Rubriek: Sociale Zekerheid

Regeling tijdelijke tegemoetkoming rijnvarenden

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2022

De tegemoetkoming ziet op de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 voor een groep in Nederland verzekerde rijnvarenden. Hiermee wordt zij alsnog behandeld alsof ze in Nederland verzekerd waren zonder de onverplichte afdracht door de werkgever elders.

Bron: Staatscourant, 24 december 2021, 50396

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdende tewerkstelling binnen EU: welk type socialezekerheidsbijdragen verschuldigd? De positie van Belgische en Nederlandse autoriteiten nader bekeken

Alice Roelandt Geschreven door
04-01-2022

Auteurs: mr. A. Roelandt en mr. F. Estanekzay, respectievelijk werkzaam als Manager en Analyst Global Employer Services, bij Deloitte Belastingadviseurs (alroelandt@deloitte.nl en festanekzay@deloitte.nl)

Wanneer een persoon tegelijkertijd in verschillende lidstaten werkzaamheden verricht, bepalen specifieke (EU-)conflictregels de "bevoegde lidstaat", d.w.z. de staat waar socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Zodra de bevoegde lidstaat is geïdentificeerd, moet nog worden bepaald welk type socialezekerheidsbijdragen moet worden betaald over de ontvangen vergoedingen. Dit is vooral belangrijk in het geval dat een persoon bestuurdersmandaten over de grens heeft, omdat dit een aanzienlijke impact kan hebben op de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, maar ook op de socialezekerheidsdekking van het individu. Dit artikel legt de regels bloot die van toepassing zijn bij het maken van deze 2-staps beoordeling en illustreert deze met treffende voorbeelden. De positie van de Belgische en Nederlandse autoriteiten wordt nader bekeken.

Gepubliceerd in Vakblad 44, 2022

MoU met Polen gesloten inzake sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
28-12-2021

Nederland heeft met Polen een memorandum of understanding gesloten over de dienstverlening, controle en samenwerking bij de export van WW-uitkeringen. De samenwerking ter voorkoming van arbeidsuitbuiting wordt geïntensiveerd.

Bron: Ministerie van SZW, 21 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarrapportage arbeidsmigranten gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
23-12-2021

De jaarrapportage Arbeidsmigranten wil breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen sociale zekerheid verlengd tot 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2021

In twee kamerbrieven wordt ingegaan op de toekomst van het thuiswerken voor grensarbeiders en de fiscale en sociale zekerheids-gevolgen. Bevestigd wordt dat binnen de EU is afgesproken dat de corona-maatregelen voor de sociale zekerheid verlengd worden tot 1 juli 2022.

Bron: Ministerie van SZW, 17 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Corona-overeenkomsten met Duitsland en België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

De coronamaatregelen voor grensarbeiders die Nederland met Duitsland en België heeft afgesproken, zijn verlengd tot eind maart 2022. Voor zelfstandigen in de grensstreek is hulp mogelijk in het woonland op basis van soepele uitleg van de bijstandsregels.

Bron: Ministerie van EZ, 14 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Oostenrijk is het werkland voor een in Uganda werkende Duitse ontwikkelingswerkster

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2021

QY woont in Duitsland en wordt voor een Oostenrijkse werkgever uitgezonden naar Uganda na een voorbereidende training in Oostenrijk. Na haar uitzending gaat ze voor re-integratie terug naar Oostenrijk. Oostenrijk is haar werkland in de zin van art. 11, lid 3, ond. a VO 883/2004.

Bron: Hof van Justitie EU, 25 november 2021, ECLI:EU:C:2021:962

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie zoekt naar oplossing voor telewerken na Corona

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2021

De Europese Commissie antwoordt op vragen van het Europees Parlement dat men zich beraadt over de gevolgen van telewerken voor een betere coördinatie van de sociale zekerheid. Ze kunnen nog geen opmerkingen maken over de huidige drempel van 25%.

Bron: Europese Commissie, 13 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Europees Parlement wil snellere invoering sociale zekerheidskaart

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2021

Het Parlement wil de Europese sociale zekerheidskaart versneld invoeren in 2022. De project voorziet in meer efficiëntie en digitalisering van procedures, registreren documenten, identificatie, overzicht rechten, meer privacy en voorkoming van fraude.

Bron: Europees Parlement, 25 november 2021.

Gepubliceerd in Nieuws

Kinderbijslag voor werknemers; werken in twee landen

Nick Tax Geschreven door
08-12-2021

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (bbz@svb.nl)

Als u werkt als grensarbeider krijgt u te maken met verschillende sociale verzekeringswetgevingen, voor uitkeringen of pensioenen in uw situatie. Bij Kinderbijslag is dat net wat anders. Hierbij wordt niet alleen naar de situatie van de grensarbeider gekeken, maar ook naar die van de (ex)partner. Welk land moet de kinderbijslag betalen? We zetten de gevolgen voor een Nederlands gezin op een rijtje. Het schematische overzicht geeft een handig inkijkje om snel te zien hoe het juridisch is geregeld.

Gepubliceerd in Vakblad 43, 2021