Zorgverzekering

Zorg in grensoverschrijdende woonsituaties (deel 1)

Rene vd Wissel Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Mr. R.G. van der Wissel, werkzaam bij het CAK, afdeling Strategie & Beleid te Den Haag

Zorgverzekeringen hebben voor grensoverschrijdende situaties eigen bijzonderheden, administratieve procedures en begrippen. Deze zijn deels een gevolg van de regels die zijn opgesteld om de ‘export’ van zorgprestaties naar een ander land mogelijk te maken. Deels heeft dat te maken met de wijze waarop nationale zorgstelsels zijn ingericht voor het verkrijgen van zorg en hoe wordt omgegaan met diverse groepen rechthebbenden. Zijn zij verzekerd of zijn zij niet verzekerd, maar wel verdragsgerechtigd? In dit artikel ga ik nader in op de situaties die te maken hebben met wonen in een ander land dan het land waar de rechthebbende zorgverzekerd is. Dit eerste deel behandelt de situatie van actieve personen en hun gezinsleden. In de volgende editie ga ik verder met de situatie van gepensioneerden en hun gezinsleden.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Woonlandfactoren 2024 zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2023

De woonlandfactoren 2024 zijn vastgesteld. Deze zijn van belang bij de berekening van bijdragen Zorgverzekeringswet die een verdragsgerechtigde (bijv. een in het buitenland wonende pensionado) verschuldigd is en de hoogte van de zorgtoeslag.

Bron: Staatscourant, 2 november 2023, nr. 29907

Gepubliceerd in Nieuws

Op AOW-leeftijd moet buitenlandbijdrage zorg zelf worden betaald

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2023

A woont in België en was als gezinslid medeverzekerd bij haar echtgenoot. Als A zelf AOW ontvangt, krijgt A een zelfstandig recht op zorg in België ten laste van Nederland. A is dan zelf de verdragsbijdrage verschuldigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:857

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2023

In de kamerbrief over de jaarrapportage wordt onder meer ingegaan op: certficieringstelsel uitzendbureaus, registratie arbeidsmigranten, huisvesting, toegang tot zorg, handhaving en de informatievoorziening (bijv. de website workinnl.nl).

Bron: Ministerie van SZW, 11 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Toegang tot zorg voor arbeidsmigranten moet beter

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2022

Arbeidsmigranten krijgen niet altijd de zorg die zij nodig hebben. De overheid heeft met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.

Bron: Ministerie van SZW, 12 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Alleen bij het CAK in bezwaar tegen pseudo-premies Zvw.

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2022

De door het CAK ingehouden bijdrage Zvw (pseudo-premies) zijn een andere bijdrage dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Pensionado X, die in Zwitserland woont, moet bezwaar indienen bij het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3290

Gepubliceerd in Nieuws

Onterechte herinnering opgaaf wereldinkomen verstuurd

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2022

Op 19 en 26 augustus kan men een herinnering hebben ontvangen voor de opgaaf wereldinkomen. Bij de verzending is iets mis gegaan en zijn 3000 herinneringen ten onrechte verstuurd. De opgaaf was al binnen, maar niet tijdig verwerkt. Er is geen nadere actie nodig.

Bron: Belastingdienst 26 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Meldingsplicht zorgverzekering voor uitzendkrachten met Duitse minijob

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2022

Uitzendkrachten met een tijdelijke mini-job zijn niet verzekeringsplichtig. Om zeker te weten dat de werknemers een eigen ziektekostenverzekering hebben, bestaat hiervoor voor de werkgever vanaf 1 januari 2022 een meldingsplicht in Duitsland.

Bron:Nieuwsbrief Bureau Duitse Zaken, 15 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Capita Selecta grensoverschrijdende gezondheidszorg en (patiënten)mobiliteit

Sander Kramer Geschreven door
08-12-2021

Auteurs: S.M.V. Sivonen LL.M. en S.P.M. Kramer LL.M., beiden als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM/Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl en sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

Dit artikel beschrijft een capita selecta op het gebied van de grensoverschrijdende gezondheidszorg en (patiënten)mobiliteit tussen België, Nederland en Duitsland, met de bedoeling de grensoverschrijdende beroepsbeoefenaars meer bewust te maken van deze problematiek. Daarbij wordt het belang van informatieverstrekking en kennisdeling benadrukt. Hier zal worden ingegaan op de obstakels en uitdagingen op het gebied van patiëntenmobiliteit. Niettemin is grensoverschrijdende gezondheidszorg niet alleen relevant voor patiënten, maar kunnen er ook belemmeringen met betrekking tot de ziektekostenverzekering ontstaan wanneer een persoon activiteiten verricht aan de andere kant van de grens. Hierbij worden grensoverschrijdende stages als voorbeeld gebruikt om te illustreren dat deze problematiek wijdverbreid is.

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021

Niet actieve Italiaan heeft recht op Letse zorgverzekering

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2021

Z is Italiaan. Z woont in Letland en is economisch niet actief. Z heeft het recht om aangesloten te zijn bij het openbare zorgverzekeringsstelsel van Letland. Letland hoeft Z niet kosteloos toe te laten, maar de vereiste bijdrage mag niet onevenredig zijn.

Bron: Hof van Justitie EU 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:595

Gepubliceerd in Nieuws