Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Substantieel werken in woonland is te bepalen exclusief rusttijden

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2020

X werkt als Rijnvarende een substantieel deel van zijn werkzaamheden in zijn woonland Nederland. Terecht zijn de rusttijden buiten de boordeling gehouden en heeft de SVB geoordeeld op basis van de arbeidsuren. X is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 26 november 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3767

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen - Kamervragen over Nederlandse Tozo

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2020

In het Nederlandse en Belgische parlement is de Nederlandse Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aan de orde. Een in België wonende ZZP-er die in Nederland sociaal verzekerd is dreigt tussen de Nederlandse en Belgische regelingen in te vallen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 maart 2020

Lees meer...

Remittance base-regeling Malta leidt tot heffing in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2020

Een Nederlandse BV is voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten. Dat is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:969

Lees meer...

Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2020

In Nederland aangegane geregistreerde partnerschappen, worden in het buitenland niet altijd als huwelijk erkend. In antwoord op Kamervragen wordt ingegaan op de gevolgen van het omzetten van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk in internationale situaties.

Bron: Minister van Justitie en Veiligheid, 23 maart 2020

Lees meer...

Pijpenleggen met een schip is ‘internationaal verkeer’

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2020

Een inwoner van Nederland werkt voor een Zwitserse werkgever op een schip dat pijpen legt in zee. Dit moet aangemerkt worden als ‘internationaal vervoer. Op basis van art. 15, lid 3 van het verdrag met Zwitserland heeft Zwitserland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 16 maart 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1213

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen – grensoverschrijding om te werken

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2020

Werkers in een vitale sector werken of cruciaal beroep kunnen een vignet krijgen bij het Nationaal crisiscentrum in België. Ander grensarbeiders die over de grens moeten werken hebben een werkgeversverklaring nodig.

Bron: Rijksoverheid.nl en crisiscentrum.be, 22 maart 2020

Lees meer...

BV inwoner van Spanje is niet op Curaçao gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2020

X kan niet aannemelijk maken dat zijn BV op Curaçao onderworpen is aan de belastingheffing. De BV is voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Belastingregeling voor het koninkrijk in Nederland gevestigd. Het dividend van ruim 400.000 is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 maart 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1592

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen Nederland, België en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Op de site van de SVB is een overzicht opgenomen van de coronavirus-maatregelen in België, Duitsland en Nederland. De pagina heet: Corona-maatregelen en werken over de grens.

Bron: SVB, 20 maart 2019

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen Nederland – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

De SVB bevestigt dat het thuis werken in verband met het coronavirus geen gevolgen heeft voor de sociale verzekering voor situaties waarbij men normaal over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Er hoeft niets geregeld te worden.

Bron: SVB, 20 maart 2020

Lees meer...

Geen onderworpenheid in Saudi-Arabië

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Een pensionado, werkt en verblijft in Saudi-Arabië. Hij heeft een duurzame band met Nederland en ook voor het verdrag woont hij in Nederland. Er is geen onderworpenheid aan belasting in Saudi-Arabië voor zijn pensioenen en uitkeringen. Nederland mag heffen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:879

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen Duitsland – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2020

Ook Duitsland heeft bekend gemaakt dat de coronavirus-maatregelen geen gevolgen hebben voor de toepasselijke socialezekerheidsregelgeving.

Bron: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, 17 maart 2020.

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen België – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2020

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat telewerken op Belgisch grondgebied door grensarbeiders t.g.v. het coronavirus niet in aanmerking komt voor de vaststelling van de sociale zekerheid en daarmee geen invloed hebben op de aansluiting bij de sociale zekerheid.

Bron: Nieuwsbrief RSZ, 18 maart 2020

Lees meer...

Coronavirus en belastingverdrag België - Frankrijk / Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2020

Thuis werken is een aandachtspunt bij grensarbeiders. België kent met Frankrijk en Luxemburg in het belastingverdrag voor incidenteel thuis werken een aparte regeling voor grensarbeiders. Het thuiswerken vanaf 14 maart 2020 wordt, tot nader order, niet als zodanig in aanmerking genomen.

Bron: Federale overheidsdienst Financiën, 13 maart 2020

Lees meer...

Inloggen bij andere lidstaten kan met eHerkenning

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2020

De eIDas verordening moet het mogelijk maken dat binnen de hele EU ingelogd kan worden met buitenlandse inlogmiddelen. Voor Nederland voldoet alleen nog eHerkenning aan het Europese beveiligingsniveau. Daarmee kan in andere EU-lidstaten ingelogd worden.

Bron: Staatscourant 5 maart 2020, nr. 13459

Lees meer...

Inwoners Polen zijn Nederlandse schenkbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2020

Twee inwoners van Polen hebben geld geleend aan een ANBI. Nadat de ANBI-status ingetrokken is, werd de lening omgezet in een gift. Daarmee is schenkbelasting verschuldigd, omdat de stichting in Nederland is gevestigd. Het woonland van de begiftigden is niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:397

Lees meer...

Verslag Algemeen Overleg grensarbeid is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2020

Tijdens het AO in de Tweede Kamer zijn veel onderwerpen en toezeggingen aan de orde geweest. De toezeggingen gaan onder meer over de hooglerarenbepaling belastingverdrag België, de discoördinatie belasting- en premieheffing, het Duits ouderschapsverlof en de Rijnvarenden.

Bron: Tweede Kamer, concept verslag algemeen overleg 5 maart 2020

Lees meer...

Inwoner van Spanje krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2020

X is in 2015 naar Spanje geëmigreerd. Het in Nederland belast inkomen is 89,8%. In Spanje is geen aangifte gedaan of belasting betaald. X heeft geen Spaanse inkomensverklaring. X heeft geen recht op Nederlandse fiscale faciliteiten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5844

Lees meer...

Wereldwinst van in Malta gevestigde BV is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2020

Een BV heeft haar zetel verplaatst naar Malta. De BV blijft door de vestigingsplaatsfictie binnenlands belastingplichtige. Nederland mag de wereldwinst belasten, voor zover deze niet (deels) is overgemaakt naar Malta. De heffing is niet beperkt tot de winst uit Nederlandse bronnen.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 13 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:637

Lees meer...

Nieuw vestigingsland hoeft eerdere verliezen niet te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2020

Een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap heeft de zetel verplaatst van Nederland naar Tsjechië. Het vrij verkeer van vestiging maakt niet dat de Nederlandse verliezen van voor de zetelverplaatsing verrekend moeten worden met Tsjechische winsten.

Bron: Hof van Justitie EU, 27 februari 2020, ECLI:EU:C:2020:127

Lees meer...

Model vaststellingsovereenkomsten Belastingdienst openbaar

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2020

Na een WOB-verzoek heeft de Belastingdienst standaard modellen vaststellingsovereenkomst gepubliceerd. Het gaat om meer om de modellen in het kader van vooroverleg, vermogen in het buitenland en die met een internationaal karakter.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 maart 2020

Lees meer...

Regularisatieverzoek is door SVB terecht afgewezen

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2020

De SVB is niet op verzoek van een rijnvarende bereid om een regularisatieovereenkomst te sluiten. Er is geen sprake van een bijzondere omstandigheid waarom betrokkene niet in Nederland verzekerd is. De SVB wil wel bemiddelen om dubbele premieheffing te voorkomen.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 26 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:452

Lees meer...

Nederlands dividend telt mee voor bepaling 90%

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2020

De Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van de inwoner van België die in box 2 dividend geniet uit zijn Nederlandse vennootschap. Het beperkt belast dividend is onderdeel van het in Nederland belast inkomen bij de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 januari 2020

Lees meer...

Voetballer is 284 dagen per jaar actief

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2020

Een profvoetballer is in dienstbetrekking werkzaam en werkt ook in het buitenland. Voor de toerekening van loon aan het buitenland moet voor de dagenbreuk in de teller uitgegaan worden van de werkelijke gewerkte dagen (284), ongeacht hoeveel uren op een dag gewerkt is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 11 februari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:537

Lees meer...

BV is voor verdragstoepassing inwoner Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2020

Een naar Nederlands recht opgerichte BV is in Singapore als inwoner in de heffing betrokken en heeft dividend uitgekeerd aan de DGA op Sint Maarten. Nederland mag het dividend belasten, omdat de BV voor de verdragstoepassing geen inwoner is van Singapore of Sint Maarten.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 februari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:281

Lees meer...

Tewerkstellingsvergunning voor Bulgaren was niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2020

46 Bulgaren werkten in 2013, zonder tewerkstellingsvergunning (TWV), voor een Bulgaarse onderneming in Nederland. De TWV was niet nodig, omdat de detacheringsrichtlijn niet van toepassing was. De verplaatsing van de werknemers had geen dienstverrichting als doel.

Bron: Raad van State, 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:607

Lees meer...

IND past handhavings- en boetebeleid aan

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2020

In de Vreemdelingencirculaire 2020 is het handhavings- en boetebeleid gewijzigd. Er komt meer differentiatie ten aanzien van ernst en verwijtbaarheid. Dit moet tot meer evenredigheid van de sanctie bij een overtreding leiden.

Bron: Staatscourant, 24 februari 2020, nr. 11649

Lees meer...

Geef gewijzigde omstandigheden door aan één loket

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2020

Als een niet-inwoner een band met Nederland heeft (gehad) en persoonlijke omstandigheden (verhuizing, huwelijk etc.) wijzigen, geef dit dan door aan het RNI-loket. Men moet wel een BSN hebben. Dit voorkomt formele en administratieve problemen.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 19 februari 2020

Lees meer...

Individuele doorbelasting loon materiële werkgever niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2020

Een werknemer woont in Nederland en heeft een internationale managementfunctie. De Duitse groepsmaatschappij wordt als materiële werkgever aangemerkt. Dat het loon niet feitelijk individueel is doorbelast acht de rechtbank niet relevant.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5758

Lees meer...

CFK-uitkering beroepsvoetballer is lijfrente voor verdrag

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2020

De overbruggingsuitkering van een voormalig beroepsvoetballer die in Australië woont, is voor de toepassing van het belastingverdrag een lijfrente. Het sportersartikel, met een beroep van de inspecteur op het stamrechtarrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017, is niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 januari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:259

Lees meer...

Rijnvarende kan Luxemburgse premies niet verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2020

Rijnvarende is verzekerd in Nederland blijkens de niet door de rechter te toetsen A1-verklaring. De Luxemburgse premies zijn niet te verrekenen met de Nederlandse premies. Het is niet aan de rechter deze dubbele premieheffing in deze casus te herstellen.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 februari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:652

Lees meer...

Reisbesluit buitenland is vervangen door CAO Rijk

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2020

Het reisbesluit buitenland voor rijksambtenaren is vervallen per 1 januari 2020. Werknemers in een vergelijkbare positie konden deze belastingvrije vergoedingen ook toepassen. Vanaf 1 januari 2020 staan de vergoedingsregels in de CAO Rijk.

Bron: Belastingdienst, Forum salaris, 19 februari 2020

Lees meer...

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2020

In een kwartaaloverzicht wordt de werking van het MLI uitgelegd en met welke landen het MLI van toepassing is en vanaf welke datum. Het MLI vervangt per 1-1-20 onderdelen van 15 belastingverdragen, bijv. het artikel over vaste inrichtingen.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 februari 2020

Lees meer...

Boetebeleid meldingsplicht WagwEU gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2020

Op 1 maart treedt de online meldingsplicht Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU, via postedworkers.nl, in werking. Het niet volledig nakomen van de meldingsplicht leidt tot aanzienlijke boetes.

Bron: Ministerie van SZW, 6 februari 2020, Stcrt. 2020, nr. 8613

Lees meer...

Overgangsrecht sociale zekerheid loopt 1 mei af

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2020

Op 1 mei 2020 loopt het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening af. Als de verzekeringsplicht nog gebaseerd is op de regels van vóór 1 mei 2010 (VO 1408/71), kan die wijzigen per 1 mei 2020. Beoordeel dit tijdig.

Bron: Grensinfo.nl, 14 februari 2020

Lees meer...

Geen Belgisch progressievoorbehoud voor Nederlandse lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2020

In België worden lijfrenten als roerend inkomen afzonderlijk belast. Lijfrente beïnvloeden dan niet het tarief op de overige inkomsten. In Nederland belaste lijfrenten van inwoners van België moeten op dezelfde wijze worden behandeld.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 22 oktober 2019, nr. 2018/AR/699

Lees meer...

Weer Nederlander worden na eerdere dubbele nationaliteit kan

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2020

Nederlanders met dubbele nationaliteit die hun Nederlandse nationaliteit verloren omdat ze langer dan 10 jaar buiten de EU verbleven zonder verlenging van hun paspoort, kunnen weer Nederlander worden als de gevolgen onevenredig zijn.

Bron: Raad van State, 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:423

Lees meer...

Voorwaarden Schengen en Caribisch visum gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2020

Sinds 2 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de aanvraag van een Schengen of Caribisch visum. Het visum kan al aangevraagd worden 6 maanden voor de reisdatum. De geldigheid kan langer zijn. Ook het aanvraagproces en de tarieven zijn gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid, netherlandsandyou.nl, 27 januari 2020

Lees meer...

Waardeoverdracht en verval kleine pensioenen nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2020

In de geactualiseerde toelichting is onder meer opgenomen dat het vervallen van kleine pensioenen niet toegestaan is na emigratie naar een EU-lidstaat, mits de verhuizing gemeld is.

Bron: Pensioenfederatie, februari 2020

Lees meer...

Nederland kent relatief weinig internationale kenniswerkers

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2020

Het aandeel internationale kenniswerker is maar 4,2% (383.000) van de beroepsbevolking. Dat is binnen de EU relatief laag. Ze hebben wel een relatief hoog beroepsniveau en zijn vaker dan in andere landen zelfstandigen.

Bron: CBS, 10 februari 2020

Lees meer...

Derde versie nieuwsbrief loonheffingen 2020

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2020

In de nieuwsbrief loonheffingen 2020 staat dat aangifte loonheffingen via MijnBelastingDienstZakelijk gaat met DigiD of eHerkenning. Sinds december 2019 kan dat ook met een inlogmiddel van (vooralsnog) een beperkt aantal EU-landen.

Bron: Belastingdienst, 5 februari 2020

Lees meer...

Studie in VS beperkt niet AOW-recht

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2020

De SVB heeft voor de toekenning van de AOW ten onrechte het vertrek uit Nederland als definitief aangemerkt. Pas na het afstuderen, na 2,5 jaar studie in de VS, was zij geen ingezetene meer van Nederland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 30 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:209

Lees meer...

Geen beroep mogelijk tegen verdragsverklaring

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2020

Een door de Belastingdienst afgegeven verklaring geen vrijstelling loonheffing voor een AOW-uitkering is niet aan te merken als een voor bezwaar vatbare beschikking. Betrokkene moet bezwaar maken tegen de inhouding loonheffing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5585

Lees meer...

Geen cassatie vaststelling (dubbele) woonplaats

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2020

De staatssecretaris gaat niet in cassatie tegen twee hofuitspraken. In beide casus ontstond nationaalrechtelijk een dubbele woonplaats. Voor het belastingverdrag is Nederland niet het woonland, maar onstaat wel recht op Nederlandse fiscale faciliteiten.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 februari 2020

Lees meer...

Wereldinkomen bepaalt niet de arbeidskorting inwoner Costa Rica

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2020

X is in 2015 geëmigreerd naar Costa Rica. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting moet alleen het in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen en niet het wereldinkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:465

Lees meer...

Geen afdrachtvermindering onderwijs voor cursus Nederlands

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2020

Een detacheerder heeft voor 600 Poolse werknemers ten onrechte een afdrachtvermindering onderwijs geclaimd. De werknemers hebben geen BBL-opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent gevolgd, maar een cursus Nederlands.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 7 november 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:9207

Lees meer...

Fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2020

Het besluit fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit meldt dat voor het gemeenschapsrecht het VK in 2020 nog aangemerkt wordt als een EU-lidstaat. Wat er na 2020 gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Bron: Staatscourant 30 januari 2020, 6891

Lees meer...

Meldplicht grensoverschrijdende constructies is nabij

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2020

De Belastingdienst heeft de meldingsplicht voor (bestaande) grensoverschrijdende constructies, die geldt vanaf 1 juli 2020, nader toegelicht. Binnenkort wordt een leidraad gepubliceerd. De regeling geldt niet voor de sociale zekerheid.

Bron: Belastingdienst website

Lees meer...

Buitenlands verblijf beperkt recht op WW

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2020

X had een Nederlandse WW, maar verbleef in Duitsland. De duurzame band met Nederland en inschrijving BRP, maakt dat niet anders. UWV heeft het buitenlandse verblijf bewezen. De terugvordering van de WW is terecht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 9 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:38 

Lees meer...

Auto in Poolse garage met kapotte versnellingsbak

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2020

X, ingeschreven in de BRP als inwoner van Nederland, rijdt met een auto met Pools kenteken in Nederland. Hij ontvangt een naheffingsaanslag MRB. Hij maakt aannemelijk dat de auto hem niet het hele naheffingstijdvak ter beschikking stond.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:474

Lees meer...

Duitsland stelt hoogte WW niet juist vast

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2020

Een inwoner van Duitsland werkte in Zwitserland. Als hij weer in Duitsland gaat werken wordt hij na 10 dagen ontslagen. Duitsland mag bij de WW-uitkering door de korte arbeidstijd geen fictief vastgesteld loon hanteren.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 januari 2020, ECLI:EU:C:2020:36

Lees meer...

Duitse mini-job beperkt recht op AOW en Kinderbijslag

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2020

Inwoners van Nederland hebben een mini-job in Duitsland. Ze zijn beperkt sociaal verzekerd in Duitsland. Nederland hoeft de Duitse beperking niet aan te vullen middels Nederlandse AOW of kinderbijslag. De Hoge Raad volgt het Hof van Justitie EU. 

Hoge Raad, 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:17 

Lees meer...

30%-vergoeding is in België een onbelaste vergoeding.

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2020

Een inwoner van België maakte gebruik van de 30%-regeling. Het Antwerpse Hof beslist, dat de 30%-vergoeding in België onbelast is. Er is sprake van een vergoeding van kosten eigen aan de werkgever.

Bron: Nieuwsbrief Meijburg & Co, 23 januari 2020, Hof van Beroep Antwerpen, 26 november 2019

Lees meer...

Stamrechtuitkeringen zijn geen pensioen voor verdrag

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2020

Een inwoner van Duitsland, is in 2002 ontslagen uit zijn Nederlandse dienstbetrekking. De uitkeringen uit het ontslagstamrecht zijn ingegaan toen hij 65 jaar was. Nederland als voormalig werkland heeft het heffingsrecht op grond van het arbeidsartikel.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:133

Lees meer...

Overzicht minimumlonen in de EU

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2020

Eurostat heeft een overzicht gepubliceerd van de minimumlonen in de EU. De minimumlonen varieerden in januari 2019 tussen de 286 en de 2017 euro per maand. 6 lidstaten kennen geen minimumloon. Nederland staat op nummer 3.

Bron: Eurostat

Lees meer...

Onderhandelingen belastingverdragen in 2020

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2020

Nederland gaat in 2020 onderhandelingen (her)starten met Australië, Aruba, India, Israël, Mozambique, Senegal en Thailand. Voortgezet worden de onderhandelingen met o.a. België, Brazilië, Chili, Curaçao, Marokko, Oeganda en Portugal.

Bron: Rijksoverheid.nl, 20 januari 2020

Lees meer...

Materieel werkgeversbegrip op de tocht

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2020

In een procedure heeft volgens PWC de rechtbank bepaald dat de individuele doorbelasting niet relevant is of voor een belastingverdrag sprake is van een materiële werkgever. Voldoende is dat het loon op basis van het ‘at arms length-beginsel’ ten laste komt van het werkland.

Bron: PWC.nl, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 december 2019

Lees meer...

IB en LB zijn voor buitenlandse pensioenen verschillend

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2020

Een Belgisch pensioen van een werknemer bij een Nederlandse werkgever is niet vergelijkbaar met pensioen bij een buitenlandse werkgever van een in Nederland wonende werknemer. De Belgische pensioenaanspraak is in de LB belast. De regels in de IB pakken anders uit dan die in de LB.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 20 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1369

Lees meer...

Ondanks geklungel SVB verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2020

Een inwoner van Nederland krijgt tijdens betaalde verlof 60% van zijn Brits salaris doorbetaald. Tijdens dit verlof werkt hij in Nederland voor een uitzendbureau. Hij werkt meer dan 25% in woonland Nederland en is dan in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 3 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:51

Lees meer...

Franse gepensioneerde heeft geen recht op aftrek ziektekosten

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2020

Een gepensioneerde inwoner van Frankrijk met Nederlandse lijfrenten en pensioenen krijgt geen aftrek ziektekosten in Nederland. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Op grond van het arrest X bestaat ook geen recht op een pro-rata-aftrek.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:5522

Lees meer...

Uitzendbureau is geen toeristenbelasting verschuldigd.

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2020

Uitzendbureau X huurt in Oss 15 chalets voor de huisvesting van arbeidsmigranten. X beheert de sleutels, plaatst de werknemers en betaalt de eindschoonmaak. Voor de toeristenbelasting zou X ook aanvullende en bijkomende diensten moeten verlenen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 5 december 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6972

Lees meer...

Ook Duitse fiscale regelgeving gewijzigd per 1-1-2020

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2020

Ook in Duitsland is met ingang van 1 januari 2020 veel gewijzigd in de fiscale regelgeving. Het betreft onder meer nieuwe regels voor arbitrage, melding grensoverschrijdende constructies, lastenbeperking families, mobiliteit en vergoedingen aan vrachtwagenchauffeurs.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 27 december 2019

Lees meer...

A-G legt woonplaatsbegrip uit

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2020

Volgens de A-G is van een woonplaats en dus duurzame band alleen sprake als een ‘woning’ beschikbaar is. Relevant is of het verblijf duurzaam bedoeld is, niet of het dat ook feitelijk is geweest. Een tijdelijk verblijvende stagiair, expat etc. woont in principe niet in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 17 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1350

Lees meer...

Banktegoeden Amerikanen bevroren

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2020

Diverse Nederlandse banken hebben rekeningen geblokkeerd van Amerikaanse rekeninghouders. De banken willen in contact komen met de klanten om zo het Amerikaanse fiscaal nummer te krijgen. Dit als gevolg van de Amerikaanse FATCA-regelgeving.

Bron: NPO1, Reporter Radio, 5 januari 2020

Lees meer...

Tegenwaarde aandelen Zwitserse bestuurder voor 50% belast

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2020

Een in Zwitserland wonende bestuurder laat zijn ‘performance shares’ in een Nederlandse vennootschap na de ‘lock up’-periode contant uitbetalen. Dit is anders dan een optieregeling. Op grond van het belastingverdrag (art. 16) mag Nederland de helft als uitgesteld loon belasten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11015

Lees meer...

Belanghebbende moet SV-premies in Zwitserland terugvragen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2020

B kon weten dat hij in Nederland sociaal verzekerd was na een brief van de Belastingdienst. De SVB hoeft geen regularisatieprocedure op te starten om B in Zwitserland als verzekerde aan te merken. De SVB zal B wel helpen met de Zwitserse premierestitutie.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 december 2091, ECLI:NL:CRVB:2019:4215

Lees meer...

30%-regeling ondanks 2 jaar voorafgaand verblijf

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2020

Een Jordaanse vrouw studeert in Nederland en verblijft daarna op basis ‘zoekjaar afgestudeerde’. Ze vindt een baan en wil gebruik maken van de 30%-regeling. De inspecteur weigert omdat ze inwoner van Nederland is en lokaal geworven. De rechter volgt de inspecteur niet.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4616

Lees meer...

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij Internationaal treinvervoer

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2020

Onder de Europese detacheringsrichtlijn vallen niet gedetacheerde werknemers werkzaam in internationale treinen. Ze moeten dan wel een aanzienlijk deel werken in de lidstaat waar de vervoersonderneming is gevestigd en daar hun dienst beginnen of beëindigen.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1110

Lees meer...

Adres niet tijdig aanpassen is risico belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2020

Een naar Nigeria uitgezonden ambtenaar staat ingeschreven op een Nederlands adres. Zijn postadres was het Ministerie. Het na terugkeer niet aanpassen van zijn postadres, is voor zijn rekening. Het te late bezwaar en beroep zijn niet-ontvankelijk.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13501

Lees meer...

Toepasselijke verdragen voormalige Sovjet Unie en Joegoslavië

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2019

In het besluit wordt per land toegelicht welke belasting- en/of sociale zekerheidsverdragen van toepassing zijn. Met een aantal landen is geen belastingverdrag of sociale zekerheidsverdrag van toepassing. Dan wordt teruggevallen op de nationale wetgeving.

Bron: Staatscourant 27 december 2019

Lees meer...

Wijzigingen 2020 lagere belastingregelgeving gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2019

De wijzigingen in de uitvoeringsregelingen en -besluiten zijn gepubliceerd. Onder veel meer is in het BvdB 2001 een definitie van het begrip vaste inrichting opgenomen. Bij de 30%-regeling is het het artikel over artsen in opleiding geactualiseerd.

Bron: Staatsblad 2019-516 en Staatscourant 2019, nr. 66707 en 69810

Lees meer...

Belg heeft recht op DigiD

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2019

Een inwoner van België met de Belgische nationaliteit wil een DigiD krijgen. Het beschikken over een DigiD is aan te merken als een sociaal voordeel in de zin van VO 492/2011. Het niet toekennen van een DigiD is aan te merken als niet gerechtvaardigde discriminatie.

Bron: Raad van State, 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:219:4434

Lees meer...

Verdragenoverzicht 1 januari 2020

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2019

Op 1 januari 2020 treden geen verdragswijzigingen in werking. De in 2019 ondertekende verdragen/protocollen met Ierland, Zwitserland en Irak, treden op zijn vroegst in 2021 in werking. Wel wijzigt in 23 verdragen o.m. de vaste inrichting-definitie door het Multilateraal instrument.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 december 2019

Lees meer...

Procedureregels MAP woonplaats rechtspersonen zijn gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2019

Per 1 januari 2020 treedt het Multilateraal Verdrag in werking. O.a. brengt dit een onderlinge overlegprocedure (MAP) mee om het inwonerschap van rechtspersonen voor een belastingverdrag vast te stellen. De procedurele regels zijn gepubliceerd.

Bron: Staatscourant, 20 december 2019, nr. 66227

Lees meer...

Hoge Raad bevestigt dat A1 gevolgd moet worden

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2019

De inspecteur en de belastingrechter zijn gebonden aan een afgegeven A1-verklaring van in casu de SVB. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat en ook als belanghebbende de juistheid van de A1 betwist.

Bron: Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2002

Lees meer...

Besluit non-discriminatiebepalingen is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2019

Het besluit over de non-discriminatiebepalingen in de verdragen met België, Suriname en Aruba is geactualiseerd. De gevolgen van deze verdragsbepalingen en het EU-recht voor de Nederlandse fiscale faciliteiten, zoals de heffingskortingen en persoonsgebonden aftrekken, worden toegelicht.

Bron: Staatscourant, 20 december 2019, 2019 nr. 66191

Lees meer...

Meldingsplicht WagwEU gaat in op 1 maart 2020

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2019

De meldingsplicht WagwEU voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de EER en Zwitserland gaat in op 1 maart 2020. Vanaf 1 februari 2020 kan al worden proefgedraaid.

Bron: Ministerie van SZW, 19 december 2020

Lees meer...

Oplossingen voor internationale chauffeurs en rijnvarenden?

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2019

Dat rijnvarenden ten onrechte verzekerd zijn geweest in Luxemburg is te wijten aan hun werkgevers. Voor de toekomst moet informatievoorziening de oplossing zijn. Voor het verleden komt wellicht een restitutie van Luxemburgse premies in beeld. Die zijn echter door werkgevers vaak niet afgedragen.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

Lees meer...

Vragen over knelpuntenrapportage grensarbeid beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2019

De loondoorbetaling bij ziekte valt onder VO 883/2004 en is niet afhankelijk van het arbeidsrecht. De loonbelastingtabellen 2020 voor inwoners van België zijn klaar. Ook andere vragen over onder meer de Wnra, inkomensverklaring, hooglerarenbepaling België zijn beantwoord.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2019

Lees meer...

Niet-inwoners kunnen inloggen bij de Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2019

Burgers en ondernemers uit België, Duitsland, Spanje, Kroatië, Luxemburg, Estland, Italië en het VK kunnen inloggen op MijnBelastingdienst en MijnBelastingdienstZakelijk met een EU-erkend inlogmiddel van die landen. Een DigiD is niet nodig, wel een BSN.

Bron: grensinfo.nl, 16 december 2019

Lees meer...

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2019

Uit andere EU-lidstaten gedetacheerde werknemers krijgen een gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. De herziene detacheringsrichtlijn biedt vanaf uiterlijk 30 juli 2020 meer bescherming aan gedetacheerde werknemers binnen de EU.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2019

 

Lees meer...

Besluit voetbalmakelaarsarrest en pro-rata-aftrek is eindelijk uit

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2019

Het langverwachte besluit over het pro rata verlenen van fiscale faciliteiten aan buitenlandse belastingplichtigen is uit. Het besluit is van toepassing in drie-landensituaties en kent een ingewikkeld stappenplan om tot een juiste aanslag te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, Stcrt. 2019 -66192, 13 december 2019

Lees meer...

Meer details bekend meldingsplicht WagwEU

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2019

Er is meer duidelijkheid over de naar verwachting snel in werking tredende meldplicht WagwEU. De meldingsplichtige sectoren en de uitzonderingen op de meldingsplicht zijn bekend gemaakt. In de toelichting uitleg over waarom deze sectoren moeten melden en wat ze moeten melden.

Bron: Staatsblad 2019,464, 12 december 2019

Lees meer...

Problemen met belastingdiensten EU-landen

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2019

Staatssecretaris Snel biedt een handreiking voor situaties waarbij het woonland geen inkomensverklaring wil afgeven. Verder wordt onder meer ingegaan op de Poolse verrekeningsmethode bij pensioenen, Fatca en de verdragstoepassing bij sporters en artiesten.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 december 2019 

Lees meer...

Grensdata levert grensoverschrijdende data op maat

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2019

Het CBS heeft een website gelanceerd met een databank met, op maat te maken, cijfers over arbeidsmarkt, economie en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en met de Belgische gewesten.

Bron: CBS, 28 november 2019

Lees meer...

Duitsland geeft informatie voor EU-werknemers

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2019

Omdat de inrichting van de Duitse Belastingdienst (Steuerverwaltung) niet eenvoudig is, geeft Duitsland een overzicht van sites met meer informatie voor werknemers uit de Europese Unie. Ook is op sites meer informatie over Duits internationaal belastingrecht te vinden.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 3 december 2019

Lees meer...

Geen kraakwachtsituatie dus geen leegstaande eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2019

Een uitgezonden militair is in april 2013 gehuwd. Zijn bij hem wonende dochter is gaan wonen in het oude appartement van de nieuwe echtgenote. De woning staat niet leeg. Het woonrecht van de dochter is geen kraakwachtsituatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 augustus 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3694

Lees meer...

Vragen over internationale waardeoverdracht pensioen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2019

In antwoord op kamervragen wordt uitgelegd onder welke civiele en fiscale voorwaarden het mogelijk is om buitenlandse pensioenen over te dragen naar Nederland. Ook wordt uitgelegd wanneer de Nederlandse uitvoerder verplicht is mee te werken

Bron: Ministerie van SZW, 4 december 2019

Lees meer...

Wet modern migratiebeleid geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2019

De evaluatie van de Wet momi leidt tot 10 aanbevelingen. De voorstellen worden niet echt omarmt. Wel wordt gekeken naar het verblijfsdoel au-pairs, verblijfsdoel onderzoek, betere communicatie, intensiteit monitoren studievoortgang en een zelfinspectie voor referenten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 december 2019

Lees meer...

Looncriteria 2020 Wet arbeid vreemdelingen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2019

De looncriteria in 2020 bedragen voor kennismigranten - jonger 30 jaar € 3.381 en vanaf 30 jaar € 4.612, blauwe kaarthouders - € 5.403 en in Nederland afgestudeerden - € 2.423. De bedragen zijn bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld en gelden voor aanvragen na 1 januari 2020. 

Bron: Staatscourant 2019, 65478

Lees meer...

Pensioenconsultant ziet af van pensioenverhuizingen naar België

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2019

Op 16 augustus 2018 maakte AON pensioenconsultants bekend het eigen pensioenfonds en dat van veel klanten te willen verhuizen naar België. AON is va deze voornemens afgestapt. De sentimenten en de vele wijzigingen in Nederland maken de verhuizing te lastig.

Bron: AMweb.nl, 29 november 2019

Lees meer...

Europese inbreukprocedures inzake beroepskwalificaties en transport

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2019

De Europese commissie vraagt Nederland de regelgeving aan te passen betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het register waar transportondernemingen zich moeten registreren.

Bron: Europese Commissie, 27 november 2019

Lees meer...

Nederlands dividend telt mee voor bepaling 90%

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2019

Een inwoner van België geniet in box 2 dividend uit zijn Nederlandse vennootschap. Het dividend moet voor de berekening van de 90%-voorwaarde voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aangemerkt worden als in Nederland belast inkomen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3836

Lees meer...

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2019

Het gezinsinkomen van een inwoner van Belgie is voor 56% belast in Nederland. Omdat hij zelf wel kwalificeert krijgt hij maar 50% van de eigenwoningaftrek. Het deel van de partner is niet aftrekbaar. Beroep op arrest X faalt, er bestaat geen op een pro-rata-aftrek.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 september 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4140

Lees meer...

Definitie vaste inrichting verder toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2019

In het wetsvoorstel OFM 2020 is bewust in de diverse wetten een definitie van het begrip vaste inrichting opgenomen. Verwijzen naar art. 5 OESO of een definitie in de AWR past niet in de systematiek. Nu is de definitie op maat gemaakt voor alle verdragssituaties

Bron: Memorie van Antwoord Eerste Kamer, 27 november 2019

Lees meer...

Moet Nederland pensioenregels aanpassen?

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2019

De Europese commissie vraagt Nederland de regelgeving aan te passen betreffende de internationale waardeoverdracht van pensioen. De zekerheidsstellingen die Nederland verlangt van de buitenlandse uitvoerder of werknemer acht de commissie in strijd met EU-recht. 

Bron: Europese Commissie, 27 november 2019

Lees meer...

Nieuwe loonbelastingtabellen voor inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2019

Inwoners van België, Aruba en Suriname die loon ontvangen uit Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de loonheffing laten toepassen. De Belastingdienst maakt hiervoor aparte loonbelastingtabellen. 

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 28 november 2019

Lees meer...

Ridder in Monaco moet veel informatie aanleveren

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2019

Bij een woonplaatsonderzoek mag de inspecteur ver gaan bij het uitvragen van informatie. Privé-aspecten spelen immers een belangrijke rol. In casu is geen sprake van een fishing expedition, inbreuk op de privacy of een wederrechtelijke informatiebeschikking.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3533

Lees meer...

Ook na emigratie moet informatie worden verstrekt

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2019

Een naar Nederlands recht opgerichte bv stelt in 2013 te zijn geëmigreerd naar Malta. De inspecteur mag vragen naar informatie en een informatiebeschikking geven voor het jaar 2014 omdat de gevraagde gegevens van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBDH:2019:11866

Lees meer...

Bureau Duitse zaken geeft tips voor grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2019

BDZ verwijst in de nieuwsbrief naar onder meer: aanpassing woonlandfactor Duitsland met terugwerkende kracht, op tijd beter melden werknemer, toeslag Duitse rente aanvragen bij Krankenversicherung en de meeverzekering gezinsleden bij de Krankenversicherung

Bron: Nieuwsbrief BDZ, 21 november 2019.

Lees meer...

Uitfaseren PEB en wonen in België. Aktie voor 2020?

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2019

Op 18 oktober 2019 heeft België de circulaire over uitfaseren pensioen eigen beheer gepubliceerd. Kurt van Heerewaarden heeft de circulaire voor het vakblad Grensoverschrijdend op de pijnbank gelegd. Lees of u nog voor 1 januari 2020 iets moet doen. De voorpublicatie vindt u hier.

Lees meer...

Inwoners van Zweden krijgen heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2019

Gepensioneerden wonen in Zweden, maar hebben ook een duurzame band met Nederland gehouden. Voor de verdragstoepassing wonen ze in Zweden. Ze hebben wel recht op het belastingdeel van de Nederlandse heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3472

Lees meer...

Rapportage vreemdelingenketen IND

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2019

In de rapportage over de eerste helft van 2019 wordt ook uitgebreid ingegaan op verblijfsvergunning voor werk, studie en gezin. Beschreven wordt de werkwijze van de IND, toegelicht met cijfermatige onderbouwingen en graphics.

Bron: IND, 8 november 2019

Lees meer...

Pensioenopbouw bij salary split blijft probleem

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2019

Volgens de Nederlandse fiscale en pensioenwetgeving is het mogelijk in Nederland pensioen op te bouwen als een werknemer werkt voor een Nederlandse en een buitenlands concernonderdeel. Door praktische problemen bij pensioenuitvoerders werken deze echter meestal niet mee.

Bron: Aegon, antwoord praktijkvraag, 18 november 2019

Lees meer...

Belanghebbende moet werken in meer landen bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2019

De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat Y in dienstbetrekking werkzaamheden heeft verricht in Nederland. Y kan niet bewijzen dat in het woonland is gewerkt. Nederland mag belasting en premies heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1776

Lees meer...

Op minimumloon maximaal in te houden zorgpremie is bekend

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2019

Het door een werkgever op het minimumloon van een werknemer, die in Nederland sociaal verzekerd is, in te houden bedrag voor de zorgverzekering bedraagt voor 2020 € 1421.

Bron: Minister voor Medische Zorg, 30 oktober 2019, Stcrt. 2019, nr. 60455

Lees meer...

Vragen beantwoord over belastingverdrag met Ierland

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord over het nieuwe belastingverdrag met Ierland. De belangrijkste wijzigingen worden nog eens toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 november 2019

Lees meer...

453 kamervragen Begroting 2020 SZW beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2019

De antwoorden gaan onder meer over inzet inspectie SZW, verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen, (huisvesting) arbeidsmigranten, AOW-ers in het buitenland, remigratieuitkering en de inkoop AOW-rechten.

Bron: Ministerie van SZW, 13 november 2019

Lees meer...

Bloot eigendom Franse woning is belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2019

Een inwoner van Nederland heeft de bloot eigendom van een Franse woning en is belast in box 3. De ouders hebben het levenslang vruchtgebruik. De verdeling is bij leven geschied en niet bij uiterste wilsbeschikking van een ouder.

Bron: Rechtbank Den Haag, 24 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11206

Lees meer...

In een Schumacker-situatie is inkomen partner van belang

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2019

Of sprake is van verboden discriminatie van een niet-ingezetene, moet rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen van belanghebbende en de partner met wie belanghebbende samenwoont.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1722

Lees meer...

De uitzendregeling eigen woning is van toepassing bij bruikleen

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Een uitgezonden ambtenaar heeft bruikleenovereenkomsten gesloten aangaande zijn woning met o.a. zijn stiefdochter. Uit de overeenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking is gesteld, maar dat is sprake van een kraakwachtsituatie. De woning blijft daarmee een eigen woning gedurende de uitzending.

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1716.

 

Lees meer...

Buitenlandse relevante diensttijd telt mee bij inschaling

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2019

Bij de inschaling van een docent moet de universiteit van Wenen de voorafgaande gelijkwaardige/identieke werkzaamheden meetellen voor de volledige anciënniteit. Als de buitenlandse werkzaamheden niet gelijkwaardig waren, maar enkel nuttig, hoeft dat niet.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:850

Lees meer...

Italiaanse verblijfsvergunning geeft geen recht op werken in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2019

Een vreemdeling met een Italiaanse verblijfsvergunning als langdurig ingezetene werkte in een Nederlandse groentewinkel. Een Italiaanse verblijfsvergunning zegt niets over het recht om in Nederland te mogen werken. Een Nederlandse tewerkstellingsvergunning was verplicht.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 16 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6542

Lees meer...

Nog 12 maanden na no deal geen wijziging sociale zekerheidsregels

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2019

Het VK en Nederland hebben afgesproken nationale wetgeving te maken om de kring van verzekerden voor 12 maanden na een no-deal-Brexit te houden alsof de EU-regels voor de sociale zekerheid nog van toepassing zijn. De Nederlandse regelgeving is nu gepubliceerd.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2019, Staatsblad 2019, 377

Lees meer...

Dienstbetrekking wordt geacht te zijn vervuld in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2019

X emigreert op 15 maart 2015. Hij heeft over het hele jaar 2015 loon ontvangen, maar vanaf 15 maart feitelijk geen arbeid meer verricht. Het loon is volledig in Nederland belast. De gedeeltelijk in Nederland vervulde arbeid wordt geacht volledig in Nederland te zijn vervuld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:6589

Lees meer...

Premie-inkomen wordt niet tijdsevenredig herrekend.

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2019

X emigreert op 2 augustus 2014 naar de VS en was tot die tijd premieplichtig in Nederland. Zij heeft uitsluitend in deze periode inkomen genoten. Dit is ook het premie-inkomen. De tijdsevenredige herrekening van het premie-inkomen is vervallen op 1 januari 2014.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3012

Lees meer...

Belgische rechter past formeel bestuurdersbegrip toe

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2019

V woont in België en is gevolmachtigd directeur van een Nederlandse BV. België mag haar beloning belasten. Het bestuurdersartikel in het belastingverdrag is niet van toepassing nu zij geen formeel bestuurder is. Ze had ook geen soortgelijke functie.

Bron: Hof van Antwerpen, 18 december 2018, rolnr. 2017/AR/1035

Lees meer...

Grensarbeider kan geen beroep doen op middelingsregeling

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2019

Een inwoner van Nederland werkt in België en maakt in Nederland gebruik van de compensatieregeling. De middelingsregeling toepassen alsof hij wel in Nederland belastingplichtig zou zijn staat het Hof niet toe en is niet strijdig met het EU-recht of het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:3088, 15 augustus 2019

Lees meer...

Geen langere termijn omzetting PEB in ODV

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2019

Voor in België wonende directeur-grootaandeelhouders wonen komt er geen langere termijn om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. De mogelijkheid tot omzetting eindigt op 31 december 2019.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

Lees meer...

Familieleden mogen in loondienst werken

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2019

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Dat geldt tot 2020 ook voor familie- of gezinsleden. Vanaf 2020 mogen familie- en gezinsleden zonder extra papierwerk ook in loondienst werken.

Bron: Ministerie van SZW, 1 november 2019

Lees meer...

Paneuropese pensioenfondsen moeten uitkeringen melden

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2019

In België gevestigde paneuropese pensioenfondsen hoeven geen belasting in te houden op pensioenen uitgekeerd aan niet-inwoners van België, als België geen fiscaal voordeel heeft verleend. Ze moeten wel deze vrijgestelde pensioenen melden voor de internationale gegevensuitwisseling.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 28 oktober 2019

Lees meer...

Find your pension

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2019

Op 2 oktober 2019 heeft de kick off plaatsgevonden van de Europese pensioen track service. Dit project vanaf 2021 helpen bij het terugvinden van pensioenen opgebouwd door mobiele werknemers binnen de EU.

Bron: FindyourPension.eu, 2 oktober 2019

Lees meer...

BV is voor verdrag inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2019

Met de emigratie van de directeur-grootaandeelhouder naar België, is ook (de feitelijke leiding van) de BV in België gevestigd. De BV is nationaal inwoner van twee landen, maar verdragsinwoner van België. De BV is dan geen Nederlandse dividendbelasting verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2 juli 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5714

Lees meer...

België moet Nederlandse WAO vrijstellen

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2019

België kent voor Belgische arbeidsongeschiktheidspensioenen een fiscale vrijstelling. Op grond van het EU-recht moet België dan ook buitenlandse arbeidsongeschiktheidspensioenen, zoals de Nederlandse WAO-uitkering, vrijstellen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:894

Lees meer...

Bestuurdersartikel eist een formeel bestuurder

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2019

X is materieel bestuurder van een Luxemburgse Sarl. Het bestuurdersbegrip in het belastingverdrag met Luxemburg moet formeel worden uitgelegd volgens het Nederlandse vennootschapsrecht. X is formeel niet als bestuurder benoemd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 18 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7362

Lees meer...

Geen VI in België voor bloemenverkoper

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2019

Het verkopen van bloemen op markten in België en via supermarkten in België kan niet worden aangemerkt als een vaste inrichting. De winst van de bloemenverkoper is volledig in Nederland belast. De Hoge Raad onderschrijft de uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

Bron: Hoge Raad, 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1603

Lees meer...

Benelux gaat fiscale fraude beter bestrijden

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2019

Nederland gaat intensiever samenwerken met België en Luxemburg om fiscale fraude aan te pakken. Men gaat beter informatie uitwisselen en fraudeverschijnselen gezamenlijk detecteren. Ook zullen er strategische overleggen gevoerd worden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 oktober 2019

Lees meer...

België vult circulaire afkoop PEB aan

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2019

Op 21 december 2017 heeft België een circulaire gepubliceerd betreffende de uitfasering pensioen in eigen beheer in Nederland. De gevolgen voor de omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting zijn nu ook in de circulaire opgenomen.

Bron: Belgische Ministerie van Financiën, 18 oktober 2019

Lees meer...

Pensioen Wereldbank is deels vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2019

Een inwoner van Nederland geniet in 2010 een pensioen van de Wereldbank dat is opgebouwd tussen 1979 en 1999. De Hoge Raad splitst het pensioen opgebouwd voor 1 januari 1995 en erna. Voor het eerste deel geldt een vrijstelling en voor het tweede deel de saldomethode.

Bron: Hoge Raad, 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1596

Lees meer...

Aanpassing definitie Vaste inrichting ook in BvdB

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2019

In het BvdB 2001 zal per 2020 de definitie van het begrip vaste inrichting worden aangepast, net als in de IB, LB en Vpb. De nieuwe definitie van het VI-begrip sluit aan bij het OESO-commentaar uit 2017. Evt. toekomstige aanpassingen van het OESO-commentaar werken niet automatisch door.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag OFM 2020, 18 oktober 2019

Lees meer...

Afrekenverplichting saldolijfrenten en buitenlandse pensioenen

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2019

De afrekenverplichting voor buitenlandse pensioenen ultimo 2020 gaat niet door. De bestaande overgangsregeling blijft bestaan. De afrekenverplichting over het rentebestanddeel bij echte saldolijfrenten gaat wel door. Dat kan tot internationale complicaties leiden.

Bron: Nota naar aanleiding van het Verslag BP 2020, 18 oktober 2019

Lees meer...

Nieuwe belastingverdrag met Ierland naar Parlement

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2019

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland is ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij de al bekende tekst zit nu ook een toelichtende nota. Het verdrag is geactualiseerd. Met name het pensioenartikel is gewijzigd.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 oktober 2019

Lees meer...

Aanpak bevorderen rechtmatige export WW

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2019

Het oneigenlijk gebruik bij de export van ww-uitkeringen wordt aangepakt, maar moet binnen de EU-regels blijven. Er worden maatregelen genomen om instroom te voorkomen, strenger toezicht voorafgaand aan de export en meer samenwerking met buitenlandse organen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 oktober 2019

Lees meer...

FATCA en Certificate of Loss of Nationality

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2019

De aangifteverplichtingen in de VS voor inwoners van Nederland met ook de Amerikaanse nationaliteit kan worden voorkomen door afstand te doen van deze nationaliteit en over verstreken jaren aangifte te doen. In een brief wordt de stand van zaken toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2019

Lees meer...

Voorstel wijziging WLZ en no deal Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2019

Nederland en het VK gaan nationaal wetgeving invoeren om tot 12 maanden na de Brexit dubbele of geen zorgverzekering te voorkomen. Een paar maanden na de Brexit wil men recht op zorg blijven geven op basis van EU-regels en een vangnet creëren voor ongewenste situaties.

Bron: Ministerie van VWS, 8 oktober 2019

Lees meer...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2019

Informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is te vinden op wnra.nl. Er is een pagina opgenomen, gericht op overheidswerkgevers, over de sociale zekerheidsgevolgen van de invoering van de Wnra bij grensoverschrijdend werken.

Bron: www.wnra.nl, 26 september 2019

Lees meer...

Inwoner is beperkt belastingplichtig

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2019

Y is volgens de Nederlandse en Roemeense wet inwoner. Voor de verdragstoepassing wordt Y aangemerkt als inwoner van Roemenië, omdat de band met Roemenië het sterkst is. Y is dan in box 3 belast voor de inkomsten uit zijn Nederlandse woning.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3089

Lees meer...

Belastingadviseur woont niet in Thailand

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2019

Een belastingadviseur staat ingeschreven in Thailand. Na een woonplaatsonderzoek is de inspecteur van mening hij in Nederland woont voor de nationale wetgeving én het belastingverdrag. De rechtbank volgt dit standpunt en belast onder meer pensioen en ROW.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9729

Lees meer...

Inspecteur moet foute A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2019

De inspecteur dient de SVB-verklaring dat X verzekerd is in Nederland te volgen, zolang die verklaring niet is ingetrokken. Er bestaat geen recht op een proceskostenvergoeding bij de belastingrechter als blijkt dat de SVB fouten heeft gemaakt. De inspecteur heeft juist gehandeld.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2480

Lees meer...

Buitenlandse uitzender moet tijdig inschrijven bij KvK

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2019

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is geregeld dat buitenlandse uitzenders ingeschreven moeten zijn bij de Kamer van Koophandel. De Verzamelwet SZW 2020 verduidelijkt dat dit vóór de uitzending moet gebeuren.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2020, 25 september 2019

Lees meer...

BSN wordt verplaatst op ID en paspoort

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2019

Vanaf 21 augustus 2021 gaat het BSN van de voorzijde van het ID of houderpagina paspoort vervangen worden door een QR-code en een onversleuteld BSN op de achterzijde van het ID of houderpagina. Bij kopieën van de voorzijde is het BSN dan niet meer zichtbaar.

Bron: Ministerie van BZK, 30 september 2019

Lees meer...

Inkomsten van een derde tellen ook mee voor verblijfsrecht

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2019

Voor de status van langdurig verblijf van een derdelander, is van belang dat sprake is van stabiele en regelmatige inkomsten ter voorziening in het onderhoud. Het begrip inkomsten ziet niet uitsluitend op eigen inkomsten, maar omvat ook door derden ter beschikking gestelde gelden.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 oktober 2019, ECLI:EU:C:2019:830

Lees meer...

Wet aanpak schijnconstructies is geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2019

De evaluatie van de Was laat een gemengd beeld zien. De ketenaansprakelijkheid heeft een preventieve werking. De Wet minimumloon wordt beter nageleefd. De openbaarmaking van de inspectieresultaten van de Inspectie SZW wordt in de toekomst uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 2 oktober

Lees meer...

Geen internationaal vervoer dus mag Nederland heffen

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2019

Belanghebbende werkt op een schip dat pijpleidingen in zee legt en platforms verwijdert. Dan is art. 15, lid 3 van het Verdrag met Zwitserland niet van toepassing, omdat geen sprake is van internationaal vervoer tussen twee staten. Er bestaat geen recht op een aftrek elders belast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8396

Lees meer...

Cello-speler krijgt geen voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2019

Een Nederlandse Cello-speler werkt bij zijn BV in loondienst. De gage voor de buitenlandse optredens ontvangt de BV. Voor het ontvangen loon bestaat in de IB geen recht op een voorkoming van dubbele belasting. Ook de bij de BV ingehouden bronheffing kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 12 september 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:7851

Lees meer...

Italiaanse student krijgt geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2019

Een Italiaanse student doet een aantal vakken in Nederland. Bij een Nederlands bedrijf werkte hij op basis van een internship, dat geen direct verband had met de studie. Bij het aangaan van een arbeidscontract bestaat geen recht op de 30%-regeling. Hij woonde in Nederland en is lokaal geworven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 september 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:7844 

Lees meer...

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

In de rapportage komen veel onderwerpen aan de orde. Dat het Duitse Kranken- en Elterngeld soms in een ander land belast wordt dan het loon, is een overlegpunt tussen Nederland en Duitsland. Diverse standpunten zijn in de rapportage terug te vinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 september 2019

Lees meer...

Europese Commissie rapporteert over detacheringen

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze in de diverse lidstaten de Europese regels betreffende detacheringen toepassen. Naast drie rapporten is een set vragen en antwoorden en een praktische gids gepubliceerd.

Bron: Europese Commissie, 25 september 2019

Lees meer...

Uitgezonden hoogleraar naar VS woont (ook) in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

Een uitgezonden hoogleraar blijft inwoner van Nederland, ook nu in 2011 het zwaartepunt van het persoonlijk leven in VS ligt. Hij is ten hoogste twee jaar in de VS verbleven en woonde voorafgaand in Nederland. Op grond van het hooglerarenartikel, heeft Nederland dan heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1138

Lees meer...

Voorkoming van misbruik van arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2019

In een brief aan de Kamer wordt uitgelegd hoe de Nederlandse wetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Burgerlijk Wetboek, ILO forced labour protocol) arbeidsmigranten uit derde landen beschermt die te maken krijgen met arbeidsuitbuiting.

Bron: Ministerie van SZW, 24 september 2019

Lees meer...

België beperkt voor oudere grensarbeider de WW

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2019

Een werkloze Belgische grensarbeider krijgt een Belgische WW, eindigend op de Belgische pensioenleeftijd. Er ontstaat een hiaat omdat de AOW later ingaat. België betaalt een aanvullende ww als men 15 jaar inwoner van België was. Deze beperkende voorwaarde gaan de landen bespreken.

Bron: Ministerie van SZW, 20 september 2019

Lees meer...

Brexit-informatie IND geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2019

Op de website van de IND is de informatie over de Brexit geactualiseerd. In twee videos wordt toegelicht wat een in Nederland wonende Brit alvast kan doen vooruitlopend op de Brexit voor een definitief verblijf in Nederland. Zowel de deal als de no-deal situatie is beschreven.

Bron: Immigratie en Naturalisatie Dienst, 23 september 2019

Lees meer...

Mini-job in Duitsland beperkt het recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2019

Inwoners van Nederland met een mini-job in Duitsland zijn aldaar beperkt sociaal verzekerd. Nederland mag deze als niet verzekerd aanmerken. Nederland mag de AOW afhankelijk stellen van de verzekeringsplicht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 september 2019, ECLI:EU:C:2019:767

Lees meer...

Besluit voetbalmakelaarsarrest laat nog op zich wachten

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2019

Het besluit over het voetbalmakelaarsarrest van 9 februari 2017 wordt in het vierde kwartaal 2019 gepubliceerd. Het is in de afrondende fase. In het besluit zal worden aangeven hoe de Belastingdienst met dit arrest zal omgaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

Lees meer...

Oostenrijk moet compenserende toeslag betalen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

Het echtpaar Moser woont in Duitsland en heeft recht op een Duitse ouderschapsuitkering. Oostenrijk, waar mevrouw werkt, moet het verschil met de Oostenrijkse kinderverzorgingsuitkering volledig compenseren.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 september 2019, ECLI:EU:C:2019:75

Lees meer...

Brief fiscale moties en toezeggingen

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2019

In een brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat het overleg tussen Nederland en Noorwegen over de heffing van internationale chauffeurs snel wordt opgestart. Inzake de Fatca-problematiek zijn er nieuwe stappen gezet.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

Lees meer...

Europese bijstandsrichtlijnen zijn geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2019

De Europese Commissie heeft de bijstandsrichtlijnen (o.a. over gegevensuitwisseling, uitwisseling rulings en gegevens van multinationals) geëvalueerd. Het rapport geeft een goed inzicht in de praktijk en belang van de richtlijnen. De conclusies zijn gematigd positief.

Bron: Europese Commissie, 12 september 2019

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2020

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2019

Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2020 in beeld. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 staan een aantal wijzigingen die ingaan per 1 januari 2020. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

1. Er komt een drieschijventarief. Alleen in schijf 1 worden premies geheven;

2. Er komt geen afrekeningsverplichting eind 2020 voor inwoners van Nederland voor buitenlandse pensioenen. Het overgangsrecht wordt onbeperkt in de tijd;

3. In de Wet inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting komt een (uitgebreidere) definitie van het begrip vaste inrichting;

4. De werkkostenregeling wordt aangepast. Er komt een grotere vrije ruimte tot een loonsom van 400.000 en er komt een gerichte vrijstelling voor een (buitenlandse) Verklaring Omtrent Gedrag.

In het besloten deel van deze site worden deze wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Lees meer...

Geen onderworpenheid aangetoond door belanghebbende

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2019

Een in Nederland wonende werknemer bij een Cypriotische en Liechtensteinse onderneming heeft geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Er is geen belastingverdrag met die landen en belanghebbende bewijst niet aldaar aan de belastingheffing te zijn onderworpen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2310

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over Duitse oorlogspensioenen

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2019

Duitse rente, waaronder pensioen van oud SS-ers, en Kriegsbeschädigtenrente, van inwoners van Nederland zijn ter heffing aan Duitsland. Ze zijn wel onderdeel van het Nederlandse wereldinkomen. Of dat altijd gebeurt, is niet zeker. De Belastingdienst vraagt Duitsland om meer informatie.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 september 2019

Lees meer...

VS biedt tegemoetkoming bij afstand doen burgerschap VS

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2019

De Amerikaanse IRS heeft aangekondigd dat personen die afstand doen van hun staatsburgerschap onder voorwaarden vrijgesteld worden van het betalen van achterstallige belastingen. Met moet dan o.m. Amerikaanse belastingaangiften invullen en niet meer dan $ 25.000 belasting verschuldigd zijn.

Bron: IRS, 6 september 2019, IR-2019-151

Lees meer...

Omrekenkoers bij aanvulling gezinsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2019

Duitsland moet een aanvulling betalen op de Zwitserse kinderbijslag. De hoogte van de Duitse bijbetaling is afhankelijk van de omrekeningskoers. Daarbij moet worden uitgegaan van de koers op de dag dat het bevoegde orgaan de gezinsuitkering betaalt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 september 2019, ECLI:EU:C:2019:662

Lees meer...

Grensarbeidersbrochures 2019

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2019

De Benelux heeft de geactualiseerde grensarbeidersbrochures 2019 gepubliceerd. De vier uitgebreide brochures gaan over grensarbeid in Nederland - België en België - Luxemburg.

Bron: Benelux, 12 september 2019

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2019

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is naar de Tweede Kamer. Het pensioenartikel gaat wijzigen (bronstaatheffing van 15%) en het verdrag wordt BEPS-conform. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Tweede Kamer, 2 september 2019

Lees meer...

30% van salarisprofessionals werkt met internationale payroll

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2019

Uit een trendonderzoek van het instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) blijkt dat salarisprofessionals onvoldoende voorbereid zijn op de Brexit. Meer dan de helft van de respondenten zie de complexiteit toenemen door de Brexit.

Bron: NIRPA, 10 september 2019

Lees meer...

Dubbele premieheffing blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2019

X was van 2007-2009 verzekerd in Nederland. De door Luxemburg afgegeven e-101 verklaring is niet rechtsgeldig voor een rijnvarende. De inspecteur hoeft geen compensatie te geven voor de Luxemburgse premies, die Luxemburg vanwege verjaringstermijnen niet heeft terugbetaald.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2019:6893

Lees meer...

Gibraltarese Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
09-09-2019

Een naar recht van Gibraltar opgericht Limited is in Nederland gevestigd. De ultimate beneficial owner (UBO) woont namelijk in Nederland en verricht zijn leidinggevende taak in Nederland. Voor de jaren dat de inspecteur dit niet kan bewijzen is de Ltd niet in Nederland gevestigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4322

Lees meer...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2019

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de dienstontvanger vijf dagen tijd krijgt om te voldoen aan de meldplicht in de WagwEU. Toekennen van een pensioen ingevolge de Wet Waadi geldt niet voor gedetacheerde werknemers. Ook voor buitenlandse kinderopvang zijn wijzigingen opgenomen.

Bron: Ministerie SZW, 5 september 2019

Lees meer...

Wnra kan leiden tot switch sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2019

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kan per 1 januari 2020 in grensoverschrijdende situaties leiden tot een sociale zekerheidsswitch. Als iemand niet meer verzekerd is in Nederland heeft de werkgever bij ziekte geen Nederlandse loondoorbetalingsverplichting meer.

Bron: Ministerie van SZW, 4 september 2019

Lees meer...

Dubbele woonplaats - verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2019

X heeft sterke banden met Nederland en met Turkije. Hij verblijft in beide landen ongeveer 6 maanden. In Turkije bij zijn echtgenote in Nederland bij zijn (klein)kinderen. X heeft een duurzame band met Nederland en is als ingezetene verzekerd voor de Zvw en Wlz.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2021

Lees meer...

Inspecteur moet niet genomen beslissing SVB volgen

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2019

Diverse malen zijn door de SVB A1-verklaringen afgegeven en ingetrokken. Over een maand neemt de SVB geen besluit. Daaruit leidt de belastingrechter af, dat de SVB betrokkene niet als verzekerde heeft willen aanmerken. De inspecteur kan dan niet meer anders beslissen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3139

Lees meer...

Rijnvarende is belastingplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2019

Een Rijnvarende woont in Nederland en heeft een Cypriotische werkgever. Hij heeft niet in Cyprus (geen verdragsland) gewerkt, zodat op grond van art. 38 AWR geen recht bestaat op voorkoming van dubbele belasting. Ook bewijst hij niet dat België op grond van het belastingverdrag mag heffen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3138

Lees meer...

Hof verrekent de dubbel geheven SV-premies

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2019

Een in Nederland wonende rijnvarende is in Nederland sociaal verzekerd. Luxemburg heeft echter ook premies geheven. Als reactie op het naar elkaar wijzen van de diverse overheidsinstanties, verrekent het Gerechtshof de Luxemburgse premies met de Nederlandse premies.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3140 

Lees meer...

SVB moet helpen bij verrekening dubbel betaalde premies

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2019

Bij een aantal rijnvarenden heeft de SVB EU-rechtelijke procedureregels, in casu de dialoogprocedure (art. 16 VO 987/2009), niet volledig gevolgd. De SVB moet alsnog overleggen met de buitenlandse organen om de dubbele premieheffing te voorkomen en/of te verrekenen met Nederlandse premies.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 28 augustus 2019 

Lees meer...

Verzoek om vooroverleg Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2019

De Belastingdienst heeft op de website aangegeven hoe een verzoek om vooroverleg kan worden ingediend. Er is ook een standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ opgenomen. Naast ondernemers kunnen ook individuen een verzoek indienen.

Bron: Belastingdienst 

Lees meer...

Import tweedehands elektrische auto’s

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2019

Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat om gebruik te maken van een lager bijtellingspercentage tweedehands jonge electrische auto’s worden geïmporteerd. Voor het bijtellingspercentage is relevant de datum van eerste toelating. Die geldt dan voor vijf jaar, ook als de auto geïmporteerd is.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 augustus 2019 

Lees meer...

FATCA en weigeren betaalrekening door banken

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2019

Banken in Nederland zijn verplicht om een basisbetaalrekening, waarbij geen debetstand mogelijk is, aan te bieden, tenzij er een weigeringsgrond van toepassing is. Het ontbreken van een Amerikaans TIN/SSN is geen weigeringsgrond. De toezichthouder op de banken moeten dit bewaken.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 augustus 2019 

Lees meer...

Duurzame band Nederland leidt tot belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2019

X, met een zwervend bestaan, wordt als inwoner van Nederland aangemerkt (duurzame band). Hij heeft niet tijdig aan zijn aangifteverplichting voldaan, waardoor de bewijslast wordt omgekeerd. Dat het biljet niet is aangekomen, is voor zijn rekening nu hij geen adreswijziging heeft doorgegeven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2219 

Lees meer...

Sluiten bankrekeningen van Nederlanders in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2019

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant nemen en mogen hun eigen aannamebeleid bepalen. Het risico bij klanten binnen de EU is kleiner door de geharmoniseerde EU-regelgeving. Er is geen acuut probleem, omdat voldoende banken wel nog bankrekeningen aan buitenlanders aanbieden.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 augustus 2019

Lees meer...

Beslagvrije voet bij wonen in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2019

De beslagvrije voet in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan niet automatisch worden gehanteerd voor niet in Nederland wonende schuldenaren. Er kan rekening worden gehouden met het prijspeil en levensstandaard in het woonland. De bewijslast rust wel op de belastingschuldige.

Bron: Rechtbank Limburg, 4 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3212

Lees meer...

Verschillen Nederland en België bij zaken doen

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2019

BDO heeft een brochure gemaakt over de verschillen in zakendoen tussen België en Nederland. In de brochure wordt ingegaan op boekhoudkundige, fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten.

Bron: BDO, juli 2019 

Lees meer...

Onderlinge overlegprocedures gaan steeds beter

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2019

De OESO heeft een 2e ‘peer-review’ gedaan op de afdoening van de onderlinge overlegprocedures (mutual agreement procedure). Nederland voldoet in vergaande mate aan de criteria van de OESO (actie 14 BEPS). De gemiddelde doorlooptijd van een procedure bedraagt 15,63 maanden.

Bron: OESO, 13 augustus 2019

Lees meer...

Een bij invoer beschadigde auto kan toch nieuw zijn

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2019

Een uit Oostenrijk, via België, naar Nederland gebrachte auto met een kilometerstand tussen de 12 en 22 is tijdens het transport beschadigd. De schade bedroeg bijna 3000 euro. Bij de registratie voor de BPM was de auto nog niet beschadigd. Voor de BPM is sprake van een nieuwe auto

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5721

Lees meer...

Invoer auto en BPM

Carlo Douven Geschreven door
12-08-2019

In vijf zaken over bij invoer te betalen BPM komt aan de orde: toepassing nieuwe jurisprudentie, werking Leidraad BPM 2006, nieuw/gebruikt, inkoopwaarde versus verkoopwaarde, verschillende afschrijvingsmethoden en hun bruikbaarheid, BTW/marge, tabellen etc.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:3416 

Lees meer...

Fiscus België zit achter ‘inwoners’ Monaco aan

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2019

De Belgische fiscus doet al enige jaren woonplaatsonderzoeken naar Belgen die aangeven geëmigreerd te zijn naar Monaco. In veel gevallen is al gebleken dat de fiscale woonplaats in België is gebleven (domiciliefraude). De Belgische fiscus claimt 100 miljoen belasting tegoed te hebben.

Bron: De Tijd, 7 augustus

Lees meer...

Grensoverschrijdende gezondheidszorg kan nog beter

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2019

De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. De rekenkamer ziet een verbetering, maar de impact op patiënten is nog beperkt. Er blijft ruimte voor verbetering om grensoverschrijdende zorg te verschaffen.

Bron: Europese Rekenkamer, 4 juni 2019 

Lees meer...

Crisisheffing kan door de verdragsrechtelijke beugel

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

De crisisheffing van 556.209 euro is niet in strijd met de goede verdragstrouw van het belastingverdrag met Oostenrijk. Nederland heeft het heffingsrecht over het inkomen. Hoe, bij wie en hoeveel Nederland dan belasting heft is dan aan Nederland. De heffing is ook niet strijd met het EU-recht.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, 13 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:633

Lees meer...

Belastingrechter moet A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2019

Een in Nederland wonende Rijnvarende heeft sinds 2004 een Luxemburgse E-101 voor onbepaalde tijd, die niet verstrekt is in kader van het Rijnvarendenverdrag. De belastingrechter volgt, de nog in geschil zijnde, A1 van de SVB. Belanghebbende is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2372

Lees meer...

Medewerker ambassade kan inhouding LH niet bewijzen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2019

P werkt in Nederland bij de Indonesische ambassade. Gezien zijn status is hij in Nederland belasting- en premieplichtig. Omdat de ambassade geen (verplichte) inhoudingsplichtige is in Nederland (art. 6, lid 4 Wet LB), is geen loonheffing ingehouden en kan P die ook niet verrekenen. 

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3947

Lees meer...

Overgangsperiode Brexit ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2019

Gedurende de Brexit-overgangsperiode tot en met 30 juni 2020 kan een grensarbeider onder voorwaarden in Nederland blijven werken. De grensarbeider moet na de Brexit wel naar de IND voor de sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’.

Bron: IND, 17 juni 2019

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Duitsland leidt tot 1200% hogere heffing

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2019

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2017 uit Nederland een invaliditeitsuitkering groter dan 15.000 euro. De uitkering is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Dat door het nieuwe belastingverdrag de heffing 1200% hoger is, vormt geen inbreuk op de rechten van de mens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:2248

Lees meer...

Cypriotische Limited is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2019

Een Cypriotische Limited houdt alleen twee grote vorderingen. Alle beslissingen werden feitelijk in Nederland genomen en alleen geformaliseerd door het bestuur in Cyprus. De Limited is in Nederland gevestigd. Door het jaren stilzitten van de inspecteur kan niet nagevorderd worden.

Bron: Rechtbank Den Haag, 28 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:6296

Lees meer...

Rijnvarende betaalt in 2 landen premies

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2019

X, Rijnvarende, is terecht in Nederland sociaal verzekerd. De zetel van de onderneming bevindt zich in Nederland. De Luxemburgse E-106-verklaring voor de zorgverzekering maakt dat niet anders. Als sprake is van dubbele premieheffing, moet een regularisatieverzoek in Luxemburg worden ingediend.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 29 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1884

Lees meer...

Internationaal invorderen parkeerbelasting lastig

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2019

Op Europees niveau worden kentekens uitgewisseld voor overtredingen in verband met de verkeersveiligheid. Bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting loopt de invordering problematischer bijv. met Duitsland. Dit gaat het Kabinet oppakken. Met België is dit in een verdrag geregeld.

Bron: Ministerie van V en J, 9 juli 2019

Lees meer...

Europese Commissie druk met inbreukprocedures

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2019

De Europese Commissie heeft het maandelijks overzicht van inbreukbeslissingen gepubliceerd. België, Spanje en Portugal moet o.m. regels aanpassen van belasting- en verblijfsrecht. België o.m. voor de verblijfsregels uitzending binnen concernverband, aftrekbaarheid alimentatie en investeringen in buitenlandse onroerend zaken.

Bron: Europese Commissie, 25 juli 2019 

Lees meer...

Europees erkend inlogmiddel gebruiken kan bij SVB

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2019

Via ‘Mijn SVB’ biedt de Sociale Verzekeringsbank online diensten. Sinds kort is ‘Mijn SVB’ ook beschikbaar voor personen met een BSN en een ‘Europees erkend inlogmiddel’. De inlogmiddelen van België, Duitsland, Estland, Kroatië en Spanje zijn inmiddels erkend. Een DigiD is dan niet nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, juli 2019 

Lees meer...

WLZ-verzekerd (blijkt achteraf) en geen zorgverzekering (gehad)

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2019

Als iemand een periode in Nederland WLZ-verzekerd is geweest, maar geen zorgverzekering heeft gehad, dan is sprake van een onverzekerde periode en zijn de zorgkosten voor eigen rekening. Met de vrijwillige overeenkomst zorgkostendekking bij het CAK kan dit worden voorkomen.

Bron: Grensinfo.nl, 12 juli 2019 

Lees meer...

Letse zeevarende is verzekerd in woonland

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2019

In navolging van het Hof van Justitie bevestigt de Hoge Raad dat de Let die werkt voor een Nederlandse werkgever buiten de EU in zijn woonland sociaal verzekerd is. Niet onderzocht hoeft te worden of de Letse wetgeving voorziet in aansluiting bij enig stelsel van sociale Zekerheid.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1201 

Lees meer...

Begeleiding bouw schip vormt geen VI

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2019

Begeleiding bij bouwwerkzaamheden aan een schip vormen geen vaste inrichting. De onderneming wordt niet (deels) in Zuid-Korea uitgeoefend. Ook is geen sprake van een vaste inrichting als een plaats van uitvoering van bouwwerkzaamheden (art. 5, lid 2, ond. h Verdrag).

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1220 

Lees meer...

Ambtenaar EEG is niet vergelijkbaar met uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2019

Een kind van een Nederlandse ambtenaar bij de EEG claimt verzekerd te zijn geweest tussen 1965 en 1972. Zij wil gelijke behandeling met een gezinslid van een uitgezonden ambtenaar die wel sociaal verzekerd blijft in Nederland. Er is geen sprake van discriminatie. Het kind krijgt geen AOW-recht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2334

Lees meer...

Vrijgesteld inkomen EU beïnvloedt niet de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2019

Het vrijgesteld inkomen van een werknemer van een agentschap van de Europese Unie mag niet mee in aanmerking worden genomen voor de bepaling van (de afbouw) van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2091, ECLI:NL:HR:2019:1221

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2019

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2019

Het overzicht van de belastingverdragen per 1 juli 2019 is gepubliceerd. Recent is dat de belastingverdragen met Irak, Ierland en het protocol met Zwitserland zijn ondertekend. Wanneer deze recent ondertekende verdrag in werking treden is nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2019 

Lees meer...

X heeft geen duurzame band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2019

De rechtbank beslist dat x geen duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Zonder duurzame band kan X toch in Nederland ingeschreven staan, een woning en andere onroerende zaken bezitten als ook bank- en effectenrekeningen, abonnementen, zorgverzekering etc.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1960

 

Lees meer...

Wet fiscale arbitrage in werking getreden

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2019

De Wet fiscale arbitrage is op 15 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 16 juli 2019 in werking getreden. De wet verbetert de geschilbeslechting binnen de Europese Unie bij dubbele belastingheffing, als vervolg op de onderlinge overlegprocedure.

Bron: Staatsblad, 2019, nr. 261

Lees meer...

Winst Maltese BV in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2019

Een Nederlandse BV is naar Malta verplaatst en voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:597

Lees meer...

Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies ingediend

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2019

Vanaf 1 juli 2020 moeten intermediairs grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst. Het wetsvoorstel is ingediend op 12 juli. De te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. De eerste melding moet vanaf 31 augustus 2020 plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2019 

Lees meer...

Wet fiscale arbitrage aangenomen door Parlement

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Met het aannemen van de Wet fiscale arbitrage is de richtlijn 2017/1852/EU, betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen m.b.t. dubbele belastingheffing in de EU, geïmplementeerd. De wet treedt in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Eerste Kamer, 9 juli 2019

Lees meer...

Geen heffing mogelijk bij naar Malta verplaatste BV

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Een BV, waarvan de feitelijke leiding is verplaatst naar Malta, is voor de verdragstoepassing inwoner van Malta. De naheffingsaanslag Dividendbelasting is ten onrechte opgelegd voor de in Zwitserland wonende aandeelhouder. De vestiging op Malta werkt door naar het verdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2918

Lees meer...

Beperking heffingskortingen ook voor in buitenland wonende gepensioneerden

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2019

Er zijn weer kamervragen gesteld over de heffingskortingen van in het buitenland wonenden. Nu zijn de vragen gericht op gepensioneerden. Net als de vragen zijn de antwoorden een herhaling van zetten en bevatten dan ook geen nieuwe inzichten.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 juli 2019

Lees meer...

Fitness Check legale migratie en EU-richtlijnen

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2019

In een brief aan de Kamer wordt ingegaan op de fitness check legale migratie, de implementatie van de Single permitrichtlijn, de richtlijn inzake de gezinshereniging en de richtlijn inzake de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. Enkele knelpunten.worden toegelicht.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juli 2019

Lees meer...

Inwoner Thailand belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2019

Een voormalig gemeenteambtenaar woont in Thailand. Hij ontvangt loon op grond van een loondoorbetalingsverplichting van de gemeente en een (vroeg)pensioen van het ABP. Op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag met Thailand heeft Nederland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1831

Lees meer...

Fatca leidt nog steeds tot problemen

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2019

Antwoorden op Kamervragen bevatten geruststellende woorden voor Amerikanen en financiële instelling die problemen met Fatca hebben of verwachten. Een bank mag geen basisbetaalrekening weigeren alleen omdat betrokkene (nog) geen Amerikaans TIN/SSN heeft.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 juli 2019 

Lees meer...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – internationale gevolgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2019

In een brief aan de Eerste Kamer over de herziening van de EU-verordening coördinatie sociale zekerheid wordt ingegaan op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 voor de sociale zekerheid en belastingverdragen.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2019 

Lees meer...

Voor seizoenwerkers geldt hoge sectorpremie

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2019

X bv stelt seizoenwerkers ter beschikking voor de aspergeteelt. De hoge sectorpremie van 7,85% is van toepassing, omdat de uitzendkrachten feitelijk maar voor een seizoen ter beschikking worden gesteld. De voor een jaar aangegane uitzendovereenkomst heeft geen reële betekenis.

Bron: Hoge Raad, 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1055

Lees meer...

Vragen beantwoord over zorgpremies en gezinsbijslagen

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2019

Er zijn Kamervragen beantwoord over buitenlandse werkgevers die voor in Nederland sociaal verzekerde werknemers een verzuimverzekering willen sluiten. Ook wordt ingegaan op systeemverschillen tussen landen inzake zorgpremies,de woonlandfactor en samenloop van gezinsbijslagen.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juli 2019 

Lees meer...

Nederlandse arbeidsvoorwaarden eerder van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2019

De wetgeving wordt aangepast aan de herziene Europese detacheringsrichtlijn. De meeste Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn dan al na een detachering van 12 maanden van toepassing. Ook komen er voorwaarden voor huisvesting, toeslagen en vergoedingen.

Bron: Ministerie van SZW, 5 juli 2019

Lees meer...

Woonlandfactoren 2020 export uitkeringen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

De woonlandfactoren voor 2020 zijn bekend gemaakt. De woonlandfactoren beogen dat de Anw, WGA-vervolguitkering, kinderbijslag en kindgebonden budget van rechthebbenden in landen buiten de EU/EER en Zwitserland aan de lokale koopkracht worden aangepast.

Bron: Staatscourant, 24 juni 2019, nr. 34275

Lees meer...

Bronbelasting onderneming kan niet in privé worden verrekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

Een in Nederland wonende DJ verricht zijn werkzaamheden in de VS vanuit een LLC, waarvan de DJ directeur enig aandeelhouder is. De Amerikaanse federal income tax van de LLC kan niet met de belasting op het salaris van de DJ worden verrekend, omdat deze niet van de DJ is ingehouden.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 juli 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2890

Lees meer...

Arbitrage belastinggeschillen treedt op 1 juli in werking

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2019

Op 1 juli 2019 zijn de nieuwe EU-regels in werking getreden om belastinggeschillen tussen llidstaten sneller en doeltreffender op te lossen. Als een onderlinge ovrlegprocedure niet tot een oplossing leidt, moet een adviescommissie worden ingeschakeld, die binnen 6 maanden beslist.

Bron: Europese Commissie, 1 juli 2019

Lees meer...

Nieuwe verblijfsregels voor personeel startups aangekondigd

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2019

Naast de kennismigrantenregeling wil het Kabinet soepelere verblijfsregels voor jonge, innovatieve bedrijven om internationaal talent aan te trekken. Deze voldoen vaak niet aan het salariscriterium van een kennismigrant, omdat ze beloond worden in de vorm medewerkersparticipaties.

Bron: Ministerie van V en J, 1 juli 2019 

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Irak ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2019

Op 1 juli 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Irak ondertekend. Het belastingverdrag met Irak wordt hierdoor meer OESO-conform. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 juli 2019

Lees meer...

Fout adres in BRP komt voor rekening inwoner Polen

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2019

A woont in Polen. Hij ontvangt een aanslag motorrijtuigenbelasting op een Pools adres. Hij stond ingeschreven in het BRP en had bij uitschrijving een Pools adres achtergelaten. Dit blijkt fout te zijn. Deze fout is voor rekening van A. Het bezwaarschrift is te laat ingediend en niet-ontvankelijk.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1444

Lees meer...

ABP-pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2019

A en B, gehuwd, wonen in Aruba en ontvangen een ABP-pensioen, een AOW-uitkering en een Arubaanse AOV. Aruba mag het gezamenlijk wereldinkomen belasten. Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk is het ABP-pensioen belast in Nederland.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27 mei 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:287

Lees meer...

Buitenlands beroepspensioen is aftrekbaar in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2019

In Duitsland wordt naar aanleiding van het arrest Montag van het Hof van Justitie EU ook aan beperkt (buitenlands) belastingplichtigen volledig aftrek verleend voor de verplichte bijdrage aan een beroepspensioenregeling in de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 juni 2019 

Lees meer...

Kwalificatie arbeidsrelatie komt onder de loep

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2019

De Inspectie SZW en de Belastingdienst gaan samen het toezicht op arbeidsrelaties uitbreiden. Door de inzet van meer bedrijfsbezoeken, communicatie, branche- en modelovereenkomsten, handhaving (aanpak schijnconstructies) en vooroverleg moet de kwalificatie van arbeidsrelaties verbeteren.

Bron: Ministerie van SZW, 24 juni 2019

Lees meer...

70.000 overnachtingen arbeidsmigranten leidt tot toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
26-06-2019

De aanslag toeristenbelasting 2015 aan een recreatiepark in Hooge Mierde voor de huisvesting en 69.837 overnachtingen van arbeidsmigranten is terecht. De arbeidsmigranten verbleven niet meer dan 90 dagen per belastingjaar en waren niet ingeschreven in de basisregistratie personen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3333

Lees meer...

Tekst belastingverdrag met Ierland bekend

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2019

Het nieuwe belastingverdrag met Ierland, dat op 13 juni 2019 in Dublin is gesloten, is gepubliceerd in het tractatenblad. De tekst is in het Engels, omdat de Engelstalige versie van het belastingverdrag de authentieke tekst bevat.

Bron: Tractatenblad 2019, 95

 

Lees meer...

Compensatievergoeding voor 30%-regeling is belast

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2019

Een voetballer ontvangt in verband met de afwijzing van de toepassing van de 30%-regeling een compensatievergoeding van zijn werkgever. De vergoeding is belast in het jaar waarin de inspecteur de toepassing van de 30%-regeling afwijst en niet pas in het jaar van de feitelijke uitbetaling.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:533

Lees meer...

Overheid pakt misstanden arbeidsmigranten aan

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2019

In een brief aan de Tweede kamer geeft het Kabinet aan de misstanden bij arbeidsmigranten aan te pakken. In de brief wordt onder meer ingegaan op een betere voorlichting, registratie in BRP, melding van misstanden, het tekort aan huisvesting en de slechte kwaliteit van de huisvesting.

Bron: Ministerie van SZW, 21 juni 2019

Lees meer...

Liquidatie-uitkering inwoner België is terecht belast

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2019

Een inwoner van België ontvangt een liquidatie-uitkering van zijn BV. De inspecteur belast deze uitkering als inkomen uit AB en past een (verdrags)tarief toe van 15%. Dat bij vervreemding van de aandelen geen Nederlandse heffing mogelijk is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1019

Lees meer...

Benelux brengt grensarbeid in beeld

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2019

 

De Benelux heeft het rapport ‘Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's van de Beneluxlanden en aangrenzenden gebieden’ gepubliceerd. Het aantal grensarbeiders in de landen Nederland, België en Duitsland bedraagt bijna 100.000 personen.

Bron: Benelux, februari 2019

 

Lees meer...

Voortzetting buitenlandse lijfrente kan onder voorwaarden

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2019

De voorwaarden voor de voortzetting van een buitenlandse lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering na immigratie zijn aangepast. Voor de berekening van de jaarruimte kan uitgegaan worden van het buitenlandse inkomen. Voor de immigratie moet een premiebetaling hebben plaatsgevonden.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 mei 2019

Lees meer...

Belastingrechter is gebonden aan A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2019

De Nederlandse belastingrechter is aan de A1- en/of E101-verklaring gebonden, ook al staat die nog niet onherroepelijk vast. In casu was de E101-verklaring afgegeven omdat belanghebbende meer dan 25% van zijn werktijd in zijn woonland heeft gewerkt. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:942

Lees meer...

Landenkring KBB is niet in strijd met rechten van de mens

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2019

De invoering van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2015 voor een belastingplichtige die niet woont binnen de landenkring is geen schending van het Eerste Protocol bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Hoge Raad volgt het Gerechtshof in deze.

Bron: Hoge Raad, 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:916

Lees meer...

5000 Voorlopige aanslagen 2019 aangevraagd

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2019

Uit de antwoorden op kamervragen over de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blijkt dat 5000 kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België een voorlopige aanslag IB 2019 hebben aangevraagd. Aangegeven wordt wat de reden kan zijn voor dit aantal.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2019

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Ierland ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2019

Op 13 juni 2019 is het nieuwe belastingverdrag met Ierland ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 worden onder voorwaarden ter heffing aan het bronland toegewezen. De datum van inwerkingtreding en teksten zijn nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juni 2019

Lees meer...

Belastingverdrag met Zwitserland wordt aangepast

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2019

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Zwitserland is op 12 juni 2019 ondertekend. Onder meer wordt het pensioenartikel gewijzigd. Er komt een bronstaatheffing voor pensioenen van 15%. De datum van inwerkingtreding en de teksten zijn nog niet bekend.

Ministerie van Financiën, 12 juni 2019

Lees meer...

Uitbuiting buitenlandse arbeidskrachten wordt aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2019

Er zijn kamervragen beantwoord over de huisvesting én de uitbuiting van arbeidsmigranten. Bij de uitbuiting heeft de inspectie SZW een belangrijke rol. Welke mogelijkheden en sancties de inspectie SZW heeft worden toegelicht. Bij huisvestingsproblematiek zijn ook de gemeenten betrokken.

Bron: Ministeries van BZK en SZW, 6 en 7 juni 2019

Lees meer...

Internationaal verkeer en dubbele belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2019

Naar aanleiding van kamervragen worden de regels ter voorkoming van dubbele belasting toegelicht voor werknemers in de internationale scheep- en luchtvaart. Voor internationale chauffeurs gelden afwijkende regelingen ter voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juni 2019

Lees meer...

Pensioen ook voor buitenlandse payrollkrachten

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2019

Voor buitenlandse uitzendkrachten geldt dat pensioen niet onder het gelijke beloningsbeginsel valt van de Europese uitzendrichtlijn. Voor buitenlandse payrollkrachten wordt wel voorgesteld dat ze vanaf 2021 een gelijk pensioen moeten krijgen als de werknemers bij de ‘inlenende’ onderneming.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2019 

Lees meer...

Duitse Steuer-Handbücher staan online

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2019

Het Duitse Bundesministerium der Finanzen heeft diverse fiscale handboeken uitgegeven. Zo zijn er onder meer het Amtliches Lohnsteuer-Handbuch en het Einkommenssteuer-Handbuch. Het Lohnsteuer-Handbuch 2019 is onlangs gepubliceerd.

Bron: Bundesministerium der Finanzen

Lees meer...

Sinds mei 2010 niet meer verzekerd in twee landen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2019

 

Het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 is niet voor situaties waarbij iemand voor 1 mei 2010 verzekerd was in twee landen. Dit deed zich onder meer voor bij in België wonende DGA’s met een BV in Nederland.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:470

 

Lees meer...

Wonen in België met buitenlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2019

De Federale Overheidsdienst Financiën beidt op haar website met een rekenprogramma hulp bij het aangeven van de inkomsten in de Belgische aangifte, het land dat de inkomsten belast en of de inkomsten aan de gemeenbelasting onderworpen zijn. Voor nadere vragen kan men terecht bij Belintax.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Lees meer...

Geen eigen woning uitgezonden diplomaat

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2019

Een diplomaat is naar verschillende landen uitgezonden geweest. Hij bezit een woning in Nederland. Voor de diplomaat is geen sprake van een eigen woning, omdat de woning voor hem nooit het hoofdverblijf is geweest. Dat zijn ex-echtgenote wel in de woning woont, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:265

Lees meer...

Geen bewijs voor woonplaats buiten Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2019

X levert onvoldoende bewijs dat hij inwoner was van een ander land dan Nederland. Hij heeft een sociale binding met Nederland nu een kind van X met zijn moeder verblijft in een woning in Nederland van X. Verder voetbalde hij in Nederland, stond hij een deel van het jaar ingeschreven etc.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5008 

Lees meer...

Stappenplan 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2019

 

Op het forum salaris van de Belastingdienst is een stappenplan voor het aanvragen van de 30%-regeling gepubliceerd. Als het verzoek voor de 30%-regeling volgens het stappenplan wordt ingediend, kan de beslissing sneller afgegeven worden.

Bron: Forum Salaris, nieuwsbrief 22 mei 2019

 

Lees meer...

Bestuurder Limited is aansprakelijk voor loonheffingen

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2019

Een bestuurder van een naar het Engels recht opgerichte Limited is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen loonheffingen, vergrijpboete, heffings- en belastingrente van de Limited. De bestuurder heeft verwijtbaar gehandeld door geen geldige melding betalingsonmacht te doen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4862 

Lees meer...

Uitkering oorlogsveteraan is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2019

Een Amerikaanse publiekrechtelijke periodieke uitkering aan een oorlogsveteraan van de Golfoorlog is in Nederland onderdeel van het premie-inkomen. Belanghebbende heeft wel recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van het belastingverdrag met de VS..

Bron: Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1185

Lees meer...

Fiscale beleidsagenda 2019 – Internationaal

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2019

Het kabinet wil onder meer het verkrijgen van aandelenopties bij start-ups stimuleren en de Nederlandse belastingdruk op arbeid concurrerender te maken. Ook wordt de afrekenverplichting per 2021 voor bepaalde (ook buitenlandse) periodieke uitkeringen afgeschaft.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 mei 2019 

Lees meer...

Toepassing Verdragsbijdrage is conform wet

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2019

Het CAK is bevoegd de verdragsbijdrage (art. 69 ZVW) voor de zorg vast te stellen. De SVB is gehouden de verdragsbijdrage in te houden op de uitkering in opdracht van het CAK. De SVB hoeft het bedrag van de inhouding niet te toetsen en te beoordelen of het toepasselijk sociaal minimum nog resteert.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 mei2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1685 

Lees meer...

Slowaakse uitlener moet Nederlandse pensioenpremies betalen

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2019

Een Slowaakse uitzendbureau stelt 600 Slowaken ter beschikking van 2012 – 2017 aan Nederlandse bedrijven. De Slowaakse onderneming is gehouden de verplichte pensioenpremies aan het betrokken Nederlandse Bedrijfstakpensioenfonds te betalen voor haar werknemers.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 22 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2295 

Lees meer...

Niet kwalificerend bij 89%

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Van het wereldinkomen van een inwoner van Polen is 89% belast in Nederland. Daarmee is hij geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Zijn in Polen wonende echtgenote die geen inkomen geniet, heeft dan geen recht op uitbetaling van de heffingskortingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:960

Lees meer...

Luxemburgse ziektewetuitkering is (toch niet) in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2019

Het Luxemburgse Krankengeld (ziektewetuitkering) dat een in Nederland wonende Rijnvarende ontvangt, is op grond van het belastingverdrag belast in Nederland. Omdat de inspecteur vertrouwen heeft opgewekt, moet toch een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting worden verleend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3983

Lees meer...

Sociale zekerheidspositie ambtenaren kan wijzigen in 2020

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Dit kan leiden tot een switch van land waar men sociaal verzekerd, omdat mogelijk andere regels uit de Europese VO 883/2004 relevant worden. Het aantal personen met een ambtenarenstatus zal wijzigen.

Bron: Nieuwsbrief BDZ en BBZ, 21 mei 2019

Lees meer...

Nabetaling Duitse Rentenversicherung is belast

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2019

De ontvangen ‘Rente wegens Erwerbungsunfähigheit’ van de Deutsche Rentenversicherung is in Nederland belastbaar inkomen in box 1 en onderdeel van het premie-inkomen. Dat geldt ook voor het deel dat een nabetaling is over voorgaande jaren.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:728

Lees meer...

Buitenlandse ondernemer wil een Nederlandse bankrekening?

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Voor bij de KvK ingeschreven buitenlandse ondernemers die bezig zijn met een verblijfsvergunning is de Quick scan ‘Dutch business bank account’ geïntroduceerd. Hiermee krijgt men binnen 5 dagen informatie over de mogelijkheid van een Nederlandse bankrekening.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 20 mei 2019

Lees meer...

Keuzerecht leidt niet tot aftrek Belgische woning

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2019

Er bestaat geen recht in Nederland op aftrek voor de Belgische eigen woning als fiscale voordelen in België gerealiseerd kunnen worden. De eigen woning mag alleen dan niet in de teller van de voorkomingsbreuk worden opgenomen als de Schumacker-exceptie van toepassing is.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 16 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:408 

Lees meer...

Rapportage vreemdelingenketen 2018

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2019

De rapportage vreemdelingenketen geeft aan dat in 2018 het aantal reguliere verblijfsaanvragen voor arbeid, studie en gezin en visum kort verblijf zijn met 9% toegenomen tot 83.850. Het aantal erkende referenten bij de IND is met 14% toegenomen tot 6.960. In het rapport is meer (cijfermatige) toelichting te vinden.

Bron: Ministerie van V en J, 14 mei 2019

Lees meer...

Kamervragen over Rijnvarenden beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2019

Rijnvarenden hebben van de Belastingdienst grote persoonlijke naheffingen gekregen. Ze blijken ten onrechte als verzekerd in Luxemburg te zijn aangemerkt. De ten onrechte betaalde premies moet in Luxemburg worden teruggevraagd. Uitgelegd wordt hoe de Rijnvarendenovereenkomst werkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2019

Lees meer...

Geen kostenvergoeding door onjuiste aangifte

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2019

De inspecteur heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de objectvrijstelling voor in Curaçao genoten loon. Belanghebbende heeft geen recht op een kostenvergoeding voor het ingediende bezwaar. Het is voor risico van belanghebbende dat de aangifte(software) niet juist was.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:651 

Lees meer...

Verhuur aan arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2019

Voor bewoners van stacaravans op een buitenplaats in Ommen is toeristenbelasting verschuldigd. Dit is niet het geval als de verhuurder aannemelijk kan maken dat forensenbelasting is verschuldigd, omdat betrokkenen niet hun hoofdverblijf in Ommen hebben. De verhuurder kan het bewijs niet leveren.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3853

Lees meer...

Voorlopige afrekening verdragsbijdrage is fout

Carlo Douven Geschreven door
13-05-2019

Het CAK heeft aan een inwoner van Duitsland een voorlopige jaarafrekening 2014 verstuurd van de verdragsbijdrage art. 69 ZVW. Het CAK kan echter de verschillen tussen de FIbase-gegevens, jaaropgaven en voorlopig afrekening niet verklaren. De voorlopige afrekening is dan onvoldoende onderbouwd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1573

Lees meer...

Onherroepelijk vaststaande A1 niet fiscaal aanvechtbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2019

Een Rijnvarende heeft van de SVB een A1 ontvangen waarin staat dat hij werkt in meerdere lidstaten op binnenlandse schepen en in Nederland sociaal verzekerd is. De A1 staat onherroepelijk vast, vanwege een procedurefout van belanghebbende. Via een fiscale procedure kan dit niet hersteld worden.

Bron: Hoge Raad, 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:694

Lees meer...

Belastingdienst bevordert vooroverleg

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2019

Na een Wob-verzoek is het Handboek Vooroverleg van de Belastingdienst openbaar gemaakt. In het handboek staan de kaders voor vooroverleg om rechtszekerheid te krijgen. De Belastingdienst bevordert goed vooroverleg op basis van een individuele vraagstelling en een juist en volledig feitencomplex.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2019

Lees meer...

Art. 11, lid 3, onder e VO 883/2004 is een restbepaling

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2019

Een inwoner van Letland is als zeevarende werkzaam voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt buiten de EU op een schip onder de vlag van de Bahama’s. Op grond van de Europese VO 883/2004 is hij sociaal verzekerd in zijn woonland, Letland.

Bron: Hof van Justitie EU, 8 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:381

Lees meer...

Oost-Europese lidstaten willen werknemers terug

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2019

De Minister van SZW wil geen tewerkstellingsvergunning gaan invoeren voor werknemers uit Oost-Europese lidstaten. De SP stelt voor die in te voeren om te voorkomen dat de Oost-Europese lidstaten nog meer last krijgen van de leegloop van (jongere) arbeidskrachten richting West-Europa.

Bron: Ministerie van SZW, 6 mei 2019

Lees meer...

SVB hoeft geen gunstigere vrijwillige verzekering aan te bieden

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2019

De overschrijding van de aanvraagtermijn voor een vrijwillige AOW-verzekering mag X niet tegengeworpen worden op grond van het EU-recht. De hoogte van de door de SVB aangeboden vrijwillige verzekering met terugwerkende kracht is wettelijk voorgeschreven. X heeft geen recht op een lagere of nihil-premie.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 april 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1301

Lees meer...

Naheffingsaanslag MRB voor BMW met Pools kenteken

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2019

A staat ingeschreven in het BRP sinds 1997. Hij rijdt in een BMW met Pools kenteken. Naar zijn zeggen is de BMW van de dochter en gebruikt hij die incidenteel in Nederland. De rechter volgt de ambtsedige verklaring van de Belastingdienst over de auto. De naheffing november 2015 tot juli 2017 is, net als de boete, terecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31-01-2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1048 

Lees meer...

Filipijnse bemanning heeft recht op minimumloon

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2019

Op havensleepboten, met Nederlandse thuishaven, werkende Filipijnse bemanningsleden hebben recht op toepassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De Filipijnse onderneming is als uitlener de werkgever voor de WML.

Bron: Raad van State, 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1235

Lees meer...

Nederlandse woning is geen ‘eigen woning’

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2019

Een uitgezonden ambtenaar bezit in Nederland een eigen woning, maar is nooit ingeschreven geweest op dat adres. De woning is geen eigen woning. De navordering is terecht, belanghebbende was bekend met het standpunt van de inspecteur en wist dat de aanslag fout was.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:551

Lees meer...

21,87% werken in Nederland leidt niet tot verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2019

Een inwoner van Nederland die in meer lidstaten werkt, is in Nederland sociaal verzekerd als hij in Nederland substantieel gewerkt heeft. Belanghebbende werkte 21,87% in Nederland. Ook de andere feiten leiden niet tot de conclusie dat substantieel in Nederland gewerkt is.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1582

Lees meer...

Aanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2019

X staat ingeschreven in het BRP sinds juni 2014 en rijdt met een auto met Frans kenteken op naam van zijn partner. De naheffingsaanslag MRB wordt deels verminderd omdat X pas vanaf januari 2016 een rijbewijs bezit. De boete van 100% is terecht.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:11355

Lees meer...

Woonlandfactor bij zorgtoeslag is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2019

De toepassing van de woonlandfactor voor de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag is niet discriminatoir. Een gepensioneerde inwoner van België wordt niet ongelijk behandeld met een inwoner van Nederland omdat de Belgische zorgkosten lager zijn.

Bron: Raad van State, 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1346

 

Lees meer...

Geen verschoonbare termijnoverschrijding door verblijf buitenland

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2019

Het beroep van belanghebbende is niet-ontvankelijk. Belanghebbende verbleef met haar familie in het buitenland in verband met ziekte en overlijden van haar zus. Ze had een fiscaal belangenbehartiger aan moeten stellen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 5 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:660

Lees meer...

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid toe rekenen aan werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2019

Een nabestaandenpensioen is volledig belast in Nederland. De premie zijn betaald toen de erflater in Nederland woonde en werkte. De verdere opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid vond plaats nadat de echtgenoten geëmigreerd waren. Dit beïnvloedt niet het Nederlandse heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

Lees meer...

Europese minimumregels voor flexibele arbeidskrachten

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2019

Het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers (oproepwerkers en freelancers) is door het Europees Parlement aangenomen en moet binnen drie jaar door de lidstaten worden ingevoerd. Ook voor trainingen en proefperiodes komen nieuwe regels.

Bron: Europees parlement, 16 april 2019

Lees meer...

Begeleiding bouw schip leidt niet tot VI

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2019

De A-G vindt dat de begeleiding bij de bouw en oplevering van een boorschip door een Koreaans bedrijf niet leidt tot een vaste inrichting in Korea. Belanghebbende kan niet bewijzen, dat de ter beschikking gestelde kantoorruimte tot een VI leidt.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:308

Lees meer...

Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

Het Europees Parlement is akkoord met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Via deze instantie worden de nationale arbeidsinspecties aan elkaar gekoppeld. De ELA moet leiden tot een verbeterd toezicht op de naleving van arbeidswetten.

Bron: Europa-nu, 16 april 2019

Lees meer...

Besluitvorming wijziging VO 883/2004 uitgesteld

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

De voorstellen tot wijziging van de VO 883/2004 zijn uitgesteld tot na de Europese verkiezingen en er een nieuwe Europees Parlement is. Met name de voorgestelde exportmogelijkheden van de werkloosheidsuitkeringen zijn controversieel.

Bron: Europa-nu, 18 april 2019

Lees meer...

Grensoverschrijdend inloggen is bij SVB mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2019

Inwoners van Duitsland en België met een BSN kunnen vanaf 11 april inloggen op Mijn SVB via een Duits of Belgisch inlogmiddel. Voor België is dat de eID met kaartlezer en voor Duitsland de Personalausweis mit online-Ausweisfunktion.

Bron: SVB, 11 april 2019

Lees meer...

Belemmeringen beperken, maar grensdrempels blijven

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2019

Voor de aanpassing van de VO 883/2004, vooral de WW-voorstellen, is geen meerderheid binnen de EU gevonden. De coördinatie van de sociale zekerheid kan niet alle problemen bij grensarbeid oplosssen, mogelijk kunnen belemmeringen worden beperkt. In de bijlage wordt ingegaan op concrete knelpunten.

Bron: Ministerie van SZW, 1 april 2019

Lees meer...

OESO – Gemiddelde belastingdruk daalt iets

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2019

In België is de belastingdruk gedaald, maar België kent nog steeds het hoogste gemiddelde tarief (52,7%) voor alleenstaande werknemers. Bij eenverdiener-families staat België (>37%) gedeeld tweede, na Frankrijk, terwijl het gemiddelde 26,6% bedraagt binnen de OESO. In Nederland is de gemiddelde druk iets toegenomen.

Bron: OESO, 11 april 2019

Lees meer...

VO 883/2004 voorziet niet in absolute 25%-maatstaf

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2019

Bij werken in twee of meer landen moet de SVB aan de hand van de feiten beoordelen of men meer dan 25% werkzaam was in het woonland. Een bandbreedte is aanvaardbaar, maar bij aantoonbaar minder dan 20% is men niet substantieel werkzaam in het woonland, behoudens bijzondere omstandigheden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:852

Lees meer...

Europese richtsnoeren voor ‘no-deal’-Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2019

De Europese commissie heeft richtsnoeren opgesteld inzake o.m. verblijf en sociale zekerheid. Deze moeten zorgen voor een vlotte implementatie van noodmaatregelen zoals de sociale zekerheidsverordening 2019/500 bij een ‘no-deal’-Brexit.

Bron: Europese Commissie, 11 april 2019

Lees meer...

HR – Premiedeel heffingskorting tijdsevenredig

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2019

De Hoge Raad volgt het arrest van het Hof van Justitie EU van 23 januari 2019 inzake de Poolse mevrouw Zyla. Zij is in 2013 5 maanden sociaal verzekerd geweest in Nederland. Zijla heeft alleen voor deze 5 maanden recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Bron: Hoge Raad, 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:588

Lees meer...

WOB-verzoek LLP levert weinig op

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2019

Er is een WOB-verzoek gedaan over het beleid van de Belastingdienst dat ziet op de belastingplicht van naar het recht van de VK opgerichte Limited Liability Partnership (LLP). De Belastingdienst kent hiervoor geen specifiek beleid. Het besluit van 11 december 2009 wordt toegepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2019

Lees meer...

Wetsvoorstel UBO-register is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2019

Het wetsvoorstel leidt tot implementatie van Richtlijn 2018/843 tot het bijhouden en centraal registreren van de uiteindelijk gerechtigde (UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. De implementatie moet op 10 januari 2020 rond zijn. Er komt een separaat voorstel voor trusts en dergelijke.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019

Lees meer...

Beleid Belastingdienst payrollconstructies is openbaar

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2019

Het (landelijk) beleid van de Belastingdienst met betrekking tot de aanpak van internationale payrollconstructies is na een WOB-verzoek bekend gemaakt. De publicatie bevat een memo schijnconstructies en de procesbeschrijving en aandachtspunten boekonderzoeken.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019 

Lees meer...

Europees pensioenproduct komt er definitief

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2019

Het Europees Parlement heeft de Verordening inzake een Pan-Europees Pensioen Plan aangenomen. Over 20 dagen wordt de Verordening officieel gepubliceerd. !2 maanden daarna, in 2020, is de Verordening in werking.

Bron: Europees Parlement, 4 april 2019

Lees meer...

HR – Rijden in Nederland met Poolse auto

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2019

Een Pool staat ingeschreven in Nederland. Hij rijdt in Nederland met een in Polen geregistreerde auto. Hij heeft een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen over bijna 4,5 jaar. De Hoge Raad beantwoordt vragen over het verblijfsvermoeden en de berekeningsvoorschriften.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:483

Lees meer...

Derdelanders krijgen brief over heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2019

De Belastingdienst verstuurt brieven naar inwoners van landen buiten de EU/EER/Zwitserland en BES over de per 1 januari 2019 in werking getreden beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen in de IB en LB. Het premiedeel blijft men krijgen mits men verzekerd is in Nederland.

Bron: Belastingdienst, 2 april 2019

Lees meer...

Uitgeleende voetballer belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2019

Een Belgische voetbalclub heeft drie spelers uitgeleend aan een Nederlandse voetbalclub. In verband met het uitlenen krijgen ze een verlaagd tekengeld, dat per kwartaal wordt uitbetaald. Deze periodieke betalingen zijn in Nederland belast loon. Omdat middels een eindheffing is afgerekend, is de 30%-regeling niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Gelderland, 27 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1339

Lees meer...

Nederlands verzet tegen wijziging VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2019

De coördinatieverordening voor de sociale zekerheid gaat gewijzigd worden. Op Europees niveau is er een meerderheid voor de aanpassingen. De wijziging heeft vooral gevolgen voor detacheringen en de export van ww-uitkeringen. Nederland wil de controle op deze export intensiveren.

Bron: Ministerie van SZW, 2 april 2019

Lees meer...

Reisregeling Buitenland is gepubliceerd.

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2019

Met ingang van 1 april 2019 treedt de nieuwe reisregeling buitenland in werking. Het is een vergoedingsregeling voor ambtenaren, maar kan ook toegepast worden voor buitenlandse dienstreizen voor anderen dan ambtenaren. De vergoedingen zijn meestal gericht vrijgesteld in de loonbelasting.

Bron: Staatscourant 8 maart 2019, nr. 12046

Lees meer...

HR – Ninbi is inclusief box 3-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2019

Een post-actieve inwoonster van België is in Nederland verdragsgerechtigde en moet de art. 69 ZVW-bijdrage betalen. Dat zij in België geen basisondersteuningsbudget krijgt heeft te maken met het niet in België verzekerd zijn voor de zorg. Het NINBI-formulier moet gewoon ingevuld worden.

Bron: Hoge Raad, 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:414 

Lees meer...

Fiscale tegemoetkoming voor onzuiver Belgisch pensioen

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2019

Een in België wonende werknemer heeft een Belgische onzuivere pensioentoezegging. Op basis van het gelijkheidsbeginsel bestaat in de loonbelasting recht op Nederlandse fiscale tegemoetkomingen, omdat in de inkomstenbelasting zonder aanwijzing van de pensioenregeling fiscale tegemoetkomingen worden verleend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:251

Lees meer...

A-G HvJ - Duitse mini-job leidt tot Nederlandse uitkeringsrechten

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2019

De A-G van het Hof van Justitie is van mening dat een in Nederland wonende werknemer, die uitsluitend een mini-job in Duitsland heeft, in Nederland uitkeringsrechten opbouwt. Belanghebbende is in Nederland als inwoner verzekerd, ook al werkt hij in een andere lidstaat.

Bron: Conclusie A-G Sharpston, 26 maart 2019 

Lees meer...

Loon Nederlandse piloot is belast in Italië

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2019

Een in Nederland wonende piloot vliegt voor het in het VK gevestigde EasyJet met als standplaats Milaan. De bepaling voor internationaal vervoer is niet van toepassing. Het verdrag Nederland – Italië wijst het heffingsrecht toe aan Italië, omdat de werkzaamheden ten behoeve van een vaste inrichting van Easyjet in Italië worden uitgevoerd.

Bron: Gerechtshof s’Hertogenbosch, 18 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:170

Lees meer...

Wijziging VO 883/2004 lijkt door te gaan

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2019

De blokkering van de voorstellen om de Socialezekerheidsverordening 883/2004 door Nederland en een aantal gelijkgezinde landen dreigt niet te lukken. Op 27 maart zal waarschijnlijk een definitief voorstel tot stand komen. Nederland is vooral tegen de voorstellen betreffende de export van de WW.

Bron: Ministerie van SZW, 25 maart 2019

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over fiscale gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2019

In de antwoorden op kamervragen over de Brexit wordt ingegnaan op grootste risico’s voor burgers en bedrijven als er geen overgangsrecht komt, het (fiscaal) overgangsrecht, toeslagen en sociale zekerheid, Nederlandse gepensioneerden, werknemers, ondernemers en internationale bedrijven.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 maart 2019

Lees meer...

De uitzendregeling eigen woning is van toepassing bij bruikleen

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2019

Een uitgezonden ambtenaar heeft bruikleenovereenkomsten gesloten aangaande zijn woning met o.a. zijn stiefdochter. Uit de overeenkomst blijkt dat de woning niet aan derden ter beschikking is gesteld, maar dat is sprake van een kraakwachtsituatie. De woning blijft daarmee een eigen woning gedurende de uitzending.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5487

Lees meer...

Geen 30%-regeling voor in Nederland wonende studenten

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2019

Twee buitenlandse studenten willen na hun studie in Nederland gebruik maken van de 30%-regeling. Ze komen niet in aanmerking, omdat ze niet zijn ‘aangeworven uit het buitenland’. Op moment van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomsten woonden beiden in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 augustus 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:5471 en 5470

Lees meer...

Loonbelastingtabellen voor België in 2020

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2019

Voor het jaar 2020 komen loonbelastingtabellen voor inwoners van België, Suriname en Aruba. Met die tabellen kan bij de inhouding van loonheffing rekening worden gehouden met het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Op grond van de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag bestaat daar recht op.

Bron: Belastingdienst, 20 maart 2019

Lees meer...

Arbeidsongeschikte grensarbeider mag niet in de Nederlands-Belgische uitkeringstang

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2019

De in België wonende Maria Vester heeft een vrijwel volledig Nederlands arbeidsverleden. Zij wordt werkloos en krijgt een Belgische werkloosheidsuitkering en wordt dan arbeidsongeschikt. Zij krijgt echter pas na 104 weken ziekte een Nederlandse uitkering. België kent een wachttijd van 52 weken. Dat Vester na week 52 geen uitkering krijgt is in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:212

Lees meer...

FATCA blijft zorgpunt voor veel Amerikanen en Green Card-houders

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2019

De FATCA-problematiek voor inwoners van Nederland met de Amerikaanse nationaliteit of Green Card, die een financiële relatie hebben met een Nederlandse financiële instelling is nog (lang) niet opgelost. In antwoord op kamervragen legt Snel uit wat de stand van zaken is.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 maart 2019

Lees meer...

HR - TBS-resultaat heeft onvoldoende band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2019

Een waardeverandering van een schuldvordering van een aanmerkelijk belanghouder op zijn BV, ontstaan na de emigratie naar België mag Nederland niet in de heffing betrekken. Het vermogenswinstartikel in het belastingverdrag met België biedt daarvoor geen grondslag.

Bron: Hoge Raad, 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:358

Lees meer...

België moet voorkomingsregels aanpassen

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2019

De wijze waarop België de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting berekent is in strijd met het EU-recht. Een inwoner van België met buitenlands inkomen heeft hierdoor niet recht op dezelfde belastingvoordelen als een inwoner van België, met alleen in België belaste inkomsten.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 maart 2019, C-174/18 (Jacob)

Lees meer...

IND brengt 3e Brexit-nieuwsbrief uit

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2019

In de 3e nieuwsbrief van de IND staat dat Britten die in Nederland wonen, deze maand een tijdelijke verblijfsvergunning toegezonden krijgen. De verzending begint op 13 maart. Het is zaak voor Britten dat men goed bewaakt of men de brief goed ontvangt en de gevraagde acties worden uitgevoerd.

Bron: IND, 13 maart 2019

Lees meer...

Brexit - Aanpassing vreemdelingencirculaire 2000

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2019

In de vreemdelingcirculaire 2000 is de terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden opgenomen. Het bevat beleidsregels om het verblijfsrecht te regelen na de terugtrekking van het VK uit de EU.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 maart 2019

Lees meer...

EC maakt werk van erkenning beroepskwalificaties

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2019

De Europese Commissie dreigt met infractieprocedures tegen 24 Lidstaten, waaronder Nederland. Alle 24 landen hebben de richtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties’ niet (juist) geïmplementeerd per 18 januari 2016.

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Lees meer...

Infractieprocedures tegen Spanje en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2019

De Europese commissie is van mening dat de Duitse Wohnungsbau-Prämie ten onrechte wordt onthouden aan grensarbeiders die in Duitsland werken maar daar niet wonen. De Spaanse regeling die niet-inwoners hoger belast dan inwoners bij de verhuur van Spaans onroerend goed, is volgens de Commissie strijdig met EU-recht. 

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Lees meer...

Ook in België belast dividend telt mee voor 90%-eis

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2019

Een inwoner van België geniet in box 2 dividend uit zijn Nederlandse vennootschap. Het dividend moet voor de berekening van de 90%-voorwaarde voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aangemerkt worden als in Nederland belast inkomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 december 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:6855

Lees meer...

No-deal-Brexit – Soepele fiscale overgang

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2019

Als op 29 maart sprake is van een no-deal-Brexit wordt voor onder meer de Wet IB en Wet LB het VK nog gedurende het hele jaar 2019 aangemerkt als een EU-lidstaat. Bij een no-deal zal eind deze maand een besluit hierover in werking treden. Voor de sociale zekerheid heeft het besluit geen gevolgen.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 maart 2019 

Lees meer...

Eerste Kamer is akkoord met Multilateraal verdrag

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2019

De Eerste Kamer is op 5 maart 2019 akkoord gegaan met het goedkeuringswetsvoorstel bij het Multilateraal Verdrag ter implementatie van belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving.

Bron: Eerste Kamer, 5 maart 2019

Lees meer...

Reisdagen volledig aan werkland toe te rekenen

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2019

Een inwoner van Nederland werkt sinds 2008 voor zijn werkgever in Frans Guyana op een schip. De rechtbank is van mening dat de reisdagen van en naar Frans Guyana geheel moeten worden toegerekend aan Frans Guyana. Er bestaat voor deze dagen recht op een voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 19 februari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:725

Lees meer...

Rijnvarende belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2019

Een inwoonster van Nederland werkt als Rijnvarende voor een Liechtensteinse vennootschap. Er is geen belastingverdrag met Liechtenstein, waar ze ook niet feitelijk heeft gewerkt. Op grond van het BvdB 2001 is zij belast in Nederland. Ook overigens bestaat er geen recht op een voorkoming van dubbele belasting.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1505

Lees meer...

Inwoner Brazilië kwalificeert niet

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2019

Een inwoner van Brazilië heeft voor de jaren tot en met 2014 gebruik gemaakt van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. Vanaf 2015 heeft hij geen recht meer op Nederlandse fiscale faciliteiten omdat hij woont buiten de landenkring van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 november 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4756

Lees meer...

IND publiceert 2e Brexit nieuwsbrief

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2019

In de tweede Brexit-nieuwsbrief wijst de IND op een brief die in Nederland wonende Britten gaan ontvangen van de IND vóór 29 maart bij een no-deal Brexit. De brief is van belang om tijdig een tijdelijke verblijfsvergunning te hebben. Verder geeft de IND aan hoe men zich kan voorbereiden op de Brexit.

Bron: IND, 28 februari 2019

Lees meer...

Duitse emigratieheffing is in strijd met het EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2019

Wächtler wordt door Duitsland belast over de meerwaarde van zijn Zwitserse aandelen bij zijn emigratie naar Zwitserland. Deze heffing is strijdig met het EU-recht omdat de heffing bij emigratie plaatsvindt en niet pas als de meerwaarde is gerealiseerd.

Bron: Hof van Justitie EU, 29 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:138

Lees meer...

Inwoner Turkije kwalificeert niet

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2019

Een inwoner van Turkije kan niet aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Er is geen sprake van discriminatie ten opzichte van een inwoner van Zwitserland of de BES. De wetgever heeft het woonplaatscriterium bewust als voorwaarde gesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 november 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:6371

Lees meer...

Lijfrente i.v.m. ontslag is belast in het werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2019

Een inwoner van Duitsland heeft bij zijn ontslag in 2002 een stamrecht ontvangen van zijn Nederlandse werkgever. De uitkeringen zijn ingegaan in 2015 op 65-jarige leeftijd. De termijnen zijn in Nederland belast op basis van het arbeidsartikel. Het pensioenartikel is niet van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 november 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:6412

Lees meer...

Brexit: No Deal-Maatregelen overheid in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2019

 

De rijksoverheid heeft een rijksbreed overzicht van gevolgen en maatregelen bij een ‘No deal Brexit’ gepubliceerd. De uitgebreide infographic gaat o.a. in op wetgeving, voorlichting, gevolgen voor burgers, grenscontroleprocessen, markttoegang en handel en overige economische gevolgen.

Bron: Ministerie van buitenlandse zaken, 22 april 2019

 

Lees meer...

Cafetariaregeling voor ET-kosten toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2019

Een werkgever voert eind 2007 een cafetariaregeling in om huisvestingskosten vrij te vergoeden in de vorm van extraterritoriale kosten. Pas in oktober 2008 wordt de regeling met terugwerkende kracht toegepast. Omdat de arbeidsvoorwaarden al bestond op 1 januari 2008 is de terugwerkende kracht toegestaan.

Bron: Hoge Raad, 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:136

Lees meer...

Akkoordje met de fiscus kan voor iedereen in België

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2019

Op de site van de Universiteit van Vlaanderen staat een video over het sluiten van rulings met de Belgische fiscus. Professor dr. Elly van de Velde legt onder meer uit hoe iederéén een deal kan sluiten met de Belgische fiscus, bij de speciale rulingdienst.

Bron: Universiteit van Vlaanderen

Lees meer...

Piloot is belast in woonland Nederland

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2019

Een in Nederland wonende piloot is gestationeerd op een vliegveld in Parijs en werkt daar 33 dagen. Op basis van de bepaling over internationaal vervoer in het arbeidsartikel heeft Nederland het heffingsrecht. Het begrip internationaal verkeer moet uitgelegd worden overeenkomstig art. 7.3 Wet IB.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 11 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:927

 

Lees meer...

Overzicht lopende onderhandelingen belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2019

Nederland onderhandelt in 2019 over de wijziging van onder meer de belastingverdragen met België, Curaçao, Frankrijk, Marokko en Oostenrijk. Als het parlement akkoord gaat met het Multilateraal Instrument zal dat ook tot veel aanpassingen van belastingverdragen in 2019 leiden.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 februari.

Lees meer...

Bulgaarse stukadoors werken in dienstbetrekking

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2019

X heeft een eenmanszaak en maakt gebruik van vijf Bulgaarse stukadoors, die samen in een vof werken. De rechtbank is van mening dat de stukadoors feitelijk in dienst zijn van X en X dus inhoudingsplichtige is. Aan alle voorwaarden voor een dienstbetrekking is voldaan.

Bron: Rechtbank Gelderland, 29 januari 2019

Lees meer...

Kennismigranten vinden Nederland aantrekkelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2019

Het WODC heeft een onderzoek gedaan naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carriereland. De Minister van V en J geeft aan een aantal verbeterpunten op te pakken onder meer voor start-ups en kleine ondernemingen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 februari 2019

Lees meer...

Verdere mitigatie socialezekerheidsgevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2019

De socialezekerheidsgevolgen van de Brexit worden gemitigeerd. Na een no deal worden de nationale socialzekerheidsregels van toepassing. De tegemoetkomingen zien op o.m. de uitbetaling van uitkeringen naar het VK, export van kinderbijslag voor twee kwartalen en het in aanmerking nemen van verzekerde tijdvakken.

Bron: Ministerie van SZW, 15 februari 2019

Lees meer...

Opgebouwde rechten blijven na Brexit behouden

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2019

De Europese Commissie heeft een verordening voorgesteld om te bereiken dat socialezekereidsrechten opgebouwd in het VK bij een no deal Brexit, behouden blijven. Het voorstel ziet niet op de export van uitkeringen en de zorg. Het Kabinet steunt het voorstel.

Bron: Europese Commissie, 20 januari 2019 en Ministerie van SZW, 15 februari 2019 

Lees meer...

PEPP gaat door, ondanks Nederlandse weerstand

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2019

Het Europees parlement is akkoord gegaan met het voorstel van de Commissie voor een pan Europees pensioen product (PEPP). Hoe aantrekkelijk het PEPP voor de Nederlandse markt wordt moeten we afwachten. Veel Nederlandse steun voor het product is er nog niet.

Bron: Europese Commissie, 13 februari 2019

Lees meer...

Aanvraagformulier 30%-regeling 2019 is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2019

Het nieuwe aanvraagformulier voor de toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Naast de aanpassing betreffende de verkorting van de looptijd van 8 naar 5 jaar, is het aanvraagformulier op meerdere punten aangepast.

Bron: Belastingdienst, 13 februari 2019

Lees meer...

Werkgever moet zelf woonland bepalen

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2019

De werkgever moet zelf het woonland van zijn werknemer bepalen. De Belastingdienst geeft geen woonlandverklaringen af. Het belang van het woonland is in 2019 groter geworden door de beperking van het belastingdeel van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers.

Bron: Belastingdienst, 11 februari 2019

 

Lees meer...

Tweede Kamer akkoord met Multilateraal instrument

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2019

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het goedkeuringsvoorstel Multilateraal Verdrag is. Hiermee kunnen door Nederland wereldwijd gesloten verdragen in lijn worden gebracht om oneigenlijk gebruik van verdragen te beteugelen en geschillen sneller te beslechten. O.a. gaat dit op termijn leiden tot een gewijzigd vaste inrichtingen-begrip.

Bron: Tweede Kamer, 12 februari 2019

Lees meer...

UWV gaat WW-fraude strenger aanpakken

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2019

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op geconstateerde WW-fraude door Poolse werknemers en op de draaideurconstructies die werkgevers hanteren bij buitenlandse werknemers door na 26 of 78 weken werknemers te vervangen. Het UWV heeft opdracht gekregen intensiever toezicht te houden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1 februari 2019

Lees meer...

Vakantiewoning is geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2019

Twee Duitsers, die samen een vakantiewoning verhuren in Nederland, hebben voor de omzetbelasting geen recht op de kleine-ondernemers-regeling. Een zelfstandig tussenpersoon regelde feitelijk de verhuur. De vakantiewoning als zodanig kan niet aangemerkt worden als een vaste inrichting.

Bron: Hoge Raad, 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:194

Lees meer...

Voorrangsregels bij samenloop gezinsbijslag

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2019

Als gezinsbijslagen op verschillende grondslagen zijn bepaald door meerdere lidstaten, dan hebben voorrang rechten verkregen op grond van: 1. werkzaamheden, .2. pensioen en 3. woonplaats. Voor de ontvangst van de gezinsbijslag is niet vereist dat men werkt in loondienst of een gelijkgestelde uitkering krijgt.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:102

Lees meer...

Aanpak import gebruikte voertuigen

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2019

Het Kabinet komt met oplossingsrichtingen voor de parallelimport van auto’s. In 2017 werden 255.000 gebruikte auto's geïmporteerd, veelal met schade. Voor de waardebepaling komt mogelijk een gevalideerd waarderingsrapport. Ook wordt een oplossing gezocht voor de vele bezwaren en procedures.

Bron: Mnisterie van Financiën, 31 januari 2019 

Lees meer...

Vragen beantwoord over gouden paspoort en visum

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2019

 

Nederland kent voor buitenlandse investeerders, die 1,25 miljoen investeren, sinds 2013 toelatingsregels voor drie jaar. De Europese commissie heeft een expertgroep opgericht om de lidstaten te monitoren. Dit om te voorkomen dat witwaspraktijken worden gestimuleerd.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 februari 2019

 

Lees meer...

Brexit - VK blijft bij ‘no deal’ in 2019 fiscaal EU-lidstaat

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2019

Er komt een besluit waarin voor diverse belastingwetten wordt geregeld dat bij een no-deal-Brexit voor 2019 de VK nog beschouwd wordt als een lidstaat van de EU. Voor de sociale zekerheid wordt bij een ‘no deal’ na de Brexit mogelijk teruggevallen op de nationale wetgeving en niet op het sociale zekerheidsverdrag met het VK.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2019 en 4 februari 2019

Lees meer...

Internationale gegevensuitwisseling gaat steeds beter

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2019

De internationale automatische gegevensuitwisseling neemt jaarlijks toe. Van de ontvangen financiële gegevens is 86% gematched aan inwoners van Nederland. De ontwikkelingen gaan door en de uitwisseling van gegevens wordt in de toekomst verder verbeterd. De Belastingdienst gebruikt de gegevens voor een betere handhaving.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 februari 2019

De volledige brief vindt u hier.

Lees meer...

Handboek loonheffingen 2019 is beschikbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2019

De 2019-versie van het Handboek Loonheffingen is gepubliceerd. Hoofdstuk 17 en 18 gaan over 'werken over de grens'. Hoodstuk 17 gaat over de loonbelasting en hoofdstuk 18 gaat over de sociale zekerheid. Het Handboek is beleid en wekt daarmee vertrouwen op.

Bron: Website Belastingdienst, 31 januari 2019.

 

Lees meer...

Bloemenverkoper heeft geen vaste inrichting in België

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2019

 

Een inwoner van Nederland verkoopt bloemen en planten op diverse markten in België en in Belgische supermarkten. De winst is belast in Nederland, omdat niet gesteld en aannemelijk is dat sprake is van een vaste inrichting in België.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 24 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2018:3777

Lees meer...

Eindheffing hoog loon is geen treaty-override

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2019

Een inwoner van Oostenrijk is bestuurder van een Nederlandse N.V.. Er is in 2013 aangifte LH gedaan voor een bedrag van € 556.029, zijnde een eindheffing hoog loon. De eindheffing bij de werkgever is niet in strijd met het belastingverdrag met Oostenrijk of een Europese rechtsregel.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8201

Lees meer...

Duitse A1 aanvragen moet soms digitaal

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet een Duitse A1-verklaring voor uitzendkrachten en seizoensarbeiders elektronisch aangevraagd worden bij de AOK. Een Duitse A1 aanvragen voor werken in meerdere lidstaten, moet op papier aangevraagd worden bij de DVKA

Bron: AOK en DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland)

Lees meer...

29-01-2019 EU verordening Huwelijksvermogensrecht treedt in werking

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2019

 

Vandaag, 29 januari 2010, treedt de EU-verordening 2016/1103 in werking. Deze verordening moet er voor zorgen dat er een stelsel van uniforme regels voor het Huwelijksvermogensrecht ontstaat. De verordening is in 18 lidstaten van toepassing, waaronder Nederland.

Bron: Verordening 2016/1103 van 24 juni 2016

 

Lees meer...

VO 883/2004 geldt ook voor Russische ijsdansers

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2019

Europese sociale zekerheidsregels zijn van toepassing op Russische ijsdansers bij Holiday on Ice, die niet binnen de EU wonen. Wel moeten de Russen legaal verblijven en werken in de diverse EU-lidstaten waar ze ijsdansen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:60

Lees meer...

HvJ EU akkoord met tijdsevenredig toepassen premiedeel heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2019

Zyla woont in Polen en werkt in 2013 ruim 5 maanden in Nederland en is deze 5 maanden sociaal verzekerd in Nederland. Op basis van op 1 januari 2013 in werking getreden regelgeving heeft Zyla maar tijdsevenredig recht op het premiedeel van de heffingskorting. Deze regeling is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:49

Lees meer...

Vragen beantwoord over belastingverdrag met Denemarken

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2019

 

De antwoorden gaan onder meer in op de overgangsregeling voor pensioenen en het Nederlandse beleid om tot een bronstaatheffing voor pensioenen te komen in verdragen. Dat lukt steeds vaker, maar vaak alleen met een overgangsregeling. Van verdrag tot verdrag wordt bezien of een overgangsregeling nodig is.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 januari 2019

De volledige antwoorden op de Kamervragen vindt u hier.

 

Lees meer...

BPM-procedures ingevoerde auto’s rijzen de pan uit

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2019

In 2018 zijn 3.364 zaken aanhangig gemaakt over de BPM. In 2017 zijn 255.000 auto’s vanuit het buitenland naar Nederland gehaald. De procedures gaan vrijwel altijd over ingevoerde auto’s. Bij schadeauto's gaat het om de waardebepaling of om de vraag of de auto voor de BPM als nieuw is aan te merken.

Bron: Reporter Radio, NPO Radio 1, 20 januari 2019

Lees meer...

Vervoersbepaling belastingverdrag schendt niet de Belgische Grondwet

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2019

De internationaal vervoersbepaling in het belastingverdrag Zwitserland - België geldt niet voor vervoer over de weg. Het artikel sluit ook voor looninkomsten aan bij de toedeling van het heffingsrecht over de winst van scheepvaart- en luchtvaartondernemingen. Het artikel schendt niet de Belgische Grondwet.

Bron: Grondwettelijk Hof, 29 november 2018, nr. 163/2018

Lees meer...

Gevolgen Brexit voor verblijfsrecht zijn nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2019

In een brief aan de Tweede Kamer wordt ingegaan op het verblijfsrecht van Britse burgers na een harde Brexit. Er komt een overgangsperiode van 15 maanden. Die tijd kan gebruikt worden om een verblijfsrecht in Nederland aan te vragen. Als het terugtrekkingsakkoord in werking zou treden, dan ontstaan ruimere mogelijkheden.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 18 januari 2019

Lees meer...

Herplaatsingsregeling van SHELL bij ontslag voldoet

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2019

Een expat van het SHELL-concern is ontslagen. SHELL heeft voldaan aan de herplaatsingsverplichting door meerdere functies aan te bieden, die de werknemer steeds weigerde. De herplaatsingsverplichting is geen resultaatsverplichting van de werkgever. Centraal staat wat redelijkerwijs van de werkgever verwacht kan worden.

Hoge Raad, 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:64

Lees meer...

Autokostenforfait is niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2019

De bijtelling privégebruik auto op grond van de Nederlandse cataloguswaarde is niet in strijd met het Europees recht. Dat uitgangspunt geldt ook voor een in Duitsland gekochte gebruikte auto die door de werkgever ter beschikking is gesteld.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3714

 

Lees meer...

A-G: VO 883/2004 kent een restartikel

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2019

Art. 11, lid 3, ond. e, VO 883/2004 is een ‘restartikel’ en is niet beperkt tot niet-actieven. Een inwoner van Letland in dienstbetrekking bij een Nederlandse onderneming, die vaart op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s is daarmee verzekerd in zijn woonland Letland en niet in Nederland.

Bron: A-G Hof van Justitie EU, 10 januari 2019

Lees meer...

WULBZ is socialezekerheidswetgeving

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2019

Loondoorbetaling bij ziekte valt onder de sociale zekerheidsregels. Een in Nederland verzekerde werknemer werkzaam bij een buitenlandse werkgever heeft recht op de doorbetaling bij ziekte. De mogelijkheden voor een buitenlandse werkgever om zich extern te verzekeren zijn beperkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 januari 2019

Lees meer...

EC wil af van unanimiteit bij belastingregels

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2019

De Europese Commissie heeft voor het eerste kwartaal 2019 een ‘roadmap’ gepubliceerd. De EC wil af van het uitgangspunt dat uitsluitend bij unanimiteit Europese fiscale wetgeving tot stand kan komen. Een gekwalificeerde meerderheid op bepaalde terreinen moet voldoende zijn, vindt de EC.

Bron: Europese Commissie, 20 december 2018 

Lees meer...

Hoe stelt de Belastingdienst de woonplaats vast?

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2019

Het Ministerie maakt na een WOB-verzoek een zevental interne documenten bekend die gaan over de vaststelling van de woonplaats. De documenten geven een inzicht in de informatie die hierover binnen de Belastingdienst circuleert. Ook wordt ingegaan op de termijn waarvoor verdragsverklaringen worden afgegeven.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 december 2018 

Lees meer...

Middeling berekenen op basis daadwerkelijke betaalde belasting

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2019

Bij een middelingsverzoek moet uitgegaan worden van de belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De compensatieregeling in het verdrag met België maakt dat niet anders. Dat de inspecteur enige tijd een ruime correctiemarge heeft gehanteerd bij middelingsverzoeken, maakt niet dat belanghebbende zich daar op kan beroepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West- Brabant, 29 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3745 

Lees meer...

Hoge Raad bevestigt inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2019

X, Nederlander, bezit In de VS een auto, bankrekeningen, staat daar 7 jaar ingeschreven, verblijft daar regelmatig en heeft een ‘E2-visum’.Hij maakt ook regelmatig gebruik van een appartement(en) in Nederland. Op basis van de feiten is X inwoner van Nederland en heeft hij niet aangetoond in de VS aan de belasting te zijn onderworpen. De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof

Bron: Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2420 

Lees meer...

Fatsoenlijke oplossingen voor ‘no-deal-Brexit’

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2019

Er zijn oplossingen voorgesteld om de harde gevolgen van een ‘no-deal-brexit’ te verzachten. Onder meer kunnen Britten nog 15 maanden in Nederland blijven wonen en werken.  Britse studenten kunnen blijven studeren. Ook komen er regelingen getroffen voor de sociale zekerheid, zorg en rijbewijzen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 januari 2019

Lees meer...

Grensarbeider kan na 65 jaar Belgische WW krijgen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2019

België verleent aan inwoners van 65 jaar of ouder met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aan voormalige grensarbeiders een werkloosheidsuitkering. Voorwaarde is dat men in een buurland werkloos wordt, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt van dat land.

Bron: Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 31 december 2018

Lees meer...

Klaar voor de eerste salarisrun 2019?

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2019

In januari moet voor het eerst in de loonheffing voor de heffingskortingen onderscheid worden gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners. Bepaalde woonplaats van bijv. grensarbeiders, buitenlandse personeel etc. Check of u aan alles gedacht hebt! Een hulpmiddel in de vorm van schema’s en beschrijvingen van de wijzigingen kunt u hier lezen en hier direct downloaden.

Bron: Grensoverschrijdend werken, 2 januari 2019

Lees meer...

Duitse ziektekosten moeten aan Nederlandse voorwaarden voldoen

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2019

X claimt in zijn aangifte IB aftrek voor ziektekosten voor zijn bezoek aan een Duitse Heilpraktiker. Het Gerechtshof staat geen aftrek toe omdat de kosten niet voldoen aan de Nederlandse voorwaarden voor aftrek van ziektekosten. Dat doorverwijzing door zijn Nederlandse specialist maakt dat niet anders.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10437

Lees meer...

Salarisnorm 30%-regeling voor 2019 is bekend

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2019

De salarisnorm voor de toepassing van de 30%-regeling voor het jaar 2019 bedraagt € 37.743. De lagere norm voor werknemers jonger dan 30 jaar met een mastergraad is voor 2019 vastgesteld op € 28.690.

Bron: Bijstellingsregeling directe belastingen 2019, 31 december 2018

Lees meer...

Eindejaarsbesluit 2018 en de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2018

De uitvoeringsbesluiten IB en LB zijn aangepast aan de kortere looptijd van de 30%-regeling. Het zijn kleine wijzigingen, waarin onder meer wordt verduidelijkt dat ook de periode dat men gebruik kan maken van de partiële buitenlandse belastingplicht overeenkomstig verkort wordt.

Bron: Ministerie van Financiën, 27 december 2018

Lees meer...

Toeristenbelasting verschuldigd voor huisvesting arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2018

De gemeente mag toeristenbelasting heffen ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door arbeidsmigranten die niet als ingezetenen in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven. X is degene die gelegenheid biedt tot verblijf tegen vergoeding en de toeristenbelasting verschuldigd is.

Bron: Hoge Raad, 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2398

Lees meer...

Internetconsulatie Mandatory Disclosure-richtlijn staat open

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2018

Op 13 maart 2018 is de Europese richtlijn inzake meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangenomen. Het Nederlandse wetsvoorstel om de richtlijn te implementeren is ter consultatie gepubliceerd. Tot 1 februari 2019 kunnen reacties op het wetsvoorstel worden ingediend.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 december 2018

Lees meer...

Derde nieuwsbrief loonheffingen 2019 is uit

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2018

Naast de bekende informatie over de beperking van de heffingskortingen bij niet-inwoners en het anoniementarief bij het niet juist opnemen van het buitenlands adres van de werknemer, is het onderdeel over de uitbreiding van de tabellen uitgebreid met een landenlijst en zijn alle relevante cijfers voor 2019 opgenomen.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief loonheffingen, 21 december 2019

Lees meer...

Belastingdienst informeert over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2018

Vanaf 22 december 2018 gaat de belastingdienst werkgevers en werknemers informeren over de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling en de overgangsregeling die geldt voor de jaren 2019 en 2020. De brieven vindt u bij 'lees meer'.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 20 december 2018 

Lees meer...

Leges verblijfsvergunningen worden lager

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2018

De leges voor aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen (onder meer voor kennismigranten, blauwe kaart en grensoverschrijdende dienstverlening) worden aangepast per 1 januari 2019. De aanpassing is mede een gevolg van de oproep van de Europese Commissie aan Nederland om bepaalde tarieven te verlagen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 20 december 2018

Lees meer...

Tip: Beoordeel of aan loonnorm is voldaan

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2018

Het is weer tijd om te checken of voldaan is aan de loonnorm van de 30%-regeling. Is dat niet het geval, dan vervalt de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Wij merken op dat dan ook direct de (maand)loonnorm voor de bijv. de kennismigrantenregeling, ICT-richtlijn etc. beoordeeld kan worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 12 december 2018

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen 1 januari 2019

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2018

De rijksoverheid heeft het verdragenoverzicht naar de stand van zaken per 1 januari 2019 gepubliceerd. In 2018 zijn het protocol van het belastingverdrag met Denemarken het verdrag met Zambia in werking getreden. Deze hebben dus effectief werking vanaf 1 januari 2019. In 2018 zijn de verdragen met Ghana en Oezbekistan toepasbaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 december 2018

Lees meer...

Doorlener wordt geconfronteerd met inlenersaansprakelijkheid

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2018

Onderneming B heeft personeel ingeleend van C. B heeft het personeel doorgeleend. B betaalt de facturen aan C, zonder gebruik te maken van een g-rekening. Omdat C de fiscale verplichtingen niet na is gekomen, is B als inlener aansprakelijk voor de door C niet betaalde naheffingsaanslagen LB en OB.

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13510

Lees meer...

Belastingdeel algemene heffingskorting voor inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2018

Op de website van de Belastingdienst wordt bevestigd dat inhoudingsplichtigen voor werknemers die in België wonen het belastingdeel van de algemene heffingskorting mogen toepassen. Op grond van de non-discriminatie-bepaling in het belastingverdrag heeft men daar recht op. In de Wet op de loonbelasting was al opgenomen dat recht bestaat op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Bron: Belastingdienst.nl

Lees meer...

Gedetacheerde derdelanders hoeven geen werkvergunning

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2018

Oostenrijk mag geen werkvergunning verlangen van derdelanders die ter beschikking zijn gesteld door een in Italië gevestigde onderneming aan een tevens in Italië gevestigde onderneming met het oog op de verrichting van een dienst in Oostenrijk. Uitsluitend een meldingsplicht is niet in strijd met het Europees recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 november 2018, C-18/17

Lees meer...

Eerst nationale belastingwet en dan verdrag toepassen

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2018

In verdragssituaties moet eerst nagegaan worden wat het heffingsbereik is volgens de nationale heffingswetten. Dan moet beoordeeld worden in hoeverre het belastingverdrag deze toepassing beperkt. De bewijslast van deze beperking rust op belastingplichtige.

Bron: Hoge Raad, 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2267

Lees meer...

Overheid verbetert dienstverlening Nederlanders in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2018

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland uitbreiden en moderniseren. Beschreven wordt waar Nederlanders op kunnen rekenen van consulaten. Er is een brochure over reisinfo per land en hulp bij noodsituaties. Er komen mobiele paspoortteams voor de aanvraag van een nieuw paspoort.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 7 december 2018

Lees meer...

Wijzigingen Duitse fiscale regels voor 2019

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2018

Op 1 januari 2019 gaan in Duitsland fiscale regels wijzigen. Het Bundesfinanzministerium geeft een overzicht daarvan. Het gaat o.m. de halvering van de bijtelling bij een hybrideauto, de belastingvrije terbeschikkingstelling van een (elektrische) fiets en de mogelijke vrije vergoeding voor woon-werkverkeer.

Bron: Bundesfinanzministerium, 10 december 2018

Lees meer...

Vragen internationale collectieve waardeoverdrachten pensioen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2018

Het wetsvoorstel ‘implementatie herzien IORP-richtlijn’ heeft geleid tot veel kamervragen over de collectieve waardeoverdracht van pensioenen naar het buitenland. De in het voorstel opgenomen voorwaarden worden toegelicht en zijn volgens de antwoorden niet discriminerend ten opzichte van binnenlandse collectieve waardeoverdrachten.

Bron: Minsterie van SZW, 7 december 2018 

Lees meer...

SZW publiceert Bedragen 2019

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2018

Het Ministerie van SZW heeft de per 1 januari 2019 gewijzigde socialezekerheidsbedragen gepubliceerd. Daarin staan ook de normen voor kennismigranten. Bijv. voor een kennismigrant > 30 jaar is dat 4500 euro per maand (excl. vakantiegeld). De overige cijfers vindt u bij ‘lees meer’.

Bron: Ministerie van SZW, 23 november 2018 

Lees meer...

Alleen verplichte bijdragen pensioen aftrekbaar in werkland

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2018

Een inwoner van België is ook in Duitsland advocaat en betaalt premies voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland. Duitsland, waar hij beperkt belastingplichtige is, moet de verplichte pensioenbijdragen voor de beroepspensioenregeling in aftrek toelaten. Dat hoeft niet voor onverplichte aanvullende en particulier betaalde bijdragen.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:987 

Lees meer...

Onvoldoende bewijs voor woonplaats in Libanon

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2018

In de aangifte 2014 stelt X dat zijn partner in verdragsland Brazilië woont en op grond van het keuzerecht als fiscaal partner is aan te merken. Bij bezwaar stelt belanghebbende dat de partner in Libanon, een niet-verdragsland, woont en dus geen fiscaal partner kan zijn. Zo ontstaat recht op hogere heffingskortingen als alleenstaande met kinderen. Belanghebbende levert echter onvoldoende bewijs van de woonplaats in Libanon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4381 

Lees meer...

€ 33891 of € 22930 BPM bij invoer auto?

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2018

Een inwoner van Nederland heeft een Land Rover geïmporteerd uit Duitsland in 2014. De kilometerstand bedroeg toen negen. Volgens het Gerechtshof is sprake van een nieuwe auto ook al stond de auto eerder, één dag, in Duitsland geregistreerd. Er is € 33891 BPM verschuldigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9973

Lees meer...

Antwoorden op kamervragen over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2018

Staatssecretaris Snel licht de voorgestelde beperkte overgangsregeling toe en stelt dat de beperkte overgangsregeling juridisch houdbaar is. Hij verwacht dat vooral werknemers in de academische en de ICT-sector geraakt worden door de verkorte looptijd.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Lees meer...

Brexit – Terugtrekkingsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2018

In de terugtrekkingsovereenkomst in het kader van de Brexit is een transitieperiode opgenomen tot 1 januari 2021. De meeste bestaande Europese regels blijven gedurende die periode van toepassing. In de overeenkomst zijn hiervoor nadere regels afgesproken. Of de overeenkomst in werking treedt hangt af van de verdere politieke ontwikkelingen.

Bron: Europese Commissie, 25 november 2018

Lees meer...

Besluit kwalificerende buitenlandse belastingplicht komt 1e kwartaal 2019

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2018

Eerder is al aangekondigd dat het arrest inzake X van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU tot een aanpassing van de wetgeving voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zal leiden. Voorafgaande aan de wetswijziging zal in het eerste kwartaal van 2019 een besluit verschijnen over dit arrest.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Lees meer...

150km-grens toetsen bij sluiten arbeidsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2018

Een inwoner uit Duitsland die in 2011 de arbeidsovereenkomst sloot en pas op 1 januari 2012 begon te werken heeft recht op de 30%-regeling. De 150km-grens is op 1 januari 2012 een voorwaarde geworden voor toepassing van de 30%-regeling. Het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst is het toetsmoment voor de vraag of men woonachtig was meer dan 150 km van de Nederlandse grens.

Bron: Hoge Raad, 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2201

Lees meer...

EU-recht gooit roet in Kabinetsplan

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2018

Het Kabinet had het plan om arbeidsrelaties aan de onderkant van de markt aan te merken als een dienstbetrekking als een laag loon gepaard gaat met een langdurig contract of met reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze arbeidsrechtelijke fictie is vermoedelijk strijdig met het EU-recht. Het kabinet zoekt naar alternatieven.

Bron: Ministerie van SZW, 26 november 2018.

Lees meer...

IND update informatie over Brexit

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2018

De IND heeft Brexit-pagina geactualiseerd n.a.v. de voorlopige uittredingsovereenkomst die het VK en de EU hebben gesloten. Een fatsoenlijke oplossing bij een 'no deal' wordt toegezegd. Verder nieuws voor bestaande verblijfsmogelijkheden. Registreren in de basisregistratie personen, een DigiD of de Nederlandse nationaliteit aanvragen valt te overwegen.

Bron: IND, 26 november 2018

Lees meer...

Motorrijtuigenbelasting voor rijden met auto met kenteken VK

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2018

X verblijft het merendeel van het jaar in Nederland en is ingeschreven in de basisregistratie personen. Zijn hoofdverblijf is volgens de rechtbank in Nederland. Hij rijdt rond in een auto met een kenteken uit het VK. De naheffingsaanslag en boete motorrijtuigenbelasting is terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 7 november 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10036

Lees meer...

Europese Parlement wil arbeidsmobiliteit bevorderen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2018

Het Europees Parlement wil meer flexibiliteit en duidelijkheid voor mobiele werknemers. De voorstellen zien op werkloosheidsregelingen, familiale voordelen en langdurige ziekte. Voor uitgezonden arbeidskrachten is een 18 maands-termijn voorgesteld voor de sociale zekerheid. Ook de samenwerking tussen de lidstaten moet verbeterd worden.

Bron: Europees Parlement, 20 november 2018

Lees meer...

Voor bepaling toepasselijk recht chauffeurs is nader onderzoek nodig

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Bij een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter, is, bij gebreke van een rechtskeuze, het recht van toepassing van het gewoonlijk arbeidsland of het land waarmee een nauwere band bestaat. Om dit te bepalen moet met meer factoren rekening worden gehouden.

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2165

Lees meer...

Hoge Raad vraagt hulp HvJ EU bij toepassing detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de vraag of de detacheringsrichtlijn van toepassing is op internationale chauffeurs die in meerdere landen werken. Is de CAO goederenvervoer van toepassing als chauffeurs tijdelijk ‘in of vanuit’ Nederland ritten uitvoeren volgens de detacheringsrichtlijn?

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2174 

Lees meer...

Inspectie SZW gaat toezicht verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Uit de toekomstplannen van de Inspectie SZW blijkt dat de samenwerking met inspectiediensten zal toenemen. Speerpunten worden de bevordering van eerlijk werk, voorkoming arbeidsuitbuiting, onderbetaling en de kernverplichting van de Arbo-wet. De meldingsplicht in de WagwEU voor gedetacheerde werknemers zal daarbij helpen.

Bron: Minister van SZW, 15 november 2018

Lees meer...

Grenseffectenrapportage 2018 ITEM is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2018

De ITEM grenseffectenrapportage gaat in zes dossiers in op diverse onderwerpen van belang voor grensregio’s en grensoverschrijdende mobiliteit. Aan de orde komen o.a. de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, regelingen pensioenleeftijd Duitsland/België/Nederland, Sociale zekerheid niet-standaard werkend en het Baukindergeld.

Bron: Universiteit Maastricht, ITEM, november 2018

Lees meer...

Noodwet voor harde Brexit

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2018

Het Kabinet sorteert voor op een harde Brexit met een voorstel voor een nog niet alomvattend noodwet om adequaat te kunnen reageren bij een harde Brexit. Aan de orde komen onder meer rijbewijzen, sociale zekerheidsuitkeringen, verdragsgerechtigden WLZ en Zvw en de European Health Insurance Card.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 november 2018 

Lees meer...

Bewijs van leven via de SVB

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2018

Op Kamervragen wordt geantwoord dat de SVB regelmatig controleert op het in leven zijn van rechthebbenden in het buitenland. De SVB legt dit vast in de Registratie niet-ingezetenen. Pensioenuitvoerders kunnen meldingen uit deze registratie ontvangen en hoeven dan zelf geen bewijs van leven te vragen.Duitsland en Italië leveren bij de SVB digitaal bewijzen van leven aan.

Bron: Ministerie van SZW, 19 november 2018

Lees meer...

Lopende EU-wetgevingsdossiers SZW

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2018

Het Ministerie van SZW informeert over lopende EU-wetgevingsdossiers. Onder meer wordt duidelijk dat diverse voorgestelde aanpassingen in de VO 883/2004 inzake werkloosheid, toepasselijke wetgeving, detachering, A1-verklaringen veel weerstand ontmoeten. De richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zal binnenkort bij het Europees parlement worden behandeld.

Bron: Ministerie van SZW, 5 november 2011

Lees meer...

Brexit - Wat bij een no-deal?

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2018

De Europese Commissie heeft informatie gepubliceerd met voorbereidings- en noodmaatregelen voor een no deal-scenario bij de Brexit. Vooral wordt ingegaan op visumplicht, reizen van en naar de VK, douanecontroles, geldigheid rijbewijzen, dierenpaspoort etc.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 14 november 2018

Lees meer...

Belastingplan 2019 door Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2018

De Belastingplannen 2019 zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De ingediende amendementen die moesten leiden tot een aftopping van de 30%-regeling of het niet toepassen van de 30%-regeling boven de Balkenende-norm, zijn verworpen.

Bron: Tweede Kamer, 15 november 2018 

Lees meer...

Brochure voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2018

 

De brochure ‘Nieuw in Nederland’ is uitgekomen. Deze brochure is geschreven voor Europese arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken en/of te wonen. Ingegaan wordt op sociale zekerheid, belastingen, ziektekosten, arbeidsrecht, inschrijvingen etc.

Ministerie van SZW, 13 november 2018

De brochure vindt u hier.

 

Lees meer...

Ingehouden dividendbelasting deels te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2018

Een inwoner van Nederland heeft uit drie verdragslanden € 123.381 dividend ontvangen. Er is € 33.884 dividendbelasting ingehouden. De inspecteur accepteert 15%, zijnde € 18.507. Het Gerechtshof volgt de visie van de inspecteur. Het niet verrekenbare verdrag moet in de diverse verdragslanden worden teruggevraagd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3653

Lees meer...

NOB vergelijkt Europese Expat-regelingen

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2018

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft een memo gepubliceerd over de 30%-regeling in internationaal perspectief. Meerdere Europese landen hebben expat-regeling vergelijkbaar met de 30%-regeling. Nederland bevindt zich in de middenpositie. De meest ruimhartige regelingen kennen Frankrijk, Italië en Spanje.

Bron: NOB, 8 november 2018

Het memo van de NOB vindt u hier.

Lees meer...

NINBI-beschikking is rechtsgeldig

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2018

Een inwoner van België met een Nederlandse A0W-uitkering is van mening dat de beschikking ‘niet in Nederland belast inkomen’ (NINBI) niet rechtmatig is. De rechter is het niet met belanghebbende eens. De NINBI-beschikking is in casu nodig, zodat het Zorginstituut Nederland de verschuldigde zorgpremies (art. 69 ZVW) kan vaststellen.

Bron: Gerechtshof ‘s-HertogenboschECLI:NL:GHSHE:2018:3666 

Lees meer...

Nieuws