Rubriek: Sociale Zekerheid

UWV gaat WW-fraude strenger aanpakken

Carlo Douven Geschreven door
12-02-2019

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op geconstateerde WW-fraude door Poolse werknemers en op de draaideurconstructies die werkgevers hanteren bij buitenlandse werknemers door na 26 of 78 weken werknemers te vervangen. Het UWV heeft opdracht gekregen intensiever toezicht te houden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Voorrangsregels bij samenloop gezinsbijslag

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2019

Als gezinsbijslagen op verschillende grondslagen zijn bepaald door meerdere lidstaten, dan hebben voorrang rechten verkregen op grond van: 1. werkzaamheden, .2. pensioen en 3. woonplaats. Voor de ontvangst van de gezinsbijslag is niet vereist dat men werkt in loondienst of een gelijkgestelde uitkering krijgt.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 februari 2019, ECLI:EU:C:2019:102

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit - VK blijft bij ‘no deal’ in 2019 fiscaal EU-lidstaat

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2019

Er komt een besluit waarin voor diverse belastingwetten wordt geregeld dat bij een no-deal-Brexit voor 2019 de VK nog beschouwd wordt als een lidstaat van de EU. Voor de sociale zekerheid wordt bij een ‘no deal’ na de Brexit mogelijk teruggevallen op de nationale wetgeving en niet op het sociale zekerheidsverdrag met het VK.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 januari 2019 en 4 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek loonheffingen 2019 is beschikbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2019

De 2019-versie van het Handboek Loonheffingen is gepubliceerd. Hoofdstuk 17 en 18 gaan over 'werken over de grens'. Hoodstuk 17 gaat over de loonbelasting en hoofdstuk 18 gaat over de sociale zekerheid. Het Handboek is beleid en wekt daarmee vertrouwen op.

Bron: Website Belastingdienst, 31 januari 2019.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Landenreeks: Verenigde Staten

Dennis Reins Geschreven door
31-01-2019

Auteur: mr. D. Reins, partner bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Dit is het eerste artikel in een reeks van artikelen waarin we beknopt ingaan op een aantal essentialia betreffende de nationale wetgeving voor met name de inkomstenbelasting en sociale zekerheid. De bedoeling van deze landenreeks is om lezers bewust te maken van uiteenlopende uitgangspunten en concepten die verschillende landen hanteren in hun nationale wetgeving. Daarbij hebben we naar landen gekeken waarmee veel grensoverschrijdende arbeid plaatsvindt. Het voert natuurlijk te ver om op het voornoemde te uitgebreid in te gaan, we belichten vooral belangrijke uitgangspunten van inwonerschap, basisprincipes van het fiscale inkomstenbelastingstelsel en belastingheffing over arbeidsinkomen, vermogen en onroerend goed. Kortom, onderwerpen waar je gauw tegenaan loopt wanneer iemand gaat werken en/of wonen in een ander land. Daarbij kijken we ook naar de wisselwerking van de buitenlandse wet- en regelgeving met de Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede de uitwerking van de betreffende nationale regelingen met inachtneming van belastingverdragen. Hoewel de fiscaliteit de meeste aandacht krijgt, zal ook kort worden ingegaan op de sociale zekerheid op nationaal alsmede op verdragsniveau.

In deze bijdrage staan de Verenigde Staten (VS) centraal. Omdat de VS voor Nederland een zeer belangrijk land is en de betreffende fiscaliteit nogal complex, is dit een lijvigere bijdrage geworden dan wat men normaal mag verwachten in deze landenreeks.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Grensarbeid: kinderbijslag en kindgebonden budget na een scheiding

Nick Tax Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank te Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt:

“Recht op kinderbijslag en kindgebonden budget bij grensarbeid na scheiding; de scheiding in het midden??”

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Duitse A1 aanvragen moet soms digitaal

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet een Duitse A1-verklaring voor uitzendkrachten en seizoensarbeiders elektronisch aangevraagd worden bij de AOK. Een Duitse A1 aanvragen voor werken in meerdere lidstaten, moet op papier aangevraagd worden bij de DVKA

Bron: AOK en DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland)

Gepubliceerd in Nieuws

VO 883/2004 geldt ook voor Russische ijsdansers

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2019

Europese sociale zekerheidsregels zijn van toepassing op Russische ijsdansers bij Holiday on Ice, die niet binnen de EU wonen. Wel moeten de Russen legaal verblijven en werken in de diverse EU-lidstaten waar ze ijsdansen.

Bron: Hof van Justitie EU, 24 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:60

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU akkoord met tijdsevenredig toepassen premiedeel heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2019

Zyla woont in Polen en werkt in 2013 ruim 5 maanden in Nederland en is deze 5 maanden sociaal verzekerd in Nederland. Op basis van op 1 januari 2013 in werking getreden regelgeving heeft Zyla maar tijdsevenredig recht op het premiedeel van de heffingskorting. Deze regeling is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 januari 2019, ECLI:EU:C:2019:49

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: VO 883/2004 kent een restartikel

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2019

Art. 11, lid 3, ond. e, VO 883/2004 is een ‘restartikel’ en is niet beperkt tot niet-actieven. Een inwoner van Letland in dienstbetrekking bij een Nederlandse onderneming, die vaart op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s is daarmee verzekerd in zijn woonland Letland en niet in Nederland.

Bron: A-G Hof van Justitie EU, 10 januari 2019

Gepubliceerd in Nieuws