Rubriek: Pensioen

Internationale pensioenregels blijven in beweging

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2018

Op 23 augustus hebben we gemeld dat de verhuizing van een pensioenfonds naar België aantrekkelijker wordt. In antwoorden op Kamervragen legt Minister Koolmees uit dat hij tegen de verschillen bij prudentieel toezicht, dekkingsgraad en internationale waardeoverdrachten niets kan doen. Daar zijn Europese regels voor. Ook gaat hij in op de herziening van de IORP-richtlijn.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 11 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen beantwoord over PEPP

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2018

Het voorgestelde Personal European Pension Plan (PEPP) is een persoonlijk pensioenproduct, dat Nederland niet fiscaal wil faciliteren. Het PEPP biedt meerwaarde voor spaarders die gedurende hun loopbaan in meerdere lidstaten werkzaam zijn. Men kan dan bij één aanbieder opbouwen. Of pensioenfondsen het product mogen aanbieden is nog in discussie binnen de EU.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 september 2018

De antwoorden op de Kamervragen van Minister van Financiën Hoekstra vindt u hier.

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands pensioen inwoner Portugal – geen cassatie

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2018

Er wordt geen cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch betreffende een Nederlandse pensioenuitkering ontvangen door een inwoner van Portugal. De staatssecretaris ziet geen kans, omdat het onmogelijk is dat de Hoge Raad de uitspraak casseert wegen schending van het recht van vreemde staten. Dat is een feitelijke uitleg van het Hof, waar geen cassatie tegen mogelijk is.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 24 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hoogste rechter België beslist over pensioenartikelen in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2018

De bepaling voor overheidspensioenen (art. 19, par. 2) ziet alleen op pensioenen opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Niet relevant is wie het pensioen uitbetaalt. Het zesde lid van art. 18 ziet op dezelfde dienstbetrekking waarin men werkte op het moment van arbeidsongeschikt worden. Als het zesde lid niet van toepassing is, is de hoofdregel van lid 1 van toepassing.

Bron: Hof van Cassatie, 19 april 2017, F.16.0062.N.

Gepubliceerd in Nieuws

Verhuizing pensioenregeling naar België aantrekkelijker

Carlo Douven Geschreven door
23-08-2018

Pensioenconsultant AON is het gelukt om de Belgische toezichthouder op pensioenen zo ver te krijgen dat een fonds niet meer ‘fully funded’ hoeft te zijn, maar dat men tekorten binnen vijf jaar moet oplossen, voor men de pensioenen moet verlagen. Verder zijn er nog enkele voor- en nadelen in België in vergelijking met het Nederlandse toetsingskader.

Bron: Financieel Dagblad, 16 augustus

Gepubliceerd in Nieuws

Keuzevrijheid in uitkeringsfase pensioen – internationaal overzicht

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2018

In Nederland wordt het tweede pijlerpensioen volledig uitgekeerd in de vorm van levenslange periodieke uitkeringen. In veel landen is er meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase. Het rapport van Netspar vergelijkt de stelsels van Australië, VK, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Nederland. 

Bron: Netspar, 10 juni 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Conserverende aanslag bij emigratie naar de Filippijnen

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2018

 

Bij een emigratie naar de Filippijnen is de conserverende aanslag voor lijfrenten terecht opgelegd tegen de waarde in het economisch verkeer. In het vedrag is niets opgenomen over lijfrente-afkoopsommen, zodat de Nederlandse wetgeving van toepassing is. De heffing bij afkoop is dan aan Nederland. Voor de conserverende aanslag voor pensioenen mag alleen de premie betaald na 15 juli 2009 als conserverend inkomen worden aangemerkt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:2796

 

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale waardeoverdrachten pensioen binnen EU moet zonder belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
26-07-2018

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat Nederland belasting heft over overdrachten van pensioenkapitaal door mobiele werknemers naar 13 EU-lidstaten. Nederland moet een overdracht van pensioen dat afkoopbaar is toestaan, vindt de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie, 19 juli 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Saldomethode toepassen vanaf ingang pensioen

Carlo Douven Geschreven door
24-07-2018

Als van een pensioen, opgebouwd voor 14 september 1999, de premie (deels) niet gefaciliteerd is geweest, zijn de uitkeringen pas belast als de uitkeringen het bedrag van de niet aftrekbare premies overschrijden (saldomethode). De saldomethode moet vanaf de ingangsdatum van het pensioen worden toegepast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1970 

Gepubliceerd in Nieuws

PEPP wordt derde pijler-product

Carlo Douven Geschreven door
20-06-2018

Het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct wordt in Nederland een persoonlijk derdepijlerpensioenproduct, waar de werkgever niet bij betrokken wordt. Nederland gaat het PEPP niet fiscaal faciliteren. Definitieve besluitvorming binnen de EU volgt.

Bron: Ministerie van Financiën, 18 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws