Jurisprudentie

Naheffingsaanslagen Luxemburgs uitzendbureau vernietigd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2018

Een in Luxemburg gevestigde onderneming stelt arbeidskrachten ter beschikking op binnenvaartschepen. De inspecteur vindt dat sprake is van ter beschikking stelling van arbeidskrachten en vindt dat de onderneming inhoudingsplichtige is. De inspecteur kan de juistheid van de naheffingsaanslagen niet onderbouwen. De naheffingsaanslagen worden daarom vernietigd.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5846

Gepubliceerd in Nieuws

Wisseling werkgever binnen concern leidt tot íntrekking verblijfsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2018

Een werkgever verplaatst een werknemer naar een andere concernonderdeel. De oorspronkelijke werkgever was een erkend referent, de nieuwe niet. Nadat de fout is geconstateerd hebben de werkgevers de situatie hersteld. De IND heeft de verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd terecht ingetrokken. Voor de werknemer ontstaat een ‘verblijfsgat’.

Bron: Raad van State, 28 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3608

Gepubliceerd in Nieuws

Gerechtshof adviseert Rijnvarende civiele procedure te starten in Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2018

Een door Luxemburg afgegeven E-101-verklaring is geen formulier dat relevant is voor een Rijnvarende. Belanghebbende moet in Luxemburg zorgen voor regularisatie of geschilbeslechting volgens de regels in het Rijnvarendenverdrag. Zo lang dat niet is gebeurd, mag Nederland sociale zekerheidspremies heffen. Belanghebbende kan in Luxemburg een civiele procedure starten om daar de geleden schade te verhalen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2017:5844

Gepubliceerd in Nieuws

CAK moet foute Belgische vaststelling prevalerend recht volgen

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2018

Belanghebbende ontving AOW uit Nederland en werkte als zelfstandige in zijn woonland België. De Belgische instantie moet de verzekeringsrechtelijke positie bepalen. Deze stelde ten onrechte middels het E-108-formulier vast dat België geen prevalerend recht had. Het CAK moet de Belgische vaststelling volgen en de verdragsbijdrage vaststellen.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 15 maart 2017, ECLI:NL:2017:1622

Gepubliceerd in Nieuws

Vennootschap is in Nederland gevestigd voor verdragstoepassing

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2018

Een vennootschap was zowel voor de nationale wetgeving van Singapore als die van Nederland inwoner. Voor de verdragstoepassing is de vennootschap inwoner van Nederland en niet van Singapore, omdat de vennootschap feitelijk werd geleid en gestuurd vanuit Nederland.

Bron: Hoge Raad, 19 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:47

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvang tewerkstelling is relevant voor 150-kilometertoets 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2018

Voor de toets of is voldaan aan het 150-kilometer-criterium voor de toepassing van de 30%-vergoedingsregeling is het moment van tewerkstelling het toetsmoment. Voor de toets of sprake is van schaarse specifieke deskundigheid is relevant het moment van aangaan van de dienstbetrekking.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19-12-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3606

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU - In relatie met derde landen is dubbele premieplicht mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2018

Heffing van Franse sociale zekerheidspremies over inkomsten uit onroerende zaken is niet in strijd met het vrij verkeer van kapitaal, als betrokkene in China ook sociaal verzekerd is. Het verschil in behandeling tussen inwoners van derde landen en inwoners van EER-lidstaten/Zwitserland, is gerechtvaardigd.

Bron: Hof van Justitie EU, 18 januari  2018, ECLI:EU:C:2018:18

Gepubliceerd in Nieuws

Italiaans staatspensioen is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2018

Een Italiaanse inwoonster van Nederland is in Nederland sociaal verzekerd omdat in Nederland werkzaamheden zijn verricht, waarvoor ze een bruto (onkosten)vergoeding ontving van 3900 euro. Het ter zake van werkzaamheden voor het Italiaans consulaat opgebouwde Italiaanse staatspensioen behoort dan tot het Nederlandse premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5581

Gepubliceerd in Nieuws

A-G - Vakantie gedurende uitzending naar niet-verdragslanden telt mee

Carlo Douven Geschreven door
15-01-2018

Als geen belastingverdrag van toepassing is, kan recht bestaan op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als een werknemer langer dan drie aaneengesloten maanden arbeid heeft verricht in niet-verdragslanden. De periode van vakantieverlof die voor de toerekening aan de periode van drie maanden in aanmerking moet worden genomen, wordt beoordeeld over de gehele periode van uitzending naar de niet-verdragslanden.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 7 december 2017, nr. 17/02487

Gepubliceerd in Nieuws

SVB kan niet onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2018

De SVB kan onvoldoende onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie. De werkelijke zetel van de Cypriotische binnenvaart-onderneming bevindt zich niet in Nederland. De SVB moet de toepasselijke wetgeving opnieuw vaststellen. Daarna moet de SVB Cyprus en de andere Rijnoeverstaten informeren, conform de procedurevoorschriften van art. 16, VO 987/2009.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4469

Gepubliceerd in Nieuws