lees meer...

Belastingverdragen met Ierland en Algerije in werking

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2020

Het halfjaarlijkse overzicht van belastingverdragen is weer gepubliceerd. In het eerste half jaar 2020 zijn de verdragen met Algerije en Ierland in werking getreden. De verdragen krijgen effect vanaf 1 januari 2021 voor o.m. de IB en de LB. Het verdrag met Liechtenstein is in juni 2020 getekend.

Lees meer...

DigiD beschikbaar voor EU-burgers vanaf oktober 2020

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2020

EU-burgers kunnen vanaf oktober 2020 DigiD krijgen. In de loop van 2021 kan met DigiD of een Eidas-erkend middel vanuit iedere EU/EER-lidstaat ingelogd worden in Nederland, zoals inwoners van België en Duitsland al kunnen met een Eidas-erkend middel.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2 juli 2020

Lees meer...

Adviseur past 150 kilometer-criterium fout toe en is schadeplichtig

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2020

X krijgt kort na aankomst in Nederland een uitbetaling uit een aandelenplan. De 30%-regeling is niet van toepassing, omdat niet voldaan is aan het 150 kilometer-criterium. X had eerder enkele jaren in Brussel gewerkt. De adviseur is schadeplichtig, omdat het Belgische verblijf niet goed is beoordeeld.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 3 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5566

Lees meer...

Fiscale en socialezekerheidsposities grensarbeiders toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2020

In een brief aan de Kamer wordt ingegaan op de knelpunten waar grensarbeiders tegen aan lopen. Inhoudelijk komen aan de orde, de relatie tussen het Duits ouderschapsverlof en een Nederlandse WW-uitkering en het in twee landen betalen (via premies en belasting) van zorgkosten.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2020, 2020-0000088594

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Valt grensondernemer tussen wal en schip?

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2020

In de antwoorden op kamervragen wordt uitgebreid aangegeven op welke tegemoetkomingen grensondernemers recht hebben. Uitgelegd worden in welk land zij een tegemoetkoming kunnen krijgen. De regelingen zijn echter niet geharmoniseerd in de grensstreek.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2020, 2020-0000089333

Lees meer...

Leidraad meldingsplicht grensoverschrijdende constructies gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2020

In de leidraad wordt verduidelijkt welke contructies meldingsplichtig zijn. Bijvoorbeeld een reguliere aanvraag van de 30%-regeling hoeft niet gemeld te worden, een opzet van een schijnconstructie (dienstbetrekking omzetten in een overeenkomst van opdracht) wel.

Bron: Ministerie van Financiën, besluit van 24 juni 2020, 2020-11382, Stcrt. 2020, 34991

Lees meer...

Woonlandfactoren 2021 zijn bekend gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2020

De woonlandfactor beoogt dat uitkeringen uitgekeerd buiten de EU/EER/Zwitserland naar lokale maatstaven bezien vergelijkbaar zijn met Nederlandse uitkeringen. De factor vergelijkt daarvoor de kostenniveau's in de diverse landen met Nederland.

Bron: Minister van SZW, 8 juni 2020, nr. 2020-0000056480

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Fiscale afspraken met België verlengd tot 31 augustus

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2020

Nederland en België hebben de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, verlengd tot 31 december 2020

Bron: Ministerie van Financiën, 19 juni 2020, Stcrt. 2020, 34541

 

Lees meer...

Meldplicht grensoverschrijdende constructies pas vanaf 1 januari 2021

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2020

De meldplicht voor grensoverschrijdende constructies (Mandatory Disclosure/DAC6) zal vanwege de gevolgen van de coronapandemie op 1 januari 2021 ingaan. De oorspronkelijke ingangsdatum zou 1 juli 2020 zijn. Constructies opgezet vanaf 25 juni 2018 moeten gemeld worden.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 juni 2020, nr. 2020-13425

 

Lees meer...

WNRA ook besproken in Belgisch parlement

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2020

In het Belgisch parlement is nader ingegaan op de gevolgen voor de sociale zekerheid van de invoering in Nederland van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze Nederlandse wet kan leiden tot een socialezekerheidsswitch en het netto-inkomen beïnvloeden.

Bron: Kamer van volksvertegenwoordigers, 27 mei 2020

Lees meer...

Britten in Nederland kunnen verblijf regelen

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2020

De IND nodigt Britten uit met een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf om hun verblijf na Brexit te regelen. Het gaat om Britten en hun familieleden die in Nederland wonen, een verblijfsdocument hebben en al vijf jaar of langer in Nederland mogen wonen op basis van EU-recht.

Bron: Immigratie en Naturalisatie Dienst, 12 juni 2020

Lees meer...

Feitelijke leiding BV vindt niet plaats vanuit Malta

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2020

X is een Nederlands BV en is voor de toepassing van het verdrag Nederland-Malta inwoner van Nederland. Bij de Nederlandse dochtermaatschappij werden alle relevante kernbeslissingen genomen en niet door de medewerkers van een trustkantoor op Malta.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 24 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1044

Lees meer...

Rijnvarende hoeft maar in één land SV-premies te betalen

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2020

In Liechtenstein zijn de door de werkgever van de Rijnvarende SV-premies afgedragen. Er is geen A1-verklaring. Aangenomen moet worden dat hij in Liechtenstein sociaal verzekerd is. Dubbele premiebetaling zou in strijd zijn met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West- Brabant, 10 juni 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2513

Lees meer...

Besluit onderlinge overlegprocedures is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2020

In het besluit is een beschrijving en invulling opgenomen van de onderlinge overlegprocedure op grond van belastingverdragen, Wet fiscale arbitrage en het EU-arbitrageverdrag. Op deze wijze kan een (dreigende) dubbele belastingheffing worden voorkomen.

Bron: Staatscourant, 22 juni 2020, nr. 32689

Lees meer...

Doen KLM-piloten aan belastingontwijking?

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2020

Het Ministerie van Financiën is met de KLM in gesprek over berichten in de media dat KLM-piloten belasting uitwijken door naar Spanje te verhuizen. Hoeveel piloten in het buitenland wonen is onbekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 juni 2020, kenmerk 2020-0000097720

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Internationale vragen en antwoorden België

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

België heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de afspraken die België gemaakt heeft o.m. met Duitsland en Nederland t.g.v. het coronavirus. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor medewerkers in overheidsdienst die thuis moeten werken.

Bron: FOD Financiën,  circulaire 2020/C/81, 17 juli 2018

 

Lees meer...

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

Het wetsvoorstel excessief lenen is ingediend. De wet moet in werking treden op 1 januari 2023. In de memorie van toelichting wordt bij de onderdelen internationale aspecten en EU-aspecten ingegaan op de gevolgen bij emigratie of een immigratie. 

Bron: Ministerie van Financiën, 17 juni 2020

Lees meer...

Coronavirusmaatregelen: Nieuwe versie Fiscale besluit noodmaatregelen

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2020

Het besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd en uitgebreid. Ook andere vaste vergoedingen dan voor reiskosten van een werkgever mogen ongewijzigd worden voortgezet. Deze nieuwe goedkeuring geldt niet voor de 30%-vergoedingsregeling.

Bron: Staatscourant, 18 juni 2020, nr. 33211

Lees meer...

SV-verdrag met China is ook van toepassing op Belg

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2020

Een inwoner van België is voor een Nederlands bedrijf naar China gedetacheerd. De detacheringsregeling van het socialezekerheidsverdrag Nederland-China is van toepassing. Gedurende de detachering blijft betrokkene verzekerd in Nederland.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 10 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2779

Lees meer...

Bronheffing ingehouden bij DJ-BV is niet verrekenbaar in IB

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2020

Een In Nederland wonende DJ werkt wereldwijd. De DJ kan de ten name van de werk-BV ingehouden buitenlandse bronheffingen niet verrekenen in zijn persoonlijke aangifte. Het maakt daarbij niet uit of Nederland een belastingverdrag met dat land heeft.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juni 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4220

Lees meer...

Rijden in Duitse auto zwager leidt tot naheffing BPM

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2020

X woont in Nederland en is na een eerdere waarschuwing aangetroffen als chauffeur in de auto met Duits kenteken van zijn zwager. Tijdens zakenreizen mag X met de auto gebruiken. Veelal zat zijn zus naast hem. De naheffingsaanslag BPM en de verzuimboete van 10% zijn terecht.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 29 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3933

Lees meer...

Overheidsambtenaar die thuis werkt meestal in overheidsland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2020

Als een overheidsmedewerker over de grens thuis werkt is hij belast in het land waar hij voor werkt. Dat is ook het geval deze de nationaliteit van het woonland bezit. De uitzondering voor lokaal geworven personeel geldt niet voor ‘regulier’ overheidspersoneel.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 juni 2020

Lees meer...

Coronavirusmaatregelen: Fiscale regels nader toegelicht voor Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2020

De internationale fiscale maatregelen zijn nader toegelicht. Onder meer wordt ingegaan op de g-rekening, grensarbeiders, de afspraken met België en Duitsland, afspraken met andere landen, ZZP-ers die thuis werken en de vaste inrichting bij thuiswerken.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 juni 2020

Lees meer...

Auto met 675 km op de teller is nieuw

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2020

Een echtpaar heeft aangifte BPM gedaan van een gebruikte auto, die twee dagen oud was, uit Duitsland met 675 km op de teller. De auto moet voor de BPM als nieuw worden aangemerkt, mede omdat de auto geen gebruikssporen bevatte.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3827

Lees meer...

Beleid SVB op verzoek stopzetten AOW kent geen terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2020

De SVB voert als buitenwettelijk, begunstigend beleid dat op verzoek de AOW kan worden stopgezet. Dat beleid kent geen stopzetting met terugwerkende kracht. De SVB kan niet met terugwerkende kracht verklaren dat belanghebbende niet in Nederland AWBZ-verzekerde is.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 7 mei 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1074

Lees meer...

15.000 euro-grens in verdrag Duitsland bevestigd

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2020

X woont in Nederland en ontvangt onder meer twee Duitse pensioenuitkeringen, samen kleiner dan 15.000 euro. Op grond van het belastingverdrag met Duitsland heeft Nederland het heffingsrecht. Voor de ZVW behoren de uitkeringen tot de heffingsgrondslag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4173

Lees meer...

Uitzendregeling eigen woning vervalt omdat zoon terugkomt

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2020

A reist in het kader van een uitzending met zijn ouders naar Moskou. Na 6 jaar komt A terug en gaat zelfstandig wonen in de woning van het gezin. Hij is geen kraakwacht. Daarmee vervalt de eigen woning-regeling. De woning verhuist van box 1 naar box 3.

Bron: Rechtbank Den Haag, 20 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2520

Lees meer...

Rijnvarende moet in Cyprus/Luxemburg de SV-premies terughalen

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2020

A-G Wattel gaat in 8 conclusies in op de diverse Hofuitspraken betreffende Rijnvarenden. De A-G vindt dat de Rijnvarenden verzekerd zijn in Nederland, de VO 883/2004 niet direct van toepassing is en dat dan Nederland geen buitenlandse SV-premies hoeft te verrekenen.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, 7 mei 2020

Lees meer...

Meldplicht grensoverschrijdende constructies verder uitgesteld?

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2020

Het Comité van permanente vertegenwoordigers is op 3 juni overeengekomen dat de meldplicht grensoverschrijdende constructies (DAC 6) voor 6 maanden wordt uitgesteld en moet beginnen op 1 januari 2021. De definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Bron: Coreper, 3 juni 2020

Lees meer...

Nederland sluit belastingverdrag met Liechtenstein

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2020

Nederland heeft op 3 juni een belastingverdrag gesloten met Liechtenstein. De tekst en inwerkingtredingsdatum zijn nog niet bekend. Hiermee heeft Nederland met alle landen binnen de Europese Economisch Ruimte, behoudens Cyprus, een belastingverdrag.

Bron: Rijksoverheid, 4 juni 2020

Lees meer...

Afkoop Belgisch pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2020

Een inwoner van Nederland koopt een in België opgebouwd pensioen af op de pensioeningangsdatum. Op grond van het belastingverdrag komt het heffingsrecht dan toe aan Nederland. De afkoop vindt immers niet plaats vóór de ingangsdatum van het pensioen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1651

Lees meer...

Auto kan meerdere houders hebben voor motorrijtuigenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2020

X rijdt in Nederland met een auto met Duits kenteken. De echtgenote van x is houder van de auto, maar dan nog kan X de auto beschikking staan. De inspecteur hoeft niet te bewijzen dat de auto telkenmale drie maanden feitelijk ter beschikking stond voor de naheffingsaanslag.

Bron: Hoge Raad, 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:991

Lees meer...

Rijnvarende vangt bot bij Hoge Raad

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2020

Een Rijnvarende werkt in 2013 voor een vennootschap op Cyprus en een in Liechtenstein. Hij is verzekerd in Nederland. De A1-verklaring is correct. Hij is ook belastingplichtig in Nederland. Hij is in geen van beide landen onderworpen aan de inkomstenbelasting.

Bron: Hoge Raad, 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:880

Lees meer...

Evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap door verkrijging andere nationaliteit

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2020

Z heeft de Turkse en Nederlandse nationaliteit. Na afstand gedaan te hebben van de Turkse, herkrijgt ze die in 2013. Daarmee verliest ze de Nederlandse nationaliteit. Dat kan echter alleen als de gevolgen uit oogpunt van het EU-recht niet onevenredig zijn.

Bron: Raad van State, 20 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1270

Lees meer...

Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020 is uit

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2020

De vorige notitie fiscaal verdragsbeleid was uit 2011. De nieuwe geactualiseerde notitie gaat in op de Nederlandse onderhandelingsinzet bij bilaterale belastingverdragen. Ook worden de Nederlandse afwijkingen op het OESO-modelverdrag toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 mei 2020, 2020-0000091889

Lees meer...

Doorstartende uitzendbureaus worden harder aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2020

Het jaarverslag 2019 van de Stichting Normering Arbeid is verschenen. Ze constateren dat malafide bestuurders nog te vaak buiten schot blijven of te eenvoudig een nieuwe onderneming kunnen opstarten. De SNA wil haar steentje bijdrage bij de aanpak.

Bron: Stichting normering arbeid, 20 mei 2019

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2020

De fiscale overeenkomst met België in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 is verlengd tot 30 juni 2020. De overeenkomst met Duitsland hoeft niet verlengd te worden. Die is geldig tot opzegging door Nederland of Duitsland.

Bron: Staatscourant 27 mei 2020, 28917

Lees meer...

Rapportage vreemdelingenketen 2019

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2020

In de rapportage worden de hoofdlijnen van de resultaten in de migratieketen beschreven. Er wordt o.m. ingegaan op de wijze waarop een reguliere aanvraag voor verblijf bij werk, studie en gezin verloopt. Ook worden kerncijfers en het proces van toezicht benoemd.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 25 mei 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: TOZO en grensoverschrijdende zelfstandigen uitgebreid toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2020

De Minister van SZW gaat uitgebreid in op de wijze waarop zelfstandigen die grensoverschrijdend ondernemingen bezitten in Duitsland, België of Nederland in de diverse landen in aanmerking kunnen komen voor tegemoetkomingen.

Bron: Ministerie van SZW, 25 mei 2020

Lees meer...

BPM is niet in strijd met Europees recht

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2020

 

R heeft aangifte gedaan voor de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen ter zake van de registratie van een gebruikte Renault. De enkele heffing van deze belasting is op generlei wijze in strijd met het Unierecht.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 4 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3263

 

Lees meer...

Buitenlandse onverschuldigde premies SV zijn verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2020

De in Luxemburg en Cyprus ten onrechte betaalde premies moeten verrekend worden met de in Nederland verschuldigde premies omdat de autoriteiten niet de internationale afspraken nakomen. De SVB moet de premieplicht vaststellen. Het hof legt associaties met de ‘toeslagenaffaire’.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 mei 2002, ECLI:NL:GHSHE:2020:1473, 1478 en 1472

Lees meer...

Inwoner Thailand of Nederland is Zvw-verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2020

Of W in Thailand of Nederland woonde kan in het midden blijven. Hij heeft een bestaande onderneming in Nederland op bescheiden wijze voortgezet. Ook heeft hij feitelijk in Nederland gewerkt. Hij is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 28 april 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1158

Lees meer...

Inwoner België voldoet niet aan 90%-criterium

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2020

Z woont in België en claimt hypotheekrenteaftrek in Nederland. Hij voldoet niet de voorwaarden om fiscale faciliteiten in Nederland te kunnen claimen. Hij kan de fiscale faciliteiten in België te gelde maken. Het beroep op het voetbalmakelaarsarrest wordt afgewezen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 april 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1526

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Praktische informatie aanvraag TOZO voor grensondernemer

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2020

Grensondernemers die in Nederland een onderneming drijven kunnen de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht. Inkomensondersteuning moeten ze in het woonland aanvragen. Inwoners van Nederland kunnen terecht bij de gemeente waar ze wonen.

Bron: Rijksoverheid, 18 mei 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Geen BSN door negatief reisadvies

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2020

Van de tegemoetkoming voor de toepassing van het anoniementarief, kan ook gebruik worden gemaakt als een werknemer nog geen BSN heeft. Dan kan een uniek personeelsnummer gebruikt worden. Wel moet het BSN al schriftelijk aangevraagd worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 19 mei 2020

Lees meer...

HvJ EU – A1-verklaring uitsluitend relevant voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2020

Een A1-verklaring is uitsluitend bindend voor het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. De verklaring heeft geen bindende werking voor de arbeidsrechtelijk vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:379

Lees meer...

Meldplicht grensoverschrijdende constructies uitgesteld

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2020

De Europese Commissie wil de termijnen voor meldplicht grensoverschrijdende constructies (DAC 6) uitstellen. De rapportage van reeds geadviseerde constructies sinds 25 juni 2018 naar 30 november 2020 en die voor de 30-daagse rapportage naar 1 oktober 2020.

Bron: Europese Commissie, 8 mei 2020, COM (2020) 197

Lees meer...

Coronavirusmaatregelen: Reisrestricties zijn verlengd tot 16 juni

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2020

De reisbeperking voor alle niet noodzakelijke reizen vanuit derde landen naar Europa is verlengt tot 16 juni. Alleen personen vallend onder een uitzonderingspositie, bijv. EU-burgers en personen met een vitale functie of behoefte, komen nog binnen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 mei 2020, 2860322

Lees meer...

Infractieprocedure: internationale waardeoverdracht pensioen

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2020

De Europese Commissie is van mening dat het in strijd is met het Europees recht dat Nederland waardeoverdrachten in de belastingheffing betrekt als de overdracht plaatsvindt naar een land dat een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen toestaat.

Bron: Europese Commissie, 14 mei 2020

Lees meer...

Werken op zee is nog geen internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2020

Y levert diensten op zee zoals het leggen van pijpleidingen en het verwijderen van platforms. voor de offshore olie- en gasindustrie. Voor de toepassing van het verdrag met Zwitserland is niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van internationaal verkeer.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 20 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3484

Lees meer...

Winst is volledig toe te rekenen aan woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2020

Z kan de aanwezigheid van een vaste inrichting, vast middelpunt of onderneming in Marokko niet aannemelijk maken. Ook anderszins zijn de werkzaamheden niet aan Marokko toe te rekenen. Z heeft geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 april 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:2821

Lees meer...

Kinderbijslag ook voor kinderen echtgenoot grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2020

Als een grensarbeider recht heeft op Franse kinderbijslag, dan niet alleen voor de eigen kinderen, maar ook voor de kinderen van de echtgenoot. De grensarbeider moet wel in het levensonderhoud van deze kinderen voorzien.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:269

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor ondernemers in grensregio

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2020

In een brief aan de Tweede Kamer worden de internationale gevolgen van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) en de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging werkgelegenheid (NOW) nog eens op een rij gezet.

Bron: Ministerie van SZW, 8 mei 2020, 2020-0000061847

Lees meer...

Buitenlandse werkzaamheden beïnvloeden hoogte loon

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2020

Bij de vaststelling van de hoogte van de beloning van een werknemer als leerkracht bij een regionale overheid, moeten eerdere gelijkwaardige werkzaamheden in een andere lidstaat mee in aanmerking worden genomen.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:299

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2020

De fiscale overeenkomst tussen Nederland en België over de coronavirus-maatregelen van 30 april 2020 is gepubliceerd.

Bron: Staatscourant 8 mei 2020, 25956 en Federale overheidsdienst Financiën, 7 mei 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Fiscale overeenkomst met België is nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2020

De Belastingdienst heeft de fiscale afspraken met België toegelicht. Voor de thuiswerkdagen kan gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiszitdagen zijn belast in het land waar men gewerkt zou hebben. De Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering is in België belast.

Bron: Belastingdienst, 6 mei 2020

Lees meer...

Duitse nationaliteit biedt geen toegang tot EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2020

P, inwoner van Nederland met de Duitse nationaliteit, vindt de box 3-heffing in strijd met het EU-recht. P kan zich niet beroepen op het EU-recht. Er is sprake van een interne Nederlandse situatie. De heffing beperkt hem ook niet bij het investeren in andere lidstaten.

Bron: Rechtbank Gelderland, 10 september 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4099

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen – NOW kan op buitenlands rekeningnummer

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2020

De NOW is aangepast. Omzetdalingen van werkmaatschappijen komen, onder extra voorwaarden, ook in aanmerking voor de tegemoetkoming loonkosten. Tevens wordt het mogelijk gemaakt uit te betalen op een buitenlands SEPA-bankrekeningnummer.

Bron: Ministerie van SZW, 1 mei 2020, 2020-0000059207

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Tozo deels ook voor grensoverschrijdende zelfstandigen

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2020

Zelfstandigen die in Nederland woonachtig zijn met een buitenlandse bedrijf krijgen recht op algemene bijstand. Zelfstandigen die in een ander land wonen, maar een bedrijf of beroep in Nederland hebben, krijgen bijstand ter een voorziening in de behoefte voor bedrijfskapitaal.

Bron: Staatscourant 29 april 2020, 24882

Lees meer...

Afwijkende heffing overheidspensioenen is niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2020

Twee voormalige Italiaanse ambtenaren zijn geëmigreerd naar Portugal. Hun overheidspensioen is belast Italië op grond van het belastingverdrag. Voor particuliere pensioenen en ambtenaren met de Portugese nationaliteit heft Portugal. Een dergelijk verschil is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 30 april 2020, ECLI:EU:C:2020:338

Lees meer...

Inspecteur bewijst niet fiscale faciliteiten pensioenopbouw

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2020

Een inwoner van België was directeurgrootaandeelhouder van een Nederlandse BV. Hij heeft een ouderdomspensioen opgebouwd. De uitkeringen zijn niet belast, omdat de inspecteur niet bewijst dat de pensioenopbouw fiscaal gefaciliteerd is geweest in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1628

Lees meer...

Nederbelg ontsnapt niet aan heffing over pensioen

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2020

A woont in België en geniet een Nederlands pensioen uit zijn pensioen-BV. België belast het Nederlands pensioen als roerend inkomen (3% van het kapitaal). Omdat België het pensioen beperkt belast heeft Nederland het heffingsrecht. De navordering met boete is terecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:6113

Lees meer...

Loon en pensioen inwoner Thailand belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2020

Een voormalig gemeenteambtenaar woont in Thailand. Hij ontvangt loon op grond van een loondoorbetalingsverplichting van de gemeente en een (vroeg)pensioen van het ABP. Op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag met Thailand heeft Nederland het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 april 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1278

Lees meer...

Per diem-vergoeding piloot is vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2020

Z is piloot bij een Ierse werkgever, die geen Nederlandse inhoudingsplichtige is. De per diem-vergoeding, van 4,60 euro per uur voor verblijfkosten is aangewezen en voldoende gespecificeerd om aangemerkt te kunnen worden als een onbelaste vergoeding.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3408

Lees meer...

Bekenden vormen kraakwacht tijdens uitzending

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2020

Y is 4 jaar uitgezonden naar de VS. Hij heeft de woning ter beschikking gesteld aan bekenden op basis van een gebruiksovereenkomst. De woning is gebruikt als kraakwacht en stond niet ter beschikking. Er blijft sprake van een eigen woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 april 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1296

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Tozo deels voor grensoverschrijdende ZZP-er

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2020

Een niet-inwoner die in Nederland een bedrijf heeft kan een Nederlandse bijstand voor bedrijfskapitaal krijgen. Voor het levensonderhoud is deze aangewezen op de bijstand in het woonland. Voor een inwoner die buiten Nederland een bedrijf heeft. geldt het omgekeerde.

Bron: Ministerie van SZW, 24 april 2020, 2020-0000058604

Lees meer...

België geeft ook vrijstelling voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2020

België heeft een vrijstelling gepubliceerd van de inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s ontvangen door in het buitenland gevestigde kredietinstellingen. Daarmee komt er ook voor buitenlandse spaardeposito’s een vrijstelling roerende voorheffing.

Bron: FOD Financiën, 21 februari 2020, Circulaire 2020/C/33

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2020

Een derdelander kan vanwege werktijdverkorting mogelijk niet voldoen aan de loonnorm voor de kennismigrantenregeling. Dan ontstaat een plicht voor een werkvergunning of een GVVA. De inspectie SZW zal tijdelijk niet-wetsconform handhaven in deze situaties.

Bron: Ministerie van SZW, 22 april 2020, 2020-0000057033

Lees meer...

Bij fraude kan rechter A1 negeren, nadere voorwaarden Hof van Justitie

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2020

Een rechter kan bij geconstateerde fraude een A1-verklaring negeren. Voorwaarde is wel 1. dat de dialoogprocedure is ingeleid en 2. dat de lidstaat die de A1 heeft afgegeven niet binnen een redelijke termijn een besluit heeft genomen.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 april 2020, ECLI:NL:C:2020:260

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: afspraak belastingverdrag Nederland – België?

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2020

Er is een oplossing in de maak om de thuiswerkdagen van grensarbeiders te belasten in het werkland voor de toepassing van het belastingverdrag België - Nederland. De Belgische minister van Financien De Croo heeft dat geantwoord op kamervragen.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 21 april 2020

Lees meer...

Onbekendheid beleid SVB biedt geen recht op kinderbijslag

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2020

X woonde enige tijd In Spanje en wist niet dat ze recht had op kinderbijslag. Ze heeft de gepubliceerde beleidsregels van de SVB gebaseerd op een arrest (Slanina) van het Hof van Justitie EU gemist. Ze heeft niet met terugwerkende kracht recht op kinderbijslag.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:653

Lees meer...

Huwelijksvermogensrecht bepaalt hoogte aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
21-04-2020

Y, gehuwd met Z, woont in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Z is geen fiscale partner. Van de eigen woning is het deel aftrekbaar dat ziet op Y's deel van de totale netto-inkomsten. In de huwelijkse voorwaarden is deze verdeling opgenomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1230

Lees meer...

Feitelijke opbouw in VK is niet relevant voor recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2020

X woonde in Nederland en heeft in zijn studietijd in het VK gestudeerd en gewerkt en was aldaar sociaal verzekerd. Hij heeft over deze periode geen recht op Nederlandse AOW, ook al leverde de arbeid in het VK feitelijk geen pensioen op.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 5 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:561

Lees meer...

Hoge Raad gaat pensioenartikel verdrag met Portugal uitleggen

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2020

De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de toepassing van het pensioenartikel (art. 18, lid 2) van het belastingverdrag met Portugal ter zake van de door een inwoner van Portugal genoten AOW- en WAO-uitkeringen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 april 2020, ECLI:RBZWB:2020:1814 en 1764

Lees meer...

Schijnconstructie leidt tot naheffingsaanslag met boete

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2020

Werknemers hadden een formele dienstbetrekking met Bulgaarse vennootschappen. Deze arbeidsovereenkomsten komen geen reële betekenis toe. Er is sprake van een schijnconstructie. De werknemers zijn in dienstbetrekking bij belanghebbende. Een boete van 25% is passend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:497

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Nog geen oplossing TOZO en NOW niet-inwoners

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2020

De TOZO-maatregel voor niet-inwoners moet nog uitgewerkt worden in een ministeriële regeling. Voor de NOW-tegemoetkoming in de loonkosten is een tegemoetkoming mogelijk voor buitenlandse bedrijven met in Nederland verzekerde werknemers.

Bron: Ministerie van SZW, 10 april 2020.

Lees meer...

Naheffingsaanslag Motortuigenbelasting is terecht opgelegd aan Roemeen

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2020

X staat ingeschreven in het BRP en rijdt met een Roemeense auto op de openbare weg. Dat de auto na de inschrijving pas tot zijn beschikking is gekomen is niet aannemelijk gemaakt noch dat hij inwoner is van Roemenië. De naheffingsaanslag is terecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2 april 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1124

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen verschenen

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2020

In het besluit staan onder meer tegemoetkomingen voor de toepassing van het anoniementarief en voor grensarbeiders. De overeenkomst met Duitsland wordt toegelicht. Duitse tijdelijke werkloosheidsuitkeringen worden vrijgesteld. Met België loopt nog overleg.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 april 2020

Lees meer...

Conserverende aanslag ter zake van een AB is alsnog verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2020

X stelt in 2001 te zijn geëmigreerd naar Zwitserland. In 2011, 10 jaar later, wordt de bij emigratie opgelegde conserverende aanslag kwijtgescholden. Even later verkoopt X zijn aanmerkelijk belang. Als de inspecteur ontdekt dat X in 2011 wel in Nederland woonde, vordert hij terecht na.

Bron: Rechtbank Gelderland, 10 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1636

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: afspraak belastingverdrag Nederland – Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2020

De overeenkomst tussen Nederland en Duitsland over de toepassing van het belastingverdrag is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van de Belastingdienst wordt de overeenkomst nader toegelicht voor grensarbeiders en voor werkgevers.

Bron: Belastingdienst, 10 april 2020 en Staatscourant, 10 april 2020, nr. 21381

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen – afspraken toepassing belastingverdrag met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2020

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag als werknemers thuis werken of niet kunnen werken t.g.v. de coronavirus-maatregelen. Nederland gaat eenzijdig Duitse werkloosheidsuitkeringen e.d. vrijstellen van belastingheffing.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 9 april 2020

Lees meer...

Schadevrije jaren tellen na emigratie mee

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2020

In antwoord op kamervragen wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid om bij een emigratie binnen de EU de schadevrije jaren van een autoverzekering mee te nemen naar een buitenlandse verzekeraar. Wel kent landen eigen voorwaarden en wijze van erkenning

Bron: Ministerie van Financiën, 7 april 2020

Lees meer...

Buitenlandse pensioen meestal belast in box 1

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2020

Een buitenlands pensioen van een inwoner van Nederland is meestal belast in box 1. In box 3 is het pensioen belast als in de opbouwfase van het pensioen geen (buitenlandse) fiscale faciliteiten zijn genoten, dan wel de aanspraak belast is geweest.

Bron: Belastingdienst, Forum fiscaal dienstverleners, 1 april 2020

Lees meer...

Oostenrijkse revalidatieuitkering is een uitkering bij ziekte

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2020

Een revalidatieuitkering moet voor de VO 883/2004 aangemerkt worden als een uitkering bij ziekte. Betrokkene, woont in Duitsland en is daar sociaal verzekerd. Hij heeft dan geen recht op een Oostenrijkse uitkering, nu hij daar niet meer sociaal verzekerd is.

Bron: Hof van Justitie EU, 5 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:177

Lees meer...

Coronavirusmaatregelen - Duitsland maakt met Luxemburg afspraken over thuis werken

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2020

Duitsland heeft met Luxemburg afspraken afgesproken hoe om te gaan met thuiswerkdagen t.g.v. de Coronavirus-maatregelen. Voor het belastingverdrag kunnen werknemers deze werkdagen aanmerken als werken in het land waar gewerkt zou zijn zonder de maatregelen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 6 april 2020

 

Lees meer...

Arbeidsmigranten en inschrijving BRP

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2020

De inschrijving van arbeidsmigranten in de basisregistratie personen (BRP) is in de praktijk vaak niet goed. Het Ministerie van BZK onderkent het probleem en zet stappen om de kwaliteit van de inschrijving te verbeteren. Later dit jaar komt een plan van aanpak.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2 april 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: OESO legt verdragstoepassing uit

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2020

De OESO legt in een memo uit hoe belastingverdragen toegepast moeten worden bij het thuis (niet) werken door Covid-19. Ingegaan wordt op onder meer de vaste inrichting, heffingsrecht bij thuis werken en het heffingsrecht bij thuis zijn en niet kunnen werken.

Bron: OESO, 3 april 2020

Lees meer...

Pauzering invorderingsmaatregelen Rijnvarenden met een Luxemburgse werkgever

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2020

In afwachting van de overleggen met Luxemburg worden invorderingsmaatregelen stopgezet van Rijnvarenden met een Luxemburgse werkgever. Het overleg gaat over de door werkgevers van Rijnvarenden ten onrechte in Luxemburg betaalde sociale zekerheidspremies.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Duitsland geeft aan in overleg te zijn met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2020

Duitsland meldt dat men probeert tot afspraken te komen met de buurlanden, waaronder Nederland, om voor de toepassing van de belastingverdragen thuiswerkdagen door Covid-19 aan te merken als dagen belast in het land waar men gewerkt zou hebben.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 3 april 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Sociale zekerheid bij expat die van baan wisselt

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2020

Als een werknemer nog in een lidstaat woont, maar eigenlijk al voor een Nederlandse werkgever zou moeten werken of wisselt naar een nieuwe werkgever, gevestigd in de woonstaat, is hij verzekerd in de lidstaat waar hij normaal zou gaan werken voor de nieuwe werkgever.

Bron: SVB, 1 april 2020

Lees meer...

Inwoner België mag sinds 2015 alleen eigen negatieve inkomsten aftrekken

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2020

X woont in België en is gehuwd met Y. De rechter volgt de inspecteur. Sinds 2015 (invoering kwalificerende buitenlandse belastingplichtige) kunnen de negatieve inkomsten van Y niet meer in aftrek komen bij X. Y heeft eigen belast inkomen in België.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5723

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor grensarbeiders en gedetacheerde werknemers

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2020

De Europese Commissie geeft richtlijnen over het vrij verkeer van werknemers, arbeidsrechtelijke gevolgen, werkloosheid en recht op uitkeringen, sociale zekerheid en thuiswerken t.g.v. Covid-19. Ook zijn een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden opgenomen.

Bron: Europese Commissie, 30 maart 2020

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: NOW ook voor buitenlandse werkgever

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2020

Ook buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland komen in aanmerking voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, mits de werknemer in Nederland sociaal verzekerd is.

Bron: Ministerie van SZW, 31 maart 2020

Lees meer...

Pensioenen inwoner Frankrijk (deels) in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2020

Het belastingverdrag wijst de heffing over het arbeidsongeschiktheids – en nabestaandenpensioen (voor zover dat geen opbouwkarakter heeft) toe aan Nederland. X werkte voor de overheid op de expiratiedatum. Voor het restant is de status op het moment van de opbouw relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1185

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen - EC waarborgt vrij verkeer cruciale werknemers

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2020

De Europese Commissie heeft praktische adviezen gepubliceerd om te bereiken dat mobiele werknemers binnen de EU hun werkplek kunnen bereiken. Het gaat hierbij om werknemers in voor de bestrijding van de pandemie belangrijke sectoren.

Bron: Europese Commissie, 30 maart 2020

Lees meer...

Geen rechtmatig verblijf meer, dan niet premieplichtig

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2020

Een Pakistaanse heeft geen rechtmatige verblijfstitel in Nederland. De verlengingsaanvraag voor een verblijfstitel is onherroepelijk afgewezen. Ze is dan niet in Nederland sociaal verzekerd en heeft dan geen recht op de premiedelen van de heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 10 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:589

Lees meer...

Substantieel werken Rijnvarende is te bepalen inclusief rusttijden

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2020

X werkt als Rijnvarende een substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonland Nederland. De inspecteur heeft het aantal in Nederland gewerkte uren terecht berekend zonder onderscheid te maken tussen arbeidsuren en rusttijden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3767

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen - Kamervragen over Nederlandse Tozo

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2020

In het Nederlandse en Belgische parlement is de Nederlandse Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aan de orde. Een in België wonende ZZP-er die in Nederland sociaal verzekerd is dreigt tussen de Nederlandse en Belgische regelingen in te vallen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 maart 2020

Lees meer...

Remittance base-regeling Malta leidt tot heffing in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2020

Een Nederlandse BV is voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten. Dat is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:969

Lees meer...

Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2020

In Nederland aangegane geregistreerde partnerschappen, worden in het buitenland niet altijd als huwelijk erkend. In antwoord op Kamervragen wordt ingegaan op de gevolgen van het omzetten van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk in internationale situaties.

Bron: Minister van Justitie en Veiligheid, 23 maart 2020

Lees meer...

Pijpenleggen met een schip is ‘internationaal verkeer’

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2020

Een inwoner van Nederland werkt voor een Zwitserse werkgever op een schip dat pijpen legt in zee. Dit moet aangemerkt worden als ‘internationaal vervoer. Op basis van art. 15, lid 3 van het verdrag met Zwitserland heeft Zwitserland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 16 maart 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1213

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen – grensoverschrijding om te werken

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2020

Werkers in een vitale sector werken of cruciaal beroep kunnen een vignet krijgen bij het Nationaal crisiscentrum in België. Ander grensarbeiders die over de grens moeten werken hebben een werkgeversverklaring nodig.

Bron: Rijksoverheid.nl en crisiscentrum.be, 22 maart 2020

Lees meer...

BV inwoner van Spanje is niet op Curaçao gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2020

X kan niet aannemelijk maken dat zijn BV op Curaçao onderworpen is aan de belastingheffing. De BV is voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Belastingregeling voor het koninkrijk in Nederland gevestigd. Het dividend van ruim 400.000 is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 maart 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1592

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen Nederland, België en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Op de site van de SVB is een overzicht opgenomen van de coronavirus-maatregelen in België, Duitsland en Nederland. De pagina heet: Corona-maatregelen en werken over de grens.

Bron: SVB, 20 maart 2019

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen Nederland – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

De SVB bevestigt dat het thuis werken in verband met het coronavirus geen gevolgen heeft voor de sociale verzekering voor situaties waarbij men normaal over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Er hoeft niets geregeld te worden.

Bron: SVB, 20 maart 2020

Lees meer...

Geen onderworpenheid in Saudi-Arabië

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Een pensionado, werkt en verblijft in Saudi-Arabië. Hij heeft een duurzame band met Nederland en ook voor het verdrag woont hij in Nederland. Er is geen onderworpenheid aan belasting in Saudi-Arabië voor zijn pensioenen en uitkeringen. Nederland mag heffen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:879

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen Duitsland – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2020

Ook Duitsland heeft bekend gemaakt dat de coronavirus-maatregelen geen gevolgen hebben voor de toepasselijke socialezekerheidsregelgeving.

Bron: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, 17 maart 2020.

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen België – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2020

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat telewerken op Belgisch grondgebied door grensarbeiders t.g.v. het coronavirus niet in aanmerking komt voor de vaststelling van de sociale zekerheid en daarmee geen invloed hebben op de aansluiting bij de sociale zekerheid.

Bron: Nieuwsbrief RSZ, 18 maart 2020

Lees meer...

Coronavirus en belastingverdrag België - Frankrijk / Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2020

Thuis werken is een aandachtspunt bij grensarbeiders. België kent met Frankrijk en Luxemburg in het belastingverdrag voor incidenteel thuis werken een aparte regeling voor grensarbeiders. Het thuiswerken vanaf 14 maart 2020 wordt, tot nader order, niet als zodanig in aanmerking genomen.

Bron: Federale overheidsdienst Financiën, 13 maart 2020

Lees meer...

Inloggen bij andere lidstaten kan met eHerkenning

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2020

De eIDas verordening moet het mogelijk maken dat binnen de hele EU ingelogd kan worden met buitenlandse inlogmiddelen. Voor Nederland voldoet alleen nog eHerkenning aan het Europese beveiligingsniveau. Daarmee kan in andere EU-lidstaten ingelogd worden.

Bron: Staatscourant 5 maart 2020, nr. 13459

Lees meer...

Inwoners Polen zijn Nederlandse schenkbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2020

Twee inwoners van Polen hebben geld geleend aan een ANBI. Nadat de ANBI-status ingetrokken is, werd de lening omgezet in een gift. Daarmee is schenkbelasting verschuldigd, omdat de stichting in Nederland is gevestigd. Het woonland van de begiftigden is niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:397

Lees meer...

Verslag Algemeen Overleg grensarbeid is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2020

Tijdens het AO in de Tweede Kamer zijn veel onderwerpen en toezeggingen aan de orde geweest. De toezeggingen gaan onder meer over de hooglerarenbepaling belastingverdrag België, de discoördinatie belasting- en premieheffing, het Duits ouderschapsverlof en de Rijnvarenden.

Bron: Tweede Kamer, concept verslag algemeen overleg 5 maart 2020

Lees meer...

Inwoner van Spanje krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2020

X is in 2015 naar Spanje geëmigreerd. Het in Nederland belast inkomen is 89,8%. In Spanje is geen aangifte gedaan of belasting betaald. X heeft geen Spaanse inkomensverklaring. X heeft geen recht op Nederlandse fiscale faciliteiten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5844

Lees meer...

Wereldwinst van in Malta gevestigde BV is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2020

Een BV heeft haar zetel verplaatst naar Malta. De BV blijft door de vestigingsplaatsfictie binnenlands belastingplichtige. Nederland mag de wereldwinst belasten, voor zover deze niet (deels) is overgemaakt naar Malta. De heffing is niet beperkt tot de winst uit Nederlandse bronnen.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 13 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:637

Lees meer...

Nieuw vestigingsland hoeft eerdere verliezen niet te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2020

Een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap heeft de zetel verplaatst van Nederland naar Tsjechië. Het vrij verkeer van vestiging maakt niet dat de Nederlandse verliezen van voor de zetelverplaatsing verrekend moeten worden met Tsjechische winsten.

Bron: Hof van Justitie EU, 27 februari 2020, ECLI:EU:C:2020:127

Lees meer...

Model vaststellingsovereenkomsten Belastingdienst openbaar

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2020

Na een WOB-verzoek heeft de Belastingdienst standaard modellen vaststellingsovereenkomst gepubliceerd. Het gaat om meer om de modellen in het kader van vooroverleg, vermogen in het buitenland en die met een internationaal karakter.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 maart 2020

Lees meer...

Regularisatieverzoek is door SVB terecht afgewezen

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2020

De SVB is niet op verzoek van een rijnvarende bereid om een regularisatieovereenkomst te sluiten. Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid waarom betrokkene niet in Nederland verzekerd is. De SVB wil wel bemiddelen om dubbele premieheffing te voorkomen.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 26 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:452

Lees meer...

Nederlands dividend telt mee voor bepaling 90%

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2020

De Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van de inwoner van België die in box 2 dividend geniet uit zijn Nederlandse vennootschap. Het beperkt belast dividend is onderdeel van het in Nederland belast inkomen bij de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 januari 2020

Lees meer...

Voetballer is 284 dagen per jaar actief

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2020

Een profvoetballer is in dienstbetrekking werkzaam en werkt ook in het buitenland. Voor de toerekening van loon aan het buitenland moet voor de dagenbreuk in de teller uitgegaan worden van de werkelijke gewerkte dagen (284), ongeacht hoeveel uren op een dag gewerkt is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 11 februari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:537

Lees meer...

BV is voor verdragstoepassing inwoner Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2020

Een naar Nederlands recht opgerichte BV is in Singapore als inwoner in de heffing betrokken en heeft dividend uitgekeerd aan de DGA op Sint Maarten. Nederland mag het dividend belasten, omdat de BV voor de verdragstoepassing geen inwoner is van Singapore of Sint Maarten.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 februari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:281

Lees meer...

Tewerkstellingsvergunning voor Bulgaren was niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2020

46 Bulgaren werkten in 2013, zonder tewerkstellingsvergunning (TWV), voor een Bulgaarse onderneming in Nederland. De TWV was niet nodig, omdat de detacheringsrichtlijn niet van toepassing was. De verplaatsing van de werknemers had geen dienstverrichting als doel.

Bron: Raad van State, 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:607

Lees meer...

IND past handhavings- en boetebeleid aan

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2020

In de Vreemdelingencirculaire 2020 is het handhavings- en boetebeleid gewijzigd. Er komt meer differentiatie ten aanzien van ernst en verwijtbaarheid. Dit moet tot meer evenredigheid van de sanctie bij een overtreding leiden.

Bron: Staatscourant, 24 februari 2020, nr. 11649

Lees meer...

Geef gewijzigde omstandigheden door aan één loket

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2020

Als een niet-inwoner een band met Nederland heeft (gehad) en persoonlijke omstandigheden (verhuizing, huwelijk etc.) wijzigen, geef dit dan door aan het RNI-loket. Men moet wel een BSN hebben. Dit voorkomt formele en administratieve problemen.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 19 februari 2020

Lees meer...

Individuele doorbelasting loon materiële werkgever niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2020

Een werknemer woont in Nederland en heeft een internationale managementfunctie. De Duitse groepsmaatschappij wordt als materiële werkgever aangemerkt. Dat het loon niet feitelijk individueel is doorbelast acht de rechtbank niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5758

Lees meer...

CFK-uitkering beroepsvoetballer is lijfrente voor verdrag

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2020

De overbruggingsuitkering van een voormalig beroepsvoetballer die in Australië woont, is voor de toepassing van het belastingverdrag een lijfrente. Het sportersartikel, met een beroep van de inspecteur op het stamrechtarrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017, is niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 januari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:259

Lees meer...

Rijnvarende kan Luxemburgse premies niet verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2020

Rijnvarende is verzekerd in Nederland blijkens de niet door de rechter te toetsen A1-verklaring. De Luxemburgse premies zijn niet te verrekenen met de Nederlandse premies. Het is niet aan de rechter deze dubbele premieheffing in deze casus te herstellen.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:652

Lees meer...

Reisbesluit buitenland is vervangen door CAO Rijk

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2020

Het reisbesluit buitenland voor rijksambtenaren is vervallen per 1 januari 2020. Werknemers in een vergelijkbare positie konden deze belastingvrije vergoedingen ook toepassen. Vanaf 1 januari 2020 staan de vergoedingsregels in de CAO Rijk.

Bron: Belastingdienst, Forum salaris, 19 februari 2020

Lees meer...

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2020

In een kwartaaloverzicht wordt de werking van het MLI uitgelegd en met welke landen het MLI van toepassing is en vanaf welke datum. Het MLI vervangt per 1-1-20 onderdelen van 15 belastingverdragen, bijv. het artikel over vaste inrichtingen.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 februari 2020

Lees meer...

Boetebeleid meldingsplicht WagwEU gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2020

Op 1 maart treedt de online meldingsplicht Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU, via postedworkers.nl, in werking. Het niet volledig nakomen van de meldingsplicht leidt tot aanzienlijke boetes.

Bron: Ministerie van SZW, 6 februari 2020, Stcrt. 2020, nr. 8613

Lees meer...

Overgangsrecht sociale zekerheid loopt 1 mei af

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2020

Op 1 mei 2020 loopt het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening af. Als de verzekeringsplicht nog gebaseerd is op de regels van vóór 1 mei 2010 (VO 1408/71), kan die wijzigen per 1 mei 2020. Beoordeel dit tijdig.

Bron: Grensinfo.nl, 14 februari 2020

Lees meer...

Geen Belgisch progressievoorbehoud voor Nederlandse lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2020

In België worden lijfrenten als roerend inkomen afzonderlijk belast. Lijfrente beïnvloeden dan niet het tarief op de overige inkomsten. In Nederland belaste lijfrenten van inwoners van België moeten op dezelfde wijze worden behandeld.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 22 oktober 2019, nr. 2018/AR/699

Lees meer...

Weer Nederlander worden na eerdere dubbele nationaliteit kan

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2020

Nederlanders met dubbele nationaliteit die hun Nederlandse nationaliteit verloren omdat ze langer dan 10 jaar buiten de EU verbleven zonder verlenging van hun paspoort, kunnen weer Nederlander worden als de gevolgen onevenredig zijn.

Bron: Raad van State, 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:423

Lees meer...

Voorwaarden Schengen en Caribisch visum gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2020

Sinds 2 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de aanvraag van een Schengen of Caribisch visum. Het visum kan al aangevraagd worden 6 maanden voor de reisdatum. De geldigheid kan langer zijn. Ook het aanvraagproces en de tarieven zijn gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid, netherlandsandyou.nl, 27 januari 2020

Lees meer...

Waardeoverdracht en verval kleine pensioenen nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2020

In de geactualiseerde toelichting is onder meer opgenomen dat het vervallen van kleine pensioenen niet toegestaan is na emigratie naar een EU-lidstaat, mits de verhuizing gemeld is.

Bron: Pensioenfederatie, februari 2020

Lees meer...

Nederland kent relatief weinig internationale kenniswerkers

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2020

Het aandeel internationale kenniswerker is maar 4,2% (383.000) van de beroepsbevolking. Dat is binnen de EU relatief laag. Ze hebben wel een relatief hoog beroepsniveau en zijn vaker dan in andere landen zelfstandigen.

Bron: CBS, 10 februari 2020

Lees meer...

Derde versie nieuwsbrief loonheffingen 2020

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2020

In de nieuwsbrief loonheffingen 2020 staat dat aangifte loonheffingen via MijnBelastingDienstZakelijk gaat met DigiD of eHerkenning. Sinds december 2019 kan dat ook met een inlogmiddel van (vooralsnog) een beperkt aantal EU-landen.

Bron: Belastingdienst, 5 februari 2020

Lees meer...

Studie in VS beperkt niet AOW-recht

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2020

De SVB heeft voor de toekenning van de AOW ten onrechte het vertrek uit Nederland als definitief aangemerkt. Pas na het afstuderen, na 2,5 jaar studie in de VS, was zij geen ingezetene meer van Nederland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 30 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:209

Lees meer...

Geen beroep mogelijk tegen verdragsverklaring

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2020

Een door de Belastingdienst afgegeven verklaring geen vrijstelling loonheffing voor een AOW-uitkering is niet aan te merken als een voor bezwaar vatbare beschikking. Betrokkene moet bezwaar maken tegen de inhouding loonheffing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5585

Lees meer...

Geen cassatie vaststelling (dubbele) woonplaats

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2020

De staatssecretaris gaat niet in cassatie tegen twee hofuitspraken. In beide casus ontstond nationaalrechtelijk een dubbele woonplaats. Voor het belastingverdrag is Nederland niet het woonland, maar onstaat wel recht op Nederlandse fiscale faciliteiten.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 februari 2020

Lees meer...

Wereldinkomen bepaalt niet de arbeidskorting inwoner Costa Rica

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2020

X is in 2015 geëmigreerd naar Costa Rica. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting moet alleen het in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen en niet het wereldinkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:465

Lees meer...

Geen afdrachtvermindering onderwijs voor cursus Nederlands

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2020

Een detacheerder heeft voor 600 Poolse werknemers ten onrechte een afdrachtvermindering onderwijs geclaimd. De werknemers hebben geen BBL-opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent gevolgd, maar een cursus Nederlands.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 7 november 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:9207

Lees meer...

Fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2020

Het besluit fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit meldt dat voor het gemeenschapsrecht het VK in 2020 nog aangemerkt wordt als een EU-lidstaat. Wat er na 2020 gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Bron: Staatscourant 30 januari 2020, 6891

Lees meer...

Meldplicht grensoverschrijdende constructies is nabij

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2020

De Belastingdienst heeft de meldingsplicht voor (bestaande) grensoverschrijdende constructies, die geldt vanaf 1 juli 2020, nader toegelicht. Binnenkort wordt een leidraad gepubliceerd. De regeling geldt niet voor de sociale zekerheid.

Bron: Belastingdienst website

Lees meer...

Buitenlands verblijf beperkt recht op WW

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2020

X had een Nederlandse WW, maar verbleef in Duitsland. De duurzame band met Nederland en inschrijving BRP, maakt dat niet anders. UWV heeft het buitenlandse verblijf bewezen. De terugvordering van de WW is terecht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 9 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:38 

Lees meer...

Auto in Poolse garage met kapotte versnellingsbak

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2020

X, ingeschreven in de BRP als inwoner van Nederland, rijdt met een auto met Pools kenteken in Nederland. Hij ontvangt een naheffingsaanslag MRB. Hij maakt aannemelijk dat de auto hem niet het hele naheffingstijdvak ter beschikking stond.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:474

Lees meer...

Duitsland stelt hoogte WW niet juist vast

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2020

Een inwoner van Duitsland werkte in Zwitserland. Als hij weer in Duitsland gaat werken wordt hij na 10 dagen ontslagen. Duitsland mag bij de WW-uitkering door de korte arbeidstijd geen fictief vastgesteld loon hanteren.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:36

Lees meer...

Duitse mini-job beperkt recht op AOW en Kinderbijslag

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2020

Inwoners van Nederland hebben een mini-job in Duitsland. Ze zijn beperkt sociaal verzekerd in Duitsland. Nederland hoeft de Duitse beperking niet aan te vullen middels Nederlandse AOW of kinderbijslag. De Hoge Raad volgt het Hof van Justitie EU. 

Hoge Raad, 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:17 

Lees meer...

30%-vergoeding is in België een onbelaste vergoeding.

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2020

Een inwoner van België maakte gebruik van de 30%-regeling. Het Antwerpse Hof beslist, dat de 30%-vergoeding in België onbelast is. Er is sprake van een vergoeding van kosten eigen aan de werkgever.

Bron: Nieuwsbrief Meijburg & Co, 23 januari 2020, Hof van Beroep Antwerpen, 26 november 2019

Lees meer...

Stamrechtuitkeringen zijn geen pensioen voor verdrag

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2020

Een inwoner van Duitsland, is in 2002 ontslagen uit zijn Nederlandse dienstbetrekking. De uitkeringen uit het ontslagstamrecht zijn ingegaan toen hij 65 jaar was. Nederland als voormalig werkland heeft het heffingsrecht op grond van het arbeidsartikel.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:133

Lees meer...

Overzicht minimumlonen in de EU

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2020

Eurostat heeft een overzicht gepubliceerd van de minimumlonen in de EU. De minimumlonen varieerden in januari 2019 tussen de 286 en de 2017 euro per maand. 6 lidstaten kennen geen minimumloon. Nederland staat op nummer 3.

Bron: Eurostat

Lees meer...

Onderhandelingen belastingverdragen in 2020

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2020

Nederland gaat in 2020 onderhandelingen (her)starten met Australië, Aruba, India, Israël, Mozambique, Senegal en Thailand. Voortgezet worden de onderhandelingen met o.a. België, Brazilië, Chili, Curaçao, Marokko, Oeganda en Portugal.

Bron: Rijksoverheid.nl, 20 januari 2020

Lees meer...

Materieel werkgeversbegrip op de tocht

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2020

In een procedure heeft volgens PWC de rechtbank bepaald dat de individuele doorbelasting niet relevant is of voor een belastingverdrag sprake is van een materiële werkgever. Voldoende is dat het loon op basis van het ‘at arms length-beginsel’ ten laste komt van het werkland.

Bron: PWC.nl, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 december 2019

Lees meer...

IB en LB zijn voor buitenlandse pensioenen verschillend

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2020

Een Belgisch pensioen van een werknemer bij een Nederlandse werkgever is niet vergelijkbaar met pensioen bij een buitenlandse werkgever van een in Nederland wonende werknemer. De Belgische pensioenaanspraak is in de LB belast. De regels in de IB pakken anders uit dan die in de LB.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 20 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1369

Lees meer...

Ondanks geklungel SVB verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2020

Een inwoner van Nederland krijgt tijdens betaalde verlof 60% van zijn Brits salaris doorbetaald. Tijdens dit verlof werkt hij in Nederland voor een uitzendbureau. Hij werkt meer dan 25% in woonland Nederland en is dan in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 3 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:51

Lees meer...

Franse gepensioneerde heeft geen recht op aftrek ziektekosten

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2020

Een gepensioneerde inwoner van Frankrijk met Nederlandse lijfrenten en pensioenen krijgt geen aftrek ziektekosten in Nederland. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Op grond van het arrest X bestaat ook geen recht op een pro-rata-aftrek.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5522

Lees meer...

Uitzendbureau is geen toeristenbelasting verschuldigd.

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2020

Uitzendbureau X huurt in Oss 15 chalets voor de huisvesting van arbeidsmigranten. X beheert de sleutels, plaatst de werknemers en betaalt de eindschoonmaak. Voor de toeristenbelasting zou X ook aanvullende en bijkomende diensten moeten verlenen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 5 december 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6972

Lees meer...

Ook Duitse fiscale regelgeving gewijzigd per 1-1-2020

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2020

Ook in Duitsland is met ingang van 1 januari 2020 veel gewijzigd in de fiscale regelgeving. Het betreft onder meer nieuwe regels voor arbitrage, melding grensoverschrijdende constructies, lastenbeperking families, mobiliteit en vergoedingen aan vrachtwagenchauffeurs.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 27 december 2019

Lees meer...

A-G legt woonplaatsbegrip uit

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2020

Volgens de A-G is van een woonplaats en dus duurzame band alleen sprake als een ‘woning’ beschikbaar is. Relevant is of het verblijf duurzaam bedoeld is, niet of het dat ook feitelijk is geweest. Een tijdelijk verblijvende stagiair, expat etc. woont in principe niet in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1350

Lees meer...

Banktegoeden Amerikanen bevroren

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2020

Diverse Nederlandse banken hebben rekeningen geblokkeerd van Amerikaanse rekeninghouders. De banken willen in contact komen met de klanten om zo het Amerikaanse fiscaal nummer te krijgen. Dit als gevolg van de Amerikaanse FATCA-regelgeving.

Bron: NPO1, Reporter Radio, 5 januari 2020

Lees meer...

Tegenwaarde aandelen Zwitserse bestuurder voor 50% belast

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2020

Een in Zwitserland wonende bestuurder laat zijn ‘performance shares’ in een Nederlandse vennootschap na de ‘lock up’-periode contant uitbetalen. Dit is anders dan een optieregeling. Op grond van het belastingverdrag (art. 16) mag Nederland de helft als uitgesteld loon belasten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11015

Lees meer...

Belanghebbende moet SV-premies in Zwitserland terugvragen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2020

B kon weten dat hij in Nederland sociaal verzekerd was na een brief van de Belastingdienst. De SVB hoeft geen regularisatieprocedure op te starten om B in Zwitserland als verzekerde aan te merken. De SVB zal B wel helpen met de Zwitserse premierestitutie.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 december 2091, ECLI:NL:CRVB:2019:4215

Lees meer...

30%-regeling ondanks 2 jaar voorafgaand verblijf

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2020

Een Jordaanse vrouw studeert in Nederland en verblijft daarna op basis ‘zoekjaar afgestudeerde’. Ze vindt een baan en wil gebruik maken van de 30%-regeling. De inspecteur weigert omdat ze inwoner van Nederland is en lokaal geworven. De rechter volgt de inspecteur niet.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4616

Lees meer...

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij Internationaal treinvervoer

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2020

Onder de Europese detacheringsrichtlijn vallen niet gedetacheerde werknemers werkzaam in internationale treinen. Ze moeten dan wel een aanzienlijk deel werken in de lidstaat waar de vervoersonderneming is gevestigd en daar hun dienst beginnen of beëindigen.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1110

Lees meer...

Adres niet tijdig aanpassen is risico belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2020

Een naar Nigeria uitgezonden ambtenaar staat ingeschreven op een Nederlands adres. Zijn postadres was het Ministerie. Het na terugkeer niet aanpassen van zijn postadres, is voor zijn rekening. Het te late bezwaar en beroep zijn niet-ontvankelijk.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13501

Lees meer...

Toepasselijke verdragen voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2019

In het besluit wordt per land toegelicht welke belasting- en/of sociale zekerheidsverdragen van toepassing zijn. Met een aantal landen is geen belastingverdrag of sociale zekerheidsverdrag van toepassing. Dan wordt teruggevallen op de nationale wetgeving.

Bron: Staatscourant 27 december 2019

Lees meer...

Wijzigingen 2020 lagere belastingregelgeving gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2019

De wijzigingen in de uitvoeringsregelingen en -besluiten zijn gepubliceerd. Onder veel meer is in het BvdB 2001 een definitie van het begrip vaste inrichting opgenomen. Bij de 30%-regeling is het het artikel over artsen in opleiding geactualiseerd.

Bron: Staatsblad 2019-516 en Staatscourant 2019, nr. 66707 en 69810

Lees meer...

Belg heeft recht op DigiD

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2019

Een inwoner van België met de Belgische nationaliteit wil een DigiD krijgen. Het beschikken over een DigiD is aan te merken als een sociaal voordeel in de zin van VO 492/2011. Het niet toekennen van een DigiD is aan te merken als niet gerechtvaardigde discriminatie.

Bron: Raad van State, 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:219:4434

Lees meer...

Verdragenoverzicht 1 januari 2020

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2019

Op 1 januari 2020 treden geen verdragswijzigingen in werking. De in 2019 ondertekende verdragen/protocollen met Ierland, Zwitserland en Irak, treden op zijn vroegst in 2021 in werking. Wel wijzigt in 23 verdragen o.m. de vaste inrichting-definitie door het Multilateraal instrument.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 december 2019

Lees meer...

Procedureregels MAP woonplaats rechtspersonen zijn gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2019

Per 1 januari 2020 treedt het Multilateraal Verdrag in werking. O.a. brengt dit een onderlinge overlegprocedure (MAP) mee om het inwonerschap van rechtspersonen voor een belastingverdrag vast te stellen. De procedurele regels zijn gepubliceerd.

Bron: Staatscourant, 20 december 2019, nr. 66227

Lees meer...

Hoge Raad bevestigt dat A1 gevolgd moet worden

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2019

De inspecteur en de belastingrechter zijn gebonden aan een afgegeven A1-verklaring van in casu de SVB. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat en ook als belanghebbende de juistheid van de A1 betwist.

Bron: Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2002

Lees meer...

Besluit non-discriminatiebepalingen is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2019

Het besluit over de non-discriminatiebepalingen in de verdragen met België, Suriname en Aruba is geactualiseerd. De gevolgen van deze verdragsbepalingen en het EU-recht voor de Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals de heffingskortingen en persoonsgebonden aftrekken, worden toegelicht.

Bron: Staatscourant, 20 december 2019, 2019 nr. 66191

Lees meer...

Meldingsplicht WagwEU gaat in op 1 maart 2020

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2019

De meldingsplicht WagwEU voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de EER en Zwitserland gaat in op 1 maart 2020. Vanaf 1 februari 2020 kan al worden proefgedraaid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 december 2020

Lees meer...

Oplossingen voor internationale chauffeurs en rijnvarenden?

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2019

Dat rijnvarenden ten onrechte verzekerd zijn geweest in Luxemburg is te wijten aan hun werkgevers. Voor de toekomst moet informatievoorziening de oplossing zijn. Voor het verleden komt wellicht een restitutie van Luxemburgse premies in beeld. Die zijn echter door werkgevers vaak niet afgedragen.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

Lees meer...

Vragen over knelpuntenrapportage grensarbeid beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2019

De loondoorbetaling bij ziekte valt onder VO 883/2004 en is niet afhankelijk van het arbeidsrecht. De loonbelastingtabellen 2020 voor inwoners van België zijn klaar. Ook andere vragen over onder meer de Wnra, inkomensverklaring, hooglerarenbepaling België zijn beantwoord.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

Lees meer...

Niet-inwoners kunnen inloggen bij de Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2019

Burgers en ondernemers uit België, Duitsland, Spanje, Kroatië, Luxemburg, Estland, Italië en het VK kunnen inloggen op MijnBelastingdienst en MijnBelastingdienstZakelijk met een EU-erkend inlogmiddel van die landen. Een DigiD is niet nodig, wel een BSN.

Bron: grensinfo.nl, 16 december 2019

Lees meer...

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2019

Uit andere EU-lidstaten gedetacheerde werknemers krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. De herziene detacheringsrichtlijn biedt vanaf uiterlijk 30 juli 2020 meer bescherming aan gedetacheerde werknemers binnen de EU.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2019

 

Lees meer...

Besluit voetbalmakelaarsarrest en pro-rata-aftrek is eindelijk uit

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2019

Het langverwachte besluit over het pro rata verlenen van fiscale faciliteiten aan buitenlandse belastingplichtigen is uit. Het besluit is van toepassing in drie-landensituaties en kent een ingewikkeld stappenplan om tot een juiste aanslag te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, Stcrt. 2019 -66192, 13 december 2019

Lees meer...

Meer details bekend meldingsplicht WagwEU

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2019

Er is meer duidelijkheid over de naar verwachting snel in werking tredende meldplicht WagwEU. De meldingsplichtige sectoren en de uitzonderingen op de meldingsplicht zijn bekend gemaakt. In de toelichting uitleg over waarom deze sectoren moeten melden en wat ze moeten melden.

Bron: Staatsblad 2019,464, 12 december 2019

Lees meer...

Problemen met belastingdiensten EU-landen

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2019

Staatssecretaris Snel biedt een handreiking voor situaties waarbij het woonland geen inkomensverklaring wil afgeven. Verder wordt onder meer ingegaan op de Poolse verrekeningsmethode bij pensioenen, Fatca en de verdragstoepassing bij sporters en artiesten.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 december 2019 

Lees meer...

Grensdata levert grensoverschrijdende data op maat

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2019

Het CBS heeft een website gelanceerd met een databank met, op maat te maken, cijfers over arbeidsmarkt, economie en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en met de Belgische gewesten.

Bron: CBS, 28 november 2019

Lees meer...

Duitsland geeft informatie voor EU-werknemers

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2019

Omdat de inrichting van de Duitse Belastingdienst (Steuerverwaltung) niet eenvoudig is, geeft Duitsland een overzicht van sites met meer informatie voor werknemers uit de Europese Unie. Ook is op sites meer informatie over Duits internationaal belastingrecht te vinden.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 3 december 2019

Lees meer...

Geen kraakwachtsituatie dus geen leegstaande eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2019

Een uitgezonden militair is in april 2013 gehuwd. Zijn bij hem wonende dochter is gaan wonen in het oude appartement van de nieuwe echtgenote. De woning staat niet leeg. Het woonrecht van de dochter is geen kraakwachtsituatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 augustus 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3694

Lees meer...

Vragen over internationale waardeoverdracht pensioen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2019

In antwoord op kamervragen wordt uitgelegd onder welke civiele en fiscale voorwaarden het mogelijk is om buitenlandse pensioenen over te dragen naar Nederland. Ook wordt uitgelegd wanneer de Nederlandse uitvoerder verplicht is mee te werken

Bron: Ministerie van SZW, 4 december 2019

Lees meer...

Wet modern migratiebeleid geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2019

De evaluatie van de Wet momi leidt tot 10 aanbevelingen. De voorstellen worden niet echt omarmt. Wel wordt gekeken naar het verblijfsdoel au-pairs, verblijfsdoel onderzoek, betere communicatie, intensiteit monitoren studievoortgang en een zelfinspectie voor referenten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 december 2019

Lees meer...

Looncriteria 2020 Wet arbeid vreemdelingen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2019

De looncriteria in 2020 bedragen voor kennismigranten - jonger 30 jaar € 3.381 en vanaf 30 jaar € 4.612, blauwe kaarthouders - € 5.403 en in Nederland afgestudeerden - € 2.423. De bedragen zijn bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen na 1 januari 2020. 

Bron: Staatscourant 2019, 65478

Lees meer...

Pensioenconsultant ziet af van pensioenverhuizingen naar België

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2019

Op 16 augustus 2018 maakte AON pensioenconsultants bekend het eigen pensioenfonds en dat van veel klanten te willen verhuizen naar België. AON is va deze voornemens afgestapt. De sentimenten en de vele wijzigingen in Nederland maken de verhuizing te lastig.

Bron: AMweb.nl, 29 november 2019

Lees meer...

Europese inbreukprocedures inzake beroepskwalificaties en transport

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2019

De Europese commissie vraagt Nederland de regelgeving aan te passen betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het register waar transportondernemingen zich moeten registreren.

Bron: Europese Commissie, 27 november 2019

Lees meer...

Nederlands dividend telt mee voor bepaling 90%

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2019

Een inwoner van België geniet in box 2 dividend uit zijn Nederlandse vennootschap. Het dividend moet voor de berekening van de 90%-voorwaarde voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aangemerkt worden als in Nederland belast inkomen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3836

Lees meer...

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2019

Het gezinsinkomen van een inwoner van Belgie is voor 56% belast in Nederland. Omdat hij zelf wel kwalificeert krijgt hij maar 50% van de eigenwoningaftrek. Het deel van de partner is niet aftrekbaar. Beroep op arrest X faalt, er bestaat geen op een pro-rata-aftrek.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 september 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4140

Lees meer...

Definitie vaste inrichting verder toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2019

In het wetsvoorstel OFM 2020 is bewust in de diverse wetten een definitie van het begrip vaste inrichting opgenomen. Verwijzen naar art. 5 OESO of een definitie in de AWR past niet in de systematiek. Nu is de definitie op maat gemaakt voor alle verdragssituaties

Bron: Memorie van Antwoord Eerste Kamer, 27 november 2019

Lees meer...

Moet Nederland pensioenregels aanpassen?

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2019

De Europese commissie vraagt Nederland de regelgeving aan te passen betreffende de internationale waardeoverdracht van pensioen. De zekerheidsstellingen die Nederland verlangt van de buitenlandse uitvoerder of werknemer acht de commissie in strijd met EU-recht. 

Bron: Europese Commissie, 27 november 2019

Lees meer...

Nieuwe loonbelastingtabellen voor inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2019

Inwoners van België, Aruba en Suriname die loon ontvangen uit Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de loonheffing laten toepassen. De Belastingdienst maakt hiervoor aparte loonbelastingtabellen. 

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 28 november 2019

Lees meer...

Ridder in Monaco moet veel informatie aanleveren

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2019

Bij een woonplaatsonderzoek mag de inspecteur ver gaan bij het uitvragen van informatie. Privé-aspecten spelen immers een belangrijke rol. In casu is geen sprake van een fishing expedition, inbreuk op de privacy of een wederrechtelijke informatiebeschikking.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3533

Lees meer...

Ook na emigratie moet informatie worden verstrekt

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2019

Een naar Nederlands recht opgerichte bv stelt in 2013 te zijn geëmigreerd naar Malta. De inspecteur mag vragen naar informatie en een informatiebeschikking geven voor het jaar 2014 omdat de gevraagde gegevens van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBDH:2019:11866

Lees meer...

Bureau Duitse zaken geeft tips voor grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2019

BDZ verwijst in de nieuwsbrief naar onder meer: aanpassing woonlandfactor Duitsland met terugwerkende kracht, op tijd beter melden werknemer, toeslag Duitse rente aanvragen bij Krankenversicherung en de meeverzekering gezinsleden bij de Krankenversicherung

Bron: Nieuwsbrief BDZ, 21 november 2019.

Lees meer...

Uitfaseren PEB en wonen in België. Aktie voor 2020?

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2019

Op 18 oktober 2019 heeft België de circulaire over uitfaseren pensioen eigen beheer gepubliceerd. Kurt van Heerewaarden heeft de circulaire voor het vakblad Grensoverschrijdend op de pijnbank gelegd. Lees of u nog voor 1 januari 2020 iets moet doen. De voorpublicatie vindt u hier.

Lees meer...

Inwoners van Zweden krijgen heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2019

Gepensioneerden wonen in Zweden, maar hebben ook een duurzame band met Nederland gehouden. Voor de verdragstoepassing wonen ze in Zweden. Ze hebben wel recht op het belastingdeel van de Nederlandse heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3472

Lees meer...

Rapportage vreemdelingenketen IND

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2019

In de rapportage over de eerste helft van 2019 wordt ook uitgebreid ingegaan op verblijfsvergunning voor werk, studie en gezin. Beschreven wordt de werkwijze van de IND, toegelicht met cijfermatige onderbouwingen en graphics.

Bron: IND, 8 november 2019

Lees meer...

Pensioenopbouw bij salary split blijft probleem

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2019

Volgens de Nederlandse fiscale en pensioenwetgeving is het mogelijk in Nederland pensioen op te bouwen als een werknemer werkt voor een Nederlandse en een buitenlands concernonderdeel. Door praktische problemen bij pensioenuitvoerders werken deze echter meestal niet mee.

Bron: Aegon, antwoord praktijkvraag, 18 november 2019

Lees meer...

Belanghebbende moet werken in meer landen bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2019

De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat Y in dienstbetrekking werkzaamheden heeft verricht in Nederland. Y kan niet bewijzen dat in het woonland is gewerkt. Nederland mag belasting en premies heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1776

Lees meer...

Op minimumloon maximaal in te houden zorgpremie is bekend

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2019

Het door een werkgever op het minimumloon van een werknemer, die in Nederland sociaal verzekerd is, in te houden bedrag voor de zorgverzekering bedraagt voor 2020 € 1421.

Bron: Minister voor Medische Zorg, 30 oktober 2019, Stcrt. 2019, nr. 60455

Lees meer...

Vragen beantwoord over belastingverdrag met Ierland

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het nieuwe belastingverdrag met Ierland. De belangrijkste wijzigingen worden nog eens toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 november 2019

Lees meer...

453 kamervragen Begroting 2020 SZW beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2019

De antwoorden gaan onder meer over inzet inspectie SZW, verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen, (huisvesting) arbeidsmigranten, AOW-ers in het buitenland, remigratieuitkering en de inkoop AOW-rechten.

Bron: Ministerie van SZW, 13 november 2019

Lees meer...

Bloot eigendom Franse woning is belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2019

Een inwoner van Nederland heeft de bloot eigendom van een Franse woning en is belast in box 3. De ouders hebben het levenslang vruchtgebruik. De verdeling is bij leven geschied en niet bij uiterste wilsbeschikking van een ouder.

Bron: Rechtbank Den Haag, 24 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11206

Lees meer...

In een Schumacker-situatie is inkomen partner van belang

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2019

Of sprake is van verboden discriminatie van een niet-ingezetene, moet rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen van belanghebbende en de partner met wie belanghebbende samenwoont.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1722

Lees meer...

De uitzendregeling eigen woning is van toepassing bij bruikleen

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Een uitgezonden ambtenaar heeft bruikleenovereenkomsten gesloten aangaande zijn woning met o.a. zijn stiefdochter. Uit de overeenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking is gesteld, maar dat is sprake van een kraakwachtsituatie. De woning blijft daarmee een eigen woning gedurende de uitzending.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1716.

 

Lees meer...

Buitenlandse relevante diensttijd telt mee bij inschaling

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Bij de inschaling van een docent moet de universiteit van Wenen de voorafgaande gelijkwaardige/identieke werkzaamheden meetellen voor de volledige anciënniteit. Als de buitenlandse werkzaamheden niet gelijkwaardig waren, maar enkel nuttig, hoeft dat niet.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:850

Lees meer...

Italiaanse verblijfsvergunning geeft geen recht op werken in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2019

Een vreemdeling met een Italiaanse verblijfsvergunning als langdurig ingezetene werkte in een Nederlandse groentewinkel. Een Italiaanse verblijfsvergunning zegt niets over het recht om in Nederland te mogen werken. Een Nederlandse tewerkstellingsvergunning was verplicht.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 16 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6542

Lees meer...

Nog 12 maanden na no deal geen wijziging sociale zekerheidsregels

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2019

Het VK en Nederland hebben afgesproken nationale wetgeving te maken om de kring van verzekerden voor 12 maanden na een no-deal-Brexit te houden alsof de EU-regels voor de sociale zekerheid nog van toepassing zijn. De Nederlandse regelgeving is nu gepubliceerd.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2019, Staatsblad 2019, 377

Lees meer...

Dienstbetrekking wordt geacht te zijn vervuld in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2019

X emigreert op 15 maart 2015. Hij heeft over het hele jaar 2015 loon ontvangen, maar vanaf 15 maart feitelijk geen arbeid meer verricht. Het loon is volledig in Nederland belast. De gedeeltelijk in Nederland vervulde arbeid wordt geacht volledig in Nederland te zijn vervuld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6589

Lees meer...

Premie-inkomen wordt niet tijdsevenredig herrekend.

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2019

X emigreert op 2 augustus 2014 naar de VS en was tot die tijd premieplichtig in Nederland. Zij heeft uitsluitend in deze periode inkomen genoten. Dit is ook het premie-inkomen. De tijdsevenredige herrekening van het premie-inkomen is vervallen op 1 januari 2014.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3012

Lees meer...

Belgische rechter past formeel bestuurdersbegrip toe

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2019

V woont in België en is gevolmachtigd directeur van een Nederlandse BV. België mag haar beloning belasten. Het bestuurdersartikel in het belastingverdrag is niet van toepassing nu zij geen formeel bestuurder is. Ze had ook geen soortgelijke functie.

Bron: Hof van Antwerpen, 18 december 2018, rolnr. 2017/AR/1035

Lees meer...

Grensarbeider kan geen beroep doen op middelingsregeling

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2019

Een inwoner van Nederland werkt in België en maakt in Nederland gebruik van de compensatieregeling. De middelingsregeling toepassen alsof hij wel in Nederland belastingplichtig zou zijn staat het Hof niet toe en is niet strijdig met het EU-recht of het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:3088, 15 augustus 2019

Lees meer...

Geen langere termijn omzetting PEB in ODV

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2019

Voor in België wonende directeur-grootaandeelhouders wonen komt er geen langere termijn om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. De mogelijkheid tot omzetting eindigt op 31 december 2019.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

Lees meer...

Familieleden mogen in loondienst werken

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2019

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Dat geldt tot 2020 ook voor familie- of gezinsleden. Vanaf 2020 mogen familie- en gezinsleden zonder extra papierwerk ook in loondienst werken.

Bron: Ministerie van SZW, 1 november 2019

Lees meer...

Paneuropese pensioenfondsen moeten uitkeringen melden

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2019

In België gevestigde paneuropese pensioenfondsen hoeven geen belasting in te houden op pensioenen uitgekeerd aan niet-inwoners van België, als België geen fiscaal voordeel heeft verleend. Ze moeten wel deze vrijgestelde pensioenen melden voor de internationale gegevensuitwisseling.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 28 oktober 2019

Lees meer...

Find your pension

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2019

Op 2 oktober 2019 heeft de kick off plaatsgevonden van de Europese pensioen track service. Dit project vanaf 2021 helpen bij het terugvinden van pensioenen opgebouwd door mobiele werknemers binnen de EU.

Bron: FindyourPension.eu, 2 oktober 2019

Lees meer...

BV is voor verdrag inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2019

Met de emigratie van de directeur-grootaandeelhouder naar België, is ook (de feitelijke leiding van) de BV in België gevestigd. De BV is nationaal inwoner van twee landen, maar verdragsinwoner van België. De BV is dan geen Nederlandse dividendbelasting verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5714

Lees meer...

België moet Nederlandse WAO vrijstellen

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2019

België kent voor Belgische arbeidsongeschiktheidspensioenen een fiscale vrijstelling. Op grond van het EU-recht moet België dan ook buitenlandse arbeidsongeschiktheidspensioenen, zoals de Nederlandse WAO-uitkering, vrijstellen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:894

Lees meer...

Bestuurdersartikel eist een formeel bestuurder

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2019

X is materieel bestuurder van een Luxemburgse Sarl. Het bestuurdersbegrip in het belastingverdrag met Luxemburg moet formeel worden uitgelegd volgens het Nederlandse vennootschapsrecht. X is formeel niet als bestuurder benoemd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 18 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7362

Lees meer...

Geen VI in België voor bloemenverkoper

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2019

Het verkopen van bloemen op markten in België en via supermarkten in België kan niet worden aangemerkt als een vaste inrichting. De winst van de bloemenverkoper is volledig in Nederland belast. De Hoge Raad onderschrijft de uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

Bron: Hoge Raad, 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1603

Lees meer...

Benelux gaat fiscale fraude beter bestrijden

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2019

Nederland gaat intensiever samenwerken met België en Luxemburg om fiscale fraude aan te pakken. Men gaat beter informatie uitwisselen en fraudeverschijnselen gezamenlijk detecteren. Ook zullen er strategische overleggen gevoerd worden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 oktober 2019

Lees meer...

België vult circulaire afkoop PEB aan

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2019

Op 21 december 2017 heeft België een circulaire gepubliceerd betreffende de uitfasering pensioen in eigen beheer in Nederland. De gevolgen voor de omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting zijn nu ook in de circulaire opgenomen.

Bron: Belgische Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

Lees meer...

Pensioen Wereldbank is deels vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2019

Een inwoner van Nederland geniet in 2010 een pensioen van de Wereldbank dat is opgebouwd tussen 1979 en 1999. De Hoge Raad splitst het pensioen opgebouwd voor 1 januari 1995 en erna. Voor het eerste deel geldt een vrijstelling en voor het tweede deel de saldomethode.

Bron: Hoge Raad, 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1596

Lees meer...

Aanpassing definitie Vaste inrichting ook in BvdB

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2019

In het BvdB 2001 zal per 2020 de definitie van het begrip vaste inrichting worden aangepast, net als in de IB, LB en Vpb. De nieuwe definitie van het VI-begrip sluit aan bij het OESO-commentaar uit 2017. Evt. toekomstige aanpassingen van het OESO-commentaar werken niet automatisch door.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag OFM 2020, 18 oktober 2019

Lees meer...

Afrekenverplichting saldolijfrenten en buitenlandse pensioenen

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2019

De afrekenverplichting voor buitenlandse pensioenen ultimo 2020 gaat niet door. De bestaande overgangsregeling blijft bestaan. De afrekenverplichting over het rentebestanddeel bij echte saldolijfrenten gaat wel door. Dat kan tot internationale complicaties leiden.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag BP 2020, 18 oktober 2019

Lees meer...

Nieuwe belastingverdrag met Ierland naar Parlement

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2019

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland is ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij de al bekende tekst zit nu ook een toelichtende nota. Het verdrag is geactualiseerd. Met name het pensioenartikel is gewijzigd.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 oktober 2019

Lees meer...

Aanpak bevorderen rechtmatige export WW

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2019

Het oneigenlijk gebruik bij de export van ww-uitkeringen wordt aangepakt, maar moet binnen de EU-regels blijven. Er worden maatregelen genomen om instroom te voorkomen, strenger toezicht voorafgaand aan de export en meer samenwerking met buitenlandse organen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 oktober 2019

Lees meer...

FATCA en Certificate of Loss of Nationality

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2019

De aangifteverplichtingen in de VS voor inwoners van Nederland met ook de Amerikaanse nationaliteit kan worden voorkomen door afstand te doen van deze nationaliteit en over verstreken jaren aangifte te doen. In een brief wordt de stand van zaken toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2019

Lees meer...

Voorstel wijziging WLZ en no deal Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2019

Nederland en het VK gaan nationaal wetgeving invoeren om tot 12 maanden na de Brexit dubbele of geen zorgverzekering te voorkomen. Een paar maanden na de Brexit wil men recht op zorg blijven geven op basis van EU-regels en een vangnet creëren voor ongewenste situaties.

Bron: Ministerie van VWS, 8 oktober 2019

Lees meer...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2019

Informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is te vinden op wnra.nl. Er is een pagina opgenomen, gericht op overheidswerkgevers, over de sociale zekerheidsgevolgen van de invoering van de Wnra bij grensoverschrijdend werken.

Bron: www.wnra.nl, 26 september 2019

Lees meer...

Inwoner is beperkt belastingplichtig

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2019

Y is volgens de Nederlandse en Roemeense wet inwoner. Voor de verdragstoepassing wordt Y aangemerkt als inwoner van Roemenië, omdat de band met Roemenië het sterkst is. Y is dan in box 3 belast voor de inkomsten uit zijn Nederlandse woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3089

Lees meer...

Belastingadviseur woont niet in Thailand

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2019

Een belastingadviseur staat ingeschreven in Thailand. Na een woonplaatsonderzoek is de inspecteur van mening hij in Nederland woont voor de nationale wetgeving én het belastingverdrag. De rechtbank volgt dit standpunt en belast onder meer pensioen en ROW.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9729

Lees meer...

Inspecteur moet foute A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2019

De inspecteur dient de SVB-verklaring dat X verzekerd is in Nederland te volgen, zolang die verklaring niet is ingetrokken. Er bestaat geen recht op een proceskostenvergoeding bij de belastingrechter als blijkt dat de SVB fouten heeft gemaakt. De inspecteur heeft juist gehandeld.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2480

Lees meer...

Buitenlandse uitzender moet tijdig inschrijven bij KvK

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2019

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is geregeld dat buitenlandse uitzenders ingeschreven moeten zijn bij de Kamer van Koophandel. De Verzamelwet SZW 2020 verduidelijkt dat dit vóór de uitzending moet gebeuren.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2020, 25 september 2019

Lees meer...

BSN wordt verplaatst op ID en paspoort

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2019

Vanaf 21 augustus 2021 gaat het BSN van de voorzijde van het ID of houderpagina paspoort vervangen worden door een QR-code en een onversleuteld BSN op de achterzijde van het ID of houderpagina. Bij kopieën van de voorzijde is het BSN dan niet meer zichtbaar.

Bron: Ministerie van BZK, 30 september 2019

Lees meer...

Inkomsten van een derde tellen ook mee voor verblijfsrecht

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2019

Voor de status van langdurig verblijf van een derdelander, is van belang dat sprake is van stabiele en regelmatige inkomsten ter voorziening in het onderhoud. Het begrip inkomsten ziet niet uitsluitend op eigen inkomsten, maar omvat ook door derden ter beschikking gestelde gelden.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:830

Lees meer...

Wet aanpak schijnconstructies is geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2019

De evaluatie van de Was laat een gemengd beeld zien. De ketenaansprakelijkheid heeft een preventieve werking. De Wet minimumloon wordt beter nageleefd. De openbaarmaking van de inspectieresultaten van de Inspectie SZW wordt in de toekomst uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 2 oktober

Lees meer...

Geen internationaal vervoer dus mag Nederland heffen

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2019

Belanghebbende werkt op een schip dat pijpleidingen in zee legt en platforms verwijdert. Dan is art. 15, lid 3 van het Verdrag met Zwitserland niet van toepassing, omdat geen sprake is van internationaal vervoer tussen twee staten. Er bestaat geen recht op een aftrek elders belast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8396

Lees meer...

Cello-speler krijgt geen voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2019

Een Nederlandse Cello-speler werkt bij zijn BV in loondienst. De gage voor de buitenlandse optredens ontvangt de BV. Voor het ontvangen loon bestaat in de IB geen recht op een voorkoming van dubbele belasting. Ook de bij de BV ingehouden bronheffing kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 12 september 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7851

Lees meer...

Italiaanse student krijgt geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2019

Een Italiaanse student doet een aantal vakken in Nederland. Bij een Nederlands bedrijf werkte hij op basis van een internship, dat geen direct verband had met de studie. Bij het aangaan van een arbeidscontract bestaat geen recht op de 30%-regeling. Hij woonde in Nederland en is lokaal geworven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 september 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:7844 

Lees meer...

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

In de rapportage komen veel onderwerpen aan de orde. Dat het Duitse Kranken- en Elterngeld soms in een ander land belast wordt dan het loon, is een overlegpunt tussen Nederland en Duitsland. Diverse standpunten zijn in de rapportage terug te vinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 september 2019

Lees meer...

Europese Commissie rapporteert over detacheringen

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze in de diverse lidstaten de Europese regels betreffende detacheringen toepassen. Naast drie rapporten is een set vragen en antwoorden en een praktische gids gepubliceerd.

Bron: Europese Commissie, 25 september 2019

Lees meer...

Uitgezonden hoogleraar naar VS woont (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

Een uitgezonden hoogleraar blijft inwoner van Nederland, ook nu in 2011 het zwaartepunt van het persoonlijk leven in VS ligt. Hij is ten hoogste twee jaar in de VS verbleven en woonde voorafgaand in Nederland. Op grond van het hooglerarenartikel, heeft Nederland dan heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1138

Lees meer...

Voorkoming van misbruik van arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

In een brief aan de Kamer wordt uitgelegd hoe de Nederlandse wetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Burgerlijk Wetboek, ILO forced labour protocol) arbeidsmigranten uit derde landen beschermt die te maken krijgen met arbeidsuitbuiting.

Bron: Ministerie van SZW, 24 september 2019

Lees meer...

België beperkt voor oudere grensarbeider de WW

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2019

Een werkloze Belgische grensarbeider krijgt een Belgische WW, eindigend op de Belgische pensioenleeftijd. Er ontstaat een hiaat omdat de AOW later ingaat. België betaalt een aanvullende ww als men 15 jaar inwoner van België was. Deze beperkende voorwaarde gaan de landen bespreken.

Bron: Ministerie van SZW, 20 september 2019

Lees meer...

Brexit-informatie IND geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2019

Op de website van de IND is de informatie over de Brexit geactualiseerd. In twee videos wordt toegelicht wat een in Nederland wonende Brit alvast kan doen vooruitlopend op de Brexit voor een definitief verblijf in Nederland. Zowel de deal als de no-deal situatie is beschreven.

Bron: Immigratie en Naturalisatie Dienst, 23 september 2019

Lees meer...

Mini-job in Duitsland beperkt het recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2019

Inwoners van Nederland met een mini-job in Duitsland zijn aldaar beperkt sociaal verzekerd. Nederland mag deze als niet verzekerd aanmerken. Nederland mag de AOW afhankelijk stellen van de verzekeringsplicht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 september 2019, ECLI:EU:C:2019:767

Lees meer...

Besluit voetbalmakelaarsarrest laat nog op zich wachten

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2019

Het besluit over het voetbalmakelaarsarrest van 9 februari 2017 wordt in het vierde kwartaal 2019 gepubliceerd. Het is in de afrondende fase. In het besluit zal worden aangeven hoe de Belastingdienst met dit arrest zal omgaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

Lees meer...

Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

Lees meer...

Brief fiscale moties en toezeggingen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

In een brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat het overleg tussen Nederland en Noorwegen over de heffing van internationale chauffeurs snel wordt opgestart. Inzake de Fatca-problematiek zijn er nieuwe stappen gezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

Lees meer...

Europese bijstandsrichtlijnen zijn geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2019

De Europese Commissie heeft de bijstandsrichtlijnen (o.a. over gegevensuitwisseling, uitwisseling rulings en gegevens van multinationals) geëvalueerd. Het rapport geeft een goed inzicht in de praktijk en belang van de richtlijnen. De conclusies zijn gematigd positief.

Bron: Europese Commissie, 12 september 2019

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2020

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2019

Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2020 in beeld. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 staan een aantal wijzigingen die ingaan per 1 januari 2020. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

1. Er komt een drieschijventarief. Alleen in schijf 1 worden premies geheven;

2. Er komt geen afrekeningsverplichting eind 2020 voor inwoners van Nederland voor buitenlandse pensioenen. Het overgangsrecht wordt onbeperkt in de tijd;

3. In de Wet inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting komt een (uitgebreidere) definitie van het begrip vaste inrichting;

4. De werkkostenregeling wordt aangepast. Er komt een grotere vrije ruimte tot een loonsom van 400.000 en er komt een gerichte vrijstelling voor een (buitenlandse) Verklaring Omtrent Gedrag.

In het besloten deel van deze site worden deze wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Lees meer...

Geen onderworpenheid aangetoond door belanghebbende

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2019

Een in Nederland wonende werknemer bij een Cypriotische en Liechtensteinse onderneming heeft geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Er is geen belastingverdrag met die landen en belanghebbende bewijst niet aldaar aan de belastingheffing te zijn onderworpen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2310

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over Duitse oorlogspensioenen

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2019

Duitse rente, waaronder pensioen van oud SS-ers, en Kriegsbeschädigtenrente, van inwoners van Nederland zijn ter heffing aan Duitsland. Ze zijn wel onderdeel van het Nederlandse wereldinkomen. Of dat altijd gebeurt, is niet zeker. De Belastingdienst vraagt Duitsland om meer informatie.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 september 2019

Lees meer...

VS biedt tegemoetkoming bij afstand doen burgerschap VS

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2019

De Amerikaanse IRS heeft aangekondigd dat personen die afstand doen van hun staatsburgerschap onder voorwaarden vrijgesteld worden van het betalen van achterstallige belastingen. Met moet dan o.m. Amerikaanse belastingaangiften invullen en niet meer dan $ 25.000 belasting verschuldigd zijn.

Bron: IRS, 6 september 2019, IR-2019-151

Lees meer...

Omrekenkoers bij aanvulling gezinsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2019

Duitsland moet een aanvulling betalen op de Zwitserse kinderbijslag. De hoogte van de Duitse bijbetaling is afhankelijk van de omrekeningskoers. Daarbij moet worden uitgegaan van de koers op de dag dat het bevoegde orgaan de gezinsuitkering betaalt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 september 2019, ECLI:EU:C:2019:662

Lees meer...

Grensarbeidersbrochures 2019

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2019

De Benelux heeft de geactualiseerde grensarbeidersbrochures 2019 gepubliceerd. De vier uitgebreide brochures gaan over grensarbeid in Nederland - België en België - Luxemburg.

Bron: Benelux, 12 september 2019

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2019

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is naar de Tweede Kamer. Het pensioenartikel gaat wijzigen (bronstaatheffing van 15%) en het verdrag wordt BEPS-conform. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Tweede Kamer, 2 september 2019

Lees meer...

30% van salarisprofessionals werkt met internationale payroll

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2019

Uit een trendonderzoek van het instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) blijkt dat salarisprofessionals onvoldoende voorbereid zijn op de Brexit. Meer dan de helft van de respondenten zie de complexiteit toenemen door de Brexit.

Bron: NIRPA, 10 september 2019

Lees meer...

Dubbele premieheffing blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2019

X was van 2007-2009 verzekerd in Nederland. De door Luxemburg afgegeven e-101 verklaring is niet rechtsgeldig voor een rijnvarende. De inspecteur hoeft geen compensatie te geven voor de Luxemburgse premies, die Luxemburg vanwege verjaringstermijnen niet heeft terugbetaald.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:6893

Lees meer...

Gibraltarese Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2019

Een naar recht van Gibraltar opgericht Limited is in Nederland gevestigd. De ultimate beneficial owner (UBO) woont namelijk in Nederland en verricht zijn leidinggevende taak in Nederland. Voor de jaren dat de inspecteur dit niet kan bewijzen is de Ltd niet in Nederland gevestigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4322

Lees meer...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2019

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de dienstontvanger vijf dagen tijd krijgt om te voldoen aan de meldplicht in de WagwEU. Toekennen van een pensioen ingevolge de Wet Waadi geldt niet voor gedetacheerde werknemers. Ook voor buitenlandse kinderopvang zijn wijzigingen opgenomen.

Bron: Ministerie SZW, 5 september 2019

Lees meer...

Wnra kan leiden tot switch sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2019

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kan per 1 januari 2020 in grensoverschrijdende situaties leiden tot een sociale zekerheidsswitch. Als iemand niet meer verzekerd is in Nederland heeft de werkgever bij ziekte geen Nederlandse loondoorbetalingsverplichting meer.

Bron: Ministerie van SZW, 4 september 2019

Lees meer...

Dubbele woonplaats - verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2019

X heeft sterke banden met Nederland en met Turkije. Hij verblijft in beide landen ongeveer 6 maanden. In Turkije bij zijn echtgenote in Nederland bij zijn (klein)kinderen. X heeft een duurzame band met Nederland en is als ingezetene verzekerd voor de Zvw en Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2021

Lees meer...

Inspecteur moet niet genomen beslissing SVB volgen

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2019

Diverse malen zijn door de SVB A1-verklaringen afgegeven en ingetrokken. Over een maand neemt de SVB geen besluit. Daaruit leidt de belastingrechter af, dat de SVB betrokkene niet als verzekerde heeft willen aanmerken. De inspecteur kan dan niet meer anders beslissen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3139

Lees meer...

Rijnvarende is belastingplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2019

Een Rijnvarende woont in Nederland en heeft een Cypriotische werkgever. Hij heeft niet in Cyprus (geen verdragsland) gewerkt, zodat op grond van art. 38 AWR geen recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting. Ook bewijst hij niet dat België op grond van het belastingverdrag mag heffen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3138

Lees meer...

Hof verrekent de dubbel geheven SV-premies

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2019

Een in Nederland wonende rijnvarende is in Nederland sociaal verzekerd. Luxemburg heeft echter ook premies geheven. Als reactie op het naar elkaar wijzen van de diverse overheidsinstanties, verrekent het Gerechtshof de Luxemburgse premies met de Nederlandse premies.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3140 

Lees meer...

SVB moet helpen bij verrekening dubbel betaalde premies

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2019

Bij een aantal rijnvarenden heeft de SVB EU-rechtelijke procedureregels, in casu de dialoogprocedure (art. 16 VO 987/2009), niet volledig gevolgd. De SVB moet alsnog overleggen met de buitenlandse organen om de dubbele premieheffing te voorkomen en/of te verrekenen met Nederlandse premies.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 28 augustus 2019 

Lees meer...

Verzoek om vooroverleg Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2019

De Belastingdienst heeft op de website aangegeven hoe een verzoek om vooroverleg kan worden ingediend. Er is ook een standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ opgenomen. Naast ondernemers kunnen ook individuen een verzoek indienen.

Bron: Belastingdienst 

Lees meer...

Import tweedehands elektrische auto’s

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2019

Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat om gebruik te maken van een lager bijtellingspercentage tweedehands jonge electrische auto’s worden geïmporteerd. Voor het bijtellingspercentage is relevant de datum van eerste toelating. Die geldt dan voor vijf jaar, ook als de auto geïmporteerd is.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 augustus 2019 

Lees meer...

FATCA en weigeren betaalrekening door banken

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2019

Banken in Nederland zijn verplicht om een basisbetaalrekening, waarbij geen debetstand mogelijk is, aan te bieden, tenzij er een weigeringsgrond van toepassing is. Het ontbreken van een Amerikaans TIN/SSN is geen weigeringsgrond. De toezichthouder op de banken moeten dit bewaken.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 augustus 2019 

Lees meer...

Duurzame band Nederland leidt tot belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2019

X, met een zwervend bestaan, wordt als inwoner van Nederland aangemerkt (duurzame band). Hij heeft niet tijdig aan zijn aangifteverplichting voldaan, waardoor de bewijslast wordt omgekeerd. Dat het biljet niet is aangekomen, is voor zijn rekening nu hij geen adreswijziging heeft doorgegeven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2219 

Lees meer...

Sluiten bankrekeningen van Nederlanders in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2019

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant nemen en mogen hun eigen aannamebeleid bepalen. Het risico bij klanten binnen de EU is kleiner door de geharmoniseerde EU-regelgeving. Er is geen acuut probleem, omdat voldoende banken wel nog bankrekeningen aan buitenlanders aanbieden.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 augustus 2019

Lees meer...

Beslagvrije voet bij wonen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2019

De beslagvrije voet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan niet automatisch worden gehanteerd voor niet in Nederland wonende schuldenaren. Er kan rekening worden gehouden met het prijspeil en levensstandaard in het woonland. De bewijslast rust wel op de belastingschuldige.

Bron: Rechtbank Limburg, 4 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3212

Lees meer...

Verschillen Nederland en België bij zaken doen

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2019

BDO heeft een brochure gemaakt over de verschillen in zakendoen tussen België en Nederland. In de brochure wordt ingegaan op boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten.

Bron: BDO, juli 2019 

Lees meer...

Onderlinge overlegprocedures gaan steeds beter

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2019

De OESO heeft een 2e ‘peer-review’ gedaan op de afdoening van de onderlinge overlegprocedures (mutual agreement procedure). Nederland voldoet in vergaande mate aan de criteria van de OESO (actie 14 BEPS). De gemiddelde doorlooptijd van een procedure bedraagt 15,63 maanden.

Bron: OESO, 13 augustus 2019

Lees meer...

Een bij invoer beschadigde auto kan toch nieuw zijn

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2019

Een uit Oostenrijk, via België, naar Nederland gebrachte auto met een kilometerstand tussen de 12 en 22 is tijdens het transport beschadigd. De schade bedroeg bijna 3000 euro. Bij de registratie voor de BPM was de auto nog niet beschadigd. Voor de BPM is sprake van een nieuwe auto

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5721

Lees meer...

Invoer auto en BPM

Carlo Douven Geschreven door
12-08-2019

In vijf zaken over bij invoer te betalen BPM komt aan de orde: toepassing nieuwe jurisprudentie, werking Leidraad BPM 2006, nieuw/gebruikt, inkoopwaarde versus verkoopwaarde, verschillende afschrijvingsmethoden en hun bruikbaarheid, BTW/marge, tabellen etc.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:3416 

Lees meer...

Fiscus België zit achter ‘inwoners’ Monaco aan

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2019

De Belgische fiscus doet al enige jaren woonplaatsonderzoeken naar Belgen die aangeven geëmigreerd te zijn naar Monaco. In veel gevallen is al gebleken dat de fiscale woonplaats in België is gebleven (domiciliefraude). De Belgische fiscus claimt 100 miljoen belasting tegoed te hebben.

Bron: De Tijd, 7 augustus

Lees meer...

Grensoverschrijdende gezondheidszorg kan nog beter

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2019

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. De rekenkamer ziet een verbetering, maar de impact op patiënten is nog beperkt. Er blijft ruimte voor verbetering om grensoverschrijdende zorg te verschaffen.

Bron: Europese Rekenkamer, 4 juni 2019 

Lees meer...

Crisisheffing kan door de verdragsrechtelijke beugel

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

De crisisheffing van 556.209 euro is niet in strijd met de goede verdragstrouw van het belastingverdrag met Oostenrijk. Nederland heeft het heffingsrecht over het inkomen. Hoe, bij wie en hoeveel Nederland dan belasting heft is dan aan Nederland. De heffing is ook niet strijd met het EU-recht.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, 13 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:633

Lees meer...

Belastingrechter moet A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

Een in Nederland wonende Rijnvarende heeft sinds 2004 een Luxemburgse E-101 voor onbepaalde tijd, die niet verstrekt is in kader van het Rijnvarendenverdrag. De belastingrechter volgt, de nog in geschil zijnde, A1 van de SVB. Belanghebbende is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2372

Lees meer...

Medewerker ambassade kan inhouding LH niet bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2019

P werkt in Nederland bij de Indonesische ambassade. Gezien zijn status is hij in Nederland belasting- en premieplichtig. Omdat de ambassade geen (verplichte) inhoudingsplichtige is in Nederland (art. 6, lid 4 Wet LB), is geen loonheffing ingehouden en kan P die ook niet verrekenen. 

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3947

Lees meer...

Overgangsperiode Brexit ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2019

Gedurende de Brexit-overgangsperiode tot en met 30 juni 2020 kan een grensarbeider onder voorwaarden in Nederland blijven werken. De grensarbeider moet na de Brexit wel naar de IND voor de sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’.

Bron: IND, 17 juni 2019

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Duitsland leidt tot 1200% hogere heffing

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2019

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2017 uit Nederland een invaliditeitsuitkering groter dan 15.000 euro. De uitkering is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Dat door het nieuwe belastingverdrag de heffing 1200% hoger is, vormt geen inbreuk op de rechten van de mens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2248

Lees meer...

Cypriotische Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2019

Een Cypriotische Limited houdt alleen twee grote vorderingen. Alle beslissingen werden feitelijk in Nederland genomen en alleen geformaliseerd door het bestuur in Cyprus. De Limited is in Nederland gevestigd. Door het jaren stilzitten van de inspecteur kan niet nagevorderd worden.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6296

Lees meer...

Rijnvarende betaalt in 2 landen premies

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2019

X, Rijnvarende, is terecht in Nederland sociaal verzekerd. De zetel van de onderneming bevindt zich in Nederland. De Luxemburgse E-106-verklaring voor de zorgverzekering maakt dat niet anders. Als sprake is van dubbele premieheffing, moet een regularisatieverzoek in Luxemburg worden ingediend.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 29 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1884

Lees meer...

Internationaal invorderen parkeerbelasting lastig

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2019

Op Europees niveau worden kentekens uitgewisseld voor overtredingen in verband met de verkeersveiligheid. Bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting loopt de invordering problematischer bijv. met Duitsland. Dit gaat het Kabinet oppakken. Met België is dit in een verdrag geregeld.

Bron: Ministerie van V en J, 9 juli 2019

Lees meer...

Europese Commissie druk met inbreukprocedures

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2019

De Europese Commissie heeft het maandelijks overzicht van inbreukbeslissingen gepubliceerd. België, Spanje en Portugal moet o.m. regels aanpassen van belasting- en verblijfsrecht. België o.m. voor de verblijfsregels uitzending binnen concernverband, aftrekbaarheid alimentatie en investeringen in buitenlandse onroerend zaken.

Bron: Europese Commissie, 25 juli 2019 

Lees meer...

Europees erkend inlogmiddel gebruiken kan bij SVB

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2019

Via ‘Mijn SVB’ biedt de Sociale Verzekeringsbank online diensten. Sinds kort is ‘Mijn SVB’ ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees erkend inlogmiddel’. De inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje zijn inmiddels erkend. Een DigiD is dan niet nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, juli 2019 

Lees meer...

WLZ-verzekerd (blijkt achteraf) en geen zorgverzekering (gehad)

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2019

Als iemand een periode in Nederland WLZ-verzekerd is geweest, maar geen zorgverzekering heeft gehad, dan is sprake van een onverzekerde periode en zijn de zorgkosten voor eigen rekening. Met de vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking bij het CAK kan dit worden voorkomen.

Bron: Grensinfo.nl, 12 juli 2019 

Lees meer...

Letse zeevarende is verzekerd in woonland

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2019

In navolging van het Hof van Justitie bevestigt de Hoge Raad dat de Let die werkt voor een Nederlandse werkgever buiten de EU in zijn woonland sociaal verzekerd is. Niet onderzocht hoeft te worden of de Letse wetgeving voorziet in aansluiting bij enig stelsel van sociale Zekerheid.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1201 

Lees meer...

Begeleiding bouw schip vormt geen VI

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2019

Begeleiding bij bouwwerkzaamheden aan een schip vormen geen vaste inrichting. De onderneming wordt niet (deels) in Zuid-Korea uitgeoefend. Ook is geen sprake van een vaste inrichting als een plaats van uitvoering van bouwwerkzaamheden (art. 5, lid 2, ond. h Verdrag).

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1220 

Lees meer...

Ambtenaar EEG is niet vergelijkbaar met uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2019

Een kind van een Nederlandse ambtenaar bij de EEG claimt verzekerd te zijn geweest tussen 1965 en 1972. Zij wil gelijke behandeling met een gezinslid van een uitgezonden ambtenaar die wel sociaal verzekerd blijft in Nederland. Er is geen sprake van discriminatie. Het kind krijgt geen AOW-recht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2334

Lees meer...

Vrijgesteld inkomen EU beïnvloedt niet de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2019

Het vrijgesteld inkomen van een werknemer van een agentschap van de Europese Unie mag niet mee in aanmerking worden genomen voor de bepaling van (de afbouw) van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2091, ECLI:NL:HR:2019:1221

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2019

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2019

Het overzicht van de belastingverdragen per 1 juli 2019 is gepubliceerd. Recent is dat de belastingverdragen met Irak, Ierland en het protocol met Zwitserland zijn ondertekend. Wanneer deze recent ondertekende verdrag in werking treden is nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2019 

Lees meer...

X heeft geen duurzame band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2019

De rechtbank beslist dat x geen duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Zonder duurzame band kan X toch in Nederland ingeschreven staan, een woning en andere onroerende zaken bezitten als ook bank- en effectenrekeningen, abonnementen, zorgverzekering etc.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1960

 

Lees meer...

Wet fiscale arbitrage in werking getreden

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2019

De Wet fiscale arbitrage is op 15 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 16 juli 2019 in werking getreden. De wet verbetert de geschilbeslechting binnen de Europese Unie bij dubbele belastingheffing, als vervolg op de onderlinge overlegprocedure.

Bron: Staatsblad, 2019, nr. 261

Lees meer...

Winst Maltese BV in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2019

Een Nederlandse BV is naar Malta verplaatst en voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:597

Lees meer...

Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies ingediend

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2019

Vanaf 1 juli 2020 moeten intermediairs grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst. Het wetsvoorstel is ingediend op 12 juli. De te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. De eerste melding moet vanaf 31 augustus 2020 plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2019 

Lees meer...

Wet fiscale arbitrage aangenomen door Parlement

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Met het aannemen van de Wet fiscale arbitrage is de richtlijn 2017/1852/EU, betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen m.b.t. dubbele belastingheffing in de EU, geïmplementeerd. De wet treedt in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Eerste Kamer, 9 juli 2019

Lees meer...

Geen heffing mogelijk bij naar Malta verplaatste BV

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Een BV, waarvan de feitelijke leiding is verplaatst naar Malta, is voor de verdragstoepassing inwoner van Malta. De naheffingsaanslag Dividendbelasting is ten onrechte opgelegd voor de in Zwitserland wonende aandeelhouder. De vestiging op Malta werkt door naar het verdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2918

Lees meer...

Beperking heffingskortingen ook voor in buitenland wonende gepensioneerden

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2019

Er zijn weer kamervragen gesteld over de heffingskortingen van in het buitenland wonenden. Nu zijn de vragen gericht op gepensioneerden. Net als de vragen zijn de antwoorden een herhaling van zetten en bevatten dan ook geen nieuwe inzichten.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 juli 2019

Lees meer...

Fitness Check legale migratie en EU-richtlijnen

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2019

In een brief aan de Kamer wordt ingegaan op de fitness check legale migratie, de implementatie van de Single permitrichtlijn, de richtlijn inzake de gezinshereniging en de richtlijn inzake de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. Enkele knelpunten.worden toegelicht.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juli 2019

Lees meer...

Inwoner Thailand belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2019

Een voormalig gemeenteambtenaar woont in Thailand. Hij ontvangt loon op grond van een loondoorbetalingsverplichting van de gemeente en een (vroeg)pensioen van het ABP. Op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag met Thailand heeft Nederland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1831

Lees meer...

Fatca leidt nog steeds tot problemen

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2019

Antwoorden op Kamervragen bevatten geruststellende woorden voor Amerikanen en financiële instelling die problemen met Fatca hebben of verwachten. Een bank mag geen basisbetaalrekening weigeren alleen omdat betrokkene (nog) geen Amerikaans TIN/SSN heeft.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 juli 2019 

Lees meer...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – internationale gevolgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2019

In een brief aan de Eerste Kamer over de herziening van de EU-verordening coördinatie sociale zekerheid wordt ingegaan op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 voor de sociale zekerheid en belastingverdragen.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2019 

Lees meer...

Voor seizoenwerkers geldt hoge sectorpremie

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2019

X bv stelt seizoenwerkers ter beschikking voor de aspergeteelt. De hoge sectorpremie van 7,85% is van toepassing, omdat de uitzendkrachten feitelijk maar voor een seizoen ter beschikking worden gesteld. De voor een jaar aangegane uitzendovereenkomst heeft geen reële betekenis.

Bron: Hoge Raad, 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1055

Lees meer...

Vragen beantwoord over zorgpremies en gezinsbijslagen

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2019

Er zijn Kamervragen beantwoord over buitenlandse werkgevers die voor in Nederland sociaal verzekerde werknemers een verzuimverzekering willen sluiten. Ook wordt ingegaan op systeemverschillen tussen landen inzake zorgpremies,de woonlandfactor en samenloop van gezinsbijslagen.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2019 

Lees meer...

Nederlandse arbeidsvoorwaarden eerder van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2019

De wetgeving wordt aangepast aan de herziene Europese detacheringsrichtlijn. De meeste Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn dan al na een detachering van 12 maanden van toepassing. Ook komen er voorwaarden voor huisvesting, toeslagen en vergoedingen.

Bron: Ministerie van SZW, 5 juli 2019

Lees meer...

Woonlandfactoren 2020 export uitkeringen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

De woonlandfactoren voor 2020 zijn bekend gemaakt. De woonlandfactoren beogen dat de Anw, WGA-vervolguitkering, kinderbijslag en kindgebonden budget van rechthebbenden in landen buiten de EU/EER en Zwitserland aan de lokale koopkracht worden aangepast.

Bron: Staatscourant, 24 juni 2019, nr. 34275

Lees meer...

Bronbelasting onderneming kan niet in privé worden verrekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

Een in Nederland wonende DJ verricht zijn werkzaamheden in de VS vanuit een LLC, waarvan de DJ directeur enig aandeelhouder is. De Amerikaanse federal income tax van de LLC kan niet met de belasting op het salaris van de DJ worden verrekend, omdat deze niet van de DJ is ingehouden.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 juli 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2890

Lees meer...

Arbitrage belastinggeschillen treedt op 1 juli in werking

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2019

Op 1 juli 2019 zijn de nieuwe EU-regels in werking getreden om belastinggeschillen tussen llidstaten sneller en doeltreffender op te lossen. Als een onderlinge ovrlegprocedure niet tot een oplossing leidt, moet een adviescommissie worden ingeschakeld, die binnen 6 maanden beslist.

Bron: Europese Commissie, 1 juli 2019

Lees meer...

Nieuwe verblijfsregels voor personeel startups aangekondigd

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2019

Naast de kennismigrantenregeling wil het Kabinet soepelere verblijfsregels voor jonge, innovatieve bedrijven om internationaal talent aan te trekken. Deze voldoen vaak niet aan het salariscriterium van een kennismigrant, omdat ze beloond worden in de vorm medewerkersparticipaties.

Bron: Ministerie van V en J, 1 juli 2019 

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Irak ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2019

Op 1 juli 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Irak ondertekend. Het belastingverdrag met Irak wordt hierdoor meer OESO-conform. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 juli 2019

Lees meer...

Fout adres in BRP komt voor rekening inwoner Polen

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2019

A woont in Polen. Hij ontvangt een aanslag motorrijtuigenbelasting op een Pools adres. Hij stond ingeschreven in het BRP en had bij uitschrijving een Pools adres achtergelaten. Dit blijkt fout te zijn. Deze fout is voor rekening van A. Het bezwaarschrift is te laat ingediend en niet-ontvankelijk.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1444

Lees meer...

ABP-pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2019

A en B, gehuwd, wonen in Aruba en ontvangen een ABP-pensioen, een AOW-uitkering en een Arubaanse AOV. Aruba mag het gezamenlijk wereldinkomen belasten. Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk is het ABP-pensioen belast in Nederland.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27 mei 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:287

Lees meer...

Buitenlands beroepspensioen is aftrekbaar in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2019

In Duitsland wordt naar aanleiding van het arrest Montag van het Hof van Justitie EU ook aan beperkt (buitenlands) belastingplichtigen volledig aftrek verleend voor de verplichte bijdrage aan een beroepspensioenregeling in de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 juni 2019 

Lees meer...

Nieuws