Rubriek: Sociale Zekerheid

A-G: VO 883/2004 kent een restartikel

Carlo Douven Geschreven door
16-01-2019

Art. 11, lid 3, ond. e, VO 883/2004 is een ‘restartikel’ en is niet beperkt tot niet-actieven. Een inwoner van Letland in dienstbetrekking bij een Nederlandse onderneming, die vaart op een zeeschip onder de vlag van de Bahama’s is daarmee verzekerd in zijn woonland Letland en niet in Nederland.

Bron: A-G Hof van Justitie EU, 10 januari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

WULBZ is socialezekerheidswetgeving

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2019

Loondoorbetaling bij ziekte valt onder de sociale zekerheidsregels. Een in Nederland verzekerde werknemer werkzaam bij een buitenlandse werkgever heeft recht op de doorbetaling bij ziekte. De mogelijkheden voor een buitenlandse werkgever om zich extern te verzekeren zijn beperkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 januari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Grensarbeider kan na 65 jaar Belgische WW krijgen

Carlo Douven Geschreven door
07-01-2019

België verleent aan inwoners van 65 jaar of ouder met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aan voormalige grensarbeiders een werkloosheidsuitkering. Voorwaarde is dat men in een buurland werkloos wordt, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt van dat land.

Bron: Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 31 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Derde nieuwsbrief loonheffingen 2019 is uit

Carlo Douven Geschreven door
24-12-2018

Naast de bekende informatie over de beperking van de heffingskortingen bij niet-inwoners en het anoniementarief bij het niet juist opnemen van het buitenlands adres van de werknemer, is het onderdeel over de uitbreiding van de tabellen uitgebreid met een landenlijst en zijn alle relevante cijfers voor 2019 opgenomen.

Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief loonheffingen, 21 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Vervangingsverbod bij detacheringen binnen de EU

Lindy van de Kerkhof Geschreven door
13-12-2018

Auteurs: Rick Wijnen en Lindy van de Kerkhof, respectievelijk Junior Tax Consultant en Manager Tax Advice bij Boxx Global Expat Solutions

Met de toenemende globalisering/internationalisering van de arbeidsmarkt komt het steeds vaker voor dat werknemers in verschillende (EU-lid)staten werkzaamheden zullen verrichten. Sinds 1 mei 2010 zijn de aanwijsregels van EU-verordening 883/2004 van toepassing. Deze verordening zorgt ervoor dat een werknemer, als gevolg van zijn grensoverschrijdende werkzaamheden, slechts onderworpen is aan één sociaal zekerheidsstelsel. In dit artikel gaan wij verder in op het vervangingsverbod, welke van belang is om een beroep te kunnen doen op de detacheringsbepaling van artikel 12 van deze EU-verordening.

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

Overgangsrecht EG-Verordening 883/2004 in de transportsector

Sarita Vroomen Geschreven door
13-12-2018

Auteur: Sarita Vroomen, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken, Sociale Verzekeringsbank Nijmegen (bdz@svb.nl)

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: “Wat is het gevolg van het beëindigen van het overgangsrecht zoals beschreven in de Europese Verordening 883/2004?”

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

Digitale uitwisseling van informatie tussen Europese sociale zekerheidsorganen, hoe werkt dit?

Carmen Toonen Geschreven door
13-12-2018

Auteur: Carmen Toonen, als senior consultant tax specialties verbonden aan het EY Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (carmen.toonen@nl.ey.com)

De wereld om ons een wordt steeds digitaler. Iets waar ook de Europese Commissie niet omheen kan. Vandaar dat in artikel 4 van verordening 883/2004 is opgenomen dat de gegevensuitwisseling tussen sociale zekerheidsorganen langs elektronische weg dient te geschieden. Om meer inzicht te krijgen in wat Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) precies inhoudt, heb ik met Chris Segaerts (adviseur riziv), Sophie Germont (adviseur DVKA) en Markus Weyres (Adjunct directeur DVKA) gesproken. De gesprekken met deze personen vormen de basis van dit artikel.

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

Over de landsgrenzen: de weg naar juiste informatie via GrensInfoPunt EDR

Michiel Malewicz Geschreven door
13-12-2018

Auteur: Michiel Malewicz, adviseur GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR)

In dit artikel wordt een beeld geschetst van de gang van zaken bij het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio. Bij de dienstverlening is het uitgangspunt om persoonlijke en laagdrempelige informatievoorziening te bieden aan iedereen die een stap in het buurland zet. Of dat nu grensarbeiders, ondernemers, gepensioneerden of studenten betreft.

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

Arbeidsongeschiktheid en achtereenvolgend werken in twee landen

Heike Xhonneux Geschreven door
13-12-2018

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux Juristen

Op sociaal gebied worden binnen Europa regels gecoördineerd, maar ze worden niet geharmoniseerd. Door de bestaande verschillen in wetgeving kunnen mensen qua verzekering tussen wal en schip geraken. In onderstaand artikel wordt ingegaan op dergelijke situaties, met name wat betreft het achtereenvolgens werken in meerdere landen in relatie tot arbeidsongeschiktheid.

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

SZW publiceert Bedragen 2019

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2018

Het Ministerie van SZW heeft de per 1 januari 2019 gewijzigde socialezekerheidsbedragen gepubliceerd. Daarin staan ook de normen voor kennismigranten. Bijv. voor een kennismigrant > 30 jaar is dat 4500 euro per maand (excl. vakantiegeld). De overige cijfers vindt u bij ‘lees meer’.

Bron: Ministerie van SZW, 23 november 2018 

Gepubliceerd in Nieuws