Rubriek: Jurisprudentie

Werken in ver verleden voor Nederlandse werkgever geeft geen recht op AOW

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2016

Twee Oostenrijkse werknemers die ooit als zeevarenden werkten voor HAL vroegen in 2008 en 2009 een AOW-pensioen aan bij de SVB. Ze claimden recht te hebben, omdat ze op grond van de Europese sociale verzekeringsverordening verzekerd zouden zijn geweest in Nederland. Het Hof van Justitie geeft hen echter geen recht op AOW, omdat zij voor de Nederlandse werkgever werkten in een periode voordat Oostenrijk lid was van de EU en zij op basis van de toenmalige Nederlandse regels niet verzekerd waren in Nederland. De Europese verordening bestond nog niet toen ze werkten voor HAL, dus kan die niet tot AOW-rechten leiden. Ook is geen sprake van discriminatie naar nationaliteit. Zouden de werknemers wel de Nederlandse nationaliteit hebben gehad, dan waren ze indertijd wel verzekerd geweesst.

Bron: Hof van Justitie, 27 oktober 2016, C-465/14, Arrest Wieland Rothwangl

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse taalopleiding voor Poolse werknemers leidt niet tot afdrachtvermindering onderwijs

Carlo Douven Geschreven door
28-10-2016

Een Nederlands uitzendbureau heeft ruim 250 werknemers in dienst, waaronder 36 Poolse werknemers. Deze hebben de beroepspraktijkvorming gevolgd als onderdeel van de BBL-opleiding. De overeenkomst met het opleidingsinstituut ziet vooral op de verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid. Van enige ander aspect in de opleiding dat ziet op beroepscompetenties is de rechter niets gebleken. Voor een dergelijke opleiding bestaat geen recht op de afdrachtvermindering onderwijs die de werkgever in de aangifte loonheffingen kan claimen.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 28 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3022

Gepubliceerd in Nieuws

Inhoudingen op Belgische pensioen bij niet verzekerden in België in strijd met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2016

België houdt op de kapitalen van aanvullende pensioenen inhoudingen in van resp. 3,55% ten gunste van het RIZIV voor geneeskundige zorg en 2% solidartiteitsbijdrage. Als iemand niet sociaal verzekerd is in België op het moment van de inhouding op de kapitalen, is deze inhouding in strijd met het EU-recht volgens het Hof van Justitie.

Bron: Hof van Justitie, 26 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:802

 

Gepubliceerd in Nieuws

Over revisierente mag belastingrente worden berekend

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2016

Een emigratie en het bezit van oudedagsvoorzieningen, zoals pensioen en lijfrenten komt veelvuldig voor. Bij de emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd ter zake van het pensioen en de lijfrente. Ook afkoop in het buitenland van in Nederland fiscaal gefacilieerde producten komt regelmatig aan de orde. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft beslist dat als ter zake van een afkoop revisierente verschuldigd is ook over de revisierente belastingrente in rekening mag worden gebracht. Als Nederland bij een afkoop in het buitenland heffingsrecht heeft, zal daar rekening mee moeten worden gehouden. In de conserverende aanslag ter zake van pensioen of lijfrente is ook vrijwel altijd revisierente begrepen. Daar kan echter geen belastingrente over in rekening worden gebracht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 september 2016, nr. BRE-16_1331.

Gepubliceerd in Nieuws

Drie maanden werken in een niet-verdragsland

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2016

Ingevolge art. 38, tweede lid AWR wordt loon geacht te zijn onderworpen aan een belasting van een andere staat, als ten minste drie aaneengesloten maanden aldaar arbeid wordt verricht. In de casus bij de Rechtbank is de vraag hoe verlof-, cursus- en ziektedagen moeten worden toegerekend aan de in Angola (niet-verdragsland) gewerkte tijd. Niet in geschil was dat de reisdagen aan de drie maanden moet worden toegerekend. De rechtbank is van mening dat de verlofdagen ook meetellen, omdat er een voldoende evenredigheid bestaat tussen de feitelijk gewerkte tijd en het genoten verlof. De verhouding 1:1 van gewerkte dagen en verlofdagen acht de rechtbank voldoende. In casu is daarmee voldaan aan de drie-maanden-voorwaarde.  

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 11 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4586

Gepubliceerd in Nieuws

Uitgezonden ambtenaar in dienst overheid Curaçao is in Nederland verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
01-10-2016

Belanghebbende is als Advocaat-Generaal (A-G) in het kader van technische bijstand uitgezonden naar Curaçao en daar aangesteld als A-G. Voor het loon dat hij van Curaçao krijgt geldt in Nederland de objectvrijstelling en kan Nederland dus geen belasting heffen, noch in de heffingsgrondslag begrijpen. De pensioenbijdrage die de A-G krijgt van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is wel in Nederland belast. De Hoge Raad is van mening dat de A-G wel verzekerd is in Nederland. Volgens art. 3, lid 2 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (BUB) is immers verzekerd de Nederlander, die in dienst is van een publiekrechtelijk rechtspersoon in onder meer Curaçao, mits hij door de Nederlandse overheid is uitgezonden.

Bron: Hoge Raad, 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2179

 

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad vindt de mening van Belgische RSVZ en SVB niet beslissend

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2016

Op grond van art. 14, lid 2, letter b, punt i, VO 1408/71 ( bijzondere regels voor personen in loondienst) is volgens het Gerechtshof en de Hoge Raad belanghebbende verzekerd in zijn woonland België, omdat hij daar een deel van zijn werkzaamheden heeft uitgeoefend. Dat de Belgische RSVZ van mening is dat belanghebbende geen werkzaamheden in het woonland heeft verricht en de SVB zich daar bij aansluit, maakt dit niet anders. Van belang lijkt de Hoge Raad te vinden dat geen sprake is van een onderlinge overeenstemming tussen de RSVZ en SVB als bedoeld in artikel 17 van de Verordening, waarbij in het belang van bepaalde werknemers of bepaalde groepen werknemers een uitzondering op de artikelen 13 tot en met 16 kan worden gemaakt.

Bron: Hoge Raad, 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2200

 

Gepubliceerd in Nieuws

Pensionado's wonen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2016

A en B, de ouders van belanghebbende X, zijn in 1989 geëmigreerd naar Spanje. A wordt in 2010 ziek en komt met B naar Nederland om te herstellen. Ze schrijven zich in in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). B overlijdt in 2011 en A enige tijd later. X krijgt een Nederlandse aanslag successierecht opgelegd. X is het met de aanslag niet eens. Volgens X woonden A en B in Spanje op het moment van overlijden. De rechtbank is van mening dat A en B op het moment van overlijden inwoners van Nederland waren. In Nederland lag het duurzame middelpunt van de persoonlijke levensbelangen. Daarbij achtte de rechtbank van belang: de inschrijving in het GBA, een gehuurd appartement voor onbepaalde tijd in Nederland, in Nederland wonende kinderen en dat een deel van de huisraad en persoonlijke bezittingen van Spanje naar Nederland waren overgebracht. Bron: Rechtbank Noord-Holland, 16 september 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7553.

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende is in zijn woonland belast voor zijn loon

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2016

X werkte in 2012 in loondienst op een binnenschip, voornamelijk in het stroomgebied van de Rijn. X stelt dat hij werkte op de schepen Perseus en Orinoco, waarvan de exploitant is gevestigd in België. X kon de rechter echter niet overtuigen dat hij op deze schepen gewerkt had en ook niet dat de schepen waarop hij werkte, geëxploiteerd werden door een Belgische exploitant.Volgens de rechtbank is op X de eerste helft van 2012 de Luxemburgse en de tweede helft van 2012 de Duitse sociale zekerheidswetgeving van toepassing geweest. Daaruit leidt de rechtbank af dat X gewerkt heeft voor een in Luxemburg respectievelijk Duitsland gevestigde onderneming. Op grond van het belastingverdrag met Luxemburg mag Nederland heffen over het inkomen van de eerste helft van 2012. Volgens het belastingverdrag met Duitsland heeft Duitsland weliswaar het heffingsrecht over het loon van de tweede helft van 2012, maar als Duitsland het loon niet belast, mag Nederland heffen. Omdat Duitsland niet geheven heeft, mag dus Nederland heffen. Het hele loon van X is belast in Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 26 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6086.

Gepubliceerd in Nieuws