Rubriek: Pensioen

Als Nederland gewoonlijk werkland is heeft werkgever pensioenverplichting

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2022

Buitenlandse werknemers met een A1-verklaring werken vanuit een buitenlandse vennootschap. Nederland is hun gewoonlijk werkland. De buitenlandse werknemers vallen onder de verplicht deelname in het bedrijfstakpensioenfonds van de vleesverwerkende industrie.

Bron: Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, 30 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11021

Gepubliceerd in Nieuws

Overheidspensioen inwoner VS is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
14-01-2022

X woont in de Verenigde Staten en had in 2017 nog de Nederlandse nationaliteit. In 2017 geniet X een ABP-pensioen opgebouwd werkend in overheidsdienst. Nederland heeft het heffingsrecht over het pensioen. Dat ABP een privaatrechtelijke instelling is maakt dat niet anders.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6606

Gepubliceerd in Nieuws

Vanuit buitenland kan lijfrente omgezet worden in periodieke uitkering bij meer verzekeraars

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2022

In het buitenland wonende bezitters van een lijfrente, kunnen onder voorwaarden lijfrentekapitaal fiscaal geruisloos omzetten in een periodieke uitkering. Dat kan nu ook bij een andere verzekeraar dan de verzekeraar waar de lijfrente is aangekocht.

Bron: Verbond van verzekeraars, 12 januari 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische pensioenhervormingsplannen laten heilig huis wankelen (V)

Stefan Bemelmans Geschreven door
04-01-2022

Auteur: mr. S.H.W.A. Bemelmans, ls promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht en de Law, Tax & Business Unit van de Universiteit Hasselt (stefan.bemelmans@maastrichtuniversity.nl / stefan.bemelmans@uhasselt.be).

In 2021 zijn in het kader van de Pensioenreeks vier bijdragen in dit Vakblad gepubliceerd omtrent het Belgisch, Duits en Nederlands pensioenstelsel.(1) Achtereenvolgens zijn hierin de karakteristieken van de wettelijke, aanvullende en particuliere pensioenvoorzieningen geanalyseerd. Daarnaast is in de vierde bijdrage stilgestaan bij de vraag in hoeverre de eigen woning in deze drie landen kan dienen als (aanvullende) pensioenvoorziening. In de onderhavige bijdrage wordt stilgestaan bij de pensioenhervormingsplannen van de Belgische federale regering, ook wel als de Vivaldi-coalitie(2) aangeduid. Onderhavige bijdrage vormt een vervolg op de bijdrage in de decembereditie van 2020 in dit Vakblad.(3) In die bijdrage is namelijk reeds ingegaan op de pensioenhervormingsplannen van de Belgische federale regering. Geconcludeerd werd dat de in het regeerakkoord(4) opgenomen pensioengerelateerde beleidsinitiatieven grotendeels tegenmoet komen aan de op internationaal en nationaal niveau geconstateerde tekortkomingen van het Belgisch pensioensysteem. In deze bijdrage wordt onderzocht wat de stand van zaken is omtrent de Belgische pensioenhervormingsplannen. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat niet alleen de formatie van een nieuwe federale regering, maar ook het hervormen van het Belgisch pensioensysteem een proces van de lange adem is. Hoewel de afgelopen maanden verschillende wijzigingen zijn doorgevoerd, dienen de echte knopen namelijk nog tijdens het aanstaande pensioendebat te worden doorgehakt. Zoals zal blijken zullen de (voorgestelde) pensioenhervormingsplannen grote consequenties hebben voor de fiscale faciliëring van bedrijfspensioenvoorzieningen, oftewel de tweede pensioenpijler.

Gepubliceerd in Vakblad 44, 2022

Belgische fiscus teruggefloten over belastbaarheid in België van Nederlandse korting bij afkoop PEB

Chantal Hendrickx Geschreven door
04-01-2022

Auteur: Chantal Hendrickx, advocaat bij Hendrickx Taxlaw (Chantal.hendrickx@hendrickx-taxlaw.be)

Nadat de Belgische administratie in twee circulaires zeer duidelijk had gesteld dat de Nederlandse korting bij afkoop van pensioenen in eigen beheer belast moet worden in België, en dit in de praktijk ook zo toepast, blijkt uit de eerste vonnissen van de Belgische rechtbanken dat het administratief standpunt met succes kan worden aangevochten. Toch zijn niet alle zorgen van de baan.

Gepubliceerd in Vakblad 44, 2022

Belgisch kabinet wil buitenlandse pensioenen integraal gaan belasten

Carlo Douven Geschreven door
29-12-2021

In België is een wetswijziging voorgesteld ter voorkoming van ongelijke fiscale behandeling van bepaalde buitenlandse pensioenen (zoals de Nederlandse) en Belgische pensioenen.Deze wijziging met de bestaande discussies hierover voorkomen en moet per 2021 ingaan.

Bron: Ministerie van Financiën België, 14 december 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Fictieve afkoop pensioen van 5,8 miljoen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2021

W woont in België en laat zijn in eigen beheer opgebouwde pensioen niet uiterlijk ingaan 5 jaar na zijn AOW-datum. Het pensioen is dan onzuiver. Het heffingsrecht over de afkoopwaarde van het nog niet ingegane pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 november 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6217

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioen en de eigen woning: een analyse vanuit Belgisch, Duits en Nederlands perspectief (deel IV)

Stefan Bemelmans Geschreven door
29-10-2021

Auteurs: mr. S.H.W.A. Bemelmans, mr. S.P.M. Kramer en J.L. van den Heuvel-Warren MSc, respectievelijk als promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM/Universiteit Maastricht en de Law, Tax & Business Unit van de Universiteit Hasselt (stefan.bemelmans@maastrichtuniversity.nl/stefan.bemelmans@uhasselt.be), als promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM/Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl) en als promovenda verbonden aan het Competence Centre for Pension research/Tilburg University en als Junior Research Fellow aan NETSPAR (J.L.vandenHeuvel-Warren@tilburguniversity.edu).

Uit de eerste drie delen die in het kader van de Pensioenreeks in dit Vakblad zijn verschenen, kunnen een aantal conclusies worden getrokken omtrent het Belgisch, Duits en Nederlands pensioenstelsel.(1) Allereerst is gebleken dat de drie pensioenstelsels - traditioneel gezien - door drie pensioenpijlers gevormd worden. Teneinde te (blijven) voorzien in een adequaat pensioen, werd daarnaast duidelijk dat de pensioenvoorzieningen uit de tweede en de derde pensioenpijler steeds belangrijker worden als aanvulling op de pensioenvoorzieningen uit de eerste pensioenpijler. Tot slot kan geconcludeerd worden dat de wetgever de afgelopen jaren verschillende pensioenhervormingen heeft doorgevoerd die vervroegd pensioneren ontmoedigen en tegelijkertijd het opbouwen van een aanvullend pensioen fiscaal stimuleren. Gelet op deze constateringen, dient erop gewezen te worden dat gedurende de afgelopen jaren de vraag is gerezen of ook buiten de drie bekende pensioenpijlers voorzien kan worden in een adequaat pensioen. In dit vierde deel van deze Pensioenreeks wordt derhalve nader ingegaan op de vraag in hoeverre de - financiering van de - (eigen) woning/onroerend goed onderdeel uitmaakt van de pensioenvoorziening in België, Duitsland en Nederland en kan bijdragen aan het bereiken van een adequaat pensioen. Ook in deze analyse zullen aanzienlijke verschillen tussen de landen worden blootgelegd.

Gepubliceerd in Vakblad 42, 2021

Onderscheid overheids- en particulier pensioen in belastingverdrag NL - D

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2021

In een Duits besluit wordt het verschil uitgelegd tusssen een overheids- en particulier pensioen voor het belastingverdrag met Nederland. De Nederlandse ‘vrijstelling voor de loonbelasting’ is daar een nuttig bewijsmiddel bij.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 26 oktober 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Afkoopsom Belgisch pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
05-10-2021

Y woont in Nederland en heeft tot 2014 in België gewerkt. Y ontvangt in 2015 uit een Belgische groepsverzekering op grond van een regelingskwijting een netto bedrag van € 121.551. Woonland Nederland heeft het heffingsrecht over de uitkering.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4373

Gepubliceerd in Nieuws