Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Lijst van internationale scholen

Carlo Douven Geschreven door
17 januari 2018

De aanwezigheid van een goede internationale school is belangrijk voor naar Nederland komende werknemers. Bij 'lees meer' vindt u het meest recente Engelstalige overzicht van de private internationale scholen en de gesubsidieerde internationale scholen (Nederlandse internationale scholen). Ook is een beschrijving in het Engels opgenomen van het Nederlandse onderwijssysteem voor internationale scholen.

Bron: Educaide, 27 december 2017

Lees meer...

Duitsland bevordert deelname aan pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
16 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Duitsland een herziening van het tweedepijlerpensioen doorgevoerd. De wet versterkt tweedepijlerpensioenen en helpt meer werkenden aan een pensioen. De wet bevat regels betreffende het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 augustus 2017.

Lees meer...

A-G - Vakantie gedurende uitzending naar niet-verdragslanden telt mee

Carlo Douven Geschreven door
15 januari 2018

Als geen belastingverdrag van toepassing is, kan recht bestaan op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als een werknemer langer dan drie aaneengesloten maanden arbeid heeft verricht in niet-verdragslanden. De periode van vakantieverlof die voor de toerekening aan de periode van drie maanden in aanmerking moet worden genomen, wordt beoordeeld over de gehele periode van uitzending naar de niet-verdragslanden.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 7 december 2017, nr. 17/02487

Lees meer...

SVB kan niet onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie

Carlo Douven Geschreven door
12 januari 2018

De SVB kan onvoldoende onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie. De werkelijke zetel van de Cypriotische binnenvaart-onderneming bevindt zich niet in Nederland. De SVB moet de toepasselijke wetgeving opnieuw vaststellen. Daarna moet de SVB Cyprus en de andere Rijnoeverstaten informeren, conform de procedurevoorschriften van art. 16, VO 987/2009.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4469

Lees meer...

Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
11 januari 2018

Een inwoner van Nederland ontvangt een Australisch pensioen. Australië financiert de sociale zekerheid en medische verzorging uit de algemene middelen. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië is niet van toepassing. Belanghebbende is verzekerd in Nederland, dan hoort het Australisch pensioen tot het premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11206

Lees meer...

Geen pro-rata aftrek voor inwoner Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
10 januari 2018

 

Een inwoner van Duitsland maakt gebruik van het keuzerecht en claimt een giftenaftrek in Nederland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en daarom hoeft Nederland geen fiscale faciliteiten te verlenen voor de giften. Het inkomen in Duitsland is hoog genoeg om daar faciliteiten te krijgen. Er bestaat ook geen recht op een pro-rata aftrek, voor het deel van het inkomen dat wel belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11199

 

Lees meer...

Belastingverdragenoverzicht per 1 januari 2018

Carlo Douven Geschreven door
09 januari 2018

Ieder kwartaal publiceert het Ministerie van Financiën een overzicht van belastingverdragen. De versie met de stand van zaken per 1 januari 2018 is uit. In 2017 is alleen het wijzigingsprotocol van het verdrag met Indonesië in werking getreden. Het wijzigingsprotocol is vooral van belang voor de bronheffing op interest en dividend.

Bron: rijksoverheid.nl, 2 januari 2018

Lees meer...

Algemene heffingskorting partner bij aanslag teruggevorderd

Carlo Douven Geschreven door
08 januari 2018

Aan belanghebbende, inwoonster van België, is een negatieve voorlopige aanslag opgelegd naar aanleiding van een verzoek om uitbetaling van de algemene heffingskorting. Er blijkt geen recht te bestaan op de algemene heffingskorting en de inspecteur zet dat recht middels een aanslag. Dat had de inspecteur met een art. 15 AWR-beschikking moeten doen. De aanslag wordt van rechtswege omgezet in een art. 15 AWR-beschikking, zodat de aanslag ‘terecht’ is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3800

Lees meer...

Zweden mag gegarandeerd minimumpensioen korten met genoten buitenlandse uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
05 januari 2018

Zweden mag de gegarandeerde minimumuitkering van het sociale zekerheidspensioen korten met buitenlandse uitkeringen en pensioenen. Zweden moet daarbij wel uitgaan van daadwerkelijk ontvangen bedragen en niet van fictief berekende bedragen.

Bron: EU Hof van Justitie, 7 december 2017, ECLI:EU:C:2017:946

Lees meer...

Inspectie SZW intensiveert werkzaamheden

Carlo Douven Geschreven door
04 januari 2018

De inspectie SZW krijgt een aanzienlijke uitbreiding de komende jaren om de handhavingsketen te versterken. In het jaarplan 2018 wordt ingegaan op de plannen van de Inspectie voor 2018 en latere jaren. De verantwoordelijkheid blijft primair bij de werkgever en de werknemer. De handhavingsketen moet ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving nageleefd en gehandhaafd wordt. Op bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting wordt zwaar ingezet.

Bron: Ministerie van SZW, Jaarplan Inspectie SZW 2018, 13 december 2017

Lees meer...

Ook buitenlandse instelling moet een ANBI zijn

Carlo Douven Geschreven door
03 januari 2018

Belanghebbende heeft giften gedaan aan Nederlandse algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ze heeft ook giften gedaan soortgelijke buitenlandse instellingen. De giften aan de buitenlandse instellingen zijn niet aftrekbaar, omdat deze instellingen niet aangemerkt zijn als een ANBI.

Bron: Rechtbank Den Haag, 11 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10443

Lees meer...

België kan AOW vanaf 1 januari 2017 volledig belasten

Carlo Douven Geschreven door
02 januari 2018

Het Belgische wetsvoorstel om met ingang van 1 januari 2017 de Nederlandse AOW volledig te gaan belasten tegen het Belgische progressieve tarief is tijdig bekrachtigd door de Belgische Koning.

Bron: Federale overheidsdienst financiën, 25 december 2017

Lees meer...

Inkomensgrenzen 30%-regeling 2018

Carlo Douven Geschreven door
30 december 2017

De inkomensgrens voor de toepassing van de 30%-regeling in 2018 wordt 37.296. Is de werknemer nog geen 30 jaar, dan wordt de inkomensgrens 28.350.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Lees meer...

Nederlandse fiscus vindt dat België pensioenen ten onrechte belast

Carlo Douven Geschreven door
29 december 2017

De Nederlandse fiscus vindt dat België ten onrechte pensioenen die een Nederlandse bron zijn in de heffing betrekt bij inwoners van België. Nederland baseert zich daarbij op Belgische rechtspraak. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De Nederlandse Belastingdienst heeft 4000 inwoners van België laten weten dat men vanaf 1 januari 2018 in Nederland belasting moet betalen.

Bron: Het Belang van Limburg, 28 december 2017

Lees meer...

Heffing excessieve vertrekvergoeding over deel transfersom voetballer

Carlo Douven Geschreven door
28 december 2017

Een betaaldvoetbalorganisatie heeft een voetballer getransfereerd naar het buitenland. Van de transfersom is 10% betaald aan de voetballer. Op het doorbetaalde deel is de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen van toepassing.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3602

Lees meer...

Datum tewerkstelling is beslissend voor 150-kilometercriterium

Carlo Douven Geschreven door
27 december 2017

De boordeling of aan het 150-kilometercriterium is voldaan voor de toepassing van de 30%-regeling staat los van de toets of sprake is van schaarse specifieke deskundigheid. Voor het 150km-criterium is beslissend de datum van tewerkstelling. Voor de specifieke deskundigheid is relevant de datum totstandkoming van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3606

Lees meer...

2e monitor Wet aanpak schijnconstructies gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
27 december 2017

De invoering van de Wet aanpak schijnconstructies heeft geleid tot minder loonkwesties, betere betaling achterstallig loon, duidelijkere specificaties loonaangifte, meer girale betalingen minimumloon, preventiemaatregelen, 755 openbaar gemaakte boetes etc. Ook geeft de minister aanvullende info over looninhoudingen ter zake van huisvesting en de toepassing van de Wet minimumloon bij stukloon.

Bron: Ministerie van SZW, 22 december 2017, kenmerk: 2017-0000173741

Lees meer...

X krijgt niet meer dan pro rata aftrek hypotheekrente Spaanse woning

Carlo Douven Geschreven door
24 december 2017

In deze verwijzinguitspraak beslist Hof Den Haag dat X, als inwoner van Spanje, in Nederland pro rata recht heeft op hypotheekrenteaftrek voor zijn Spaanse woning. Bij de berekening mag Nederland geen rekening met het progressievoorbehoud. Nederland hoeft de aftrek maar pro rata te verlenen omdat Zwitserland ook een tegemoetkoming voor de hypotheekrente kent.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582

Lees meer...

Belgische circulaire uitfaseren pensioen eigen beheer is uit!

Carlo Douven Geschreven door
22 december 2017

Belgie heeft de fiscale behandeling van de afkoop van pensioen eigen beheer beschreven in een circulaire. België zal de korting effectief belasten. Onduidelijk blijft voorlopig nog hoe de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting fiscaal behandeld wordt in België.

Bron: FOD Financiën, 21 december 2017

Lees meer...

Amerikanen kunnen niet bij alle banken terecht

Carlo Douven Geschreven door
22 december 2017

‘US-persons’ kunnen door de FATCA-regelingen niet bij alle banken terecht voor diensten. Er is wel voldoende aanbod voor betaalrekeningen. Bepaalde beleggingsproducten worden niet aangeboden door de Amerikaanse Dodd Frank Act uit 2010.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 december 2017, kenmerk: 2017-0000233819

Lees meer...

Voormalige eigen woning staat feitelijk niet te koop

Carlo Douven Geschreven door
21 december 2017

Na de verhuizing kwalificeert de oude woning niet als eigen woning, omdat deze feitelijk niet te koop staat. De woning staat feitelijk niet te koop omdat de vraagprijs niet overeenkwam met de marktwaarde.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10965

Lees meer...

Arbeidsvoorwaarden 30.000 zeevarenden verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
20 december 2017

Vanaf 1 februari 2018 moeten reders voor zeevarenden verzekeringen afsluiten. Deze moet er bijvoorbeeld toe leiden dat men sneller naar huis kan bij calamiteiten, loondoorbetalingen krijgen na faillissement van de werkgever. Ook wordt de reder eerder aansprakelijk bij ongevallen etc.

Bron: rijksoverheid, 19 december 2017

Lees meer...

Loon werknemer op boorschip is niet belast in Zuid-Korea

Carlo Douven Geschreven door
19 december 2017

Een in Nederland wonende werknemer werkt op een off-shore schip in Zuid-Korea. De autoriteiten van Zuid-Korea hebben de inspecteur bevestigd dat de werkgever geen vaste inrichting heeft in Zuid-Korea. Het loon van de werknemer is dan belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 december 2017: ECLI:NL:GHARL:2017:10604

Lees meer...

Uitruil loon in land- en tuinbouw wordt problematisch in 2018

Carlo Douven Geschreven door
19 december 2017

De inhouding van huisvestingskosten op het (minimum)loon in de land- en tuinbouwsector is nog een probleem. Meerwerkvergoedingen mogen m.i.v. 2018 niet meer uitgeruild worden tegen onbelaste onkostenvergoedingen. Dat kan alleen nog voor huisvesting die aan bepaalde normen voldoet, maar dat is nog niet ingeregeld in de branche.

Bron: Minister van SZW, 18 december 2017, kenmerk: 2017-0000196051

Lees meer...

Duitsland gaat buitenlandse socialezekerheidspremies in aftrek toelaten

Carlo Douven Geschreven door
18 december 2017

Duitsland gaat naar aanleiding van het arrest Bechtel van 22 juni 2017 van het EU Hof van Justitie in meer gevallen de buiten Duitsland betaalde premies voor sociale zekerheidpensioenen en ziektekosten in aftrek toelaten.

Bron: BMF-Schreiben, 11 december 2017, IV C 3 – S 2221/14/10005 :003 

Lees meer...

Nederlandse dividendbelasting is niet altijd te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
17 december 2017

In een brief aan de Tweede Kamer legt staatsecretaris Snel uit in welke gevallen sprake kan zijn van niet-verrekenbare dividendbelasting in het buitenland. Hij gaat concreet in op de situatie van buitenlandse particuliere beleggers in Nederlandse aandelen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 december 2017, kenmerk: 2017-0000236530 

Lees meer...

Oplossing voor pensioengat Belgische grensarbeider uit zicht

Carlo Douven Geschreven door
15 december 2017

De Belgische Raad van State ziet veel haken en ogen aan het Belgische wetsvoorstel om het pensioengaat van grensarbeiders te dichten. Dit pensioengat ontstaat als in een België wonende voormalige grensarbeider als zieke of werkloze uitkeringsgerechtige een Belgische uitkering krijgt tot 65 jaar. Zijn buitenlandse pensioen gaat meestal pas later in, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse AOW.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 14 december 2012
Lees meer...

Afschaffing heffingskorting loonbelasting voor niet-inwoners is onderwerp van discussie

Carlo Douven Geschreven door
14 december 2017

In de Eerste Kamer is de afschaffing van de heffingskorting voor niet in Nederland wonende werknemers aan de orde geweest. De staatssecretaris heeft toegezegd nog eens goed te onderzoeken of de toepassing van de heffingskorting in loonbelasting niet beter kan aansluiten bij de rechthebbenden in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst gaat de doelgroep actief informeren over de gevolgen in 2019 van het wetsvoorstel.

Bron: (ongecorrigeerd) Verslag plenaire vergadering Eerste Kamer van 12 december 2017

Lees meer...

Minister SZW gaat in op misstanden Westland

Carlo Douven Geschreven door
12 december 2017

De Minister van SZW Koolmees beantwoordt vragen over vermeende misstanden bij de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland die werken bij uitzendbureau Efficiënt at Work.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2017, kenmerk: 2017-0000189759 

Lees meer...

150 km geldt ook voor overgangsrecht 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
12 december 2017

Ook voor een werknemer die op 31 december 2012 nog geen 5 jaar gebruik maakte van de 30%-regeling is de 150 km-voorwaarde rechtsgeldig. Bij de tussentijdse toets na 5 jaar moet beoordeeld worden of de werknemer bij de ingangsdatum voldeed aan de 150 km-voorwaarde.

Bron: Hoge Raad, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3083

Lees meer...

Belgische onderneming is inhoudingsplichtige in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11 december 2017

 

De werkzaamheden van een Belgische onderneming worden niet aangemerkt als aanneming van werk. Daarmee is de Belgische onderneming inhoudingsplichtige in Nederland. De loonkosten zijn doorbelast naar Nederland. Het loon van de werknemers is met toepassing van het anoniementarief belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4892

Lees meer...

Looncriteria 2018 kennismigranten zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
08 december 2017

De nieuwe looncriteria voor de kennismigrantenregeling 2018 zijn: jonger dan 30 jaar - 3.229 (3.487,32 incl. vakantiegeld), 30 jaar en ouder – 4.404 (4.756,32 incl. vakantiegeld) en voor recent afgestudeerden – 2.314 (2.499,12 incl. vakantiegeld). Voor de Europese Blauwe kaart wordt het 5.160 (5.572,80 inc. vakantiegeld).

Bron: Staatscourant, jaargang 2017, nr. 68641

Lees meer...

België repareert arrest AOW met ingang van 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
06 december 2017

De Belgische wetgever stelt voor de arresten van het Belgische Hof van Cassatie inzake de Nederlandse AOW te corrigeren. Alle pensioenen die onderdeel zijn van een wettelijke sociale beschermingsregeling worden volledig belastbaar met ingang van 1 januari 2017.

Bron: dekamer.be, wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen III, 29 november 2017 

Lees meer...

Barrières voor Pan-Europees Pensioen Plan

Carlo Douven Geschreven door
06 december 2017

Minister Hoekstra ziet diverse problemen bij het voorstel voor een Pan-Europees Pensioen Plan (PEPP). Hij voorziet problemen voor het PEPP op fiscaal gebied, het aanbieden van de PEPP via pensioenfondsen, de compartimentering per lidstaat en het grensoverschrijdende voort- of omzetten van het PEPP.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 december 2017, kenmerk 2017-0000209974

Lees meer...

EU Hof van Justitie licht verbod op misbruik van recht toe

Carlo Douven Geschreven door
05 december 2017

Er kan geen beroep op EU-recht worden gedaan in geval van fraude of misbruik. EU-recht mag misbruik niet dekken. Het behalen van (belasting)voordeel moet dan het wezenlijk doel van de transacties zijn. Een beroep op het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel is dan niet mogelijk.

Bron: EU Hof van Justitie, 22 november 2017, C-251/16

Lees meer...

Wob-verzoek geeft inzicht in fiscale internationale gegevensuitwisseling op verzoek

Carlo Douven Geschreven door
04 december 2017

Naast de geautomatiseerde informatieuitwisseling heeft in 2016 Duitsland 1318 verzoeken aan Nederland gedaan en België 960. Nederland heeft aan beide landen resp. 1368 en 1015 keer een informatieverzoek gedaan. Polen staat op de derde plaats.

Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 9 november 2017, kenmerk: 2017-0000190826

Lees meer...

Eindejaarstips en aandachtspunten voor de salarisprofessional

Carlo Douven Geschreven door
04 december 2017

Tips en aandachtspunten voor 2018: voldoe aan de Wet aanpak schijnconstructies; verzoek om toepassing IB-tarieven bij loonaangifte 30%-er; optimaliseer pensioenopbouw 30%-er; beoordeel salarisnorm 30%-er en kennismigrant; belast alleen de Nederlandse dagen en verwerk de buitenlandse sociale zekerheidspremies.

Bron: PWC

Lees meer...

Inkomensverklaring - knelpunten grotendeels opgelost

Carlo Douven Geschreven door
01 december 2017

Volgens de 20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst zijn de knelpunten rondom de inkomensverklaring bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen grotendeels opgelost. Onderzocht wordt of op basis van risicoanalyse het weer mogelijk wordt voorlopige aanslagen op te leggen.

Bron: Staatsecretaris van Financiën, 29 november 2017, kenmerk 2017-000027714 

Lees meer...

Problemen A1-verklaring worden aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
30 november 2017

Minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de knelpunten in de regels rond de A1-verklaring. Vervalste A1-verklaringen, schijnconstructies, intrekking van de A1-verklaring en de aanpassing van de detacheringsbepaling in de sociale zekerheid komen in de brief aan de orde.

Bron: Minister van SZW, 29 november 2017, kenmerk 2017-0000191966

Lees meer...

Onderlinge overlegprocedures belastingzaken gaan veel sneller

Carlo Douven Geschreven door
29 november 2017

BEPS actiepunt 14 ziet op een verbetering van de behandeling van onderlinge overlegprocedures bij dubbele belastingheffing. De OESO rapporteert dat de gemiddelde doorlooptijd in Nederland 3,71 maanden bedraagt en dat in 6% van de gevallen geen (volledige) oplossing wordt gevonden. Er zijn in 2016 85 nieuwe zaken opgestart.

Bron: OESO, 27 november 2017

Lees meer...

Italië mag heffen over loon piloot easyJet

Carlo Douven Geschreven door
28 november 2017

Een inwoner van Nederland vliegt voor easyJet en is gestationeerd in Milaan. De feitelijke leiding van easyJet is in het VK. Het pilotenartikel is dan niet van toepassing. Italië heeft het heffingsrecht, omdat easyJet een vaste inrichting heeft in Italië en de beloning daaraan toegerekend moet worden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7617 

Lees meer...

Emigrant naar Israël krijgt conserverende aanslag voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27 november 2017

De Hoge Raad bevestigt het arrest van 14 juli 2017. Het verdrag wijst de heffing over het pensioen toe aan Israël. Ook dan vormt de pensioenaanspraak bij emigratie naar Israël, voor zover opgebouwd na 15 juli 2009, conserverend inkomen.

Bron: Hoge Raad, 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2985

Lees meer...

Update 2017 OESO-modelverdrag geaccordeerd

Carlo Douven Geschreven door
26 november 2017

In de update 2017 van het OESO-modelverdrag zijn wijzigingen aangebracht. De belangrijkste betreffen de artikelen over de vaste inrichting (art. 5), woonplaats (art. 4) en internationaal vervoer (artt. 3, 8 en 15, par. 3).

Bron: OESO, 21 november 2017 

Lees meer...

Engels pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
24 november 2017

De Engelse pensioeninkomsten die een inwoner van Nederland ontvangt zijn belast in Nederland. Het overgangsrecht is niet van toepassing ook niet op nabetalingen waarop al recht bestond voor de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag met het VK. Dat het VK pensioenuitkeringen vrijstelt, maakt het niet anders.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:8527 

Lees meer...

Betaling Duitse Versorgungszuschlag is aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24 november 2017

Een inwoner van Nederland is door de Duitse Bundeswehr gedetacheerd naar Nederland. Hij is in Duitsland sociaal verzekerd, maar vrijgesteld van de Rentenversicherung. Wel moet hij een Versorgungszuschlag  betalen aan het Duitse Ministerie van Defensie ter voorkoming van verlies van pensioenrechten. De Zuschlag is op basis van het gelijkheidsbeginsel met de premie voor de Duitse Rentenversicherung aftrekbaar.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 10 november 2017, ECLI:GHSHE:2017:4841

Lees meer...

Het toezicht op erkend referenten van de IND wordt versterkt

Carlo Douven Geschreven door
23 november 2017

De IND gaat het toezicht op erkend referenten aanscherpen. De volgende punten worden aangekondingd: er komt een team Toezicht bij de IND en een team voor uitvoering van het boetebeleid; de informatieuitwisseling wordt geïntensiveerd; het personeel wordt gerichter ingezet; de handhavingsresultaten worden gepubliceerd en de handhavingscommunicatie gaat toenemen.

Bron: IND, 21 november 2017

 

Lees meer...

Belastingdienst publiceert rapport 'Private Equity'

Carlo Douven Geschreven door
22 november 2017

De Belastingdienst heeft een uitgebreid rapport over 'private equity' gepubliceerd. Bij ‘private equity gaat het om beleggen van privaat risicodragend vermogen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In hoofdstuk 9.8 zijn de internationale aspecten lucratief belang in beeld gebracht.

Bron: Belastingdienst, 21 november 2017 

Lees meer...

Verificatie-, bewaar- en zorgplicht werkgever in de praktijk

Carlo Douven Geschreven door
21 november 2017

Hoe controleer je de identiteit van werknemers? Wat houdt de verificatieplicht, bewaarplicht en de zorgplicht van de werkgever in? De inspectie SZW geeft praktische tips en verwijzingen hoe dit in de praktijk uit te voeren.

Bron: website inspectie SZW

Lees meer...

Geen recht op WW na terugkeer wegens werk- en relatiebreuk

Carlo Douven Geschreven door
20 november 2017

Uit Duitsland terugkerende vrouw, die recent relatie en baan verbroken had in Duitsland heeft geen recht op een Nederlandse WW. Zij woonde in Duitsland en was daar verzekerd toen ze werkloos werd. De band met Nederland is onvoldoende om recht te kunnen doen gelden op een Nederlandse WW.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 10 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3935 

Lees meer...

Naar toekomstbestendige arbeidsmarkten en sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17 november 2017

Twintig fundamentele beginselen en rechten moeten bijdragen aan goed functionerende, eerlijke en toekomstbestendige arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Deze twintig beginselen en rechten zijn de leidraad bij het optreden van de EU-instellingen, de lidstaten en sociale partners.

Bron: Raad van de Europese Unie, 20 oktober 2017, nr. 13129/17

Lees meer...

Inwonerschap Nederland betekent (nog) niet inwonerschap voor belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
16 november 2017

In het Nederlandse GBA ingeschreven alleenstaande gaat twee jaar als hoogleraar werken in de VS. De band met Nederlands is zo sterk gebleven dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Of dit ook betekent dat hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland is moet nader worden onderzocht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 oktober 2010, ECLI:NL:RBZWB:2017:6850 

Lees meer...

Invordering binnen de EU sneller en beter

Carlo Douven Geschreven door
15 november 2017

De Europese uitvoeringsverordening inzake wederzijdse invorderingsbijstand gaat eind deze week in werking treden. Er zijn nadere voorschriften voor de wijze waarop lidstaten verzoeken om bijstand bij invordering moeten behandelen. Dit moet de internationale invordering binnen de EU vereenvoudigen en versnellen.

Bron: Publicatieblad EU, 28 oktober 2017, L279/38 

Lees meer...

Inlener moet identiteit vaststellen én vastleggen

Carlo Douven Geschreven door
14 november 2017

Hof Den Bosch benadrukt in twee uitspraken het belang van de inlener om de identiteit van ingeleend personeel goed vast te leggen en te documenteren. Alleen dan kan de aansprakelijkheid beperkt worden. Een storting op de G-rekening is geen vrijwaring voor de aansprakelijkheid. De ontvanger mag voor de inlenersaansprakelijkheid een doelmatigheidsgrens stellen van 500 euro.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4573 en 4529 

Lees meer...

HR – Rijnvarende is verzekerd waar scheepsexploitant is gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
13 november 2017

De Hoge Raad volgt de visie van het Gerechtshof dat een rijnvarende premieplichtig is in Nederland als de scheepsexploitant gevestigd is in Nederland. Het op het loon van de rijnvarende ingehouden bedrag kan niet als voorheffing verrekend worden in de Nederlandse belastingaanslag.

Bron: Hoge Raad, 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2825

Lees meer...

AG HvJ - Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Carlo Douven Geschreven door
10 november 2017

Als een detacheringsverklaring (A1) door fraude is verkregen, mag het werkland de verklaring naast zich neer leggen. De fraude bestond uit het geven van een valse voorstelling van zaken bij het verkrijgen van de A1. Dat Bulgarije op het verzoek van België de A1 niet heeft ingetrokken, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-generaal EU Hof van Justitie, 9 november 2017, C-359/16 

Lees meer...

AB in Duitse vennootschap leidt tot navordering buiten 5-jaarstermijn

Carlo Douven Geschreven door
09 november 2017

Een inwoner van Nederland heeft een AB-winst behaald met de verkoop van zijn Duitse aandelen tegen een te lage prijs aan zijn Nederlandse BV. De navordering ziet op bijna 5 miljoen inkomen van Duitse oorsprong. De inspecteur mag de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar hanteren.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2017:9205

Lees meer...

EU Richtlijn ter beslechting geschillen dubbele belasting vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
08 november 2017

De Raad van de EU heeft de richtlijn gepubliceerd, die moet zorgen voor een doeltreffende beslechting van geschillen betreffende de uitleg en toepassing bilaterale belastingverdragen en van het arbitrageverdrag van de Unie, en met name van geschillen die tot dubbele belasting leiden. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten de lidstaten aan de richtlijn voldoen.

Bron: Raad van de Europese Unie, 14 oktober 2017, Richtlijn (EU) 2017/1852

Lees meer...

Nederlandse pensioenen opgebouwd voor 2004 zijn niet belast in België

Carlo Douven Geschreven door
07 november 2017

Een inwoner van België ontvangt pensioenen uit Nederland. Voor zover het pensioen is opgebouwd voor 1 januari 2004 heeft België geen heffingsrecht volgens de Belgische nationale wetgeving. Voor het saldo van de Nederlandse spaarrekening bestaat recht op een vrijstelling.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 17 oktober 2017, arrest 2016/AR/674

Lees meer...

Boete WAV blijft in stand ook na lagere boete voor andere werkgever in keten

Carlo Douven Geschreven door
06 november 2017

Een werkgever wordt aansprakelijk gesteld voor een werknemer die bij hem in ketenverband heeft gewerkt zonder tewerkstellingsvergunning. Hij komt te laat in het geweer tegen de boete van 105.500. Een andere werkgever in de keten krijgt voor hetzelfde feitencomplex na bezwaar een boete van 8.000. Dat is geen reden om de hoge boete te herzien.

Bron: Raad van State, 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2961

Lees meer...

Vragen over afschaffing heffingskorting buitenlandse werknemers beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
03 november 2017

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op vragen dat de afschaffing van de heffingskorting voor niet-inwoners in de loonbelasting niet het bedrag van de heffingskortingen beïnvloedt waar de werknemer recht op heeft. Voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen komt er een mogelijkheid voor een voorlopige aanslag als men eerder kwalificeerde en de omstandigheden niet gewijzigd zijn.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 november 2018, kenmerk 2017-0000210280 

Lees meer...

Aanslag schenkbelasting in 2015 over schenking in 1991

Carlo Douven Geschreven door
02 november 2017

Belanghebbende heeft zwart geld op een buitenlandse bankrekening. Na ingekeerd te hebben en een vaststellingsovereenkomst voor de inkomstenbelasting gesloten te hebben krijgt hij wel nog een aanslag schenkbelasting in 2015 ter zake van een schenking in 1991. De rechtbank motiveert waarom de aanslag schenkbelasting juist is.

Bron: Rechtbank Den Haag, 30 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8108

Lees meer...

A1-verklaring SVB is bindend voor de Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
01 november 2017

Een inwoner van Nederland vaart voor een Cypriotisch bedrijf op de Rijn in twee of meer lidstaten. De SVB heeft op grond van de Europese socialezekerheidsverordening 883/2004 een A1-verklaring afgegeven die leidt tot verzekeringsplicht in Nederland. De A1-verklaring is voor de Nederlandse Belastingdienst en de rechter bindend.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31 juli 2017: ECLI:NL:RBDHA2017:9225

Lees meer...

Nato-medewerker heeft wel box 3-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31 oktober 2017

Een medewerker van de NATO woont in Nederland. Hij is van mening dat Nederland geen heffingrecht heeft over zijn box 3-inkomen. Het Gerechtshof s-Hertogenbosch concludeerde dat hij geen recht heeft op een algehele belastingvrijstelling. De Hoge Raad sluit zich daarbij aan.

Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2783

Lees meer...

Informatie over belastingheffing wereldwijd

Carlo Douven Geschreven door
30 oktober 2017

Op de website van PWC staat een tool, die informatie verschaft over de belastingheffing wereldwijd van bedrijven en particulieren. EY heeft de 'Worldwide Personal Tax and Immigration guide online' staan, met eveneens veel informatie over buitenlandse belastingheffing en gerelateerde onderwerpen. 

Bron: Websites PWC, EY

Lees meer...

Hoge Raad vraagt zich af of VO 883/2004 een restbepaling kent

Carlo Douven Geschreven door
27 oktober 2017

Een Let, inwoner van Letland, is in dienst van een Nederlandse werkgever en verricht arbeid op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s buiten de Europese Unie. Is hij verzekerd in Nederland op basis van bijv. het arrest Kik of is hij verzekerd in Letland, omdat de sociale zekerheidsverordening 883/2004 een restbepaling kent? De Hoge Raad legt de vraag voor aan het Europese Hof van Justitiie.

Bron: Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2681

Lees meer...

Detacheringsrichtlijn en VO sociale zekerheid worden aangepast

Carlo Douven Geschreven door
26 oktober 2017

De Europese Ministers hebben overeenstemming bereikt over de wijzigingen van de coordinatieverordening sociale zekerheid en de detacheringsrichtlijn. De detacheringstermijn wil men beperken tot 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Men moet drie maanden verzekerd zijn geweest voor de detachering en tussen twee detacheringen geldt een onderbrekingsperiode van twee maanden. De ingangsdatum is nog onbekend.

Bron: Brief van Minister van SZW Asscher, 25 oktober 2017, 2017-0000171870

Lees meer...

Wijziging fictieve dienstbetrekking one-tier board verbeterd en toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
25 oktober 2017

In de eerste nota van wijziging en de Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel OFM 2018, wordt verduidelijkt dat voor uitvoerende bestuurders geen wijziging beoogd is. Die blijven in dienstbetrekking werkzaam. Alleen de fictieve dienstbetrekking van de niet-uitvoerende bestuurder vervalt.

Bron: Eerste nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2018, 24 oktober 2017

Lees meer...

Afschaffing in loonbelasting van heffingskortingen niet-inwoners nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
24 oktober 2017

In de nota naar aanleiding van het verslag OFM 2018 wordt de beperking van de toepassing van de heffingskorting in de loonbelasting voor buitenlands belastingplichtigen verder toegelicht. Ook wordt ingegaan op het arrest X van belang voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag Overige Fiscale Maatregelen 2018, 24 oktober 2017

Lees meer...

Hongaarse heffing van MRB aan de grens is in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
24 oktober 2017

Hongarije heft van in Turkije geregistreerde vrachtwagens, die Hongarije als doorvoorland gebruiken, bij de grens motorrijtuigenbelasting. Volgens het Europese Hof van Justitie is deze heffing in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 oktober 2017, C-65/16

Lees meer...

Franse dividendbelasting is maar tot 15% verrekenbaar in box 3

Carlo Douven Geschreven door
23 oktober 2017

Een inwoner van Nederland ontvangt 15.000 euro aan Franse dividenden, waarop 5000 euro Franse dividendbelasting wordt ingehouden. Op grond van het belastingverdrag met Frankrijk is slechts 2250 euro (15% van 15.000) van de Franse dividendbelasting verrekenbaar in box 3. Het verschil van 2750 euro moet in Frankrijk geclaimd worden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8564 

Lees meer...

Hoe krijg je een verblijfsvergunning voor een in Nederland geboren kind?

Carlo Douven Geschreven door
22 oktober 2017

De IND heeft op de website beschreven hoe voor kinderen geboren in Nederland, een verblijfsvergunning aangevraagd moet worden. De voorwaarden voor de verblijfsvergunning staan vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ouders uit de EU/EER en Zwitserland, Turkije en derde-landen. Ook is vermeld wat er moet gebeuren na de aanvraag van de verblijfsvergunning.

Bron: www.IND.nl 

Lees meer...

Besluit over looninkomsten uit de Golfstaten uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
20 oktober 2017

Het besluit van 7 september 2017 over de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit de Golfstaten heeft in de vakliteratuur veel vragen opgeroepen. Staatssecretaris Wiebes legt de Tweede Kamer uit waarom hij het besluit heeft genomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, nr. 2017-0000018560 

Lees meer...

Naheffingsaanslag MRB met 50% boete is terecht

Carlo Douven Geschreven door
19 oktober 2017

Twee waarnemingen dat een inwoner van Maastricht in een auto met Duits kenteken rijdt, is onvoldoende om aannemelijk te maken dat de auto hoofdzakelijk op het Nederlandse grondgebied duurzaam wordt gebruikt. Door diverse tegenstrijdigheden en een waarneming enkele maanden later is de naheffingsaanslag MRB met een boete van 50% toch terecht.

Bron: Hoge Raad, 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2508

Lees meer...

Nieuwe auto is na 1566 km gebruikte auto

Carlo Douven Geschreven door
18 oktober 2017

Belanghebbende koopt een auto in Hongarije en rijdt de auto zelf 1566 km naar Nederland. Er is bij registratie voor de BPM in Nederland sprake van een gebruikte auto. Daarmee bestaat recht op een vermindering van de verschuldigde BPM.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:5756

Lees meer...

Kamer stelt vragen over Belastingplannen 2018 en verdrag met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
17 oktober 2017

De vaste Kamercommissie van Financiën heeft vragen geteld n.a.v. het wetsvoorstel Belastingplan 2018 en Overige fiscale maatregelen 2018. De vragen betreffende het grensoverschrijdend werken, gaan vooral over de beperking van de toepassing van de heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen. De SP maakt van de gelegenheid gebruik om vervolgvragen te stellen over de uitwerking van het belastingverdrag met Duitsland voor in Nederland wonende gepensioneerden met een Duitse Rente.

Bron: Tweede Kamer, 12 oktober 2017 

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over buitenlandse auto’s

Carlo Douven Geschreven door
16 oktober 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft vragen beantwoord van de Tweede Kamer over de parallelimport van autos’s, automatische nummerplaatherkenning van buitenlandse auto’s voor de heffing van motorrijtuigenbelasting en de voorlichting aan immigranten over de motorrijtuigenbelasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, 2017-0000179001

Lees meer...

Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
15 oktober 2017

Op vragen van de Eerste Kamer geeft staatssecretaris Wiebes meer duidelijkheid over de voorgestelde meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies. Het kabinet staat achter de voorgestelde Europese richtlijn, maar wil de scherpe kantjes er van af halen.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, 2017-0000200998

Lees meer...

Veel wijzigingen in Vreemdelingencirculaire per 1 oktober 2017

Carlo Douven Geschreven door
13 oktober 2017

Bij besluit is de vreemdelingencirculaire 2000 met ingang van 1 oktober 2017 op veel punten gewijzigd. Onder meer: de afgifte van de MVV en de inreis in Nederland, de beperking van de arbeidsmarktaantekening en de geldigheidsduur, risico op illegale immigratie bij eerder illegaal verblijf, start-ups en MVV, DGA kan zelfstandige zijn, verblijfsvergunning familieleden en in Nederland geboren kinderen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 29 september 2017, Stcrt. 2017, 53847

Lees meer...

VS doet tegemoetkomingen in FATCA-dossier

Carlo Douven Geschreven door
12 oktober 2017

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede kamer over de laatste stand van zaken omtrent FATCA. De VS hebben diverse tegemoetkomingen toegezegd voor financiële instellingen en de aanvraagprocedure voor een Tax Identification Number / Social Security Number te versnellen.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 oktober 2015, 2017-0000196733

Lees meer...

Regeerakkoord en grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
11 oktober 2017

Het regeerakkoord van het beoogde nieuwe Kabinet heeft ook gevolgen voor het grensoverschrijdend werken. Voor een gelijk speelveld op de internationale arbeidsmarkt bestaat veel aandacht. De looptijd van de 30%-regeling wordt teruggebracht naar 5 jaar. Ook in het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn er plannen, waar men bij het grensoverschrijdend werken rekening mee moet houden.

Bron: Regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017

Lees meer...

Ook buitenlands pensioen moet bij echtscheiding verdeeld worden

Carlo Douven Geschreven door
10 oktober 2017

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is ook van toepassing op een buitenlandse pensioenregeling. Rechtstreekse uitbetaling door de buitenlandse verzekeraar kan door de man niet worden bewerkstelligd. De vrouw heeft wel recht op een deel van de maandelijkse termijnen van de man.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 27 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7402

Lees meer...

Zo vul je de premievragen in bij de belastingaangifte

Carlo Douven Geschreven door
09 oktober 2017

De Belastingdienst geeft in een handreiking meer duidelijkheid rond de sociale verzekeringspositie en hoe dat verwerkt moet worden in de aangifte IB/PVV. Kennelijk gaat dit veel mis in de aangifte.

Bron: Fiscaal forum dienstverleners (Belastingdienst), 4 oktober 2017

Lees meer...

Folder 'Nederlandse werkgever met in België verzekerde werknemer' is herzien

Carlo Douven Geschreven door
08 oktober 2017

Het Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft de folder voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die in België sociaal verzekerd zijn, herzien.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, 22 september 2017

Lees meer...

Geen 30%-regeling over loon garden-leave

Carlo Douven Geschreven door
06 oktober 2017

Er bestaat geen recht op de 30%-regeling gedurende de periode dat de werknemer met behoud van loon vrijgesteld is van het verrichten van arbeid voor de definitieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De 30%-regeling is alleen van toepassing tijdens de tewerkstelling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:8051.

Lees meer...

Hoge Raad zet pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in een internationaal licht

Carlo Douven Geschreven door
05 oktober 2017

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding van artikel 32bb Wet LB is niet gebaseerd op een fictie. Het belastingverdrag met Frankrijk is van toepassing en wijst de heffing toe aan Nederland. Het toetsloon moet worden bepaald met de loonregels die gelden voor het jaar van de eindheffing. De 30%-vergoeding moet dan voor 2011 bij het toetsloon worden geteld.

Bron:  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8189

Lees meer...

Ombudsmannen vragen hulp voor Belgische werkloze/gepensioneerde grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
04 oktober 2017

De Belgische en de Nederlandse ombudsman constateren dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werkloos zijn geworden vanaf hun 65e jaar geen Belgische sociale uitkeringen krijgen, terwijl hun pensioen pas later ingaat. De overheden wordt opgeroepen met een oplossing te komen ter overbrugging van deze periode.

Bron: De nationale ombudsman en de federaal ombudsman, 29 september 2017

Lees meer...

België past de Limosa-meldingsplicht aan

Carlo Douven Geschreven door
03 oktober 2017

Een niet-Belgische werkgever of zelfstandige die een tijdelijke opdracht uitvoert in België moet bewijzen dat aan de Limosa-meldplicht is voldaan. De registratie is per 1 oktober 2017 gewijzigd, o.a. moet een verbindingspersoon worden opgegeven en de economische sector worden vermeld.

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Directie internationale Betrekkingen, september 2017 

Lees meer...

Kan verblijfsvergunning zoon worden ingetrokken door fraude vader?

Carlo Douven Geschreven door
02 oktober 2017

Vader heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen op basis van werk in Nederland. Dat blijkt een schijnconstructie te zijn. Kan dan ook de verblijfsvergunning van de moeder en de zoon ingetrokken worden die in het kader van een gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen? De Raad van Staat legt deze vraag voor aan het Hof van Justitie EU.

Bron: Raad van State, 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2492 

Lees meer...

Amerikaanse klant bank heeft tijdelijk US-TIN niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
29 september 2017

De Verenigde Staten hebben de uitvoering van de FATCA-regelgeving vooralsnog versoepeld. Amerikaanse klanten van Nederlandse banken hoeven niet meer direct een Amerikaans persoonsnummer (US-TIN) te hebben. In verband met problemen bij de afgifte van de US-TIN is tijdelijk voldoende dat men vaststelt dat sprake is van een ‘US person’.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 27 september 2017 

Lees meer...

Mag een A1-verklaring geweigerd worden bij directe detachering werknemer?

Carlo Douven Geschreven door
28 september 2017

Een inwoner van Bulgarije wordt voor zijn Bulgaarse werkgever 6 dagen na aanvang van zijn dienstbetrekking naar het VK gedetacheerd. De Bulgaarse autoriteiten geven geen A1-verklaring af, omdat de werknemer minder dan een maand verzekerd was in Bulgarije als werknemer. De Bulgaarse rechter stelt hierover prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie EU.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, C-451/17 Walltopia

Lees meer...

Zijn pensioenpremies een brongebonden aftrekpost voor het EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
27 september 2017

Vormen (verplicht en vrijwillig) betaalde pensioenpremies in het werkland een brongebonden aftrekpost en moet het bronland daarom fiscale faciliteiten geven? Is dan relevant dat het woonland ook in staat is fiscale faciliteiten te verlenen? Deze vragen heeft een Duitse rechter gesteld aan het Hof van Justitie EU.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 15 september 2017

Lees meer...

Niet-uitvoerend bestuurder niet meer verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
26 september 2017

De niet-uitvoerende bestuurder van een one tier board is vanaf 2018 niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is een gevolg van de op Prinsjesdag bekend gemaakte afschaffing van de fictieve dienstbetrekking in de Wet LB van deze niet-uitvoerende bestuurder.

Bron: Tweede nota van wijziging, wetsvoorstel 34 766 (Verzamelwet SZW 2018), 22 september 2017

Lees meer...

Bij remigratie volgt geen step-up ab-aandelen

Carlo Douven Geschreven door
25 september 2017

Een remigrant uit België wil een step-up voor zijn aanmerkelijk belang, omdat hij in Nederland niet belastingplichtig was vóór zijn remigratie. De Hoge Raad vindt dat hij (buitenlands) belastingplichtige was, ook al had Nederland geen heffingsrecht bij vervreemding. De Hoge Raad stelt de verkrijgingsprijs van zijn AB op de historische kostprijs.

Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2423

Lees meer...

De Belgische belastingaangifte van niet-inwoners kan worden gedaan

Carlo Douven Geschreven door
24 september 2017

Vanaf 14 september kunnen mensen die een Belgische bron van inkomen hebben, maar niet in België wonen de Belgische aangifte doen via tax-on-web, tot uiterlijk 7 november. De papieren aangifte wordt laatstelijk verstuurd begin oktober 2017 en moet uiterlijk 9 november binnen zijn. Op de website vindt u voorbeeldformulieren en toelichtingen.

Bron: financiën.belgium.be, 14 september 2017

Lees meer...

Europese Commissie geeft meer inzicht in het visum-beleid Schengen gebied

Carlo Douven Geschreven door
23 september 2017

Een grenzenvrij Schengen-gebied kan alleen werken met een gezamenlijk visum-beleid. Dit visum-beleid moet de toegang van legale bezoekers van de EU faciliteren en interne veiligheid versterken. Om dit te bereiken heeft de Europese Commissie het beleid in een aantal documenten vastgelegd.

Bron: Europese Commissie, update 13 september 2017

Lees meer...

Optie belast op moment uitoefening – geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
22 september 2017

Een aandelenoptierecht is belast op het moment van uitoefening van het recht. Omdat de werknemer toen niet meer in Nederland woonde en werkzaam was, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de 30%-regeling over dit loonbestanddeel.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2419

 

Lees meer...

Gemeente mag leges heffen voor afgifte ID

Carlo Douven Geschreven door
21 september 2017

Ook de Hoge Raad is van mening dat de gemeente voor de afgifte van een Nederlandse identiteitskaart leges mag heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2382

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2018

Carlo Douven Geschreven door
20 september 2017

Grensoverschrijdend werken is voor 2018 bij de belastingplannen geen groot thema. Uiteraard zijn er wel een aantal noemenswaardige onderwerpen. De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijziging gaat in per 1 januari 2019. In de loonbelasting wordt dan de toepassing van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers sterk beperkt. Daarnaast wordt de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking ook doorgetrokken voor de niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerd vennootschap. Met ingang van 1 mei 2016 was dat al gebeurd voor de commissaris.

Een ander onderwerpen met een internationaal tintje is de wijziging in de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Deze eindheffing komt bij werknemers die grensoverschrijdend werken en expats regelmatig in beeld.

In het besloten deel vindt u de tarieven, schijfgrenzen en heffingskortingen voor 2018. Verder per hierboven genoemd onderwerp de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Lees meer...

Tweede Kamer ontvangt overzicht stand van zaken FATCA

Carlo Douven Geschreven door
20 september 2017

Wiebes rapporteert schriftelijk aan de Tweede Kamer over moties en toezeggingen. Hij gaat in de brief onder meer in op de inspanningen die gedaan zijn in het FATCA-dossier. Ook geeft hij enige adviezen voor US-persons in Nederland.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 19 september 2017, 2017-0000184902

Lees meer...

Ook voor Ryanair is rechter gewoonlijke werkplaats bevoegd

Carlo Douven Geschreven door
19 september 2017

Twee vliegende personeelsleden van Ryanair waren het niet eens met hun voorwaarden voor de uitvoering en beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Als bevoegde rechter moet optreden de rechter in het land waar de werknemers gewoonlijk werken. Dat is niet per definitie het land dat de thuisbasis is voor het vliegend personeel.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 september 2017, ECLI:EU:C:2016/688 en 689

Lees meer...

Belgische pensioenregeling is na 5 jaar onzuiver

Carlo Douven Geschreven door
18 september 2017

Na 5 jaar is de aanwijzing van de Belgische pensioenregeling verlopen. De Belgische regeling is vanaf dat moment onzuiver, o.a. vanwege de afkoopmogelijkheid. Het werkgeversaandeel van de pensioenpremie is vanaf dan belast loon

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4440

Lees meer...

Geen aanpassing belastingverdrag voor inwoners Nederland met Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
15 september 2017

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de inkomensachteruitgang van in Nederland wonende gepensioneerden met een Duits pensioen van minder dan 15.000 euro. Wiebes antwoord dat zijns inziens geen sprake is van een inkomensachteruitgang ter zake van het in 2012 tot stand gekomen verdrag. De financiële gevolgen zijn ontstaan door andere fiscale wijzigingen. Ook de gegeven voorlichting acht hij adequaat.

Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 14 september 2017, nr. 2017-0000180312

Lees meer...

Tijdens onbetaald verlof blijft skilerares verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14 september 2017

Een skilerares die in de wintermaanden drie maanden in Oostenrijk skiles geeft en gedurende die periode onbetaald verlof heeft opgenomen bij haar Nederlandse werkgever, werkt voor de sociale zekerheidsverordening 1408/71 in twee landen. Ze blijft dan verzekerd in woonland Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:673

Lees meer...

Geringe werkzaamheden thuis beïnvloeden verzekeringsplicht niet

Carlo Douven Geschreven door
14 september 2017

 

Een werknemer verricht, zonder vooroverleg met zijn Nederlandse werkgever, een klein deel (6,5%) van zijn werkzaamheden thuis In België. Voor de toepassing van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 wordt hij dan niet geacht zijn werkzaamheden in loondienst in twee lidstaten te verrichten. Betrokkene blijft verzekerd in het Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:674

 

Lees meer...

Tweede Kamer ontvangt veel schriftelijke commentaren over evaluatie 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
13 september 2017

De Tweede Kamer heeft veel reacties gekregen op het evaluatierapport over de 30%-regeling. De reacties van o.a. de Nederlandse orde van belastingadviseurs, Register belastingadviseurs, Netherlands Foreign Investment Agency, KNVB, FNV etc. zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer.nl, 7 september 2017

Lees meer...

Vrijstellingsmethode voor loon uit Golfstaten

Carlo Douven Geschreven door
12 september 2017

 

Bij besluit is goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode van toepassing is bij bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder de belastingverdragen met Golfstaten. Het besluit beëindigt verschillen in behandeling voor werknemers en lost concurrentienadelen op voor inwoners van Nederland die aldaar in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het besluit werkt terug tot 1 januari 2015

Bron: Staatscourant, 12 september 2017, nr. 52188

 

Lees meer...

Voorstel update 2017-wijzigingen OESO-modelverdrag is bekend

Carlo Douven Geschreven door
11 september 2017

De OESO brengt ook in 2017 een update uit van het OESO-modelverdrag. Naast enige voorstellen tot wijziging van de tekst van het modelverdrag worden ook wijzigingen van het commentaar voorgesteld.  De wijzigingen zijn vooral BEPS-gerelateerd, maar betreffen ook voorstellen over de woonplaats en internationaal vervoer.

Bron: OESO, Draft contents of the 2017 update to the OECD Model tax convention, 11 augustus 2017

Lees meer...

Naheffingsaanslag BPM geleende Duitse auto blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
08 september 2017

 

Een inwoner van Nederland leent een auto van een inwoner van Duitsland en wordt binnen 14 dagen twee maal gesignaleerd. Het vermoeden dat de auto feitelijk ter beschikking staat en duurzaam gebruikt wordt op de Nederlandse weg, wordt niet ontzenuwd. De nageheven BPM en de boete zijn terecht.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4502

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over de inkomensverklaring

Carlo Douven Geschreven door
07 september 2017

In een brief naar aanleiding van het algemeen overleg van 8 juli 2017 in de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Wiebes aan dat de Belastingdienst maatregelen heeft getroffen om de afgifte van inkomensverklaringen door andere landen te bevorderen.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 6 september 2017, kenmerk 2017-0000178196

Lees meer...

Rechtbank torpedeert schijnconstructie met Bulgaarse uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
06 september 2017

Een Nederlandse onderneming die personeel bemiddelt heeft in Bulgarije arbeidskrachten geworven en in dienst genomen. Vanaf 2009 werkte een deel van de Bulgaren voor een Bulgaarse vennootschap, die opdrachten uitvoerde via aanneming van werk. De rechtbank is van mening dat sprake is van een schijnconstructie. De Bulgaren bleven feitelijk in dienst van de Nederlandse onderneming.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4881

Lees meer...

Verhuizing in buitenland doorgeven aan Nederlandse autoriteiten

Carlo Douven Geschreven door
05 september 2017

Aanslagen gestuurd naar het oude adres van belanghebbende in Zuid-Afrika zijn op juiste wijze bekend gemaakt. Belanghebbende had de verhuizing binnen Zuid-Afrika moeten doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1727

Lees meer...

België handelt Nederlandse inkomensverklaring sneller af

Carlo Douven Geschreven door
04 september 2017

De Belgische belastingkantoren kunnen de inkomensverklaring 2016 voor (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen ondertekenen vanaf 1 augustus 2017. Dat is een versnelling t.o.v. de inkomensverklaring 2015. Toen kon de ondertekening vanaf 1 november 2016.

Bron: grensinfo.nl, 25 augustus 2017

Lees meer...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
01 september 2017

In het wetsvoorstel wordt verduidelijkt wat onder ‘gewoonlijk werkland’ moet worden verstaan voor de WagwEU. De verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon moet meer gegevens gaan verstrekken in het kader van de WagwEU. De inspectie SZW gaat vermoedens van niet naleving van de CAO doorgeven aan de sociale parnters. Ook wordt geregeld dat uitzendbureaus voor de geslaagde bemiddeling al de identiteit van de werkzoekende kunnen vaststellen.

Bron: Minister van SZW, Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018, 30 augustus 2017 

Lees meer...

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Carlo Douven Geschreven door
31 augustus 2017

De pensioenuitvoerder krijgt het recht op een automatische waardeoverdracht voor een klein pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.Hele kleine pensioenen zullen bij uitdiensttreding gaan vervallen. Dit gaat niet gelden als een pensioengerechtigde vertrekt naar een andere lidstaat en de pensioenuitvoerder tijdig geïnformeerd heeft over dit vertrek. De tot pensioenverevening gerechtigde echtgenoot moet instemmen als het pensioenkapitaal naar het buitenland wordt overgedragen.Het Nederlandse afkoopverbod blijft gelden voor meer internationale waardeoverdrachten.

Bron: Voorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen, 30 augustus 2017 

Lees meer...

België gaat AOW weer belasten

Carlo Douven Geschreven door
30 augustus 2017

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 5 mei 2017 over de belastingheffing van de Nederlandse AOW voor inwoners van België wordt gerepareerd. Het arrest beperkte de Belgische heffingsmogelijkheden over de AOW aanzienlijk. De Nederlandse AOW-pensioenen zijn na invoering van het wetsvoorstel weer volledig belast in België.

Bron: Persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 20 juli 2017

Lees meer...

Kleine ondernemersregeling OB niet van toepassing bij verhuur vakantiehuis

Carlo Douven Geschreven door
29 augustus 2017

Twee inwoners van Duitsland verhuren een in Nederland gelegen vakantiehuis via een verhuurkantoor. Zij zijn ondernemer voor de omzetbelasting. De vakantiewoning is geen vaste inrichting en de twee eigenaren verrichten zelf geen activiteit welke als zelfstandige verrichting van de verhuur (hoofddienst) kwalificeert. Er bestaat dan geen recht op de kleine ondernemersregeling (art. 25 Wet OB).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3230

Lees meer...

Tijdelijk in EU verblijvende medewerker ijsshow in Nederland verzekerd?

Carlo Douven Geschreven door
28 augustus 2017

Een inwoner van Rusland werkt mee aan ijsshows van een in Nederland gevestigde werkgever. Betrokkene verblijft en werkt legaal op Nederlands grondgebied, maar in overwegende mate ook in andere lidstaten voor deze werkgever.  De RvS vraagt het Hof van Justitie of artikel 1 van Vo 1231/2010 aldus moet worden uitgelegd dat werknemers met de nationaliteit van een derde land, die buiten de Unie wonen, maar tijdelijk in verschillende lidstaten werken in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever, zich kunnen beroepen op (titel II van) Vo 883/2004 en Vo 987/2009 en dus verzekerd zijn in Nederland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2914

Lees meer...

E101-verklaring is niet bindend voor rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
25 augustus 2017

 

Een inwoner van Nederland is op basis van het rijnvarendenverdrag sociaal verzekerd in Nederland, omdat een Nederlands bedrijf eigenaar is van het schip waarop hij vaart. Luxemburg heeft een E101-verklaring afgegeven. Omdat de Luxemburgse E101-verklaring niet is afgegeven op basis van het Rijnvarendenverdrag is de E101-verklaring niet bindend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6785

 

Lees meer...

Procedure aanvraag COC door VS verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
24 augustus 2017

De Verenigde Staten hebben de procedure voor de aanvraag van het ‘certificate of coverage’ (COC) voor de sociale zekerheid voor detacheringen naar het buitenland verbeterd. O.a. kunnen nu online COC’s aangevraagd worden voor artiesten en zelfstandigen. Ook kunnen makkelijker duplicaten aangevraagd worden en correcties aangebracht worden.

Bron: KPMG, 21 augustus 2017

Lees meer...

Visum of werkvergunning bij werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
23 augustus 2017

Als iemand in het buitenland gaat werken is vaak een visum of werkvergunning nodig. Op de site nederlandwereldwijd.nl is per land informatie te vinden over de eisen met betrekking tot een visum of werkvergunning. Op de site is ook meer informatie te vinden over reizen, werken en zakendoen in het buitenland.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Lees meer...

Privileges NAVO gecodificeerd

Carlo Douven Geschreven door
22 augustus 2017

De staatssecretaris heeft de uitwerking van bestaande verdragen, die gelden voor (personeelsleden van) buitenlandse NAVO-strijdkrachten die in Nederland zijn gestationeerd, gecodificeerd. De codificatie bevordert de rechtszekerheid en geeft een beter overzicht van de geldende afspraken.

Bron: Staatscourant 2017-47567

Lees meer...

Buitenlands uitzendbureau is hoge sectorpremie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
21 augustus 2017

De bepaling in de uitzendovereenkomst van buitenlandse werknemers in de aspergeteelt om één jaar in dienst te treden heeft geen reële betekenis. Het uitzendbureau moet de hoge sectorpremie afdragen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4663

Lees meer...

Minder dan 183 dagen in verdragslanden gewerkt, Nederland heeft heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
18 augustus 2017

 

Belanghebbende heeft in 2010 en 2011 in diverse verdragslanden gewerkt, maar nergens meer dan 183 dagen. Het loon is dan belast in de woonstaat Nederland. Niet aannemelijk is gemaakt dat het loon wordt betaald door of namens een werkgever in de werkstaat of dat sprake is van een vaste inrichting in de werkstaat.

Bron: Hoge Raad, 11 augustus 2017, ECLI:NL:HR:2017:1621

 

Lees meer...

Gerechtshof acht zich gebonden aan detacheringsverklaring SVB

Carlo Douven Geschreven door
17 augustus 2017

Het Gerechtshof oordeelt niet bevoegd te zijn om de geldigheid van de door de SVB afgegeven detacheringsverklaring na te gaan wat betreft de staving van de feiten op grond waarvan het genoemde standpunt is ingenomen. Belanghebbende is ingevolge de detacheringsverklaring in Nederland premieplichtig.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 juni 2017, ECLI:GHSHE:2017:2766

Lees meer...

Heffingsrecht afwaarderingsverlies ROW komt België toe

Carlo Douven Geschreven door
16 augustus 2017

In België wonende DGA leidt in 2011 verlies uit resultaat overige werkzaamheden in verband met een afwaardering lening en rentevordering. Het verlies kan niet ten laste van het Nederlands inkomen komen, omdat de lening na de emigratie in 2006 is ontstaan en dus niet in het conserverend inkomen van het jaar van emigratie was begrepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4805.

Lees meer...

Belgische fiscaliteit: Verrekening rente bouwdepot en hypotheekrente mag

Carlo Douven Geschreven door
15 augustus 2017

 

Ook voor de Belgische fiscale regelgeving kan de ontvangen rente op een bouwdepot worden verrekend met de betaalde hypotheekrente. De ontvangen rente op het bouwdepot is dan niet afzonderlijk belastbaar.

Bron: Hof van beroep Antwerpen, 6 juni 2017, 2015/AR/1915

 

Lees meer...

Visum of werkvergunning bij werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
14 augustus 2017

Als iemand in het buitenland gaat werken is vaak een visum of werkvergunning nodig. Op de site nederlandwereldwijd.nl is per land informatie te vinden over de eisen met betrekking tot een visum of werkvergunning. Op de site is ook meer informatie te vinden over reizen, werken en zakendoen in het buitenland.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Lees meer...

A-G – Art. 11, lid 3, VO 883/2004 sluit systeem, arresten Aldewereld en Kik zijn achterhaald

Carlo Douven Geschreven door
11 augustus 2017

A-G Wattel is van mening dat art. 11, derde lid, VO 883/2004 beoogt een sluitend systeem te creëren voor de toepassing van VO 883/2002. De Let die werkt voor een Nederlandse werkgever, in Letland woont en vaart onder de vlag van de Behama’s buiten de EU, is verzekerd in zijn woonland.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 2 augustus 2017, ECLI:NL:PHR:2017:723

Lees meer...

Woonlandfactor kinderbijslag ook van toepassing voor uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
10 augustus 2017

Op de kinderbijslag is terecht de woonlandfactor toegepast omdat de kinderen niet in Nederland wonen, maar in Mali. De wetgever heeft er bewust voor gekozen geen uitzondering op het woonlandbeginsel te maken voor uitgezonden ambtenaren en hun gezinsleden.

Centrale Raad van Beroep, 4 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2697

Lees meer...

Belgisch rustpensioen hoort tot Nederlands wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
09 augustus 2017

Het Belgische rustpensioen is bij een inwoner van Nederland onderdeel van het belastbaar inkomen en het premie-inkomen. Het pensioen is volledig belast bij de rechthebbende en niet deels aan zijn echtgenote toe te rekenen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6114

Lees meer...

Inspecteur legt conserverende aanslag in verkeerde jaar op

Carlo Douven Geschreven door
07 augustus 2017

Belanghebbende woonde, gezien de feiten en omstandigheden, in 2010 al enige jaren in Thailand. De over het jaar 2010 opgelegde conserverende aanslag is daarmee niet opgelegd in verband met het ophouden binnenlandse belastingplichtige zijn en moet worden vernietigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3697

Lees meer...

Grensarbeidersbrochures 2017 van de Benelux verkrijgbaar

Carlo Douven Geschreven door
04 augustus 2017

De Benelux heeft de grensarbeidersbrochures 2017 gepubliceerd. De volgende brochures zijn te bestellen of down te loaden: Belgische grensarbeiders in Nederland, Nederlandse grensarbeiders in België, Belgische grensarbeiders in België en Luxemburgse grensarbeiders in België.

Bron: Benelux, 25 juli 2017

Lees meer...

Europese Commissie wil arbeidsvoorwaarden zeevarenden verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
03 augustus 2017

De Europese Commissie stelt voor een overeenkomst tussen sociale partners om de arbeidsvoorwaarden van zeevarenden aan boord van schepen onder EU-vlag te verbeteren, in het EU-recht te verankeren. Het voorstel zal zeevarenden in de toekomst beter beschermen tegen achterlating in buitenlandse havens en zal hun rechten op compensatie versterken bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico.

Bron: Europese Commissie, 27 juli 2017

 

Lees meer...

WUV- en WUBO-uitkeringen voor inwoners België worden vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
02 augustus 2017

De uitkeringen ingevolge de Nederlandse Wet uitkering vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet uitkeringen burger-slachtoffers 1940-1945 (WUBO) aan inwoners van België, worden voor de toepassing van de Belgische wetgeving zeer waarschijnlijk vrijgesteld. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.

Bron: Verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers, 8 juni 2017

 

Lees meer...

Raad van State ontleedt: inlening of dienstverrrichting?

Carlo Douven Geschreven door
01 augustus 2017

 

De Raad van State gaat in een uitspraak uitgebreid in op de vraag of de Roemeense werknemers in 2013 onder toezicht en leiding van een Nederlandse onderneming, werkzaam zijn geweest. De feiten en omstandigheden wegend, vindt de Raad van State dat sprake is van dienstverrichting en niet van inlening van arbeidskrachten. Een tewerkstellingsvergunning was dus niet vereist.

Bron: Raad van State, 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1818 en 1819

 

Lees meer...

Handleiding zorgplicht werkgevers bij internationaal werken

Carlo Douven Geschreven door
31 juli 2017

Een werkgever heeft een zorgplicht jegens werknemers. Dat is ook het geval als werknemers in het buitenland werken. Om op ongelukken, calamiteiten voorbereid te zijn vraagt dat voor om een (internationaal) risicobeheersingsprogramma. De gratis handleiding kunt u nu downloaden.

Bron: AWVN, 27 juli 2017

Lees meer...

Uit Duitsland geïmporteerde auto geldt als nieuw

Carlo Douven Geschreven door
28 juli 2017

Een auto die in 2015 is gefabriceerd en in 2016 in Duitsland nieuw is gekocht en waarmee ruim 3000 kilometer is gereden en schade heeft, is voor de registratie in het Nederlandse kentekenregister voor de BPM aan te merken als een nieuwe auto waarop het tarief van 2016 van toepassing is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1940

Lees meer...

Gemeente mag rechten heffen bij afgifte ID-kaart

Carlo Douven Geschreven door
27 juli 2017

Het bedrag dat gemeente Maasgouw aan rechten heeft geheven van € 53,05 ter zake van de aanvraag tot afgifte van een Nederlandse identiteitskaart is toegestaan. De wetgever heeft niet de eis gesteld dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanvraag van het reisdocument rechtstreeks en in overheersende mate verband houden met dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2216

Lees meer...

Prevalerend recht maakt dat gezinsleden niet voor zorg verzekerd zijn

Carlo Douven Geschreven door
26 juli 2017

In Nederland wonend gezin van in Zwitserland verzekerde werknemer is niet verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Ze hebben een prevalerend recht in Zwitserland. Dat inschrijving bij CZ met een Zwitsers E-106-formulier achterwege is gebleven, maakt dat niet anders.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 23 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2413 

Lees meer...

Engelse director is aansprakelijk voor OB en LH-schuld

Carlo Douven Geschreven door
25 juli 2017

De ‘director’ van een Engelse Limited is persoonlijk aansprakelijk voor de OB en LH-schulden van een Nederlandse CV. De Engelse Limited was de beherend vennoot en dus formeel bestuurder van de Nederlandse CV. Belanghebbende had het toezicht op de gedane aangiften en was verantwoordelijk voor de betaling.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2268

Lees meer...

Engelstalige informatie over de zorg in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
24 juli 2017

Zorgverzekeringslijn.nl geeft informatie in het Engels over het Nederlandse zorgstelsel voor werknemers en studerenden die in Nederland komen wonen. 

Bron: zorgverzekeringslijn

Lees meer...

Moment sluiten arbeidsovereenkomst relevant voor recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
21 juli 2017

Een werknemer woont binnen 150 km van de Nederlandse grens. Vanaf 1 januari 2012 bestaat dan geen recht meer op de 30%-regeling. De werknemer is in januari 2012 in dienst getreden, terwijl de arbeidsovereenkomst in december 2011 is gesloten. Volgens de rechtbank bestaat dan recht op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2017:7089

Lees meer...

Brexit onderhandeling eerste standpunten zijn bekend.

Carlo Douven Geschreven door
20 juli 2017

Het zal niemand ontgaan zijn, de Brexit onderhandelingen zijn gestart. Enkele standpunten zijn al bekend gemaakt. De EU heeft een position paper over de situatie van EU-burgers gemaakt en de Britten het aanbod voor de verblijfsrechten van EU-burgers na de Brexit.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 30 juni 2017 

Lees meer...

Sociale zekerheidsverdrag met China werkt per 1 september 2017

Carlo Douven Geschreven door
19 juli 2017

Het sociale zekerheidsverdrag met China treedt per 1 september 2017 in werking. Dit vraagt aandacht, omdat het verdrag niet ziet op alle sociale zekerheidsonderdelen. Bij 'lees meer' vindt u het volledige verdrag, het memorandum van overeenstemming en de aankondiging in het tractatenblad.

Bron: Tractatenblad 2017, 93

Lees meer...

Wachttijd Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlengd

Carlo Douven Geschreven door
18 juli 2017

De wachttijd voor een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering is vanaf 1 mei 2017 verlengd van 6 naar 12 maanden. Dit kan gevolgen hebben voor grensarbeiders of migranten, die een Belgisch arbeidsverleden hebben van korter dan 12 maanden.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, svb.nl, 29 mei 2017 

Lees meer...

Belgische kinderbijslag verschilt sinds juli 2017 per regio

Carlo Douven Geschreven door
17 juli 2017

Het Belgische federaal agentschap voor de kinderbijslag laat weten dat sinds 30 juni 2017 (publieke sector) of 8 juli 2017 (werknemers en zelfstandigen), de kinderbijslag-bedragen gewijzigd zijn. De hoogte van de kinderbijslag kan per regio anders zijn.

Bron: Famifed, 1 juni 2017 

Lees meer...

Physical-presence-test geldt ook voor grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
15 juli 2017

Voor de toepassing van de 183-dagen-regeling zijn niet alleen de werkdagen bepalend, maar alle dagen van verblijf in het werkland, die enig verband houden met de werkzaamheden. Het commentaar bij art. 15 van het OESO-modelverdrag is daarbij leidend.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1326

Lees meer...

Conserverende aanslag pensioen en lijfrente is (deels) ongeldig

Carlo Douven Geschreven door
14 juli 2017

Een conserverende aanslag ter zake van pensioen is in strijd met het belastingverdrag voor zover de pensioenopbouw heeft plaatsgevonden voor 16 juli 2009. Voor lijfrenten geldt hetzelfde voor zover de premies zijn betaald na 31 december 2000 en voor 16 juli 2009.

Bron: Hoge Raad, 14 juli 2017, ECLI:NLHR:2017:1324

Lees meer...

Wiebes geeft update FATCA

Carlo Douven Geschreven door
13 juli 2017

De Amerikaanse FATCA-regelgeving heeft geleid tot de nodige onrust bij Amerikanen woonachtig in Nederland. Staatssecretaris Wiebes geeft de Kamer een update over o.a. over de plannen van Trump, de heffing over Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen, problemen met de Amerikaanse aangifte en de aanvraag van een Identificatie nummer.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2017, 2017-0000129957

Lees meer...

Checklist voor zelfinspectie eerlijk werken

Carlo Douven Geschreven door
12 juli 2017

De inspectie SZW heeft een speelse website geïntroduceerd met handige checklists voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten op de loonlijst hebben staan. Ingegaan wordt op diverse aandachtspunten (identificatie, werkvergunning etc.) bij diverse doelgroepen (werknemers, zzp-ers, stagiairs, kennismigranten etc.)

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Lees meer...

SNA-certificering (buitenlandse) uitzendbureau’s is verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
11 juli 2017

Er zijn belangrijke stappen gezet om de kwaliteit en de reikwijdte van het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid voor (buitenlandse) arbeidsbureau's te verbeteren. Zo zijn onder meer 9 cao-elementen aan de norm toegevoegd en is de onafhankelijkheid en kwaliteit van de inspectie-instellingen verbeterd.

Bron: Ministerie van SZW, 26 juni 2017, 2017-0000100336

Lees meer...

Interne documenten belastingverdrag Duitsland – Nederland openbaar

Carlo Douven Geschreven door
10 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een verzoek gebaseerd op de Wet openbaarheid bestuur een aantal interne documenten openbaar gemaakt betreffende de belastingverdragen tussen Nederland en Duitsland uit 1959 en 2012. De openbaar gemaakte stukken gaan onder meer over pensioen, sociale zekerheid en grensarbeid

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 30 juni 2017, 2017-0000110846

Lees meer...

A-G - Toepassen 150km-grens bij lopende 30%-regeling mag

Carlo Douven Geschreven door
07 juli 2017

Regels van een op 31 december 2011 nog lopende 30%-regeling mag worden gewijzigd door de wetgever. Bij de tussentijdse toets na 5 jaar mag de inspecteur toetsen aan de 150km-grens. De voor 1 januari 2012 afgegeven beschikking met een looptijd van 10 jaar, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, ECLI:NL:PHR:2017:565

Lees meer...

Ministerraad wil minimumloon ook bij opdrachtovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
06 juli 2017

Ook als geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst tot opdracht (aanneem-, uitgeef- of vervoersovereenkomst) is vanaf 1 januari 2018 het wettelijke minimumloon van toepassing voor de werknemers die de opdracht uitvoeren, aldus een voorstel van de ministerraad.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30 juni 2017

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2017

Carlo Douven Geschreven door
05 juli 2017

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen. Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In een overzicht zijn de belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 juli 2017

 

Lees meer...

Optievoordeel is wel in Nederland belast, maar geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04 juli 2017

A-G Niessen is van mening dat een optievoordeel genoten na vertrek uit Nederland is belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. De 30%-regeling is dan niet van toepassing.

Bron: Conclusie Advocaat-Generaal Niessen, 13 juni 2017

Lees meer...

Fraude met reiskostenvergoeding bij Oost-Europese uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
03 juli 2017

Minister Asscher heeft vragen beantwoord over fraude met reiskostenvergoedingen. Sinds de Wet aanpak schijnconstructies moeten reiskostenvergoedingen gespecificeerd op de loonstrook staan. De werknemer kan dan zien of de Wet Minimumloon wordt ontdoken. Het is niet verplicht loonstrook in een andere taal dan het Nederlands te verstrekken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 29 juni 2017

Lees meer...

Europese Commissie lanceert Europese pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
30 juni 2017

De Europese commissie wil een pan-Europees persoonlijk pensioen introduceren. Dit plan moet binnen de hele EU aangeboden worden, zonder grensoverschrijdende belemmeringen zoals nu bij verzekeringen het geval is en onder dezelfde fiscale voorwaarden als nationale regelingen.

Bron: Europese commissie, 29 juni 2017

Lees meer...

Het handboek Duitse Einkommensteuer is online

Carlo Douven Geschreven door
29 juni 2017

Het Bundesministerium der Finanzen heeft het Einkommensteuer handboek online gezet. In het handboek staan Duitse wetten, richtlijnen, beleid (BMF-schreiben), bronnen en informatie.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 29 juni 2017

Lees meer...

Uitzendregeling eigen woning is niet van toepassing als partner in woning blijft

Carlo Douven Geschreven door
28 juni 2017

A, een uitgezonden werknemer, heeft een samenlevingsovereenkomst gesloten met B. Ze zijn geen fiscale partners. B vergezelt A niet bij een langdurige uitzending. Ze voeren daardoor geen gezamenlijke huishouding meer. Daarmee is B voor de uitzendregeling eigen woning een derde. De woning is belast in box 3.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3209 

 

Lees meer...

Emigrant kan gedeeltelijke WW niet meenemen

Carlo Douven Geschreven door
27 juni 2017

Het UWV mag een WW-uitkering stopzetten als een gedeeltelijk werkloze emigreert. De VO 883/2004 kent een expliciete beperking als iemand niet volledige werkloos is. Ook het woonplaatsvereiste is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2259 

Lees meer...

EC stelt meldingsplicht voor grensoverschrijdende belastingbesparende constructies voor

Carlo Douven Geschreven door
26 juni 2017

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om tussenpersonen een verplichting op te leggen om potentieel agressieve belastingstructuren met een grensoverschrijdend element door te geven aan de Belastingdienst in het land waar de tussenpersoon is gevestigd. Is de tussenpersoon niet in de EU gevestigd, dan moet de belastingplichtige de verplichting nakomen. Vervolgens informeren de Belastingdiensten de andere betrokken landen via een centrale database.

Bron: Europese Commissie, 21 juni 2017, COM(2017)335 final

Lees meer...

Duitsland moet op grond van een verdrag vrijgesteld loon hetzelfde berekenen

Carlo Douven Geschreven door
23 juni 2017

De bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers zijn ook van toepassing op ambtenaren. De Duitse regeling die voorkomt dat Franse premies voor aanvullende pensioen- en ziektekostenverzekeringen niet aftrekbaar zijn, omdat het loon op grond van een belastingverdrag vrijgesteld is, is in strijd met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, zaak Bechtel, 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:488

Lees meer...

Duitse rentenverschicherung is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
22 juni 2017

Een in Nederland wonende gepensioneerde is in Nederland sociaal verzekerd, ook voor de AWBZ. Hij moet dan de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet betalen over zijn bijdrage-inkomen. De uitkering van de Duitse Rentenversicherung is onderdeel van het bijdrage-inkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4777

Lees meer...

Experiment meertalige kinderopvang

Carlo Douven Geschreven door
21 juni 2017

Voor expats met kinderen is meertalige kinderopvang van belang bij de afweging om in Nederland te komen werken. Meertalige kinderopvang is mogelijk gemaakt. Vanaf 1 juli 2017 kunnen organisaties die maximaal 50% van de kinderopvang (dagopvang en peuterspeelzaal) in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden zich aanmelden voor het experiment meertalig kinderopvang.

Bron: Rijksoverheid.nl, 20 juni 2017

Lees meer...

Overzichtspagina Personeel en Loon

Carlo Douven Geschreven door
20 juni 2017

De Belastingdienst heeft een nieuwe overzichtspagina Personeel en Loon gepubliceerd. Ook diverse internationale onderwerpen kunnen via deze overzichtspagina snel gevonden worden, zoals het handboek loonheffingen en de 30%-regeling. Ook is er een ‘bibliotheek’.

Bron: Belastingdienst

Lees meer...

A-G: Wel treaty override bij conserverende aanslag pensioenen, niet bij lijfrenten

Carlo Douven Geschreven door
19 juni 2017

A-G Niessen is van mening dat een conserverende aanslag ter zake van pensioen tegen het bedrag van de eerder afgetrokken premies in strijd is met het belastingverdrag met Frankrijk, omdat loon uit vroegere dienstbetrekking belast wordt. Bij een conserverende aanslag ter zake van lijfrenten is er geen strijd met het belastingverdrag, omdat geen inkomen wordt belast.

Bron: Conclusie Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Niessen, 8 juni 2017,ECLI:NL:PHR:2017:417.

Lees meer...

Taskforce wil Internationaal Onderwijs verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
16 juni 2017

De Taskforce Internationaal Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten binnen het internationaal onderwijs en het belang van internationaal onderwijs voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland. Staatssecretaris Dekker zet bepaalde acties in werking, maar laat ook beslissingen over aan het nieuwe Kabinet.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 13 juni 2017, 1200138

Lees meer...

Wijziging sociale zekerheidsverdrag met Marokko in Staatsblad

Carlo Douven Geschreven door
15 juni 2017

De afspraken om het sociale zekerheidsverdrag met Marokko te wijzigen bestaan al sinds 2015. Een deel van de afspraken is van toepassing sinds 1 oktober 2016. Andere onderdelen (beëindiging werelddekking zorgkosten, stopzetting export kinderbijslag) gaan per 1 januari 2021 in. Er zijn overgangsregeling opgenomen voor bestaande situaties.

Bron: Staatsblad, 24 mei 2017, Stb. 2017-209

Lees meer...

30%-regeling van belang voor vestigingsklimaat

Carlo Douven Geschreven door
14 juni 2017

Het fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit heeft op verzoek van de Netherlands Foreign Investment Agency een onderzoek gedaan naar de 30%-regeling, parallel aan de formele evaluatie van het Kabinet. Het onderzoek benadrukt het belang van de 30%-regeling voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Bron: Fiscaal Economisch Instituut Erasmus Universiteit, 13 juni 2017

 

Lees meer...

Nieuwe kabinet beslist over toekomst 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
14 juni 2017

Het rapport ‘Evaluatie 30%-regeling’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoeksbureau Decisio stelt drie aanpassingen voor: verkorting looptijd naar 5 of 6 jaar, vergroten 150km-grens en verlaging forfait bij inkomens groter dan 100.000 euro. Het huidige kabinet heeft besloten de besluitvorming door te schuiven naar het volgende kabinet.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 13 juni 2017, kenmerk 2017-0000109434

Lees meer...

Inwoners Oekraïne hebben geen visum meer nodig

Carlo Douven Geschreven door
13 juni 2017

Inwoners van de Oekraïe hebben sinds 11 juni 2017 geen visum meer nodig voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen in Nederland en het Schengen gebied. Ze moeten wel in het bezit zijn van een biometrisch paspoort.

Bron: IND, 12 juni 2017

Lees meer...

Feiten omtrent woonplaats beslissen procedure

Carlo Douven Geschreven door
13 juni 2017

Belanghebbende woont niet in het Verenigd Koninkrijk, maar in Nederland blijkens het uitgebreide feitenonderzoek. Hij is daarmee binnenlands belastingplichtige en wordt voor zijn wereldinkomen in de Nederlandse belastingheffing betrokken.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4084

Lees meer...

Belgische belastingvrijstelling geldt ook voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
12 juni 2017

 

De Belgische belastingvrijstelling voor spaardeposito’s geldt zonder onderscheid voor vergoedingen van spaarrekeningen geopend in België of een andere EER-lidstaat. Echter voor spaardeposito’s in andere lidstaten kan men feitelijk niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Geen ander land kent een systeem, zoals in België, waarbij de vergoeding van de spaarrekeningen bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Bron: Europese Hof van Justitie, 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:429

Lees meer...

Wijzigingen Duitse Rente

Carlo Douven Geschreven door
11 juni 2017

Als iemand een Duitse Rente ontvangt en omstandigheden wijzigen of de rechthebbende overlijdt, moet de wijziging doorgegeven worden aan de Deutsche Post AG. 

Met ingang van 1 juli 2017 treedt in Duitsland de Flexirente-wetgeving in werking. Deze regeling maakt werken naast een vervroegde Duitse Rente aantrekkelijker.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Duitse Zaken SVB, juni 2017

Lees meer...

Niet sociaal verzekerd in Nederland, dan geen recht op premiedeel heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
09 juni 2017

Een medewerkster van Europol, die in Nederland woont, is vanwege haar werkzaamheden bij deze internationale organisatie niet in Nederland sociaal verzekerd. Zij heeft dan geen recht op de premiedelen van de heffingskorting. Niet in geschil was, dat ze wel op de belastingdelen van de heffingskorting recht heeft.

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2607.

Lees meer...

Ook opdrachtgever moet identiteit vreemdeling vaststellen

Carlo Douven Geschreven door
08 juni 2017

Minister Asscher heeft Kamervragen beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen. In veel gevallen heeft de opdrachtgever de verplichting de identiteit van vreemdelingen vast te stellen aan de hand van originele identiteitsdocumenten. Het begrip opdrachtgever is een heel ruim begrip en omvat ook particulieren. Het boetebeleid is niet mals, maar is terughoudend bij particulieren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 6 juni 2017, nr. 2017-0000087743

Lees meer...

AG vindt dat fysieke aanwezigheid beslissend is bij dagen tellen

Carlo Douven Geschreven door
07 juni 2017

Advocaat-Generaal Niessen adviseert de Hoge Raad niet de visie van het Gerechtshof en de rechtbank te volgen. Als iemand in Nederland fysiek aanwezig is tellen ook voor een grensarbeider in beginsel alle dagen inclusief die vanwege privé-verblijf mee, om te bepalen of aan het 183-dagen-criterium van het arbeidsartikel in het belastingverdrag is voldaan. De AG is verder van mening dat de fictief loon-regeling ook van toepassing is als sprake is van een DGA bij een Belgische BvbA.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 11 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:374

Lees meer...

Nederlandse nationaliteit kan niet altijd samen met een andere nationaliteit

Carlo Douven Geschreven door
06 juni 2017

Als iemand die de Nederlandse nationaliteit heeft een tweede of volgende nationaliteit wil aannemen of al heeft, dan bestaat het risico dat de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren gaat. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hierover een informatiebrochure gemaakt.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2 juni 2017

Lees meer...

Sociale zekerheidsverdrag met China treedt per 1 september 2017 in werking

Carlo Douven Geschreven door
05 juni 2017

De AWVN meldt op haar website dat het tussen Nederland en China gesloten sociale zekerheidsverdrag op 1 september 2017 in werking zal treden. De SVB gaat binnenkort met de voorlichting beginnen.

Bron: AWVN, 31 mei 2017

Lees meer...

Zorg in de grensstreek wijzigt, door einde IZOM-akkoord

Carlo Douven Geschreven door
04 juni 2017

Op 1 juli 2017 komt een einde aan het ‘integrale zorg op maat’-akkoord voor sociaal verzekerden in de Euregio Maas-Rijn. Deze regeling geeft direct toegang tot zorgaanbieders in de buurlanden België, Duitsland of Nederland. Voor zorg in een ander EU-land gaan dan de ‘gewone’ Europese regels gelden voor ‘geplande zorg’ via het document E112 of S2.

Bron: SVB, 1 juni 2017

Lees meer...

Afgifte inkomensverklaring stuit in 14 landen op problemen

Carlo Douven Geschreven door
02 juni 2017

Naar aanleiding van de 19e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst wordt de kamer geïnformeerd over onder meer klachten bij het terugvorderen van in het buitenland betaalde bronbelasting, de inkeerregeling, de invordering van toeslagschulden in het buitenland en buitenlandse gekentekende auto’s. De afgifte van inkomensverklaring, van belang voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, stuit op problemen in 14 landen.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 2 juni 2017, kenmerk 2017-0000109201

Lees meer...

Asscher beantwoordt vragen over misstanden bij Damen Shiprepair

Carlo Douven Geschreven door
01 juni 2017

Damen shiprepair zou volgens Kamervragen vaste werknemers vervangen voor flexwerkers en buitenlandse werknemers slecht huisvesten. Minister Asscher, legt de Kamer uit dat voor huisvesting van buitenlandse werknemers kwalitatieve voorwaarden gelden. Ook beschrijft Asscher het programma aanpak schijnconstructies dat in 2013 is gestart.

Bron: Ministerie van SZW, 1 juni 2017, nr. 2017-0000088142

Lees meer...

Naheffingsaanslag BPM voor geïmporteerde auto is geen discriminatie

Carlo Douven Geschreven door
31 mei 2017

Het opleggen van de naheffingsaanslag BPM aan de koper van een geïmporteerde auto is geen discriminatie in de zin van het Verdrag van de werking van de EU.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1416

Lees meer...

Europese detacheringsrichtlijn gaat werknemers meer recht geven

Carlo Douven Geschreven door
30 mei 2017

De Europese detacheringsrichtlijn gaat werknemers meer rechten geven. Alle looncomponenten, inclusief regels voor collectieve huisvesting, maar exclusief Ontslagrecht en pensioenen, gaan onder de harde kern van arbeidsvoorwaarden vallen die toegepast moeten worden bij buitenlandse werknemers. Uitzendkrachten moeten hetzelfde behandeld worden als werknemers van de inlener. Dat geldt ook voor werknemers van onderaannemers. Detachering wordt beperkt tot 24 maanden.

Bron: Brief Ministerie van SZW, 29 mei 2017, nr. 2017/0000089448

Lees meer...

Besluit fiscaal bestuursrecht is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
29 mei 2017

Er is een nieuwe versie van het besluit fiscaal bestuursrecht uitgekomen. In het besluit wordt onder (veel) meer toegelicht wanneer de de Belastingdienst aanslagen (niet) ambtshalve vermindert ten gevolge van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie of als sprake is van dubbele belastingheffing.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2017, Stcrt. 23 mei 2017, nr. 28270

Lees meer...

EU wil arbitragecommissie tegen dubbele belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
25 mei 2017

De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een richtlijn die het mogelijk maakt om bij een conflict over dubbele belastingheffing een arbitragecommissie in te schakelen. Deze commissie kan ingeschakeld worden als niet binnen twee jaar de dubbele heffing is opgelost.

Bron: Raad van de Europese Unie, 23 mei 2017 

Lees meer...

België kan AOW alleen belasten voor zover er arbeid is geweest

Carlo Douven Geschreven door
24 mei 2017

 

België kan de AOW-uitkeringen alleen belasten voor zover deze zijn opgebouwd tijdens een beroepswerkzaamheid in Nederland en zodoende aan de financiering van de AOW heeft bijgedragen. Ook AOW opgebouwd met vrijwillige premiebetalingen dient buiten beschouwing te blijven.

Bron: Hof van Cassatie, 5 mei 2017, F.15.0119.N

 

Lees meer...

Is eis halen inburgeringsexamen toegestaan volgens de gezinsherenigingsrichtlijn?

Carlo Douven Geschreven door
24 mei 2017

Mag Nederland van vreemdelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor verblijf als familie- of gezinslid eisen dat ze het inburgeringsexamen halen? Deze vraag legt de Raad van State in het kader van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn voor aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: Raad van State, 10 mei 2017, nr. 201600860/1/V2 en 201604637/1/V2

 

Lees meer...

BPM ook verschuldigd bij tijdelijke huur buitenlandse auto

Carlo Douven Geschreven door
23 mei 2017

 

Ook in een geval van een tijdelijke huurovereenkomst is de heffing van BPM toegestaan. Voorwaarde is dat bij de berekening van de BPM rekening wordt gehouden met de duur van de huurovereenkomst.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1074

Lees meer...

Nederland op plaats 4 opstarten procedures EU Hof van Justitie

Carlo Douven Geschreven door
22 mei 2017

Het jaarverslag van het Europese Hof van Justitie is uitgekomen. Het verslag bevat een compact overzicht over 2016 van de belangrijkste werkzaamheden en beslissingen. De meeste procedures  worden vanuit Duitsland opgestart. Nederland staat op 4.

Bron: Europese Hof van justitie, 18 mei 2017

Lees meer...

HR: Omdat de ontslagvergoeding niet is doorbelast, zijn stamrechttermijnen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
19 mei 2017

Stamrechtuitkeringen ontvangen ter zake van een ontslagvergoeding na een internationale carrière, vallen binnen het bereik van belastingverdragen. Nu de ontslagvergoeding van de Nederlandse werkgever niet is doorbelast naar de VS, komt het heffingsrecht toe aan Nederland (woonland).

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02648

Lees meer...

HR: Gouden handdruk-stamrecht is voor verdragstoepassing geen lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
19 mei 2017

Een gouden handdruk-stamrecht is voor de toepassing van het belastingverdrag met de VS geen lijfrente tegen een ‘voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde’. Beoordeeld moet worden of de stamrechtermijnen een beloning soortgelijk aan pensioen zijn of dat het artikel voor niet zelfstandige arbeid van toepassing is. Als het arbeidsartikel van belang is, moet beoordeeld worden of de ontslagvergoeding doorbelast is naar de VS.

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02463 

Lees meer...

EUHof geeft kaders voor internationale gegevensuitwisseling

Carlo Douven Geschreven door
18 mei 2017

Als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling wordt gedaan, moet het land waar de informatie van gevraagd wordt, onderzoeken of sprake is van een gerechtvaardigd ‘verwacht belang’ door het vraagland. Als een belastingplichtige weigert om mee te werken aan de gegevensverstrekking, mag hem een geldboete worden opgelegd.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2017, C-682/15

Lees meer...

België heeft geen heffingsrecht over exit bonus CEO

Carlo Douven Geschreven door
17 mei 2017

De exit bonus van een CEO komt ter heffing toe aan Duitsland. De CEO was gedeeltelijk werkzaam voor een Belgische groepsentiteit naast werkzaamheden voor andere groepsentiteiten. De exit bonus zag vooral op werkzaamheden ten behoeve van een andere dan de Belgische groepsentiteit. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, 14 maart 2017, nr. 2017.094

Lees meer...

Toerekening verlofdagen aan buitenlandse arbeid moet naar evenredigheid

Carlo Douven Geschreven door
16 mei 2017

 

Verlofperioden moeten naar evenredigheid worden toegerekend aan het werken in een niet-verdragsland, in casu Angola. Dat betekent dat aan de periode in Angola toerekenbare, verlofdagen ook daadwerkelijk moeten zijn opgebouwd in de periode dat belanghebbende in Angola heeft gewerkt, overeenkomstig de wijze waarop de werkgever die verlofdagen heeft geadministreerd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3895

 

Lees meer...

Duitsland kan kinderbijslag voor inwoners van Nederland niet verlagen.

Carlo Douven Geschreven door
15 mei 2017

In Duitsland is een wetsvoorstel ingediend dat personen die in Duitsland sociaal verzekerd zijn, maar niet in Duitsland wonen een aangepaste, veelal lagere kinderbijslag moeten krijgen. Duitsland wil het woonlandbeginsel gaan toepassen. De Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid, Asscher, gelooft niet dat Duitsland de kinderbijslag voor inwoners van Nederland die in Duitsland werken kan verlagen. Een dergelijk beleid is in strijd met het Europees recht (artikel 67 van Verordening (EG) nr. 883/2004).

Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, 11 mei 2017, kenmerk 2017/00000078106

Lees meer...

Berekeningsmodule Belgische personenbelasting online

Carlo Douven Geschreven door
14 mei 2017

België heeft de berekeningsmodule van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten jaar 2016) online gezet. Daarmee kan op anonieme wijze een raming van de belastingen worden gemaakt. 

Bron: www.belgium.be/nl

Lees meer...

EU-Hof moet beslissen of tijdsevenredigheid premiedeel heffingskorting EU-rechtelijk kan

Carlo Douven Geschreven door
13 mei 2017

Een inwoner van Polen die 6 maanden in Nederland werkt heeft sinds 2013 maar tijdsevenredig recht op het premiedeel van de heffingskorting. De Hoge Raad denkt dat de regeling EU-rechtelijk ‘proof’ is, maar twijfelt (geen ‘acte clair’). De Hoge Raad stelt daarom prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: Hoge Raad, 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:844

Lees meer...

Zaak aftrek Spaanse eigen woning is verwezen naar Hof Den Haag

Carlo Douven Geschreven door
12 mei 2017

 

Het Europese Hof van Justitie heeft in de casus van de Spaanse voetbalmakelaar, die in Nederland hypotheekrenteaftrek claimt, op 9 februari 2017 beslist dat belanghebbende recht heeft op deze aftrek voor evenredig deel voor zover zijn inkomen in Nederland belast is. De Hoge Raad doet na dit arrest de zaak niet zelf af, maar verwijst naar gerechtshof Den Haag. Dit hof gaat nu uitspraak doen met in achtneming van de beslissing van het Europese Hof van Justitie.

Bron: Hoge Raad, 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:848

Lees meer...

Gemeente gaat geen rol spelen bij voorlichting migranten

Carlo Douven Geschreven door
11 mei 2017

De Gemeente gaat geen voorlichtingstaak op zich nemen door migranten te wijzen op de motorrijtuigenbelasting-verplichtingen. Dat is volgens een advies omdat de gemeenten het al veel te druk hebben en geen weet hebben van deze regeling. De Belastingdienst gaat via samenwerkingsverbanden met een aantal gemeenten wel migranten op de MRB-verplichting wijzen.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 mei 2017, 2017-00000091835

Lees meer...

Aansprakelijk gesteld inlener heeft recht op alle stukken naheffingsaanslagen uitlener

Carlo Douven Geschreven door
10 mei 2017

In het kader van een inlenersaansprakelijkheid  is een inlener door de ontvanger aansprakelijk gesteld. De inlener heeft recht op inzake in alle stukken betreffende de niet door de inlener betaalde naheffingsaanslag loonheffingen. Alleen dan kan de aansprakelijk gestelde aangeven welke grieven alsnog moeten worden aangevoerd tegen de naheffingsaanslag om zijn aansprakelijkheid te kunnen beperken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2623

Lees meer...

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij transporten door onderaannemer

Carlo Douven Geschreven door
09 mei 2017

Een Nederlandse transportonderneming is op grond van de charterbepaling in cao niet gehouden om bij een buitenlandse transportonderneming die in onderaanneming internationaal transport uitvoert te bedingen om chauffeurs te betalen conform Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Bron: Gerechshof ’s-Hertogenbosch, 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1873

Lees meer...

Zweden mag gegarandeerd ouderdomspensioen beperken i.v.m. buitenlandse tijdvakken en inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
08 mei 2017

De AG van het Europese Hof van Justitie vindt dat bij de berekening van een gegarandeerd ouderdomspensioen Zweden de hoogte mag beperken tot de tijdvakken van verzekering en/of wonen dat betrokkene sociaal verzekerd was in Zweden. Ook mag met pensioeninkomsten uit een andere lidstaat rekening houden bij de berekening van het recht op een minimumouderdomsuitkering.

Bron: Conclusie AG EU HvJ, 3 mei 2017, C-189/16

Lees meer...

Geen grensarbeider, dus geen recht op Nederlandse WW

Carlo Douven Geschreven door
05 mei 2017

Een inwoner van Duitsland emigreert naar Nederland tijdens zijn ziekte. Hij werkte voor een Duitse GMBH en wordt ontslagen. Er bestaat geen recht op een Nederlandse ww-uitkering, omdat belanghebbende geen grensarbeider was, omdat hij (door zijn ziekte) niet dagelijks heen en weer gereisd heeft.

Bron: Rechtbank Overijssel 6 april 2017 AWB16/2406; 

Lees meer...

Asscher maakt modelteksten sociale zekerheidsverdragen bekend

Carlo Douven Geschreven door
04 mei 2017

 

Minister Asscher heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over het verdragsbeleid inzake sociale zekerheid. Hij presenteert modelteksten voor verdragen ter voorkoming dubbele premieafdracht gedetacheerden en voor de controle van export wettelijke regeling inzake ouderdom. Ook voor recente ontwikkelingen bestaan modelteksten. Omdat een verdrag door onderhandelingen tot stand komen wijken de diverse verdragen vaak van elkaar af.

Bron: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3 mei 2017, nr. 2017-0000037165

 

Lees meer...

Vennootschap Gibraltar niet per definitie gevestigd in woonland bestuurder

Carlo Douven Geschreven door
03 mei 2017

De vestigingsplaats van een lichaam berust bij de werkelijk leiding. De werkelijke leiding berust bij het bestuur. In casu komt dat overeen met de plaats waar het bestuur de leidinggevende taak uitoefent. Niet alleen beslissend is waar de leidinggevende bestuurder woont, maar ook andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen, zoals de plaats van de feitelijke werkzaamheden en de plaatsen van verblijf.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 4 april 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1228

Lees meer...

Wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

Carlo Douven Geschreven door
02 mei 2017

Per 1 juli 2017 komt de regeling internationaal handelsverkeer, die een flexibele procedure bevat om buitenlandse arbeidskrachten in het kader van het internationale handelsverkeer tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het uitoefenen van werkzaamheden die geen verdringing opleveren. Ook wordt onder meer het toegestaan dat kennismigranten, houders van een Europese blauwe kaart, en wetenschappelijk personeel naast hun werkzaamheden in loondienst ook als zelfstandige mogen werken.

Bron: Staatsblad 2017, nr. 134, 4 april 2017 wijziging Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 

Lees meer...

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Carlo Douven Geschreven door
02 mei 2017

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

Lees meer...

Duitsland - Wijze van toerekenen arbeidsinkomsten aan diverse werklanden

Carlo Douven Geschreven door
01 mei 2017

In Duitsland is een BMF-schreiben (besluit) uitgekomen over de fiscale behandeling van inkomsten van werknemers die in het buitenland werken. Het besluit gaat onder meer over de wijze waarop inkomsten moeten worden toegerekend aan de werkzaamheden in de diverse landen voor de verdragstoepassing. In het besluit komen ook aan de orde de bewijslast en de omrekening van vreemde valuta.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 14 maart, 2017, IV C 5 - S 2369/10/10002

Lees meer...

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Carlo Douven Geschreven door
28 april 2017

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

Lees meer...

Buitenlands belastingplichtigen ten onrechte gevraagd aangifte IB 2015 alsnog in te dienen

Carlo Douven Geschreven door
28 april 2017

De Belastingdienst heeft rond 15 april ten onrechte brieven verstuurd. Buitenlands belastingplichtigen is alsnog gevraagd hun aangifte 2015 te doen, terwijl die aangifte al binnen was. De Belastingdienst zet dit volgende week recht door een excuusbrief te sturen.

Bron: Belastingdienst, 21 april 2017

Lees meer...

Roemenen mochten in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
26 april 2017

Voor de tewerkstelling van 33 Roemenen als lasser in Nederland in 2012 was geen tewerkstellingsvergunning vereist. Er was sprake van grensoverschrijdende dienstverrichting. De verplaatsing van de werknemers was ondergeschikt aan de feitelijke dienstverrichting in de vorm van laswerkzaamheden. De laswerkzaamheden stonden onder leiding en toezicht van de Slowaakse opdrachtnemer.

Bron: Raad van State, 26 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1149 

Lees meer...

Sociale zekerheid en werken buiten de EU - prejudiciële vragen gesteld

Carlo Douven Geschreven door
25 april 2017

Een Letse zeevarende werkt voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s. De rechtbank stelt prejudiciele vragen aan de Hoge Raad. Is de Aldewereldleer (verzekerd in Nederland) achterhaald door de Europese Verordening 883/2004 (verzekerd in het woonland)?

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 april 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2454

Lees meer...

Betwiste A1-verklaring van SVB is (nog) bindend

Carlo Douven Geschreven door
24 april 2017

Een inwoner van Nederland werkt aan boord van diverse binnenvaartschepen voor een Cypriotische onderneming. De door de SVB afgegeven, maar betwiste, A1-verklaring bindt de Belastingdienst en merkt belanghebbende terecht aan als verzekerde. De niet ingehouden loonheffing is niet verrekenbaar met de aanslag IB. Belanghebbende heeft met zijn werkgever afgesproken dat de belasting pas vergoed wordt na ontvangst van de aanslag.

Bron: Rechtbank Den Haag, 7 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2017:3695

Lees meer...

Krijgt kwalificerende buitenlands belastingplichtige in 2018 wel een VA?

Carlo Douven Geschreven door
21 april 2017

De Belastingdienst onderzoekt of voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen weer voorlopige aanslagen opgelegd kunnen worden zonder voorafgaande inkomensverklaring. Verder bevat de 19e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst onder meer onderdelen over internationale invordering en het rijden met buitenlandse kentekens.

Bron: 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst, Kamerbrief Ministerie van Financiën, 20 april 2017 

Lees meer...

CAK publiceert hulpmiddel zorgverzekeringen en buitenland

Carlo Douven Geschreven door
20 april 2017

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert sinds 1 januari 2017 voor Nederland het internationale en grensoverschrijdende zorgverzekeringsrecht uit. In ongeveer 50 bladzijden legt het CAK zorgverzekeringen en buitenland uit in de kompas bij de uitvoering van de internationale wet- en regelgeving en de zorgverzekeringen 

Bron: CAK

Lees meer...

Belgische managementvennootschappen, buitenlands inkomen en vermogen in beeld bij Belgische fiscus

Carlo Douven Geschreven door
19 april 2017

De Belgische FOD Financiën gaat zich in het toezicht focussen op managementvennootschappen, buitenlandse inkomsten en geld in het buitenland. Het toezicht op de managementvennootschappen valt samen met jurisprudentie van Hof Antwerpen. Kosten ten laste van vennootschappen zijn beperkter aftrekbaar. Aftrekbare kosten moeten samenhangen met werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap.

Bron: FOD Financiën, 18 april 2017, Het belang van limburg, 15 april 2017 en Hof van beroep Antwerpen, 28 maart 2017.

Lees meer...

Belastingdienst heeft brief over ontbrekende inkomensverklaring ten onrechte verstuurd

Carlo Douven Geschreven door
18 april 2017

De Belastingdienst heeft een brief verstuurd waarin ten onrechte kwalificerende buitenlands belastingplichtigen gevraagd wordt de inkomensverklaring alsnog in te leveren. De inkomensverklaringen zijn in veel gevallen kennelijk wel al binnengekomen. De Belastingdienst gaat per brief bevestigen dat de inkomensverklaring wel al binnen is.

Bron: website Belastingdienst, 14 april 2017

Lees meer...

Staatssecretaris SZW komt met implementatieplan IORP-richtlijn

Carlo Douven Geschreven door
18 april 2017

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft in een brief aan de tweede kamer het implemenatieplan voor de herziene IORP-richtlijn gepresenteerd. Uitgebreid wordt ingegaan op collectieve waardeoverdrachten van pensioenen van een Nederlands pensioenfonds naar een pensioeninstelling in een andere lidstaat. Op andere punten heeft de herziene richtlijn in Nederland beperkte gevolgen.

Bron: Ministerie van SZW, 13 april 2017, nr. 2017-0000056521

 

Lees meer...

Werkgever en werken met asielzoekers of statushouders

Carlo Douven Geschreven door
14 april 2017

 De rijksoverheid heeft een folder gemaakt voor werkgevers over het aanbieden van stages, werkervaringsplekken en betaald werk aan asielzoekers en statushouders.

Bron: Rijksoverheid.nl, 23 maart 2017

Lees meer...

Het blijft tobben met de Amerikaanse Fatca-regelgeving

Carlo Douven Geschreven door
13 april 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de 2e kamer verder geïnformeerd over de Amerikaanse FATCA-regelgeving. Onder meer geeft hij aan hoe een Amerikaans Tax identification number/social security number (TIN/SSN) via de Amerikaanse ambassade kan worden aangevraagd en tot welke praktische problemen dit leidt. Duidelijk blijft dat FATCA vooralsnog voor veel administratieve problemen en onzekerheid blijft zorgen.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 april 2017

 

Lees meer...

Blijven werken bij verlengingsaanvraag GVVA kan

Carlo Douven Geschreven door
12 april 2017

Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing door de IND op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

Bron: Immigratie- en naturalisatie Dienst. 4 april 2017

Lees meer...

Portugal belast pensioen niet progressief, heffingsrecht komt dan toe aan Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11 april 2017

Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioenuitkering uit Nederland. Portugal belast het pensioen tegen 15%. Portugal belast het pensioen niet tegen het algemeen van toepassing zijnde tarief voor arbeidsinkomsten. Omdat het totaal van de uitkering hoger is dan 10.000 euro heeft Nederland dan het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017, ECLI:RBZWB:2017:1157

Lees meer...

Werkwijze onderlinge overlegprocedures Duitsland is aangepast

Carlo Douven Geschreven door
10 april 2017

Als sprake is van een van dubbele belastingheffing waarbij een inwoner van Duitsland betrokken is, dan moet de onderlinge overlegprocedure opgestart worden in Duitsland. Hoe dat in Duitsland werkt staat in een 'Merkblatt' van 13 juli 2006. Onlangs is het ‘Merkblatt’ aangepast.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 5 april 2017, nr. IV B 5 – S 1304/0-04

Lees meer...

AG - Sociale zekerheidpositie in combinatie met mini-job in Duitsland blijft onduidelijk

Carlo Douven Geschreven door
08 april 2017

Een inwoner van Nederland heeft uitsluitend een mini-job in Duitsland. Volgens de VO 883/2004 is men in het werkland verzekerd. Bij een mini-job is men in Duitsland echter alleen verzekerd voor arbeidsongevallen. Moet woonland Nederland dan betrokkene in de verzekering houden voor alle andere onderdelen van de sociale zekerheid? AG Wattel stelt voor opnieuw vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: AG Hoge Raad, 16 maart 2017, ECLI:NL:PHR:2017:222

Lees meer...

Fout in online-aangifte inwoners bij buitenlandse uitkering en aftrekbare kosten

Carlo Douven Geschreven door
07 april 2017

Als voor een inwoner van Nederland met de online-aangifte van de Belastingdienst aangifte is gedaan, dan gaat er iets mis als voor een uitkering uit het buitenland aftrekbare kosten zijn opgegeven. De Belastingdienst lost het probleem in de online-aangifte op 25 april op. De Belastingdienst adviseert in deze situatie tot die tijd geen online-aangifte te doen. De aangifte moet wel uiterlijk 1 mei 2017 worden ontvangen.

Bron: Belastingdienst.nl, 5 april 2017

Lees meer...

Duitsland beperkt geldigheidstermijn A1-verklaring in verband met Brexit

Carlo Douven Geschreven door
06 april 2017

Als reactie op het uitredingsvoornemen uit de EU van het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017, heeft Duitsland laten weten geen A1-verklaringen meer af te geven die langer geldig zijn dan tot 29 maart 2019. Volgens EY hebben België, Frankrijk en Zwitserland laten weten dat ze nog geen beleid hebben op dit punt. Nederland zou volgens EY aan het beoordelen zijn of ze de stap van Duitsland volgen.

Bron: dvka.de en EY, Mobility Tax Alert, april 2017 

Lees meer...

Pseudo-eindheffing-excessieve vertrekvergoedingen is in strijd met EVRM bij transfersom voetballer

Carlo Douven Geschreven door
05 april 2017

De pseudo-eindheffing-excessieve vertrekvergoedingen voldoet niet aan het proportionaliteitsbeginsel van het EVRM, als de pseudo-eindheffing wordt berekend over de transfersom van een voetballer, die naar het buitenland wordt getransfereerd. Volgens de rechtbank is het evident dat de transfersommen van voetballers niet tot de doelgroep van de eindheffing behoort.

Bron: Rechtbank Den Haag, 30 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3429

Lees meer...

Actueel overzicht belastingverdragen is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
04 april 2017

Het Ministerie van Financiën heeft met veel landen belastingverdragen gesloten. Het overzicht van de belastingverdragen naar de stand van zaken op 1 april 2017 is gepubliceerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 april 2017

 

Lees meer...

Voorbelasting OB huisvesting buitenlandse arbeidskrachten is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
03 april 2017

Een uitzendbureau stelt voor buitenlandse arbeidskrachten huisvesting ter beschikking. Op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968, is de voorbelasting voor de omzetbelasting niet aftrekbaar. Er is sprake van "het aan het personeel van de ondernemer verlenen van huisvesting”.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 februari 2017, ECLI:NL:RGBEL:2017:992

Lees meer...

HR - Verlenging 10 jaarstermijn 30%-regeling naar 25 jaar is geoorloofd

Carlo Douven Geschreven door
31 maart 2017

De Hoge Raad heeft herhaald dat de verlenging met ingang van 1 januari 2012 van de 10-jaarstermijn naar 25 jaar, voor de kortingsregeling in de 30%-regeling, juridisch toegestaan is. De kortingsregeling in de 30%-regeling houdt in dat de maximale looptijd van 8 jaar van de 30%-regeling gekort kan worden met perioden van eerder verblijf of tewerkstelling, tenzij deze perioden langer dan 25 jaar geleden geëindigd zijn.

Bron: Hoge Raad, 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:542

Lees meer...

Belgische sociale zekerheid bij grensoverschrijdend wonen of werken

Carlo Douven Geschreven door
30 maart 2017

Op de website socialsecurity.be is een simulatietool te vinden voor personen die emigreren uit België, immigreren naar België of in België gaan werken of studeren. De tools brengen de sociale zekerheidsgevolgen (o.a. Pensioen, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag en zorgkosten) in beeld.

Bron: E-News FOD sociale zekerheid, 28 maart 2017

Lees meer...

Handboek loonheffingen 2017 is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
29 maart 2017

Het handboek loonheffingen 2017 is verschenen.

Het handboek loonheffingen 2017 bevat twee hoofdstukken over ‘werken over de grens’. In hoofdstuk 17 worden de loonbelastingaspecten besproken en in hoofdstuk 18 komt de sociale zekerheid aan de orde. Het handboek bevat beleid van de Belastingdienst en op de tekst van het handboek kan een beroep worden gedaan. In het boek zijn veel praktische stappenplannen opgenomen. Het handboek wordt ieder kwartaal geactualiseerd.

Bron: Belastingdienst.nl, maart 2017

U kunt het handboek loonheffingen 2017 online raadplegen of de pdf-versie downloaden. De url vindt u hier: Handboek Loonheffingen 2017

Lees meer...

Uitleg over gevolgen Wet aanpak schijnconstructies

Carlo Douven Geschreven door
28 maart 2017

Het ministerie van SZW heeft in een brochure uitleg gegeven over de verplichtingen in het kader van de Wet minimumloon. De verplichtingen voor werkgevers zijn veranderd door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies. De antwoorden zijn ook van belang voor werkgevers die met ingeleende arbeidskrachten werken. Die lopen aansprakelijkheidsrsico's.

Bron: Rijksoverheid.nl, 22 maart 2017

Lees meer...

België pakt schijnconstructies in transportsector aan

Carlo Douven Geschreven door
27 maart 2017

De Belgische overheid gaat de strijd met de sociale dumping in de vorm van schijnconstructies aanpakken. De opbrengst, die nu 20 miljoen is, moet flink opgekrikt worden door inzet van meer personeel. Gisteren zijn al 31 vrachtwagens in beslag genomen.

Bron: Website - Het laatste nieuws, berichten 27 maart 2017

Lees meer...

Amerikanen en Georgiërs kunnen visumvrij naar Nederland

Carlo Douven Geschreven door
24 maart 2017

De IND verwacht vooralsnog niet dat Amerikanen visumplichtig worden in Nederland. De IND spreekt dit uit naar aanleiding van vragen uit het Europees Parlement aan de Europese Commissie.

Vanaf 28 maart kunnen Georgiërs visumvrij naar Nederland komen. Voorwaarde is dat ze een biometrisch paspoort bezitten.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 20 en 22 maart

Lees meer...

Eerste pijler pensioen uit Belgie? Let op met bijverdienen

Carlo Douven Geschreven door
23 maart 2017

Als iemand een Belgisch rust- of overlevingspensioen krijgt, kan het zijn dat bijverdiensten worden gekort op de uitkering. Tot bepaalde bedragen aan bijverdiensten en vanaf een bepaalde leeftijd vindt er geen korting plaats. De SVB heeft de regels betreffende de bijverdiensten en mogelijke kortingen toegelicht voor inwoners van Nederland, die een Belgisch rust- of overlevingspensioen ontvangen.

Bron: nieuwsbrief BBZ, nr. 1 - maart 2017

Lees meer...

Verdragstoepassing Duitsland bij 'Lohnsteuerverfahren'

Carlo Douven Geschreven door
22 maart 2017

In Duitsland is een 'BMF-Schreiben' gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe voor het 'Lohnsteuerverfahren' (inhouding loonbelasting) de voorkoming van dubbele belasting moet worden toegepast. In eerdere 'BMF-Schreibens' is aangegeven hoe de dagenbreuk voor de 'Einkommenssteuer' toegepast moet worden. Voor de Duitse loonbelasting is deze nieuwe regeling nodig, omdat bij de inhouding van loonbelasting het jaarlijkse aantal buitenlandse werkdagen etc. nog niet bekend is.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 14 maart 2017, IV C 5 - S 2369/10/1002 

Lees meer...

Wiebes blijft inzetten op voorlichting aan grensarbeiders

Tamara Veldkamp Geschreven door
21 maart 2017

Staatssecretaris van Financiën Wiebes wil geen verdere belastingvoordelen geven aan grensarbeiders. Werken over de grens brengt met zich mee dat men te maken krijgt met wet- en regelgeving uit andere landen. De belangrijkste negatieve effecten zijn al tegengegaan. Voor grensarbeiders zet de staatssecretaris dan ook vooral in op betere voorlichting.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 maart 2017, nr. 2017-0000031512

Lees meer...

Ryanair-piloot is in dienstbetrekking werkzaam

Tamara Veldkamp Geschreven door
20 maart 2017

Een piloot vliegt in vliegtuigen van Ryanair, maar is via Brookfield Aviation Int. ltd. bemiddeld. De rechtbank is van mening dat piloot in dienstbetrekking werkzaam is voor Brookfield. Hij kan de gemaakte arbeidskosten niet van zijn inkomen aftrekken.

Bron: Rechtbank Den Haag, 1 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14894

Lees meer...

HR - Gemeente mag leges heffen voor uittreksel uit het bevolkingsregister

Carlo Douven Geschreven door
17 maart 2017

Veel expats en buitenlandse werknemers zijn verbaasd als ze bij het aanvragen van een BSN gevraagd worden leges te betalen. Het voor de eerste keer verstrekken van een BSN is gratis. Gaat het BSN verloren of is het niet meer bekend en men komt een nieuw BSN vraagen bijv. als men opnieuw komt werken in NL, dan geeft de gemeente het BSN opnieuw in de vorm van een uittreksel uit het bevolkingsregister. De Hoge Raad staat toe dat er dan leges geheven worden.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:345

Lees meer...

Meer info over afgifte BSN en inschrijven in BRP

Carlo Douven Geschreven door
17 maart 2017

Op de site van de SVB staat informatie over het aanvragen van een BSN als iemand niet in Nederland woont. Voor personen die zich wel in de BRP (Basisregistratie Personen) moeten inschrijven, is nu in 8 talen terug te vinden hoe dit in één keer goed gaat.

Bron: SVB website en website RVIG (Rijksdienst voor identiteitsgegevens)

Lees meer...

Kik is verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
16 maart 2017

De zaak Kik is eerder bij het Europese Hof van Justitie geweest. Gerechtshof Amsterdam moest van de Hoge Raad nog uitzoeken of Kik niet verzekerd was in Zwitserland, het land waar zijn werkgever gevestigd is, maar waar Kik niet werkte. Hij voer op een zeeschip met een Panamese vlag. Het Gerechtshof constateert dat Kik in woonland Nederland sociaal verzekerd is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5776

Lees meer...

Vervreemdingswinst ter beschikking gestelde onroerende zaken is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
15 maart 2017

Een in België wonende DGA van een Nederlandse vennootschap verkoopt zijn aandelen en zijn aan zijn BV ter beschikking gestelde onroerende zaken. Art. 13 van het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over de verkoopwinst op de onroerende zaken toe aan Nederland. Of de verkoop van de onroerende zaken voor of na de verkoop van de aandelen plaatsvindt, is daarbij niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5278

Lees meer...

Prejudiciële vragen over conserverende aanslag pensioen en lijfrente emigrant naar Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
14 maart 2017

Een inwoner van Frankrijk is uit Nederland geemigreerd en heeft een conserverende aanslag ontvangen ter zake van zijn lijfrente en pensioen. Is sprake van treaty override? Gezien het grote belang bij veel emigranten en een lopende procedure bij de Hoge Raad, stelt de rechtbank prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maaart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Lees meer...

A-G HvJ - In Nederland sociaal verzekerd, ondanks geringe werkzaamheden in België

Carlo Douven Geschreven door
13 maart 2017

Een inwoner van België werkt voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt 6,5% van zijn tijd thuis in zijn woonland België en 93,5% van zijn tijd in Nederland. Onder de toepassing van de VO 1408/71, is belanghebbende verzekerd in Nederland. De A-G is van mening dat in een dergelijk geval, voor de toepassing van de artikelen 13 en 14 van VO 1408/71 belanghebbende geacht moet worden uitsluitend werkzaamheden te hebben uitgeoefend in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaar EU Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:182

Lees meer...

Duitsland wil Kindergeld voor kinderen buiten Duitsland verlagen, maar kan dat nog niet

Carlo Douven Geschreven door
12 maart 2017

In Duitsland is een wetsvoorstel gelanceerd dat de o.a. de hoogte van het Duitse Kindergeld moet aanpassen aan de kosten levensonderhoud van het land waar het kind verblijft. Het voorstel wil dit ook invoeren voor kinderen die in een EER-lidstaat wonen. In de toelichting bij het voorstel staat al dat Duitsland de regeling alleen kan invoeren als de Europese regels gewijzigd worden en deze aanpassing van het Kindergeld mogelijk maken.

Bron: Bundesfinanzministerium, 14 februari 2017

 

Lees meer...

Hypotax maakt dat sprake is van ingehouden loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
10 maart 2017

Nettoloon waarbij rekening is gehouden met een hypotax op basis van Amerikaans belastingrecht, heeft te gelden als afgezonderde en ingehouden loonbelasting. De brutering van het nettoloon heeft daarmee plaats gevonden in 2012 en niet in 2013, het jaar van afdracht van de loonheffing.  Over het gebruteerde loon is de crisisheffing verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1220

Lees meer...

A-G HvJ - Ski-lerares die met onbetaald verlof gaat werken in Oostenrijk, blijft verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09 maart 2017

Een ski-lerares werkt drie maanden in Oostenrijk in loondienst. Deze periode heeft ze onbetaald verlof opgenomen bij haar werkgever in Nederland. A-G Szpunar is van mening dat gedurende deze drie maanden in twee lidstaten werkzaamheden in loondienst worden verricht. De ski-lerares is dan in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Conclusie A-G Europese Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:181

Lees meer...

Bestuurder BV woont niet in Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
08 maart 2017

Bestuurder van een Nederlandse BV woont volgens het Gerechtshof in Nederland en niet in Zwitserland. De inschrijving en de woning in Zwitserland maken dat niet anders. Het centrum van levensomstandigheden ligt in Nederland, waar zijn echtgenote woont en waar hij regelmatig is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5750

Lees meer...

Ontheffing beschikking SVB kan niet aan de orde worden gesteld in belastingprocedure

Carlo Douven Geschreven door
07 maart 2017

Belanghebbende woont in Nederland en ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij is volgens de Europese verordening verzekerd in Nederland, maar de SVB kan ontheffing verlenen (art. 22 BUB). Bij een geschil over de datum van ontheffing is de belastingrechter niet bevoegd. Belanghebbende had bezwaar moeten maken tegen de ontheffing en niet tegen de belastingaanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 10 november 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:5007

Lees meer...

Aangiftetijd: Vrijstelling ZVW voor militairen en Compensatieregeling met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
06 maart 2017

Bij het doen van de belastingaangifte van al dan niet in het buitenland wonende Nederlandse militairen gaat het regelmatig mis. Vooral bij het vermelden van de vrijstelling voor de premies Zorgverzekeringswet worden veel fouten gemaakt. De Belastingdienst heeft een invulinstructie gegeven. Ook geeft de Belastingdienst hulp voor het toepassen van de compensatieregeling in het belastingverdrag met Duitsland.

Bron: Belastingdienst - Fiscaal forum dienstverleners – 2 en 3 maart 2017

Lees meer...

HR - Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
03 maart 2017

In de tijd onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting (art. 66, derde lid SW) voor buitenlandse vermogen is niet van toepassing als de navorderingstermijn die voor de invoering van de nieuwe wetgeving gold al verlopen is. Uit de bepaling blijkt niet dat een onbeperkte terugwerkende kracht beoogd is.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:356

Lees meer...

HvJ - Grensarbeider krijgt zelfde netto-compensatie bij faillisement als niet-grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
03 maart 2017

De in Frankrijk wonende grensarbeider Eschenbrenner, die in Duitsland werkt, heeft bij faillissement van zijn Duitse werkgever recht op een compensatie voor het gemiste netto-loon (insolventieuitkering). De Duitse compensatie van de Bündesagentur für Arbeit mag worden berekend op basis van het netto-loon dat de in Duitsland wonende werknemers ontvingen, ook al was het netto-loon van Eschenbrenner feitelijk hoger.

Bron: Europese Hof van Justitie, 2 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:152

Lees meer...

Revisierente verschuldigd over volledige lijfrenteafkoopsom

Carlo Douven Geschreven door
02 maart 2017

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat bij een afkoop van een lijfrente ook revisierente berekend moet worden over het rendement in de lijfrentepolis. Belanghebbende was van mening dat de revisierente alleen gerekend mag worden over de in het verleden afgetrokken premies.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1064

Lees meer...

Vragen beantwoord over uitfaseren pensioen eigen beheer en inwoner van België

Carlo Douven Geschreven door
01 maart 2017

Gevolgen uitfaseren pensioen eigen beheer: De staatssecretaris is van mening dat Nederland het heffingsrecht heeft over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer, als de DGA in België woont. Onduidelijk is nog of België de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting als een belastbaar moment ziet. Over onder meer dit aspect, wil de staatssecretaris in overleg treden met de Belgen.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34662, 28 februari 2017

Lees meer...

Duitsland kent ook een vrijstelling voor hogere kosten levensonderhoud (COLA)

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2017

Voor de Duitse belastingheffing van door Duitse werkgevers naar het buitenland uitgezonden werknemers, kan de werkgever een belastingvrije vergoeding van de extra levensonderhoudskosten verstrekken. Deze vergoeding wordt ook wel de ‘cost of living-allowance’ (COLA) genoemd.

Bron: Bundesfinanzministerium, 29 december 2016

Lees meer...

Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

Carlo Douven Geschreven door
28 februari 2017

De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

Lees meer...

In de aangifte LB moet ook niet belast loon worden opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
27 februari 2017

Ook als de werknemer of pensioengerechtigde niet in Nederland verzekerd is of op grond van het belastingverdrag het loon niet (volledig) in Nederland belast is, moet het loon of de pensioenuitkering opgenomen worden in de loonaangifte. Het bedrag van de inhoudingen bedraagt dan nihil.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, nieuwsbrief 16 – 22 februari 2017

Lees meer...

Rapport geeft inzicht in minimumloonverplichtingen in EU/EER

Carlo Douven Geschreven door
26 februari 2017

KPMG Roemenië heeft een rapport gepubliceerd over de minimuloon-verplichtingen in lidstaten van de EU/EER. Het rapport geeft per EU/EER-lidstaat inzicht in de hoogte van de minimumloon, vaststelling van het minimumloon en de sancties die aan de derde partijen opgelegd kunnen worden.

Bron: KPMG Roemenië

Lees meer...

Conserverende aanslag pensioen niet in strijd met belastingverdrag Zweden

Carlo Douven Geschreven door
24 februari 2017

Een conserverende aanslag betreffende pensioenen opgelegd bij een emigratie naar Zweden is niet in strijd met het belastingverdrag met Zweden. In het belastingverdrag met Zweden is een bepaling opgenomen die bij bijv. afkoop de heffing aan Nederland kan toewijzen. Dit rechtvaardigt het opleggen van een conserverende aanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 18 november 2016

Lees meer...

Voor terugkerende expat met mvv-plichtige partner bestaan maatwerkoplossingen

Carlo Douven Geschreven door
23 februari 2017

Terugkerende expats met een buitenlandse mvv-plichtige partner kunnen hun partner niet altijd mee terug nemen naar Nederland. Dit is vooral een probleem als de expat niet direct een nieuwe baan heeft in Nederland en niet voldoet aan het middelenvereiste voor gezinshereniging. Er bestaan mogelijkheden voor een maatwerkoplossing. Over deze maatwerkoplossing komt gerichtere voorlichting.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 23 februari 2017, nr. 2011911

Lees meer...

IND beantwoordt vragen over ICT-richtlijn

Carlo Douven Geschreven door
22 februari 2017

De immigratie-en naturalisatiedienst heeft frequently asked questions gepubliceerd over de Intra Company Transfers-richtlijn. Beantwoord worden vragen over wat een concern is, voorwaarden verblijfsvergunning, salariscriterium, gezinsleden, verdragen en de procedure.

Bron: Immigratie- en naturalisatiedienst, 16 februari 2017

Lees meer...

Wijzigingen bij afgifte paspoort

Carlo Douven Geschreven door
21 februari 2017

Bij de afgifte van een nieuw paspoort wordt vanaf 1 maart 2017 gecheckt of betrokkene is gesignaleerd. Hierdoor is de procedurebeschrijving voor de afgifte van een paspoort door gemeenten en ambassades gewijzigd. Verder is de weergave van het modelnummer op de id-kaart en het paspoort gewijzigd.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, 16 februari 2017 

Lees meer...

Bonusplafond ook voor bedrijven die na Brexit zich in Nederland vestigen

Carlo Douven Geschreven door
20 februari 2017

Bedrijven overwegen om vanuit Londen naar Nederland te komen, mede in verband met de mogelijke Brexit. Minister Dijsselbloem heeft vragen beantwoord van GroenLinks over het Nederlandse bonusplafond voor deze bedrijven. Dijsselbloem stelt dat de Nederlandse regels van toepassing worden voor deze bedrijven als ze zich in Nederland vestigen, dat geldt ook voor het bonusbeleid.

Bron: Minister van Financiën, 17 februari 2017, nr. 2017-0000027135

Lees meer...

Meldportaal voor naar Duitsland uitgezonden werknemers is online

Carlo Douven Geschreven door
18 februari 2017

Op grond van het ‘Mindeslohngesetz’, het ‘Arbeitnehmer Entsendegesetz’ of het ‘Arbeitnehmerüberlassungsgesetz’ moeten naar Duitsland uitgezonden werknemers door niet in Duitsland gevestigde bedrijven aangemeld worden. Het electronische meldportaal is met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Bron: meldeportal-mindeslohn.de

Lees meer...

Poolse die tijdens verlof in Nederland werkt is in woonland Polen sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
17 februari 2017

Een inwoonster van Polen woont en werkt in Polen. Ze neemt daar betaald verlof en verricht seizoenswerk in Nederland. Er is volgens de rechtbank sprake van het verrichten van werkzaamheden in twee of meer landen. Ze is dan verzekerd in het woonland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:207

Lees meer...

HvJ - Verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing op Zwitserse effectenrekening

Carlo Douven Geschreven door
16 februari 2017

Het openen van een effectenrekening bij een bank, valt onder het vrij verkeer van kapitaal. In 2009 is al beslist dat de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar EU-rechtelijk toegestaan is, mits een redelijke voortvarendheid wordt toegepast bij het opleggen van de navorderingsaanslag. De standstillbepaling maakt mogelijk dat bij een Zwitserse bankrekening de verlengde navorderingstermijn gehanteerd kan worden, zonder de voortvarendheidseis.

Bron: Hof van Justitie, 15 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:119 

Lees meer...

OESO vindt dat Nederland de regelgeving voor buitenlandse kenniswerkers kan verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
15 februari 2017

De OESO heeft een rapport geschreven genaamd 'Recruiting Immigrants Workers: The Netherlands 2016'. In het rapport gaat de OESO in 236 blz. in op de Nederlandse migratieregels voor kenniswerkers. Er kan volgens de OESO het een en ander verbeterd worden en doet daartoe de nodige aanbevelingen.

Bron: OESO

Lees meer...

BEPS en country by countryreporting heeft ook gevolgen voor global mobility

Carlo Douven Geschreven door
14 februari 2017

BEPS (Base erosion and profit shifting) en country by country-reporting zijn onderwerpen die bij global mobility-betrokkenen vaak nog niet in de belangstelling staan. Toch heeft deze ontwikkeling ook gevolgen voor global mobility. Met name de landenrapporten die multinationals moeten opmaken, te beginnen met het jaar 2016, moeten ook informatie bevatten over onder welke belastingjurisdicties werknemers wereldwijd werken.

Bron: Belastingdienst en PWC UK

Lees meer...

Nederlandse vrouw van Duitse diplomaat is niet verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
13 februari 2017

Een Nederlands echtgenote komt vanuit Duitsland naar Nederland, omdat haar Duitse man in Nederland komt werken als diplomatiek vertegenwoordiger van Duitsland. De Nederlandse echtgenote is in de periode van verblijf in Nederland niet verzekerd voor de AOW op basis van het Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden 1989. Er is geen sprake van discriminatie of strijd met de sociale zekerheidsverorderning VO 1408/71.

Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:184

Lees meer...

Overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
10 februari 2017

Net als Nederland, publiceert Duitsland ook een overzicht van de door Duitsland gesloten belastingverdragen. Bij 'lees meer' vindt u het overzicht naar de stand van zaken van 1 januari 2017.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 18 januari 2017

Lees meer...

Hof van Justitie EU - Aftrek Spaanse eigen woning evenredig toerekenen bij inkomen uit meerdere landen

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2017

Een inwoner van Spanje heeft nooit belast inkomen gehad in Spanje. Nederland moet hem 60% van zijn fiscale voordeel voor de eigen woning verlenen, nu 60% van zijn wereldinkomen in Nederland belast is. Zwitserland moet 40% van de Zwitserse fiscale voordelen verlenen, omdat 40% van het inkomen in Zwitserland belast is.

Bron: Hof van Justitie, 9 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:102

Lees meer...

Sporter krijgt voorkoming voor trainingen met sportclub in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
09 februari 2017

Een sporter werkt voor een sportclub en geniet ook inkomsten van de sportbond omdat hij in het nationale team meespeelt. Hij traint in het buitenland met de sportclub. Hij krijgt alleen een voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten die hij ontvangt van de sportclub en niet voor zijn inkomsten van de sportbond.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6797

Lees meer...

Alternatief voor DigiD is ook voor niet-inwoners beschikbaar

Carlo Douven Geschreven door
08 februari 2017

De Belastingdienst is een pilot gestart, waar men ook zonder DigiD kan inloggen op Mijn Belastingdienst. Via iDIN en Idensys is inloggen ook mogelijk voor max. 300.000 mensen. Vooral banken gebruiken deze methode al. Deze methoden kunnen ook gebruikt worden als men in buitenland woont. 

Bron: Belastingdienst, 6 februari 2017

Lees meer...

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
07 februari 2017

De reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is volgens Rechtbank Den Haag in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël. Eerder hebben we melding gemaakt van deze uitspraak, maar nu is de uitspraak gepubliceerd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251

Lees meer...

Uitkering uit ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06 februari 2017

Een uitkering uit een ontslagstamrecht in de vorm van een lijfrente, maakt dat op basis van het pensioenartikel en de daarin opgenomen lijfrente-definitie in het verdrag met de Verenigde Staten, woonland Nederland het heffingsrecht heeft. Dat de dienstbetrekking nagenoeg uitsluitend buiten Nederland is vervuld, maakt dat niet anders.

Bron: Conclusie A-G NIessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:26

Lees meer...

Afkoopsom ontslagstamrecht Shell-expat belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
04 februari 2017

Een SHELL-medewerker werkte in de VS en kreeg daar zijn ontslag aangezegd. Hij keerde terug naar Nederland en ging in Nederland met garden leave. SHELL Nederland kende hem een stamrecht toe. Het stamrecht werd ingebracht in een Nederlandse stamrecht-BV en is afgekocht in 2014. De afkoopsom is belast in Nederland.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 18 januari 2017, ECLI:NL:PHR:2017:25

Lees meer...

Nederlandse woning gaat naar box 3 door aankoop buitenlandse woning tijdens uitzending

Carlo Douven Geschreven door
03 februari 2017

Een uitgezonden ambtenaar werkt in NATO-verband in Duitsland. Hij koopt daar een eigen woning, die zijn hoofdverblijf is. Door de aankoop is de fiscaal aantrekkelijke uitzendregeling voor de eigen woning niet meer van toepassing, de woning gaat over naar box 3.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 december 2016, ECLI:RBZWB:2017:8434.

Lees meer...

EU-richtlijn seizoenswerkers van buiten de EU treedt waarschijnlijk in werking per 1 juli 2017

Carlo Douven Geschreven door
01 februari 2017

De Minister van SZW heeft vragen beantwoord over het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn voor seizoenswerkers van buiten de EU in de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet. De Minister streeft naar inwerkingtreding uiterlijk 1 juli 2017. Dit is later dan gepland, omdat de Europese Commissie niet akkoord ging met het Nederlandse voorstel het toelatingsquotom op nihil te stellen. De sector waarvoor de wijziging geldt is beperkt tot de land- en tuinbouwsector.

Bron: Kamerstuk 34590, nr. 6 van 31 januari 2017

Lees meer...

Werknemer of zelfstandige in België? Vraag de Commissie Arbeidsrelaties

Carlo Douven Geschreven door
31 januari 2017

In België speelt ook de vraag wanneer bij een arbeidsrelatie sprake is van een werkenemer of een zelfstandige. Een vergelijkbaar punt als bij de Nederlandse Wet DBA-problematiek. Bij België kan ook een beoordeling vooraf gevraagd worden bij de Commissie Arbeidsrelaties.

Bron: FOD Sociale Zekerheid, E-news, 31 januari 2017

Lees meer...

Registratie geïmporteerde auto voor BPM op basis prijs die handelaar betaalt aan particulier

Tamara Veldkamp Geschreven door
30 januari 2017

Bij het importeren van een gebruikte auto moet voor de BPM de afschrijving berekend worden van de historische nieuwprijs aan de hand van de prijs die een handelaar aan een particulier betaalt bij aankoop van gelijksoortige in Nederland geregistreerde personenauto’s

Bron: Hoge Raad, 27 januari 217, ECLI:NL:HR:2017:76, ECLI:NL:HR:2017:45

Lees meer...

Een geïmporteerde auto is voor de BPM nieuw als die niet of nauwelijks gebruikt is

Tamara Veldkamp Geschreven door
30 januari 2017

Voor de BPM moet onder een nieuwe personenauto worden verstaan een auto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks in gebruik is geweest. Dat is niet anders als de auto eerst in het buitenland op een kenteken is gezet. Het BPM-tarief van het jaar van registratie in Nederland is van toepassing.  De BPM-heffing is niet in strijd met het EU-recht. Bron: Hoge Raad, 27 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:78 en ECLI:NL:HR:2017:79

Lees meer...

Wonen in het buitenland - denk aan tijdige aanvraag Nederlandse AOW

Tamara Veldkamp Geschreven door
27 januari 2017

Een inwoner vraagt in België zijn sociale zekerheidspensioen aan. Hij vermeldt daarbij niet dat hij ook recht heeft op Nederlandse AOW. Dat vraagt hij pas in België aan in december 2014. De AOW gaat door deze late aanvraag pas in een jaar voor de aanvraag in 2014, dus in december 2013. Hij verliest een deel van zijn rechten.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 25 november 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4509

 

Lees meer...

Inloggen bij alle publieke organisaties binnen de EU vanaf september 2018 mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
26 januari 2017

Op 20 december 2016 is het wetsvoorstel tot uitvoering van de EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten als hamerstuk door de eerste kamer afgedaan. Deze wet moet er toe leiden dat vanaf 18 september 2018 het voor burgers en bedrijven mogelijk is om in te loggen bij alle publieke organisaties binnen de Europese Unie.

Bron: eherkenning.nl en eerstekamer.nl

Lees meer...

Europese richtlijnen gaan ook voor zeevarenden gelden

Carlo Douven Geschreven door
25 januari 2017

Een aantal Europese richtlijnen, o.a. over bescherming bij insolventie, collectief ontslag, overgang onderneming, waren niet van toepassing voor zeevarenden. De richtlijn zeevarenden (Richtlijn (EU) 2015/1794) wijzigt dat. Het wetsvoorstel tot implementatie van deze richtlijn is ingediend.

Bron: Rijksoverheid.nl, Minister van SZW en Minister van VenJ, 25 januari 2017.

Lees meer...

Duitsland geeft uitleg over pensioenartikel belastingverdrag met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
24 januari 2017

Duitsland heeft een uitleg gegeven over art. 17 (pensioenartikel) van het belastingverdrag Nederland – Duitsland 2012. Onder andere wordt ingegaan op het competente Finanzamt, overgangsrecht voor 2016, definitie sozialversicherungsrenten, sourcing rule, verrekeningsmethode en de (un)beschränkte Steuerplicht.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 24 januari 2017, nr. IV B 3 – S 1301-NDL/15/10002

Lees meer...

Groot-Brittanie, Noord-Ierland en Gibraltar zijn één lidstaat voor vrijheid van dienstverlening

Carlo Douven Geschreven door
23 januari 2017

De Advocaaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie is van mening dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Gibraltar met het oog op de toepassing van artikel 56 VWEU (vrijheid van dienstverlening) moeten worden beschouwd als één enkele lidstaat.

Bron: Conclusie Advociaat-Generaal Szpunar, 19 januari 2017, C-591/15

Lees meer...

Naheffingsaanslag BPM niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
20 januari 2017

Een in Nederland wonende woonwagenbewoner rijdt in een auto met Duits kenteken op de Nederlandse openbare weg. Hij wordt daar meerdere malen ‘gespot’. Op vragen naar het hoe en waarom, reageert hij niet. Het Gerechtshof is van mening dat de naheffing van BPM en de boete van 50% terecht is. De naheffing is niet in strijd met het EU-recht omdat bij de belastingheffing direct rekening wordt gehouden met de waardevermindering en de gebruiksduur van de auto.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 september 2016, nr. 14/00600

Lees meer...

Reisbesluit Buitenland is dit jaar ingrijpender aangepast

Carlo Douven Geschreven door
19 januari 2017

Het reisbesluit buitenland voor ambtenaren is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. De wijzigingen gaan verder dan de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing van bedragen. Het besluit is van belang omdat de genoemde vergoedingen ook voor werknemers vrijgesteld zijn, op een enkele uitzondering na.

Bron: Staatscourant, 31 december 2016, nr. 68974

Lees meer...

Piloot werkt in dienstbetrekking en is geen ondernemer

Carlo Douven Geschreven door
18 januari 2017

Een piloot die via een bemiddelingsovereenkomst werkt voor een vliegtuigmaatschappij is geen ondernemer, maar geniet loon uit dienstbetrekking. De inspecteur staat een bepaalde kostenaftrek toe. De rechtbank vraagt zich af of wel recht bestaat op kostenaftrek bij loon uit dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Gelderland, 13 januari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:224.

Lees meer...

Duitse wet aangepast: ontslaguitkeringen zijn belast in het werkland

Carlo Douven Geschreven door
17 januari 2017

De Duitse bondsdag heeft de wetgeving aangepast aan de EU-bijstandsrichtlijn. Eén van de bepalingen die in die wet is opgenomen, betreft de belastingheffing over ontslaguitkeringen. In de wet lijkt te zijn opgenomen dat ontslaguitkeringen belast moeten worden volgens de regels van het in 2014 gewijzigde OESO-commentaar. Dat betekent dat Duitsland omgaat naar heffing in het werkland vanaf 1 januari 2017.

Bron: Deutscher Bundestag, 2 december 2016, Drucksache 717/16

Lees meer...

A-G: Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
17 januari 2017

503.

Lees meer...

A-G HvJ - Werkland is gebonden aan een op verkeerde gronden afgegeven E-101-formulier

Carlo Douven Geschreven door
16 januari 2017

Werknemers werken op een cruiseschip, dat uitsluitend in Franse water vaart. De werkgever heeft voor de werknemers een Zwitserse E-101-verklaring. De E-101-verklaring is afgegeven op verkeerde gronden (werken in meerdere landen). Volgens de A-G van het Hof van Justitie is ook een op verkeerde gronden afgegeven E-101-verklaring bindend voor het werkland Frankrijk, totdat Zwitserland deze heeft ingetrokken.

Bron: Conclusie AG HvJ, 12 januari 2017, zaak c-620/15 

Lees meer...

Reparatiemaatregel 2009 conserverende aanslag pensioen is in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
13 januari 2017

Volgens een nog niet gepubliceerde uitspraak van een rechtbank, is de reparatiewetgeving uit 2009 betreffende de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente in strijd met de goede verdragstrouw. Het gaat dan om de wetgeving dat bij een emigratie naar een land waabij Nederland niet het heffingsrecht heeft over een afkoop, Nederland uitsluitend de eerder betaalde premies terugneemt door het opleggen van een conserverende aanslag. De casus betreft een emigrant naar Israël.

Bron: futd.nl, 12 januari 2017

Lees meer...

Britten willen 'immigration skills charge' gaan heffen per 1 april

Carlo Douven Geschreven door
13 januari 2017

De Britse regering heeft voorgesteld per ingehuurd geschoold personeelslid 1.150 euro per jaar in rekening te gaan brengen, een zgn. ‘immigration skills charge’. Per 1 april willen ze dit gaan invoeren voor gekwalificeerde werknemers van buiten de EU/EER. Na de Brexit wil men deze ‘charge’ ook gaan heffen voor werknemers uit de EU/EER.

Bron: ANP en Bloomberg, 11 januari 2017

Lees meer...

Emigratie of immigratie 2015? De voorlopige of definitieve aanslag over 2015 kan fout zijn

Carlo Douven Geschreven door
12 januari 2017

De voorlopige of definitieve aanslag over 2015, als sprake is van een emigratie of immigratie in 2015 (M-biljet), kan volgens de Belastingdienst een fout bevatten. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan fout verwerkt zijn. De Belastingdienst herstelt de fout zelf.

Bron: Belastingdienst.nl

Lees meer...

EC geeft vrij verkeer van diensten EU een ‘boost’

Carlo Douven Geschreven door
10 januari 2017

De Europese commissie heeft voorstellen gedaan om de Europese dienstenmarkt verder te stimuleren. De EC wil zich vooral richten op een betere toepasbaarheid van al bestaande regels. De procedures moeten sneller, effectiever en transparanter. Een Europese diensten e-card moet daarbij helpen en leiden  tot snellere uitwisseling van gegevens van dienstverleners tussen landen.

Bron: Europese commissie, 10 januari 2017

Lees meer...

Inwoonster België doet vereiste aangifte maar is belasting- en premieplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10 januari 2017

Belanghebbende, inwoner van België en werkzaam voor een Nederlandse werkgever, maakt niet aannemelijk buiten Nederland haar dienstbetrekking vervuld te hebben. Daarmee is ze belasting- en premieplichtig in Nederland. Een van datum en handtekening voorzien voorblad van de aangifte met een toelichtende brief over belasting- en premieplicht kan een vereiste aangifte zijn, als de inspecteur anderszins op de hoogte is van de relevante gegevens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6158

Lees meer...

Loon Belgische consultant voor 80% belast in Nederland, sociaal verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
09 januari 2017

Een inwoner van Nederland werkt via een Belgische vennootschap voor Nederlandse opdrachtgevers. Hij werkt 20% van zijn tijd in België. De Nederlandse inspecteur heeft de 80% van het loon, vanwege het werken in Nederland, terecht belast. Onder de toepassing van VO 1408/71 was belanghebbende verzekerd in België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, nr. BRE 15/7802

Lees meer...

Hoge Raad - Regeling over ontslagvergoeding met Duitsland is strijdig met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
06 januari 2017

Ook volgens de Hoge Raad is de regeling uit 2007 over ontslagvergoedingen, die Nederland met Duitsland heeft afgesproken, een vorm van treaty-override en dus strijdig met het belastingverdrag. Belanghebbende kan zich beroepen op het verdrag en de inspecteur mag de regeling uit 2007 niet toepassen.

Bron: Hoge Raad, 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:6

Lees meer...

België past heffing niet-inwoners aan vanaf aanslagjaar 2015

Carlo Douven Geschreven door
05 januari 2017

Vanaf aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) past België de heffing van niet-inwoners aan. Er zijn nog drie categoriën niet inwoners, die in meer of mindere mate recht hebben op faciliteiten. De categorie ‘niet inwoners met een tehuis’ vervalt.

Bron: Circulaire 21 november 2016, nr. 38/2016 (nr. Ci.702.028

Lees meer...

Uitnodiging Duitsland-Borrel Strick

Marco Wijnberg Geschreven door
04 januari 2017

Tijdens deze Duitsland-Borrel van Strick in Kleve krijgt u een overzicht van de wijzigingen van het afgelopen jaar en een vooruitzicht op 2017. Torsten Viebahn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, brengt u op de hoogte van de wijzigingen m.b.t. clausules in arbeidsovereenkomsten, de arbeidsongeschiktheidsverklaringen en vergoeding van overuren en reistijden. Ook gaat hij in op rechtspraak m.b.t. schadevergoedingen bij verkeerde salarisafrekeningen.Ook 2017 kent belangrijke wijzigingen: per januari gaat het minimumloon omhoog. De berekeningsgrondslag voor de sociale verzekering staat weer op de helling. En uitzendbureaus en ondernemers wachten met spanning op de wijzingen van het Arbeitsüberlassungsgesetz. Allemaal zaken waarover u als ondernemer met belangen in Duitsland meer wilt weten.

Strick Duitsland-Borrel, woensdag 18 jan. 2017, 16.30–20.00 u, restaurant 't Poortje, Siemensstr. 31 te Kleve. Deelname is gratis, aanmelden via www.strick.de.

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
04 januari 2017

Het belastingverdragenoverzicht is naar de stand van zaken per 1 januari 2017 bijgewerkt. Wijzigingen per 1 januari 2017 betreffen o.m. de verdragen met Ethiopië en Sint Maarten. Deze verdragen zijn in de loop van 2016 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 januari 2017

Lees meer...

Huisvesting Poolse werknemers voor zuiveringsheffing geen gezin

Carlo Douven Geschreven door
03 januari 2017

Voor de zuiveringsheffing is door een uitzendbureau aan Poolse werknemers ter beschikking gestelde huisvesting niet aan te merken als een ‘met een gezin gelijkt te stellen leefeenheid’. De woning wordt aangemerkt als een bedrijfsruimte, waardoor een hoger zuiveringsheffing verschuldigd is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2016.

Lees meer...

Portugese exitheffing bij aandelenruil en overdracht onderneming is strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
03 januari 2017

Portugal kent bij een aandelenruil in combinatie met een emigratie een exit-heffing en een afrekenbepaling als het gehele vermogen van een onderneming wordt overgedragen naar een andere EU/EER-lidstaat. Omdat inwoners uitstel van belastingheffing kunnen krijgen tot het moment van realisatie, is de Portugese regeling strijdig met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, 21 december 2016, C-503/14

Lees meer...

Formele bestuurdersbegrip geldt ook voor belastingverdrag met Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
02 januari 2017

Een inwoner van Nederland is materieel aan te merken als bestuurder van een Luxemburgse vennootschap. Hij is echter niet op de voorgeschreven wijze als bestuurder benoemd en voldoet daarmee niet aan het formele criterium. Hij kwalificeert daarmee niet als “lid van de raad van bestuur’ als bedoeld in artikel 17 van het belastingverdrag met Luxemburg en heeft geen recht op voorkoming van dubbele belasting over zijn gehele beloning.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 7 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2775.

Lees meer...

CAK neemt uitvoering verdragsbijdrage medische zorg over van ZiN

Carlo Douven Geschreven door
01 januari 2017

Een aantal taken van het Zorginstituut Nederland (ZiN) gaan per 1 januari 2017 over naar het Centraal Adminstatiekantoor (CAK). Het gaat dan o.m. om de regeling voor personen die buiten Nederland wonen en reccht hebben op medische zorg voor rekening van Nederland (verdragsgerechtigden). In de praktijk hebben daar vooral mee te maken in het buitenland wonende gepensioneerden met Nederlandse AOW, pensioenen etc. en in het buitenland wonende niet zelfstandig sociaal verzekerde gezinsleden van werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Bron: Zorginstituut Nederland

Lees meer...

2017 – De wijzigingen en de nieuwe bedragen

Carlo Douven Geschreven door
31 december 2016

Op deze laatste dag van het jaar nemen we de belangrijkste wijzigingen en bedragen voor het jaar 2017 op. Het zijn de fiscale en de sociale zekerheidsuitkeringsbedragen en wijzigingen 2017. Verder ook de bedragen die in 2017 van belang zijn voor verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen en het herziene afkoopbedrag voor kleine pensioenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees meer...

Regels ter voorkoming van dubbele belasting aangepast

Carlo Douven Geschreven door
30 december 2016

Het (eindejaars)besluit tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten gaat onder meer in op de wijziging van het Besluit voorkoming van dubbele belasting 2001. Aan de orde komen de wijzigingen van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor: box 3, aanwijzing van ontwikkelingslanden en afgezonderd particuliere vermogen.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 december 2017.

Lees meer...

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN bij inlening

Carlo Douven Geschreven door
30 december 2016

De jaarlijkse aanpassing van de fiscale uitvoeringsregelingen is gepubliceerd. In de uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is vastgelegd dat uitleners en onderaannemers aan inleners en aannemers het BSN mogen verstrekken. Dit is van belang voor de vrijwaring of matiging van de keten- en inlenersaansprakelijkheid.

Bron: Regeling staatssecretaris van Financiën, 29 december 2016, nr. 2016-0000225960

Lees meer...

Woonlandfactoren vanaf 1 januari 2017 ook van belang voor invordering belastingen niet-inwoner

Carlo Douven Geschreven door
29 december 2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de Leidraad Invordering 2008 aangepast. O.a. wordt ingevoerd dat bij de bepaling van de beslagvrije voet en de betalingscapaciteit van een niet-inwoner rekening wordt gehouden met de woonlandfactoren die ook voor de sociale zekerheid worden toegepast. De woonlandfactor geeft de verhouding tussen het kostenniveau van de noodzakelijke kosten levensonderhoud in het woonland en dat van Nederland aan.

Bron: Besluit van 22 december 2016, nr. 2016-218130

Lees meer...

Rijnvarenden verzekerd in Nederland conform A1-verklaring SVB

Carlo Douven Geschreven door
28 december 2016

Rechtbank Zeeland-Westbrabant heeft een viertal uitspraken gedaan betreffende de verzekeringsplicht van inwoners van Nederland die varen op de Rijn. In alle uitspraken concludeert de rechtbank dat de afgegeven A1-verklaringen door de SVB rechtsgeldig zijn en dat betrokkenen in Nederland verzekerd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-Westbrabant, 18 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5321, ECLI:NL:RBZWB:2016:5319. ECLI:NL:RBZWB:2016:5320,  ECLI:NL:RBZWB:2016:5317.

Lees meer...

Engels- Duits- en Franstalige dagopvang en peuterspeelzaal komt er aan

Carlo Douven Geschreven door
23 december 2016

De Minister van onderwijs, cultuur en Wetenschap heeft een ontwerpbesluit gemaakt dat het mogelijk maakt om landelijk op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden.

Bron: Brief Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 23 december 2016, nr. 2016-0000272433

Lees meer...

Onderzoek gepubliceerd naar grensoverschrijdende pensioenuitvoering

Carlo Douven Geschreven door
21 december 2016

In het onderzoek van SEO in opdracht van de overheid wordt ingegaan op: 1. omvang van grensoverschrijdende uitvoering van Nederlandse pensioenregelingen in buitenland en buitenlandse regelingen in Nederland; 2. verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en andere lidstaten; 3. de door de onderzoekers geconstateerde knelpunten en oplossingrichtingen. Het kabinet heeft op het onderzoek een reactie, maar ziet geen dringende redenen om de regelgeving aan te passen.

Bron: rijksoverheid.nl

Lees meer...

Belastingplannen 2017 zijn aangenomen, wetsvoorsel uitfaseren pensioen eigen beheer nog niet

Carlo Douven Geschreven door
21 december 2016

De Belastingplannen 2017 zijn door de Eerste Kamer aangenomen. De meeste bepalingen gaan in per 1 januari 2017. De stemming voor het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer is uitgesteld door staatssecretaris Wiebes. Dat wordt nog vervolgd.

Bron: Eerstekamer.nl

Lees meer...

Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
20 december 2016

In de monitor worden de eerste ervaringen met de Wet aanpak schijnconstructies beschreven. Het gaat o.m. over ketenaansprakelijkheid bij onderbetaling, openbaarmaking gegevens Inspectie SZW, specificatie loonbedragen op loonstrook en de verplichting het minimumloon giraal uit te betalen. Verder kondigt Asscher aan er nog problemen zijn met de verrekening van huisvestingskosten met het minimumloon. Pas in de loop van 2017 wordt het accreditatieproces van de certificerende instellingen die de huisvesting moet certificeren afgerond.

Bron: Brief Minister van SZW van 19 december 2017, ref. 2016-0000255183

Lees meer...

Piloot belast in Italië omdat EasyJet daar een vaste inrichting heeft

Carlo Douven Geschreven door
19 december 2016

Een inwoner van Nederland is piloot bij EasyJet. Hij is gestationeerd in Italië. De bepaling voor internationale luchtvaart is niet van toepassing, omdat EasyJet niet in Nederland of Italië de feitelijke leiding heeft. Op grond van het arbeidsartikel mag Italië heffen, omdat EasyJet een vaste inrichting heeft in Italië.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 februari 2016, 15/2855, ECLI:NL:RBDHA:2016:3520

Lees meer...

Asscher beschrijft 'maatregelen voor eerlijk werk'

Carlo Douven Geschreven door
16 december 2016

De Minister van SZW beantwoord kamervragen over o.a. meldingsplicht zelfstandigen en controle dienstontvanger, invoering bouwplaats-ID, aanpak schijnconstructies, Wet Minimumloon, het Essent-arrest en de voorlichtingsactiviteiten van de overheid.

Bron: Brief Minister Asscher, 16 december 2016, nr. 2016-0000272018

Lees meer...

Antwoorden van Wiebes over inkomensverklaring, DigiD, internationale invordering en gegevensuitwisseling

Carlo Douven Geschreven door
16 december 2016

Wiebes beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de inkomensverklaring buitenlands belastingplichtigen, DigiD in het buitenland, internationale invordering toeslagschulden en de internationale gegevensuitwisseling. 

Bron: Kamerstuk 31 066, nr. 276 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2016. Kamerstuk 3166

Lees meer...

Teksten wijzigingsvoorstel sociale zekerheidsverordeningen bekend gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
14 december 2016

Op 13 december 2016 maakten we melding van een persbericht over de voorstellen van de Europese Commissie om de sociale zekerheids-verordening 883/2004 en 987/2009 te wijzigen. De tekstvoorstellen zijn nu ook bekend geworden. Ook is een vragen en antwoorden-set gemaakt aangaande de wijzigingen.

Bron: Europese Commissie, 13 december 2016, Com(2016)815

Lees meer...

Ombudsman vindt dat SVB buitenlandse AOW-gerechtigden actiever moet informeren

Carlo Douven Geschreven door
14 december 2016

De Ombudsman is van mening dat de SVB in het buitenland wonende AOW-gerechtigden actiever moet informeren over de verhoging van de AOW-leeftijd. Ook deze groep moet de tijd krijgen zich op de financiële gevolgen van de verhoging van de leeftijd voor te bereiden. De SVB mag er niet van uitgaan dat deze groep zichzelf op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in Nederland.

Bron: Rapport ombudsman, 12 december 2016, nr. 2016/108

Lees meer...

Europese Commissie stelt voor sociale zekerheidsregels te wijzigen

Carlo Douven Geschreven door
13 december 2016

De Europese Commissie heeft een persbericht uitgegeven over een voorstel om de Europese sociale zekerheidsregelgeving (VO 883/2004 en VO 987/2009) te actualiseren. De billijkheid staat hierbij centraal. Wijzigingen worden voorgesteld inzake o.a. betere coördinatie bij detacheringen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen bij langdurige zorg en toegang tot sociale voordelen voor economisch inactieven.

Bron: Persbericht Europese Commissie, 13 december 2016

Lees meer...

Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
12 december 2016

Het besluit vult enkele delegatiebepalingen uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in. Met deze wet zijn de detacheringsrichtlijn (96/71/EG) en de handhavingsrichtlijn (2014/67/EU) geïmplementeerd.

Bron: Staatsblad 2016, 477 van 8 december 2016

Lees meer...

Vragen Eerste Kamer over uitfaseren pensioen eigen beheer beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
12 december 2016

De Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de Belastingplannen 2017. Wiebes gaat onder meer in op de internationale aspecten uitfaseren pensioen in eigen beheer. De conserverende aanslag en de oudedagsreserve komen aan de orde. Ook wijst hij op de fiscale regels in het woonland die per land sterk kunnen verschillen.

Bron: rijksoverheid.nl, Nota naar aanleiding van het verslag van 9 december 2016

Lees meer...

'In control' met behulp van site inspectie SZW

Carlo Douven Geschreven door
10 december 2016

De inspectie SZW heeft een duidelijke site/tool gemaakt die hulp biedt bij de toepassing van wet- en regelgeving voor eerlijk werk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wel en niet arbeidskrachten op de loonlijst. Uiteraard veel aandacht voor buitenlandse arbeidskrachten (personeel, ZZP, kennismigrant, SNA, aansprakelijkheid etc.)

Bron: zelfinspectie.nl

Lees meer...

Huisvesting arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
09 december 2016

Toeristenbelasting is verschuldigd als ruimte verhuurd wordt aan uitzendbureaus voor de huisvesting van in Nederland werkzame arbeidsmigranten, als niet enkel sprake is van 'kale' huur. Relevant is dat beheerders die de verhuurder heeft aangesteld, aanspreekpunt zijn voor de arbeidsmigranten, toezien op parkeergedrag en een register bijhouden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4902

 

Lees meer...

Rechten op Belgisch aanvullend pensioen nu ook online

Carlo Douven Geschreven door
08 december 2016

Op de website mypension.be kunnen personen die in België pensioen en/of wettelijk (= sociale zekerheids)pensioenen opgebouwd hebben sinds 6 december 2016 ook gepersonaliseerde informatie over het aanvullend pensioen terugvinden.

Bron: sigedis.be, bericht van 6 december 2016

Lees meer...

In België geleasde auto leidt tot BPM-heffing

Carlo Douven Geschreven door
07 december 2016

BPM-heffing van een in België geleasde auto is toegestaan, als de auto hoofdzakelijk bestemd is of feitelijk wordt gebruikt in Nederland. De heffing dient evenredig te zijn aan de duur van het gebruik in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 november 2016, nr. 15/00787

Lees meer...

Rapport rekenkamer over handhavingsbeleid Belastingdienst gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
06 december 2016

De algemene rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. Onder ander is onderzoek gedaan naar windhappers, belastingnomaden en de heffing van motorrijtuigenbelasting bij migranten. De staatssecretaris heeft op het rapport gereageerd en de meeste aanbevelingen van de algemene rekenkamer overgenomen.

Bron: rapport algemene rekenkamer handhavingsbeleid Belastingdienst van 24 november 2016, reactie staatssecretaris van Financiën van 10 november.

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland treedt in werking per 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
05 december 2016

De herziening van de toewijzing van het heffingsrecht ter zake van inkomsten genoten door werknemers die werkzaam zijn aan boord van een schip of luchtvaartuig in het internationale verkeer treedt in werking per 1 januari 2017. De overige wijzigingen in het protocol zijn voornamelijk van technische of verduidelijkende aard.

Bron: Tractatenblad 2016/179

Lees meer...

De Hoge Raad verduidelijkt een aantal formele aspecten keten- en inlenersaansprakelijkheid

Carlo Douven Geschreven door
04 december 2016

De Hoge Raad geeft in meerdere arresten betreffende de keten- en inlenersaansprakelijk een aantal standpunten over de beschikking aansprakelijkstelling, de vooraankondiging van deze beschikking, relevante feiten en omstandigheden en de toerekening van betalingen.

Bron: Hoge Raad 18 november 2016 en 2 december 2016.

Lees meer...

Verhouding kennismigrantenregeling en ICT-richtlijn door IND toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
02 december 2016

De IND heeft op haar website meer informatie gegeven over de per 30 november 2016 in werking getreden ICT. Er is een nieuw verblijfsdoel geïntroduceerd: 'overplaatsing binnen een onderneming'. Er kan dan geen beroep meer worden gedaan op de kennismigrantenregeling voor deze groep werknemers die binnen concernverband worden uitgezonden.

Bron: www.ind.nl

Lees meer...

Vooroverleg bij Belastingdienst mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
02 december 2016

De Belastingdienst laat weten dat vooroverleg over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen mogelijk is, ook in internationale situaties. Met name in internationale situaties is het van belang om vooraf te weten waar men aan toe is.

Bron: www.belastingdienst.nl

Lees meer...

25-jaarstermijn voor korting bij 30%-regeling is acceptabel

Carlo Douven Geschreven door
01 december 2016

De verlenging van de 'terugkijkperiode' van 10 jaar naar 25 jaar bij de wijziging van de 30%-regeling per 1 januari 2012 kan volgens Gerechtshof Den Bosch door de juridische beugel.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30 juni 2016, nr. 14/01092, ECLI:NL:GHSHE:2016:2665

Lees meer...

BVBA heeft zelfstandige betekenis ten opzichte van opdrachtgever

Carlo Douven Geschreven door
30 november 2016

De in België wonende B heeft de werkzaamheden namens een BVBA voor een Nederlandse onderneming verricht en niet op persoonlijke titel. De verhouding op basis waarvan de werkzaamheden zijn verricht betreft die tussen BVBA en de Nederlandse onderneming. B op zijn beurt heeft de werkzaamheden weliswaar voor belanghebbende verricht, maar dat gebeurt ten behoeve van de BVBA. Tussen B en de Nederlandse onderneming bestaat geen (fictieve) dienstbetrekking.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29 juli 2016, BRE 15/481 tot en met 15/490

Lees meer...

De Europese Intra-company transfers-richtlijn treedt in werking op 29 november 2016

Carlo Douven Geschreven door
29 november 2016

De intra-company transfers-richtlijn van de EU treedt op 29 november 2016 in werking. Deze richtlijn wijzigt de regels voor verblijfsvergunningen voor personen die binnen concernverband tijdelijk worden overgeplaatst vanuit een derde-land naar een onderneming binnen de EU. Op 28 november is ook de regeling uitvoering WAV hierop aangepast.

Bron: IND

Lees meer...

Nieuwe aanvraag- en deblokkeringsformulieren voor gebruikers G-rekening

Carlo Douven Geschreven door
28 november 2016

De Belastingdienst hanteert vanaf 28 november 2016 voor de aanvraag en/of deblokkering van G-rekeningen nieuwe formulieren.

Bron: belastingdienst.nl, nieuws 25 november 2016

Lees meer...

België: 'fysiek aanwezig zijn'-vereiste geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs

Carlo Douven Geschreven door
27 november 2016

Voor de toepassing van het arbeidsartikel van belastingverdragen gaat het Belgische Hof van Cassatie uit van de plaats waar de werknemer fysiek aanwezig is voor het verrichten van werkzaamheden. Dat geldt ook voor internationale vrachtwagenchauffeurs. 

Bron: Fisconetplus, arrest Hof van Cassatie, 26 mei 2016, nr. F.15.0019.N.

Lees meer...

Regels verhuisboedelvrijstelling voor verhuizen naar EU zijn aangepast

Carlo Douven Geschreven door
25 november 2016

Bij vestiging in Nederland van buiten de EU, kan de Douane in Nederland een verhuisboedelvrijstelling afgeven. Als de verhuizing naar een andere EU-lidstaat plaatsvindt via Nederland, moet de verhuisboedelvrijstelling in het nieuwe vestigingsland worden gevraagd.

Bron: Belastingdienst.nl Nieuws 24 november 2016

Lees meer...

Wiebes beantwoordt vragen over FATCA en CRS

Carlo Douven Geschreven door
24 november 2016

Wiebes gaat in zijn antwoorden op kamervragen in op de moeilijkheden die in Nederland wonende Amerikanen ondervinden van de FATCA-regelgeving. Hij gaat o.m. in op de problematiek rondom de Amerikaans registratienummers (TIN (tax identification number) en SSN (sociale securities number)). Vaak hebben inwoners van Nederland niet zo een nummer. Ook wordt ingegaan op enkele Amerikaanse voorstellen om de problematiek voor niet-inwoners van de VS te verzachten. Inzake CRS geeft Wiebes aan dat de internationale gegevensuitwisseling dat al 100 landen zich hebben gecommiteerd om mee te werken, waaronder landen die bekend staan als “belastingparadijs”.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 21 november 2016, nr. 2016-0000198900

Lees meer...

Verdragsverklaringen pensioenartikel verdrag Duitsland worden ingetrokken per 1-1-17

Carlo Douven Geschreven door
23 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 is het belastingverdrag met Duitsland 2012 onverkort van toepassing. De toepassing van het nieuwe verdrag kon op verzoek voor het jaar 2016 achterwege blijven. Per 1 januari 2017 wordt, kort gezegd, het bedrag van het uit Nederland ontvangen pensioen, lijfrente en/of AOW, indien dit in totaal meer bedraagt dan 15.000 euro, in Nederland belast. Woonland Duitsland geeft dan een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De Belastingdienst informeert hierover de inhoudingsplichtigen.

Bron: belastingdienst.nl

Lees meer...

Belgische senaat stelt vragen over Belgische belastingheffing AOW

Carlo Douven Geschreven door
23 november 2016

In de Belgische senaat zijn vragen gesteld aan de Belgische Minister van Financiën over de AOW. De Belgische minister heeft al aangegeven dat de AOW alleen in België belast kan worden als er een samenhang is met een beroepswerkzaamheid. Het senaatslid stelt vervolgvragen over de AOW en vraagt zich o.m. af of Nederland en België wel hetzelfde uitgangspunt hierbij hanteren.

Bron: Belgische Senaat, rappel 16 november 2016, vraag nr. 6-1037

Lees meer...

Belgische sociale zekerheidsverdragen

Carlo Douven Geschreven door
22 november 2016

België heeft een sociale zekerheidsverdrag gesloten met Argentinië. Met Kosovo lopen de onderhandelingen voor een sociale zekerheidsverdrag. België heeft met meer dan 50 landen bilaterale afspraken gemaakt inzake sociale zekerheid.

Bron: Fod Sociale Zekerheid, Social News, 17 november 2016

Lees meer...

EU-pensioen is vrijgesteld maar wel van belang voor ouderentoeslag

Tamara Veldkamp Geschreven door
21 november 2016

Een inwoner van Nederland geniet als oud-werknemer van de EU een pensioen. Dit EU-pensioen is niet belast in Nederland op grond van EU-regelgeving. Met het vrijgestelde EU-pensioen mag wel rekening worden gehouden om de hoogte van de ouderentoeslag te bepalen.

Bron: Rechtbank Den Haag, 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13238

Lees meer...

Slowaakse ijzervlechters mogelijk wel in fictieve dienstbetrekking

Tamara Veldkamp Geschreven door
19 november 2016

Een Nederlands bedrijf heeft met een aantal Slowaakse ijzervlechters een overeenkomst van onderaanneming gesloten. De inspecteur kon op basis van de feiten en omstandigheden niet aannemelijk maken dat sprake was van een dienstbetrekking. Wel is mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking. Een ander Gerechtshof moet onderzoeken of de ijzervlechters in feite persoonlijk arbeid verrichten voor de Nederlandse opdrachtgever. Het is niet noodzakelijk dat de Slowaken zich ook tot het persoonlijk verrichten van de arbeid hebben verbonden.

Bron: Hoge Raad, 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2605

Lees meer...

Ficties werken niet onder belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
18 november 2016

De Hoge Raad heeft beslist dat de fictiefloonregeling in relatie met het belastingverdrag met Portugal niet toegepast kan worden. Het toepassen van een fictie, ook al bestond de fictie toen het verdrag tot stand is gekomen, kan niet leiden tot een heffing die in strijd is met het belastingverdrag.Bron: Hoge Raad, 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2497

Lees meer...

Belastingplannen 2017 zijn aangenomen, amendementen wijziging 30%-regeling zijn verworpen

Carlo Douven Geschreven door
17 november 2016

De tweede kamer heeft de Belastingplannen voor 2017 aangenomen. De amendementen om de 30%-regeling af te schaffen cq. te beperken, zijn allen verworpen.

Bron: Tweede-Kamerdebat.nl

Lees meer...

Ministerie van SZW legt de WagwEU uit

Carlo Douven Geschreven door
16 november 2016

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Het Ministerie van SZW heeft op 15 november 2015 een nadere toelichting bij deze wet gegeven.

Bron: Rijksoverheid.nl, Ministerie van SZW,, Publicatie 15 november 2016 

Lees meer...

Benchmarking in- en uitzendvoorwaarden van multinationals

Carlo Douven Geschreven door
16 november 2016

Benchmarking van het bedrijfsbeleid bij internationale uit-en inzendingen van multinationals is van belang om te bezien of de arbeids- en uitzendvoorwaarden nog voldoen aan de actuele ontwikkelingen. Ook kan beoordeeld worden of de onderneming nog marktconforme voorwaarden kent die concurrend zijn in de markt. Onlangs is er een rapport van KPMG uitgekomen, dat een inzicht geeft in hoe multinationals hun human-resources programma toepassen.

Bron: KPMG

Lees meer...

Exploitant binnenschip relevant voor bepaling premie- en belastingplicht Rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
14 november 2016

Een inwoner van Nederland was tot 15 januari werkzaam op een binnenschip van een Belgische eigenaar. Daarna werkte hij de rest van het jaar op een ander binnenschip. Hij was het hele jaar in dienstbetrekking werkzaam bij een Luxemburgse vennootschap. De rechtbank beslist dat belanghebbende alleen voor de periode tot 15 januari niet verzekerd was in Nederland op grond van de Overeenkomst Rijnvarenden. De rechtbank komt tot deze conclusie omdat hij na 15 januari werkte op een binnenschip geexploiteerd door een Nederlandse ondernemering. Alleen voor het inkomen verdiend tot 15 januari heeft belanghebbende recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Fisaal is relevant waar de plaats van de werkelijke leiding is gelegen van de onderneming die het binnenschip exploiteert.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 13 oktober 2016, 15/3333, ECLI:NL:RBNHO:2016:8307

Lees meer...

Asscher beantwoordt vragen over SZ-verdrag met Marokko

Carlo Douven Geschreven door
11 november 2016

In antwoorden op kamervragen gaat Minister Asscher onder meer in op de voorlopige toepassing van het SZ-verdrag, datum inwerkingtreding van de wijzigingen van het SZ-verdrag, financiële tegemoetkoming van uitkeringsgerechtigden van voor 1 juli 2012 en de werelddekking zorg bij tijdelijk verblijf

Bron:Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel 34489, 11 november 2016

Lees meer...

Wiebes ontraadt amendementen beperking 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11 november 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft in de schriftelijke antwoorden op het wetgevend overleg deel II de amendenten betreffende de beperking cq. afschaffing 30%-regeling ontraden. Op 15 en 16 november is de plenaire kamerbehandeling van de belastingplannen, gevolgd door de stemmingen op 17 november.

Bron: Brief staatssecretaris Wiebes, 10 november 2017, nr. 2016-0000198805

Lees meer...

Italiaans staatspensioen behoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
11 november 2016

Een inwoonster van Nederland is volgens de rechtbank in Nederland sociaal verzekerd, omdat zij in Nederland werkzaamheden als vrijwilliger tegen een vergoeding verricht. Ook haar Italiaans staatspensioen is onderdeel van het Nederlandse premie-inkomen. Ze moet in Nederland premie AWBZ en bijdrage ZvW betalen. Dat zij zorgpremies betaalt in Italië kan zij niet aannemelijk maken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4340.

Lees meer...

Wiebes wil evaluatie 30%-regeling afwachten

Carlo Douven Geschreven door
10 november 2016

Tijdens het wetgevingsoverleg bij de Vaste Kamercommissie zijn de plannen voor 2017 uitgebreid besproken. Ook is kort de 30%-regeling aan de orde geweest. Staatssecretaris Wiebes heeft nogmaals aangegeven geen stappen te willen zetten aangaande de 30%-regeling, maar de evaluatie te willen afwachten, die medio 2017 moet zijn afgerond. 

Bron: Tweede Kamer, 7 november 2017, Verslag van een wetgevingsoverleg, nr. 2016D42841

Lees meer...

Werkgever mag huisvestings- en zorgkosten werknemer uit minimumloon betalen

Carlo Douven Geschreven door
09 november 2016

Het verbod op verrekeningen met het minimuloon en het verbod op volmachtverlening voor betalingen uit het wettelijke minimumloon is opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Onder voorwaarden wordt in het besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag toegestaan dat de betaling van huisvestingskosten en de premie zorgverzekering wel door de werkgever uit het minimumloon betaald kunnen worden met een schriftelijke volmacht van de werknemer. Deze aanpassing zou met name arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken moeten helpen aan goede huisvesting en zorgverzekering.

Bron: Staatsblad 8 november 2016, 2016, nr. 416, besluit 24 oktober 2016

Lees meer...

Geen nieuwe sociale zekerheidsverdragen in aantocht

Carlo Douven Geschreven door
08 november 2016

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer laten weten dat er geen nieuwe sociale zekerheids-verdragen in het verschiet liggen, behoudens het binnenkort in werking te treden verdrag met China. Ook is hij niet bereid om een blauwdruk van een standaardverdrag bekend te maken of aan te geven welke specifieke knelpunten er zijn in sociale zekerheidsverdragen. Deze info zou de onderhandelingspostitie van Nederland kunnen schaden.

Bron: Brief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 8 november 2016, nr. 159843.01u

Lees meer...

Privédoeleinden staan voorop bij zaken- annex privéreis naar Oostenrijk

Carlo Douven Geschreven door
07 november 2016

Een DGA bezoekt tijdens een reis met de auto van de zaak naar Oostenrijk een zakenrelatie en voegt zich daarna voor een skivakantie bij zijn gezin. De reis wordt aangemerkt als een reis met als hoofddoel een privébestemming. Indien op een autorit met als hoofddoel een privébestemming tevens een zakelijk doel wordt bezocht, geldt als privé de afstand die zou zijn afgelegd als het zakelijk doel niet zou zijn bezocht en geldt de rest van de afgelegde afstand (de 'omrijkilometers') als gebruik voor zakelijke doeleinden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 oktober 2016, nr. 16/00054

Lees meer...

Levensbewijs is niet altijd meer nodig voor Belgisch rust- of overlevingspensioen

Carlo Douven Geschreven door
07 november 2016

Voor inwoners van Nederland, die een rust- of overlevingspensioen uit België krijgen van de Federale Pensioendienst (FDP), is het meestal niet meer nodig om een levensbewijs in te vullen. De FDP wisselt vanaf 2016 namelijk informatie uit met de SVB. Als de FDP een formulier Levensbewijs stuurt, blijft men gehouden dit wel in te vullen en de ondertekenen, met de stempel van de woongemeente of de SVB.

Bron: Bureau Belgische Zaken, nieuwsbrief 2016, nr. 3

Lees meer...

18e halfjaarsrapportage Belastingdienst geeft inzicht in aantal actuele ontwikkelingen

Carlo Douven Geschreven door
05 november 2016

In de 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst staan een aantal internationaal belangwekkende onderdelen. 10 blz. bieden een overzicht van de internationale samenwerking en gegevensuitwisseling. Hieruit blijkt wat de enorme ontwikkeling is rondom internationale gegevensuitwisseling en wat de gevolgen hiervan voor de belastingplichtigen zijn. Bankgegevens uit Zwitserland, panamapapers, pensioen- en inkomensgegevens worden niet alleen EU-breed uitgewisseld, maar inmiddels gebeurt dat bijna wereldwijd. Verder in de rapportage meer info over de internationale invordering en de doorontwikkeling van de G-rekening. Eind dit jaar wordt het resultaat van het onderzoek naar de G-rekening door banken en Belastingdienst bekend gemaakt.

Bron: 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 4 november 2016, Ministerie van Financiën, kenmerk 2016-0000195708.

Lees meer...

(Internationale) vragen inzake Belastingplannen 2017 beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
04 november 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft op 3 november vragen beantwoord van de Tweede Kamer inzake de belastingplannen voor 2017. Op een beperkt aantal punten is ingegaan op internationale aspecten. Die antwoorden gaan over vrijgestelde beleggingsinstellingen en afgezonderd particulier vermongen, afschaffen fictieve dienstbetrekking commissarissen, uitfasering pensioen in eigen beheer, pseudo-einheffing excessieve beloningsbestanddelen en over de conserverende aanslag voor lijfrenten en pensioenen. De geselecteerde antwoorden met internationale aspecten vindt u bij lees meer.Er zijn nog veel meer vragen gesteld door de Kamerleden, maar die worden op 7 november mondeling beantwoord.

Bron: Schriftelijke antwoorden wetgevend overleg, brief van Staatssecretaris Wiebes, 3 november 2016.

Lees meer...

Bij tussentijdse toets 30%-regeling mag getoetst worden op 150km-criterium

Carlo Douven Geschreven door
04 november 2016

Een inwoner van België is op 1 juli 2007 komen werken in Nederland en kwam volgens de toen geldende regels in aanmerking voor de 30%-regeling. Op 1 juli 2012 was belanghebbende 60 maanden in Nederland werkzaam en moest getoetst worden of hij voldeed aan de per 1 januari 2012 gewijzigde 30%-regeling. Toen is o.a. ingevoerd dat een werknemer op moment van binnenkomst in Nederland moest komen uit een gebied verder weg dan 150 km van de Nederlandse grens. Ook al was het moment van aanwerving van belanghebbende in 2007 voordat de regeling gewijzigd werd. De rechtbank is van mening dat het toepassen van deze nieuwe voorwaarde is toegestaan.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 31 oktober 2016. HAA 13/706

Lees meer...

Inspectie SZW bestrijdt schijnconstructies en bevordert eerlijk werk

Carlo Douven Geschreven door
03 november 2016

De inspectie SZW heeft de resultaten en achtergrondinformatie van het project aanpak schijnconstructies 2014 en 2015 gepubliceerd. De aanpak begint tot steeds meer succes te leiden. Er is voor 2,2 miljoen euros aan boetes opgelegd. Ook de onderzoeken naar de naleving van de CAO's werpt vruchten af volgens de inspectie SZW en dragen bij aan eerlijk werk. De nieuwsberichten en het rapport inclusief informatieve voorbeelden vindt u bij lees meer.

Bron: nieuwsbericht Ministerie van SZW van 1 november 2016 en een nieuwsbericht van inspectie SZW van 1 november 2016.

Lees meer...

Vragen beantwoord over Europese IORP II-richtlijn inzake pensioenfondsen

Carlo Douven Geschreven door
02 november 2016

Het CDA heeft vragen gesteld over IORP II-richtlijn. De IORP II-richtlijn is een nieuwe Europese richtlijn voor pensioenfondsen. De richtlijn bevat o.a. bepalingen over de mogelijkheid om Nederlandse pensioenfondsen naar het buitenland te verhuizen. Het Kabinet stelt dat dit mogelijk blijft onder de nieuwe richtlijn maar dat er strengere regels komen waarbij het Kabinet van mening is dat het belang van de deelnemer voorop staat. Er komen dus additionele instemmingsvereisten van toezichtshouders en deelnemers. De deelnemers beslissen zelf over zo een overgang. Ook beantwoordt het Kabinet welk land aansprakelijk is als een Nederlandse regeling in het buitenland wordt uitgevoerd, dit naar aanleiding van het Hogan-arrest. Volgens het Kabinet is het prudentiële kader van de lidstaat waar de regeling wordt uitgevoerd van toepassing. Dat land is dan aansprakelijk en niet Nederland.

Bron: Brief Minister SZW, 1 november 2016, 2016-0000221752

Lees meer...

Wet Arbeid Vreemdelingen wordt aangepast aan Europese richtlijn voor seizoenarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
01 november 2016

Het ingediende wetsvoorstel implementeert de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (richtlijn 2014/36/EU). De richtlijn harmoniseert de voorwaarden voor toelating en verblijf van seizoenarbeiders die worden toegelaten tot een lidstaat van de EU en vergroot de bescherming van de seizoensarbeiders. Voor seizoenarbeiders die voor een periode tussen 90 dagen en 24 weken naar Nederland willen komen, wijzigt de procedure. De vereiste tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning worden vervangen door de seizoenarbeidersvergunning. Dit is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid als seizoenarbeider. Verder creëert het voorstel nieuwe weigeringsgronden voor de toelating van seizoensarbeiders, zoals het niet betaald hebben van belastingen en sociale zekerheidspremies, risico op illegaal verblijf en postbusondernemingen. Gefaciliteerde toelating krijgt de de seizoenarbeider die al binnen een periode van vijf jaar eerder is toegelaten. Ook zijn er nog wijzigingen die de kwetsbare positie van de seizoensarbeider verbeteren ter zake van de huisvesting.

Bron: Rijksoverheid.nl

Lees meer...

183 dagen tellen bij grensarbeiders anders

Carlo Douven Geschreven door
01 november 2016

Een in België wonende DGA van een Belgische BVBA werkte in Nederland minder dan 183 dagen ten behoeve van projecten in een projectkantoor in Nederland. Hij beschikte niet over een vaste werkplek; hem werden naar behoefte wisselende bureaus ter beschikking gesteld. Op de werklocatie vond toegangscontrole en poortregistratie plaats. Er is sprake van een vaste inrichting (VI) volgens het Gerechtshof, dus is hij vanaf dag 1 belast in Nederland. Echter uit de afgegeven VAR-verklaring door de Belastingdienst blijkt echter dat de Belastingdienst bij de afgifte van de VAR van mening was dat geen sprake was van een VI. Belanghebbende mag daarop vertrouwen. Voor de beoordeling of voldaan is aan het 183-dagencriterium van het arbeidsartikel in belastingverdragen tellen dagen van een grensarbeider die uitsluitend om privé-redenen in Nederland zijn doorgebracht niet mee volgens het Gerechtshof.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 mei 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2191

Lees meer...

Grenseffectenrapportage 2016 Universiteit Maastricht (ITEM) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29 oktober 2016

Op 28 oktober 2016 heeft het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM) de Grenseffectenrapportage 2016 gepresenteerd. Ingegaan wordt o.a. op het belastingverdrag NL-Duitsland, erkennings beroepskwalificaties, ziekte en arbeidsongeschiktheid, kwalificerende buitenlandse belastingplicht, grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling door UWV, wet flexibilisering ingangsdatum AOW. Allemaal onderwerpen die de grensarbeider bijzonder maken en die in de dagelijkse praktijk tot problemen en administratieve lasten leiden voor grensarbeiders. Van een vrij verkeer van werknemers binnen Europa is nog geen sprake, er zijn nog vele belemmeringen. Vooral UWV krijgt voor de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling een veeg uit de pan.

Bron: Universiteit van Maastricht, ITEM

Lees meer...

Werken in ver verleden voor Nederlandse werkgever geeft geen recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
28 oktober 2016

Twee Oostenrijkse werknemers die ooit als zeevarenden werkten voor HAL vroegen in 2008 en 2009 een AOW-pensioen aan bij de SVB. Ze claimden recht te hebben, omdat ze op grond van de Europese sociale verzekeringsverordening verzekerd zouden zijn geweest in Nederland. Het Hof van Justitie geeft hen echter geen recht op AOW, omdat zij voor de Nederlandse werkgever werkten in een periode voordat Oostenrijk lid was van de EU en zij op basis van de toenmalige Nederlandse regels niet verzekerd waren in Nederland. De Europese verordening bestond nog niet toen ze werkten voor HAL, dus kan die niet tot AOW-rechten leiden. Ook is geen sprake van discriminatie naar nationaliteit. Zouden de werknemers wel de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, dan waren ze indertijd wel verzekerd geweesst.

Bron: Hof van Justitie, 27 oktober 2016, C-465/14, Arrest Wieland Rothwangl

Lees meer...

Nederlandse taalopleiding voor Poolse werknemers leidt niet tot afdrachtvermindering onderwijs

Carlo Douven Geschreven door
28 oktober 2016

Een Nederlands uitzendbureau heeft ruim 250 werknemers in dienst, waaronder 36 Poolse werknemers. Deze hebben de beroepspraktijkvorming gevolgd als onderdeel van de BBL-opleiding. De overeenkomst met het opleidingsinstituut ziet vooral op de verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid. Van enige ander aspect in de opleiding dat ziet op beroepscompetenties is de rechter niets gebleken. Voor een dergelijke opleiding bestaat geen recht op de afdrachtvermindering onderwijs die de werkgever in de aangifte loonheffingen kan claimen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3022

Lees meer...

Inhoudingen op Belgische pensioen bij niet verzekerden in België in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
27 oktober 2016

België houdt op de kapitalen van aanvullende pensioenen inhoudingen in van resp. 3,55% ten gunste van het RIZIV voor geneeskundige zorg en 2% solidartiteitsbijdrage. Als iemand niet sociaal verzekerd is in België op het moment van de inhouding op de kapitalen, is deze inhouding in strijd met het EU-recht volgens het Hof van Justitie.

Bron: Hof van Justitie, 26 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:802

Lees meer...

Landenlijst deelnemers internationale gegevensuitwisseling is bekend gemaakt.

Carlo Douven Geschreven door
26 oktober 2016

De internationale gegevensuitwisseling gaat steeds verder en heel veel landen nemen deel. Heel veel loon-, pensioen-, rente-, dividendgegevens worden al op grote schaal uitgewisseld. In 2017 gaat dit verder uitgebreid worden onder de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS). De staatssecretaris van Financien heeft bekend gemaakt met welke deelnemende rechtsgebieden de uitwisseling zal starten. 

Bron: Besluit van 11 oktober 2016, nr. DGBel 2016/165243M

Lees meer...

België en Duitsland gaan tellerstanden auto's uitwisselen

Carlo Douven Geschreven door
26 oktober 2016

Er is veel fraude geconstateerd met tellerstanden van auto's die uit Belgie worden geïmporteerd. Nederland en België gaan nu gegevens uitwisselen van tellerstanden van in Nederland (RDW) respectievelijk België (Car-Pass) geregistreerde auto's. Tellerfraude zou binnen de EU tot een totale schade leiden van 5,6 miljard euro per jaar. Bij de invoer van Nederland naar België blijkt in 20% van de gevallen de teller met gemiddeld 110.000 kilometer te zijn teruggedraaid.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie infrastructuur en milieu van 19 oktober 2016.

Lees meer...

Kamervragen over Belastingplannen 2017 beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
25 oktober 2016

Wiebes heeft vele Kamervragen beantwoord over de belastingplannen voor 2017. Er zijn veel vragen gesteld over de internationale gevolgen van de plannen. Er zijn ook vragen over de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, de 30%-regeling en interneteconomie beantwoord. De voor grensoverschrijdend werken belangrijke onderwerpen waarover vragen zijn beantwoord, zijn onder meer beloningen bestuurders en commissarissen, verleggingsregeling, uitfaseren pensioen eigen beheer, start-ups en de drukvergelijking bij de teruggaaf dividendbelasting. Een overzicht van alle antwoorden vindt u bij lees meer.

Bron: rijksoverheid.nl

Lees meer...

Inschrijving gastouder in het register buitenlandse kinderopvang is verplicht

Carlo Douven Geschreven door
24 oktober 2016

Het formulier voor de 'inschrijving van een gastouder in het register buitenlandse kinderopvang' is gepubliceerd. Een van de voorwaarden voor een kinderopvangtoeslag is dat als een kind naar een buitenlandse kinderopvang gaat, de kinderopvang moet zijn ingeschreven in het register buitenlandse kinderopvang. Dit geldt voor dagopvang en buitenschoolse opvang in een kindercentrum en voor opvang bij een gastouder. 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Lees meer...

Over revisierente mag belastingrente worden berekend

Carlo Douven Geschreven door
22 oktober 2016

Een emigratie en het bezit van oudedagsvoorzieningen, zoals pensioen en lijfrenten komt veelvuldig voor. Bij de emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd ter zake van het pensioen en de lijfrente. Ook afkoop in het buitenland van in Nederland fiscaal gefacilieerde producten komt regelmatig aan de orde. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat als ter zake van een afkoop revisierente verschuldigd is ook over de revisierente belastingrente in rekening mag worden gebracht. Als Nederland bij een afkoop in het buitenland heffingsrecht heeft, zal daar rekening mee moeten worden gehouden. In de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is ook vrijwel altijd revisierente begrepen. Daar kan echter geen belastingrente over in rekening worden gebracht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 september 2016, nr. BRE-16_1331.

Lees meer...

Monumentenaftrek ook zonder gebruik te maken van keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

Carlo Douven Geschreven door
20 oktober 2016

Belanghebbende woont in Duitsland en bezit in 2008 en 2009 Nederland een monument en doet giften aan Nederlandse goede doelen. In zijn aangifte IB/PVV geeft hij aan gebruik te willen maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. De rechtbank is van mening dat ook zonder gebruik te maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen recht bestaat op de volledige monumentenaftrek. Het recht op aftrek volgt rechtstreeks uit het primaire Unierecht, ongeacht of van het keuzerecht gebruik wordt gemaakt. Om van de giftenaftrek gebruik te kunnen maken moet hij wel gebruik maken van het keuzerecht. Verder wilde belanghebbende het 'restant persoonsgebonden aftrek' enkel op zijn in Nederland belaste inkomsten in mindering brengen en niet op zijn Duitse inkomsten, die belanghebbende moest aangeven, omdat hij gebruik maakte van het keuzerecht. Op dat punt kreeg belanghebbende ongelijk. 

Bron: Rechtbank, 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5330

Lees meer...

Drie maanden werken in een niet-verdragsland

Carlo Douven Geschreven door
19 oktober 2016

Ingevolge art. 38, tweede lid AWR wordt loon geacht te zijn onderworpen aan een belasting van een andere staat, als ten minste drie aaneengesloten maanden aldaar arbeid wordt verricht. In de casus bij de Rechtbank is de vraag hoe verlof-, cursus- en ziektedagen moeten worden toegerekend aan de in Angola (niet-verdragsland) gewerkte tijd. Niet in geschil was dat de reisdagen aan de drie maanden moet worden toegerekend. De rechtbank is van mening dat de verlofdagen ook meetellen, omdat er een voldoende evenredigheid bestaat tussen de feitelijk gewerkte tijd en het genoten verlof. De verhouding 1:1 van gewerkte dagen en verlofdagen acht de rechtbank voldoende. In casu is daarmee voldaan aan de drie-maanden-voorwaarde.  

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 11 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4586

Lees meer...

Inkomenscode 21 in aangifte loonheffingen wordt vervangen voor 10 nieuwe inkomenscodes

Carlo Douven Geschreven door
18 oktober 2016

Per 1 januari 2017 kan in de aangifte loonheffingen de inkomenscode 21 (overige pensioenen, lijfrenten etc.) niet meer gebruikt worden. In plaats van inkomenscode 21 komen 10 nieuwe inkomenscodes terug (o.a. voor opname levenslooptegoed, arbeidsongeschiktheidspensioen, ontslag- of transitievergoeding). Bij vooral overheidsinstellingen, die de inkomenscodes gebruiken, bestaat behoefte aan meer inzicht van de diverse onder code 21 opgenomen bedragen. Dat betekent dat de overheid meer inzicht krijgt in de exacte betalingen die gedaan worden. Op het eerste oog een verzwaring van de administratieve lasten voor de inhoudingsplichtige. Echter gevolg is ook dat de Belastingdienst minder vragen hoeft te stellen aan belastingplichtigen. Ook bij niet-inwoners levert dat de Belastingdienst meer inzicht op in de aard van de betalingen. Ook de internationale gegevensuitwisseling kan met de gedetailleerdere gegevens gerichter gebeuren. De fiscale autoriteiten van het woonland hebben dan duidelijkere informatie over de aard van de betaling.

Bron:www.belastingdienst.nl

Lees meer...

Beleidsregels SVB zijn gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
17 oktober 2016

Het Besluit beleidsregels SVB 2016 is een geactualiseerde versie van het besluit uit 2014. De beleidsregels worden door de SFB gepubliceerd op het internet op www.svbbeleidsregels.nl. De beleidsregels bevatten het beleid dat de SVB hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Ook deel II, het onderdeel internationaal, is op een aantal punten gewijzigd.

Bron: Staatscourant, 5 september 2016, 45608 

Lees meer...

Reisbesluit buitenland is geactualiseerd per 1 oktober

Carlo Douven Geschreven door
16 oktober 2016

Van het reisbesluit buitenland is de tarieflijst per 1 oktober 2016 aangepast. Het reisbesluit is voor werkgevers van belang. De vergoedingregels van het Reisbesluit kan door werkgevers integraal worden toegepast voor kostenvergoedingen. Voorwaarde is dat deze werknemers vanuit kostenoogpunt bezien in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis. Dan kan de werkgever de vergoeding voor de loonheffingen onbelast toekennen.

Bron: Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 september 2016, nr. 2016-0000501635. 

Lees meer...

Vragen beantwoord over self-certification-formulier van banken

Carlo Douven Geschreven door
14 oktober 2016

In het kader van de internationale gegevensuitwisseling (CRS en FATCA) vragen banken van klanten een verklaring waaruit blijkt in welk land ze fiscaal inwoner zijn. Daar moet een self-certification-formulier voor ingevuld worden. In een besluit beantwoord de staatssecretaris vragen wat te doen als een klant stelt geen TIN (Fiscaal identificatienummer) te hebben en stelt te wonen in een land dat wel TIN’s uitgeeft. Op de site van de OESO is te checken welke landen een TIN hanteren. Waterdicht is het systeem echter niet. Veel landen kennen uitzonderingen bij de verstrekking van een TIN.Ook een aantal andere vragen worden in het besluit beantwoord.

Bron: Besluit Staatssecretaris van Financiën, 29 september 2016 nr. 2016-156189.

Lees meer...

Kamerleden stellen ook vragen over internationale aspecten belastingplannen 2017

Carlo Douven Geschreven door
13 oktober 2016

In de Tweede Kamer zijn gisteren (12 oktober 2016) kamervragen gesteld naar aanleiding van de Belastingplannen voor 2017. Over vrijwel alle onderwerpen met een internationaal tintjes (zie nieuwsbericht 20 september 2016). Alleen over de uitbreding van de verleggingsregeling in de loonbelasting zijn geen vragen gestseld. De andere vragen gaan onder meer over start-ups, uitfaseren pensioen eigen beheer en heffing beloning bestuurders en commissarissen. Bij 'lees meer' vindt u de vragen die de Kamerleden gesteld hebben over de plannen voor 2017. Alleen de vragen met een internationaal aspect en van belang voor het 'grensoverschrijdend werken' zijn opgenomen. De antwoorden op de vragen worden verwacht op 25 oktober.

Bron: Tweede Kamer.nl

Lees meer...

Uitfasering Pensioen eigen beheer kent ook internationale dimensie

Carlo Douven Geschreven door
11 oktober 2016

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer kent uiteraard ook een internationale dimensie. Met name in de invorderingswet zijn belangrijke wijzigingen aangebracht voor reeds voor 1 januari 2017 opgelegde conserverende aanslagen. Een belangrijk aspect bij de vraag hoe niet in Nederland wonende DGA's moeten omgaan met de vraag of en in hoeverre ze mee moeten gaan met de mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt. De internationale aspecten zoals die in de toelichting bij het wetsvoorstel zijn opgenomen vindt u hieronder terug.Een studieochtend over de internationale aspecten van het wetsvoorstel vindt plaats op 1 december. Meer info over de studie-ochtend: onze-studiedagen/afschaffing-pensioen-in-eigen-beheer

Bron: Wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer, Kamerstukken II 2016/17, 34555, nr. 3.

Lees meer...

Boetebesluit Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
11 oktober 2016

Het boetebesluit bevat beleidsregels vastgesteld voor de boeteoplegging in het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De WagwEU is op 18 juni 2016 in werking getreden wet en bevat een aantal bepalingen waarvan overtreding beboetbaar is gesteld. Als bijlage bij het besluit is een lijst van boetenormbedragen opgenomen. O.a. kan het niet aanwezig zijn arbeidsovereenkomsten, urenlijsten, bewijsstukken sociale zekerheidsbijdrage kan leiden tot een boete van 12.000 euro. In het besluit is ook opgenomen wat boeteverhogende omstandigheden zijn en wanneer de boete gematigd kan worden. 

Bron: Staatscourant 5 oktober 2016, nr. 53078

Lees meer...

Deutsche Rentenversicherung betaalt Zulage voor Nederlandse premie WLZ en bijdrage Zvw

Carlo Douven Geschreven door
10 oktober 2016

Een inwoner van Nederland die een pensioen uit Duitsland ontvangt en in Nederland sociale zekerheidspremies betaalt, kan een tegemoetkoming (Zulage) ontvangen. De Deutsche Rentenversicherung (DRV) betaalt deze tegemoetkoming voor de premie Wlz en de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) die n Nederland betaald zijn. De tegemoetkoming moet met een Duitstalig formulier worden aangevraagd bij de DRV. Dit formulier is te vinden op de volgende webpagina www.grensinfopunt.nl.

Bron: Grensinfo.nl

Lees meer...

Belgische aangifte- en aanslagbiljet verder uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
08 oktober 2016

De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën gaat de papieren aangiften aan niet-inwoners in oktober versturen. Inwoners moesten hun aangifte al indienen. Meer informatie over de Belgische belastingaangifte en aanslagbiljet vindt u via financien.belgium.be. O.a. is er informatie over het doen van aangifte in België, aangiftetermijnen, ontvangen aanslagbiljet, aangifte niet-inwoners etc.

Bron: www.financien.belgium.be/nl

Lees meer...

Motorrijtuigenbelasting voor auto met Duits exportkenteken is terecht

Carlo Douven Geschreven door
08 oktober 2016

Belanghebbende heeft een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen, omdat hij in Nederland reed met een auto met een Duits exportkenteken. Hij had geprobeerd de auto in Duitsland te verkopen, hetgeen niet gelukt was en had besloten de auto te herinvoeren in Nederland. Volgens het Gerechtshof was geen sprake van een auto “waarvan geen kenteken is opgegeven”, maar van een “in het buitenland geregistreerd voertuig”. Dan is de naheffingsaanslag alleen mogelijk als de inspecteur bewijst dat belanghebbende de auto in Nederland feitelijk ter beschikking heeft. De inspecteur slaagt in dat bewijs. Ook de boete van 100% is terecht. De Hoge Raad verklaart het beroep van belanghebbende niet-ontvankelijk.

Bron: Hoge Raad, 9 september 2016, nr. 16/01008

Lees meer...

Wetsvoorstel Ketenaansprakelijkheid goederenvervoer aangenomen door Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
06 oktober 2016

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met ketenaansprakelijkheid in het goederenvervoer. Het wetsvoorstel breidt de ketenaansprakelijkheid in het BW voor loonvorderingen uit met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg. Daarmee kunnen niet alleen transportbedrijven, maar ook alle opdrachtgevers die chauffeurs uitbuiten worden aangepakt.

Bron: www.tweedekamer.nl

Lees meer...

Minister Kamp beantwoordt vragen naar aanleiding van internationaliseringsmonitor CBS

Carlo Douven Geschreven door
05 oktober 2016

Minister Kamp beantwoordt vragen naar aanleiding van de internationaliseringsmonitor van het CBS. De groei van uitgaande grensarbeiders naar Duitsland bedraagt 7%, naar België 18% van 2012 naar 2014. De Minister gaat in op de acties die Nederland onderneemt om meer Nederlanders te laten werken in de Duitse en Belgische grensstreek.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Lees meer...

Kamerlid Van Dijck c.s. (PVV) stelt voor 30%-regeling af te schaffen

Carlo Douven Geschreven door
05 oktober 2016

Het Kamerlid van Dijck van de PVV heeft op 3 oktober (Kamerstuk 34 552, nr. 8) een amendement op Belastingplan 2017 ingediend om de expatregeling af te schaffen. Hij stelt niet alleen voor de 30%-regeling af te schaffen, maar ook de regeling voor de vergoeding van de extra-territoriale kosten.

Bron: tweedekamer.nl