Sociale Zekerheid

Sociale verzekeringspremies in de binnenvaart uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2023

In een brief wordt uitgebreid beschreven op welke wijze sociale verzekeringspremies worden geheven bij werknemers werkzaam in de binnenvaart. Vaststelling van de premieplicht, dubbele afdracht etc. komt aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 25 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Op AOW-leeftijd moet buitenlandbijdrage zorg zelf worden betaald

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2023

A woont in België en was als gezinslid medeverzekerd bij haar echtgenoot. Als A zelf AOW ontvangt, krijgt A een zelfstandig recht op zorg in België ten laste van Nederland. A is dan zelf de verdragsbijdrage verschuldigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:857

Gepubliceerd in Nieuws

Volledig werkloze krijgt WW uit woonland

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2023

B, inwoner van Nederland, werkt voor een Zwitserse werkgever buiten Nederland. B wordt volledig werkloos. B heeft dan recht op een Nederlandse WW-uitkering (woonlidstaat), alsof hij tijdens het werken in Nederland onderworpen was geweest.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:891

Gepubliceerd in Nieuws

De zeer mobiele werkende EU-burger en toepasselijke socialezekerheidswetgeving: een slecht huwelijk?

Eva van Ooij Geschreven door
19-05-2023

Auteur: Dr. Eva C. van Ooij, werkzaam als juridisch beleidsmedewerker bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

In de EU wonen ongeveer 9,9 miljoen EU-burgers die we tot de beroepsbevolking kunnen rekenen en in een andere lidstaat werken dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten. Dit is de afgelopen jaren gestaag toegenomen.(1)

Ook is er meer variatie in het werken zelf. In plaats van aan één werkgever gebonden te zijn en een "levenslange" arbeidsrelatie aan te gaan, bewegen steeds meer mensen van baan naar baan, in en uit verschillende soorten arbeidsrelaties, in en uit de arbeidsmarkt of combineren zij verschillende arbeidsrelaties tegelijkertijd. Het veranderen van werkgewoontes wordt ook door een toenemende digitalisering gestimuleerd. Zo is het werken vanuit een andere plek dan het kantoor van de werkgever – zoals het telewerken(2) - ondertussen een sociaal geaccepteerde werkvorm geworden door de wereldwijde COVID-19 pandemie. Hoewel de standaard werknemer (de voltijdse werknemer met een contract van onbepaalde tijd) nog steeds de meest voorkomende werkvorm in de EU is, heeft meer flexibiliteit op de (Europese) arbeidsmarkt geleid tot een groeiende verscheidenheid aan werkvormen. Zo een flexibelere arbeidsmarkt geldt zeker ook voor Nederland.(3)

Deze bijdrage is een deelsynthese van het proefschrift getiteld Highly mobile workers and the coordination of social security in the EU: Opening and closing Pandora's box (Eleven, 2022) en verdedigd aan de Universiteit van Maastricht in september 2022. Een diepgaandere analyse is gepresenteerd op 25 mei 2023 tijdens de Annual Conference on European Social Security Law 2023 te Trier, zie https://www.era.int/upload/dokumente/25180.pdf

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

Studeren in België en werken als jobstudent

Nick Tax Geschreven door
19-05-2023

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken (bbz@svb.nl, www.svb.nl/nl/bbz-bdz)

Veel Nederlandse studenten besluiten na hun middelbare schoolopleiding te gaan studeren in België. Sommige studenten blijven thuis wonen en reizen heen en weer naar de universiteit van hun keuze, andere studenten gaan “op kot”: een kamer in een studentenhuis in of bij de stad waar de uni is gevestigd. Hoe dan ook: aan het studentenleven hangt een prijskaartje, en de Nederlandse student vraagt zich af hoe de andere studenten dat voor elkaar krijgen. Al snel valt de term jobstudent. In België kent men namelijk dit fenomeen jobstudent. Een jobstudent is tewerkgesteld via een “overeenkomst voor tewerkstelling van studenten”. Deze overeenkomst, af te sluiten voor maximaal één jaar, is in feite een gewone arbeidsovereenkomst, maar wel met bijzondere voorwaarden. De termijn van de arbeidsovereenkomst is heel wisselend, het kan ook om een contract van één dag of enkele dagen gaan. Wat zijn de voordelen, voorwaarden en gevolgen van het werken als jobstudent?

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

De Ronde van Vlaanderen: grenseffectrapportage Vlaamse gezinsbijslagen

Ger Essers Geschreven door
19-05-2023

Auteur: Ger Essers, Secretaris van de Stichting Geen Grens

In dit artikel wordt een aantal regelingen uit het Vlaamse stelsel van gezinsbijslagen, zoals vastgelegd o.a. in het ’Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid uit 2018’ onderworpen aan een grenseffectrapportage. Het betreft elf regelingen, waarvan men zich moet afvragen of deze allemaal Europeesrechtelijke exporteerbare gezinsbijslagen en/of sociale voordelen zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 55, 2023

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2023

Het economisch instituut voor de bouw heeft een rapport gepubliceerd over buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. Er waren in 2020 56.000 buitenlandse arbeidskrachten in de bouw werkzaam.

Bron: Economisch instituut voor de bouw, 8 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

A1-verklaring is bindend voor inspecteur

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2023

De inspecteur heeft terecht de afgegeven A1-verklaring gevolgd. Hij heeft geen discretionaire bevoegdheid deze te passeren. Tevens heeft de inspecteur geen zelfstandige bevoegdheid Liechtensteinse premies te verrekenen.

Bron: Rechtbank Gelderland, 20 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2245

Gepubliceerd in Nieuws

SVB is niet verplicht mee te werken aan gesplitste onderwerping

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2023

De SVB hoeft niet mee te werken om via een art. 16-overeenkomst te komen tot een gesplitste onderwerping aan meer dan één sociale zekerheidswetgeving. Belanghebbende is verzekerd in België waar hij als ambtenaar werkzaam was.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 30 maart 2023: ECLI:NL:CRVB:2023:588

Gepubliceerd in Nieuws

Update: Nieuwe sociale zekerheidsregels bij internationaal telewerken aangekondigd

Evelien de Jong Geschreven door
21-04-2023

Auteur: Evelien de Jong, werkzaam bij EY People Advisory Services (evelien.de.jong@nl.ey.com)

In dit Vakblad hebben we al eerder uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen van internationaal thuiswerken op het toepasselijk sociale zekerheidsrecht. In een notendop: een inwoner van een EU-lidstaat, die werkzaam is bij een in een andere EU-lidstaat gevestigde werkgever, is sociaal verzekerd in het werkland. Werkt de werknemer echter substantieel thuis, dan is hij sociaal verzekerd in het woonland. Substantieel is in principe 25% of meer van de totale werktijd en/of bezoldiging. Tijdens de COVID pandemie heeft het internationale thuiswerken een vlucht genomen. Om een wisseling van het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel te voorkomen, geldt tot 1 juli 2023 een overgangsperiode. In deze periode heeft het grensoverschrijdend telewerken geen gevolgen. Vanaf 1 juli gelden in principe weer de normale aanwijsregels van de Europese Verordening 883/2004. Minister Van Gennip (SZW) informeerde de kamer op 12 april 2023 echter dat een (optionele) nieuwe telewerk regeling voor grenswerkers in de maak is.(1) Inmiddels heeft de SVB ook op haar website de aankondiging vermeld.(2)

Gepubliceerd in Vakblad 54, 2023