Rubriek: Pensioen

PEPP gaat door, ondanks Nederlandse weerstand

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2019

Het Europees parlement is akkoord gegaan met het voorstel van de Commissie voor een pan Europees pensioen product (PEPP). Hoe aantrekkelijk het PEPP voor de Nederlandse markt wordt moeten we afwachten. Veel Nederlandse steun voor het product is er nog niet.

Bron: Europese Commissie, 13 februari 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Welke bijdragen oudedagsvoorzieningen zijn aftrekbaar in het werkland?

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 6 december 2018 heeft het Hof van Justitie EU een arrest gewezen betreffende de aftrek van bijdragen aan oudedagsvoorzieningen in het land waar werkzaamheden verricht worden. Een Belgische advocaat werkt ook in Duitsland als advocaat. Kan hij Duitse premies voor oudedagsvoorzieningen in Duitsland aftrekken? In het arrest beslist het Hof van Justitie EU welke door een buitenlandse belastingplichtige betaalde bijdragen aan oudedagsvoorzieningen het werkland fiscaal moet faciliteren.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Nieuw pensioenartikel belastingverdrag Denemarken

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2019

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Het belastingverdrag met Denemarken wordt gewijzigd bij protocol. Het nieuwe protocol is op 9 mei 2018 in Kopenhagen getekend. Het treedt in werking per 31 december 2018 en is daarmee toepasbaar vanaf belastingjaar 2019. Dus er is reden genoeg om bij deze verdragswijziging stil te staan. Het protocol wijzigt het verdrag op een aantal punten. De belangrijkste wijziging betreft het artikel over (particuliere) pensioenen en lijfrenten. In dit artikel zal ik op die wijziging verder ingaan. In het protocol zijn meer wijzigingen opgenomen, waaronder de artikelen over de uitwisseling van fiscale informatie en bijstand bij invordering.

In de wijziging van het belastingverdrag met Denemarken komt het Nederlandse fiscale verdragsbeleid duidelijk naar voren. Voor pensioenen wordt van een woonlandheffing overgestapt naar de volgens het fiscale verdragsbeleid gewenste bronstaatheffing. Een wijziging van het belastingverdrag is een schrikbeeld voor vele gepensioneerden. Immers door de verschuiving van het heffingsrecht van woon- naar bronland, ontstaan gevolgen voor de hoogte van de netto-uitkeringen. In het protocol wordt dit gemitigeerd, omdat een overgangsregeling is opgenomen. Ik zal eerst het nieuwe pensioenartikel bespreken en dan ingaan op de overgangsregeling.

Gepubliceerd in Vakblad 20, 2019

Toezichtarbitrage is slechts één aspect van grensoverschrijdende waardeoverdracht

René van de Meerakker Geschreven door
13-12-2018

Auteur: René van de Meerakker, senior consultant bij Willis Towers Watson (rene.van.de.meerakker@willistowerswatson.com). Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In de Tweede Kamer is onlangs de implementatie van de Pensioenfondsenrichtlijn (IORP II) behandeld. Minister Koolmees gaf daarbij aan dat toezichtarbitrage voor DNB geen grond kan zijn om een waardeoverdracht naar het buitenland tegen te houden. In onderstaand artikel wordt gesteld dat het te kort door de bocht is om in de discussie over de (on)wenselijkheid van grensoverschrijdende waardeoverdrachten alléén te kijken naar toezichtarbitrage, dat is slechts één aspect bij de afwegingen. Zolang maar een uitvoeringswijze wordt gekozen die het belang van alle stakeholders dient.

Gepubliceerd in Vakblad 19, 2018

Vragen internationale collectieve waardeoverdrachten pensioen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2018

Het wetsvoorstel ‘implementatie herzien IORP-richtlijn’ heeft geleid tot veel kamervragen over de collectieve waardeoverdracht van pensioenen naar het buitenland. De in het voorstel opgenomen voorwaarden worden toegelicht en zijn volgens de antwoorden niet discriminerend ten opzichte van binnenlandse collectieve waardeoverdrachten.

Bron: Minsterie van SZW, 7 december 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijs van leven via de SVB

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2018

Op Kamervragen wordt geantwoord dat de SVB regelmatig controleert op het in leven zijn van rechthebbenden in het buitenland. De SVB legt dit vast in de Registratie niet-ingezetenen. Pensioenuitvoerders kunnen meldingen uit deze registratie ontvangen en hoeven dan zelf geen bewijs van leven te vragen.Duitsland en Italië leveren bij de SVB digitaal bewijzen van leven aan.

Bron: Ministerie van SZW, 19 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische pensioenregels in een notendop

Thieu Rutten Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Thieu Rutten, pensioendeskundige met pensioen

In onderstaand artikel worden in kort bestek de meest relevante regels die het stelsel van Belgisch pensioen bepalen doorgenomen. Zo komen ondermeer inhoudingen op pensioen, de solidariteitsbijdrage, kapitaal uit een groepsverzekering, de nieuwe regeling op de grensarbeiderspensioenen en regularisatie van studieperiodes aan de orde.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Overheidspensioen uit VK is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt in 2014 een overheidpensioen uit het Verenigd Koninkrijk van 9.998 euro. Het belastingverdrag uit 2008 wijst het heffingsrecht toe aan Nederland. Een beroep op de overgangsregeling baat niet, omdat de eerste betaling heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het verdrag, ook al zag deze eerste betaling mede op een periode voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3916

Gepubliceerd in Nieuws

Collectieve waardeoverdracht pensioen wijzigt

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2018

De afgelopen twee jaar hebben 5 collectieve waardeoverdrachten van pensioen plaatsgevonden, vier naar België en een naar Luxemburg. Het ging om 4,3 miljard belegd vermogen. Voorgesteld wordt het goedkeuringsrecht van DNB te vervangen door een goedkeuring van 2/3e van de deelnemers en pensioengerechtigden.

Bron: Ministerie van SZW, 26 september en 4 oktober 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Grieks pensioen innen is niet eenvoudig

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2018

Het Ministerie van SZW heeft afspraken gemaakt met Griekenland over inwoners van Nederland die moeite hebben om hun Griekse pensioenaanspraken te innen. Het probleem is de identificatie, waarvoor een Grieks fiscaal nummer nodig is. Pensioengerechtigden moeten bepaalde handelingen bij de Griekse overheid verrichten, die de Nederlandse overheid niet kan doen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 september 2018 

Gepubliceerd in Nieuws