Rubriek: Sociale Zekerheid

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2018

Carlo Douven Geschreven door
20 september 2017

Grensoverschrijdend werken is voor 2018 bij de belastingplannen geen groot thema. Uiteraard zijn er wel een aantal noemenswaardige onderwerpen. De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijziging gaat in per 1 januari 2019. In de loonbelasting wordt dan de toepassing van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers sterk beperkt. Daarnaast wordt de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking ook doorgetrokken voor de niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerd vennootschap. Met ingang van 1 mei 2016 was dat al gebeurd voor de commissaris.

Een ander onderwerpen met een internationaal tintje is de wijziging in de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Deze eindheffing komt bij werknemers die grensoverschrijdend werken en expats regelmatig in beeld.

In het besloten deel vindt u de tarieven, schijfgrenzen en heffingskortingen voor 2018. Verder per hierboven genoemd onderwerp de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdens onbetaald verlof blijft skilerares verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14 september 2017

Een skilerares die in de wintermaanden drie maanden in Oostenrijk skiles geeft en gedurende die periode onbetaald verlof heeft opgenomen bij haar Nederlandse werkgever, werkt voor de sociale zekerheidsverordening 1408/71 in twee landen. Ze blijft dan verzekerd in woonland Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:673

Gepubliceerd in Nieuws

Geringe werkzaamheden thuis beïnvloeden verzekeringsplicht niet

Carlo Douven Geschreven door
14 september 2017

 

Een werknemer verricht, zonder vooroverleg met zijn Nederlandse werkgever, een klein deel (6,5%) van zijn werkzaamheden thuis In België. Voor de toepassing van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 wordt hij dan niet geacht zijn werkzaamheden in loondienst in twee lidstaten te verrichten. Betrokkene blijft verzekerd in het Nederland.

Bron: Europese Hof van Justitie, 13 september 2017, ECLI:EU:C:2017:674

 

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtbank torpedeert schijnconstructie met Bulgaarse uitzendkrachten

Carlo Douven Geschreven door
06 september 2017

Een Nederlandse onderneming die personeel bemiddelt heeft in Bulgarije arbeidskrachten geworven en in dienst genomen. Vanaf 2009 werkte een deel van de Bulgaren voor een Bulgaarse vennootschap, die opdrachten uitvoerde via aanneming van werk. De rechtbank is van mening dat sprake is van een schijnconstructie. De Bulgaren bleven feitelijk in dienst van de Nederlandse onderneming.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4881

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
01 september 2017

In het wetsvoorstel wordt verduidelijkt wat onder ‘gewoonlijk werkland’ moet worden verstaan voor de WagwEU. De verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon moet meer gegevens gaan verstrekken in het kader van de WagwEU. De inspectie SZW gaat vermoedens van niet naleving van de CAO doorgeven aan de sociale parnters. Ook wordt geregeld dat uitzendbureaus voor de geslaagde bemiddeling al de identiteit van de werkzoekende kunnen vaststellen.

Bron: Minister van SZW, Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018, 30 augustus 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdelijk in EU verblijvende medewerker ijsshow in Nederland verzekerd?

Carlo Douven Geschreven door
28 augustus 2017

Een inwoner van Rusland werkt mee aan ijsshows van een in Nederland gevestigde werkgever. Betrokkene verblijft en werkt legaal op Nederlands grondgebied, maar in overwegende mate ook in andere lidstaten voor deze werkgever.  De RvS vraagt het Hof van Justitie of artikel 1 van Vo 1231/2010 aldus moet worden uitgelegd dat werknemers met de nationaliteit van een derde land, die buiten de Unie wonen, maar tijdelijk in verschillende lidstaten werken in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever, zich kunnen beroepen op (titel II van) Vo 883/2004 en Vo 987/2009 en dus verzekerd zijn in Nederland.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2914

Gepubliceerd in Nieuws

E101-verklaring is niet bindend voor rijnvarende

Carlo Douven Geschreven door
25 augustus 2017

 

Een inwoner van Nederland is op basis van het rijnvarendenverdrag sociaal verzekerd in Nederland, omdat een Nederlands bedrijf eigenaar is van het schip waarop hij vaart. Luxemburg heeft een E101-verklaring afgegeven. Omdat de Luxemburgse E101-verklaring niet is afgegeven op basis van het Rijnvarendenverdrag is de E101-verklaring niet bindend.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6785

 

Gepubliceerd in Nieuws

Procedure aanvraag COC door VS verbeterd

Carlo Douven Geschreven door
24 augustus 2017

De Verenigde Staten hebben de procedure voor de aanvraag van het ‘certificate of coverage’ (COC) voor de sociale zekerheid voor detacheringen naar het buitenland verbeterd. O.a. kunnen nu online COC’s aangevraagd worden voor artiesten en zelfstandigen. Ook kunnen makkelijker duplicaten aangevraagd worden en correcties aangebracht worden.

Bron: KPMG, 21 augustus 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlands uitzendbureau is hoge sectorpremie verschuldigd

Carlo Douven Geschreven door
21 augustus 2017

De bepaling in de uitzendovereenkomst van buitenlandse werknemers in de aspergeteelt om één jaar in dienst te treden heeft geen reële betekenis. Het uitzendbureau moet de hoge sectorpremie afdragen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4663

Gepubliceerd in Nieuws

Gerechtshof acht zich gebonden aan detacheringsverklaring SVB

Carlo Douven Geschreven door
17 augustus 2017

Het Gerechtshof oordeelt niet bevoegd te zijn om de geldigheid van de door de SVB afgegeven detacheringsverklaring na te gaan wat betreft de staving van de feiten op grond waarvan het genoemde standpunt is ingenomen. Belanghebbende is ingevolge de detacheringsverklaring in Nederland premieplichtig.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 juni 2017, ECLI:GHSHE:2017:2766

Gepubliceerd in Nieuws