Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

Wijzigingen Duitse fiscale regels voor 2019

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2018

Op 1 januari 2019 gaan in Duitsland fiscale regels wijzigen. Het Bundesfinanzministerium geeft een overzicht daarvan. Het gaat o.m. de halvering van de bijtelling bij een hybrideauto, de belastingvrije terbeschikkingstelling van een (elektrische) fiets en de mogelijke vrije vergoeding voor woon-werkverkeer.

Bron: Bundesfinanzministerium, 10 december 2018

Lees meer...

Vragen internationale collectieve waardeoverdrachten pensioen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2018

Het wetsvoorstel ‘implementatie herzien IORP-richtlijn’ heeft geleid tot veel kamervragen over de collectieve waardeoverdracht van pensioenen naar het buitenland. De in het voorstel opgenomen voorwaarden worden toegelicht en zijn volgens de antwoorden niet discriminerend ten opzichte van binnenlandse collectieve waardeoverdrachten.

Bron: Minsterie van SZW, 7 december 2018 

Lees meer...

SZW publiceert Bedragen 2019

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2018

Het Ministerie van SZW heeft de per 1 januari 2019 gewijzigde socialezekerheidsbedragen gepubliceerd. Daarin staan ook de normen voor kennismigranten. Bijv. voor een kennismigrant > 30 jaar is dat 4500 euro per maand (excl. vakantiegeld). De overige cijfers vindt u bij ‘lees meer’.

Bron: Ministerie van SZW, 23 november 2018 

Lees meer...

Alleen verplichte bijdragen pensioen aftrekbaar in werkland

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2018

Een inwoner van België is ook in Duitsland advocaat en betaalt premies voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland. Duitsland, waar hij beperkt belastingplichtige is, moet de verplichte pensioenbijdragen voor de beroepspensioenregeling in aftrek toelaten. Dat hoeft niet voor onverplichte aanvullende en particulier betaalde bijdragen.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 december 2018, ECLI:EU:C:2018:987 

Lees meer...

Onvoldoende bewijs voor woonplaats in Libanon

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2018

In de aangifte 2014 stelt X dat zijn partner in verdragsland Brazilië woont en op grond van het keuzerecht als fiscaal partner is aan te merken. Bij bezwaar stelt belanghebbende dat de partner in Libanon, een niet-verdragsland, woont en dus geen fiscaal partner kan zijn. Zo ontstaat recht op hogere heffingskortingen als alleenstaande met kinderen. Belanghebbende levert echter onvoldoende bewijs van de woonplaats in Libanon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4381 

Lees meer...

€ 33891 of € 22930 BPM bij invoer auto?

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2018

Een inwoner van Nederland heeft een Land Rover geïmporteerd uit Duitsland in 2014. De kilometerstand bedroeg toen negen. Volgens het Gerechtshof is sprake van een nieuwe auto ook al stond de auto eerder, één dag, in Duitsland geregistreerd. Er is € 33891 BPM verschuldigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9973

Lees meer...

Antwoorden op kamervragen over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2018

Staatssecretaris Snel licht de voorgestelde beperkte overgangsregeling toe en stelt dat de beperkte overgangsregeling juridisch houdbaar is. Hij verwacht dat vooral werknemers in de academische en de ICT-sector geraakt worden door de verkorte looptijd.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Lees meer...

Brexit – Terugtrekkingsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2018

In de terugtrekkingsovereenkomst in het kader van de Brexit is een transitieperiode opgenomen tot 1 januari 2021. De meeste bestaande Europese regels blijven gedurende die periode van toepassing. In de overeenkomst zijn hiervoor nadere regels afgesproken. Of de overeenkomst in werking treedt hangt af van de verdere politieke ontwikkelingen.

Bron: Europese Commissie, 25 november 2018

Lees meer...

Besluit kwalificerende buitenlandse belastingplicht komt 1e kwartaal 2019

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2018

Eerder is al aangekondigd dat het arrest inzake X van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU tot een aanpassing van de wetgeving voor de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zal leiden. Voorafgaande aan de wetswijziging zal in het eerste kwartaal van 2019 een besluit verschijnen over dit arrest.

Bron: Eerste Kamer, 30 november 2011, MvT BP 2019 – Kamerstukken 35 026, nr. D 

Lees meer...

150km-grens toetsen bij sluiten arbeidsovereenkomst

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2018

Een inwoner uit Duitsland die in 2011 de arbeidsovereenkomst sloot en pas op 1 januari 2012 begon te werken heeft recht op de 30%-regeling. De 150km-grens is op 1 januari 2012 een voorwaarde geworden voor toepassing van de 30%-regeling. Het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst is het toetsmoment voor de vraag of men woonachtig was meer dan 150 km van de Nederlandse grens.

Bron: Hoge Raad, 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2201

Lees meer...

EU-recht gooit roet in Kabinetsplan

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2018

Het Kabinet had het plan om arbeidsrelaties aan de onderkant van de markt aan te merken als een dienstbetrekking als een laag loon gepaard gaat met een langdurig contract of met reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze arbeidsrechtelijke fictie is vermoedelijk strijdig met het EU-recht. Het kabinet zoekt naar alternatieven.

Bron: Ministerie van SZW, 26 november 2018.

Lees meer...

IND update informatie over Brexit

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2018

De IND heeft Brexit-pagina geactualiseerd n.a.v. de voorlopige uittredingsovereenkomst die het VK en de EU hebben gesloten. Een fatsoenlijke oplossing bij een 'no deal' wordt toegezegd. Verder nieuws voor bestaande verblijfsmogelijkheden. Registreren in de basisregistratie personen, een DigiD of de Nederlandse nationaliteit aanvragen valt te overwegen.

Bron: IND, 26 november 2018

Lees meer...

Motorrijtuigenbelasting voor rijden met auto met kenteken VK

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2018

X verblijft het merendeel van het jaar in Nederland en is ingeschreven in de basisregistratie personen. Zijn hoofdverblijf is volgens de rechtbank in Nederland. Hij rijdt rond in een auto met een kenteken uit het VK. De naheffingsaanslag en boete motorrijtuigenbelasting is terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 7 november 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10036

Lees meer...

Europese Parlement wil arbeidsmobiliteit bevorderen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2018

Het Europees Parlement wil meer flexibiliteit en duidelijkheid voor mobiele werknemers. De voorstellen zien op werkloosheidsregelingen, familiale voordelen en langdurige ziekte. Voor uitgezonden arbeidskrachten is een 18 maands-termijn voorgesteld voor de sociale zekerheid. Ook de samenwerking tussen de lidstaten moet verbeterd worden.

Bron: Europees Parlement, 20 november 2018

Lees meer...

Voor bepaling toepasselijk recht chauffeurs is nader onderzoek nodig

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Bij een arbeidsovereenkomst met een grensoverschrijdend karakter, is, bij gebreke van een rechtskeuze, het recht van toepassing van het gewoonlijk arbeidsland of het land waarmee een nauwere band bestaat. Om dit te bepalen moet met meer factoren rekening worden gehouden.

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2165

Lees meer...

Hoge Raad vraagt hulp HvJ EU bij toepassing detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de vraag of de detacheringsrichtlijn van toepassing is op internationale chauffeurs die in meerdere landen werken. Is de CAO goederenvervoer van toepassing als chauffeurs tijdelijk ‘in of vanuit’ Nederland ritten uitvoeren volgens de detacheringsrichtlijn?

Bron: Hoge Raad, 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2174 

Lees meer...

Inspectie SZW gaat toezicht verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2018

Uit de toekomstplannen van de Inspectie SZW blijkt dat de samenwerking met inspectiediensten zal toenemen. Speerpunten worden de bevordering van eerlijk werk, voorkoming arbeidsuitbuiting, onderbetaling en de kernverplichting van de Arbo-wet. De meldingsplicht in de WagwEU voor gedetacheerde werknemers zal daarbij helpen.

Bron: Minister van SZW, 15 november 2018

Lees meer...

Grenseffectenrapportage 2018 ITEM is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2018

De ITEM grenseffectenrapportage gaat in zes dossiers in op diverse onderwerpen van belang voor grensregio’s en grensoverschrijdende mobiliteit. Aan de orde komen o.a. de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, regelingen pensioenleeftijd Duitsland/België/Nederland, Sociale zekerheid niet-standaard werkend en het Baukindergeld.

Bron: Universiteit Maastricht, ITEM, november 2018

Lees meer...

Noodwet voor harde Brexit

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2018

Het Kabinet sorteert voor op een harde Brexit met een voorstel voor een nog niet alomvattend noodwet om adequaat te kunnen reageren bij een harde Brexit. Aan de orde komen onder meer rijbewijzen, sociale zekerheidsuitkeringen, verdragsgerechtigden WLZ en Zvw en de European Health Insurance Card.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 november 2018 

Lees meer...

Bewijs van leven via de SVB

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2018

Op Kamervragen wordt geantwoord dat de SVB regelmatig controleert op het in leven zijn van rechthebbenden in het buitenland. De SVB legt dit vast in de Registratie niet-ingezetenen. Pensioenuitvoerders kunnen meldingen uit deze registratie ontvangen en hoeven dan zelf geen bewijs van leven te vragen.Duitsland en Italië leveren bij de SVB digitaal bewijzen van leven aan.

Bron: Ministerie van SZW, 19 november 2018

Lees meer...

Lopende EU-wetgevingsdossiers SZW

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2018

Het Ministerie van SZW informeert over lopende EU-wetgevingsdossiers. Onder meer wordt duidelijk dat diverse voorgestelde aanpassingen in de VO 883/2004 inzake werkloosheid, toepasselijke wetgeving, detachering, A1-verklaringen veel weerstand ontmoeten. De richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zal binnenkort bij het Europees parlement worden behandeld.

Bron: Ministerie van SZW, 5 november 2011

Lees meer...

Brexit - Wat bij een no-deal?

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2018

De Europese Commissie heeft informatie gepubliceerd met voorbereidings- en noodmaatregelen voor een no deal-scenario bij de Brexit. Vooral wordt ingegaan op visumplicht, reizen van en naar de VK, douanecontroles, geldigheid rijbewijzen, dierenpaspoort etc.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 14 november 2018

Lees meer...

Belastingplan 2019 door Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2018

De Belastingplannen 2019 zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De ingediende amendementen die moesten leiden tot een aftopping van de 30%-regeling of het niet toepassen van de 30%-regeling boven de Balkenende-norm, zijn verworpen.

Bron: Tweede Kamer, 15 november 2018 

Lees meer...

Brochure voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2018

 

De brochure ‘Nieuw in Nederland’ is uitgekomen. Deze brochure is geschreven voor Europese arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken en/of te wonen. Ingegaan wordt op sociale zekerheid, belastingen, ziektekosten, arbeidsrecht, inschrijvingen etc.

Ministerie van SZW, 13 november 2018

De brochure vindt u hier.

 

Lees meer...

Ingehouden dividendbelasting deels te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2018

Een inwoner van Nederland heeft uit drie verdragslanden € 123.381 dividend ontvangen. Er is € 33.884 dividendbelasting ingehouden. De inspecteur accepteert 15%, zijnde € 18.507. Het Gerechtshof volgt de visie van de inspecteur. Het niet verrekenbare verdrag moet in de diverse verdragslanden worden teruggevraagd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 31 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3653

Lees meer...

NOB vergelijkt Europese Expat-regelingen

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2018

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft een memo gepubliceerd over de 30%-regeling in internationaal perspectief. Meerdere Europese landen hebben expat-regeling vergelijkbaar met de 30%-regeling. Nederland bevindt zich in de middenpositie. De meest ruimhartige regelingen kennen Frankrijk, Italië en Spanje.

Bron: NOB, 8 november 2018

Het memo van de NOB vindt u hier.

Lees meer...

NINBI-beschikking is rechtsgeldig

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2018

 

Een inwoner van België met een Nederlandse A0W-uitkering is van mening dat de beschikking ‘niet in Nederland belast inkomen’ (NINBI) niet rechtmatig is. De rechter is het niet met belanghebbende eens. De NINBI-beschikking is in casu nodig, zodat het Zorginstituut Nederland de verschuldigde zorgpremies (art. 69 ZVW) kan vaststellen.

Bron: Gerechtshof ‘s-HertogenboschECLI:NL:GHSHE:2018:3666

 

Lees meer...

Weer vragen beantwoord 30%-regeling en heffingskortingen niet-inwoners

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2018

Staatssecretaris Snel bevestigt nog eens dat de 30%-vergoeding in lijn is met de werkelijke extraterritoriale kosten van een expat. Snel overweegt geen aftopping van de 30%-regeling. Ook gaat Snel in op de brief van de SVB, waarin de SVB aangeeft dat niet-inwoners geen (volledig) recht meer hebben het belastingdeel van de algemene heffingskorting in de loonbelasting vanaf 1 januari 2019.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2018

Lees meer...

Wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ ingediend

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2018

Het wetsvoorstel ‘arbeidsmarkt in balans’ moet er voor zorgen dat de kosten- en risicoverschillen tussen arbeidscontractsvormen verminderen. Flexibel werk moet nodig zijn vanwege de aard van het werk, niet voor het kostenvoordeel. In de memorie van toelichting komen de internationale aspecten bij de diverse onderwerpen aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 7 november 2018 

Lees meer...

Engelse limited is in Nederland inhoudingsplichtig

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2018

Twee directors van een Engels Limited wonen in Nederland. De limited is in Nederland gevestigd, want de leidinggevende werkzaamheden worden vanuit Nederland verricht. De limited is dan inhoudingsplichtige in Nederland. Het loon is belast in Nederland, met toepassing van de 30%-regeling. De kostenvergoeding voor housing en living allowances zijn dan als loon aan te merken.

Bron: Rechtbank Den Haag, 11 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12021

Lees meer...

Overheidspensioen uit VK is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt in 2014 een overheidpensioen uit het Verenigd Koninkrijk van 9.998 euro. Het belastingverdrag uit 2008 wijst het heffingsrecht toe aan Nederland. Een beroep op de overgangsregeling baat niet, omdat de eerste betaling heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het verdrag, ook al zag deze eerste betaling mede op een periode voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3916

Lees meer...

Overgangsrecht 30%-regeling is verder uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Diverse kamervragen zijn beantwoord over het overgangsrecht 30%-regeling. Verduidelijkt wordt welke groepen 30%-ers voordeel hebben van het overgangsrecht. Verder wordt aangegeven dat het overgangsrecht ook geldt voor de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten.

Bron: Nota n.a.v. het verslag BP 2019, 2 november 2018

Lees meer...

Boete voor in container werkende afrikaan

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2018

Voor de Wet arbeid vreemdelingen is voor het aannemen van feitelijk werkgeverschap voldoende dat arbeid wordt verricht ten dienste van een werkgever. Een tewerkstellingsvergunning is dan vereist. Of de werkgever wetenschap had of instemming verleend heeft, is niet relevant, evenals de omvang en duur van de werkzaamheden.

Bron: Raad van State, 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3523

Lees meer...

Voetballer in India blijft inwoner van Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2018

 

Belanghebbende voetbalde enkele maanden, gedurende één voetbalseizoen, in India. Hij verbleef aaneensluitend in een hotel in India. Zijn gezin woonde in Nederland. Hof Amsterdam is van mening dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Zijn loon is belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3917

 

Lees meer...

Daadwerkelijk ingehouden dividendbelasting uit VS is verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt dividend uit een in de VS gevestigde ‘irrevocable non-descretionary trust’. Er wordt geen dividendbelasting ingehouden. De vraag is of desondanks 15% dividendbelasting verrekend kan worden. Hoewel de verdragstekst onduidelijk is, vindt de rechtbank dat alleen daadwerkelijk geheven bronbelasting kan worden verrekend.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:9189

Lees meer...

Huisvesting werknemer leidt niet tot aftrek OB

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2018

Uitzendbureau X heeft huisvesting ter beschikking gesteld aan buitenlandse uitzendkrachten. De voorbelasting die aan X in rekening is gebracht komt voor de omzetbelasting niet in aanmerking voor aftrek. Dit zou anders kunnen zijn als X genoodzaakt zou zijn geweest de huisvesting te verzorgen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9146

Lees meer...

Hoogte arbeidskorting afhankelijk van Nederlands inkomen

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2018

Een inwoner van Costa Rica heeft in 2015 in Nederland belast inkomen en in Costa Rica belast inkomen. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting neemt de rechtbank alleen het in Nederland belaste loon in aanmerking en niet het wereldinkomen, zoals de inspecteur stelt.

Bron: Rechtbank Gelderland, 18 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4009

Lees meer...

Aanwerven en direct detacheren, kan dat?

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2018

Een inwoner van Bulgarije wordt aangenomen en direct uitgezonden naar het VK. Voor de uitzending was hij niet verzekerd in Bulgarije. De detacheringsbepaling van VO 883/2004 is dan toch van toepassing, mits hij inwoner was van Bulgarije en niet voorafgaande verzekerd was in een andere lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:861

Lees meer...

Overgangsregeling 30%-regeling is verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2018

De verkorting van de looptijd van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar, wordt wel per 1 januari 2019 in de wet opgenomen. Echter de verkorting van de looptijd wordt nog feitelijk niet toegepast in de jaren 2019 en 2020 op grond van een overgangsregeling.

Bron: Ministerie van Financiën, Tweede Nota van wijziging BP 2019, 26 oktober 2018 

Lees meer...

Ziektewet-uitkering inwoner Spanje leidt tot heffingen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2018

De Hoge Raad bevestigt de visie van het Gerechtshof. De ziektewetuitkering die een inwoner van Spanje uit Nederland ontvangt is in Nederland belast. Ook is belanghebbende sociaal verzekerd in Nederland. Een ziektewetuitkering is voor beide regelingen gelijk te stellen aan inkomsten uit loondienst.

Bron: Hoge Raad, 8 juni 2018

Lees meer...

Artikel 15 OESO niet in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2018

Een inwoner van België werkt voor een Luxemburgse werkgever ook in derde landen. Op grond van de Belgische belastingverdragen wordt de heffing over de werkdagen in de derde landen toegewezen aan woonland België. Een dergelijke verdragsbepaling is niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:856 

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Denemarken naar parlement

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2018

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Denemarken is ter stilzwijgende goedkeuring ingediend bij het parlement. In het verdrag wordt voor pensioenen een bronstaatheffing ingevoerd. Voor bestaande situaties blijft de woonstaatheffing uit het oude verdrag in stand. De datum van inwerkingtreding van het protocol is nog niet bekend.

Bron: Ministerie van Buitenlandse zaken, 2 oktober 2018 

Lees meer...

Belastingverdrag met Algerije naar parlement

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2018

Het nieuwe belastingverdrag met Algerije is ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd aan het parlement. Bij het verzoek is de toelichtende nota van het in het tractatenblad opgenomen verdrag opgenomen. Voor pensioenen is een bronstaatheffing opgenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Minister van Buitenlandse Zaken, 15 oktober 2018

 

Lees meer...

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2018

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding mag ook geheven worden van een voetbalclub, die een vertrekkende voetballer bijna 1 miljoen van de ontvangen transfersom betaalt. De pseudo-eindheffing is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste protocol van het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Bron: Hoge Raad, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1150

Lees meer...

SVB informeert over detachering naar Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2018

De SVB heeft een informatieblad uitgegeven voor werkgevers, die werknemers naar Duitsland detacheren.

Bron: SVB, oktober 2018

Lees meer...

Heffingskorting 2019 kan voor inwoners België toch in de loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2018

Het belastingdeel van de algemene heffingskorting voor inwoners van België kan vanaf 2019 in de loonbelasting toegepast worden. De inhoudingsplichtige kan rechtstreeks een beroep doen op de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag met België. Bij samenloop met een voorlopige aanslag, ontstaat dubbel voordeel, dat later terugbetaald moet worden.

Bron: Fiscaal up to date, 16 oktober 2018 

Lees meer...

NiNbi terecht vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2018

Een inwoner van België heeft geen recht op een Belgisch ondersteuningsbudget, omdat hij sociaal verzekerd is in Nederland. Het vastgestelde wereldinkomen heeft daar niet mee te maken. Het Niet in Nederland belastbare inkomen (NiNbi) is terecht vastgesteld inclusief het voordeel uit sparen en beleggen. De Belastingdienst mag het NiNbi doorgeven aan het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 6 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2860

Lees meer...

Toch overgangsrecht voor 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

In het kader van de heroverweging pakket vestigingsklimaat, stelt het Kabinet overgangsrecht voor voor de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar. Er komt overgangsrecht voor de groep waarvoor de regeling in 2019 of 2020 zou eindigen. Op 26 oktober 2018 komt er meer duidelijkheid.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2019 

Lees meer...

Ontslag door SHELL Nederland?

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

Een expat van SHELL werkt in meerdere landen. Gedurende zijn tijdelijke buitenlandse werkzaamheden heeft hij een lokaal contract en wordt zijn Nederlandse contract beëindigd. Bij ontslag wordt het lokale contract beëindigd en niet zijn Nederlandse contract met SHELL.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2551

Lees meer...

Collectieve waardeoverdracht pensioen wijzigt

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2018

De afgelopen twee jaar hebben 5 collectieve waardeoverdrachten van pensioen plaatsgevonden, vier naar België en een naar Luxemburg. Het ging om 4,3 miljard belegd vermogen. Voorgesteld wordt het goedkeuringsrecht van DNB te vervangen door een goedkeuring van 2/3e van de deelnemers en pensioengerechtigden.

Bron: Ministerie van SZW, 26 september en 4 oktober 2018 

Lees meer...

Digitaal inloggen bij Belgische overheid

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2018

 

In België wordt eID gebruikt om in te loggen bij de online diensten van overheden. Als voor de emigratie op de website van CSAM een nieuwe digitale sleutel aangevraagd wordt kan ook na de emigratie worden ingelogd. Woont men al in het buitenland dan is er een omslachtigere procedure.

Bron: Nieuwsbrief BBZ / BDZ, oktober 2018

 

Lees meer...

Voorstel verkorting looptijd 30%-regeling wordt aangehouden

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2018

De behandeling van het wetsvoorstel Bronbelasting 2020 wordt vanwege de dividendbelasting-perikelen aangehouden tot er meer duidelijkheid is van het Kabinet. In samenhang hiermee wordt ook het voorstel om de looptijd van de 30%-regeling te verkorten aangehouden. Het is niet bekend wanneer het Kabinet met nieuwe voorstellen komt.

Bron: Tweede Kamer, vaste commissie Financiën, 9 oktober 2018

Lees meer...

Duitsland sorteert fiscaal voor op de Brexit

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2018

Duitsland kent een fiscaal wetsvoorstel om de Brexit fiscaal te begeleiden. Het wettelijke regeling moet voorkomen dat door de Brexit voor belastingplichtigen nadelige fiscale rechtsgevolgen ontstaan.

Bron: Bundesfinanzministerium, 9 oktober 2018

Lees meer...

Private aanvulling WW ook grensoverschrijdend mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2018

Via de Stichting PAWW kan een private aanvullende WW-verzekering gesloten worden door werkgevers. Dit kan ook voor een aanvullende uitkering op een buitenlandse WW tot de hoogte van de Nederlandse WW. De aanvulling kan gesloten worden voor werknemers die in Nederland wonen en in het buitenland werken en andersom. Voor vragen heeft de stichting een servicedesk.

Bron: www.spaww.nl, bestuursbericht, 15 september 2018

Lees meer...

EU-verordening Internationaal privaatrecht in wet opgenomen

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2018

De Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze bevat regels van internationaal privaatrecht bevat onder meer welke rechter bevoegd is, het recht van welke staat het vermogen van echtgenoten of partners beheerst en de uitvoerbaarheid van een beslissing in een ander land. De inwerkingtreding wordt nog nader bepaald.

Bron: Staatsblad 2018, nr. 332, 4 oktober 2018

De nieuwe wet in het Staatsblad 2018, nr. 332 van 4 oktober 2018, samen met het Besluit van 17 september 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen vindt u hier.

Lees meer...

Top 10-knelpunten grensarbeid

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2018

In het Algemeen Overleg van 26 september is in de Tweede Kamer het thema grensarbeid uitgebreid besproken. Toegezegd is dat er in het eerste kwartaal 2019 een knelpuntenrapportage (top 10) komt. Verder ging het over digitale levensbewijzen, Duitse inkomensverklaringen, loondoorbetaling bij ziekte, lerarenartikel België, herziening VO (EG) 883/2004 etc.

Bron: tweedekamer.nl, 5 oktober 2018

Lees meer...

Ook niet onherroepelijke A1-verklaring moet gevolgd worden

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2018

De belastingrechter en de inspecteur moeten een door de bevoegde sociale zekerheidsinstantie afgegeven A1-verklaring volgen. Dat geldt ook als de verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat. Wel kan de belastingrechter een procedure aanhouden totdat de A1-verklaring wel onherroepelijk vaststaat.

Bron: Hoge Raad, 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1725

Lees meer...

Over buitenlandse pensioenen is ZVW-premie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2018

Een arbeidsongeschikte inwoner van Nederland is sociaal verzekerd in Nederland. Zijn Duitse Renteversicherungsuitkering en zijn pensioen van de Belgische Rijksdienst voor pensioenen zijn onderdeel van het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2929

Lees meer...

Bewijslast verdragstoepassing rust op belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2018

Belanghebbende woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever. Zij is van mening dat een deel van het loon in België belast is. De bewijslast rust op haar nu zij zich beroept op een vermindering van de volgens de Nederlandse wet toegestane heffing op grond van een verdrag. Nu dat niet lukt, is het loon terecht volledig in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ‘’s-Hertogenbosch, 15 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2635

Lees meer...

Grieks pensioen innen is niet eenvoudig

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2018

Het Ministerie van SZW heeft afspraken gemaakt met Griekenland over inwoners van Nederland die moeite hebben om hun Griekse pensioenaanspraken te innen. Het probleem is de identificatie, waarvoor een Grieks fiscaal nummer nodig is. Pensioengerechtigden moeten bepaalde handelingen bij de Griekse overheid verrichten, die de Nederlandse overheid niet kan doen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 september 2018 

Lees meer...

Werken bij internationale organisatie beperkt premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2018

Een gepensioneerde ambtenaar van de EU die in Nederland woont en gaat werken, is in Nederland niet verzekerd voor de AWBZ. Een medewerker van Eurojust die in Nederland werkt en werkt als reservist voor het Ministerie van Defensie, is niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1793 en 1792

Lees meer...

Emigrant VS is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2018

Een emigrant naar de Verenigde Staten wordt niet aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetgever heeft dit ook expliciet bedoeld en de regeling is geen verboden discriminatie in de zin van het EVRM of het IVBPR. Ook de non-discriminatiebepaling in het verdrag met de VS kan belanghebbende niet helpen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3257 

Lees meer...

Cyprusconstructie voorgelegd aan HvJ EU

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2018

Waar zijn internationale chauffeurs verzekerd, die in Nederland wonen en via een bedrijf in Cyprus rijden in trucks van Nederlandse vervoersondernemingen? Werken ze in meer landen en minder dan 25% in het woonland en is men daarom in Cyprus verzekerd? Of is de opzet misbruik van unierecht en premievlucht?

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2878

Lees meer...

Duitse belastingheffing en buitenlandse SV-premies

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2018

Duitsland heeft in een BMF-Schreiben beschreven hoe bij de Duitse belastingheffing en de Lohnsteuerbescheinigung door de werkgever omgegaan moet worden met buitenlandse (o.a. Belgische en Engelse) sociale zekerheidsbijdragen. Beschreven wordt welk deel toe te rekenen is aan de Altervorsrgeaufwendungen, Kranken- en Pflegeversicherung en overige Vorsorgeaufwendungen.

Bron: BMF-Schreiben, 9 oktober 2017

Lees meer...

DigiD niet toegankelijk voor buitenlandse werknemer

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2018

Het niet mogelijk maken door Nederland om DigiD beschikbaar te stellen voor in België wonende werknemers met de Belgische nationaliteit is niet strijd met het vrij verkeer van werknemers. Het gebruik van DigiD draagt niet bij de integratie van de migrerende werknemer en mobiliteit binnen de EU. DigiD is Europeesrechtelijk geen sociaal voordeel.

Bron: Rechtbank Den Haag, SGR 17/7528

Lees meer...

Sluiten arbeidsovereenkomst is relevant voor 150km-grens

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2018

Voor de beoordeling van de 150km-grens van de 30%-regeling is beslissend het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst en niet, zoals het Gerechtshof vond, het moment van tewerkstelling. Betrokkene had de arbeidsovereenkomst getekend op 22 december 2011, de 150km-grens is pas ingevoerd per 1 januari 2012.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 5 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1021

Lees meer...

Dienstontvanger heeft verificatie- en meldingsplicht ingevolge WAGWEU

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2018

In de WAGWEU wordt explicieter vastgelegd dat naast de meldingsplicht van de dienstverrichter die werknemers detacheert naar Nederland, de dienstontvanger in Nederland van de dienstverrichter een afschrift van de melding moet ontvangen en verifiëren. Ontvangt de dienstontvanger geen afschrift, dan is hij verplicht dat te melden op straffe van een boete.

Bron: Tweede nota van wijziging Verzamelwet SZW 2019, 20 september 2018 

Lees meer...

Tijdstip registratie is beslissend voor BPM

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2018

Voor de BPM is beslissend of de auto in gebruik is geweest op het moment van registratie in het kentekenregister. Een door belanghebbende in Duitsland gekochte auto, die 10 dagen later naar Nederland komt en 3000 kilometer gereden heeft, is gebruikt.

Bron: Hoge Raad, 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1695

Lees meer...

Geen belastingdeel heffingskorting voor niet-inwoners in de LB

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2018

Staatssecretaris Snel zet de wijziging in de loonbelasting, die ingaat op 1 januari 2019 op een rij voor de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2019 krijgen niet-inwoners van Nederland geen belastingdelen van de heffingskortingen meer in de loonbelasting. Inwoners van de EU/EER en Zwitserland krijgen wel nog het belastingdeel van de arbeidskorting. Onder voorwaarden kan dit financiële nadeel gecompenseerd worden in de inkomstenbelasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 september 2018

Lees meer...

In 2021 is het EU-reisvergunningsysteem operationeel

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2018

Onderdanen van niet-EU-lidstaten die naar de EU willen reizen moeten in 2021 een reisvergunning aanvragen. De Europese Raad heeft het EU-reisvergunningsysteem ETIAS aangenomen. Dan kan ook een reisvergunning worden geweigerd aan onderdanen van derde landen die met vrijstelling van visumplicht naar het Schengengebied reizen.

Bron: De Europese Raad, 5 september 2018

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2019

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2018

Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2019 veelvuldig in beeld. Met name in de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 zijn een aantal wijzigingen terug te vinden, die ingaan per 1 januari 2019. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

1. De looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt tot 5 jaar, met een beperkt overgangsrecht;

2. Beperking brongebonden heffingskortingen voor inwoners derde-landen;

3. Hoogte van de heffingskortingen is afhankelijk van het wereldinkomen;

4. Systematiek conserverende aanslagen lijfrenten en pensioenen worden aangepast aan rechtspraak van de Hoge Raad;

5. Kwijtschelding/uitstel van betaling bij conserverende aanslagen aanmerkelijk belang.

In het besloten deel worden deze vijf wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Lees meer...

Accidental Americans / afschaffing heffingskorting buitenlandse werknemers

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2018

Staatssecretaris Snel legt aan de Eerste Kamer uit hoe de afschaffing van de heffingskortingen voor niet in Nederland wonende werknemers in de loonbelasting per 1 januari 2019 in de praktijk gaat werken. In een brief aan de Tweede Kamer wordt een update gegeven op de Amerikaanse Fatca-regeling voor ‘accidental Americans’.

Bron: Brieven Ministerie van Financiën, 18 september 2018

Lees meer...

Engelse limited is inhoudingsplichtige

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2018

Een Engelse limited is beherend vennoot van een Nederlandse CV. De Limited is feitelijk in Nederland gevestigd, omdat de feitelijke leiding in Nederland is. De gebruikelijkloonregeling is bij de director van de limited van toepassing. De Limited is inhoudingsplichtig in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1620

Lees meer...

UWV licht beleid internationale ontslagsituaties toe

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2018

De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen van het UWV zijn geactualiseerd. Er wordt onder meer uitleg gegeven over het omgaan met internationale ontslagsituaties. Ingegaan wordt op de ontslagvolgorde en afspiegelingsbeginsel in een internationale situatie.

Bron: UWV, augustus 2018

Lees meer...

Internationale pensioenregels blijven in beweging

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2018

Op 23 augustus hebben we gemeld dat de verhuizing van een pensioenfonds naar België aantrekkelijker wordt. In antwoorden op Kamervragen legt Minister Koolmees uit dat hij tegen de verschillen bij prudentieel toezicht, dekkingsgraad en internationale waardeoverdrachten niets kan doen. Daar zijn Europese regels voor. Ook gaat hij in op de herziening van de IORP-richtlijn.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 11 september 2018

Lees meer...

BV niet gevestigd in Singapore of Sint Maarten

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2018

De op grond van Nederlands recht opgerichte BV X wordt niet ‘geleid en bestuurd’ vanuit Singapore. Daarmee is X voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland. De inspecteur hoeft niet aannemelijk te maken dat de vennootschap wel in Nederland wordt ‘geleid en bestuurd’. Ook ligt de feitelijke leiding van X niet op Sint Maarten waar de enig aandeelhouder woont.

Bron: Rechtbank Den Haag, 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10118

Lees meer...

België stelt alleen vrij als Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2018

De Belgische autoriteiten volgen niet het arrest van het Hof van Cassatie over de toepassing van de voorkomingsbepaling in het verdrag met Nederland. Ze blijven vasthouden aan de voorwaarde dat alleen een vrijstelling wordt verleend als in Nederland de inkomsten zijn belast. Dit standpunt is bijv. van belang voor inwoners van België met een Nederlands pensioen in eigen beheer of in Nederland sporten of als artiest optreden.

Bron: FOD Financiën, Circulaire 2018/C/94, 20 juli 2018

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over PEPP

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2018

Het voorgestelde Personal European Pension Plan (PEPP) is een persoonlijk pensioenproduct, dat Nederland niet fiscaal wil faciliteren. Het PEPP biedt meerwaarde voor spaarders die gedurende hun loopbaan in meerdere lidstaten werkzaam zijn. Men kan dan bij één aanbieder opbouwen. Of pensioenfondsen het product mogen aanbieden is nog in discussie binnen de EU.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 september 2018

De antwoorden op de Kamervragen van Minister van Financiën Hoekstra vindt u hier.

Lees meer...

Geen detachering als werknemer vervangen wordt

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2018

Het Hof van Justitie beslist in de zaak Alpenrind dat een A1-verklaring bindend is voor organen én de rechter van de lidstaat waar gewerkt wordt, ook als de zaak is voorgelegd aan de Administratieve Commissie. Van detachering is geen sprake als een gedetacheerde werknemer wordt vervangen door een andere werknemer, ook als die wordt gedetacheerd door een andere werkgever.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 september 2018

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over nationaliteitsrecht

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2018

Op Kamervragen is geantwoord dat de wetgeving om te komen tot modernisering van het nationaliteitsrecht in voorbereiding is. Aandacht is ook besteed aan de Brexitgevolgen voor Nederlanders die in het VK wonen. Tenslotte wordt ingegaan op Nederlanders die onbewust of onbedoeld het Nederlanderschap kunnen verliezen in het buitenland.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 4 september 2018

Lees meer...

Arbeidsmigranten en de Nederlandse taal

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2018

Europese arbeidsmigranten zijn niet verplicht de Nederlandse taal te leren. Een mate van verplichting is er wel als men een bijstandsuitkering ontvangt of als de Arbowetgeving dat verlangt. Werkgevers kennen een verplichting om met werknemers rekening te houden die geen Nederlands spreken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 4 september 2018

Lees meer...

Internationale gevolgen invoering extra geboorteverlof

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2018

Uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof moet voor VO 883/2004 worden gezien als een met een moederschap gelijkgestelde vaderschapsuitkering. Dat betekent dat de vaderschapsuitkering een persoonlijk recht is, dat moet worden geëxporteerd naar gerechtigden in de EU/EER/Zwitserland.

Bron: Nota n.a.v. het verslag WIEG, 3 september 2018 

Lees meer...

Nederlands pensioen inwoner Portugal – geen cassatie

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2018

Er wordt geen cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch betreffende een Nederlandse pensioenuitkering ontvangen door een inwoner van Portugal. De staatssecretaris ziet geen kans, omdat het onmogelijk is dat de Hoge Raad de uitspraak casseert wegen schending van het recht van vreemde staten. Dat is een feitelijke uitleg van het Hof, waar geen cassatie tegen mogelijk is.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 24 augustus 2018

Lees meer...

Visa en paspoorten voor de superrijken

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2018

Staatssecretaris Harbers antwoordt op Kamervragen over vooral Russische en Chinese superrijke migranten dat het aantal lidstaten met toelatingsregels voor buitenlandse investeerders toeneemt. Een aantal landen beperken de toelatingsregels ook. Lidstaten kunnen zelf bepalen welke regels ze stellen tot verkrijging van een (tweede) nationaliteit. Deze nieuwe EU-burgers kunnen zich dan vrij vestigen binnen de EU.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 augustus 2018

Lees meer...

Hoogste rechter België beslist over pensioenartikelen in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2018

De bepaling voor overheidspensioenen (art. 19, par. 2) ziet alleen op pensioenen opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Niet relevant is wie het pensioen uitbetaalt. Het zesde lid van art. 18 ziet op dezelfde dienstbetrekking waarin men werkte op het moment van arbeidsongeschikt worden. Als het zesde lid niet van toepassing is, is de hoofdregel van lid 1 van toepassing.

Bron: Hof van Cassatie, 19 april 2017, F.16.0062.N.

Lees meer...

EC: Betalingsverkeer wordt goedkoper en transparanter

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2018

De Europese Commissie stelt voor de Verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten aan te passen. De wijziging bevat twee onderdelen: 1) gelijktrekking van kosten van grensoverschrijdende transacties met die van binnenlandse transacties en 2) transparantieverplichtingen bij betalingen met een valutawissel.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 augustus 2018

Lees meer...

België: In emigratiejaar fiscale voordelen pro-rata

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bestaat in België in het jaar van migratie nog maar pro-rata recht op belastingvrije sommen, belastingverminderingen en -vrijstellingen. Tot aanslagjaar 2017 bestond er nog volledig recht.

Bron: Fod Financiën België, circulaire 5 februari 2018

Lees meer...

Private partijen kunnen zich niet rechtstreeks op EU-richtlijn beroepen

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2018

Een rechter kan geen nationale bepalingen en een daarop gebaseerd contractueel beding in een verzekeringsovereenkomst buiten toepassing laten met een beroep op een Europese richtlijn. Een particulier die is benadeeld doordat het nationale recht niet met het Unierecht strookt, kan schadevergoeding eisen van de lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:631

Lees meer...

CAO van toepassing op buitenlandse chauffeurs

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2018

De Nederlandse CAO beroepsgoederenvervoer is van toepassing nu een zodanig nauwe band bestaat tussen de Nederlandse opdrachtgever en de Poolse en Moldavische bedrijven dat sprake is van terbeschikkingstelling van chauffeurs. De buitenlandse bedrijven hadden geen zelfstandige positie ten opzichte van de opdrachtgever.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6962

Lees meer...

Arbeidsongeschiktheidsuitkering uit VS is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2018

Een Amerikaanse arbeidsongeschiktheidsuitkering voor tijdens de Golfoorlog opgelopen verwondingen is in Nederland onderdeel van het belastbaar en het premie-inkomen. Voor de belastingheffing bestaat recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Sociale zekerheids-premies zijn wel in Nederland verschuldigd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 2 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9648

Lees meer...

Verhuizing pensioenregeling naar België aantrekkelijker

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2018

Pensioenconsultant AON is het gelukt om de Belgische toezichthouder op pensioenen zo ver te krijgen dat een fonds niet meer ‘fully funded’ hoeft te zijn, maar dat men tekorten binnen vijf jaar moet oplossen, voor men de pensioenen moet verlagen. Verder zijn er nog enkele voor- en nadelen in België in vergelijking met het Nederlandse toetsingskader.

Bron: Financieel Dagblad, 16 augustus

Lees meer...

Nederlandse ‘inlener’ is loonheffing verschuldigd voor Polen

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2018

Een Nederlandse onderneming voert bouwklussen uit en bemiddelt daarbij. De ‘ingeleende’ Polen zijn volgens de rechter werkzaam in dienstbetrekking bij de onderneming. De Poolse E101-verklaringen legt de rechter terzijde, omdat niet duidelijk is dat deze op de betrokken werknemers zien. Verder staat op de E101-verklaringen een andere opdrachtgever vermeld.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2188

Lees meer...

A-G: Franse dividendbelasting maar deels te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
21-08-2018

Frankrijk heeft 30% dividendbelasting ingehouden op uitgekeerd dividend aan een inwoner van Nederland. Hoewel volgens het verdrag Frankrijk maar 15% mag heffen, heeft Frankrijk om formele redenen 30% geheven. In Nederland mag dan toch maar 15% verrekend worden in box 3.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 10 juli 2018, ECLI:NL:PHR:2018:831

Lees meer...

Geen eigen woning; centrale levensplaats elders

Carlo Douven Geschreven door
20-08-2018

Een uitgezonden consulair medewerkster werkte in Iran. Vanwege de veiligheidssituatie aldaar verbleef haar echtgenoot in 2011 langdurig in hun Nederlandse woning. In september vertrokken ze beiden weer naar Mali. De Nederlandse woning is geen eigen woning, omdat de centrale levensplaats van het gezin niet in Nederland is. De woning valt in box 3.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2195

Lees meer...

Brexit: Nederlanders in het VK

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2018

Minister Blok beantwoordt kamervragen over de gevolgen van de Brexit voor Nederlanders en andere EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Voor hen is de situatie onzeker. Het VK lijkt bereid te zijn soepel om te gaan verblijfsvergunningen voor bestaande situaties. Verder worden nog praktische tips gegeven.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 augustus 2018 

Lees meer...

Documenten internationale gegevensuitwisseling openbaar

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2018

Op grond van een WOB-verzoek betreffende internationale gegevensuitwisseling heeft staatssecretaris Snel een geactualiseerde versie gepubliceerd van de procedurele stappen die doorlopen moeten worden voordat aan een verzoek om gegevensuitwisseling wordt voldaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 augustus 2018

Lees meer...

Aanpak Vermogen in het buitenland Belastingdienst deels openbaar

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2018

Op grond van een WOB-verzoek naar de ‘paraplu aanpak’ Vermogen in het buitenland heeft staatssecretaris Snel documenten vrijgegeven over het programma Vermogen in het buitenland. Het gaat om onder meer vergaderverslagen, beschrijving programma, capaciteitsplanning en memo’s.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juni 2018

Lees meer...

A-G: Geen premiedeel heffingskorting voor werknemer Europol

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2018

Een werknemer bij de internationale organisatie heeft geen recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Als werknemer van de internationale organisatie is hij op grond van de zetelovereenkomst niet sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:762 

Lees meer...

Lagere AOW door verhoging AOW-leeftijd

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2018

Een naar België geëmigreerde Nederlandse is het er niet mee eens dat de verhoging van de AOW-leeftijd voor haar leidt tot een lagere AOW. De aanvangsleeftijd van de AOW-opbouw is verhoogd, hetgeen tot minder opbouwjaren leidt. De verhoging van de AOW-leeftijd is niet in strijd met enige rechtsregel en de SVB had haar niet hoeven te wijzen op de mogelijkheid van vrijwillige verzekering.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 13 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4208

Lees meer...

Liechtenstein treedt toe tot Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2018

Per 1 september 2018 treedt Liechtenstein toe tot het Rijnvarendenverdrag. Het Rijnvarendenverdrag maakt een uitzondering op de aanwijsregel ‘werken in meerdere staten’ van art. 13 VO 883/2004.

Bron: Staatscourant, 10 augustus 2008, 2018 nr. 44092 

Lees meer...

Keuzevrijheid in uitkeringsfase pensioen – internationaal overzicht

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2018

In Nederland wordt het tweede pijlerpensioen volledig uitgekeerd in de vorm van levenslange periodieke uitkeringen. In veel landen is er meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase. Het rapport van Netspar vergelijkt de stelsels van Australië, VK, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Nederland. 

Bron: Netspar, 10 juni 2018 

Lees meer...

A-G: Belastingrechter mag niet oordelen over A1-verklaring

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2018

A-G Niessen is van mening dat de belastingrechter een geldige A1-verklaring niet inhoudelijk mag toetsen. Dat geldt ook als de A1-verklaring nog niet onherroepelijk vaststaat.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 3 augustus 2018, ECLI:NL:PHR:2018:839 en 840

Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid niet via Engelse Limited te ontlopen

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2018

Een Engelse Limited, waarvan X ‘director’ is, neemt deel aan een Nederlandse CV. De CV, waarvan X gevolmachtigde is, gaat failliet en X wordt als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van de CV. De rechtbank ziet geen verschil in behandeling ten opzichte van een bestuurder van een Nederlandse vennootschap en is het eens met de aansprakelijkheid.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6092

Lees meer...

Ingevoerde auto is wel nieuw

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2018

Een eerder in Duitsland geregistreerde auto wordt met een kilometerstand 811 ingevoerd. 8 dagen eerder is de auto in Duitsland nieuw gekocht. De auto heeft geen of nauwelijks gebruikssporen. Het Gerechtshof is, anders dan de rechtbank, van mening dat de auto nieuw is bij de registratie voor de BPM.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6490

Lees meer...

Conserverende aanslag bij emigratie naar de Filippijnen

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2018

 

Bij een emigratie naar de Filippijnen is de conserverende aanslag voor lijfrenten terecht opgelegd tegen de waarde in het economisch verkeer. In het vedrag is niets opgenomen over lijfrente-afkoopsommen, zodat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. De heffing bij afkoop is dan aan Nederland. Voor de conserverende aanslag voor pensioenen mag alleen de premie betaald na 15 juli 2009 als conserverend inkomen worden aangemerkt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:2796

 

Lees meer...

Afgifte verblijfsvergunning partner moet eenvoudiger

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2018

Een Brit heeft een duurzame relatie met een Zuid-Afrikaanse vrouw. De vrouw heeft een verblijfskaart voor verblijf als familie- of gezinslid in Nederland. Als de Brit met zijn partner terugkeert naar het VK, moet het VK de afgifte van verblijfsvergunningen vereenvoudigen en gunstiger behandelen dan aanvragen van andere derde-landers.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 juli 2018, C-89/17

Lees meer...

Eén digitaler Europa is dicht bij

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2018

De Europese eIDAS-Verordening is van toepassing vanaf 29 september 2018. Europese burgers moeten dan bij organisaties in de publieke sector van de lidstaten kunnen inloggen met een door Europa erkend inlogmiddel. Een aantal landen zijn tijdig klaar, anderen, waaronder Nederland, niet.

Bron: Verordening nr. 910/204

Lees meer...

Gepensioneerde betaalt te veel premies in Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2018

Een inwoner van Frankrijk met een Zwitsers pensioen moet in Frankrijk premies betalen voor: a. solidariteitsfonds voor ouderen; b. fonds voor afbetaling van de sociale schuld en c. nationaal solidariteitsfonds voor zelfstandigheid. Voor a. en b. hoeven ze geen premies te betalen omdat ze sociaal verzekerd zijn in Zwitserland. Voor c. vraagt de Franse rechter aan het Hof van Justitie EU of op die premies de Europese sociale zekerheidsverordening wel van toepassing is.

Bron: Hof van Justitie EU, 10 juli 2018, C-372/18 

Lees meer...

Feiten wijzen op inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2018

X, Nederlander, bezit In de VS een auto, bankrekeningen, staat daar 7 jaar ingeschreven, verblijft daar regelmatig en heeft een ‘E2-visum’.Hij maakt ook regelmatig gebruik van een appartement(en) in Nederland. Op basis van de feiten is X inwoner van Nederland en heeft hij niet aangetoond in de VS aan de belasting te zijn onderworpen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 30 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1780 

Lees meer...

Hof Antwerpen zet lijn buitenlandse pensioenen voort

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2018

Een inwoner van België ontvangt een Nederlands en een Duits pensioen. Het Nederlandse pensioen is een overheidspensioen. Nederland heeft dan het heffingsrecht. Het Duitse pensioen is opgebouwd voor 31 december 2003 en is tijdens de opbouw in het individueel voordeel opgebouwd. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 6 februari 2018 

Lees meer...

Internationale waardeoverdrachten pensioen binnen EU moet zonder belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2018

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat Nederland belasting heft over overdrachten van pensioenkapitaal door mobiele werknemers naar 13 EU-lidstaten. Nederland moet een overdracht van pensioen dat afkoopbaar is toestaan, vindt de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie, 19 juli 2018 

Lees meer...

Grensoverschrijdende constructies nu al vastleggen

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2018

De Belastingdienst informeert intermediairs over wat moet worden vastgelegd om te voldoen aan de per 1 januari 2020 in te voeren meldplicht grensoverschrijdende constructies. De aan te leveren informatie gaat terug tot adviezen sinds 25 juni 2018.

Bron: Nieuwsbrief Forum Fiscaal Dienstverleners, 18 juli 2018

Lees meer...

Saldomethode toepassen vanaf ingang pensioen

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2018

Als van een pensioen, opgebouwd voor 14 september 1999, de premie (deels) niet gefaciliteerd is geweest, zijn de uitkeringen pas belast als de uitkeringen het bedrag van de niet aftrekbare premies overschrijden (saldomethode). De saldomethode moet vanaf de ingangsdatum van het pensioen worden toegepast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1970 

Lees meer...

Nieuwsbrief loonheffingen 2019 van de Belastingdienst is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2018

In onderdeel 1 van de nieuwsbrief wordt toegelicht dat per 1 januari 2019 niet-inwoners van Nederland geen recht meer hebben op het belastingdeel van de heffingskorting. De vaststelling van het woonland van de werknemer door de werkgever wordt daarmee belangrijker. Deze wijziging leidt ook tot een toename van het aantal loonbelastingtabellen. Verder zal het niet goed opnemen van het buitenlandse adres, bijv. het tijdelijke Nederlandse adres, van een buitenlandse werknemer leiden tot toepassing van het anoniementarief.

Bron: Belastingdienst, nieuwsbrief loonheffingen 2019, uitgave 1 

Lees meer...

Werknemer of ZZP-er in België?

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2018

Als de aard van de arbeidsrelatie onduidelijk is als iemand in België gaat werken, kan zekerheid gevraagd worden bij Administratieve commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. De commissie is onderdeel van de FOD Sociale zekerheid. Op de website kan een standaardformulier worden gedownload.

Bron: Website commissie arbeidsrelaties

 

Lees meer...

Duitsland codificeert arrest Bechtel

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2018

Het Hof van Justitie heeft beslist dat Duitsland voor inwoners premies voor oudedagsvoorzieningen en ziektekostenbijdragen die zien op niet in Duitsland belast inkomen in aftrek moet toelaten. Dit is nu ook in het ‘Einkommenssteuergesetz’ opgenomen. De aanpassing is van toepassing op alle nog openstaande gevallen.

Bron: Bundesfinanzministerium, 25 juni 2018, Jahressteuergesetz 2018. 

Lees meer...

Is bewijsvermoeden MRB voor buitenlandse auto indirecte discriminatie?

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2018

Art. 34 Wet Motorrijtuigenbelasting kent een bezitsvermoeden van 12 maanden bij het gebruik van een auto met buitenlands kenteken in Nederland. De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de bewijslastverdeling en of deze maatregel een vorm van indirecte discriminatie naar nationaliteit is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 juli 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3963 

Lees meer...

Belgische wetgeving moet A1 respecteren

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2018

De Belgische wetgeving die toelaat een afgegeven A1-verklaring niet te volgen, is in strijd met het EU-recht. Bij twijfel aan een A1, moet de dialoogprocedure gevoerd worden, zo nodig met tussenkomst van de administratieve commissie. Een A1 kan alleen niet gevolgd worden als een rechter vaststelt dat sprake is van fraude.

Bron: Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-365/15

Lees meer...

Nederlands pensioen belast in Portugal

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2018

Het Nederlandse pensioen van een inwoner van Portugal is aldaar belast tegen 15%. Nederland mag het pensioen echter niet belasten, omdat belanghebbende reguliere inwoner is van Portugal (geen non-habitual resident), maar ook omdat de pensioenpremies in Nederland niet tot het loon behoorden, dan wel aftrekbaar waren.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2263

Lees meer...

Parallelimport drukt BPM-heffing op auto’s

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2018

In een brief aan de Tweede Kamer wordt uitgebreid beschreven hoe de parallelimport van auto’s de Nederlandse BPM-heffing drukt. Dat de parallelimport interessant is, blijkt uit het aantal auto’s dat op deze wijze geïmporteerd wordt. Het aantal is de laatste 10 jaar verdubbeld en bedroeg in 2017 meer dan 250.000.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juli 2018

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2018

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2018

 

Het Ministerie van Financiën heeft het halfjaarlijkse verdragenoverzicht gepubliceerd. In het eerste half jaar van 2018 zijn ondertekend, maar nog niet in werking getreden, het verdrag met Algerije en de protocollen met Denemarken en Oekraïne. Het verdrag met Zambia is op 31 maart 2018 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 juli 2018

 

Lees meer...

A-G HvJ: Premiedeel heffingskorting mag tijdsevenredig

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2018

De A-G van het Hof van Justitie EU is van mening dat het tijdsevenredig toekennen van het premiedeel van de algemene heffingskorting niet in strijd is met het EU-recht. Alleen gedurende de periode dat men in Nederland sociaal verzekerd is, bestaat recht.

Bron: Advocaat-Generaal Hof van Justitie EU, 11 juli 2018, C-272/17

Lees meer...

Duits jachtslot is geen monumentpand

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2018

Uitgaven voor een Duits jachtslot zijn geen uitgaven voor een monumentenpand volgens de Wet IB, omdat het Duitse jachtslot geen element vormt van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Belanghebbende maakt niet aannemelijk als het slot in Nederland gelegen had, sprake zou zijn van een monument.

Bron: Rechtbank Gelderland, 14 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2622

Lees meer...

Arbeidsmigrant moet zelf zuiveringsheffing betalen

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2018

Woonruimten op een recreatieterrein die ter beschikking zijn gesteld aan arbeidsmigranten zijn geen voor recreatiedoeleinden bestemde woonruimten. De planologische bestemming is niet relevant. De gebruiker van de woonruimte moet de zuiveringsheffing betalen en niet de verhuurder.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2787 en 2788

Lees meer...

Website over internationaal recht bij CIR

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2018

 

Het Centrum voor Internationaal Recht (CIR) is het online en offline expertisecentrum van het Koninkrijk der Nederlanden voor de bewustwording, een consistente uitleg, de toepassing en naleving van het internationaal recht. Het CIR heeft een nieuwe website gelanceerd met veel informatie over internationaal recht.

Bron: Expertisecentrum Europees recht, 3 juli 2018

 

Lees meer...

Antilliaanse SPF is feitelijk in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2018

De op de Antillen gevestigde Stichting Particulier Fonds is gevestigd in Nederland. De inspecteur maakt aannemelijk dat de statutaire vestigingsplaats niet het land is waar de werkelijke leiding wordt uitgeoefend. De formele bestuurder zit weliswaar op de Antillen, maar de werkelijke leiding wordt in Nederland uitgeoefend door iemand anders.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2477

Lees meer...

Kamervragen 30%-regeling beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2018

De ruim 100 kamervragen over de door het Kabinet voorgestelde beperking van de looptijd van de 30%-regeling zijn beantwoord. Staatssecretaris Snel verstrekt veel informatie over het hoe en waarom van de beperking en houdt vast aan het ingenomen standpunt.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juli 2018

Lees meer...

Multilateraal instrument weer een stap verder

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2018

De nota naar aanleiding van het verslag voor de goedkeuring van het multilateraal instrument (MLI) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het MLI zal ook gevolgen hebben voor grensoverschrijdend werken. Met name de bepalingen in belastingverdragen inzake de vaste inrichting, wijze van voorkoming van dubbele belasting, arbitrage kunnen wijzigen.

Ministerie van Financiën, 4 juli 2017 

Lees meer...

Vaststelling premieplicht SVB is beslissend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2018

De art. 16-verklaring van de sociale zekerheidsverordening 883/2004 inzake de verzekeringsplicht die de SVB heeft afgegeven staat onherroepelijk vast. In een procedure over de belastingaanslag staat de verzekeringsplicht dan vast en kan daar niet meer tegen worden opgekomen. De art. 16-verklaring is van hogere orde dan de rijnvarendenovereenkomst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 juni 2018: ECLI:NL:GHARL:2018:5939

 

Lees meer...

Liquidatie-uitkering aangemerkt als dividend

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2018

Een liquidatie-uitkering moet voor de toepassing van het belastingverdrag met België aangemerkt worden als een dividend-uitkering. Nederland mag 15% heffen over de liquidatie-uitkering. Dat de Wet IB een liquidatie-uitkering aanmerkt als een vervreemding maakt niet dat ook voor verdragstoepassing sprake is van een vervreemding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1681

Lees meer...

Verhuisboedelvrijstelling ook voor auto?

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2018

De Hoge Raad heeft beslist dat de verhuisboedelvrijstelling die Curacao kent, niet van toepassing is op de auto. Belanghebbende kan niet aannemelijk maken dat hij de auto ten minste 6 maanden voor zijn verhuizing heeft gebruikt. Nederland kent soortgelijke voorwaarden voor de toepassing van de verhuisboedelvrijstelling.

Bron: Hoge Raad, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1031

Lees meer...

Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2018

De Hoge Raad is het eens met Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het door een inwoner van Nederland ontvangen Australisch pensioen behoort tot het premie-inkomen. Belanghebbende is immers sociaal verzekerd in Nederland. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1037

Lees meer...

Geen boete voor niet opgeven Duitse bankrekening

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2018

De niet aangegeven Duitse bankrekening in de aangifte leidt niet tot een boete. De inspecteur kan niet bewijzen dat belastingplichtige verweten kan worden zij onvoldoende informatie heeft verstrekt aan het administratiekantoor dat de aangifte in het migratiejaar heeft gedaan.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 19 oktober 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4023

Lees meer...

VN-Modelverdrag is weer up-to-date

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2018

Het model belastingverdrag dat de Verenigde Naties hanteert, is geactualiseerd. De voorlaatste herziening dateert uit 2011. Het model bevat een uitgebreid commentaar. Het VN-modelverdrag wordt veel gebruikt door ontwikkelingslanden.

Bron: Verenigde Naties, 17 mei 2018 

Lees meer...

Veel vragen Tweede Kamer over 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2018

Veel politieke partijen hebben veel vragen over het kabinetsstandpunt evaluatie 30%-regeling. In totaal gaat het om ruim 100 vragen. Ook wordt de staatssecretaris gevraagd te reageren op de commentaren van twintig organisaties en personen op de evaluatie. De antwoorden op de vragen komen later.

Bron: Tweede Kamer, Verslag van een schriftelijk overleg van 31 mei 2018

Lees meer...

Grensoverschrijdende constructies vanaf 25 juni 2018 melden

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2018

Op grond van de Europese ‘mandatory disclosure’-richtlijn moeten grensoverschrijdende constructies gemeld gaan worden aan de overheid. De informatieplicht gaat in op 25 juni 2018. Nederlandse wetgeving, die terugwerkende kracht zal kennen tot 25 juni 2018, wordt voorbereid.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 juni 2018

Lees meer...

Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Benelux

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2018

De Benelux heeft een rapport gepubliceerd over grensoverschrijdende gezondheidszorgen. Het rapport bevat veel aanbevelingen ter verbetering, maar ook een overzicht van de wet- en regelgeving en informatiebronnen.

Bron: Benelux, 23 februari 2018

Lees meer...

Internationale aspecten Wet invoering extra geboorteverlof

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2018

In de memorie van toelichting van het voorstel Wet invoering extra geboorteverlof worden de internationale aspecten beschreven. De uitkering moet voor de Verordening 883/2004 worden aangemerkt als een vaderschapsuitkering. Buitenlandse werkgevers met in Nederland sociaal verzekerde werknemers krijgen dan te maken met bijv. de loondoorbetalingsverplichting.

Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 967, nr. 3

Lees meer...

Britse burgers verliezen procedure Brexit

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2018

Een vijftal inwoners van Nederland hebben in een kort geding gevraagd aan de rechter om na de Brexit in Nederland als EU-burger behandeld te blijven. De rechter wijst het verzoek in hoger beroep af, omdat de vordering nog te vaag en onbepaald is en niet toewijsbaar is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 19 juni 2018, ECLI:GHAMS:2018:2009

Lees meer...

PEPP wordt derde pijler-product

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2018

Het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct wordt in Nederland een persoonlijk derdepijlerpensioenproduct, waar de werkgever niet bij betrokken wordt. Nederland gaat het PEPP niet fiscaal faciliteren. Definitieve besluitvorming binnen de EU volgt.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juni 2018

Lees meer...

Buitenlandse instelling moet ANBI zijn

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2018

Een gift aan een buitenlandse instelling is alleen aftrekbaar als de buitenlandse instelling een Nederlandse ANBI-status heeft. Dat de aanvraagprocedure voor een buitenlandse instelling bewerkelijk of onbekend is, maakt dat niet anders.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 juni 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1390

Lees meer...

Buitenlandse rijbewijs omwisselen

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2018

De RDW heeft op de website nog eens aangegeven in welke gevallen een buiten Nederland behaald rijbewijs omgewisseld kan worden naar een Nederlands rijbewijs. Lukt het omwisselen niet, dan moet een regulier theorie- en praktijkexamen afgelegd worden bij het CBR.

Bron: RDW.nl, 13 juni 2018

Lees meer...

ABNAMRO mag 'buitenlanders' wegsturen

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2018

Banken mogen zelf bepalen wie ze als klant willen behouden na een emigratie. Klanten die in het buitenland wonen brengen extra risico's en kosten mee en dan mag een bank bankrekeningen opzeggen. Geëxpatrieerde Nederlanders kunnen wel klant blijven bij ABNAMRO.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 juni 2018

Lees meer...

Checklist aanvraag paspoort of ID in buitenland

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2018

De Nederlandse overheid heeft een online checklist gemaakt voor de aanvraag van een paspoort of ID voor in het buitenland wonende Nederlanders.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Lees meer...

Jaarverslag SNA gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2018

De Stichting Normering Arbeid geeft uitzendbureaus een keurmerk van betrouwbaarheid. Bij de SNA waren in 2017 148 buitenlandse ondernemingen geregistreerd. De meeste komen uit Portugal, Polen, Litouwen en het VK. Geen bedrijf is geregisteerd uit bijv. Cyprus of Liechtenstein.

Bron: Stichting normering arbeid, jaarverslag 2017

Lees meer...

Geen inwoner van Frankrijk, maar van Nederland

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2018

Omdat belanghebbende niet kan bewijzen inwoner van Frankrijk te zijn, is de naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd. Op wonen in Frankrijk duidde het Frans rijbewijs, de huurbetaling Franse woning, de creditcardbetalingen, maar meer signalen duidden op wonen in Nederland (o.a. inschrijving GBA, ontvangen en nooit terugbetaalde toeslagen, groot-aandeelhouder Nederlandse vennootschappen).

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4582

Lees meer...

1 juli 2018: Kroaten vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2018

Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de EU. Nederland mocht en heeft Kroaten op grond van het overgangsregime vijf jaar uitgezonderd van het vrij verkeer van werknemers. Nederland wilde de Kroaten nog drie jaar uitsluiten, maar de Europese Commissie heeft daar een stokje voorgestoken.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juni 2018

Lees meer...

Wijziging detacheringsrichtlijn en sociale zekerheidsverordening weer dichterbij

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2018

De Minister van SZW informeert de Kamer over zijn inzet aangaande onder meer de wijzigingen van de Europese detacheringsrichtlijn, coördinatieverordening sociale zekerheid, richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de Verordening Europese Arbeidsautoriteit.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Lees meer...

Belastingdienst informeert over wijziging 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2018

Werkgevers ontvangen op 7 juni 2018 van de Belastingdienst een brief over de voorgestelde aanpassing van de 30%-regeling. Voorgesteld is de looptijd te verkorten van 8 naar 5 jaar. De termijn van vijf jaar gaat ook gelden voor bestaande situaties. De werknemers ontvangen over een week een brief. De brief aan de werknemers is al gevoegd bij de brief die de werkgevers ontvangen, zodat zij voorbereid zijn op vragen die de werknemers mogelijk gaan stellen.

Bron: Forum Salaris Belastingdienst, 7 juni 2018

Lees meer...

Altun-arrest en kwantitatief inzicht in aantallen A1-verklaringen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2018

De Minister van SZW is zich nog aan het beraden over de praktische gevolgen van het Altun-arrest van het Hof van Justitie. Dat arrest stelt dat in fraudegevallen de A1 opzij kan worden gezet. In 2016 verstrekte de SVB 98.687 A1-verklaringen en ontving er 130.472. De omvang van de fraude is niet bekend.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2018, 2018-0000102511

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken en ondernemen is ingewikkelder

Carlo Douven Geschreven door
06-06-2018

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt weer vragen over grenswerkers. In de antwoorden wordt ingegaan op de werkzaamheden van het team grensoverschrijdende werken en ondernemen. De top 10-vragen die het team krijgt zijn opgenomen. Dit team heeft een belangrijke taak bij de informatievoorziening voor grenswerkers.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juni 2018

Lees meer...

E-101-verklaring niet beslissend voor rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
05-06-2018

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat een door Luxemburg afgegeven E-101-verklaring aan een In Nederland wonende rijnvarende geen bindende werking heeft. De premieplicht moet beoordeeld worden aan de hand van het verdrag RIjnvarenden.

Bron: Hoge Raad, 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:803

Lees meer...

België beperkt belastingvoordelen in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (belastingjaar 2017) beperkt België de fiscale voordelen van migranten. Bepaalde fiscale voordelen worden vanaf dan nog maar pro-rata toegekend. Het betreft o.a. basisbedragen belastingvrije som, bedrag huwelijksquotiënt, beroepskosten, inkomensschijven etc.

Bron: FOD Financiën, 5 februari 2018, 2018/C/17

Lees meer...

Grenswerkers in de knel?

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2018

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op knelpunten waar grensarbeiders en ondernemers in de grensstreek met Duitsland mee te maken krijgen. O.a. gaat het over het bestuurdersartikel, langlopende bouwprojecten en de woonlandverklaring. De complexiteit wordt onderkend. De overheid zet vooral in op een goede informatievoorziening.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 mei 2018

Lees meer...

Arbeidskrachten niet op uw loonlijst, wat te doen?

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2018

De inspectie SZW heeft praktische checklists gepubliceerd voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten hebben werkzaam hebben, die niet op de loonlijst staan. Ingegaan wordt op: beloning en ketenaansprakelijkheid, tijdelijke arbeidkrachten van een ander bedrijf, wegwijzer naar betrouwbare bedrijven en weet wie er op de werkvloer staat.

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Lees meer...

Tekst wijziging belastingverdrag met Denemarken is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2018

In het tractatenblad is het protocol gepubliceerd tot wijziging van het belastingverdrag met Denemarken. Onder ander het pensioenartikel is gewijzigd. De heffing over pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen zal vanaf de inwerkingtreding van het protocol toekomen aan de bronstaat. Voor bestaande gevallen is een overgangsregeling opgenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Tractatenblad 2018, nr. 61, tweede heruitgave

Lees meer...

Gebruik van Nederlandse weg leidt tot naheffing BPM

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2018

Een handelaar in auto’s rijdt in een Jaguar op de Nederlandse weg. De auto staat op zijn naam geregistreerd in Spanje, waar hij een vakantieadres heeft. Door het duurzame gebruik van de Nederlandse weg is de naheffingsaanslag BPM en de boete van 50% terecht opgelegd. De naheffingsaanslag wordt wel verlaagd in verband met een lagere waardevaststelling van de auto.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4324

Lees meer...

Zelfstandige die in Duitsland werkt en zorgverzekering

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2018

Een inwoonster van Nederland gaat in Duitsland als zelfstandige werken. Omdat uitsluitend in Duitsland gewerkt wordt is zij in Duitsland sociaal verzekerd, ook voor de ziektekosten. Dat zij in Duitsland niet verplicht verzekerd is voor de zorg, maar een vrijwillige verzekering moet sluiten als niet-inwoner, maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Overijssel, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBOV:2018:1561

Lees meer...

30%-regeling, nieuw verdrag met België en golfstatenbesluit

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2018

Staatssecretaris Snel beantwoordt een aantal vragen over o.a. de beperking van de looptijd van de 30%-regeling voor bestaande gevallen, de stand van zaken onderhandelingen belastingverdrag met België en het besluit over de wijze van voorkoming van dubbele belasting als een inwoner van Nederland werkt in de Golfstaten. Veel nieuws bevatten de antwoorden niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 25 mei 2018 

Lees meer...

In geschil zijnde boete inspectie SZW leidt tot minder omzet

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2018

Na een constatering van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, heeft een Rotterdams droogdok beroep aangetekend tegen de door de inspectie SZW opgelegde boete. Door de boete en de onduidelijke regels blijven opdrachtgevers weg.

Bron: Ministerie van SZW, 17 mei 2018 

Lees meer...

A-G – TBS-resultaat heeft onvoldoende band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2018

Het door een naar België geëmigreerde AB-houder genoten resultaat van een TBS-vordering ontstaan na emigratie heeft een onvoldoende band met Nederland. Over het resultaat heeft Nederland geen heffingsrecht.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:467 

Lees meer...

Nederland komt Europese pensioenafspraken na.

Carlo Douven Geschreven door
22-05-2018

Minister Koolmees laat weten dat Nederland zal blijven voldoen aan de EU-rechtelijke pensioenafspraken. Verder gaat hij in op betalingsproblemen van Griekse 1e pijler-pensioenen aan inwoners van Nederland en meldt hij dat Nederland geen drempelperiodes kent bij de toekenning van pensioen.

Bron: Ministerie van SZW, 18 mei 2018 

Lees meer...

Eindheffing voor getto-uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2018

De Duitse getto-uitkeringen zijn een in beginsel belaste periodieke uitkeringen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt voor deze uitkeringen een eindheffing ingevoerd. Belastingplichtigen hoeven de uitkeringen dan niet meer in de Nederlandse aangifte te vermelden.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 mei 2018

Lees meer...

Nederland kort geëxporteerde uitkeringen ten onrechte

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2018

Nederland kort ten onrechte betalingen aan vijfhonderd mensen in 13 landen (o.a. Egypte, Thailand, Indonesië, Zuid-Afrika en Filipijnen). Het betreft kortingen in verband met de lagere kosten levensonderhoud in het woonland voor het kindgebonden budget, kinderbijslag, ANW en WGA.

Bron: Telegraaf, 19 mei 2018 

Lees meer...

Duitse fiscus licht toepassing arbeidsartikel toe

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2018

In Duitsland is een notitie verschenen over de wijze waarop Duitsland het verdragsartikel voor niet-zelfstandige arbeid toepast. Onder meer wordt ingegaan op het materiële werkgeversbegrip, uitzending, nabetalingen, ontslagvergoedingen, opties etc.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 3 mei 2018 

Lees meer...

Inspecteur maakt Nederlandse bron Italiaanse crimineel niet aannemelijk

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2018

Een Italiaanse crimineel wordt in Nederland aangehouden. De inspecteur belast hem vanwege inkomsten uit criminele activiteiten, maar kan niet aannemelijk maken dat sprake is van een Nederlandse bron. Omdat hij ook geen inwoners van Nederland is, is belastingheffing niet mogelijk.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1071 

Lees meer...

Europese arbeidsautoriteit krijgt beperkte rol

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2018

De Europese Commissie heeft voorgesteld een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in het leven te roepen. De ELA moet de samenwerking tussen de lidstaten verbeteren en informatievoorziening bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit gaan verzorgen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2018 

Lees meer...

Geen eigen woning als gescheiden vriendin daar verblijft

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2018

Een naar België uitgezonden werknemer heeft zijn woning te koop gezet. Een gescheiden vriendin mocht in de woning wonen in afwachting van de verkoop. Voor zowel de regeling rondom te koop staande eigen woning als voor de uitzendregeling van de eigen woning, is geen sprake meer van een eigen woning.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3818

Lees meer...

Belastingverdrag met Denemarken wordt gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2018

Een nieuw protocol wijzigt het verdrag met Denemarken. Onder andere wordt voor pensioenen een bronstaatheffing ingevoerd met een overgangsregeling voor bestaande situaties. Wanneer het protocol in werking treedt is nog niet bekend. Ook de tekst is nog niet gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid.nl, 9 mei 2018

Lees meer...

Afkoop PEB in buitenland kan verschillend uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2018

Staatssecretaris Snel nuanceert het krantenbericht dat de grensoverschrijdende afkoop pensioen eigen beheer een dure grap is. De uiteindelijke heffing is afhankelijk van veel omstandigheden en kan per situatie sterk verschillen. Bijv. de heffing in het woonland, de conserverende aanslag, het belastingverdrag etc. beïnvloedt de uitkomst.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2018

Lees meer...

Verblijfplaats gezin geeft doorslag bij woonplaatsbepaling

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2018

Een docent aan een Engelse universiteit wordt in het VK en Nederland fiscaal als inwoner aangemerkt. Op grond van de tie-breaker-bepaling in het belastingverdrag is hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland. De familiebanden geven uiteindelijk de doorslag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3814 

Lees meer...

Bank mag bankrekening inwoner niet EU-land opzeggen

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2018

Een bank mag een betaalrekening opzeggen als iemand buiten de EU is gaan wonen of woont. De betrokken gepensioneerden moeten zelf een alternatief regelen om hun aow en pensioen direct naar het buitenland te laten overmaken.

Bron: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, 4 mei 2018

Lees meer...

Woonplaats zelfstandige was in Italië

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2018

De SVB maakt aannemelijk dat belanghebbende in de periode tussen 1 maart 1991 en 31 december 2013 deels niet verzekerd was voor de AOW in Nederland. De SVB maakt aannemelijk dat betrokkene in die periode deels in Italië woonachtig was en daar substantiële zelfstandige werkzaamheden verrichtte.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 14 december 2017

Lees meer...

Nederland blijft kritisch op PEPP

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2018

Nederland blijft kritisch over de voorstellen van de EU voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct. Nederland vindt onder meer dat het PEPP niet de tweede-pijler-verplichtstelling mag raken, niet de fiscaliteit mag raken en EIOPA niet de directe toezichthouder moet zijn.

Bron: Ministerie van Financiën, 30 april 2018 

Lees meer...

EU-ambassades helpen bij nood buiten EU

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2018

Met ingang van 1 mei 2018 kunnen EU-burgers buiten de EU in noodgevallen een beroep doen op een ambassade van een ander EU-land. Dit geldt als het eigen land daar niet vertegenwoordigd is. Er is daarmee geen sprake van harmonisatie van de consulaire bescherming.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 1 mei 2018

Lees meer...

Grenswerker moet zich verdiepen in stelsel werkland

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2018

Staatssecretaris Knops vindt dat de (potentiële) grenswerker zich zal moeten verdiepen in de stelsels van het potentiële werkland om te bepalen wat de verplichtingen, rechten en (financiële) gevolgen zijn van werken over de grens. De overheden moeten vooral bijdragen aan een optimale voorlichting, zodat de (potentiële) grenswerker niet voor verrassingen komt te staan.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 23 april 2018 

Lees meer...

Belastingplichtige moet bewijzen waarom hij in Nederland aanwezig was

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2018

Belanghebbende stelt 181 dagen werkzaam te zijn geweest Nederland en dat daarom woonland België het heffingsrecht heeft over zijn arbeidsinkomsten. Belanghebbende voert geen enkel bewijs aan tegen de stelling van de inspecteur dat hij meer dagen, om privé-redenen, in Nederland is geweest. Belanghebbende voldoet niet aan de op hem rustende bewijslast

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 april 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3234

Lees meer...

Geen recht op overgangsregeling bij wijziging 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2018

Een in België wonende orthodontist, ziet zijn 30%-regeling verloren gaan, bij de tussentijdse toets na 5 jaar. Het ingrijpen van de wetgever bij afgegeven beschikkingen kan als aan de ‘lawfulness’-voorwaarde is voldaan, sprake is van ‘legitimate aim’ en ‘fair balance’.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1548

Lees meer...

Internationaal uitgewisselde gegevens zijn niet altijd geheim

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2018

De door de inspecteur ontvangen buitenlandse gegevens op basis van de Europese richtlijn 2001/16/EU kan de inspecteur niet altijd geheim houden. Alvorens de stukken geheim te houden moet de inspecteur een belangenafweging maken, waarbij het belang van belanghebbende meegewogen moet worden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2018

Lees meer...

Hoe SV-premies heffen als de A1 niet onherroepelijk vaststaat?

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2018

In twee zaken vraagt het Gerechtshof, middels prejudiciële vragen, aan de Hoge Raad of sociale zekerheidspremies geheven kunnen worden als de A1-verklaring niet onherroepelijk vaststaat. In de casus is belanghebbende tegen de door de SVB afgegeven A1-verklaring in bezwaar en beroep gegaan.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 en 1665

Lees meer...

Hoge Raad gaat in op bestuurdersaansprakelijkheid bij zetelverplaatsing

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2018

De Invorderingswet kent een hoofdelijk aansprakelijkheid voor bestuurders voor de vpb- of dividendbelastingschuld van een lichaam waarvan de plaats van vestiging niet langer in Nederland is gelegen. De aansprakelijkheid kan alleen worden ingeroepen als de bestuurder een taak had bij de zetelverplaatsing of daar toezicht op hield. Ook is de aansprakelijkheid beperkt tot de mate waarin verhaalsmogelijkheden zijn verminderd door toedoen van de bestuurder.

Bron: Hoge Raad, 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:506, 637 en 640

Lees meer...

Hoge Raad bevestigt dat revisierente niet in strijd is met EVRM

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2018

Het heffen van revisierente is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het EVRM. De revisierente ter zake van de afkoop van een lijfrente ontbeert niet elke redelijke grond, ook als de tegenbewijsregeling niet van toepassing is.

Bron: Hoge Raad, 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:627

Lees meer...

Nederland implementeert richtlijn (EU) 2016/801

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2018

Bij besluit implementeert Nederland richtlijn (EU) 2016/801 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. De richtlijn treedt in werking op de uiterste implementatiedatum van de richtlijn zijnde 23 mei 2018.

Bron: Besluit Minister van V en J, 8 april 2018, Stcrt. 2018, nr. 107

Lees meer...

Besluit over vrijstellingsmethode Golfstaten toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2018

Staatssecretaris Snel licht de achtergrond van het besluit van 7 september 2017 toe. In dat besluit werd goedgekeurd dat in afwijking van een aantal belastingverdragen met de Golfstaten de vrijstellingsmethode toch toegepast kan worden door inwoners van Nederland voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking. Dat besluit leidde in september 2017 tot de nodige ophef en Kamervragen.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 april 2018

Lees meer...

Fiscale regeling voor buitenlandse werknemers verkort van acht naar vijf jaar

Tamara Veldkamp Geschreven door
20-04-2018

Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar.

Hiermee heeft de ministerraad op voorstel van de staatssecretaris van Financiën ingestemd. Het kabinet volgt hiermee een aanbeveling op uit de evaluatie van de 30%-regeling. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Lees meer...

Aftrekbare verblijfskosten eigen rijders

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2018

Transportondernemers, die een ‘eigen rijder’ zijn, mogen in 2018 € 36,50 verblijfskosten aftrekken. De aftrek geldt voor meerdaagse internationale ritten. Er hoeven dan geen bewijsstukken bewaard te worden, om de werkelijke kosten aannemelijk te maken.

Bron: website belastingdienst, 9 april 2018

Lees meer...

Lerarenartikel in nieuw verdrag met België wordt mogelijk anders

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2018

Staatssecretaris Snel heeft vragen beantwoord over een financieel nadeel voor docenten die in België wonen en in Nederland werken. Uitgelegd wordt dat het nadeel ontstaat door de sociale zekerheid, verschillen in wetgeving, persoonlijke omstandigheden etc. Nederland heeft het (hoog)lerarenartikel aan de orde gesteld bij de lopende verdragsonderhandelingen met België.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 april 2018

Lees meer...

Voorkoming dubbele of non-heffing bij Belgische pensionado

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2018

De Belastingdienst bericht over de wijze waarop dubbele of non-heffing wordt voorkomen bij in België wonende gepensioneerden. Eén bericht is gericht op de gepensioneerde en één op de inhoudingsplichtige. Op basis van de door de Belgische fiscus verstrekte gegevens wordt beoordeeld of de verdragsverklaringen worden hersteld

Bron: website belastingdienst, 16 april 2018

Lees meer...

Wetsvoorstel implementatie Europese pensioenrichtlijn ingediend

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2018

Het wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn 2016/2341/EU (IORP II). De richtlijn moet de verdere ontwikkeling van tweedepijlerpensioenen bevorderen. De belangrijkste meerwaarde van de richtlijn is dat de positie van (gewezen) deelnemers bij een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht wordt versterkt. De implementatie moet uiterlijk op 13 januari 2019 afgerond zijn.

Bron: Ministerie van SZW, 10 april 2018, nr. 2018-0000061582 

Lees meer...

Uitzendregeling eigen woning gaat verloren door inwonende neef

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2018

Een uitgezonden ambtenaar laat zijn Nederlandse woning in handen van zijn twee dochters en een neef. De neef moet aangemerkt worden als een derde ook al woonde hij voor en tijdens de uitzending gratis in de woning. De woning is dan geen eigen woning in box 1 meer, maar een woning in box 3.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:680

Lees meer...

Privé-gebruik auto – Hoe werkt dat in Duitsland?

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2018

In een BMF-Schreiben wordt de ter beschikkingstelling van een auto voor de Duitse belastingheffing toegelicht. Ingegaan wordt op woon-werkverkeer, catalogusprijs, verbod privé-gebruik etc.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 4 april 2018, dok 2018/0258099

Lees meer...

HvJ EU - België discrimineert buitenlandse omroerende zaken

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2018

Inkomsten betreffende bepaalde in België gelegen onroerende goederen berekent België op een forfaitaire basis, terwijl diezelfde goederen gelegen in een andere staat berekend worden op basis van de reële huurwaarde. Een dergelijke regeling is in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 april 2018, ECLI:EU:C:2018:250

Lees meer...

HvJ EU - UWV mag verlenging WW werkzoekende in Zwitserland weigeren

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2018

Een WW-gerechtigde heeft van UWV toestemming gekregen om met behoud van WW drie maanden werk te zoeken in Zwitserland. Een verlenging met nog eens drie maanden weigert het UWV. De regeling, waarbij UWV wordt voorgeschreven in beginsel elk verzoek om verlenging van de export van de WW na drie maanden te weigeren, tenzij dat tot een onredelijke uitkomst leidt, is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 21 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:200

Lees meer...

Checklist voor expats in België

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2018

De ING-bank in België heeft een checklist ontwikkeld, met praktische informatie en verwijzingen, die het verhuizen naar België en het leven in België vlotter wil laten verlopen. Formaliteiten, documenten, belastingen, gezondheid, pensioen etc. komen allemaal aan de orde.

Bron: ING België, 2018 

Lees meer...

Bestrijding grensoverschrijdende arbeids- en sociale zekerheidsfraude is speerpunt

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2018

Minister Koolmees en staatssecretaris van Ark van SZW beschrijven de handhavingskoers 2018 - 2021. Een gezamenlijke Europese aanpak van sociale zekerheidsfraude is noodzakelijk. Een Europese Arbeidsautoriteit en een Europees sociaalzekerheidsnummer gaat daarbij helpen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 9 april 2018, kenmerk 2018-0000062336

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 april 2018

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2018

Het Ministerie van Financiën publiceert ieder kwartaal een overzicht van de Nederlandse belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen en de verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie. wordt geregeld. Ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk, zijn in deze stand van zaken per 1 april 2018 opgenomen. 

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2018

Lees meer...

Inschrijving BRP, woonplaats en hoofdverblijf blijven moeilijke begrippen

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2018

De inschrijving in de basisregistratie staat niet aan de heffing van forensenbelasting in de weg. Bepalend voor de forensenbelasting is of belanghebbende hoofdverblijf hield in de gemeente.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2605 

Lees meer...

Voortgangsrapportage voorgestelde wijziging detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2018

De wijziging van de detacheringsrichtlijn is weer dichterbij na onderhandelingen met het Europees Parlement. Op verzoek van het Europees Parlement zijn een aantal bepalingen verder aangescherpt o.a. over de verbeterde samenwerking lidstaten, van toepassing zijnde CAO’s en de harde kern van arbeidsvoorwaarden die van toepassing moet blijven.

Bron: Bijlage bij agenda informele raad WSBC, 3 april 2018

Lees meer...

België gaat voor sociale zekerheid arbeidsrelatie herkwalificeren

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2018

België sluit voor de heffing van de sociale zekerheidspremies niet langer aan bij de kwalificatie die het buitenland geeft aan arbeidsrelatie voor bijv. bestuurders, maar volgt de Belgische internrechtelijke kwalificatie (herkwalificatie). Dit volgt uit een standpuntwijziging van 21 december 2017 van de Belgische sociale zekerheidsdiensten.

Bron: Tiberghien advocaten, 29 maart 2018

Lees meer...

Minister SZW beantwoordt vragen over Brexit

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2018

In de antwoorden wordt ingegaan op drie Brexit-scenario’s. Deze scenario’s zijn: a. het VK treedt per 30 maart 2019 uit; b. het VK treedt per 31 december 2020 uit na een overgangsperiode en c. het VK treedt per 31 december 2020 na een overgangsperiode uit met een akkoord over de toekomstige relatie. Ieder scenario kent eigen gevolgen voor werknemers, sociale zekerheid, tewerkstellingsvergunningen etc.

Bron: Ministerie van SZW, 28 maart 2018, nr. 2018-0000037001

Lees meer...

Leges voor meeste verblijfsvergunningen gaat omlaag

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2018

Leges voor verblijfsvergunningen worden met ingang van 1 april 2018 verlaagd of blijven gelijk. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op kostprijzenberekening. De tarieven worden met ingang van 3 mei 2018 ingevoerd. Dat is de eerstvolgende datum van aanpassingen in het IT-systeem van de IND.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 29 maart 2019, kenmerk: 22153346

Lees meer...

Overeenkomst over Belgische pensionado's in Staatscourant

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2018

De overeenkomst tussen Nederland en België betreffende de in België wonende gepensioneerden, die door de intrekking van de verdragsverklaringen dreigden dubbel belast te worden, is gepubliceerd in de staatscourant. De overeenkomst moet er toe leiden dat geen situatie ontstaat van dubbele heffing of non-heffing van de Nederlandse pensioenen bij inwoners van België,

Bron: Staatscourant, 28 maart 2018, nr. 17744

Lees meer...

Uitleg over belastbaarheid en aftrek Duitse oudedagsvoorzieningen

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2018

Het Duitse Ministerie van Financiën heeft op een website uitleg gegeven over de wijze waarop in Duitsland pensioenen belast worden sinds 2005 en welk deel van de premies voor oudedagsvoorzieningen aftrekbaar is. Het belaste deel van de uitkering loopt op, afhankelijk van de ingangsdatum. Pensioenen die ingaan in 2040 zijn volledig belast.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 maart 2018

Lees meer...

Geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht zonder inkomensverklaring

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2018

Een inwoner van België claimt fiscale faciliteiten in Nederland. Belanghebbende levert geen bewijs waaruit blijkt dat hij recht heeft op fiscale faciliteiten in Nederland. Hij overlegt geen wettelijk vereiste inkomensverklaring of doet een beroep op het Europees recht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:916

Lees meer...

Vragen en antwoorden FATCA/CRS geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2018

17 vragen en antwoorden, als aanvulling op de leidraad FATCA/CRS, zijn opgenomen in een geactualiseerd besluit. Het besluit gaat onder meer over verkrijgen tax identification number en toetsing door de financiële instelling van de fiscale woonplaats.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 maart 2018, nr. 2018-0000032038 

Lees meer...

Rekenhulp kan leiden tot lagere revisierente

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2018

Met de rekenhulp revisierente kan uitgerekend worden of het wettelijke uitgangspunt van een revisierente van 20% wel juist is. Als de uitkomst van de berekening lager is dan 20%, moet rekening gehouden worden met het lagere percentage. Dit is bijvoorbeeld van belang bij conserverende aanslagen ter zake van pensioenen en lijfrenten, afkoop van een lijfrente of pensioen etc.

Bron: Belastingdienst.nl, 1 maart 2018

Lees meer...

Belgische circulaire over onderlinge overlegprocedure belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2018

In een Belgische circulaire wordt uitgelegd hoe in België een onderlinge overlegprocedure ter voorkoming van dubbele belasting kan worden opgestart. Ook wordt beschreven in welke situaties een overlegprocedure kan worden opgestart, hoe de procedure verloopt en hoe de procedure zich verhoudt met andere beroepsmogelijkheden.

Bron: FOD Financiën, 7 maart 2018

Lees meer...

Lijst van aangewezen pensioenfondsen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2018

Het Ministerie van Financiën heeft de lijst van toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen geactualiseerd. Er zijn zeven nieuwe pensioenfondsen toegevoegd, een uit malta, een uit Luxemburg en vijf uit België. 

Bron: Ministerie van Financiën, 21 maart 2018

Lees meer...

HvJ EU – Directe heffing meerwaarde aandelen bij emigratie naar Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2018

Een inwoner van Frankrijk emigreert naar Zwitserland. Hij blijft werken in Frankrijk, maar kan niet aangemerkt worden als een zelfstandige grensarbeider in de zin van de overeenkomst EU-Zwitserland. De Franse directe belastingheffing bij emigratie over meerwaarden in aanmerkelijke deelnemingen is dan niet in strijd met de overeenkomst EU-Zwitserland.

Bron: Hof van Justitie EU, 15 maart 2018, C-355/16

Lees meer...

Rijnvarende verzekerings- en belastingplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2018

De A1-verklaring afgegeven door de SVB voor een in Nederland wonende werknemer werkzaam op een binnenschip varend op de Rijn, blijft van betekenis totdat deze door de SVB is ingetrokken of vernietigd. Er bestaat ook geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor het loon.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 07-03-2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1745

Lees meer...

Overgangsperiode Brexit tot 31 december 2020

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2018

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een principe-akkoord bereikt over een overgangsperiode na de Brexit van 29 maart 2019. Tot 31 december 2020 blijven de Britten deel uitmaken van de douane-unie en de interne markt. Het vrij verkeer van personen en de EU-regelgeving blijft gedurende de transitiepioerde in stand.

Bron: Europese Commissie, 19 maart 2018

Lees meer...

Geen verlengde navorderingstermijn voor winst ijssalon

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2018

De winst opgekomen door exploitatie van een ijssalon in Nederland, die is gestort op een Luxemburgse bankrekening, heeft geen enkel aanknopingspunt gehad met een ander land dan Nederland. Dan is geen sprake van winstbestanddelen die zijn opgekomen in het buitenland voor de toepassing van de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar.

Bron: Hoge Raad, 16 maart 2018, ELCI:NL:HR:2018:303 

Lees meer...

Belgische fiscale informatie op vernieuwde Fisconetplus

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2018

De nieuwe Fisconetplus-website van de Belgische Federale overheidsdienst met uitgebreide informatie over Belgische belastingheffing is op 6 maart gelanceerd. Om de weg beter te kunnen vinden is op 16 maart een handleiding gepubliceerd.

Bron: Federale overheidsdienst Financiën, 6 maart en 16 maart.

Lees meer...

Belgische Limosa-meldingsplicht wordt sectorspecifiek

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2018

In België moeten buitenlandse zelfstandigen en werknemers zich melden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid alvorens een tijdelijk opdracht in België wordt uitgevoerd, de zogenoemde Limosa-meldingsplicht. Vanaf 2019 wordt dit in plaats van algemene meldingsplicht, een sectorspecifieke meldingsplicht van kracht.

Bron: Social News, openbare instellingen van Sociale Zekerheid, 14 maart 2018

Lees meer...

ZW-uitkering inwoner Spanje leidt tot Nederlandse inkomensheffing

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2018

De Nederlandse ziektewetuitkering van een inwoner van Spanje is belast in Nederland als loon in verband met een dienstbetrekking. Belanghebbende is over de ZW-uitkering ook premies volksverzekeringen verschuldigd in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:389 

Lees meer...

Verplichte rapportage grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2018

De EU-raad heeft overeenstemming over de uitbreiding van de richtlijn voor administratieve samenwerking. De aangepaste richtlijn (DAC 6) schept een verplichting aan tussenpersonen om potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies te melden bij de autoriteiten. Deze meldingen moeten de autoriteiten internationaal uitwisselen. Op 1 juli 2020 worden de nieuwe regels van toepassing.

Bron: Persbericht EU-raad, 13 maart 2018

Lees meer...

In België wonende en werkende? directeur BV belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2018

Een inwoner van België werkt via een Nederlandse BV als directeur voor een Belgische NV. De dienstbetrekking wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. Op grond van het belastingverdrag met België heeft Nederland het heffingsrecht over het loon van de Nederlandse BV.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:516 

Lees meer...

Voorkomingsbepaling in verdrag NL – B bevat geen subject-to-tax-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2018

De bepaling van de voorkoming van dubbele belasting (art. 23, par. 1, sub a) in het belastingverdrag met België, geeft België niet de mogelijkheid inkomsten die Nederland niet effectief belast, wel in België te belasten.

Bron: Hof van Cassatie, 25 januari 2018, nr. F.16.0060.N

Lees meer...

Staatssecretaris trekt beroep in cassatie zaak X in

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2018

De staatssecretaris heeft het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak X die gaat over de pro-rata-aftrek van fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. De staatssecretaris is het echter niet eens met Gerechtshof Den Haag. Verder kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan, vooraf gegaan door een besluit, naar aanleiding van deze zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, nr. 2018-0000029258 

Lees meer...

Wijziging fiscale stelsel VS treft inwoners Nederland

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2018

Het Amerikaanse belastingstelsel is recent fundamenteel gewijzigd. De gevolgen voor inwoners van Nederland met de Amerikaanse nationaliteit is nog niet duidelijk. De ingevoerde ‘Toll Tax’ kan er toe leiden dat buiten de VS al eerder behaalde winsten alsnog door de VS worden belast. Omdat in belastingverdragen de VS zich heeft voorbehouden het wereldinkomen van personen met de Amerikaanse nationaliteit te belasten (saving clause), is deze heffing niet in strijd met het verdrag. Samen met de EU-lidstaten probeert Nederland tot een rechtvaardige oplossing te komen.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, kenmerk: 2018-0000024945 

Lees meer...

Overeenkomst tussen België en Nederland over pensionado’s gesloten

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2018

Zoals aangekondigd hebben op 5 maart 2018 minister Overtveldt van België en staatssecretaris Snel een overeenkomst gesloten om de problematiek rondom de Belgische pensionado’s op te lossen. Gelijktijdig zijn Kamervragen beantwoord over deze problematiek én de Belgische circulaire over het uitfaseren pensioen eigen beheer.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 maart 2018

Lees meer...

Vrachtbrieven transport Benelux gaan digitaal

Carlo Douven Geschreven door
06-03-2018

Vanaf 5 maart 2018 hoeven transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg voor het transport tussen deze landen geen papieren vrachtbrieven meer te gebruiken. Er is een proef gestart met digitale vrachtbrieven (e-CMR). In Nederland worden jaarlijks 40 miljoen papieren vrachtbrieven opgemaakt.

Bron: Rijksoverheid.nl, 5 maart 2018

Lees meer...

Wijziging detacheringsrichtlijn en VO 883/2004 komt dichterbij

Carlo Douven Geschreven door
05-03-2018

Op 1 maart is een principeakkoord bereikt binnen de EU over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn en de Sociale zekerheidsverordening 883/2004. 

In een brief van 23 februari aan de Kamer wordt ingegaan op het verkorten van de detacheringstermijn in de voorgestelde richtlijn. De detacheringstermijn in de VO 883/2004 verkorten wordt niet wenselijk geacht. Ook wordt ingegaan op het indexeren van gezinsbijslagen binnen de EU.

Bron: europa-nu.nl en Brief Minster SZW, 23 februari 2018, 21501-31, nr. 477 

Lees meer...

Europese Commissie publiceert ontwerp Brexit-akkoord

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2018

De Europese Commissie heeft een ontwerp terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Het ontwerp gaat onder andere in op de rechten die burgers hebben tijdens een eventuele transitieperiode na 30 maart 2019.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 28 februari 2018

Lees meer...

België past fiscale voordelen in migratiejaar pro rata toe

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2018

De Belgische minister van Overtveldt vindt het pro rata geven van fiscale inkomensgerelateerde voordelen in een migratiejaar niet in strijd met het EU-recht. De belastingvermindering voor overwerk is van toepassing als op het loon geen vermindering voor inkomsten uit het buitenland van toepassing is.

Bron: Commissie voor de Financiën en de Begroting, 21 februari 2018.

Lees meer...

Geen TWV nodig voor vrijwilligerswerk door student/wetenschapper

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2018

Internationale studenten of wetenschappers, die vrijwilligerswerk verrichten, hebben geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Een vrijwilligersverklaring is voldoende. De vrijwilligersverklaring moet bij UWV worden aangevraagd door de organisatie die de vrijwilliger inzet.

Bron: Euraxess Netherlands, 12/02/2018

Lees meer...

Fraude met vergoedingen leidt tot aansprakelijkheid DGA

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2018

Bij een uitzendbureau wordt op grote schaal gefraudeerd met aan Polen verstrekte reis- en lunchkostenvergoedingen. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur door de DGA van het uitzendbureau. De DGA is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen.  

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1165

Lees meer...

Vragen beantwoord over inwoner Nederland met klein Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2018

De inwerkingtreding van het verdrag met Duitsland per 1 januari 2016 kan voor inwoners van Nederland met Duitse oudedagsvoorzieningen kleiner dan 15.000 euro, afhankelijk van de individuele omstandigheden, negatieve inkomensgevolgen hebben. De staatssecretaris ziet geen reden voor een nieuwe overgangsregeling.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 februari 2018, kenmerk: 2018-0000022187

Lees meer...

Periodes van werken in niet-verdragslanden samen tellen

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2018

Voor de beoordeling of iemand in een niet-verdragsland onderworpen is aan de belastingheffing, moet voor de driemaandsperiode rekening worden gehouden met aaneengesloten werken in een of meerdere niet-verdragslanden. Een gebruikelijke onderbreking voor verlof, cursus of ziekte telt mee voor de bepaling van de aaneengesloten periode.

Bron: Hoge Raad, 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:254

Lees meer...

Einde aan dubbele belasting pensioenen grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Nederland ziet af van de heffing van pensioenen van inwoners van België als de Belgische administratie kan aantonen dat de pensioenen in België worden belast. Afspraken tussen België en Nederland leiden er toe dat zowel situaties van dubbele heffing als situaties van non-heffing worden voorkomen. De belastingadministraties zullen een en ander rechtzetten.

Bron: Vanovertveldt.belgium.be, 23 februari 2018 

Lees meer...

Emigrant kan een lijfrente kopen bij Nederlandse verzekeraar

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Emigranten konden vrijkomend lijfrente- of pensioenkapitaal niet omzetten in een ingaande lijfrente of pensioen. Dat kon leiden tot invordering van de conserverende aanslag, die is opgelegd bij emigratie. Het is nu mogelijk om wel een lijfrente of pensioen te kopen bij de verzekeraar waar het oorspronkelijke contract loopt.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 23 februari 2018

Lees meer...

Inlenersaansprakelijkheid slaat toe

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Een inlener van Poolse uitzendkrachten is aansprakelijk voor de aan het uitzendbureau opgelegde naheffingsaanslagen. De inlener lukt het niet de hoogte van de naheffingsaanslagen te weerleggen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:489

Lees meer...

Besluit over zetelverplaatsing geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2018

Het moment van zetelverplaatsing van een vennootschap is het moment waarop de voorbereidingshandelingen zijn afgerond en de feitelijke leiding niet meer in Nederland is. Het besluit gaat ook in op de aangifteplicht na de zetelverplaatsing, rechtsvormwijziging, aansprakelijkheid, trustmaatschappij als bestuurder en de eindafrekening.

Bron: besluit 5 februari 2018, stcrt. 2018, nr. 8600

Lees meer...

Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt op 1 maart 2018 in werking

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2018

Internationale waardeoverdrachten worden per 1 maart 2018 moeilijker. Het Nederlandse afkoopverbod gaat in meer situaties gelden. Ook de onderdelen over de collectieve waardeoverdracht, bezwaarrecht aanpassing fiscale pensioenrichtleeftijd en pensioenverevening bij scheiding treden per 1 maart 2018 in werking.

Bron: Staatsblad 2018, nr. 27

Lees meer...

LIV hoger door uitruil ET-kosten?

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2018

FNV is van mening dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) omzeild wordt door de samenloop met de uitruil van onbelaste extra-territoriale kostenvergoedingen. Koolmees ziet hierin onvoldoende aanleiding om de voorwaarden voor het LIV aan te scherpen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 13 februari 2018, kenmerk: 2018-0000019000 

Lees meer...

Snel beantwoordt vragen over Duitse tegemoetkoming zorgkosten

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2018

Inwoners van Nederland met een uitkering van de Duitse Rentenversicherung kunnen een Duitse tegemoetkoming (Zulage) krijgen voor de in Nederland betaalde premie WLZ en bijdrage ZVW. Deze Zulage behoort tot het Nederlandse belastbare inkomen in box 1, maar wordt niet als inkomsten uit arbeid gekort op een WAO-uitkering.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 februari 2018, kenmerk 2018-0000016354 

Lees meer...

Verlengde navorderingstermijn is ook van toepassing voor in Nederland gegenereerde inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2018

Voor de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar moet sprake zijn van ‘in het buitenland opgekomen’ inkomsten. Daar moeten ook onder worden begrepen inkomsten die in Nederland zijn gegenereerd en rechtstreeks door de Nederlandse afnemer naar een buitenlandse bankrekening worden overgemaakt, waardoor deze inkomsten aan het zicht van de Nederlandse fiscus zijn onttrokken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7178 

Lees meer...

Gedetineerde woont voor verdragstoepassing in Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2018

Een Nederlander zit voor drie jaar gevangen in Duitsland. Omdat belanghebbende geen woning ter beschikking heeft in Nederland en zijn gewoonlijk (fysiek) verblijf door de detentie in Duitsland is, is hij voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van Duitsland. De woonplaats voor de sociale zekerheid sluit niet aan bij de verdragsrechtelijke woonplaats.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 16 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:291

Lees meer...

Hof van Justitie gaat zich buigen over gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2018

Rechtbank Amsterdam vraagt het Hof van Justitie EU of de Brexit leidt tot een verval van het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten en vrijheden. Als het antwoord neen is, dienen dan voorwaarden of beperkingen gesteld te worden aan het behoud van de aan het EU-burgerschap te ontlenen rechten en vrijheden?

Bron: Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:605

Lees meer...

Revisierente afkoopsom lijfrente is niet in strijd met EVRM

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2018

De casus betreft een inwoner van Nederland. Ook veel emigranten of buitenlandse belastingplichtigen komen in aanraking met de revisierente bijv. bij de conserverende aanslag. De Hoge Raad heeft beslist dat de in rekening gebrachte revisierente bij de afkoop van een lijfrente niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:167

Lees meer...

Snel beantwoordt vragen over Belgische pensionado’s

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2018

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op Kamervragen dat door de intrekking van de verdragsverklaringen door de Nederlandse Belastingdienst voor Nederlandse pensioenen van in België wonende gepensioneerden, een ongewenste situatie is ontstaan. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden tussen de beide bevoegde autoriteiten om te komen tot een passende oplossing.

Bron: Brief van de staatssecretaris van Financiën, 9 februari 2018, kenmerk 2018-0000015215

Lees meer...

Bezwaar leidt tot lagere AOW-uitkering

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2018

Een inwoner van Marokko is het niet eens met de door de SVB gehanteerde korting op de AOW van 68%. Bij de behandeling van het bezwaar constateert de SVB dat de in het verleden vastgestelde feiten, zoals de vertrekdatum uit Nederland en de geboortedatum, fout waren. Gevolg is dat het AOW-pensioen nog verder verlaagd is door de SVB. Dat mag volgens de rechtbank.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 31 mei 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3739

Lees meer...

HvJ EU – Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2018

Het orgaan van de lidstaat waar werknemers met een A1 verklaring werken, kan bij fraude de A1-verklaring negeren. Men moet dan de andere lidstaat hebben verzocht de verklaring in te trekken in het kader van een gerechtelijk onderzoek, wegens het frauduleus verkrijgen van de A1-verklaring.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 februari 2018, ECLI:EU:C:2017:850

Lees meer...

Minister Overtveldt vindt dat Nederland pensioenen inwoners België niet mag belasten

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2018

De Belgische Minister van Overtveldt heeft vragen beantwoord over de AOW en Nederlandse aanvullende pensioenen. De Minister is het niet eens met de Nederlandse Belastingdienst, dat België Nederlandse aanvullende pensioenen niet kan belasten. De Belgische administratie volgt de Belgische rechtspraak hierover niet en blijft de pensioenen integraal belasten. De Minister geeft aan in overleg te gaan met zijn Nederlandse ambtgenoot..

Bron: Integraal verslag commissie voor de Financiën en de Begroting, 6 februari 2018

Lees meer...

A1 is geldig tot autoriteit die A1 heeft afgegeven deze intrekt

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2018

Hongaarse werknemers zijn naar Oostenrijk gedetacheerd met een A1-verklaring om daar vlees uit te snijden en te verpakken. Door de A1-verklaring blijven de werknemers sociaal verzekerd in Hongarije. Volgens Oostenrijk en de administratieve Commissie van de EU zijn de werknemers echter in Oostenrijk verzekerd. De Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie is van mening dat de A1 geldig blijft totdat Hongarije overgegaan is tot intrekking.

Bron: Advocaat-Generaal van EU Hof van Justitie, 31 januari 2018, nr. C-527/16

Lees meer...

Duitse ‘Gebrauchtwagen’ is voor BPM geen gebruikte personenauto

Carlo Douven Geschreven door
06-02-2018

Een uit Duitsland ingevoerde auto met 303 kilometer op de teller en zonder gebruikssporen, moet voor de BPM aangemerkt worden als een nieuwe auto. De auto was eerder op een Duits kenteken gesteld ten name van een derde, waar belanghebbende de auto van gekocht heeft. In Duitsland werd de auto aangemerkt als een ‘Gebrauchtwagen’.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5856

 

Lees meer...

Gevolgen Duitse mini-job voor sociale zekerheid blijft onduidelijk

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2018

Een aantal inwoners van Nederland die in Duitsland een mini-job hebben (geringfügig Beschäftigte), zijn in Duitsland niet verzekerd voor hun ouderdomspensioen en komen niet in aanmerking voor Duitse kinderbijslag. In Nederland zijn ze ook niet verzekerd, omdat ze in Duitsland werken. De Hoge Raad stelt weer vragen aan het Hof van Justitie EU.

Bron: Hoge Raad, 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:126 en ECLI:NL:HR:2018:127

Lees meer...

Werkzaamheden wetenschapper in VS in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2018

Een inwoner van Nederland werkt als wetenschapper twee jaar aan een Amerikaanse universiteit. Voor de hooglerarenbepaling in het verdrag met de VS is het woonland niet relevant. De grammaticale lezing van het artikel leidt tot heffing in Nederland. Dat toepassing van het OESO-modelverdrag en andere verdragen tot een andere uitkomst kan leiden, maakt dit niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:93

Lees meer...

Campagne hulp bij Brexit is van start

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2018

De Brexit komt dichterbij. 29 maart 2019 is de fatale datum. MKB-Nederland, VNO-NCW, de Rijksoverheid in samenwerking met branches en de banken (ING, Rabobank, ABN-Amro) zijn op 24 januari gestart met de campagne Hulpbijbrexit.nl.Doel van de nieuwe website en de bijbehorende campagne is ondernemers te informeren hoe ze kunnen starten met hun voorbereiding op Brexit. Ook worden antwoorden gegeven op de belangrijkste vragen. 

Bron: hulpbijbrexit.nl, 24 januari 2018

 

Lees meer...

Naheffingsaanslagen Luxemburgs uitzendbureau vernietigd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2018

Een in Luxemburg gevestigde onderneming stelt arbeidskrachten ter beschikking op binnenvaartschepen. De inspecteur vindt dat sprake is van ter beschikking stelling van arbeidskrachten en vindt dat de onderneming inhoudingsplichtige is. De inspecteur kan de juistheid van de naheffingsaanslagen niet onderbouwen. De naheffingsaanslagen worden daarom vernietigd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5846

Lees meer...

Wisseling werkgever binnen concern leidt tot íntrekking verblijfsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2018

Een werkgever verplaatst een werknemer naar een andere concernonderdeel. De oorspronkelijke werkgever was een erkend referent, de nieuwe niet. Nadat de fout is geconstateerd hebben de werkgevers de situatie hersteld. De IND heeft de verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd terecht ingetrokken. Voor de werknemer ontstaat een ‘verblijfsgat’.

Bron: Raad van State, 28 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3608

Lees meer...

Checklist zakendoen met een (buitenlands) uitzendbureau

Carlo Douven Geschreven door
29-01-2018

De inspectie SZW heeft een online-checklist gepubliceerd over zakendoen met een (buitenlands) uitzendbureau. De checklist helpt bij het selecteren van een uitzendbureau en om zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten aan de slag te gaan.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer...

IND gaat in 2018 controleonderzoeken doen bij erkend referenten

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2018

De IND gaat in 2018 steekproefsgewijs controleonderzoeken doen bij erkend referenten naar de verplichtingen van Modern Migratiebeleid. Erkend referenten kunnen verblijfsvergunningen aanvragen op basis van eigen verklaringen. Omdat te kunnen (blijven) doen moeten referenten op een juiste en zorgvuldige wijze invulling geven aan hun verplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 januari 2018

Lees meer...

Gerechtshof adviseert Rijnvarende civiele procedure te starten in Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2018

Een door Luxemburg afgegeven E-101-verklaring is geen formulier dat relevant is voor een Rijnvarende. Belanghebbende moet in Luxemburg zorgen voor regularisatie of geschilbeslechting volgens de regels in het Rijnvarendenverdrag. Zo lang dat niet is gebeurd, mag Nederland sociale zekerheidspremies heffen. Belanghebbende kan in Luxemburg een civiele procedure starten om daar de geleden schade te verhalen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2017:5844

Lees meer...

CAK moet foute Belgische vaststelling prevalerend recht volgen

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2018

Belanghebbende ontving AOW uit Nederland en werkte als zelfstandige in zijn woonland België. De Belgische instantie moet de verzekeringsrechtelijke positie bepalen. Deze stelde ten onrechte middels het E-108-formulier vast dat België geen prevalerend recht had. Het CAK moet de Belgische vaststelling volgen en de verdragsbijdrage vaststellen.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 15 maart 2017, ECLI:NL:2017:1622

Lees meer...

Vennootschap is in Nederland gevestigd voor verdragstoepassing

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2018

Een vennootschap was zowel voor de nationale wetgeving van Singapore als die van Nederland inwoner. Voor de verdragstoepassing is de vennootschap inwoner van Nederland en niet van Singapore, omdat de vennootschap feitelijk werd geleid en gestuurd vanuit Nederland.

Bron: Hoge Raad, 19 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:47

Lees meer...

Aanvang tewerkstelling is relevant voor 150-kilometertoets 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2018

Voor de toets of is voldaan aan het 150-kilometer-criterium voor de toepassing van de 30%-vergoedingsregeling is het moment van tewerkstelling het toetsmoment. Voor de toets of sprake is van schaarse specifieke deskundigheid is relevant het moment van aangaan van de dienstbetrekking.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19-12-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3606

Lees meer...

Belgische en Nederlandse Kamerleden stellen vragen over pensioenen inwoners België

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2018

Zowel in het Nederlandse als in het Belgische parlement zijn vragen gesteld door respectievelijk Omtzigt en Terwingen over de mogelijke dubbele belastingheffing over pensioenen van inwoners van België. Naast enkele fiscaal-techische vragen wordt ook gevraagd of de Belgische en Nederlandse autoriteiten over dit onderwerp aan het overleggen zijn.

Bron: Tweede Kamer.nl, 19 januari 2018

Lees meer...

Geen tegemoetkoming heffingskortingen Duitse grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
22-01-2018

Vanaf 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland geen recht meer op de meeste belastingdelen van de heffingskortingen bij de inhouding loonheffing. Als in de inkomstenbelasting wel recht bestaat bijvoorbeeld voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en inwoners van België op grond van het belastingverdrag, kan een voorlopige aanslag uitkomst bieden. De staatssecretaris heeft Kamervragen hierover beantwoord.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 19 januari 2018

Lees meer...

Jaarplanning 2018 Ministeries van Financiën en Sociale Zaken

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2018

Op verzoek van leden van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Financiën én het Ministerie van Sociale Zaken een jaarplanning 2018 gemaakt van de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijke, die men voornemens is naar de Kamer te sturen. Onder andere worden nieuwe belastingverdragen aangekondigd met Spanje en Ierland.

Bron: Rijksoverheid.nl, 18 januari 2018

Lees meer...

HvJ EU - In relatie met derde landen is dubbele premieplicht mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2018

Heffing van Franse sociale zekerheidspremies over inkomsten uit onroerende zaken is niet in strijd met het vrij verkeer van kapitaal, als betrokkene in China ook sociaal verzekerd is. Het verschil in behandeling tussen inwoners van derde landen en inwoners van EER-lidstaten/Zwitserland, is gerechtvaardigd.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 januari  2018, ECLI:EU:C:2018:18

Lees meer...

Italiaans staatspensioen is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2018

Een Italiaanse inwoonster van Nederland is in Nederland sociaal verzekerd omdat in Nederland werkzaamheden zijn verricht, waarvoor ze een bruto (onkosten)vergoeding ontving van 3900 euro. Het ter zake van werkzaamheden voor het Italiaans consulaat opgebouwde Italiaanse staatspensioen behoort dan tot het Nederlandse premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5581

Lees meer...

Lijst van internationale scholen

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2018

De aanwezigheid van een goede internationale school is belangrijk voor naar Nederland komende werknemers. Bij 'lees meer' vindt u het meest recente Engelstalige overzicht van de private internationale scholen en de gesubsidieerde internationale scholen (Nederlandse internationale scholen). Ook is een beschrijving in het Engels opgenomen van het Nederlandse onderwijssysteem voor internationale scholen.

Bron: Educaide, 27 december 2017

Lees meer...

Duitsland bevordert deelname aan pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Duitsland een herziening van het tweedepijlerpensioen doorgevoerd. De wet versterkt tweedepijlerpensioenen en helpt meer werkenden aan een pensioen. De wet bevat regels betreffende het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 augustus 2017.

Lees meer...

A-G - Vakantie gedurende uitzending naar niet-verdragslanden telt mee

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2018

Als geen belastingverdrag van toepassing is, kan recht bestaan op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als een werknemer langer dan drie aaneengesloten maanden arbeid heeft verricht in niet-verdragslanden. De periode van vakantieverlof die voor de toerekening aan de periode van drie maanden in aanmerking moet worden genomen, wordt beoordeeld over de gehele periode van uitzending naar de niet-verdragslanden.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 7 december 2017, nr. 17/02487

Lees meer...

SVB kan niet onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2018

De SVB kan onvoldoende onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie. De werkelijke zetel van de Cypriotische binnenvaart-onderneming bevindt zich niet in Nederland. De SVB moet de toepasselijke wetgeving opnieuw vaststellen. Daarna moet de SVB Cyprus en de andere Rijnoeverstaten informeren, conform de procedurevoorschriften van art. 16, VO 987/2009.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4469

Lees meer...

Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt een Australisch pensioen. Australië financiert de sociale zekerheid en medische verzorging uit de algemene middelen. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië is niet van toepassing. Belanghebbende is verzekerd in Nederland, dan hoort het Australisch pensioen tot het premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11206

Lees meer...

Geen pro-rata aftrek voor inwoner Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2018

 

Een inwoner van Duitsland maakt gebruik van het keuzerecht en claimt een giftenaftrek in Nederland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en daarom hoeft Nederland geen fiscale faciliteiten te verlenen voor de giften. Het inkomen in Duitsland is hoog genoeg om daar faciliteiten te krijgen. Er bestaat ook geen recht op een pro-rata aftrek, voor het deel van het inkomen dat wel belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11199

 

Lees meer...

Belastingverdragenoverzicht per 1 januari 2018

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2018

Ieder kwartaal publiceert het Ministerie van Financiën een overzicht van belastingverdragen. De versie met de stand van zaken per 1 januari 2018 is uit. In 2017 is alleen het wijzigingsprotocol van het verdrag met Indonesië in werking getreden. Het wijzigingsprotocol is vooral van belang voor de bronheffing op interest en dividend.

Bron: rijksoverheid.nl, 2 januari 2018

Lees meer...

Algemene heffingskorting partner bij aanslag teruggevorderd

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2018

Aan belanghebbende, inwoonster van België, is een negatieve voorlopige aanslag opgelegd naar aanleiding van een verzoek om uitbetaling van de algemene heffingskorting. Er blijkt geen recht te bestaan op de algemene heffingskorting en de inspecteur zet dat recht middels een aanslag. Dat had de inspecteur met een art. 15 AWR-beschikking moeten doen. De aanslag wordt van rechtswege omgezet in een art. 15 AWR-beschikking, zodat de aanslag ‘terecht’ is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3800

Lees meer...

Zweden mag gegarandeerd minimumpensioen korten met genoten buitenlandse uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2018

Zweden mag de gegarandeerde minimumuitkering van het sociale zekerheidspensioen korten met buitenlandse uitkeringen en pensioenen. Zweden moet daarbij wel uitgaan van daadwerkelijk ontvangen bedragen en niet van fictief berekende bedragen.

Bron: EU Hof van Justitie, 7 december 2017, ECLI:EU:C:2017:946

Lees meer...

Inspectie SZW intensiveert werkzaamheden

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2018

De inspectie SZW krijgt een aanzienlijke uitbreiding de komende jaren om de handhavingsketen te versterken. In het jaarplan 2018 wordt ingegaan op de plannen van de Inspectie voor 2018 en latere jaren. De verantwoordelijkheid blijft primair bij de werkgever en de werknemer. De handhavingsketen moet ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving nageleefd en gehandhaafd wordt. Op bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting wordt zwaar ingezet.

Bron: Ministerie van SZW, Jaarplan Inspectie SZW 2018, 13 december 2017

Lees meer...

Ook buitenlandse instelling moet een ANBI zijn

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2018

Belanghebbende heeft giften gedaan aan Nederlandse algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ze heeft ook giften gedaan soortgelijke buitenlandse instellingen. De giften aan de buitenlandse instellingen zijn niet aftrekbaar, omdat deze instellingen niet aangemerkt zijn als een ANBI.

Bron: Rechtbank Den Haag, 11 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10443

Lees meer...

België kan AOW vanaf 1 januari 2017 volledig belasten

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2018

Het Belgische wetsvoorstel om met ingang van 1 januari 2017 de Nederlandse AOW volledig te gaan belasten tegen het Belgische progressieve tarief is tijdig bekrachtigd door de Belgische Koning.

Bron: Federale overheidsdienst financiën, 25 december 2017

Lees meer...

Inkomensgrenzen 30%-regeling 2018

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2017

De inkomensgrens voor de toepassing van de 30%-regeling in 2018 wordt 37.296. Is de werknemer nog geen 30 jaar, dan wordt de inkomensgrens 28.350.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Lees meer...

Nederlandse fiscus vindt dat België pensioenen ten onrechte belast

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2017

De Nederlandse fiscus vindt dat België ten onrechte pensioenen die een Nederlandse bron zijn in de heffing betrekt bij inwoners van België. Nederland baseert zich daarbij op Belgische rechtspraak. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De Nederlandse Belastingdienst heeft 4000 inwoners van België laten weten dat men vanaf 1 januari 2018 in Nederland belasting moet betalen.

Bron: Het Belang van Limburg, 28 december 2017

Lees meer...

Heffing excessieve vertrekvergoeding over deel transfersom voetballer

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2017

Een betaaldvoetbalorganisatie heeft een voetballer getransfereerd naar het buitenland. Van de transfersom is 10% betaald aan de voetballer. Op het doorbetaalde deel is de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen van toepassing.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3602

Lees meer...

Datum tewerkstelling is beslissend voor 150-kilometercriterium

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2017

De boordeling of aan het 150-kilometercriterium is voldaan voor de toepassing van de 30%-regeling staat los van de toets of sprake is van schaarse specifieke deskundigheid. Voor het 150km-criterium is beslissend de datum van tewerkstelling. Voor de specifieke deskundigheid is relevant de datum totstandkoming van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3606

Lees meer...

2e monitor Wet aanpak schijnconstructies gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2017

De invoering van de Wet aanpak schijnconstructies heeft geleid tot minder loonkwesties, betere betaling achterstallig loon, duidelijkere specificaties loonaangifte, meer girale betalingen minimumloon, preventiemaatregelen, 755 openbaar gemaakte boetes etc. Ook geeft de minister aanvullende info over looninhoudingen ter zake van huisvesting en de toepassing van de Wet minimumloon bij stukloon.

Bron: Ministerie van SZW, 22 december 2017, kenmerk: 2017-0000173741

Lees meer...

X krijgt niet meer dan pro rata aftrek hypotheekrente Spaanse woning

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2017

In deze verwijzinguitspraak beslist Hof Den Haag dat X, als inwoner van Spanje, in Nederland pro rata recht heeft op hypotheekrenteaftrek voor zijn Spaanse woning. Bij de berekening mag Nederland geen rekening met het progressievoorbehoud. Nederland hoeft de aftrek maar pro rata te verlenen omdat Zwitserland ook een tegemoetkoming voor de hypotheekrente kent.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582

Lees meer...

Belgische circulaire uitfaseren pensioen eigen beheer is uit!

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2017

Belgie heeft de fiscale behandeling van de afkoop van pensioen eigen beheer beschreven in een circulaire. België zal de korting effectief belasten. Onduidelijk blijft voorlopig nog hoe de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting fiscaal behandeld wordt in België.

Bron: FOD Financiën, 21 december 2017

 

Lees meer...

Amerikanen kunnen niet bij alle banken terecht

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2017

‘US-persons’ kunnen door de FATCA-regelingen niet bij alle banken terecht voor diensten. Er is wel voldoende aanbod voor betaalrekeningen. Bepaalde beleggingsproducten worden niet aangeboden door de Amerikaanse Dodd Frank Act uit 2010.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 december 2017, kenmerk: 2017-0000233819

Lees meer...

Voormalige eigen woning staat feitelijk niet te koop

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2017

Na de verhuizing kwalificeert de oude woning niet als eigen woning, omdat deze feitelijk niet te koop staat. De woning staat feitelijk niet te koop omdat de vraagprijs niet overeenkwam met de marktwaarde.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10965

Lees meer...

Arbeidsvoorwaarden 30.000 zeevarenden verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2017

Vanaf 1 februari 2018 moeten reders voor zeevarenden verzekeringen afsluiten. Deze moet er bijvoorbeeld toe leiden dat men sneller naar huis kan bij calamiteiten, loondoorbetalingen krijgen na faillissement van de werkgever. Ook wordt de reder eerder aansprakelijk bij ongevallen etc.

Bron: rijksoverheid, 19 december 2017

Lees meer...

Loon werknemer op boorschip is niet belast in Zuid-Korea

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2017

Een in Nederland wonende werknemer werkt op een off-shore schip in Zuid-Korea. De autoriteiten van Zuid-Korea hebben de inspecteur bevestigd dat de werkgever geen vaste inrichting heeft in Zuid-Korea. Het loon van de werknemer is dan belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 5 december 2017: ECLI:NL:GHARL:2017:10604

Lees meer...

Uitruil loon in land- en tuinbouw wordt problematisch in 2018

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2017

De inhouding van huisvestingskosten op het (minimum)loon in de land- en tuinbouwsector is nog een probleem. Meerwerkvergoedingen mogen m.i.v. 2018 niet meer uitgeruild worden tegen onbelaste onkostenvergoedingen. Dat kan alleen nog voor huisvesting die aan bepaalde normen voldoet, maar dat is nog niet ingeregeld in de branche.

Bron: Minister van SZW, 18 december 2017, kenmerk: 2017-0000196051

Lees meer...

Duitsland gaat buitenlandse socialezekerheidspremies in aftrek toelaten

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2017

Duitsland gaat naar aanleiding van het arrest Bechtel van 22 juni 2017 van het EU Hof van Justitie in meer gevallen de buiten Duitsland betaalde premies voor sociale zekerheidpensioenen en ziektekosten in aftrek toelaten.

Bron: BMF-Schreiben, 11 december 2017, IV C 3 – S 2221/14/10005 :003 

Lees meer...

Nederlandse dividendbelasting is niet altijd te verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2017

In een brief aan de Tweede Kamer legt staatsecretaris Snel uit in welke gevallen sprake kan zijn van niet-verrekenbare dividendbelasting in het buitenland. Hij gaat concreet in op de situatie van buitenlandse particuliere beleggers in Nederlandse aandelen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 december 2017, kenmerk: 2017-0000236530 

Lees meer...

Oplossing voor pensioengat Belgische grensarbeider uit zicht

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2017

De Belgische Raad van State ziet veel haken en ogen aan het Belgische wetsvoorstel om het pensioengaat van grensarbeiders te dichten. Dit pensioengat ontstaat als in een België wonende voormalige grensarbeider als zieke of werkloze uitkeringsgerechtige een Belgische uitkering krijgt tot 65 jaar. Zijn buitenlandse pensioen gaat meestal pas later in, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse AOW.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 14 december 2012
Lees meer...

Afschaffing heffingskorting loonbelasting voor niet-inwoners is onderwerp van discussie

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2017

In de Eerste Kamer is de afschaffing van de heffingskorting voor niet in Nederland wonende werknemers aan de orde geweest. De staatssecretaris heeft toegezegd nog eens goed te onderzoeken of de toepassing van de heffingskorting in loonbelasting niet beter kan aansluiten bij de rechthebbenden in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst gaat de doelgroep actief informeren over de gevolgen in 2019 van het wetsvoorstel.

Bron: (ongecorrigeerd) Verslag plenaire vergadering Eerste Kamer van 12 december 2017

Lees meer...

Minister SZW gaat in op misstanden Westland

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2017

De Minister van SZW Koolmees beantwoordt vragen over vermeende misstanden bij de arbeidsomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in het Westland die werken bij uitzendbureau Efficiënt at Work.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2017, kenmerk: 2017-0000189759 

Lees meer...

150 km geldt ook voor overgangsrecht 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2017

Ook voor een werknemer die op 31 december 2012 nog geen 5 jaar gebruik maakte van de 30%-regeling is de 150 km-voorwaarde rechtsgeldig. Bij de tussentijdse toets na 5 jaar moet beoordeeld worden of de werknemer bij de ingangsdatum voldeed aan de 150 km-voorwaarde.

Bron: Hoge Raad, 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3083

Lees meer...

Belgische onderneming is inhoudingsplichtige in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11-12-2017

 

De werkzaamheden van een Belgische onderneming worden niet aangemerkt als aanneming van werk. Daarmee is de Belgische onderneming inhoudingsplichtige in Nederland. De loonkosten zijn doorbelast naar Nederland. Het loon van de werknemers is met toepassing van het anoniementarief belast in Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4892

Lees meer...

Looncriteria 2018 kennismigranten zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2017

De nieuwe looncriteria voor de kennismigrantenregeling 2018 zijn: jonger dan 30 jaar - 3.229 (3.487,32 incl. vakantiegeld), 30 jaar en ouder – 4.404 (4.756,32 incl. vakantiegeld) en voor recent afgestudeerden – 2.314 (2.499,12 incl. vakantiegeld). Voor de Europese Blauwe kaart wordt het 5.160 (5.572,80 inc. vakantiegeld).

Bron: Staatscourant, jaargang 2017, nr. 68641

Lees meer...

België repareert arrest AOW met ingang van 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2017

De Belgische wetgever stelt voor de arresten van het Belgische Hof van Cassatie inzake de Nederlandse AOW te corrigeren. Alle pensioenen die onderdeel zijn van een wettelijke sociale beschermingsregeling worden volledig belastbaar met ingang van 1 januari 2017.

Bron: dekamer.be, wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen III, 29 november 2017 

Lees meer...

Barrières voor Pan-Europees Pensioen Plan

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2017

Minister Hoekstra ziet diverse problemen bij het voorstel voor een Pan-Europees Pensioen Plan (PEPP). Hij voorziet problemen voor het PEPP op fiscaal gebied, het aanbieden van de PEPP via pensioenfondsen, de compartimentering per lidstaat en het grensoverschrijdende voort- of omzetten van het PEPP.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 december 2017, kenmerk 2017-0000209974

Lees meer...

EU Hof van Justitie licht verbod op misbruik van recht toe

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2017

Er kan geen beroep op EU-recht worden gedaan in geval van fraude of misbruik. EU-recht mag misbruik niet dekken. Het behalen van (belasting)voordeel moet dan het wezenlijk doel van de transacties zijn. Een beroep op het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel is dan niet mogelijk.

Bron: EU Hof van Justitie, 22 november 2017, C-251/16

Lees meer...

Wob-verzoek geeft inzicht in fiscale internationale gegevensuitwisseling op verzoek

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2017

Naast de geautomatiseerde informatieuitwisseling heeft in 2016 Duitsland 1318 verzoeken aan Nederland gedaan en België 960. Nederland heeft aan beide landen resp. 1368 en 1015 keer een informatieverzoek gedaan. Polen staat op de derde plaats.

Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 9 november 2017, kenmerk: 2017-0000190826

Lees meer...

Eindejaarstips en aandachtspunten voor de salarisprofessional

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2017

Tips en aandachtspunten voor 2018: voldoe aan de Wet aanpak schijnconstructies; verzoek om toepassing IB-tarieven bij loonaangifte 30%-er; optimaliseer pensioenopbouw 30%-er; beoordeel salarisnorm 30%-er en kennismigrant; belast alleen de Nederlandse dagen en verwerk de buitenlandse sociale zekerheidspremies.

Bron: PWC

Lees meer...

Inkomensverklaring - knelpunten grotendeels opgelost

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2017

Volgens de 20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst zijn de knelpunten rondom de inkomensverklaring bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen grotendeels opgelost. Onderzocht wordt of op basis van risicoanalyse het weer mogelijk wordt voorlopige aanslagen op te leggen.

Bron: Staatsecretaris van Financiën, 29 november 2017, kenmerk 2017-000027714 

Lees meer...

Problemen A1-verklaring worden aangepakt

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2017

Minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de knelpunten in de regels rond de A1-verklaring. Vervalste A1-verklaringen, schijnconstructies, intrekking van de A1-verklaring en de aanpassing van de detacheringsbepaling in de sociale zekerheid komen in de brief aan de orde.

Bron: Minister van SZW, 29 november 2017, kenmerk 2017-0000191966

Lees meer...

Onderlinge overlegprocedures belastingzaken gaan veel sneller

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2017

BEPS actiepunt 14 ziet op een verbetering van de behandeling van onderlinge overlegprocedures bij dubbele belastingheffing. De OESO rapporteert dat de gemiddelde doorlooptijd in Nederland 3,71 maanden bedraagt en dat in 6% van de gevallen geen (volledige) oplossing wordt gevonden. Er zijn in 2016 85 nieuwe zaken opgestart.

Bron: OESO, 27 november 2017

Lees meer...

Italië mag heffen over loon piloot easyJet

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2017

Een inwoner van Nederland vliegt voor easyJet en is gestationeerd in Milaan. De feitelijke leiding van easyJet is in het VK. Het pilotenartikel is dan niet van toepassing. Italië heeft het heffingsrecht, omdat easyJet een vaste inrichting heeft in Italië en de beloning daaraan toegerekend moet worden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7617 

Lees meer...

Emigrant naar Israël krijgt conserverende aanslag voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2017

De Hoge Raad bevestigt het arrest van 14 juli 2017. Het verdrag wijst de heffing over het pensioen toe aan Israël. Ook dan vormt de pensioenaanspraak bij emigratie naar Israël, voor zover opgebouwd na 15 juli 2009, conserverend inkomen.

Bron: Hoge Raad, 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2985

Lees meer...

Update 2017 OESO-modelverdrag geaccordeerd

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2017

In de update 2017 van het OESO-modelverdrag zijn wijzigingen aangebracht. De belangrijkste betreffen de artikelen over de vaste inrichting (art. 5), woonplaats (art. 4) en internationaal vervoer (artt. 3, 8 en 15, par. 3).

Bron: OESO, 21 november 2017 

Lees meer...

Engels pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2017

De Engelse pensioeninkomsten die een inwoner van Nederland ontvangt zijn belast in Nederland. Het overgangsrecht is niet van toepassing ook niet op nabetalingen waarop al recht bestond voor de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag met het VK. Dat het VK pensioenuitkeringen vrijstelt, maakt het niet anders.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:8527 

Lees meer...

Betaling Duitse Versorgungszuschlag is aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2017

Een inwoner van Nederland is door de Duitse Bundeswehr gedetacheerd naar Nederland. Hij is in Duitsland sociaal verzekerd, maar vrijgesteld van de Rentenversicherung. Wel moet hij een Versorgungszuschlag  betalen aan het Duitse Ministerie van Defensie ter voorkoming van verlies van pensioenrechten. De Zuschlag is op basis van het gelijkheidsbeginsel met de premie voor de Duitse Rentenversicherung aftrekbaar.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 10 november 2017, ECLI:GHSHE:2017:4841

Lees meer...

Het toezicht op erkend referenten van de IND wordt versterkt

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2017

De IND gaat het toezicht op erkend referenten aanscherpen. De volgende punten worden aangekondingd: er komt een team Toezicht bij de IND en een team voor uitvoering van het boetebeleid; de informatieuitwisseling wordt geïntensiveerd; het personeel wordt gerichter ingezet; de handhavingsresultaten worden gepubliceerd en de handhavingscommunicatie gaat toenemen.

Bron: IND, 21 november 2017

 

Lees meer...

Belastingdienst publiceert rapport 'Private Equity'

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2017

De Belastingdienst heeft een uitgebreid rapport over 'private equity' gepubliceerd. Bij ‘private equity gaat het om beleggen van privaat risicodragend vermogen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In hoofdstuk 9.8 zijn de internationale aspecten lucratief belang in beeld gebracht.

Bron: Belastingdienst, 21 november 2017 

Lees meer...

Verificatie-, bewaar- en zorgplicht werkgever in de praktijk

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2017

Hoe controleer je de identiteit van werknemers? Wat houdt de verificatieplicht, bewaarplicht en de zorgplicht van de werkgever in? De inspectie SZW geeft praktische tips en verwijzingen hoe dit in de praktijk uit te voeren.

Bron: website inspectie SZW

Lees meer...

Geen recht op WW na terugkeer wegens werk- en relatiebreuk

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2017

Uit Duitsland terugkerende vrouw, die recent relatie en baan verbroken had in Duitsland heeft geen recht op een Nederlandse WW. Zij woonde in Duitsland en was daar verzekerd toen ze werkloos werd. De band met Nederland is onvoldoende om recht te kunnen doen gelden op een Nederlandse WW.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 10 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3935 

Lees meer...

Naar toekomstbestendige arbeidsmarkten en sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2017

Twintig fundamentele beginselen en rechten moeten bijdragen aan goed functionerende, eerlijke en toekomstbestendige arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Deze twintig beginselen en rechten zijn de leidraad bij het optreden van de EU-instellingen, de lidstaten en sociale partners.

Bron: Raad van de Europese Unie, 20 oktober 2017, nr. 13129/17

Lees meer...

Inwonerschap Nederland betekent (nog) niet inwonerschap voor belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2017

In het Nederlandse GBA ingeschreven alleenstaande gaat twee jaar als hoogleraar werken in de VS. De band met Nederlands is zo sterk gebleven dat hij inwoner van Nederland is gebleven. Of dit ook betekent dat hij voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland is moet nader worden onderzocht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 oktober 2010, ECLI:NL:RBZWB:2017:6850 

Lees meer...

Invordering binnen de EU sneller en beter

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2017

De Europese uitvoeringsverordening inzake wederzijdse invorderingsbijstand gaat eind deze week in werking treden. Er zijn nadere voorschriften voor de wijze waarop lidstaten verzoeken om bijstand bij invordering moeten behandelen. Dit moet de internationale invordering binnen de EU vereenvoudigen en versnellen.

Bron: Publicatieblad EU, 28 oktober 2017, L279/38 

Lees meer...

Inlener moet identiteit vaststellen én vastleggen

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2017

Hof Den Bosch benadrukt in twee uitspraken het belang van de inlener om de identiteit van ingeleend personeel goed vast te leggen en te documenteren. Alleen dan kan de aansprakelijkheid beperkt worden. Een storting op de G-rekening is geen vrijwaring voor de aansprakelijkheid. De ontvanger mag voor de inlenersaansprakelijkheid een doelmatigheidsgrens stellen van 500 euro.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4573 en 4529 

Lees meer...

HR – Rijnvarende is verzekerd waar scheepsexploitant is gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
13-11-2017

De Hoge Raad volgt de visie van het Gerechtshof dat een rijnvarende premieplichtig is in Nederland als de scheepsexploitant gevestigd is in Nederland. Het op het loon van de rijnvarende ingehouden bedrag kan niet als voorheffing verrekend worden in de Nederlandse belastingaanslag.

Bron: Hoge Raad, 10 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2825

Lees meer...

AG HvJ - Frauduleus verkregen A1 is niet bindend

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2017

Als een detacheringsverklaring (A1) door fraude is verkregen, mag het werkland de verklaring naast zich neer leggen. De fraude bestond uit het geven van een valse voorstelling van zaken bij het verkrijgen van de A1. Dat Bulgarije op het verzoek van België de A1 niet heeft ingetrokken, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-generaal EU Hof van Justitie, 9 november 2017, C-359/16 

Lees meer...

AB in Duitse vennootschap leidt tot navordering buiten 5-jaarstermijn

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2017

Een inwoner van Nederland heeft een AB-winst behaald met de verkoop van zijn Duitse aandelen tegen een te lage prijs aan zijn Nederlandse BV. De navordering ziet op bijna 5 miljoen inkomen van Duitse oorsprong. De inspecteur mag de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar hanteren.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2017:9205

Lees meer...

EU Richtlijn ter beslechting geschillen dubbele belasting vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2017

De Raad van de EU heeft de richtlijn gepubliceerd, die moet zorgen voor een doeltreffende beslechting van geschillen betreffende de uitleg en toepassing bilaterale belastingverdragen en van het arbitrageverdrag van de Unie, en met name van geschillen die tot dubbele belasting leiden. Uiterlijk 30 juni 2019 moeten de lidstaten aan de richtlijn voldoen.

Bron: Raad van de Europese Unie, 14 oktober 2017, Richtlijn (EU) 2017/1852

Lees meer...

Nederlandse pensioenen opgebouwd voor 2004 zijn niet belast in België

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2017

Een inwoner van België ontvangt pensioenen uit Nederland. Voor zover het pensioen is opgebouwd voor 1 januari 2004 heeft België geen heffingsrecht volgens de Belgische nationale wetgeving. Voor het saldo van de Nederlandse spaarrekening bestaat recht op een vrijstelling.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 17 oktober 2017, arrest 2016/AR/674

Lees meer...

Boete WAV blijft in stand ook na lagere boete voor andere werkgever in keten

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2017

Een werkgever wordt aansprakelijk gesteld voor een werknemer die bij hem in ketenverband heeft gewerkt zonder tewerkstellingsvergunning. Hij komt te laat in het geweer tegen de boete van 105.500. Een andere werkgever in de keten krijgt voor hetzelfde feitencomplex na bezwaar een boete van 8.000. Dat is geen reden om de hoge boete te herzien.

Bron: Raad van State, 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2961

Lees meer...

Vragen over afschaffing heffingskorting buitenlandse werknemers beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2017

Staatssecretaris van Financiën Snel antwoordt op vragen dat de afschaffing van de heffingskorting voor niet-inwoners in de loonbelasting niet het bedrag van de heffingskortingen beïnvloedt waar de werknemer recht op heeft. Voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen komt er een mogelijkheid voor een voorlopige aanslag als men eerder kwalificeerde en de omstandigheden niet gewijzigd zijn.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 november 2018, kenmerk 2017-0000210280 

Lees meer...

Aanslag schenkbelasting in 2015 over schenking in 1991

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2017

Belanghebbende heeft zwart geld op een buitenlandse bankrekening. Na ingekeerd te hebben en een vaststellingsovereenkomst voor de inkomstenbelasting gesloten te hebben krijgt hij wel nog een aanslag schenkbelasting in 2015 ter zake van een schenking in 1991. De rechtbank motiveert waarom de aanslag schenkbelasting juist is.

Bron: Rechtbank Den Haag, 30 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8108

Lees meer...

A1-verklaring SVB is bindend voor de Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2017

Een inwoner van Nederland vaart voor een Cypriotisch bedrijf op de Rijn in twee of meer lidstaten. De SVB heeft op grond van de Europese socialezekerheidsverordening 883/2004 een A1-verklaring afgegeven die leidt tot verzekeringsplicht in Nederland. De A1-verklaring is voor de Nederlandse Belastingdienst en de rechter bindend.

Bron: Rechtbank Den Haag, 31 juli 2017: ECLI:NL:RBDHA2017:9225

Lees meer...

Nato-medewerker heeft wel box 3-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31-10-2017

Een medewerker van de NATO woont in Nederland. Hij is van mening dat Nederland geen heffingrecht heeft over zijn box 3-inkomen. Het Gerechtshof s-Hertogenbosch concludeerde dat hij geen recht heeft op een algehele belastingvrijstelling. De Hoge Raad sluit zich daarbij aan.

Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2783

Lees meer...

Informatie over belastingheffing wereldwijd

Carlo Douven Geschreven door
30-10-2017

Op de website van PWC staat een tool, die informatie verschaft over de belastingheffing wereldwijd van bedrijven en particulieren. EY heeft de 'Worldwide Personal Tax and Immigration guide online' staan, met eveneens veel informatie over buitenlandse belastingheffing en gerelateerde onderwerpen. 

Bron: Websites PWC, EY

Lees meer...

Hoge Raad vraagt zich af of VO 883/2004 een restbepaling kent

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2017

Een Let, inwoner van Letland, is in dienst van een Nederlandse werkgever en verricht arbeid op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s buiten de Europese Unie. Is hij verzekerd in Nederland op basis van bijv. het arrest Kik of is hij verzekerd in Letland, omdat de sociale zekerheidsverordening 883/2004 een restbepaling kent? De Hoge Raad legt de vraag voor aan het Europese Hof van Justitiie.

Bron: Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2681

Lees meer...

Detacheringsrichtlijn en VO sociale zekerheid worden aangepast

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2017

De Europese Ministers hebben overeenstemming bereikt over de wijzigingen van de coordinatieverordening sociale zekerheid en de detacheringsrichtlijn. De detacheringstermijn wil men beperken tot 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Men moet drie maanden verzekerd zijn geweest voor de detachering en tussen twee detacheringen geldt een onderbrekingsperiode van twee maanden. De ingangsdatum is nog onbekend.

Bron: Brief van Minister van SZW Asscher, 25 oktober 2017, 2017-0000171870

Lees meer...

Wijziging fictieve dienstbetrekking one-tier board verbeterd en toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2017

In de eerste nota van wijziging en de Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel OFM 2018, wordt verduidelijkt dat voor uitvoerende bestuurders geen wijziging beoogd is. Die blijven in dienstbetrekking werkzaam. Alleen de fictieve dienstbetrekking van de niet-uitvoerende bestuurder vervalt.

Bron: Eerste nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2018, 24 oktober 2017

Lees meer...

Afschaffing in loonbelasting van heffingskortingen niet-inwoners nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2017

In de nota naar aanleiding van het verslag OFM 2018 wordt de beperking van de toepassing van de heffingskorting in de loonbelasting voor buitenlands belastingplichtigen verder toegelicht. Ook wordt ingegaan op het arrest X van belang voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag Overige Fiscale Maatregelen 2018, 24 oktober 2017

Lees meer...

Hongaarse heffing van MRB aan de grens is in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2017

Hongarije heft van in Turkije geregistreerde vrachtwagens, die Hongarije als doorvoorland gebruiken, bij de grens motorrijtuigenbelasting. Volgens het Europese Hof van Justitie is deze heffing in strijd met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 oktober 2017, C-65/16

Lees meer...

Franse dividendbelasting is maar tot 15% verrekenbaar in box 3

Carlo Douven Geschreven door
23-10-2017

Een inwoner van Nederland ontvangt 15.000 euro aan Franse dividenden, waarop 5000 euro Franse dividendbelasting wordt ingehouden. Op grond van het belastingverdrag met Frankrijk is slechts 2250 euro (15% van 15.000) van de Franse dividendbelasting verrekenbaar in box 3. Het verschil van 2750 euro moet in Frankrijk geclaimd worden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8564 

Lees meer...

Hoe krijg je een verblijfsvergunning voor een in Nederland geboren kind?

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2017

De IND heeft op de website beschreven hoe voor kinderen geboren in Nederland, een verblijfsvergunning aangevraagd moet worden. De voorwaarden voor de verblijfsvergunning staan vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ouders uit de EU/EER en Zwitserland, Turkije en derde-landen. Ook is vermeld wat er moet gebeuren na de aanvraag van de verblijfsvergunning.

Bron: www.IND.nl 

Lees meer...

Besluit over looninkomsten uit de Golfstaten uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2017

Het besluit van 7 september 2017 over de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit de Golfstaten heeft in de vakliteratuur veel vragen opgeroepen. Staatssecretaris Wiebes legt de Tweede Kamer uit waarom hij het besluit heeft genomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, nr. 2017-0000018560 

Lees meer...

Naheffingsaanslag MRB met 50% boete is terecht

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2017

Twee waarnemingen dat een inwoner van Maastricht in een auto met Duits kenteken rijdt, is onvoldoende om aannemelijk te maken dat de auto hoofdzakelijk op het Nederlandse grondgebied duurzaam wordt gebruikt. Door diverse tegenstrijdigheden en een waarneming enkele maanden later is de naheffingsaanslag MRB met een boete van 50% toch terecht.

Bron: Hoge Raad, 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2508

Lees meer...

Nieuwe auto is na 1566 km gebruikte auto

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2017

Belanghebbende koopt een auto in Hongarije en rijdt de auto zelf 1566 km naar Nederland. Er is bij registratie voor de BPM in Nederland sprake van een gebruikte auto. Daarmee bestaat recht op een vermindering van de verschuldigde BPM.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:5756

Lees meer...

Kamer stelt vragen over Belastingplannen 2018 en verdrag met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2017

De vaste Kamercommissie van Financiën heeft vragen geteld n.a.v. het wetsvoorstel Belastingplan 2018 en Overige fiscale maatregelen 2018. De vragen betreffende het grensoverschrijdend werken, gaan vooral over de beperking van de toepassing van de heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen. De SP maakt van de gelegenheid gebruik om vervolgvragen te stellen over de uitwerking van het belastingverdrag met Duitsland voor in Nederland wonende gepensioneerden met een Duitse Rente.

Bron: Tweede Kamer, 12 oktober 2017 

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over buitenlandse auto’s

Carlo Douven Geschreven door
16-10-2017

Staatssecretaris Wiebes heeft vragen beantwoord van de Tweede Kamer over de parallelimport van autos’s, automatische nummerplaatherkenning van buitenlandse auto’s voor de heffing van motorrijtuigenbelasting en de voorlichting aan immigranten over de motorrijtuigenbelasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, 2017-0000179001

Lees meer...

Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2017

Op vragen van de Eerste Kamer geeft staatssecretaris Wiebes meer duidelijkheid over de voorgestelde meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies. Het kabinet staat achter de voorgestelde Europese richtlijn, maar wil de scherpe kantjes er van af halen.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, 2017-0000200998

Lees meer...

Veel wijzigingen in Vreemdelingencirculaire per 1 oktober 2017

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2017

Bij besluit is de vreemdelingencirculaire 2000 met ingang van 1 oktober 2017 op veel punten gewijzigd. Onder meer: de afgifte van de MVV en de inreis in Nederland, de beperking van de arbeidsmarktaantekening en de geldigheidsduur, risico op illegale immigratie bij eerder illegaal verblijf, start-ups en MVV, DGA kan zelfstandige zijn, verblijfsvergunning familieleden en in Nederland geboren kinderen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 29 september 2017, Stcrt. 2017, 53847

Lees meer...

VS doet tegemoetkomingen in FATCA-dossier

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2017

De staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede kamer over de laatste stand van zaken omtrent FATCA. De VS hebben diverse tegemoetkomingen toegezegd voor financiële instellingen en de aanvraagprocedure voor een Tax Identification Number / Social Security Number te versnellen.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 oktober 2015, 2017-0000196733

Lees meer...

Regeerakkoord en grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2017

Het regeerakkoord van het beoogde nieuwe Kabinet heeft ook gevolgen voor het grensoverschrijdend werken. Voor een gelijk speelveld op de internationale arbeidsmarkt bestaat veel aandacht. De looptijd van de 30%-regeling wordt teruggebracht naar 5 jaar. Ook in het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn er plannen, waar men bij het grensoverschrijdend werken rekening mee moet houden.

Bron: Regeerakkoord 2017-2021, 10 oktober 2017

Lees meer...

Ook buitenlands pensioen moet bij echtscheiding verdeeld worden

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2017

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is ook van toepassing op een buitenlandse pensioenregeling. Rechtstreekse uitbetaling door de buitenlandse verzekeraar kan door de man niet worden bewerkstelligd. De vrouw heeft wel recht op een deel van de maandelijkse termijnen van de man.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 27 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7402

Lees meer...

Zo vul je de premievragen in bij de belastingaangifte

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2017

De Belastingdienst geeft in een handreiking meer duidelijkheid rond de sociale verzekeringspositie en hoe dat verwerkt moet worden in de aangifte IB/PVV. Kennelijk gaat dit veel mis in de aangifte.

Bron: Fiscaal forum dienstverleners (Belastingdienst), 4 oktober 2017

Lees meer...

Folder 'Nederlandse werkgever met in België verzekerde werknemer' is herzien

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2017

Het Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft de folder voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die in België sociaal verzekerd zijn, herzien.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, 22 september 2017

Lees meer...

Geen 30%-regeling over loon garden-leave

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2017

Er bestaat geen recht op de 30%-regeling gedurende de periode dat de werknemer met behoud van loon vrijgesteld is van het verrichten van arbeid voor de definitieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De 30%-regeling is alleen van toepassing tijdens de tewerkstelling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:8051.

Lees meer...

Hoge Raad zet pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in een internationaal licht

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2017

De pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding van artikel 32bb Wet LB is niet gebaseerd op een fictie. Het belastingverdrag met Frankrijk is van toepassing en wijst de heffing toe aan Nederland. Het toetsloon moet worden bepaald met de loonregels die gelden voor het jaar van de eindheffing. De 30%-vergoeding moet dan voor 2011 bij het toetsloon worden geteld.

Bron:  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8189

Lees meer...

Ombudsmannen vragen hulp voor Belgische werkloze/gepensioneerde grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2017

De Belgische en de Nederlandse ombudsman constateren dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werkloos zijn geworden vanaf hun 65e jaar geen Belgische sociale uitkeringen krijgen, terwijl hun pensioen pas later ingaat. De overheden wordt opgeroepen met een oplossing te komen ter overbrugging van deze periode.

Bron: De nationale ombudsman en de federaal ombudsman, 29 september 2017

Lees meer...

België past de Limosa-meldingsplicht aan

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2017

Een niet-Belgische werkgever of zelfstandige die een tijdelijke opdracht uitvoert in België moet bewijzen dat aan de Limosa-meldplicht is voldaan. De registratie is per 1 oktober 2017 gewijzigd, o.a. moet een verbindingspersoon worden opgegeven en de economische sector worden vermeld.

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Directie internationale Betrekkingen, september 2017 

Lees meer...

Kan verblijfsvergunning zoon worden ingetrokken door fraude vader?

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2017

Vader heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen op basis van werk in Nederland. Dat blijkt een schijnconstructie te zijn. Kan dan ook de verblijfsvergunning van de moeder en de zoon ingetrokken worden die in het kader van een gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen? De Raad van Staat legt deze vraag voor aan het Hof van Justitie EU.

Bron: Raad van State, 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2492 

Lees meer...

Amerikaanse klant bank heeft tijdelijk US-TIN niet nodig

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2017

De Verenigde Staten hebben de uitvoering van de FATCA-regelgeving vooralsnog versoepeld. Amerikaanse klanten van Nederlandse banken hoeven niet meer direct een Amerikaans persoonsnummer (US-TIN) te hebben. In verband met problemen bij de afgifte van de US-TIN is tijdelijk voldoende dat men vaststelt dat sprake is van een ‘US person’.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken, 27 september 2017 

Lees meer...

Mag een A1-verklaring geweigerd worden bij directe detachering werknemer?

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2017

Een inwoner van Bulgarije wordt voor zijn Bulgaarse werkgever 6 dagen na aanvang van zijn dienstbetrekking naar het VK gedetacheerd. De Bulgaarse autoriteiten geven geen A1-verklaring af, omdat de werknemer minder dan een maand verzekerd was in Bulgarije als werknemer. De Bulgaarse rechter stelt hierover prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie EU.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, C-451/17 Walltopia

Lees meer...

Zijn pensioenpremies een brongebonden aftrekpost voor het EU-recht?

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2017

Vormen (verplicht en vrijwillig) betaalde pensioenpremies in het werkland een brongebonden aftrekpost en moet het bronland daarom fiscale faciliteiten geven? Is dan relevant dat het woonland ook in staat is fiscale faciliteiten te verlenen? Deze vragen heeft een Duitse rechter gesteld aan het Hof van Justitie EU.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 15 september 2017

Lees meer...

Niet-uitvoerend bestuurder niet meer verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
26-09-2017

De niet-uitvoerende bestuurder van een one tier board is vanaf 2018 niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is een gevolg van de op Prinsjesdag bekend gemaakte afschaffing van de fictieve dienstbetrekking in de Wet LB van deze niet-uitvoerende bestuurder.

Bron: Tweede nota van wijziging, wetsvoorstel 34 766 (Verzamelwet SZW 2018), 22 september 2017

Lees meer...

Bij remigratie volgt geen step-up ab-aandelen

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2017

Een remigrant uit België wil een step-up voor zijn aanmerkelijk belang, omdat hij in Nederland niet belastingplichtig was vóór zijn remigratie. De Hoge Raad vindt dat hij (buitenlands) belastingplichtige was, ook al had Nederland geen heffingsrecht bij vervreemding. De Hoge Raad stelt de verkrijgingsprijs van zijn AB op de historische kostprijs.

Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2423

Lees meer...

De Belgische belastingaangifte van niet-inwoners kan worden gedaan

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2017

Vanaf 14 september kunnen mensen die een Belgische bron van inkomen hebben, maar niet in België wonen de Belgische aangifte doen via tax-on-web, tot uiterlijk 7 november. De papieren aangifte wordt laatstelijk verstuurd begin oktober 2017 en moet uiterlijk 9 november binnen zijn. Op de website vindt u voorbeeldformulieren en toelichtingen.

Bron: financiën.belgium.be, 14 september 2017

Lees meer...

Europese Commissie geeft meer inzicht in het visum-beleid Schengen gebied

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2017

Een grenzenvrij Schengen-gebied kan alleen werken met een gezamenlijk visum-beleid. Dit visum-beleid moet de toegang van legale bezoekers van de EU faciliteren en interne veiligheid versterken. Om dit te bereiken heeft de Europese Commissie het beleid in een aantal documenten vastgelegd.

Bron: Europese Commissie, update 13 september 2017

Lees meer...

Optie belast op moment uitoefening – geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2017

Een aandelenoptierecht is belast op het moment van uitoefening van het recht. Omdat de werknemer toen niet meer in Nederland woonde en werkzaam was, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de 30%-regeling over dit loonbestanddeel.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2419

 

Lees meer...

Gemeente mag leges heffen voor afgifte ID

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2017

Ook de Hoge Raad is van mening dat de gemeente voor de afgifte van een Nederlandse identiteitskaart leges mag heffen.

Bron: Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2382

Lees meer...

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2018

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2017

Grensoverschrijdend werken is voor 2018 bij de belastingplannen geen groot thema. Uiteraard zijn er wel een aantal noemenswaardige onderwerpen. De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijziging gaat in per 1 januari 2019. In de loonbelasting wordt dan de toepassing van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers sterk beperkt. Daarnaast wordt de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking ook doorgetrokken voor de niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerd vennootschap. Met ingang van 1 mei 2016 was dat al gebeurd voor de commissaris.

Een ander onderwerpen met een internationaal tintje is de wijziging in de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Deze eindheffing komt bij werknemers die grensoverschrijdend werken en expats regelmatig in beeld.

In het besloten deel vindt u de tarieven, schijfgrenzen en heffingskortingen voor 2018. Verder per hierboven genoemd onderwerp de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Lees meer...

Tweede Kamer ontvangt overzicht stand van zaken FATCA

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2017

Wiebes rapporteert schriftelijk aan de Tweede Kamer over moties en toezeggingen. Hij gaat in de brief onder meer in op de inspanningen die gedaan zijn in het FATCA-dossier. Ook geeft hij enige adviezen voor US-persons in Nederland.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 19 september 2017, 2017-0000184902

Lees meer...

Ook voor Ryanair is rechter gewoonlijke werkplaats bevoegd

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2017

Twee vliegende personeelsleden van Ryanair waren het niet eens met hun voorwaarden voor de uitvoering en beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Als bevoegde rechter moet optreden de rechter in het land waar de werknemers gewoonlijk werken. Dat is niet per definitie het land dat de thuisbasis is voor het vliegend personeel.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 september 2017, ECLI:EU:C:2016/688 en 689

Lees meer...

Belgische pensioenregeling is na 5 jaar onzuiver

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2017

Na 5 jaar is de aanwijzing van de Belgische pensioenregeling verlopen. De Belgische regeling is vanaf dat moment onzuiver, o.a. vanwege de afkoopmogelijkheid. Het werkgeversaandeel van de pensioenpremie is vanaf dan belast loon

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4440

Lees meer...

Geen aanpassing belastingverdrag voor inwoners Nederland met Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2017

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de inkomensachteruitgang van in Nederland wonende gepensioneerden met een Duits pensioen van minder dan 15.000 euro. Wiebes antwoord dat zijns inziens geen sprake is van een inkomensachteruitgang ter zake van het in 2012 tot stand gekomen verdrag. De financiële gevolgen zijn ontstaan door andere fiscale wijzigingen. Ook de gegeven voorlichting acht hij adequaat.

Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 14 september 2017, nr. 2017-0000180312

Lees meer...

Tijdens onbetaald verlof blijft skilerares verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2017

Een skilerares die in de wintermaanden drie maanden in Oostenrijk skiles geeft en gedurende die periode onbetaald verlof heeft opgenomen bij haar Nederlandse werkgever, werkt voor de sociale zekerheidsverordening 1408/71 in twee landen. Ze blijft dan verzekerd in woonland Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:673

Lees meer...

Geringe werkzaamheden thuis beïnvloeden verzekeringsplicht niet

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2017

 

Een werknemer verricht, zonder vooroverleg met zijn Nederlandse werkgever, een klein deel (6,5%) van zijn werkzaamheden thuis In België. Voor de toepassing van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 wordt hij dan niet geacht zijn werkzaamheden in loondienst in twee lidstaten te verrichten. Betrokkene blijft verzekerd in het Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:674

 

Lees meer...

Tweede Kamer ontvangt veel schriftelijke commentaren over evaluatie 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2017

De Tweede Kamer heeft veel reacties gekregen op het evaluatierapport over de 30%-regeling. De reacties van o.a. de Nederlandse orde van belastingadviseurs, Register belastingadviseurs, Netherlands Foreign Investment Agency, KNVB, FNV etc. zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer.nl, 7 september 2017

Lees meer...

Vrijstellingsmethode voor loon uit Golfstaten

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2017

 

Bij besluit is goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode van toepassing is bij bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder de belastingverdragen met Golfstaten. Het besluit beëindigt verschillen in behandeling voor werknemers en lost concurrentienadelen op voor inwoners van Nederland die aldaar in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het besluit werkt terug tot 1 januari 2015

Bron: Staatscourant, 12 september 2017, nr. 52188

 

Lees meer...

Voorstel update 2017-wijzigingen OESO-modelverdrag is bekend

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2017

De OESO brengt ook in 2017 een update uit van het OESO-modelverdrag. Naast enige voorstellen tot wijziging van de tekst van het modelverdrag worden ook wijzigingen van het commentaar voorgesteld.  De wijzigingen zijn vooral BEPS-gerelateerd, maar betreffen ook voorstellen over de woonplaats en internationaal vervoer.

Bron: OESO, Draft contents of the 2017 update to the OECD Model tax convention, 11 augustus 2017

Lees meer...

Naheffingsaanslag BPM geleende Duitse auto blijft in stand

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2017

 

Een inwoner van Nederland leent een auto van een inwoner van Duitsland en wordt binnen 14 dagen twee maal gesignaleerd. Het vermoeden dat de auto feitelijk ter beschikking staat en duurzaam gebruikt wordt op de Nederlandse weg, wordt niet ontzenuwd. De nageheven BPM en de boete zijn terecht.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4502

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over de inkomensverklaring

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2017

In een brief naar aanleiding van het algemeen overleg van 8 juli 2017 in de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Wiebes aan dat de Belastingdienst maatregelen heeft getroffen om de afgifte van inkomensverklaringen door andere landen te bevorderen.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 6 september 2017, kenmerk 2017-0000178196

Lees meer...

Rechtbank torpedeert schijnconstructie met Bulgaarse uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2017

Een Nederlandse onderneming die personeel bemiddelt heeft in Bulgarije arbeidskrachten geworven en in dienst genomen. Vanaf 2009 werkte een deel van de Bulgaren voor een Bulgaarse vennootschap, die opdrachten uitvoerde via aanneming van werk. De rechtbank is van mening dat sprake is van een schijnconstructie. De Bulgaren bleven feitelijk in dienst van de Nederlandse onderneming.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4881

Lees meer...

Verhuizing in buitenland doorgeven aan Nederlandse autoriteiten

Carlo Douven Geschreven door
05-09-2017

Aanslagen gestuurd naar het oude adres van belanghebbende in Zuid-Afrika zijn op juiste wijze bekend gemaakt. Belanghebbende had de verhuizing binnen Zuid-Afrika moeten doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1727

Lees meer...

België handelt Nederlandse inkomensverklaring sneller af

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2017

De Belgische belastingkantoren kunnen de inkomensverklaring 2016 voor (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen ondertekenen vanaf 1 augustus 2017. Dat is een versnelling t.o.v. de inkomensverklaring 2015. Toen kon de ondertekening vanaf 1 november 2016.

Bron: grensinfo.nl, 25 augustus 2017

Lees meer...

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2017

In het wetsvoorstel wordt verduidelijkt wat onder ‘gewoonlijk werkland’ moet worden verstaan voor de WagwEU. De verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon moet meer gegevens gaan verstrekken in het kader van de WagwEU. De inspectie SZW gaat vermoedens van niet naleving van de CAO doorgeven aan de sociale parnters. Ook wordt geregeld dat uitzendbureaus voor de geslaagde bemiddeling al de identiteit van de werkzoekende kunnen vaststellen.

Bron: Minister van SZW, Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018, 30 augustus 2017 

Lees meer...

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2017

De pensioenuitvoerder krijgt het recht op een automatische waardeoverdracht voor een klein pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.Hele kleine pensioenen zullen bij uitdiensttreding gaan vervallen. Dit gaat niet gelden als een pensioengerechtigde vertrekt naar een andere lidstaat en de pensioenuitvoerder tijdig geïnformeerd heeft over dit vertrek. De tot pensioenverevening gerechtigde echtgenoot moet instemmen als het pensioenkapitaal naar het buitenland wordt overgedragen.Het Nederlandse afkoopverbod blijft gelden voor meer internationale waardeoverdrachten.

Bron: Voorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen, 30 augustus 2017 

Lees meer...

België gaat AOW weer belasten

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2017

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 5 mei 2017 over de belastingheffing van de Nederlandse AOW voor inwoners van België wordt gerepareerd. Het arrest beperkte de Belgische heffingsmogelijkheden over de AOW aanzienlijk. De Nederlandse AOW-pensioenen zijn na invoering van het wetsvoorstel weer volledig belast in België.

Bron: Persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 20 juli 2017

Lees meer...

Kleine ondernemersregeling OB niet van toepassing bij verhuur vakantiehuis

Carlo Douven Geschreven door
29-08-2017

Twee inwoners van Duitsland verhuren een in Nederland gelegen vakantiehuis via een verhuurkantoor. Zij zijn ondernemer voor de omzetbelasting. De vakantiewoning is geen vaste inrichting en de twee eigenaren verrichten zelf geen activiteit welke als zelfstandige verrichting van de verhuur (hoofddienst) kwalificeert. Er bestaat dan geen recht op de kleine ondernemersregeling (art. 25 Wet OB).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3230

Lees meer...

Tijdelijk in EU verblijvende medewerker ijsshow in Nederland verzekerd?

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2017

Een inwoner van Rusland werkt mee aan ijsshows van een in Nederland gevestigde werkgever. Betrokkene verblijft en werkt legaal op Nederlands grondgebied, maar in overwegende mate ook in andere lidstaten voor deze werkgever.  De RvS vraagt het Hof van Justitie of artikel 1 van Vo 1231/2010 aldus moet worden uitgelegd dat werknemers met de nationaliteit van een derde land, die buiten de Unie wonen, maar tijdelijk in verschillende lidstaten werken in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever, zich kunnen beroepen op (titel II van) Vo 883/2004 en Vo 987/2009 en dus verzekerd zijn in Nederland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2914

Lees meer...

E101-verklaring is niet bindend voor rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2017

 

Een inwoner van Nederland is op basis van het rijnvarendenverdrag sociaal verzekerd in Nederland, omdat een Nederlands bedrijf eigenaar is van het schip waarop hij vaart. Luxemburg heeft een E101-verklaring afgegeven. Omdat de Luxemburgse E101-verklaring niet is afgegeven op basis van het Rijnvarendenverdrag is de E101-verklaring niet bindend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6785

 

Lees meer...

Procedure aanvraag COC door VS verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2017

De Verenigde Staten hebben de procedure voor de aanvraag van het ‘certificate of coverage’ (COC) voor de sociale zekerheid voor detacheringen naar het buitenland verbeterd. O.a. kunnen nu online COC’s aangevraagd worden voor artiesten en zelfstandigen. Ook kunnen makkelijker duplicaten aangevraagd worden en correcties aangebracht worden.

Bron: KPMG, 21 augustus 2017

Lees meer...

Visum of werkvergunning bij werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2017

Als iemand in het buitenland gaat werken is vaak een visum of werkvergunning nodig. Op de site nederlandwereldwijd.nl is per land informatie te vinden over de eisen met betrekking tot een visum of werkvergunning. Op de site is ook meer informatie te vinden over reizen, werken en zakendoen in het buitenland.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Lees meer...

Privileges NAVO gecodificeerd

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2017

De staatssecretaris heeft de uitwerking van bestaande verdragen, die gelden voor (personeelsleden van) buitenlandse NAVO-strijdkrachten die in Nederland zijn gestationeerd, gecodificeerd. De codificatie bevordert de rechtszekerheid en geeft een beter overzicht van de geldende afspraken.

Bron: Staatscourant 2017-47567

Lees meer...

Buitenlands uitzendbureau is hoge sectorpremie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
21-08-2017

De bepaling in de uitzendovereenkomst van buitenlandse werknemers in de aspergeteelt om één jaar in dienst te treden heeft geen reële betekenis. Het uitzendbureau moet de hoge sectorpremie afdragen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4663

Lees meer...

Minder dan 183 dagen in verdragslanden gewerkt, Nederland heeft heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2017

 

Belanghebbende heeft in 2010 en 2011 in diverse verdragslanden gewerkt, maar nergens meer dan 183 dagen. Het loon is dan belast in de woonstaat Nederland. Niet aannemelijk is gemaakt dat het loon wordt betaald door of namens een werkgever in de werkstaat of dat sprake is van een vaste inrichting in de werkstaat.

Bron: Hoge Raad, 11 augustus 2017, ECLI:NL:HR:2017:1621

 

Lees meer...

Gerechtshof acht zich gebonden aan detacheringsverklaring SVB

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2017

Het Gerechtshof oordeelt niet bevoegd te zijn om de geldigheid van de door de SVB afgegeven detacheringsverklaring na te gaan wat betreft de staving van de feiten op grond waarvan het genoemde standpunt is ingenomen. Belanghebbende is ingevolge de detacheringsverklaring in Nederland premieplichtig.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 juni 2017, ECLI:GHSHE:2017:2766

Lees meer...

Heffingsrecht afwaarderingsverlies ROW komt België toe

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2017

In België wonende DGA leidt in 2011 verlies uit resultaat overige werkzaamheden in verband met een afwaardering lening en rentevordering. Het verlies kan niet ten laste van het Nederlands inkomen komen, omdat de lening na de emigratie in 2006 is ontstaan en dus niet in het conserverend inkomen van het jaar van emigratie was begrepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4805.

Lees meer...

Belgische fiscaliteit: Verrekening rente bouwdepot en hypotheekrente mag

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2017

 

Ook voor de Belgische fiscale regelgeving kan de ontvangen rente op een bouwdepot worden verrekend met de betaalde hypotheekrente. De ontvangen rente op het bouwdepot is dan niet afzonderlijk belastbaar.

Bron: Hof van beroep Antwerpen, 6 juni 2017, 2015/AR/1915

 

Lees meer...

Visum of werkvergunning bij werken in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2017

Als iemand in het buitenland gaat werken is vaak een visum of werkvergunning nodig. Op de site nederlandwereldwijd.nl is per land informatie te vinden over de eisen met betrekking tot een visum of werkvergunning. Op de site is ook meer informatie te vinden over reizen, werken en zakendoen in het buitenland.

Bron: nederlandwereldwijd.nl

Lees meer...

A-G – Art. 11, lid 3, VO 883/2004 sluit systeem, arresten Aldewereld en Kik zijn achterhaald

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2017

A-G Wattel is van mening dat art. 11, derde lid, VO 883/2004 beoogt een sluitend systeem te creëren voor de toepassing van VO 883/2002. De Let die werkt voor een Nederlandse werkgever, in Letland woont en vaart onder de vlag van de Behama’s buiten de EU, is verzekerd in zijn woonland.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 2 augustus 2017, ECLI:NL:PHR:2017:723

Lees meer...

Woonlandfactor kinderbijslag ook van toepassing voor uitgezonden ambtenaar

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2017

Op de kinderbijslag is terecht de woonlandfactor toegepast omdat de kinderen niet in Nederland wonen, maar in Mali. De wetgever heeft er bewust voor gekozen geen uitzondering op het woonlandbeginsel te maken voor uitgezonden ambtenaren en hun gezinsleden.

Centrale Raad van Beroep, 4 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2697

Lees meer...

Belgisch rustpensioen hoort tot Nederlands wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2017

Het Belgische rustpensioen is bij een inwoner van Nederland onderdeel van het belastbaar inkomen en het premie-inkomen. Het pensioen is volledig belast bij de rechthebbende en niet deels aan zijn echtgenote toe te rekenen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6114

Lees meer...

Inspecteur legt conserverende aanslag in verkeerde jaar op

Carlo Douven Geschreven door
07-08-2017

Belanghebbende woonde, gezien de feiten en omstandigheden, in 2010 al enige jaren in Thailand. De over het jaar 2010 opgelegde conserverende aanslag is daarmee niet opgelegd in verband met het ophouden binnenlandse belastingplichtige zijn en moet worden vernietigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3697

Lees meer...

Grensarbeidersbrochures 2017 van de Benelux verkrijgbaar

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2017

De Benelux heeft de grensarbeidersbrochures 2017 gepubliceerd. De volgende brochures zijn te bestellen of down te loaden: Belgische grensarbeiders in Nederland, Nederlandse grensarbeiders in België, Belgische grensarbeiders in België en Luxemburgse grensarbeiders in België.

Bron: Benelux, 25 juli 2017

Lees meer...

Europese Commissie wil arbeidsvoorwaarden zeevarenden verbeteren

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2017

De Europese Commissie stelt voor een overeenkomst tussen sociale partners om de arbeidsvoorwaarden van zeevarenden aan boord van schepen onder EU-vlag te verbeteren, in het EU-recht te verankeren. Het voorstel zal zeevarenden in de toekomst beter beschermen tegen achterlating in buitenlandse havens en zal hun rechten op compensatie versterken bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico.

Bron: Europese Commissie, 27 juli 2017

 

Lees meer...

WUV- en WUBO-uitkeringen voor inwoners België worden vrijgesteld

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2017

De uitkeringen ingevolge de Nederlandse Wet uitkering vervolgingsslachtoffers (WUV) en de Wet uitkeringen burger-slachtoffers 1940-1945 (WUBO) aan inwoners van België, worden voor de toepassing van de Belgische wetgeving zeer waarschijnlijk vrijgesteld. Het parlement moet het voorstel nog goedkeuren.

Bron: Verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers, 8 juni 2017

 

Lees meer...

Raad van State ontleedt: inlening of dienstverrrichting?

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2017

 

De Raad van State gaat in een uitspraak uitgebreid in op de vraag of de Roemeense werknemers in 2013 onder toezicht en leiding van een Nederlandse onderneming, werkzaam zijn geweest. De feiten en omstandigheden wegend, vindt de Raad van State dat sprake is van dienstverrichting en niet van inlening van arbeidskrachten. Een tewerkstellingsvergunning was dus niet vereist.

Bron: Raad van State, 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1818 en 1819

 

Lees meer...

Handleiding zorgplicht werkgevers bij internationaal werken

Carlo Douven Geschreven door
31-07-2017

Een werkgever heeft een zorgplicht jegens werknemers. Dat is ook het geval als werknemers in het buitenland werken. Om op ongelukken, calamiteiten voorbereid te zijn vraagt dat voor om een (internationaal) risicobeheersingsprogramma. De gratis handleiding kunt u nu downloaden.

Bron: AWVN, 27 juli 2017

Lees meer...