Nieuws

Hier treft u een overzicht aan van actualiteiten die van belang zijn bij grensoverschrijdend werken. Voor u deskundig geselecteerd en waar nodig toegelicht. De thema’s die worden opgenomen zijn met name internationaal belastingrecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht, migratierecht, pensioen, vermogensrecht en familierecht. Voor toegang tot de complete berichten dient u een abonnement te hebben. U kunt dan ook zoeken door het archief van nieuwsberichten.

In Nederland belast arbeidsinkomen bepaalt premiedeel arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2022

Voor de berekening van het premiedeel van de arbeidskorting in het jaar van immigratie moet worden uitgegaan van het in Nederland belastbare arbeidsinkomen, en niet van het wereldarbeidsinkomen.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2646

Lees meer...

Rechtsherstel box 3 en voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2022

Er is een besluit verschenen over de wijze waarop de voorkoming van dubbele belasting moet worden berekend als sprake is van rechtsherstel box 3. In het besluit is een tegemoetkomende goedkeuring opgenomen.

Bron: Ministerie van Financien, 29 juli 2022, Stcrt. 2022, 20318

Lees meer...

Vrijstelling tewerkstellingsvergunningen Oekraïners verlengd

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2022

Tijdelijk Ontheemden uit Oekraïne kunnen een beroep doen op een overgangsregeling onder meer voor de vrijstelling tewerkstellingsvergunning. De overgangsregeling, zodat de IND kan beoordelen of er recht op bestaat, is verlengd tot 31 oktober 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 3 augustus

Lees meer...

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2022

Een inwoner van India komt in Nederland studeren. Hij betaalt studiekosten vóór zijn komst naar Nederland en dus voor hij (binnenlands) belastingplichtige wordt. De studiekosten zijn dan niet in Nederland aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Den Haag, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6676

Lees meer...

Box 3-heffing voor medewerker internationale organisatie

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2022

Belg G, woonde in Nederland toen hij een dienstbetrekking aanvaardde bij het Europees Octrooi Bureau. G is dan vanuit Nederland geworven. De vermogensinkomsten zijn dan belast in box 3. Dit in tegenstelling tot collega’s die van buiten Nederland zijn aangeworven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1094

Lees meer...

Duitse ondernemer krijgt geen aftrek voor Duitse eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2022

Een inwoner van Duitsland heeft een onderneming in Duitsland met een vaste inrichting in Nederland. Hij heeft geen recht op aftrek voor zijn in Duitsland gelegen eigen woning, omdat hij voldoende in Duitsland belast inkomen heeft. Duitsland dient fiscale faciliteiten te verlenen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1681

Lees meer...

Nog geen sluiting bankrekeningen toeval-Amerikanen

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2022

Banken zullen ook na 1 september niet de bank- of spaarrekeningen van toeval-Amerikanen sluiten als het saldo niet meer is dan 50.000 euro. Boven de 50.000 euro moet aangetoond worden dat actie is ondernomen om een Amerikaanse BSN te krijgen.

Bron: Vereniging van Nederlandse Banken, 19 juli 2022

Lees meer...

Pensionado in Duitsland krijgt gedeeltelijk fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2022

Y is gepensioneerd en woont in Duitsland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium. Hij krijgt toch gedeeltelijk in Nederland fiscale faciliteiten op basis van het Stappenplan dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft ontwikkeld (zie nieuwsbericht 23 mei 2022).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2988

Lees meer...

Inwerkingtreding besluit IKV uitgesteld tot 1 januari 2025

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2022

Het besluit inkomstenverhouding treedt een jaar later in werking, op 1 januari 2025. Het besluit legt vast wanneer een inkomstenverhouding begint en eindigt. Het besluit heeft gevolgen voor de salarisadministratie, ook in internationale situaties.

Bron: Ministerie van SZW, 14 juli 2022

Lees meer...

Besluit toegelaten verzekeraars geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2022

In het geactualiseerde besluit is een overzicht te vinden van buitenlandse aanbieders van pensioenen (17), lijfrenten (3) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (2). Nieuw is de mogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van lijfrenterekeningen en -beleggingsrechten. 

Bron: Ministerie van Financiën, 21 juli 2022, Stcrt. 2022, 19252

Lees meer...

Piloot is in Nederland belast voor zijn pensioen en premieplichtig

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2022

X, gepensioneerd, is een piloot, die vliegt voor een Turkse luchtvaartonderneming. Op basis van de nationale wetgevingen van Turkije en Nederland is hij in beide landen inwoner. Voor het belastingverdrag wordt hij aangemerkt als inwoner van Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2123

Lees meer...

Wijze bruteren netto-ontslagvergoeding is onvoldoende onderbouwd

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2022

In het kader van een vaststellingsovereenkomst zegt een Zwitserse werkgever een te bruteren netto-ontslagvergoeding toe. De werkgever kan de rechter er niet van overtuigen dat de brutering juist is geschied.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 17 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1467

Lees meer...

Inwoner Frankrijk kwalificeert niet, maar krijgt wel faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2022

X is gepensioneerd en woont in Frankrijk. Van zijn inkomen is minder dan 90% belast in Nederland. Op grond van het Unierecht heeft X toch recht op een pro-rata-aftrek. X moet wel minimaal de belasting betalen die een inwoner van Nederland zou moeten betalen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1828

Lees meer...

Tool voor bepaling sociale zekerheidspositie

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2022

Er is een tool ontwikkeld, waar mee bepaald kan worden waar een werknemer sociaal verzekerd is en dus premies moet betalen op grond van EU-Verordening 883/2004. Voor de meest voorkomende situaties biedt de tool een snel resultaat.

Bron: wheretopaysocialsecurity.eu

Lees meer...

Compensatie voor hogere belasting is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2022

A stelt personeel ter beschikking in Nederland. A geeft werkgevers die in Nederland meer belasting verschuldigd zijn dan in Duitsland door het werken in Nederland een compensatie. Deze compensatie ziet op Nederlandse werkzaamheden en is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3534

Lees meer...

Opvoeden kinderen in andere lidstaat kan meetellen voor pensioen

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2022

Een inwoner van Oostenrijk blijft pensioen opbouwen gedurende de periode kinderopvoeding. Dit geldt ook als de kinderopvoeding in een andere lidstaat plaatsvond en betrokkene voor en na de verhuizing voor de kinderopvoeding uitsluitend in Oostenrijk sociaal verzekerd was.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 juli 2022, ECLI:EU:C:2022:525

Lees meer...

Thuiswerkende ambtenaar is belast in woonland

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2022

Een Nederlandse vrouw, werkzaam bij de Belastingdienst, is om privé-redenen naar Duitsland geëmigreerd. 22% van haar werktijd werkt ze in Duitsland. Op grond van de letterlijke tekst van het overheidsartikel is 22% van het loon niet in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3675

Lees meer...

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever heeft de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Hoge Raad, 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1100

Lees meer...

Mobiliteitsrichtlijn wordt geïmplementeerd in wetgeving

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2022

De mobiliteitsrichtlijn ((EU) 2020/1057) bepaalt of op chauffeurs in het internationaal verkeer de detacheringsrichtlijn van toepassing is. Dit leidt tot extra verplichtingen voor werkgevers. O.a. moeten detacheringsverklaringen in het informatiesysteem interne markt worden ingevoerd.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Lees meer...

Multilateraal instrument verwerkt in 4 nieuwe belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2022

Van de Belastingverdragen met Frankrijk, Luxemburg, Servië en Noorwegen zijn de synthesized teksten gepubliceerd. Ook is een nieuw MLI-kwartaaloverzicht verschenen. Het MLI is inmiddels van toepassing op 44 belastingverdragen. 

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2022

Lees meer...

Goedkeurend beleid bestuurders en commissarissen vervalt

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2022

De goedkeuring in het besluit van 18 juli 2008 voor bestuurders en commissarissen, die kan leiden tot toepassing van de vrijstellingsmethode in plaats van de in het verdrag opgenomen verrekeningsmethode, vervalt. De intrekking treedt in werking op 1 januari 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 juli 2022

Lees meer...

Tekengelden voetballer zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2022

Van een in Nederland vervulde dienstbetrekking is ook sprake als uit de arbeidsovereenkomst volgt dat de arbeid in Nederland zal worden verricht. Ook als het tekengeld uitbetaald is vóór de werkzaamheden aanvangen.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1041

Lees meer...

Wijziging belastingverdrag met Duitsland treedt in werking op 31 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2022

Voor de inkomsten- en loonbelasting is de wijziging van toepassing vanaf 1 januari 2023. De wijziging is van belang voor inwoners van Nederland met een Duitse sociale zekerheidsuitkering, niet zijnde een pensioen. Verder wijzigt het verdrag t.g.v. de BEPS-maatregelen.

Bron: Tractatenblad, 12 juli 2022

Lees meer...

Door BV betaalde bronheffing is niet verrekenbaar bij artiest

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2022

Een in Nederland wonende cello-speler geeft middels een BV optredens. De bij de BV ingehouden bronheffing in verband met buitenlandse optredens is niet te verrekenen bij de cello-speler in privé.

Bron: Hoge Raad, 8 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1048

Lees meer...

Einde partiële buitenlandse belastingplicht 30%-er nabij?

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2022

In een interdepartementaal beleidsonderzoek naar vermogensverdeling zijn belastingconstructies beschreven. Een daarvan betreft een constructie met de partiële buitenlandse belastingplicht, die ten gevolge hiervan mogelijk (deels) wordt afgeschaft.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 juli 2022

Lees meer...

Voortgang en vervolgstappen thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
10-07-2022

Het kabinet zoekt naar oplossingen voor thuiswerkende grensambtenaren. In een brief aan de Kamer worden de vervolgstappen naar mogelijke structurele oplossingen voor de sociale zekerheid en de belastingheffing beschreven.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2022

Lees meer...

Ook bij een lopend beroep tegen de A1 moet de belastingrechter die volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2022

A heeft een beroep lopen bij de Centrale Raad van Beroep tegen de door de SVB afgegeven A1-verklaring. De inspecteur en de belastingrechter moeten de A1-verklaring volgen tot deze formeel is ingetrokken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1895

Lees meer...

De juli-versie van het Handboek Loonheffingen is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2022

Het Handboek LH bevat wijzigingen voor grensoverschrijdende werknemers. Het betreft o.a. dat de vergoeding voor een tewerkstellingsvergunning geen loon is, de beoordeling van de woonplaats door de werkgever en de gevolgen voor pensioenregelingen uit het VK na de Brexit.

Bron: Handboek Loonheffingen 2022, versie juli, 7 juli 2022

Lees meer...

Besluit diplomatieke vrijstellingen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2022

Het geactualiseerde besluit bevat beleid met betrekking tot diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns, belasting op auto's, overdrachtsbelasting, energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie en belasting op leidingwater.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 juni 2022

Lees meer...

Internationale uitvoering sociale zekerheid kent geen eenvoudige oplossingen

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2022

De uitkeringsverzorging en dienstverlening van SVB en UWV aan burgers in het buitenland loopt in het algemeen trager, is foutgevoelig en kent meer administratieve lasten. Eenvoudige oplossingen hiervoor zijn er niet. Een aantal punten worden wel opgepakt.

Bron: Ministerie van SZW, vereenvoudigingsagenda, 17 juni 2022

Lees meer...

Bezwaarschrift in het Duits kan ontvankelijk zijn

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2022

Als een inspecteur een bezwaarschrift in het Duits ontvangt, kan hij het bezwaar niet op basis hiervan niet-ontvankelijk verklaren. De inspecteur kan een vertaling vragen, maar moet motiveren waarom de vertaling noodzakelijk is voor de behandeling van het bezwaar.

Bron: Hoge Raad, 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:943

Lees meer...

Hoge Raad legt remittance bepaling belastingverdrag met Malta uit

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2022

Een Nederlandse BV is feitelijk gevestigd in Malta en daar verdragsinwoner. De in Zwitserland wonende aandeelhouder betaalt rente aan de BV. De rente wordt niet naar Malta overgemaakt, zodat Malta niet heft door de Maltese remittance-bepaling. Nederland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Hoge Raad, 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:974

Lees meer...

Accidental Americans moeten in actie komen

Carlo Douven Geschreven door
03-07-2022

In een brief wordt de stand van zaken toegelicht van de accidental Americans die het risico lopen dat hun Nederlandse bankrekening wordt gesloten. Dit kan voorkomen worden door of afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaans TIN te hebben.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 juni 2022

Lees meer...

Werkgever is niet aansprakelijk voor gevolgen wijziging belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2022

Twee KLM-piloten zijn inwoner van Zwitserland. KLM is geen loonbelasting gaan inhouden na een wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland, waardoor Nederland heffingsrecht kreeg. KLM is niet aansprakelijk voor de te betalen aanslag van de piloten.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1569

Lees meer...

In VS wonende en werkende ambtenaar is belast in VS

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2022

A werkt voor de Nederlandse Luchtmacht in de VS. Op grond van het overheidsartikel heeft de VS het heffingsrecht van A, vanaf het moment dat A een green card bezit en voor de toepassing van het belastingverdrag inwoner van de VS is geworden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3412

Lees meer...

Hoger beroep inzake Tozo-regeling grensondernemers

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2022

De Gemeente Maastricht en het Ministerie van SZW gaan in hoger beroep tegen de rechtbankuitspraak waarin de rechter de Nederlandse Tozo-tegemoetkoming voor levensonderhoud ten gevolge van Covid-19 toekent aan een buitenlandse grensondernemer.

Bron: Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 16 juni 2022

Lees meer...

22% werken in woonland leidt tot socialezekerheidsplicht in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2022

Een werknemer die minder dan 25% in de lidstaat van zijn woonplaats werkt, mag toch geacht worden een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden te verrichten in zijn woonstaat indien er voldoende overige omstandigheden zijn die daarop duiden.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1240

Lees meer...

Grondwerkzaamheden in VK van piloot zijn belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2022

Een inwoner van Nederland werkt als piloot met een standplaats in het VK. De grondwerkzaamheden die hij verricht zijn toe te rekenen aan zijn werkzaamheden in het internationaal verkeer. Zijn subsistence en flying duty allowances zijn aan te merken als loon.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 18 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:91

Lees meer...

Belastingverdrag met Chili naar het parlement

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2022

Het belastingverdrag met Chili, dat is getekend op 25 januari 2021 te Santiago, is ter stilzwijgende goedkeuring naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het verdrag sluit aan bij Nederlands verdragsbeleid 2020 en bevat maatregelen uit het BEPS-project.

Bron: Ministerie van Buitenlandse zaken, 24 mei 2022

Lees meer...

DJ met LLC kan Amerikaanse bronbelasting verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2022

Een DJ is de enige ‘member’ van een Amerikaanse LLC, waarmee hij optredens in de VS regelt. De LLC is transparant voor Amerikaans recht, maar niet voor de Nederlandse regelgeving. De DJ kan de ingehouden Amerikaanse bronbelasting in privé naar rato verrekenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:3157

Lees meer...

Fiscale corona-overeenkomsten worden niet verlengd

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2022

In een brief over de toekomst van het hybride werken wordt aangegeven dat voor de sociale zekerheid in EU-verband een definitieve oplossing gezocht wordt voor het thuiswerken. Voor de belastingverdragen worden op 1 juli 2022 de gebruikelijke regels van toepassing.

Bron: Ministerie van SZW, 20 juni 2022

Lees meer...

Meer zicht op socialezekerheidspositie ontheemde Oekraïners

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2022

Uit een brief over het recht op toeslagen van ontheemde Oekraïners valt af te leiden dat men pas sociaal verzekerd is in Nederland als een (tijdelijke) verblijfsvergunning is verstrekt. Wordt in Nederland gewerkt, dan is men veelal wel in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 juni 2022 

Lees meer...

Zekerheid vooraf bij constatering vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2022

In een aantal gevallen moet zekerheid vooraf worden gevraagd bij het behandelteam IFZ van de Belastingdienst bij het al dan niet constateren van een vaste inrichting. Wanneer vooroverleg moet worden gevraagd is aangepast in een recent vraag en antwoord.

Bron: Belastingdienst, 30 mei 2022

Lees meer...

Hardheidsclausule herstelt fout in beschikking 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
17-06-2022

De inspecteur heeft een nieuwe 30%-beschikking afgegeven bij een wisseling van werkgever. Door een fout van de inspecteur was de einddatum fout. Belanghebbende ging te laat in bezwaar. Na een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule is de einddatum toch aangepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 mei 2022

Lees meer...

Thuiswerken leidt tot 1 januari 2023 niet tot socialezekerheidsswitch

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2022

Staatssecretaris van Gennip heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het thuis werken door grensarbeiders ook het komende half jaar niet leidt tot een wijziging van de sociale zekerheidspositie, ook als voor meer dan 25% thuis wordt gewerkt. Nadere info volgt nog.

Bron: Tweede Kamer, 14 juni 2022

Lees meer...

Nederlandse IB-ondernemer met Duits kenteken

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2022

Een onderneming in Nederland van een inwoner van Duitsland kan een Duits gekentekende bestelauto als zakelijk vermogen etiketteren. Voor de IB-heffing zijn de gebruikelijke regels van toepassing. Bij de aanschaf is geen BPM-heffing verschuldigd.

Bron: Belastingdienst, Forum FIscaal Dienstverleners, 12 mei 2022

Lees meer...

Actiegroep krijgt geen wijziging in pensioenartikel

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2022

De actiegroep stop plundering Duitse pensioenen krijgt ook na kamervragen nul op het rekest. De staatssecretaris wil, uitgebreide onderbouwd, het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland niet wijzigen voor inwoners van Nederland. 

Bron: Ministerie van Financiën, 9 juni 2022

Lees meer...

Toepassing stappenplan leidt tot fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een stappenplan gepresenteerd. Met het stappenplan wordt beoordeeld of Nederland fiscale tegemoetkomingen verleent als betrokkene geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. In drie uitspraken is het stappenplan toegepast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, juni 2022

Lees meer...

Bewijs dat woonland geen rekening kan houden met aftrekposten wordt niet geleverd

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2022

Een pensionado die in Frankrijk woont, heeft 88,9% van zijn inkomen in Nederland belast. Omdat hij niet aannemelijk maakt dat hij zijn persoonlijke aftrekposten niet te gelde kan maken in Frankrijk (schumacker-norm), heeft hij geen recht op aftrek van alimentatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2991

Lees meer...

Nieuwe fiscale thuiswerkafspraken grensarbeiders nog onzeker

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2022

Er vindt overleg plaats met Duitsland en België over een mogelijke wijziging van het belastingverdrag voor thuiswerkende grensarbeiders. Het doel is dat er meer thuis gewerkt kan worden zonder fiscale gevolgen. De uitkomst van de overleggen is nog onzeker.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 juni 2022

Lees meer...

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2022

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1472

Lees meer...

Gepensioneerde ambtenaar krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2022

A, overleden, woonde in Frankrijk en genoot een AOW en een overheidspensioen. Hij wil de kosten van zijn Franse eigen woning aftrekken. Hij kan echter niet aannemelijk maken dat Frankrijk niet met zijn persoonsgebonden aftrekposten rekening kan houden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2138

Lees meer...

Vlagwijziging schip leidt tot wisseling verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2022

A woont in België en werkt in 2007 en 2008 voor een Nederlandse werkgever op een zeeschip dat vaart onder de Panamese en later de Cypriotische vlag. A is tot de vlagwijziging verzekerd in Nederland op basis van de 'Aldewereldleer' en daarna op Cyprus.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 11 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1471

Lees meer...

Posted Workers in de EU en Nederland - feiten en cijfers

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2022

Op de site van de KU Leuven zijn veel data te vinden over detacheringen (posted workers) binnen Europa. Ook is er een rapport te vinden dat heet: Posting workers to the Netherlands, facts and figures. De gevolgen van Covid-19 voor detacheringen is ook in beeld.

Bron: Katholieke Universiteit Leuven, mei 2022

Lees meer...

Bezwaartermijn geldt ook voor inwoner Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2022

Een inwoner van Duitsland dient buiten de zeswekentermijn een bezwaarschrift in. Het te laat ingediende bezwaarschrift is terecht niet ontvankelijk verklaard. Er is geen sprake van discriminatie of een anderszins verschoonbare termijnoverschrijding.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2579

Lees meer...

BUB volks- en werknemersverzekeringen wijzigt per 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2022

De besluiten uitbreiding en beperking kring der verzekerden volksverzekeringen resp. werknemersverzekeringen zijn op meerdere punten gewijzigd. Het vangnet dat de volksverzekeringen beidt voor inwoners van Nederland is versterkt.

Bon: Ministerie van SZW, 11 mei 2022

Lees meer...

Nieuwe brochures en checklists Meldplicht WagwEU

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2022

Er zijn nieuwe informatiebrochures gepubliceerd over de meldingsplicht Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU. Er zijn brochures voor de werkgever, de ZZP-er en de opdrachtgever. Ook zijn er checklists voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 mei 2022

Lees meer...

Werken voor buitenlands werkgever leidt tot aftrek vrije ruime in de IB

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2022

Als een werknemer werkt voor een buitenlandse werkgever, niet zijnde een feitelijke inhoudingsplichtige, bestaat recht op een vrijstelling ter grootte van het bedrag van de vrije ruimte, ongeacht of de werkgever vergoedingen en verstrekkingen heeft aangewezen.

Bron: Hoge Raad 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:697

Lees meer...

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. De in art. 6 van het verdrag met Mexico gebruikte terminologie ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’ moet ruim worden uitgelegd.

Bron: Hoge Raad, 27  mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:771

Lees meer...

Circulaire over Belgische expatregeling is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2022

In België is de circulaire verschenen over de nieuwe Belgische expatregeling, de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen eningekomen onderzoekers. Bij de circulaire zitten diverse bijlagen incl. het aanvraagformulier.

Bron: Ministerie van Financiën, Fisconetplus, 7 mei 2022

Lees meer...

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2022

Door de Brexit geraakte bedrijven kunnen zich aanmelden voor het EU-handelsprogramma. Dit is een regeling om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 17 mei 2022

Lees meer...

Aantal gewerkte kalenderdagen vormt noemerinkomen bij voorkomingsbreuk

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2022

De noemer van de breuk om de voorkoming van dubbele belasting te berekenen voor een in Nedelrand wonende piloot die in het VK werkt, moet worden gesteld op het totaal aantal gewerkte kalenderdagen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 26 januari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:303

Lees meer...

Vliegend personeel Ryanair is verzekerd in land thuisbasis

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2022

Het vliegend personeel van Ryanair is verzekerd in Italië, tenzij er een E101-formulier is dat anders duidt. De bemanning verblijft gedurende 45 min. per dag in de crew room voor werknemers en de rest van de werktijd in het vliegtuig. Daarmee is Italië de thuisbasis.

Bron: Hof van Justitie EU, 19 mei 2022, ECLI:EU:C:2022:402

Lees meer...

Gerichte vrijstellingen behoren niet tot het eindheffingsloon

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2022

De gerichte vrijstellingen, zoals de 30%-vergoeding, behoren niet tot het loon voor de berekening van de hoogte van de eindheffing over de excessieve vertrekvergoeding. De rechtbank geeft aan de wetssystematische uitleg voorrang boven de grammaticale uileg.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2022:2660

Lees meer...

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en wijze invullen box 3

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2022

Als bij een inwoner van Nederland de 30%-regeling afloopt, zal ook de partiële buitenlandse belastingplicht in dat jaar aflopen. Om een goede aanslag te krijgen, moeten de bezittingen en schulden in box 3 worden herrekend vóór deze ingevuld worden..

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 10 mei 2022

Lees meer...

Omdat AOW en ANW niet ‘remitted’ is, heeft Nederland heffingsrecht

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2022

Een inwoner van het VK ontvangt vanuit Nederland onder meer AOW en ANW-uitkeringen. Omdat de uitkeringen niet zijn overgemaakt (remitted) naar het VK, heeft het VK de uitkeringen niet belast. Nederland als bronland heeft dan het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1197

Lees meer...

Gerechtshof stelt stappenplan op voor Schumacker-casussen

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2022

A woont in Frankrijk en betaalt daar geen belasting. Hij voldoet niet aan de criteria van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, maar krijgt toch een pro-rata tegemoetkoming. Het Hof geeft in een stappenplan aan, hoe het Hof deze problematiek behandelt.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1574

Lees meer...

Kabinet stelt voor 30%-regeling af te toppen

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2022

In de voorjaarsnota 2022 is opgenomen dat het Kabinet de 30%-regeling wil aftoppen tot op de Balkenende-norm, die momenteel 2016.000 euro bedraagt. Er komt een overgangsregeling met een ingroeipad van 3 jaar. De wijziging zou in moeten gaan in 2024.

Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2022

Lees meer...

Zetelverplaatsing BV met pensioen- en lijfrenteaanspraak is onbelast

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2022

Belastingheffing over de waarde van de pensioen- en lijfrentenaanspraak ter zake van de zetelverplaatsing van de BV’s waar de pensioen- en lijfrenteaanspraken zijn ondergebracht, is in strijd het EU-recht (vrij verkeer van diensten).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2591

Lees meer...

Kerstarrest Box 3 werkt door naar kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2022

Y woont in België en voldoet niet aan de 90%-voorwaarde om aangemerkt te worden als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De rechter vindt echter dat uitgegaan moet worden van het werkelijke box 3-rendement. Y kwalificeert dan wel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 4 mei 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2465

Lees meer...

Belastingdienst: Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2022

1. Als een belastingplichtige een zakelijke overeenkomst heeft gesloten met een au-pair, is geen sprake van fiscale partners. 2.Buitenlandse bronbelasting moet in box 3 in dezelfde verhouding worden verrekend als dat de grondslag is verdeeld.

Bron: Belastingdienst, 16 mei 2022

Lees meer...

Belastingdienst: Vragen en Antwoorden eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2022

1. Als een partner uitgezonden is en in het buitenland in een huurwoning verblijft en de andere partner blijft in de Nederlandse woning, dan kunnen ze de Nederlandse woning als hoofdverblijf aanmerken. 2, Bevestigd wordt dat de Belgische registratiebelasting aftrekbaar is.

Bron: Belastingdienst, 16 mei 2022

Lees meer...

Wijziging belastingverdrag kan ongunstig uitpakken

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2022

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland dat op 1 januari 2016 in werking is getreden pakt voor een inwoner van Nederland met een Duitse Rente nadelig uit. Een verdragswijzing kan nadelig uitwerken, dat is een inherent aan verdragwijzigingen.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 26 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:396

Lees meer...

Kennisdocument inkomstenverhouding (versie mei 2022) is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
13-05-2022

Het besluit inkomstenverhouding (IKV) treedt in werking op 1 januari 2024. In de aangifte loonbelasting verandert voor een aantal situaties de wijze van aangeven. Het kennisdocument IKV is geactualiseerd en bevat in hoofdstuk 8 internationale vragen en antwoorden.

Bron: Ministerie van SZW, mei 2022

Lees meer...

100% boete bij rijden met buitenlands kenteken is niet meer van deze tijd

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2022

M woont in Nederland en rijdt in een auto met Bulgaars kenteken. Van A mag worden verwacht dat hij zich moest (laten) informeren over de gevolgen voor de motorrijtuigenbelasting. Een boete van 100% acht de rechter echter niet gepast en vermindert die tot 50%.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 10 januari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:2351

Lees meer...

Bij anciënniteit moet vergelijkbare diensttijd in andere lidstaat meetellen

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2022

Als een nationale regeling zoals in casus binnen de Spaanse openbare gezondheidsdienst is gebaseerd op anciënniteit, dan mag dat niet beperkt zijn tot diensttijd in Spanje. Vergelijkbare diensttijd in een andere lidstaat moet mee in aanmerking worden genomen.

Bon: Hof van Justitie EU, 29 april 2022, ECLI:EI:C:2022:310

Lees meer...

Ierse overlijdensuitkering is belast bij inwoner Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2022

P woont in Nederland en ontvangt een overlijdensuitkering op basis van een Iers ‘Death Benefit Plan’. De uitkering vloeit voort uit eenin Ierland gebruikelijke regeling en kwalificeert in Nederland als pensioen. Het verdrag met Ierland wijst de heffing aan Nederland toe.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2116

Lees meer...

Coronabeleid sociale zekerheid stopt op 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2022

De SVB bevestigt op haar site dat het coronabeleid voor de toe te passen socialezekerheidswetgeving eindigt per 1 juli 2022. De Belgische en Duitse autoriteiten hebben een overeenkomstig bericht gepubliceerd, al laten deze enige ruimte voor nadere ontwikkelingen.

Bron: SVB, 6 mei 2022

Lees meer...

(Nog) geen belastingplicht dan ook geen studiekostenaftrek

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2022

Y komt van buiten de EU in september 2017 studeren aan een Nederlandse universiteit. In mei 2017 betaalt Y de studiekosten. De in mei betaalde studiekosten zijn niet aftrekbaar omdat Y toen nog niet in Nederland woonde en belastingplichtige was.

Bron: Rechbank Noord-Nederland, 25 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1355

Lees meer...

Geen beslissende invloed in onderneming leidt tot vrijstelling BPM

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2022

X woont in Nederland en rijdt in een Belgisch gekentekende auto van zijn Belgische BV. X bezit indirect 50% van de aandelen in de Belgische BV. X heeft daarmee geen beslissende invloed in welk land de auto geregistreerd wordt. X heeft dan recht op een BPM-vrijstelling.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2175

Lees meer...

Nederland is niet gebonden aan Zwitserse A1

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2022

A woont in Nederland en is een Rijnvarende. Nederland is voor het jaar 2011 niet gebonden aan de Zwitserse A1-verklaring. In 2011 was Zwitserland nog niet toegetreden tot de Rijnvarendenovereenkomst. Ook kent deze overeenkomst niet de mogelijkheid een A1 af te geven.

Bron: Hoge Raad, 29 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:663

Lees meer...

Ingetrokken A1 leidt niet tot teruggave sociale zekerheidspremies

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2022

A heeft van de SVB een A1-verklaring ontvangen. A is verzekerd in Nederland. A gaat met succes in bezwaar bij de SVB. Toch krijgt A de premies van de inspecteur niet terug, omdat A niet tijdig een verzoek heeft gedaan om ambtshalve vermindering.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2008

Lees meer...

Buitenlandse ondernemers zijn in dienstbetrekking werkzaam

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2022

A verkoopt en plaatst tuinhuisjes, overkappingen etc. Het plaatsen besteedt A uit aan vier buitenlandse timmerlieden, die in het buitenlands als ondernemer staan geregistreerd. Gezien de instructiebevoegdheid van A is sprake van een dienstbetrekking en is A inhoudingsplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7april 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1794

Lees meer...

Belastingverdrag met Mexico ziet ook op fictief rendement uit onroerende zaak

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2022

De waarde van het in Nederland gelegen appartement van een inwoner van Mexico is belast in box 3. Dat in art. 6 van het verdrag met Mexico gesproken wordt over ‘inkomsten verkregen uit rechtstreekse exploitatie’, beperkt de box 3-heffing niet.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 1 april 2022, ECLI:NL:PHR:2022:318

Lees meer...

Belgische grensondernemer heeft recht op TOZO

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2022

X woont in België en heeft een bedrijf in Nederland. X vraagt in Nederland In het kader van de coronamaatregelen een TOZO-uitkering aan. Die krijgt hij niet omdat alleen inwoners recht hebben op bijstandsuitkeringen. De rechtbank vindt dat strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Limburg, 25 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:3194

Lees meer...

Rijnvarende valt niet onder het Rijnvarendenverdrag

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2022

Liechtenstein was voor 2019 nog niet aangesloten bij het Rijnvarendenverdrag. De door de SVB afgegeven A1-verklaring is juist en bindend voor de inspecteur. Er bestaat geen recht op verrekening van de ten onrechte in Liechtenstein betaalde premies.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:516

Lees meer...

Kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2022

Het overzicht van de belastingverdragen die gewijzigd zijn door het Multilateraal Instrument is geactualiseerd. 42, bijna de helft, van de Nederlandse belastingverdragen zijn sinds 1 januari 2020 gewijzigd. De wijziging sinds het vorige overzicht betreft Bahrein.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 april 2022

Lees meer...

Belgisch voorstel: 100 dagen thuis werken zou moeten kunnen

Carlo Douven Geschreven door
25-04-2022

Het Benelux Parlement heeft aanbevolen de toegelaten thuiswerkdagen voor grenswerknemers te bepalen op 48 dagen. Volgens een aangenomen voorstel van resolutie in het Belgisch parlement zou dit fiscaal en voor de sociale zekerheid 100 dagen moeten zijn.

Bron: Belgische parlement, 20 april 2022

Lees meer...

Wob-verzoek meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2022

In het kader van het Wob-verzoek, is onder meer een memo gepubliceerd over de vraag of de omzetting van een pensioen in eigen beheer door iemand die niet in Nederland woont gemeld moet worden in het kader van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies (DAC6).

Bron: Ministerie van Financiën, 20 april 2022

Lees meer...

Wob-verzoek pensioenartikel belastingverdrag Nederland - België

Carlo Douven Geschreven door
21-04-2022

Een Wob-verzoek over de overeenkomst van 5 maart 2018 biedt achtergrondinformatie over de totstandkoming van de overeenkomst. Aanleiding van de overeenkomst was de onduidelijkheid bij de Belgische belastingheffing over Nederlandse pensioenen.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2022

Lees meer...

Fiscale spelregels opties wijzigen mogelijk op 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2022

Het Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, dat onlangs opnieuw is ingebracht in het parlement, is op één punt wel gewijzigd. Als (streef)datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2023 opgenomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 april 2022

Lees meer...

Inspecteur kan zelfstandig de premieplicht bepalen

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2022

Als de SVB geen A1-verklaring heeft afgegeven kan de inspecteur zelfstandig bepalen waar belanghebbende sociaal verzekerd is. Aan de wel afgegeven A1-verklaring is de inspecteur niet gebonden omdat die onjuistheden bevat, ook al zijn dat mogelijk verschrijvingen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2510

Lees meer...

IND past dienstverlening aan

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2022

De IND sluit binnenkort de loketten in Utrecht en Rotterdam. De 4 bestaande loketten nemen dit over. Een aantal expatcentra gaan biometrische gegevens afnemen. Verblijfsdocumenten gaan meer lokaal, dichter bij de aanvrager, overhandigd worden.

Bron: IND, 7 februari 2022

Lees meer...

SVB houdt bij inwoner Duitsland terecht geen ZVW-premie in

Carlo Douven Geschreven door
14-04-2022

A woont een deel van het jaar in een recreatiewoning in Nederland en een deel van het jaar in Duitsland. Het middelpunt van het maatschappelijk leven bevindt zich in Duitsland. De SVB heeft daarom terecht de inhouding van Zvw-premie op het AOW-pensioen beëindigd

Bron: Rechtbank Amsterdam, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:991

Lees meer...

Materiële werkgeversbegrip toetsen aan uitleg bronstaat

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2022

A-G Niessen gaat uitgebreid in op het begrip materiële werkgever in art. 15, lid 2 OESO-modelverdrag. Nederland dient hierbij de kwalificatie van bronland Duitsland te volgen. Ook wordt ingegaan op de integration-test, gezagsverhouding en de wijze van doorbelasten.

Bron: A-G Niessen, 16 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:250

Lees meer...

In Portugal belaste AOW belemmert recht op kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2022

A woont in Portugal. Hij krijgt uit Nederland een overheidspensioen en een AOW. Alleen de AOW is belast in Portugal, waardoor A in Portugal wel recht heeft op aftrekken in verband met zijn persoonlijke en gezinssituatie. Nederland hoeft die dan niet te verlenen.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:867

Lees meer...

In Nederland verblijvende Indiër heeft recht op 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2022

Een Indiër verblijft anderhalf jaar voor studieredenen en later voor het zoeken van een baan in Nederland. Hij vindt die na een jaar en verzoekt om toepassing van de 30%-regeling. Hij had geen duurzame band met Nederland en is dan niet lokaal in Nederland geworven.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:812

Lees meer...

Werken met (buitenlandse) uitzendbureaus

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2022

De Nederlandse arbeidsinspectie heeft een website geïntroduceerd die een checklist bevat voor opdrachtgevers die werken met (buitenlandse) uitzendbureaus. Dit moet helpen om op een veilige en eerlijke manier met uitzendkrachten te werken.

Bron: Nederlandse arbeidsinspectie, 

Lees meer...

Ontslagvergoeding wordt toegerekend aan volledige diensttijd

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2022

A, woont in Nederland en ontvangt een ontslagvergoeding in 2017. Hij heeft in Nederland en Duitsland gewerkt voor zijn werkgever. Omdat Duitsland de ontslagvergoeding niet belast is geen sprake van dubbele heffing en hoeft Nederland geen voorkoming te verlenen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:904

Lees meer...

De Corona-afspraken met de buurlanden lopen definitief af op 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2022

Dat de corona-afspraak met Duitsland en België voor grensarbeiders is verlengd tot 1 juli was al bekend. In de overeenkomsten is opgenomen dat dit de laatste verlenging is en wordt verduidelijkt de term corona-maatregelen ruim uitgelegd moet worden.

Bron: Staatscourant, 6 april 2022

Lees meer...

Extraterritoriale kostenvergoeding lager na aanpassing loon

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2022

Een uitzendbureau heeft zijn werknemers extraterritoriale kosten vrij vergoed door een uitruil met loon (cafetariasysteem). Na een correctie van het loon om te voldoen aan de Wet minimumloon, heeft de inspecteur de extraterritoriale kosten terecht verlaagd.

Bron: Hoge Raad, 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:483

Lees meer...

Wetsvoorstel aandelenopties wordt ongewijzigd voortgezet

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2022

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten dat vorig nog werd aangehouden na twijfels bij parlementsleden wordt ongewijzigd voortgezet. De staatssecretaris hoopt dat het voorstel op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2020

Lees meer...

Nieuw Europees portaal voor melding internationaal transport

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2022

Vanaf 2 februari 2022 kan een buitenlandse transportonderneming die in Nederland rijdt, de internationale chauffeurs aanmelden via een Europees portaal. Eind 2022 wordt dit vermoedelijk ook verplicht. De aanmelding via postedworkers.nl kan dan vervallen.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Belgische Zaken, maart 2022

Lees meer...

Regels voor verblijven en werken gevluchte Oekraïners krijgen vorm

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2022

De voorlopige stand van zaken t.a.v. het verblijfsrecht voor vluchtelingen uit de Oekraïne en antwoorden op vragen over onder meer inkomen, werken in Nederland en verplichtingen van werkgevers zijn gepubliceerd.

Bron: IND en Overheid, maart 2022

Lees meer...

Brochure over grensoverschrijdend ondernemen

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2022

Er is een brochure verschenen met als titel 'Grenzen overschrijden als zelfstandig ondernemer tussen België, Duitsland en Nederland'. Ingegaan wordt op algemene vereisten bij het starten van een bedrijf en de valkuilen en voorwaarden in de drie landen.

Bron: Interreg, ZZP-fabriek en Universiteit Maastricht, maart 2022

Lees meer...

Coronaovereenkomst grensarbeiders loopt verder door tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De corona-overeenkomst voor thuiswerkende grensarbeiders met Duitsland is verder verlengd tot 1 juli 2022. Na de stilzwijgende verlenging tot 1 april 2022 is de overeenkomst nu verder verlengd en loopt weer gelijk met de overeenkomst met België.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2022

Lees meer...

Inschrijven van personen uit Oekraïne in de BRP

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De aangepaste regels voor de inschrijving van personen uit de Oekraïne zijn gepubliceerd. De wijze van inschrijving en praktische problemen als het vaststellen van de identiteit, verblijfstitelcode, inreisdatum, ingezetenschap etc. worden toegelicht.

Bron: Rijksdienst voor identiteitsgegevens, maart 2022

Lees meer...

Geen aftrek eigen woning omdat niet voldaan is aan 90%-criterium

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

X is gehuwd met Y en heeft een eigen woning in een EU-lidstaat. Het inkomen van X is niet voor 90% of meer belast in Nederland, vooral door zijn box 3-inkomen. Nederland hoeft dan geen, ook niet deels, fiscale faciliteiten te verlenen voor de eigen woning.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maart 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:1220

Lees meer...

Coronaovereenkomst grensarbeiders met Duitsland is verlengd tot 1 mei

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2022

De coronaovereenkomst met Duitsland over de gevolgen van het thuiswerken ten gevolge van corona-maatregelen is verlengd tot 1 mei 2022. Eerder is al bekend geworden dat de overeenkomst met België is verlengd tot 1 juli 2022.

Bron: Belastingdienst, 29 maart 2022

Lees meer...

Verzoek 30%-regeling terecht buiten behandeling gesteld

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2022

De inspecteur kan een verzoek om toepassing van de 30%-regeling ongegrond verklaren als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn om de aanvraag te beoordelen. De aanvrager moet wel in de gelegenheid zijn gesteld het verzoek aan te vullen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1352

Lees meer...

Inwoner België die naar China wordt uitgezonden blijft in Nederland verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2022

Een inwoner van België wordt door zijn Nederlandse werkgever uitgezonden naar China. Op grond van het SZ-verdrag Nederland – China blijft de Belg onder de Nederlandse SZ-wetgeving vallen. De SVB moet een certificate of coverage afgeven.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:445

Lees meer...

Verblijven en/of werken in Nederland door vluchtelingen uit Oekraïne

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2022

Nederland heeft de maatregelen versoepeld t.a.v. het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunningen voor vluchtelingen uit de Oekraïne die ten gevolge van de Russische inval naar Nederland zijn gevlucht.

Bron: IND en UWV, maart 2022

Lees meer...

Bevestiging dat België Covid-afspraak met Nederland tot 1 juli verlengt

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2022

België verlengt de Corona-overeenkomst met Nederland voor grensarbeiders van 30 april 2020 tot 1 juli 2021. Voor de verlenging van de overeenkomst met Duitsland heeft België nog geen formeel akkoord bereikt.

Bron: Belgische Minister van Financiën, 23 maart 2022

Lees meer...

Inwoner Duitsland met Nederlands pensioen krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2022

X woont in 2017 in Duitsland en heeft een Duits inkomen van 8.764 en een in Nederland belast pensioen van 22.147. Hij betaalt in Duitsland geen belasting en had dat ook niet hoeven te betalen als zijn hele inkomen daar belast was geweest. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te geven.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 maart 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:1318

Lees meer...

Zonder geldend uitzendcontract niet verzekerd in werkland

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2022

X woont in Duitsland en werkt met tussenpozen in zijn gewoonlijk werkland Nederland via een uitzendbureau. Gedurende de periodes dat X contractueel in Nederland werkt, is X in Nederland sociaal verzekerd. In de tussenpozen is X in Duitsland verzekerd.

Bron: A-G Hof van Justitie EU. 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:197

Lees meer...

DigiD activeren buiten Nederland kan met videobellen

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2022

Nederlanders en EER-burgers die in het buitenland wonen, kunnen structureel hun DigiD via videobellen activeren via Nederland Wereldwijd. Tot nu toe kon dit alleen fysiek bij een DigiD-balie van een beperkt aantal consulaten of ambassades.

Bron: Ministerie van BZK, Logius, 27 maart 2022

Lees meer...

Einde partiële buitenlandse belastingplicht en de aangifte IB

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2022

Als bij een partieel buitenlandse belastingplichtige (30%-er) de aangiftesoftware, in een emigratiejaar of in het jaar dat de 30%-regeling afloopt, de beperkte heffing in box 2 en box 3 niet kan verwerken. Dan moet tijdsevenredig herrekend worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners, 7 maart 2022

Lees meer...

Verdragsonderhandelingen met Rusland zijn gestopt

Carlo Douven Geschreven door
18-03-2022

De onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag met Rusland zijn gestopt. Een woordvooerder van het Ministerie van Financiën heeft dat laten weten aan het Financieel Dagblad.

Bron: Financieel Dagblad, 15 maart 2022

Lees meer...

Fiscale corona-afspraak met België is verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2022

De fiscale corona-afspraken met België voor grensarbeiders die thuiswerken wegens de getroffen corona-maatregelen, zijn volgens het Belgische kamerlid Matheï verlengd tot 1 juli 2022.

Bron: Het belang van Limburg, 17 maart 2022

Lees meer...

Buiten Nederland wonende pensioengerechtigden doen vaak onjuist aangifte

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2022

De Belastingdienst constateert dat veel aangiften van buitenlands belastingplichtigen met een Nederlandse oudedagsvoorziening onjuist worden ingevuld, ook door fiscaal dienstverleners. De Belastingdienst legt uit waar op gelet moet worden.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal dienstverleners, 15 maart 2022

Lees meer...

Hoogte algemene heffingskorting niet afhankelijk van wereldinkomen

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2022

X immigreert in juni 2018 naar Nederland. X heeft recht op de arbeidskorting en het tijdsevenredig belastingdeel van de algemene heffingskorting, beide berekend op basis van het in Nederland belaste inkomen. Het inkomen uit het land van herkomst blijft buiten beschouwing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:920

Lees meer...

Geen recht op BPM-vrijstelling voor in België gehuurde auto

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2022

X rijdt in een door zijn BV in België geregistreerde (huur)auto. Het voertuig wordt voor meer dan 50% in Nederland gebruikt en de gehuurde Belgische kantoorruimte, maakt niet dat de BV in België is gevestigd. Een beroep op de BPM-vrijstelling faalt dan.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 februari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:560

Lees meer...

Belgische FOD zoekt naar oplossing voor grenstelewerk

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2022

Ook in België wordt, met de buurlanden, nagedacht over een oplossing voor grenstelewerk. Met Luxemburg is België een regeling overeengekomen dat in plaats van 24 dagen 34 dagen in het woonland gewerkt mag worden, zonder gevolgen voor de belastingheffing.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 11 februari 2022

Lees meer...

België wijzigt werkwijze attestering Nederlandse inkomensverklaringen

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2022

België heeft de aanvraag geautomatiseerd van de Nederlandse inkomensverklaring voor inwoners van België die in Nederland kwalificerend buitenlandse belastingplichtige willen zijn. België geeft de gegevens dan voor december 2022 door aan Nederland.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, maart 2022

Lees meer...

Beperking kwalificerende buitenlandse belastingplicht is redelijk

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2022

Iemand die niet woont binnen de landenkring (EU, EER, Zwitserland en BES) kan niet aangemerkt worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetswijziging die is ingegaan per 1 januari 2015 is niet evident onredelijk op dit punt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:662

Lees meer...

Malta-route voor pensioen blijkt doodlopend spoor

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2022

In 2015 bood een Maltees pensioenfonds aan Nederlandse pensioenen te gaan beheren. Eén Nederlandse werkgever is toen in het Maltese fonds gestapt, maar is daar inmiddels van terug gekomen. Het Maltese fonds heeft de vergunning weer ingeleverd.

Bron: PensioenPro, 8 maart 2022

Lees meer...

Verblijfskosten eigen rijders bij internationale ritten vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2022

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, kunnen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Lees meer...

Kennisdocument inkomstenverhouding is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2022

In het besluit is opgenomen hoe de inkomstenverhouding (IKV) in de loonbelasting moet worden verwerkt. Hoofdstuk 8 gaat over hoe de IKV verwerkt moet worden bij in het buitenland wonende werknemers, buitenlandse werkgevers en salary splits.

Bron: Belastingdienst, 4 maart 2022

Lees meer...

Voortgangsrapportage herzien Sociale Zekerheids-Verordening

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2022

Nederland blijft moeite houden met de voorgestelde wijzigingen van de VO 883/2004 betreffende het land dat de werkloosheidsuitkeringen moet uitbetalen en de toepasselijke wetgeving bij detacheringen. In Europees verband vindt nog beraad plaats.

Bron: Ministerie van SZW, 3 maart 2022

Lees meer...

Verdrag met Polen wijzigt per 1 januari 2023

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2022

Het wijzigingsprotocol van het belastingverdrag tussen Polen en Nederland uit 2020 treedt in werking op 30 april 2022. Van toepassing is het wijzigingsprotocol vanaf 1 januari 2023. In het vakblad van januari 2022 zijn de wijzigingen beschreven.

Bron: Tractatenblad, 3 maart 2022

Lees meer...

Cypriotische premies niet verrekenbaar in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2022

Een inwoner van Nederland kan niet aannemelijk maken dat hij minder dan 25% van zijn arbeidstijd in Nederland heeft gewerkt. Hij is dan sociaal verzekerd in Nederland. De ten onrechte op het loon ingehouden Cypriotische premies kan hij niet verrekenen.

Bron: Rechtbank-Noord-Nederland, 7 oktober 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4358

Lees meer...

Transactiekosten verlagen netto-uitkering in het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
02-03-2022

Transactiekosten die banken, bijv. in Turkije, in rekening brengen bij uitkeringsgerechtigden die wonen buiten het SEPA-gebied (Single Euro Payments Area) kunnen ten koste gaan van de netto-socialezekerheidsuitkering. UWV zal deze bankkosten niet compenseren.

Bron: Ministerie van SZW, 28 februari 2022

Lees meer...

Winstuitdeling is niet in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-03-2022

V is in 2005 naar Spanje geëmigreerd en in 2013 naar de Curaçao. Hij heeft de werkelijke leiding van zijn BV beide keren meegenomen. De verkapte winstuitdeling in 2015 is dan niet in Nederland belast.

 Bron: Gerechtshof Amsterdam, 13 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:90

Lees meer...

Over Luxemburgse ziekte-uitkering zijn in Nederland premies verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2022

X is als rijnvarende in 2012 verzekerd in Nederland, omdat het schip werd geëxploiteerd door een Nederlandse onderneming. Ook voor de Luxemburgse ziekte-uitkering is X dan premieplichtig in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2021:3794

Lees meer...

BV DJ kan buitenlandse bronbelasting niet verrekenen

Carlo Douven Geschreven door
25-02-2022

Een DJ treedt in het buitenland op als A BV, dochter van B BV. De bij A BV ingehouden buitenlandse bronbelasting is niet verrekenbaar bij B BV, die geen buitenlandse gage geniet. Bij B BV is geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6088

Lees meer...

Veelgestelde vragen accidental Americans

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2022

Er zijn antwoorden gepubliceerd op veelgestelde vragen van toeval-Amerikanen. De antwoorden gaan over bank - en (basis)betaalrekeningen, proces, dubbele belasting, informatievoorziening etc.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 maart 2022

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Chili gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2022

Het nieuwe belastingverdrag met protocol is gepubliceerd in de Staatscourant. Het verdrag 2021 en het wijzigingsprotocol 2022 zullen ter stilzwijgende goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd.

Bron: Staatscourant, 5 februari 2021, Trb. 2021, 16

Lees meer...

Internationale belkosten zijn proceskosten

Carlo Douven Geschreven door
22-02-2022

De kosten van internationale telefoongesprekken komen in aanmerking om vergoed te worden als proceskosten bij een fiscale procedure.

Bron: Hoge Raad, 11 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:148

Lees meer...

Actiegroep stop plunderen Duitse pensioenen vangt weer bot

Carlo Douven Geschreven door
21-02-2022

Ook de nieuwe staatssecretaris is niet van plan het pensioenartikel in het verdrag met Duitsland aan te passen na klachten van inwoners van Nederland met een Duits pensioen kleiner dan € 15.000.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 februari 2022

Lees meer...

30%-regeling niet van toepassing op nabetaalde bonus

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2022

Op de na de beëindiging van de dienstbetrekking ontvangen bonus is de 30%-regeling niet van toepassing. De werkgever had de 30%-regeling op de bonus niet als gerichte vrijstelling aangewezen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 28 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4309

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Colombia is getekend

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Op 16 februari 2022 is een nieuw belastingverdrag getekend tussen Nederland en Colombia. De tekst en datum inwerkingtreding zijn nog niet bekend. 

Bron: Rijksoverheid.nl, 17 februari 2022

Lees meer...

A1-verklaring aanvragen bij SVB met eHerkenning

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2022

Een A1-verklaring voor werknemers wordt aangevraagd via TWinternet. Om in te loggen op TWinternet is in de loop van 2022 eHerkenning nodig.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Lees meer...

Pensionado in Duitsland krijgt geen Nederlandse fiscale faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2022

X betaalt in Duitsland geen belasting over zijn inkomen omdat Duitsland pensioenen niet volledig in de heffing betrekt en niet omdat X een laag inkomen heeft. Nederland hoeft X geen fiscale faciliteiten te verlenen, omdat hij in zijn woonland een gering inkomen heeft.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:709

Lees meer...

Werknemer zonder BSN? Gebruik uniek personeelsnummer

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2022

Als een werknemer in dienst is genomen, die geen BSN heeft, moet deze met een uniek personeelsnummer worden opgenomen in de aangifte loonheffingen. met toepassing van het anoniementarief. Het gebruik van een uniek nummer voorkomt fouten.

Bron: Forum Fiscaal dienstverleners, 4 februari 2022

Lees meer...

Belgische nieuwe ‘30%-regeling’ werkt door naar sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
14-02-2022

De nieuwe Belgische kaderregeling die is gegaan op 1 januari 2022 werkt door naar de Belgische sociale zekerheidsbijdragen. De RSZ aanvaardt dat de reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden volgens deze regeling, ook vrij zijn van sociale bijdragen.

Bron: socialsecurity.be, 9 februari 2022

Lees meer...

Cypriotische trust-constructie adviseren is onaanvaardbaar

Carlo Douven Geschreven door
11-02-2022

Het opzetten van een constructie om via een Cypriotisch trust belasting te ontgaan is ongepast. De adviseur is aansprakelijk voor de helft van de schade. De andere helft moet de klant zelf dragen, omdat hij op de hoogte was. De exoneratieclausule maakt dat niet anders.

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:157

Lees meer...

Dubbele heffing voorkomen na Belgische wetswijziging Nederlandse pensioenen

Carlo Douven Geschreven door
10-02-2022

België verduidelijkt wat de gevolgen zijn van de wetswijziging die van toepassing is vanaf 1 januari 2021, die zeker moet stellen dat de Nederlandse pensioenen in België volledig belast worden. Uitgelegd wordt hoe dubbele heffing kan worden voorkomen.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 9 februari 2022

Lees meer...

Zelfstandige kan A1-verklaring in Duitsland alleen nog online aanvragen

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2022

Vanaf 1 januari 2002 kunnen (veel in Duitsland wonende) zelfstandigen die hun A1-verklaring voor de sociale zekerheid in Duitsland aanvragen, dat alleen nog digitaal doen via het Duitse portal sv.net.

Bron: Nieuwsbrief BBZ/BDZ, 27 januari 2022

Lees meer...

Onterechte premiebetaling leidt tot (vrijwillige) AOW-verzekering

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2022

A heeft sinds 2010 ten onrechte in Nederland sociale zekerheidspremies voldaan. De inspecteur geeft de premies voor 5 jaar ambtshalve terug. Voor de andere jaren merkt de SVB de AOW-premies aan als premies voor een vrijwillige AOW-verzekering.

Bron: Vakstudie Nieuws. 3 februari 2022

Lees meer...

Fout in aanslagen bij inwoners met buitenlands onroerend goed

Carlo Douven Geschreven door
07-02-2022

Door een fout van de Belastingdienst zijn belastingaanslagen van belastingplichtigen met onroerend goed in het buitenland fout gegaan gedurende de jaren 2007 - 2015. De fouten 2012 - 2015 worden hersteld. De teruggave bedraagt € 72 per jaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2022

Lees meer...

Besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2022

Het besluit ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is herzien. Terugkijken naar de laatste 12 maanden is als hoofdregel losgelaten. Toerekenen op basis van de diensttijd is de nieuwe hoofdregel. Veel Nederlandse verdragspartners hanteren dit ook.

Bron: Staatscourant, 4 februari 2022

Lees meer...

Geen aanvullende verzekering nodig voor WLZ na Brexit

Carlo Douven Geschreven door
03-02-2022

De Wet langdurige zorg (Wlz) blijft onder de materiële werkingssfeer van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK vallen. De aanwijsregels van de HSO zijn en blijven dus van toepassing op alle volksverzekeringen.

Bron: Belastingdienst - Nieuwsbrief loonheffingen 2022, 2 februari 2022

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met België verwacht in eerste helft 2022

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2022

Nederland wil de onderhandelingen over de belastingverdragen met Spanje, Aruba, België en Curacao afronden in 2022. Met veel landen lopen nog verdragsonderhandelingen. Het verdrag met Rusland is vanaf 1 januari 2022 niet meer van toepassing.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 februari 2022

Lees meer...

Intrekking besluit vrijstellingsmethode bestuurder dit voorjaar

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2022

Naar verluidt wordt het besluit over de voorkoming van dubbele belasting uit 2008 dit voorjaar gepubliceerd. De goedkeuring dat onder voorwaarden de vrijstellingsmethode voor bestuurders van toepassing is in plaats van de verrekeningsmethode, zal dan waarschijnlijk vervallen.

Bron: NTFR, 27 januari 2022, 2022/427 (noot)

Lees meer...

Nederlands pensioen inwoner België is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2022

Na gegevensuitwisseling met België weet de Nederlandse inspecteur dat de Nederlandse pensioenen van T nauwelijks belast zijn in België. Op grond van het belastingverdrag heeft Nederland dan het heffingsrecht. De vrijstelling loonbelasting wekt geen vertrouwen op.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:104

Lees meer...

Handreiking anoniementarief bij ontbreken woonadres.

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2022

Als het woonadres van de werknemer niet bekend is moet het anoniementarief toegepast worden. In de Handreiking legt de Belastingdienst uit wat de werkgever moet doen om het woonadres van de werknemer te kunnen vaststellen.

Bron: Belastingdienst, Fiscaal Forum Dienstverleners, 25 januari 2022

Lees meer...

Checklist grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
27-01-2022

De Belgische vakbond ACV heeft de checklist voor grensarbeiders, die in België wonen en (de eerste keer) in Nederland gaan werken, geactualiseerd naar de regelgeving zoals die geldt in 2022. De uitgebreide checklist vindt u hier.

Bron: Website ACV, januari 2022

Lees meer...

Bank mag buitenlandtoeslag in rekening brengen

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2022

Het financiële klachteninstituur KIFID heeft beslist dat een bank een buitenlandtoeslag in rekening mag brengen voor bankrekeningen van klanten die buiten Nederland wonen. De toeslag bedroeg 8 en resp. 15 euro per maand voor resp. inwoners van Zwitserland en Bonaire.

Bron: KIFID, 24 janari 2022

Lees meer...

Loon van derde binnen concernverband is loon

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2022

De Nederlandse werkgever moet over een toekenning van aandelen loonbelasting inhouden als de aandelen door een ander concernonderdeel worden verstrekt met medeweten van de werkgever. Ook als dat loon niet aan de werkgever wordt doorberekend.

Bron: Hoge Raad, 14 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:15

Lees meer...

Inspecteur maakt duurzame band met Nederland aannemelijk.

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2022

Y maakt niet aannemelijk dat hij inwoner van Marokko is, ondanks zijn woning en sociaal leven in Marokko. De rechtbank volgt de inspecteur die aannemelijk maakt dat Y een duurzame band heeft met Nederland en daarmee inwoner van Nederland is.

Bron: Rechtbank Den Haag, 15 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:14719

Lees meer...

Als Nederland gewoonlijk werkland is heeft werkgever pensioenverplichting

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2022

Buitenlandse werknemers met een A1-verklaring werken vanuit een buitenlandse vennootschap. Nederland is hun gewoonlijk werkland. De buitenlandse werknemers vallen onder de verplicht deelname in het bedrijfstakpensioenfonds van de vleesverwerkende industrie.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 30 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11021

Lees meer...

Dividend aandelenbelegging is niet dubbel belast

Carlo Douven Geschreven door
20-01-2022

A woont in Nederland en heeft in 2017 Belgische aandelen gekocht en verkocht. Hij heeft dividend ontvangen onder inhouding van 30% bronheffing. De aandelen behoren op 1 januari niet tot de grondslag van box 3 en zijn dan niet dubbel belast, zodat geen aftrek elders belast aan de orde is.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 december 2022, ECLI:NL:RBGEL:2021:6826

Lees meer...

Regeling tijdelijke tegemoetkoming rijnvarenden

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2022

De tegemoetkoming ziet op de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 voor een groep in Nederland verzekerde rijnvarenden. Hiermee wordt zij alsnog behandeld alsof ze in Nederland verzekerd waren zonder de onverplichte afdracht door de werkgever elders.

Bron: Staatscourant, 24 december 2021, 50396

Lees meer...

Nederland wil geen EU-richtlijn minimumlonen maar een aanbeveling

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2022

De actuele ontwikkelingen op het EU-dossier 'Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU’ is in de Tweede Kamer toegelicht. De richtlijn moet werkemers beschermen door hen toereikende minimumlonen te geven waar ze in Europa ook werken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 januari 2021

Lees meer...

Regels werkvergunningen gewijzigd per 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2022

De maximale duur van een werkvergunning voor buitenlandse werknemers is verlengd tot maximaal drie jaar. Het loon moet op een bankrekening van de werknemer worden betaald. Voor Aziatische koks zijn de voorwaarden ook gewijzigd.

Bron: UWV, 13 januari 2022

Lees meer...

Overheidspensioen inwoner VS is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2022

X woont in de Verenigde Staten en had in 2017 nog de Nederlandse nationaliteit. In 2017 geniet X een ABP-pensioen opgebouwd werkend in overheidsdienst. Nederland heeft het heffingsrecht over het pensioen. Dat ABP een privaatrechtelijke instelling is maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6606

Lees meer...

Vanuit buitenland kan lijfrente omgezet worden in periodieke uitkering bij meer verzekeraars

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2022

In het buitenland wonende bezitters van een lijfrente, kunnen onder voorwaarden lijfrentekapitaal fiscaal geruisloos omzetten in een periodieke uitkering. Dat kan nu ook bij een andere verzekeraar dan de verzekeraar waar de lijfrente is aangekocht.

Bron: Verbond van verzekeraars, 12 januari 2022

Lees meer...

Thuiswerken door COVID leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2022

Z is lid van het managementteam van het buitenlandse bedrijf X in land B. Vanwege Covid werkt ze thuis in Nederland. Na covid wil Z zich vestigen B, waar ze ook gaat werken. De Nederlandse woning staat X niet ter beschikking. Er is geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 15 juni 2021

Lees meer...

Thuiswerken voor buitenlandse vennootschap is geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
11-01-2022

B verricht thuis werkzaamheden voor de buiten de EU gevestigde vennootschap X, die geen andere Nederlandse activiteiten verricht. X mag geen overeenkomsten sluiten voor X. De woning van B staat X niet ter beschikking. X heeft dan geen vaste inrichting in Nederland.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 7 december 2021

Lees meer...

Door emigratie partner is nog maar 50% hypotheekrente aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2022

A en B zijn gehuwd en bezitten samen een eigen woning met een hypothecaire schuld in Nederland. Medio 2015 is B geëmigreerd. A en B zijn dan geen fiscale partners meer. A kan na de emigratie nog maar de helft van eigen woningaftrek in aftrek brengen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1311

Lees meer...

Uitvoeringsvoorschriften voor interest en royalty's geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2022

De uitvoeringsvoorschriften ter vermijding van dubbele (bron)belasting zijn aangepast met ingang van 1 januari 2021, omdat toen de Wet bronbelasting 2021 in werking is getreden. In de voorschriften is beschreven hoe de bronbelasting (deels) achterwege kan blijven.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 december 2021, nr. 2021-21220

Lees meer...

Meldingsplicht zorgverzekering voor uitzendkrachten met Duitse minijob

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2022

Uitzendkrachten met een tijdelijke mini-job zijn niet verzekeringsplichtig. Om zeker te weten dat de werknemers een eigen ziektekostenverzekering hebben, bestaat hiervoor voor de werkgever vanaf 1 januari 2022 een meldingsplicht in Duitsland.

Bron:Nieuwsbrief Bureau Duitse Zaken, 15 november 2021

Lees meer...

In België belast Nederlands pensioen beperkt uitbetaling algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2022

X woont in België, geniet in 2017 een pensioen uit Nederland en is kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Op de uit te betalen algemene heffingskorting moet de atrek ter voorkoming van dubbele belasting inzake het pensioen in mindering worden gebracht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6398

Lees meer...

België wijzigt de expatregeling

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2022

Met ingang van 1 januari 2022 gaat het Belgische expatregime wijzigen (met een overgangsregeling). De nieuwe regeling lijkt op de Nederlandse 30%-regeling. Verschillend is onder meer dat de regeling max. 8 jaar loopt en de max. vergoeding afgetopt is.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 23 december 2021

Lees meer...

Variabel loon telt niet mee bij aanvraag 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2022

Het salariscriterium voor de 30%-regeling moet getoetst worden op het tijdstip van totstandkoming van de eerste arbeidsovereenkomst. Dan telt alleen mee het overeengekomen vaste maandsalaris en niet het onzekere variabel deel van het loon.

Bron: Rechtbank Gelderland, 7 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6528

Lees meer...

Salariscriteria kennismigranten en 30%-regeling 2022

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2021

De belangrijkste salariscriteria zijn - kennismigranten (per maand): € 4.480 (30 jaar en ouder), € 3.549 (jonger dan 30 jaar), € 2.543 (verlaagd salariscirterium), € 5.670 (blue card) en 30%-regeling (per jaar): € 39.467 (30 jaar en ouder), € 30.001 (jonger dan 30)

Bron: IND en Belastingdienst

Lees meer...

Multilateraal instrument van toepassing op meer belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2021

Het Multilateraal instrument is per 1 januari 2022 voor o.m. de inkomstenbelasting van toepassing op de volgende verdragen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Egypte, Indonesië, Jordanië, Kazachstan, Korea, Kroatië, Oman, Griekenland, Hongarije, Maleisië, Pakistan, Panama en Tsjechië. 

Bron: Ministerie van Financiën, 27 december 2021

Lees meer...

Belgisch kabinet wil buitenlandse pensioenen integraal gaan belasten

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2021

In België is een wetswijziging voorgesteld ter voorkoming van ongelijke fiscale behandeling van bepaalde buitenlandse pensioenen (zoals de Nederlandse) en Belgische pensioenen.Deze wijziging met de bestaande discussies hierover voorkomen en moet per 2021 ingaan.

Bron: Ministerie van Financiën België, 14 december 2021

Lees meer...

Verwar formulier opgaaf wereldinkomen en inkomensverklaring niet!

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Het formulier opgaaf wereldinkomen wordt in de praktijk verward met het formulier inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige. De verwarring leidt tot administratieve fouten, vertragingen en correcties.

Bron: Belastingdienst - Forum Fiscaal Dienstverleners, 27 december 2021

Lees meer...

MoU met Polen gesloten inzake sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Nederland heeft met Polen een memorandum of understanding gesloten over de dienstverlening, controle en samenwerking bij de export van WW-uitkeringen. De samenwerking ter voorkoming van arbeidsuitbuiting wordt geïntensiveerd.

Bron: Ministerie van SZW, 21 december 2021

Lees meer...

Pijpenleggen met schip is geen internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2021

In (af)bouwfase verkerend schip dat bestemd is om pijpen te leggen en boorplatforms te verplaatsen kan voor de toepassing van het belastingverdrag niet aangemerkt worden als een schip geëxploiteerd in het internationaal verkeer.

Bron: Hoge Raad, 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1845

Lees meer...

Corona-afspraken grensarbeiders zijn verlengd tot 31 maart 2022

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

De fiscale corona-afspraken voor grensarbeiders inzake het thuiswerken en de toepassing van de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met Duitsland respectievelijk België zijn verlengd tot in ieder geval 31 maart 2022.

Bron: Staatscourant, 23 december 2021

Lees meer...

Alleen formeel (statutair) bestuurder kan zich op bestuurdersartikel beroepen

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2021

A woont in Nederland. De ontvangen bonus is belast in Nederland, omdat deze niet ziet op werkzaamheden als formeel (statutair) bestuurder van buitenlandse vennootschappen. De niet doorbelaste bonus heeft onvoldoende band met andere buitenlandse werkzaamheden.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 3 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2366

Lees meer...

Jaarrapportage arbeidsmigranten gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2021

De jaarrapportage Arbeidsmigranten wil breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Lees meer...

Australische health care-bijdrage is in Nederland niet verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
22-12-2021

A woont in Nederland en ontvangt uitsluitend een Australisch pensioen. Hij is in Nederland premieplichtig en betaald WLZ en ZVW-premie. In Australië wordt de zorg (health care) bekostigd uit de belastingopbrengst. Er is dan geen sprake van dubbele belasting.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6401

Lees meer...

Werken voor LLC leidt tot toepassing gebruikelijk loon

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2021

X is DGA, bestuurder en enige werknemer van een Amerikaanse LLC. De gebruikelijk loon-regeling is van toepassing. X draagt geen bewijzen aan die het Nederlands heffingsrecht beperken ingevolge het belastingverdrag tussen Nederland en de VS.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6218

Lees meer...

Hoge Raad: Wereldinkomen bepaalt niet de arbeidskorting inwoner Costa Rica

Carlo Douven Geschreven door
20-12-2021

X is in 2015 geëmigreerd naar Costa Rica. Voor de berekening van de hoogte van de arbeidskorting moet alleen het in Nederland belaste inkomen in aanmerking worden genomen en niet het wereldinkomen, inclusief het in Costa Rica belaste inkomen..

Bron: Hoge Raad, 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1893

Lees meer...

Coronamaatregelen sociale zekerheid verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2021

In twee kamerbrieven wordt ingegaan op de toekomst van het thuiswerken voor grensarbeiders en de fiscale en sociale zekerheids-gevolgen. Bevestigd wordt dat binnen de EU is afgesproken dat de corona-maatregelen voor de sociale zekerheid verlengd worden tot 1 juli 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Lees meer...

Corona-overeenkomsten met Duitsland en België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

De coronamaatregelen voor grensarbeiders die Nederland met Duitsland en België heeft afgesproken, zijn verlengd tot eind maart 2022. Voor zelfstandigen in de grensstreek is hulp mogelijk in het woonland op basis van soepele uitleg van de bijstandsregels.

Bron: Ministerie van EZ, 14 december 2021

Lees meer...

Oostenrijk is het werkland voor een in Uganda werkende Duitse ontwikkelingswerkster

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

QY woont in Duitsland en wordt voor een Oostenrijkse werkgever uitgezonden naar Uganda na een voorbereidende training in Oostenrijk. Na haar uitzending gaat ze voor re-integratie terug naar Oostenrijk. Oostenrijk is haar werkland in de zin van art. 11, lid 3, ond. a VO 883/2004.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 november 2021, ECLI:EU:C:2021:962

Lees meer...

Europese Commissie zoekt naar oplossing voor telewerken na Corona

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2021

De Europese Commissie antwoordt op vragen van het Europees Parlement dat men zich beraadt over de gevolgen van telewerken voor een betere coördinatie van de sociale zekerheid. Ze kunnen nog geen opmerkingen maken over de huidige drempel van 25%.

Bron: Europese Commissie, 13 december 2021

Lees meer...

Europees Parlement wil snellere invoering sociale zekerheidskaart

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

Het Parlement wil de Europese sociale zekerheidskaart versneld invoeren in 2022. De project voorziet in meer efficiëntie en digitalisering van procedures, registreren documenten, identificatie, overzicht rechten, meer privacy en voorkoming van fraude.

Bron: Europees Parlement, 25 november 2021.

Lees meer...

Afkoopsom Brits pensioen beperkt niet de algemene heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

B woont in Nederland en heeft een afkoopsom van een Brits pensioen ontvangen, waarop de vrijstellingsmethode van toepassing is. De afkoopsom hoort daardoor niet tot de Nederlandse heffingsgrondslag en beperkt ook niet het premie- én belastingdeel van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Lees meer...

Besluit onderlinge overlegprocedures aangepast

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2021

Het besluit onderlinge overlegprocedures ter voorkoming van dubbele belasting als een belastingverdrag van toepassing is, is gewijzigd. De feitelijke uitvoering van van de procedures is gemandateerd aan de Belastingdienst Grote Ondernemingen, MAP-team Den Haag.

Bron: Staatscourant 9 december 2021, 47634 en 47638

Lees meer...

Fictieve afkoop pensioen van 5,8 miljoen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2021

W woont in België en laat zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen niet uiterlijk ingaan 5 jaar na zijn AOW-datum. Het pensioen is dan onzuiver. Het heffingsrecht over de afkoopwaarde van het nog niet ingegane pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6217

Lees meer...

Europese Blue Card-richtlijn wordt vervangen

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2021

De nieuwe richtlijn legt de voorwaarden vast voor toegang en verblijf voor langer dan drie maanden binnen de EU van onderdanen (en hun gezinsleden) van derde landen, met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Uiterlijk 18 november 2023 moet de richtlijn geïmplementeerd zijn.

Bron: Europese Unie, 20 oktober 2021

Lees meer...

Aanslag Zvw over Algemene ouderdomsverzekering uit Curacao is juist

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2021

C, Nederlander, woont in Nederland en ontvangt ter zake van een publiekrechtelijke ouderdomsuitkering uit Curaçao een aanslag Zvw. De aanslag is terecht. Belanghebbende is sociaal verzekerd in Nederland.

Lees meer...

Verklaring vrijstelling aangifte IB (ook in het Engels)

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2021

Onder voorwaarden is het voor buitenlandse werknemers en 30%-ers mogelijk om de loonheffingen te berekenen op basis van het inkomensheffingentarief. Om buiten Nederland te bewijzen dat de loonheffing eindheffing is een Engelstalig formulier beschikbaar.

Bron: Belastingdienst, november 2021

Lees meer...

Duitsland en Luxemburg hebben corona-afspraak grensarbeiders verlengd

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2021

Duitsland en Luxemburg hebben de corona-afspraak voor thuiswerkende grensarbeiders verlengd tot 31 maart 2022.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 6 december 2021

Lees meer...

In België wonende DGA is dividendbelasting verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2021

N woont in België en is DGA van een Nederlandse BV. Nederland hoeft de dividendbelasting niet terug te geven. Dat België de Nederlandse dividendbelasting niet verrekent is een dispariteit en niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Hoge Raad, 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1679

Lees meer...

MLI vanaf 1 januari 2022 van toepassing op verdrag Nederland - België

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2021

België en Nederland hebben nieuwe kennisgevingen gedeponeerd voor toepassing van het Multilateraal Verdrag. Vanaf 1 januari 2022 werken de bepalingen van het Multilateraal verdrag door in het belastingverdrag Nederland en België.

Bron: OESO, 25 november 2021

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over wijzigingsprotocol belastingverdrag Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2021

In de antwoorden wordt onder meer ingegaan op het MLI en de voorgestelde wijziging van het pensioenartikel. Gemeld is ook dat er een interpretatieverschil bestaat tussen Nederland en Duitsland over de toepassing van het overheidsartikel.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 december 2021

Lees meer...

Uitgezonden ambtenaar heeft geen eigen woning meer

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2021

Een ambtenaar is uitgezonden naar Rusland. Nadat de zoon terugkomt naar haar woning in Nederland en een eigen huishouding gaat voeren, gaat de woning over naar box 3. Dat ze fictief binnenlands belastingplichtige is, maakt dat niet anders.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1784

Lees meer...

Speciale regeling Aziatische horeca vervalt per 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2021

De speciale regeling voor Aziatische horeca vervalt. Vanaf 1 februari 2022 worden aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning op grond van de algemene regels voor tewerkstelling van derdelanders getoetst. Er is een kortlopende overgangsregeling.

Bron: Staatscourant 18 oktober 2021, 44414

Lees meer...

Nederland wil corona-afspraken grenswerkers verlengen

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2021

Nederland overlegt met Duitsland en België om de corona-afspraken voor grensarbeiders te verlengen tot na 31 december 2021. Op 16 en 17 december bekijkt de Administratieve commissie of voor de sociale zekerheid ook de corona-maatregelen verlengd worden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 26 november 2021

Lees meer...

Omaans onroerend goed is in Box 3 belast

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2021

Z is vanuit Oman naar Nederland geremigreerd. Z heeft de juridische eigendom van onroerende zaken in Oman verkocht. De onroerende zaken zijn belast in box 3, omdat Z de economisch eigendom heeft behouden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5543

Lees meer...

Afkoop ontslagvergoeding inwoner VK belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2021

De termijnen van een ontslagstamrecht van een in het VK wonende bestuurder worden door de Nederlandse stamrecht-BV niet uitbetaald. De termijnen zijn belast omdat ze vorderbaar en inbaar zijn. Het verdrag wijst de heffing toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10627

Lees meer...

Nieuw verzoek toepassing 30%-regeling moet inspecteur beoordelen

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2021

Bij een verzoek om toepassing van de 30%-regeling is een evidente kenbare fout gemaakt. De inspecteur moet het nieuwe aangepaste verzoek beoordelen en een nieuwe beschikking afgeven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:10635

Lees meer...

Geen herziening 30%-regeling bij ongewijzigde omstandigheden

Carlo Douven Geschreven door
25-11-2021

Na een eerdere afwijzing wordt een nieuw verzoek gedaan voor toepassing van de 30%-regeling. Als geen nieuwe feiten of omstandigheden worden ingebracht hoeft de inspecteur zijn eerdere beslissing niet te heroverwegen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 9 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5967

Lees meer...

Besluit internationale aspecten van lucratief belang

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2021

Het besluit bevat beleid over de toepassing van de Wet IB 2001 onder meer bij buitenlands belastingplichtigen en de toepassing van een belastingverdrag bij een lucratief belang in internationale situaties.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 november 2021

Lees meer...

Rapportage Inspectie SZW: kostenvoordelen en arbeidsuitbuiting

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2021

De inspectie SZW rapporteert over constructies die bedrijven gebruiken om arbeidskosten te reduceren. Verder komen de bevindingen rondom arbeidsuitbuiting aan de orde en hoe de bestrijding door de Inspectie SZW effectiever kan worden.

Bron: Inspectie SZW, 15 november 2021

Lees meer...

Inwerkingtreding Besluit IKV wordt 1 januari 2024

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2021

De inwerkingtreding van het Besluit IKV wordt uitgesteld tot 1 januari 2024. Het besluit regelt dat in meer situaties in de aangifte loonheffingen een nieuwe inkomstenverhouding (IKV) of afzonderlijke IKV moet worden opgenomen.

Bron: Ministerie van SZW, 22 november 2021

Lees meer...

Afwegingen verkorting looptijd 30%-regeling openbaar

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2021

Naar aanleiding van een verzoek Wet openbaarheid bestuur is informatie gepubliceerd over de totstandkoming van het wettelijke overgangsrecht van de 30%-bewijsregel, waarbij de maximale looptijd is teruggebracht van 8 naar 5 jaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 november 2021

Lees meer...

Grenseffectenrapportage thuiswerken grensarbeiders na Covid 19

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2021

De Universiteit van Maastricht (ITEM) heeft een impact analyse gemaakt van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19. De belastingplicht, verzekeringsplicht en de economische gevolgen zijn in beeld gebracht, inclusief berekeningen.

Bron: Maastricht University, 19 november 2021

Lees meer...

Algemene heffingskorting niet lager door afkoop Brits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
19-11-2021

A woont in 2016 in Nederland en ontvangt een afkoopsom van een Brits pensioen. Volgens het belastingverdrag mag slechts het Verenigd Koninkrijk de afkoopsom belasten. De afkoopsom moet buiten beschouwing blijven bij de bepaling van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 5 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4743

Lees meer...

Belastingverdragenoverzicht per 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2021

Ieder kwartaal wordt het belastingverdragenoverzicht geactualiseerd. In het nieuwe overzicht is ten opzichte van het overzicht van 1 juli gewijzigd dat het verdrag met Bulgarije en en het wijzigingsprotocol van het verdrag met Oekraïne in werking zijn getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 november 2021

Lees meer...

Geen automatisch recht op partiële buitenlandse belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2021

X maakt gebruik van de 30%-regeling. X doet aangifte als binnenlands belastingplichtige. X heeft geen recht op ambtshalve vermindering, omdat in de aangifte niet is verzocht om toepassing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 oktober 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5400

Lees meer...

HvJ EU - Buitenlandse pensioenregeling moet bij faillissement gelijk behandeld worden

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2021

Het VK sluit pensioenrechten uit van een failliete boedel, mits het een goedgekeurde pensioenregeling is in het VK. Een Ierse niet in het VK goedgekeurde pensioenregeling van een grensoverschrijdende zelfstandige moet overeenkomstig worden behandeld.

Bron: Hof van Justitie EU, 11 november 2021, ECLI:EU:C:2021:907

Lees meer...

Besluit heffingskortingen geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2021

Het nieuwe besluit gaat onder meer in op de verrekening van het belastingdeel van de heffingskortingen met het premiedeel, de heffingskorting in de loonbelasting voor uitgezonden ambtenaren en op de berekening van de algemene heffingskorting bij conserverende inkomen.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 27 oktober 2021.

Lees meer...

België mag vrijgestelde Nederlandse jubileumuitkering niet belasten

Carlo Douven Geschreven door
12-11-2021

Z woont in België en krijgt een in Nederland vrijgestelde jubileumuitkering. Zijn loon is naar Belgisch recht een bedrijfsleidersbezoldiging. België mag niet heffen op grond van het restartikel. Het bestuurdersartikel in het verdrag wijst de heffing aan Nederland toe.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 19 januari 2021

Lees meer...

Loon butler van sjeik is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2021

B sluit een arbeidsovereenkomst als butler met een sjeik van Qatar. Hij werkt over de gehele wereld. De rechter beslist dat B inwoner is gebleven van Nederland. Het loon is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 2 november 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4648

Lees meer...

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangehouden

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2021

In het wetsvoorstel is voorgesteld om de belastingheffing over aandelenopties onder voorwaarden uit te stellen. Het uitstel van de heffing is primair bedoeld voor werknemers van start-ups en scale-ups. Het risico van een bredere toepassing wordt te groot geacht.

Bron: Tweede Kamer, 10 november 2021

 

Lees meer...

Inwerkingtreding belastingverdrag met Bulgarije

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2021

Het nieuwe belastingverdrag met Bulgarije, dat is ondertekend op 14 september 2020, is van toepassing per 1 januari 2022. 

Bron: Tractatenblad, 8 november 2021, trb. 2021, 145

Lees meer...

Geen recht op tegemoetkoming AOW inwoners Suriname

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2021

Nederlanders van Surinaamse afkomst die van 1957 tot 1975 in Suriname hebben gewoond en daarna in Nederland, waren in Suriname niet verzekerd voor de AOW. Ze hebben geen recht op een tegemoetkoming voor de gemiste AOW-opbouw, volgens de Raad van State.

Bron: Ministerie van SZW, 19 oktober 2021

Lees meer...

Rijden met Belgisch kenteken leidt tot aanslag BPM

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2021

M huurt in 2013 een BMX X3 met Belgisch kenteken van een Belgische vennootschap. In 2016 voert M de auto in. Aannemelijk is dat M sinds 2013 de auto feitelijk ter beschikking stelt. De naheffingsaanslag met boete is gerechtvaardigd.

Bon: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 oktober 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:5213

Lees meer...

Internationale inlichtingenuitwisseling met Duitsland verbetert

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2021

Sinds 15 oktober 2021 is het ook voor de directe belastingen mogelijk dat gemandateerde medewerkers van de belastingkantoren in de Duitse en Nederlandse grensstreek rechtstreeks informatie kunnen uitwisselen.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2021

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Duitsland naar Tweede Kamer

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2021

In de toelichtende nota staat dat de voorgestelde wijziging van het belastingverdrag een herziening bevat van de toewijzing van het heffingsrecht ter zake van socialezekerheidsuitkeringen. Ook wordt het Verdrag in lijn gebracht met het Multilateraal Verdrag. 

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1 november 2011

Lees meer...

Tijdsevenredige verlaging premie-inkomen wel bij emigratie niet bij overlijden

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2021

F vraagt, net als bij een emigratie, het premiemaximum bij overlijden tijdsevenredig te verlagen voor de berekening van de premies volksverzekeringen. De rechtbank volgt F niet, er is sprake van een gerechtvaardigd onderscheid.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 september 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4513

Lees meer...

A-G - Uruguay geen ontwikkelingsland meer

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2021

Voor de toepassing van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting is Uruguay sinds 1999 geen ontwikkelingsland meer. De bronbelasting uit Uruguay kan sindsdien niet meer in Nederland verrekend worden.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 30 september 2021, ECLI:NL:PHR:2021:903 

Lees meer...

Remigratie: geen recht op vermeerdering verkrijgingsprijs aandelen

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2021

C, DGA van een Nederlandse BV, remigreert vanuit België naar Nederland. België heft geen belasting over de aandelen van de BV bij de remigratie. Omdat C buitenlandse belastingplichtige was voor de aandelen, bestaat dan geen recht op een step up.

Rechtbank Noord-Holland, 19 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9413

Lees meer...

Belastingplannen 2022 - Vragen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2021

Bij de beantwoording van vragen over de belastingplannen 2020 komen de internationale aspecten van de wijzigingen van het partnerbegrip in de IACK en de belastingheffing aandelenoptierechten nauwelijks aan de orde.

Bron: Beantwoording kamervragen WGO 1 en belastingadviseurs, 28 oktober 2021.

Lees meer...

Loon zeevarende op Zwitsers schip is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2021

A woont in Nederland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt op schepen die pijpen leggen of vervoerd worden voor afbouw. Hij verricht dan geen werkzaamheden in het internationaal vervoer.

Bron: Rechtbank Gelderland, 5 augustus 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4269

Lees meer...

Onderscheid overheids- en particulier pensioen in belastingverdrag NL - D

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2021

In een Duits besluit wordt het verschil uitgelegd tusssen een overheids- en particulier pensioen voor het belastingverdrag met Nederland. De Nederlandse ‘vrijstelling voor de loonbelasting’ is daar een nuttig bewijsmiddel bij.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 oktober 2021

Lees meer...

Lump sum Europol medewerker niet belast in IB

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2021

Een naar Europol gedetacheerde politie-ambtenaar krijgt een lumpsum toegekend vanwege blijvende gedeeltelijke invaliditeit. De lumpsum valt onder de interne heffing van Europol en is daarom niet belast voor de inkomstenbelasting.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 22 september 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1988

Lees meer...

Geen zorgkostenaftrek voor buitenlandse echtgenote

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2021

N woont in Nederland en is gehuwd met de in Indonesië wonende A. De voor A gemaakte zorgkosten zijn niet aftrekbaar. A is immers geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en daarmee geen fiscaal partner.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 7 september 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4357

Lees meer...

‘Franse’ blote eigendom woning ouders belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
25-10-2021

Het is aan de lagere rechter om het Franse recht uit te leggen. Het Franse bloot eigendom van de woning van de ouders is belast in box 3. Het is geen verkrijging volgens Frans erfrecht.

Bron: Hoge Raad, 22 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1574

Lees meer...

Belgisch rustpensioen behoort tot Nederlands premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2021

B woont in België en ontvangt uit Nederland een NWW-uitkering en loon. B is in Nederland sociaal verzekerd. Ook over Het Belgisch rustpensioen is B in Nederland sociale zekerheidspremies verschuldigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 september 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4518

Lees meer...

Verdrag wijzigt niet voor inwoners Nederland met Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
21-10-2021

Een zwartboek over het verdrag met Duitsland geeft geen aanleiding om het belastingverdrag met Duitsland te wijzigen of een unilaterale tegemoetkoming te geven voor in Nederland wonende pensionado's met een Duits pensioen van kleiner dan 15.000 euro. 

Bron: Ministerie van Financiën, 19 oktober 2021

Lees meer...

Cellist krijgt maar voor klein deel optredens voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2021

Een in Nederland wonende cellist geeft middels een BV optredens. Alleen voor zover de vrijstellingsmethode op het loon van toepassing is, levert de voorkoming effectief iets op. De verrekeningsmethode levert niets op, omdat de bronheffing is ingehouden bij de BV.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 14 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3033

Lees meer...

Vragen over belastingplannen 2022 beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2021

Vragen zijn beantwoord onder andere over de internationale aspecten van de nieuw voorgestelde belastingheffing over optieregelingen en de aanpassing van het partnerbegrip voor de Inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag, 18 oktober 2021

Lees meer...

Niet actieve Italiaan heeft recht op Letse zorgverzekering

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2021

Z is Italiaan. Z woont in Letland en is economisch niet actief. Z heeft het recht om aangesloten te zijn bij het openbare zorgverzekeringsstelsel van Letland. Letland hoeft Z niet kosteloos toe te laten, maar de vereiste bijdrage mag niet onevenredig zijn.

Bron: Hof van Justitie EU 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:595

Lees meer...

Wel inwoner voor sociale zekerheid, niet voor het belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2021

A is inwoner van Vietnam. Gezien zijn duurzame band (o.a. verblijf 70 dagen, familie en appartement) met Nederland is A ook inwoner van Nederland. Voor de toepassing van het belastingverdrag is hij inwoner van Vietnam. Als inwoner is A sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 20 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8815

Lees meer...

Visum voor kort verblijf - Toezicht wordt intensiever

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2021

Het toezicht op het gebruik van een visum voor kort verblijf is momenteel beperkt. In mei 2022 wordt het Entry and Exit Systeem ingevoerd. Dit moet meer inzicht geven in het al dan niet rechtmatige kortstondige verblijf in het Schengengebied.

Bron: Ministerie van J en V, 12 oktober 2021

Lees meer...

Inwoner met verblijfs- en werkvergunning moet gelijk behandeld worden

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2021

Inwoners van Italië met een Italiaanse gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, moeten voor de sociale zekerheid gelijk behandeld worden. Italië mag hen niet uitsluiten van het recht op een geboortetoelage en moederschapsuitkering.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:659

Lees meer...

Evenredigheidsmethode box 3 is ook sinds 2017 toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2021

Y woont in Nederland en heeft een Zwitserse woning. Doordat het tarief in 2017 in box 3 progressief is geworden is hij meer belasting verschuldigd in Nederland. De wijze van voorkoming dubbele belasting is conform de voorkomingsbepaling in het verdrag.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1478

Lees meer...

Eigenwoningrente niet fiscale partner is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2021

H woont in België en is een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Haar man geniet pensioen in België. Hij kwalificeert niet. H kan alleen haar eigen deel van de hypotheekrente aftrekken. Het deel van haar man niet. Dat België geen aftrek geeft is een dispariteit.

Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021 ECLI:NL:HR:2021:1472

Lees meer...

Na verhuizing ontstaat recht op ww-uitkering in nieuwe woonland

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2021

A is volledig werkloos geraakt tijdens een periode van ziekteverlof en krijgt een werkloosheidsuitkering uit Duitsland. Hij verhuist naar Nederland. A kan dan in Nederland een ww-uitkering claimen. De (privé)redenen van de verhuizing zijn daarbij niet relevant.

Bron: Hof van Justitie EU, 30 september 2021, ECLI:NL:C:2021:785

Lees meer...

Geen ambtshalve vermindering voor dubbele premies volksverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2021

X woont in België. X is voor de periode 1 mei 2010 – 31 maart 2019 verzekerd in België, blijkens een Belgische A1-verklaring. X heeft geen recht op ambtshalve vermindering van de ten onrechte betaalde Nederlandse premies tot en met 2013, omdat het verzoek te laat is ingediend.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 maart 2021

Lees meer...

Zetelverplaatsing BV naar Malta verhindert niet VPB-heffing als inwoner

Carlo Douven Geschreven door
06-10-2021

De vestigingsplaatsfictie in de Wet Vpb is niet strijdig met het EU-recht. Het EU-recht verzet zich niet tegen een ongunstigere behandeling van eigen onderdanen. De BV is inwoner van Nederland en niet van Malta. De kernbeslissingen worden in Nederland genomen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4374

Lees meer...

Afkoopsom Belgisch pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2021

Y woont in Nederland en heeft tot 2014 in België gewerkt. Y ontvangt in 2015 uit een Belgische groepsverzekering op grond van een regelingskwijting een netto bedrag van € 121.551. Woonland Nederland heeft het heffingsrecht over de uitkering.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4373

Lees meer...

€ 15.000-grens in pensioenartikel verdrag Duitsland is niet discriminerend

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2021

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen van in totaal groter of kleiner dan 15.000 euro is niet discriminatoir of onredelijk. De grens beperkt onder meer de administratieve lasten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8586

Lees meer...

Benelux-landen en Baltische Staten erkennen elkaars diploma’s

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2021

De Benelux-landen en de Baltische staten (Letland, Letland en Litouwen) hebben geregeld dat een onder het gesloten verdrag vallende graad van hoger onderwijs behaald in een van de betrokken landen, automatisch wordt erkend in de andere betrokken landen.

Bron: Ministerie van OCW, 27 september 2021

Lees meer...

Coronamaatregelen: Fiscale besluit deels verlengd

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2021

Zoals eerder aangekondigd, is het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis voor een beperkt aantal maatregelen vernieuwd of verlengd. Verlengd tot 1 januari 2022 zijn het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding en de heffing over de Duitse netto-uitkeringen.

Bron: Staatscourant, 29 september 2021

Lees meer...

Het BUB volksverzekeringen gaat wijzigen per 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2021

Er is een internetconsultatie uitgezet voor de actualisatie van het Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden volksverzekeringen. Onder meer gaat het over ambtenaren, gezinsleden, kort wonen in het buitenland en ambtenaren met buitengewoon verlof.

Bron: Ministerie van SZW, 28 september 2021

Lees meer...

België legt (hoog)lerarenbepaling belastingverdrag met Nederland uit

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2021

België is van mening dat de (hoog)lerarenbepaling in het belastingverdrag met Nederland alleen van toepassing is als de betrokkene voorafgaandelijk aan het grensoverschrijden werken de hoedanigheid heeft van (hoog)leraar of onderwijzend personeel.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 24 juli 2021

Lees meer...

Verlengingsafspraken Corona in Staatscourant

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2021

De verlenging van de corona-afspraken met België en Duitsland tot 1 januari 2022 zijn gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Bron: Staatscourant, 28 september 2021

Lees meer...

Inspecteur moet A1-verklaring SVB volgen ook als beroep loopt

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2021

Het lopende beroep bij de Centrale Raad van Beroep dat Rijnvarende A aanhangig heeft gemaakt tegen de beschikking van de SVB maakt niet dat de A1-verklaring rechtskracht mist. Het loon van A is in Nederland belast en niet in Liechtenstein.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7920

Lees meer...

Bronheffing star company is niet verrekenbaar bij artiest

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2021

De bij de werkmaatschappij ter zake van optredens van artiest A ingehouden bronheffing, kan niet bij A in privé worden verrekend. De vennootschap en de artiest zijn niet met elkaar te vereenzelvigen voor de verrekening van de buitenlandse bronheffing.

Bron: Hoge Raad, 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1352

Lees meer...

Wob-verzoek meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2021

Naar aanleiding van een verzoek Wet openbaarheid bestuur, zijn veel documenten vrij gegeven betreffende het toezicht en de handhaving van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies. Het gaat om o.m. toezichtsplannen, memo's en nieuwbrieven.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 september 2021

Lees meer...

Coronamaatregelen: Afspraak tussen Nederland en België verlengd tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2021

De looptijd van de coronaovereenkomst tussen Nederland en België inzake onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19, is verlengd tot 1 januari 2022.

Bron: Belastingdienst, 22 september 2021

Lees meer...

Zweedse pensionado krijgt geen Nederlandse faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2021

Z woont als pensionado in Zweden met een overheids- en een particulier pensioen. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en bewijst niet dat hij in Zweden niet in aanmerking kan komen voor fiscale faciliteiten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 september 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4485

Lees meer...

Prinsjesdag 2022 – Weinig gevolgen grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
22-09-2021

Voor het grensoverschrijdend werken is in de belastingplannen van belang de beperking van de inkomensafhankelijke combinatiekorting als een partner in het buitenland woont. Ook de wijziging van de heffing over aandelenoptierechten, vraagt aandacht.

Bron: Ministerie van Financiën, 21 september 2021

Lees meer...

Leidraad FATCA/CRS gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2021

In de leidraad is nieuw toegevoegd dat een bankrekening niet mag worden geweigerd aan een Amerikaan, alleen omdat deze geen Amerikaans identificatienummer (TIN) heeft. Alle omstandigheden van het geval moeten in overweging worden genomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 augustus 2021, Stcrt. 2021, 39266

Lees meer...

Pensioen NATO is in Nederland volledig belast

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2021

A woont in Nederland. Hij ontvangt sinds 2003 een arbeidsongeschiktheidspensioen van de NATO. Vanaf zijn 65e ontvangt hij een ouderdomspensioen. Beide pensioenen zijn volledig belast in Nederland. Er is geen internationale vrijstelling van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 september 2021 ECLI:NL:RBZWB:2021:4448

Lees meer...

Coronamaatregelen: Afspraak tussen Nederland en Duitsland verlengd tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2021

De looptijd van de coronaovereenkomst tussen Nederland en Duitsland inzake onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 is op 9 september 2021 verlengd tot 1 januari 2022.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 15 september 2021

Lees meer...

FATCA - Accidental Americans zonder TIN neemt af

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2021

Bij de vier Nederlandse grootbanken is het aantal klanten die 'US-persons' zonder Amerikaans belastingnummer (TIN) afgenomen tot 1251.Voor deze personen dreigt afsluiting van de bankrekening. De banken voldoen aan de Amerikaanse FATCA-verplichtingen.

Ministerie van Financiën, 3 september 2021

Lees meer...

Box 3 heffing werknemer internationale organisatie EOB is terecht

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2021

S is Belgische en woont sinds 1969 in Nederland. In 1998 is ze gaan werken voor het Europees Octrooibureau. Omdat zij al in Nederland woonde voor de aanvang van de dienstbetrekking bij EOB is de Box 3 heffing terecht.

Bron: Rechtbank Den Haag, 22 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9858

Lees meer...

Toepassing van het arbeidsrecht bij internationale chauffeurs bij Hof van Justitie EU

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2021

In dit arrest wordt ingegaan op het toepasselijk arbeidsrecht bij vrachtwagenchauffeurs. In hoeverre moet de vrachtwagenchauffeur het toepasselijk recht kunnen kiezen en hoe moet het verplicht van toepassing zijnde arbeidsrecht worden verwoord?

Bron: Hof van Justitie, 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:600

Lees meer...

Geen nieuw feit nodig voor navordering Oostenrijkse voorheffing

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2021

De inspecteur volgt een aangifte waarin Oostenrijkse loonheffing is aangegeven als een voorheffing. De inspecteur had kunnen weten dat dit fout is. De navordering is terecht. De inspecteur heeft geen nieuw feit nodig, ook niet voor een navordering van een buitenlandse voorheffing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3159

Lees meer...

Gedetacheerde heeft recht op minimumloon gastlidstaat

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2021

De EU-detacheringsrichtlijn waarborgt dat een ter beschikking gesteld werknemer de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van het gastland kan inroepen. Een kostenvergoeding valt daar in beginsel niet onder, tenzij deze onderdeel is van het minimumloon.

Bron: Hof van Justitie EU, 8 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:548

Lees meer...

AB-winst is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
08-09-2021

X is geen US-citizen. Ook maakt hij niet aannemelijk dat hij US-resident is. Hij voldoet niet aan de Amerikaanse ‘substantial presence test’ of de ‘first year election’. Voor het belastingverdrag is hij geen inwoner van de VS. De AB-winst is in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 19 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:4082

Lees meer...

Geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht zonder inkomensverklaring

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2021

Een houder van een aanmerkelijk belang woont voor de toepassing van het belastingverdrag niet in België. De uitdeling is belast in Nederland. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige omdat hij geen inkomensverklaring heeft overlegd.

Bron: Rechtbank Den Haag, 19 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:4083

Lees meer...

Verstrekken paspoort aan niet-EU investeerders

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2021

Malta en Cyprus zijn nog de enige EU-lidstaten die paspoorten afgeven aan vreemdelingen in ruil voor investeringen. Andere landen en de EU roepen de lidstaten op om deze regelingen uit te faseren. Tegen beide landen loopt een infractieprocedure.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2 september 2021

Lees meer...

Overbruggingsuitkering voetballer is voor belastingverdrag een lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2021

Q woont in Australië en heeft in Nederland gevoetbald. Hij ontvangt een overbruggingsuitkering van het contractspelersfonds voor voetballers. De uitkering is voor de toepassing van het belastingverdrag een lijfrente. Het arbeidsartikel voor sporters is niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8090

Lees meer...

België en Luxemburg hebben thuiswerkregeling aangepast

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2021

België en Luxemburg kennen een afspraak dat 24 thuiswerk- of teledagen van een grensarbeider die niet zijn verricht in de gebruikelijke werkstaat, toch belast zijn in de gebruikelijke werkstaat. Vanaf 2022 geldt dat voor maximaal 34 dagen.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 3 september 2021

Lees meer...

Beschikbaar houden in Costa Rica is geen werken in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2021

A is in 2015 naar Costa Rica geëmigreerd, na een geschil met zijn Nederlandse werkgever. Hij heeft zich in Costa Rica beschikbaar gehouden voor werkzaamheden, maar niet feitelijk gewerkt. De A-G vindt het loon gedurende het verblijf in Costa Rica geen Nederlandse bron van inkomen.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 11 augustus 2021, ECLI:NL:PHR:2021:754

Lees meer...

Appartement in Nederland belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
03-09-2021

M woont in Mexico. Na zijn emigratie heeft M een appartement in Nederland aangehouden, dat is belast in box 3. Op grond van de Wet IB en het belastingverdrag heeft Nederland het heffingsrecht. Dat het appartement geen inkomen oplevert, maakt dat niet anders.

ECLI:NL:GHSHE:2021:2564

Lees meer...

Thuiswerken tijdens en na corona nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
02-09-2021

De thuiswerk-afspraken in verband met corona met België en Duitsland zijn tijdelijk. Wel wordt gestreefd naar afspraken in belastingverdragen voor het te verwachten structurelere thuiswerken na corona. In twee brieven wordt het nader toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 augustus 2021

Lees meer...

Vermogende Nederlander woont niet in Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
01-09-2021

Een vermogende Nederlander die zich in Nederland in 2009 heeft uitgeschreven, woont op grond van de feiten en omstandigheden in Nederland, ook voor de toepassing van het belastingverdrag. De persoonlijke betrekking met Nederland zijn het nauwst.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3386

Lees meer...

Grensoverschrijdende coronasteun-maatregelen lopen wel door

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2021

Hoewel het Kabinet de coronasteun-maatregelen beëindigt per 1 oktober, blijven een aantal regelingen doorlopen, zoals de netto-vrijstelling voor Duitse uitkeringen. Met Duitsland en België wordt overlegd om de thuiswerk-afspraken verder te verlengen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 30 augustus 2021

Lees meer...

Saldomethode pensioen alleen voor werknemerspremies

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2021

C woont in Nederland en krijgt een deels in het buitenland opgebouwd pensioen. Bij de saldomethode wordt rekening gehouden met de niet gefaciliteerde werknemerspremies, maar niet met de werkgeverspremies. C kan niet bewijzen dat die belast zijn in het buitenland.

Bron: Rechtbank Gelderland, 30 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3338

Lees meer...

Franse gezinsbijslag mag worden verrekend met kinderbijslag

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2021

A heeft van de Franse CAF onterecht een Franse gezinsbijslag ontvangen. De SVB mag de Franse bijslag verrekenen met de na te betalen kinderbijslag. De SVB hoeft de verrekening niet te schorsten omdat Franse vordering door A mogelijk wordt betwist.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 23 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1887

Lees meer...

Inspectie SZW wordt Nederlandse arbeidsinspectie

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2021

De Inspectie SZW gaat een andere naam krijgen en heet dan Nederlandse Arbeidsinspectie. De naamswijziging van het toezichtsorgaan op arbeid in Nederland gaat waarschijnlijk in op 1 januari 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 15 juli 2021

Lees meer...

Herziene belastingverdrag met Oekraïne treedt in werking

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2021

Het op 12 maart 2018 ondertekende wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Oekraïne werkt sinds 1 augustus 2021 en is van toepassing vanaf 1 januari 2022. Het verdrag is geactualiseerd o.a. op basis van het BEPS-project. Voor pensioenen is een bronstaatheffing opgenomen.

Bron: Tractatenblad, 24 augustus 2021

Lees meer...

Schadevergoeding voor ontvanger wegens wanprestatie met G-rekening

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2021

Een aannemer ontvangt op zijn G-rekening betalingen van de G-rekening van zijn opdrachtgever. Deze betalingen had hij moeten terugstorten. De aannemer heeft de ontvanger benadeeld en is schadeplichtig jegens de ontvanger wegens wanprestatie.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1617

Lees meer...

Voorkoming wordt niet berekend tegen toptarief

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2021

X claimt op basis van het belastingverdrag met Duitsland voor zijn loon een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting . De aftrek wordt niet verleend tegen het toptarief, maar tegen het gemiddelde tarief volgens de evenredigheidmethode.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2021:4064

Lees meer...

Schip in afbouw neemt niet deel aan internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2021

Het overbrengen van een schip voor afbouw en werken op het schip tijdens de afbouw is voor de toepassing van het belastingverdrag niet aan te merken als werken op een schip voor vervoer van personen of goederen in het internationaal verkeer.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 15 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1507 en 1508

Lees meer...

DigiD in buitenland te activeren via videobellen

Carlo Douven Geschreven door
20-08-2021

De DigiD-activereringscode kan via videobellen ontvangen worden voor personen die voor langere tijd in het buitenland wonen of verblijven. De aanvrager van een DigiD moet een baliecode hebben ontvangen na de aanvraag in het buitenland van de DigiD.

Bron: Nederlandwereldwijd.nl

Lees meer...

Alleen het Nederlandse inkomen is relevant voor arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
19-08-2021

T immigreert vanuit Turkije naar Nederland. Bij de berekening van de arbeidskorting moet uitsluitend worden uitgegaan van het in de Nederlandse periode genoten inkomen. Het in Turkije verdiende inkomen is niet relevant voor de hoogte van de arbeidskorting.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3595

Lees meer...

Berekeningen wijziging pensioenartikel verdrag Duitsland openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2021

Na een WOB-verzoek zijn berekeningen uit 2013 openbaar gemaakt. De berekeningen zien op de inkomensgevolgen voor gepensioneerden van de wijziging van het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland 2012.

Bron: Rijksoverheid, 10 augustus 2021

Lees meer...

Studiekosten nog-niet-inwoner niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
17-08-2021

X komt vanuit India in Nederland studeren. Om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland moet X vooraf collegegeld en een bedrag voor levensonderhoud betalen. Omdat deze betaling plaatsvindt voordat X inwoner wordt, krijgt hij geen aftrek studiekosten

Bron: Rechtbank Gelderland, 11 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2925

Lees meer...

Aanvraag is voldoende om in buitenland werk te zoeken

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2021

Een werkloze wil met behoud van zijn WW-uitkering in een andere lidstaat werk gaan zoeken. Het is dan voldoende als de werkloze voor de datum van vertrek het UWV in kennis stelt én verzoekt om een U2-document. De toestemming vooraf van UWV is niet vereist.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 1 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1844

Lees meer...

Loon Rijnvarende is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
13-08-2021

Y is een in Nederland wonende Rijnvarende. Y maakt niet aannemelijk dat zijn loon in Liechtenstein aan de belastingheffing is onderworpen. Ook heeft hij niet langer dan drie aaneengesloten maanden daar gewerkt. Volgens de A1-verklaring is Y verzekerd in Nederland.

Bron: Rechtbank Noord Nederland, 27 juli 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:3190

Lees meer...

Zonder bewijs geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
12-08-2021

H claimt een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor zijn werkzaamheden voor een werkgever op Noord-Cyprus. H kan echter niet aannemelijk maken dat hij recht heeft op deze aftrek. De navorderingsaanslag is dan terecht opgelegd.

Bron: Rechtbank Zeeland West-Brabant, 15 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3725

Lees meer...

Deel Belgische kinderbijslag kort bijstandsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2021

Z is gescheiden van haar in België verzekerde man en ontvangt bijstand op grond van de Participatiewet. Voor zover de Belgische kinderbijslag die Z ontvangt hoger is dan de Nederlandse gezinsbijslag wordt deze gekort op de Nederlandse bijstandsuitkering.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 3 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1909

Lees meer...

A1-verklaring SVB bindt inspecteur en belastingrechter

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2021

X heeft een A1-verklaring van de SVB, die de inspecteur en de belastingrechter bindt. X stelt in de belastingaanslag de Nederlandse verzekeringsplicht dan ook tevergeefs ter discussie. De onterecht ingehouden Liechtensteinse premies worden niet verrekend.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 27 juli 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:3191

Lees meer...

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting is toelaatbaar

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2021

De inspecteur vordert bij een erfgenaam erfbelasting na over buitenlandse vermogensbestanddelen 14 jaar na het overlijden. De inspecteur maakt hierbij gebruik van de onbeperkte navorderingstermijn. De navordering is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Hoge Raad, 6 augustus 2021, ECLI:NL:HR:2021:1189

Lees meer...

Vraag beantwoord over afgifte 30%-beschikking met terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
06-08-2021

Bij een met terugwerkende kracht afgegeven 30%-beschikking, die terugwerkt naar een voorafgaand jaar, moet de toepassing van de 30%-regeling hersteld worden via een correctiebericht over het voorafgaande jaar. Correctie in de aangifte IB is niet mogelijk.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners (Belastingdienst), 20 juli 2021

Lees meer...

Vraag beantwoord over buitenlandse bankrekening van 30%-er

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2021

Y woont het hele jaar in Nederland en heeft een Spaanse bankrekening. Vanaf 1 augustus 2020 is Y een partieel buitenlands belastingplichtige en is de 30%-regeling van toepassing. Het spaartegoed moet in box 3 worden aangegeven voor 7/12e deel.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners (Belastingdienst), 20 juli 2021

Lees meer...

Verblijf arbeidsmigranten leidt tot aanslag toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2021

Toeristenbelasting is verschuldigd ten aanzien van het houden van verblijf in recreatiebungalows van arbeidsmigranten die niet als ingezetene zijn ingeschreven. De gemeente is niet verplicht de arbeidsmigranten in de basisregistratie personen op te nemen.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 12 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3662

Lees meer...

Omzetbelasting is aftrekbaar bij huur woning buitenlandse uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2021

Een uitzendbureau dat buitenlandse arbeidskrachten ter beschikking stelt, huurt huisvesting voor haar werknemers. Het huren wordt primair opgeroepen door de bijzondere behoefte van de onderneming. De in rekening gebracht omzetbelasting is dan aftrekbaar

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3275

Lees meer...

Nederlands recht is van toepassing op Hongaarse chauffeurs

Carlo Douven Geschreven door
02-08-2021

Nederland is het gewone werkland voor Hongaarse chauffeurs in dienst van een Hongaarse dochter van een Nederlandse transportonderneming. Nederlands recht en daarmee ook de Beroepsgoederen CAO is van toepassing.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7206

Lees meer...

Overzicht belastingverdragen per 1 juli 2021

Carlo Douven Geschreven door
30-07-2021

Het overzicht van de stand van zaken belastingverdragen per 1 juli 2021 is gepubliceerd. Geactualiseerd is de info over de verdragen met Chili, Cyprus, Duitsland, Liechtenstein en Oekraine.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 juli 2021

Lees meer...

Uitkering uit (ontslag)stamrecht-BV inwoner België is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2021

X ontvangt een periodieke betaling en een bedrag ineens uit zijn stamrecht-BV. Het stamrecht komt voort uit een ontslagvergoeding en heeft een pensioenkarakter. Het pensioenartikel wijst het heffingsrecht toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3567

Lees meer...

Alleen eerste echtgenote kan zich vrijwillig verzekeren bij polygamie

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2021

De mogelijkheid voor de vrijwillige verzekering voor de AOW komt toe aan de eerste echtgenote. De tweede echtgenote krijgt geen recht, omdat de verzekerde duurzaam gescheiden leeft van de eerste echtgenote.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 17 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1443

Lees meer...

Niet op hetzelfde adres ingeschreven, dan geen IACK

Carlo Douven Geschreven door
27-07-2021

X staat in Nederland ingeschreven, zijn kinderen en echtgenote in Frankrijk. X heeft dan geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, ook al verbleef hij drie dagen per week en de vakanties in Frankrijk.

Bron: Hoge Raad, 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1180

Lees meer...

30%-regeling niet alsnog toepasbaar in de IB

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2021

De werkgever heeft de 30%-regeling niet voor de loonbelasting aangewezen als een eindheffingsbestanddeel en als zodanig verwerkt in de loonadministratie. De 30%-regeling kan dan niet in de inkomstenbelasting worden toegepast.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 30 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1325

Lees meer...

Nederlandse AOW is onderdeel NINBI

Carlo Douven Geschreven door
23-07-2021

B woont in België en geniet een in België belaste Nederlandse AOW-uitkering. De AOW-uitkering is dan in niet in Nederland belastbaar inkomen en onderdeel van door de inspecteur afgegeven NINBI-beschikking.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1961

Lees meer...

Uitgezonden ambtenaar kan zich niet beroepen op arrest EU-medewerker

Carlo Douven Geschreven door
22-07-2021

V is als ambtenaar uitgezonden naar Aruba. V is fictief binnenlands belastingplichtige, zijn loon is in Aruba belast. Dit loon telt mee voor de bepaling van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3163

Lees meer...

Aan ex doorbetaalde pensioen is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2021

X woont in het buitenland en ontvangt een Nederlands ouderdomspensioen. Een deel moet X doorbetalen aan zijn ex-echtgenote Y. Y heeft geen zelfstandig recht op haar deel. Het aan Y doorbetaalde deel is voor X niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3022

Lees meer...

Afkoop lijfrente beperkt niet de conserverende aanslag

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2021

Z emigreert naar Oostenrijk. Na de emigratie koopt Z zijn Nederlandse lijfrentepolis af. In de aanslag over het migratiejaar kan de lijfrente als conserverend inkomen en als afkoopsom in aanmerking worden opgenomen. De lijfrente wordt immers niet meerdere keren belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3159

Lees meer...

België moet als woonland volledig fiscale faciliteiten verlenen

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2021

BJ, inwoner van België, werkt in Luxemburg. Luxemburg geeft BJ fiscale faciliteiten op grond van het belastingverdrag. België moet de Belgische fiscale faciliteiten volledig verlenen en mag die niet beperken tot het in België belaste deel van het inkomen.

Bron: Hof van Justitie EU, 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:605

Lees meer...

Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling is uit

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2021

De Belastingdienst heeft de Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling 2021 geactualiseerd. De Handleiding bevat ook veel informatie die van belang is bijvoorbeeld bij de inhuur van buitenlandse sporters en artiesten. 

Bron: Belastingdienst, 14 juli 2021

Lees meer...

Pensioen inwoner België is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2021

Gegevens uit België dat het pensioen niet belast is in België zijn voor de inspecteur een nieuw feit. De navordering is terecht. De door de inspecteur afgegeven verdragsverklaring wekt geen vertrouwen op. Y, met de kennis van zijn gemachtigde, had dat moeten begrijpen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3167

Lees meer...

Aanvraagdatum AOW is datum aanvraag bij orgaan woonland

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2021

X woont in België en heeft in België de aanvraag voor een sociaal zekerheidspensioen ingediend. De aanvraagdatum geldt ook voor het recht op AOW. Voorwaarde is dat de de aanvraag voldoende duidelijk is over de buitenlandse aanspraak.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 6 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1053

Lees meer...

Rechter kan geen overleg met Luxemburg afdwingen

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2021

De SVB niet verplicht is om met Luxemburg afspraken te maken over Luxemburgse verzekeringsplicht voor een rijnvarende. De Hoge Raad heeft maar een beperkte bevoegdheid om uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hierover te toetsen.

Bron: Hoge Raad, 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1026

Lees meer...

Eigen woningschuld gehuwde kwalificerende inwoner België is 100% aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2021

Een inwoonster van Belgie, kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, is voor 70% eigenaar van de eigen woning. Haar aandeel in de hypotheekschuld is 100% De echtgenoot is geen fiscale partner. Zij kan de hypotheekrente volledig aftrekken.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1953

Lees meer...

BV is voor verdragstoepassing geen inwoner van Singapore

Carlo Douven Geschreven door
12-07-2021

Een naar Nederlands recht opgerichte BV is in Singapore als inwoner in de heffing betrokken en heeft dividend uitgekeerd aan de DGA op Sint Maarten. Nederland mag het dividend belasten, omdat de BV voor de verdragstoepassing geen inwoner is van Singapore of van St. Maarten.

Bron: Hoge Raad, 2 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1044

Lees meer...

Vergoeding werkelijke ET-kosten soms langer dan 5 jaar

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2021

Op het forum Salaris is een handreiking gepubliceerd over de duur dat werkgevers extraterritoriale kosten kunnen vergoeden van werknemers die geen gebruik maken van de 30%-regeling. Het uitgangspunt is vijf jaar, maar er zijn uitzonderingen.

Bron: Forum Salaris Belastingdienst, 7 juli 2021

Lees meer...

Pensioen Belgische pensionado is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2021

Niet in de Belgische heffing betrokken pensioenen uit Nederland van een inwoner van België komen ter heffing toe aan Nederland. Dit geldt ook voor belastingjaren vóór 2018. De nadere overeenkomst met België van 5 maart 2018 heeft dit niet gewijzigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3021

Lees meer...

Nieuwe versie Handboek Loonheffingen - nieuw beleid kosten aangifte

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2021

In de nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen staat dat met ingang van jaar 2022 uitgegaan moet worden van de factuurwaarde voor het laten invullen van de belastingaangifte van de werknemer op kosten van de werkgever. De 1000-euro-norm vervalt.

Bron: Belastingdienst, 6 juli 2021

Lees meer...

Inkomen hoogleraar UM is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2021

X, inwoner van België, werkt voor een Nederlandse openbare Universiteit. X maakt niet aannemelijk dat een deel van zijn werkzaamheden thuis worden verricht. De uitzondering op het overheidsartikel is niet van toepassing. Nederland heeft het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3320

Lees meer...

Nieuwe verdrag met Bulgarije toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2021

Kamervragen over het nieuwe belastingverdrag met Bulgarije zijn beantwoord en bevatten een toelichting op de wijzigingen in het verdrag. Er komen vooral ondernemingsgerelateerde onderwerpen aan de orde.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 juli 2021

Lees meer...

Besluit verdragsrelaties voormalig Sovjet- en Joegoslavische republieken geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2021

Het belastingverdrag met Tadzjikistan wordt door Nederland niet meer toegepast sinds 1 januari 2021. Het besluit is hierop aangepast. In het besluit wordt Tadzjikistan voor de voorkoming dubbele belasting aangemerkt als een ontwikkelingsland.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 juni 2021

Lees meer...

Belastingdienst stuurt vragenbrieven naar Belgische pensionado’s

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2021

De Belastingdienst vraagt de pensionado’s naar de wijze waarop België Nederlandse pensioenen heeft belast. Volgens de overeenkomst van 5 maart 2018 is relevant of Belgie feitelijk belasting heeft geheven. 

Bron: Ministerie van Financiën, 2 juli 2021

Lees meer...

Coronamaatregelen: Internationale regelingen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2021

De looptijd van de coronaovereenkomsten met Duitsland en België inzake het onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 zijn verlengd tot 1 oktober 2021. Tot die datum is ook het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis verlengd.

Bron: Staatscourant,  30 juni 2021 en 1 juli 2021

De nadere overeenkomsten inzake de coronaovereenkomst met Duitsland vindt u hier.

De nadere overeenkomsten inzake de coronaovereenkomst met België vindt u hier.

Het geactualiseerde besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis vindt u hier.

Lees meer...

Coronamaatregelen: Internationale regelingen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2021

De looptijd van de coronaovereenkomsten met Duitsland en België inzake het onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 zijn verlengd tot 1 oktober 2021. Tot die datum is ook het besluit Fiscale noodmaatregelen coronacrisis verlengd.

Bron: Staatscourant,  30 juni 2021 en 1 juli 2021

Lees meer...

Verdragsverklaring wekt geen vertrouwen op

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2021

Een inwoner van België heeft in de aanvraag voor een vrijstelling LB/PH voor Nederlandse lijfrentetermijnen niet alle relevante en juiste informatie verstrekt. De verklaring wekt dan geen vertrouwen op. De lijfrentetermijnen zijn in Nederland belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West- Brabant, 15 juni 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2967

Lees meer...

Werkgever wijst 30%-vergoeding niet aan als eindheffingsbestanddeel

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2021

Tijdens een periode van garden leave ten gevolge van een non-actief-stelling, heeft een werkgever de 30%-regeling niet aangewezen als eindheffingsbestanddeel De werknemer kan dan bij bezwaar de toepassing van de 30%-regeling niet afdwingen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 10 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1680

Lees meer...

Vragen beantwoord over belastingverdrag met Polen

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2021

Het gewijzigde verdrag met Polen sluit meer aan bij het Fiscaal verdragsbeleid 2011, dan dat van 2020. Ingegaan wordt ook op de wijziging van de heffing aangaande oudedagsvoorzieningen en dat Polen voor deze uitkeringen de verrekeningsmethode blijft hanteren.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 juni 2021

Lees meer...

Brexit - Gevolgen belasting en sociale zekerheid in beeld gebracht

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2021

Als bijlage bij de nieuwsbrief loonheffingen is een overzicht gevoegd van de gevolgen van de Brexit voor de sociale zekerheid en de loon- en inkomstenbelasting. Het overzicht ziet op werkgevers en werknemers. Het overzicht bevat geen nieuwe standpunten.

Bron: Belastingdienst, 24 juni 2021

Lees meer...

Ook voor 30%-regeling geldt loonbegrip LB in de IB

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2021

Voor het loonbegrip in de inkomstenbelasting wordt aangesloten bij het loonbegrip voor de loonbelasting. Als de werkgever de 30%-regeling niet heeft toegepast, kan ook in de inkomstenbelasting de 30%-regeling niet worden toegepast.

Bron: Rechtbank Den Haag, 27 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:13259

Lees meer...

Gat in buitenlandse pensioenopbouw kan niet gedicht worden

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2021

Na een internationale waardeoverdracht van buitenland pensioen opgebouwd voor 8 juli 1994 naar een Nederlandse pensioenregeling, kan het verschil tussen de lagere ingekochte diensttijd en de werkelijke diensttijd niet ingekocht worden door de werknemer.

Bron: Belastingdienst, 18 juni 2021

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Sociale zekerheidsafspraken van toepassing tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
23-06-2021

Het toegenomen gebruik van telewerk als gevolg van het coronavirus is voor de socialezekerheidswetgeving geneutraliseerd voor werknemers en zelfstandigen. De voorziene einddatum van deze regeling is 31 december 2021.

Bron: (Belgische) Rijksdienst voor sociale zekerheid

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: Internationale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2021

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2021

Op de website van de SVB staat dat de coronamaatregelen in relatie met Duitsland en België nog steeds van toepassing zijn. Ook de fiscale overeenkomsten met Duitsland en Nederland blijven geldig tot in ieder geval 30 september 2021.

Bron: Website SVB

Lees meer...

Vrije verstrekking van verzekering leidt tot onbelaste uitkering

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2021

Y overlijdt bij de MH-17-ramp. Op basis van een zakelijke reis- en ongevallenverzekering is $ 500.000 uitgekeerd. Als de gehele verzekering een vrije verstrekking (en dus buiten de loonsfeer) was van de Engelse werkgever, dan is de uitkering geen loon.

Bron: Hoge Raad, 18 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:956

Lees meer...

Niet op hetzelfde adres ingeschreven en toch IACK

Carlo Douven Geschreven door
21-06-2021

Een ongehuwde moeder heeft zich ingeschreven in Nederland op het adres van haar moeder. Zij en haar zoon van 9 verblijven feitelijk in Griekenland. Ondanks dat ze niet zijn ingeschreven op hetzelfde adres heeft de moeder recht op de IACK.

Bron: Rechtbank Gelderland, 28 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2135

Lees meer...

Afkoop Belgisch pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
18-06-2021

Een inwoner van Nederland koopt een in België opgebouwd pensioen af op de pensioeningangsdatum. Op grond van het belastingverdrag komt het heffingsrecht dan toe aan Nederland. De afkoop vindt immers niet plaats vóór de ingangsdatum van het pensioen.

Bron: Hoge Raad, 11 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:861

Lees meer...

Geen aftrek voor te koop staande woning waar schoonmoeder in verblijft

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2021

Een emigrant laat zijn schoonmoeder verblijven in zijn Nederlandse (recreatie)woning. Dat de woning bestemd is om te verkopen is aannemelijk, maar de woning staat niet leeg en er is geen ‘kraakwacht’-situatie. De eigenwoningregeling is dan niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1490

Lees meer...

Vrijstellingsmethode op loon bestuurder deels van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
15-06-2021

Het loon en de warrants van X, bestuurder van een Belgische N.V., worden in België hetzelfde belast als bij een werknemer. Op dat loon is in Nederland de vrijstellingsmethode van toepassing. Voor de auto is wel de verrekeningsmethode van toepassing.

Bron: 26 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5120

Lees meer...

Onbedoelde toekenning IACK niet-inwoner wordt gestopt

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2021

In antwoorden op Kamervragen wordt het onbedoeld gebruik van de IACK in internationale situaties uitgelegd. Een niet-inwoner kan eerder recht hebben op de IACK dan een inwoner. Deze onbedoelde gevolgen worden wettelijk hersteld met ingang van 1 januari 2022.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 juni 2021

Lees meer...

Nieuwe belastingverdrag met Cyprus in Tractatenblad

Carlo Douven Geschreven door
11-06-2021

Het nieuwe belastingverdrag met Cyprus is op 1 juni 2021 in Nicosia ondertekend. De tekst is op 10 juni gepubliceerd. Het verdrag gaat nu in Nederland de goedkeuringsprocedure doorlopen.

Bron: Tractatenblad, 10 juni 2021, nr. 80

Lees meer...

Wijziging belastingverdrag met Polen naar parlement

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2021

Het wijzigingsprotocol en de nota van toelichting van het belastingverdrag met Polen zijn naar het Nederlandse parlement gestuurd. Het parlement is gevraagd het protocol goed te keuren.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 28 mei 2021

Lees meer...

Belastingverdrag met Rusland eenzijdig opgezegd

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2021

Rusland heeft officieel laten weten dat het verdrag wordt opgezegd per 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 moet dan een beroep worden gedaan op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 om eventuele dubbele heffing te voorkomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 juni 2021

Lees meer...

Pilot tewerkstellingsvergunning voor personeel startups

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2021

Op 1 juni 2021 is een vier jaar durende pilot begonnen voor essentieel personeel van startende innovatieve ondernemingen. Er is een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht ingevoerd. Het verblijfsrecht wordt mogelijk per 1 januari 2022 uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 31 mei 2021

Lees meer...

Regeling Aziatische koks gaat mogelijk vervallen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2021

De mogelijkheid voor een tewerkstellingsvergunning voor noodzakelijke Aziatische koks gaat mogelijk vervallen n.a.v. signalen van misbruik van de regeling. Voor verlengingsaanvragen kan wel nog een beroep op de regeling worden gedaan.

Bron: Ministerie van SZW,4 juni 2021

Lees meer...

Detacheerder moet ook in vestigingsland detacheren

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2021

Een uitzendbureau kan alleen personeel over de grens detacheren in zin van de art.12, lid 1 VO 883/2004 als het uitzendbureau voor een aanzienlijk deel personeel uitzendt in de lidstaat van vestiging. Alleen personeel werven in het land van vestiging is te weinig.

Bron: Hof van Justitie EU, 3 juni 2021, ECLI:EU:C:2021:427

Lees meer...

Synthesised teksten belastingverdragen waarvoor MLI geldt

Carlo Douven Geschreven door
04-06-2021

De verdragsteksten van de verdragen zijn gepubliceerd, waarin de concrete gevolgen van het Multilateraal Instrument (MLI) op een leesbare wijze zijn weergegeven in de doorlopende verdragstekst. Het gaat o.m. om Japan, VK, Canada, Australië en de VAE.

Bron: Rijksoverheid, 1 juni 2021 

Lees meer...

Nederland sluit belastingverdrag met Cyprus

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2021

Nederland heeft op 1 juni 2021 met Cyprus een belastingverdrag gesloten. De teksten zijn nog niet gepubliceerd. Het verdrag zal in werking treden zodra beide parlementen het verdrag goedgekeurd hebben.

Bron: Rijksoverheid, 1 juni 2021

Lees meer...

Tekengeld belast in land waar men gaat voetballen

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2021

Een Belgische voetbalclub heeft spelers uitgeleend aan Nederlandse voetbalclubs. Het tekengeld en een eenmalige beloning vormen een beloning voor in Nederland te verrichten werkzaamheden. In zoverre heeft Nederland het heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 18 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4878

Lees meer...

Landenonderzoek belastingheffing aandelenopties werknemers

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2021

Er is een rapport verschenen op verzoek van de Tweede Kamer over de belastingheffing van aandelenoptierechten van werknemers in tien landen, waaronder België, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 31 mei 2021

Lees meer...

A-G - Pijpenlegschip is geen internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
01-06-2021

De Advocaat-Generaal gaat in deze conclusie uitgebreid in op wat internationaal vervoer is voor de toepassing van het arbeidsartikel in een belastingverdrag. Hij focust op pijplegschepen en concludeert dat geen sprake is van internationaal vervoer.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 30 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:476

Lees meer...

Coronamaatregelen: Nederland hoeft geen TOZO toe te kennen

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2021

Nederland hoeft geen TOZO-uitkering toe te kennen aan zelfstandigen die in Duitsland wonen en in Nederland sociaal verzekerd zijn. Op de TOZO is de EU-verordening niet van toepassing. Eiser dient in Duitsland een inkomensondersteuning aan te vragen.

Bron: Rechtbank Limburg, 28 mei 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:4337

Lees meer...

Coronavirus-maatregelen: belastingmaatregelen verlengd tot 1 oktober

Carlo Douven Geschreven door
28-05-2021

De meeste belastingmaatregelen vanwege corona, waaronder de versoepeling administratieve verplichtingen, belastingregels voor grenswerkers binnen de EU en de vrijstelling voor Duitse socialezekerheidsuitkeringen, worden verlengd tot 1 oktober 2021. 

Bron: Belastingdienst Actueel, 27 mei 2021

Lees meer...

Geen eigen woning-aftrek voor Duitse pensionado

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2021

X woont in Duitsland en bezit een eigen woning. De vraag is of X een zodanig laag inkomen heeft in Duitsland dat Nederland fiscale voordelen moet geven. X betaalt in Duitsland € 59 belasting. Hij maakt niet aannemelijk dat hij geen Duitse faciliteiten kan krijgen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2373

Lees meer...

Zegt Rusland het belastingverdrag met Nederland op?

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2021

Rusland heeft deze maand in het lagerhuis van het parlement (Doema) een wet aangenomen die het mogelijk maakt dat het belastingverdrag met Nederland wordt opgezegd. Nederland heeft nog geen formele kennisgeving ontvangen.

Bron: NRC, 19 mei 2021

Lees meer...

WAO-uitkering inwoner Portugal niet belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2021

Het is aan de inspecteur om te bewijzen dat de WAO-uitkering in Portugal belast is voor minder dan 90% of niet tegen het Portugese tarief voor arbeidsinkomsten. Nu de inspecteur geen bewijs levert, is de WAO-uitkering niet belast in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2489

Lees meer...

Duur werkzaamheden is van belang voor bepalen verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2021

Er is geen sprake van werken in twee of meer landen voor de Europese sociale zekerheid (art. 14, lid 2, VO 1408/71) als de duur van de ononderbroken tijdvakken van werkzaamheden in elk van de lidstaten meer bedraagt dan 12 maanden.

Bron: Hof van Justitie EU, 20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:409

Lees meer...

Duitse pensionado is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
21-05-2021

Duitsland belast het Nederlands pensioen niet voor de volle 100%. Deze Duitse regeling (Ertragsanteil) is aan te merken als een persoonlijke tegemoetkoming. Nederland hoeft dan geen fiscale faciliteiten te geven (op basis van de Schumackerjurisprudentie).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2370

Lees meer...

OESO publiceert landenoverzicht 2020 met verschillen bruto- versus nettoloon

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2021

De OESO heeft een overzicht gepubliceerd met de verschillen tussen het arbeidskosten van de werkgever en het netto-loon van de werknemer. Per land wordt dit uitgebreid toegelicht aan de hand van tarieven, fiscale tegemoetkomingen, SV-premies etc.

Bron: OESO, 29 april 2021

Lees meer...

Internationale aspecten wet bedrag ineens, rvu en verlofsparen

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2021

Het wordt vanaf 1 januari 2023 mogelijk om 10% van het pensioenkapitaal onder voorwaarden af te kopen. In een kamerbrief worden de internationale aspecten, vooral de verdragstoepassing (België, Duitsland, Frankrijk Spanje en Ierland), toegelicht.

Bron: Ministerie van SZW, 18 mei 2021

Lees meer...

Nederlandse woning blijft bij uitzending eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2021

Y is naar Zuid-Afrika uitgezonden. Zijn partner blijft in Nederland. Ze hebben twee hoofdverblijven en mogen de Nederlandse woning aanmerken als eigen woning. Vanaf het moment dat de partner Y nareist, is de uitzendregeling eigen woning van toepassing.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 10 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1114

Lees meer...

Duitse handboek loonbelasting 2021 staat online

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2021

Het Duitse Bundesministerium der Finanzen heeft het Handboek loonbelasting 2021 (Lohnsteuer-Handbuch) online gezet. Op de website zijn meer ambtelijke handboeken te vinden, onder meer over de Duitse inkomstenbelasting (Einkommenssteuer-Handbuch).

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 13 mei 2021

Lees meer...

Jaarverslag Stichting Normering Arbeid 2020

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2021

De SNA-keurmerk is een transparante norm voor de binnen- en buitenlandse uitzendbranche en (onder)aannemers van werk. Als een opdrachtgever werkt met ondernemers met een SNA-keurmerk, beperkt dat de risicoaansprakelijkheid.

Bron: Stichting Normering Arbeid, 3 mei 2021

Lees meer...

Aangifte migratiejaar vanaf 1 juni 2020 online

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2021

Vanaf 1 juni 2020 kan het aangiftebiljet over het jaar van emigratie of immigratie online worden ingediend. Dat moet nog op wel op papier, als er sprake is van meer dan één onderneming in Nederland, winst uit een ander land of toepassing van de tonnagregeling.

Bron: Belastingdienst

Lees meer...

Schip in afbouw neemt niet deel aan internationaal verkeer

Carlo Douven Geschreven door
12-05-2021

Overbrengen van schip van Korea naar Nederland voor afbouw en werken op het schip tijdens de afbouw is niet werken op een schip in internationaal verkeer. Dat het schip, na de afbouw, wel voor het internationaal verkeer bestemd is, maakt dat niet anders.

Rechtbank Den Haag, 4 januari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:4064 en 4065

Lees meer...

Geen belastingverdrag meer met Tadzjikistan

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2021

Het belastingverdrag met Rusland in de betrekkingen met Tadzjikistan is vanaf 1 januari 2021 beëindigd.

Bron: Tractatenblad, 2021, nr. 63, 7 mei 2021

Lees meer...

Belastingverdrag met Liechtenstein treedt in werking

Carlo Douven Geschreven door
10-05-2021

Het nieuwe belastingverdrag met Liechtenstein treedt in werking op 31 mei 2021 en zal dan voor de inkomsten- en loonbelasting van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022. Het verdrag is stilzwijgend door het parlement goedgekeurd.

Bron: Tractatenblad 2021, 64, 7 mei 2021

Lees meer...

EU-recht van toepassing ook als niet gewerkt wordt

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2021

X woont in Oostenrijk en tekent in Oostenrijk een arbeidsovereenkomst met een Duits uitzendbureau. Ze krijgt het beloofde uitzendwerk niet. De Europese EEX-verordening ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter is dan toch van toepassing.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 februari 2021, ECLI:EU:C:2021:134

Lees meer...

Voorkoming Franse woning evenredig toe te rekenen

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2021

Y, gehuwd met Z, woont in Nederland 3n heeft een onroerende zaak in Frankrijk. De voorkoming van dubbele belasting voor de Franse onroerende zaak aan Y en Z moet evenredig, overeenkomstig de verdeling van de gezamenlijke rendementsgrondslag in box 3.

Bron: Rechtbank Gelderland, 13 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2057

Lees meer...

De ene medewerker bij een internationale organisatie is de andere niet

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2021

Om een beroep te doen op een vrijstelling in de inkomenstenbelasting voor medewerkers van het Internationaal Strafhof moet men ‘staff of the court’ zijn. Belanghebbende is dat niet. Hij heeft dan geen recht op de vrijstelling.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 31 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:669

Lees meer...

IACK wordt aan niet-inwoner onbedoeld uitbetaald

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt aan niet-inwoners uitbetaald in situaties waarbij een inwoner in een vergelijkbare situatie geen recht heeft. Dit is een gevolg van het fiscale partnerbegrip voor niet-inwoners. De staatssecretaris kondigt een wetswijziging aan.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 mei 2021

Lees meer...

Vragen en antwoorden toeval-Amerikanen verschenen

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2021

De problemen van de 'accidental americans' met Nederlands financiële instellingen en de Amerikaans belastingdienst zijn nog steeds niet opgelost. De meest gestelde vragen en antwoorden leggen de stand van zaken uit.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 april 2021.

Lees meer...

Niet-inwoner moet Belastingdienst informeren over adres

Carlo Douven Geschreven door
30-04-2021

X, geëmigreerd naar Australië, heeft zich uitgeschreven, maar geen correspondentieadres achtergelaten. Dat X via zijn telefoon of berichtenbox bij de overheid bereikbaar was, beïnvloedt de bezwaartermijn niet.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 3 maart 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:3236

Lees meer...

Nucleair adviseur heeft geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2021

X woont in Oostenrijk en heeft een vakantiewoning in Nederland. Zijn verliesgevende werkzaamheden zijn geen Nederlandse bron. De vakantiewoning vomt geen vaste inrichting in Nederland. 

Bron: Gerechshof ’s-Hertogenbosch, 15 april 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1219

Lees meer...

Handels- en samenwerkingsovereenkomst ziet niet op Wlz en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2021

De sociale zekerheidsafspraken met het Verenigd Koninkrijk (Handels- en samenwerkingsovereenkomst) die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021 zien niet op de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.

Bron: Website SVB, 23 maart 2021

Lees meer...

Voorkoming Frans onroerend goed moet via evenredigheidsmethode

Carlo Douven Geschreven door
27-04-2021

Een inwoner van Nederland bezit onroerende goederen in Frankrijk. Door het progressieve forfaitaire rendement in box 3 wordt het Franse bezit niet volledig vrijgesteld ten gevolge van de evenredigheidsmethode in het belastingverdrag.

Bron: Rechtbank Gelderland, 6 april 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1668

Lees meer...

Onderhandelingsplan belastingverdragen met toelichtende brief

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2021

Het kwartaaloverzicht en de toelichtende brief geven veel informatie over lopende onderhandelingen. In 2021 worden waarschijnlijk de onderhandelingen met Spanje, Cyprus, Columbia en Thailand afgerond.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 april 2021

Lees meer...

Begrip inkomstenverhouding wordt per 1 januari 2023 gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2021

Het begrip inkomstenverhouding wordt strakker geformuleerd. Veel voorbereidingen zullen nodig zijn om te komen tot een goede verwerking van lonen ook in internationale situaties (salary splits, wijziging premieplicht etc.).

Bron: Ministerie van SZW, 23 april 2021

Lees meer...

Handreiking aanmelden als werkgever

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2021

De handreiking aanmelden als werkgever is uitgebreid met de situatie van de buitenlandse werkgever. Daar is een speciaal modelformulier ‘aanmelding onderneming buitenland’ voor te vinden op de belastingdienst.nl.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 22 april 2020

Lees meer...

Inwoner Portugal heeft geen recht op fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2021

X kan niet aangemerkt worden als kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Ook niet als hij in Portugal geen belasting is verschuldigd. Hij heeft geen gering inkomen. Het Unierecht biedt geen recht op de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1457

Lees meer...

A-G: Remittance-bepaling met Malta leidt tot heffingsrecht Nederland

Carlo Douven Geschreven door
21-04-2021

Een Nederlandse BV is feitelijk gevestigd in Malta en daar verdragsinwoner, zonder vaste inrichting in Nederland. Er wordt geen winst naar Malta overgemaakt. Door de Maltese remittance-bepaling heft Malta niet. Nederland mag dan heffen.

Bron: Conclusie A-G Wattel, 30 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:311

Lees meer...

Belasting op verzekeringspremie zeeschip in lidstaat van registratie

Carlo Douven Geschreven door
20-04-2021

De lidstaat op het grondgebied waarvan het schip ten behoeve van het bewijs van eigendom is ingeschreven in een officieel register, is de ‘lidstaat van registratie’. In dat land is de belasting over de verzekeringspremies voor de exploitatie van zeeschepen verschuldigd.

Bron: Hof van Justitie EU, 15 april 2021, ECLI:EU:C:2021:276

Lees meer...

SVB bereid tot uitzondering bij werken buiten de EU

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2021

Werknemers die wonen in een EU-lidstaat en werken buiten de EU voor een Nederlandse werkgever zijn veelal verzekerd in het woonland. Onder voorwaarden gaat de SVB akkoord met verzekeringsplicht in Nederland.

Bron: PWC, 8 april 2021

Lees meer...

Vragen beantwoord over wijziging Wet arbeid Vreemdelingen

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2021

Ingegaan wordt op het restrictief toelatingsbeleid van arbeidsmigranten, een overzicht van uitzonderingssituaties voor arbeidsmigranten, detacheringen uit derde landen en de afgifte van tewerkstellingsvergunningen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 april 2021

Lees meer...

Ierse teruggaafprocedure voor werknemers in internationaal verkeer versneld

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2021

In het belastingverdrag met Ierland is een woonstaatheffing afgesproken voor werknemers in het internationaal (lucht)verkeer. De teruggaaf van de ingehouden voorheffing in Ierland duurt lang. Ierland heeft de procedure versnelt, met o.m. een digitale postbus.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 april 2021

Lees meer...

A-G: Leidt eigen woning-deel niet kwalificerende partner toch tot aftrek?

Carlo Douven Geschreven door
13-04-2021

De A-G stelt voor prejudiciële vragen te stellen over de beperking in de kwalificerende buitenlandse belastingplicht van de toerekening tussen partners. De niet kwalificerende echtgenote in België was mede-eigenaar van de eigen woning. Mogelijk is dit in strijd met het EU-recht.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 24 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:285

Lees meer...

Hoge Raad houdt buitenlandse pensioenregeling tegen het fiscale licht

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2021

Een Belgische pensioenregeling van een inwoner die in België werkt, mag fiscaal anders behandeld worden dan de Belgische pensioenregeling van een Belg die voor een Nederlandse inhoudingsplichtige werkt. Het Nederlandse afkoopverbod is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Hoge Raad, 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:518

Lees meer...

Gerechtshof vindt per diem piloot wel belast

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2021

Hoewel de per diem-vergoeding voor eten en drinken buiten de basis van de piloot voldoende gespecificeerd is, is deze niet gericht vrijgesteld. Het kostenonderzoek is onvoldoende. De inspecteur accepteert wel de aftrek voor de met bonnen bewezen maaltijdkosten.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 16 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:575

Lees meer...

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2021

De wijziging ziet onder meer op de heffingsrechten over bepaalde Duitse, aldaar netto zijnde, socialezekerheidsuitkeringen (bijv. Krankengeld en Elterngeld). Nederland gaat deze ook vrijstellen. Verder is het verdrag gemoderniseerd. De ingangsdatum is nog niet bekend.

Bron: Tractatenblad, 7 april 2021, nr. 43

Lees meer...

Verhouding brutoloon en ET-kosten na aanpassing loon

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2021

X ruilt loon uit voor extraterritoriale kosten in het kader van een cafetariaregeling. Daardoor zakte het loon onder het minumumloon. X verhoogt daarop het loon. Deze uiteindelijke feitelijke uitruil bepaalt de verdeling brutoloon en vergoeding ET-kosten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2878

Lees meer...

Kinderen (nog) geen derden voor uitzendregeling eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
07-04-2021

Tijdens een uitzending naar Maleisië, zijn de kinderen kort in de Nederlandse eigen woning gaan wonen, alvorens ze elders gingen studeren. Omdat ze die korte tijd vergezeld waren van hun ouders blijft de uitzendregeling van toepassing en werden ze geen derden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 15 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1195

Lees meer...

Loonoverzichten van 196 landen

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2021

Op de website van wageindicator.org is informatie te vinden over minimumlonen, lonen van hoog en laag gekwalificeerd personeel, loonvergelijking van lokale werknemers etc. Er zijn inmiddels 196 landen aangesloten.

Bron: loonwijzer, 29 maart 2021

Lees meer...

Meer Kamervragen beantwoord over verdragsbeleid

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2021

In de antwoord wordt uitgebreid ingaan op de jurisprudentie over de rechstbescherming bij onderlinge overlegprocedures. Ook de rechtsbescherming voor de gegevensverstrekker ten behoeve van internationale gegevensuitwisseling wordt toegelicht.

Bron: Ministerie van Financiën, 1 april 2021

Lees meer...

Overzicht buitenlandse master-opleidingen voor 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2021

Een WOB-verzoek heeft geleid tot publicatie van een overzicht van kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse master-opleidingen voor de toepassing van de 30%-regeling bij werknemers jonger dan 30 jaar, die daarmee aan een lagere salariseis kunnen voldoen.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 maart 2021

Lees meer...

Kamervragen beantwoord over belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2021

Uit de antwoorden wordt duidelijk dat de wijziging van het belastingverdrag met Frankrijk nog niet aanstaande is. Ook wordt ingegaan op het gewijzigd pensioenartikel in het verdrag met Zwitserland en de ontwikkelingen rondom het artikel voor sporters- en artiesten.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 maart 2021

Lees meer...

DAC 7 (inlichtingenverstrekking platforms) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2021

DAC7 breidt de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn uit met verplichtingen aangaande inlichtingenverstrekking voor platformexploitanten. De richtlijn treedt op 14 april 2021 in werking en de lidstaten moeten de bepalingen met ingang van 2023 toepassen.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie, 25 maart 2021

Lees meer...

Belgische circulaire over buitenlandse onroerende goederen

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2021

Na jurisprudentie van het Hof van Justitie EU heeft België de Wet IB 92 aangepast. Ook het belastbaar inkomen van een buiten België gelegen onroerend goed wordt vastgesteld aan de hand van het kadastraal inkomen. De circulaire licht de wijziging toe.

Bron: FOD Financiën, 1 maart 2021

Lees meer...

Wijziging belastingverdrag met Duitsland voor Duitse uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2021

Het wijzigingsprotocol wijzigt de verdeling van het heffingsrecht over bepaalde Duitse netto socialezekerheidsuitkeringen. Deze uitkeringen worden dan per saldo in beide landen vrijgesteld. De ingangsdatum is nog niet bekend. Over thuiswerkdagen wordt nog gepraat.

Bron: Rijksoverheid, 24 maart 2021

Lees meer...

Corona-cheque Trump is niet belast

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2021

In 2020 hebben in Nederland wonende Amerikanen een Corona-cheque van Trump ontvangen. De uitkeringen zijn geen publiekrechtelijke periodieke uitkering, maar eenmalige uitkeringen. Ze zijn dan niet belast.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners 13 maart 2020

Lees meer...

Tekst belastingverdrag met Chili is bekend

Carlo Douven Geschreven door
24-03-2021

Het nieuwe belastingverdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting tussen Nederland en Chili, getekend op 25 januari 2021, is gepubliceerd. De datum van in werking treden is nog niet bekend.

Bron: Overheid.nl, wettenbank

Lees meer...

Nieuw belastingverdrag met Bulgarije naar parlement

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2021

Het nieuwe belastingverdrag met Bulgarije, dat is ondertekend op 14 september 2020, is ter stilzwijgende goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. Een uitgebreide toelichtende nota van 38 blz. verduidelijkt de afspraken in het verdrag.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 19 maart 2021

Lees meer...

Legalisatie documenten Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2021

Het legaliseren van formulieren en documenten van de Belastingdienst loopt via het Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst (secretariaat Legalisaties, Kamer SB2.26, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). 

Bron: Ministerie van Financiën

Lees meer...

Verslag expertmeeting herziening VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2021

In het verslag wordt ingegaan op de voorgestelde wijzigingen van de Europese sociale zekerheidsverordening. Er is veel aandacht voor de plannen rondom de werkloosheiduitkering. Het arrest Vester, over hiaten in arbeidsongeschiktheidsdekking, is ook besproken.

Bron: Ministerie van SZW, 19 maart 2021

Lees meer...

Nieuws