Rubriek: Sociale Zekerheid

Nog 12 maanden na no deal geen wijziging sociale zekerheidsregels

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2019

Het VK en Nederland hebben afgesproken nationale wetgeving te maken om de kring van verzekerden voor 12 maanden na een no-deal-Brexit te houden alsof de EU-regels voor de sociale zekerheid nog van toepassing zijn. De Nederlandse regelgeving is nu gepubliceerd.

Bron: Ministerie van SZW, 28 oktober 2019, Staatsblad 2019, 377

Gepubliceerd in Nieuws

Premie-inkomen wordt niet tijdsevenredig herrekend.

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2019

X emigreert op 2 augustus 2014 naar de VS en was tot die tijd premieplichtig in Nederland. Zij heeft uitsluitend in deze periode inkomen genoten. Dit is ook het premie-inkomen. De tijdsevenredige herrekening van het premie-inkomen is vervallen op 1 januari 2014.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3012

Gepubliceerd in Nieuws

Hervormingen Vlaanderen: het Groeipakket

Nick Tax Geschreven door
01-11-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken

In deze rubriek is plaats voor verhalen uit de dagelijkse praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) te Breda en het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) te Nijmegen. BBZ en BDZ zijn kenniscentra op het domein “integrale sociale zekerheid” tussen Nederland, België en Duitsland. De Bureaus zijn onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en fungeren als backoffice in de totale structuur van de grensoverschrijdende informatievoorziening. Deze keer hebben we het over de omvorming binnen Vlaanderen van de kinderbijslag tot het zogenaamde “Groeipakket”. Vanaf 1 januari is het kinderbijslagstelsel in België namelijk hervormd van een federaal stelstel naar een gewestelijk stelsel. Ieder gewest heeft nu een eigen regeling en eigen uitvoeringsorganisatie(s) voor de kinderbijslag. Het Vlaamse gewest heeft de kinderbijslag omgevormd tot het Groeipakket. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die daarmee gepaard gaan.

Gepubliceerd in Vakblad 26, 2019

Aanpak bevorderen rechtmatige export WW

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2019

Het oneigenlijk gebruik bij de export van ww-uitkeringen wordt aangepakt, maar moet binnen de EU-regels blijven. Er worden maatregelen genomen om instroom te voorkomen, strenger toezicht voorafgaand aan de export en meer samenwerking met buitenlandse organen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Voorstel wijziging WLZ en no deal Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2019

Nederland en het VK gaan nationaal wetgeving invoeren om tot 12 maanden na de Brexit dubbele of geen zorgverzekering te voorkomen. Een paar maanden na de Brexit wil men recht op zorg blijven geven op basis van EU-regels en een vangnet creëren voor ongewenste situaties.

Bron: Ministerie van VWS, 8 oktober 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2019

Informatie over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is te vinden op wnra.nl. Er is een pagina opgenomen, gericht op overheidswerkgevers, over de sociale zekerheidsgevolgen van de invoering van de Wnra bij grensoverschrijdend werken.

Bron: www.wnra.nl, 26 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur moet foute A1 volgen

Carlo Douven Geschreven door
09-10-2019

De inspecteur dient de SVB-verklaring dat X verzekerd is in Nederland te volgen, zolang die verklaring niet is ingetrokken. Er bestaat geen recht op een proceskostenvergoeding bij de belastingrechter als blijkt dat de SVB fouten heeft gemaakt. De inspecteur heeft juist gehandeld.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 18 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2480

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie rapporteert over detacheringen

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2019

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze in de diverse lidstaten de Europese regels betreffende detacheringen toepassen. Naast drie rapporten is een set vragen en antwoorden en een praktische gids gepubliceerd.

Bron: Europese Commissie, 25 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

België beperkt voor oudere grensarbeider de WW

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2019

Een werkloze Belgische grensarbeider krijgt een Belgische WW, eindigend op de Belgische pensioenleeftijd. Er ontstaat een hiaat omdat de AOW later ingaat. België betaalt een aanvullende ww als men 15 jaar inwoner van België was. Deze beperkende voorwaarde gaan de landen bespreken.

Bron: Ministerie van SZW, 20 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Marginale activiteiten bij grensoverschrijdend werken en veranderingen in ambtenarenwetgeving

Eva van Ooij Geschreven door
22-09-2019

Auteur: E.C. van Ooij LL.M., promovenda bij de afdeling Europees en Internationaal recht aan Maastricht University (eva.vanooij@maastrichtuniversity.nl)

Uitwisseling van kennis en kunde vindt plaats in vele professionele sectoren en is graag gezien binnen de kunst en wetenschap. Daar is het dan ook niet ongebruikelijk om van werkplek en land te wisselen of juist verschillende werkplekken te combineren.(1) Per 1 januari 2020 zal de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking treden, die een mogelijke verandering in de rechtspositie van of naar de status van ambtenaar voor de sociale zekerheid teweegbrengt. Onderstaande analyse gaat na wat dit voor personen zou kunnen betekenen die meerdere werkzaamheden over landsgrenzen heen combineren. En in hoeverre de kwalificatie van marginale werkzaamheden daar een (on)belangrijke rol in speelt: “Het combineren van werkzaamheden over de grenzen heen en hoe onbelangrijke werkzaamheden toch belangrijk kunnen zijn.”

Gepubliceerd in Vakblad 25, 2019