Sociale Zekerheid

Kan een instantie een reeds gebruikte A1-verklaring voor sociale zekerheid intrekken?

Daida Hadzic Door
18-04-2024

Auteur: Daida Hadzic, EMA Head of Quality, KPMG Meijburg & Co (hadzic.daida@kpmg.com)

Socialezekerheidskosten en ‑prestaties verschillen aanzienlijk van land tot land. Als bewijs van socialezekerheidsdekking moeten werkgevers en werknemers die de grenzen van de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk overschrijden, een geldige A1-verklaring bij zich dragen. Een instantie die een A1-verklaring afgeeft, kan deze te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken zonder eerst een dialoogprocedure te hoeven starten met het land dat volgens hen aansprakelijk moet zijn voor de sociale zekerheid, aldus het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HvJEU).

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Zorg in grensoverschrijdende woonsituaties (deel 1)

Rene vd Wissel Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Mr. R.G. van der Wissel, werkzaam bij het CAK, afdeling Strategie & Beleid te Den Haag

Zorgverzekeringen hebben voor grensoverschrijdende situaties eigen bijzonderheden, administratieve procedures en begrippen. Deze zijn deels een gevolg van de regels die zijn opgesteld om de ‘export’ van zorgprestaties naar een ander land mogelijk te maken. Deels heeft dat te maken met de wijze waarop nationale zorgstelsels zijn ingericht voor het verkrijgen van zorg en hoe wordt omgegaan met diverse groepen rechthebbenden. Zijn zij verzekerd of zijn zij niet verzekerd, maar wel verdragsgerechtigd? In dit artikel ga ik nader in op de situaties die te maken hebben met wonen in een ander land dan het land waar de rechthebbende zorgverzekerd is. Dit eerste deel behandelt de situatie van actieve personen en hun gezinsleden. In de volgende editie ga ik verder met de situatie van gepensioneerden en hun gezinsleden.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Sociale zekerheid over de grens: de mini-job

Aniek de Kort Door
18-04-2024

Auteurs: Aniek de Kort & Anne Opmeer, werkzaam als voorlichters bij Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (bdz@svb.nl)

De Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken zijn er voor iedereen die gaat wonen, werken, ondernemen of studeren over de grens in Duitsland en België. Hoewel de grenzen open en dichtbij zijn, zijn de wetten en regels op het gebied van sociale zekerheid toch heel verschillend. De Bureaus schrijven om en om over casussen waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Deze keer: Bureau voor Duitse Zaken over de mini-job.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah: ouderschapsuitkeringen grenswerkers

Ger Essers Geschreven door
18-04-2024

Auteur: Ger Essers, hij adviseerde grenswerkers Nederland-België-Duitsland en was secretaris van Stichting Geen Grens en o.a. lid van het EU Raadgevend Comité voor migrerende werknemers en de Nederlandse Commissies Grensarbeiders I en II

De Nederlandse SER vindt het Nederlandse verlofstelsel te complex en onoverzichtelijk(1). Dat geldt wellicht ook voor onze buurlanden. Grenswerkers worden geconfronteerd met de ingewikkelde coördinatie van deze complexe en onoverzichtelijke ouderschapsuitkeringen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de EU-richtlijnen, de kwalificatie van ouderschapsuitkeringen en de coördinatie van de Duitse, Nederlandse en Belgische ouderschapsuitkeringen. Er worden ook enkele praktijkgevallen beschreven. Daarin wordt ook de coördinatie van de gezinsbijslagen beschreven. Het is voor grensgezinnen vaak puzzelen om tot juiste combinatie te komen. Dit hoeft evenwel niet nadelig te zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 62, 2024

Meenemen AOW naar het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op vragen over het ontbreken van handhavingsverdragen inzake AOW-uitkeringen in het buitenland. Hierdoor wordt de AOW in een aantal landen onvolledig uitbetaald.

Bron: Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 29 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Cypriotische Limited is geen ‘werkgever’ voor internationaal chauffeur

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2024

A is internationaal vrachtwagenchauffeur voor een Cypriotische Limited. Materieel is de Nederlandse werkgever/inlener, die voorafgaand A werkzaamheden voor de Limited, de werkgever. A is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:414

Gepubliceerd in Nieuws

Juridisch Loket gaat arbeidsmigranten helpen

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2024

Het Juridisch Loket gaat ook gratis rechtshulp verlenen aan EU-arbeidsmigranten. Om te beginnen in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Waar mogelijk gebeurt dat in de moedertaal.

Bron: Juridisch Loket, 21 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Duidelijkheid over berekening premiedelen heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2024

De premiedelen van de heffingskortingen worden bij niet-inwoners bepaald op basis van het in Nederland belastbare inkomen en niet op basis van het wereldinkomen, ook bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen.

Bron: Hoge Raad, 22 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:470

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over ‘substantieel werken’

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2024

De Hoge Raad vraagt het Hof van Justitie EU te verduidelijken welke omstandigheden van belang voor de beoordeling of iemand een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in de woonstaat verricht.

Bron: Hoge Raad, 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:390

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2024

Sofie Matthys Geschreven door
07-03-2024

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam als Tax advisor bij Deloitte Private, Accountancy & Advisory (smatthys@deloitte.com)

Het jaar 2024 brengt opnieuw diverse veranderingen met zich mee voor werknemers en zelfstandigen. Dit artikel biedt een samenvatting van de voornaamste sociale en fiscale wijzigingen in België die potentieel invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid van zowel mobiele werknemers en hun werkgevers, als van mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 61, 2024