Rubriek: Pensioen

Vragen internationale collectieve waardeoverdrachten pensioen beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2018

Het wetsvoorstel ‘implementatie herzien IORP-richtlijn’ heeft geleid tot veel kamervragen over de collectieve waardeoverdracht van pensioenen naar het buitenland. De in het voorstel opgenomen voorwaarden worden toegelicht en zijn volgens de antwoorden niet discriminerend ten opzichte van binnenlandse collectieve waardeoverdrachten.

Bron: Minsterie van SZW, 7 december 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijs van leven via de SVB

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2018

Op Kamervragen wordt geantwoord dat de SVB regelmatig controleert op het in leven zijn van rechthebbenden in het buitenland. De SVB legt dit vast in de Registratie niet-ingezetenen. Pensioenuitvoerders kunnen meldingen uit deze registratie ontvangen en hoeven dan zelf geen bewijs van leven te vragen.Duitsland en Italië leveren bij de SVB digitaal bewijzen van leven aan.

Bron: Ministerie van SZW, 19 november 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische pensioenregels in een notendop

Thieu Rutten Geschreven door
05-11-2018

Auteur: Thieu Rutten, pensioendeskundige met pensioen

In onderstaand artikel worden in kort bestek de meest relevante regels die het stelsel van Belgisch pensioen bepalen doorgenomen. Zo komen ondermeer inhoudingen op pensioen, de solidariteitsbijdrage, kapitaal uit een groepsverzekering, de nieuwe regeling op de grensarbeiderspensioenen en regularisatie van studieperiodes aan de orde.

Gepubliceerd in Vakblad 18, 2018

Overheidspensioen uit VK is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2018

Een inwoner van Nederland ontvangt in 2014 een overheidpensioen uit het Verenigd Koninkrijk van 9.998 euro. Het belastingverdrag uit 2008 wijst het heffingsrecht toe aan Nederland. Een beroep op de overgangsregeling baat niet, omdat de eerste betaling heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het verdrag, ook al zag deze eerste betaling mede op een periode voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3916

Gepubliceerd in Nieuws

Collectieve waardeoverdracht pensioen wijzigt

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2018

De afgelopen twee jaar hebben 5 collectieve waardeoverdrachten van pensioen plaatsgevonden, vier naar België en een naar Luxemburg. Het ging om 4,3 miljard belegd vermogen. Voorgesteld wordt het goedkeuringsrecht van DNB te vervangen door een goedkeuring van 2/3e van de deelnemers en pensioengerechtigden.

Bron: Ministerie van SZW, 26 september en 4 oktober 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Grieks pensioen innen is niet eenvoudig

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2018

Het Ministerie van SZW heeft afspraken gemaakt met Griekenland over inwoners van Nederland die moeite hebben om hun Griekse pensioenaanspraken te innen. Het probleem is de identificatie, waarvoor een Grieks fiscaal nummer nodig is. Pensioengerechtigden moeten bepaalde handelingen bij de Griekse overheid verrichten, die de Nederlandse overheid niet kan doen.

Bron: Ministerie van SZW, 27 september 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Internationale pensioenregels blijven in beweging

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2018

Op 23 augustus hebben we gemeld dat de verhuizing van een pensioenfonds naar België aantrekkelijker wordt. In antwoorden op Kamervragen legt Minister Koolmees uit dat hij tegen de verschillen bij prudentieel toezicht, dekkingsgraad en internationale waardeoverdrachten niets kan doen. Daar zijn Europese regels voor. Ook gaat hij in op de herziening van de IORP-richtlijn.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 11 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen beantwoord over PEPP

Carlo Douven Geschreven door
11-09-2018

Het voorgestelde Personal European Pension Plan (PEPP) is een persoonlijk pensioenproduct, dat Nederland niet fiscaal wil faciliteren. Het PEPP biedt meerwaarde voor spaarders die gedurende hun loopbaan in meerdere lidstaten werkzaam zijn. Men kan dan bij één aanbieder opbouwen. Of pensioenfondsen het product mogen aanbieden is nog in discussie binnen de EU.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 september 2018

De antwoorden op de Kamervragen van Minister van Financiën Hoekstra vindt u hier.

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands pensioen inwoner Portugal – geen cassatie

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2018

Er wordt geen cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch betreffende een Nederlandse pensioenuitkering ontvangen door een inwoner van Portugal. De staatssecretaris ziet geen kans, omdat het onmogelijk is dat de Hoge Raad de uitspraak casseert wegen schending van het recht van vreemde staten. Dat is een feitelijke uitleg van het Hof, waar geen cassatie tegen mogelijk is.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 24 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hoogste rechter België beslist over pensioenartikelen in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2018

De bepaling voor overheidspensioenen (art. 19, par. 2) ziet alleen op pensioenen opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Niet relevant is wie het pensioen uitbetaalt. Het zesde lid van art. 18 ziet op dezelfde dienstbetrekking waarin men werkte op het moment van arbeidsongeschikt worden. Als het zesde lid niet van toepassing is, is de hoofdregel van lid 1 van toepassing.

Bron: Hof van Cassatie, 19 april 2017, F.16.0062.N.

Gepubliceerd in Nieuws