Rubriek: Jurisprudentie

Kik is verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2017

De zaak Kik is eerder bij het Europese Hof van Justitie geweest. Gerechtshof Amsterdam moest van de Hoge Raad nog uitzoeken of Kik niet verzekerd was in Zwitserland, het land waar zijn werkgever gevestigd is, maar waar Kik niet werkte. Hij voer op een zeeschip met een Panamese vlag. Het Gerechtshof constateert dat Kik in woonland Nederland sociaal verzekerd is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5776

Gepubliceerd in Nieuws

Vervreemdingswinst ter beschikking gestelde onroerende zaken is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2017

Een in België wonende DGA van een Nederlandse vennootschap verkoopt zijn aandelen en zijn aan zijn BV ter beschikking gestelde onroerende zaken. Art. 13 van het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over de verkoopwinst op de onroerende zaken toe aan Nederland. Of de verkoop van de onroerende zaken voor of na de verkoop van de aandelen plaatsvindt, is daarbij niet relevant.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5278

 

Gepubliceerd in Nieuws

Prejudiciële vragen over conserverende aanslag pensioen en lijfrente emigrant naar Frankrijk

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2017

Een inwoner van Frankrijk is uit Nederland geemigreerd en heeft een conserverende aanslag ontvangen ter zake van zijn lijfrente en pensioen. Is sprake van treaty override? Gezien het grote belang bij veel emigranten en een lopende procedure bij de Hoge Raad, stelt de rechtbank prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maaart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - In Nederland sociaal verzekerd, ondanks geringe werkzaamheden in België

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2017

Een inwoner van België werkt voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt 6,5% van zijn tijd thuis in zijn woonland België en 93,5% van zijn tijd in Nederland. Onder de toepassing van de VO 1408/71, is belanghebbende verzekerd in Nederland. De A-G is van mening dat in een dergelijk geval, voor de toepassing van de artikelen 13 en 14 van VO 1408/71 belanghebbende geacht moet worden uitsluitend werkzaamheden te hebben uitgeoefend in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal EU Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:182

Gepubliceerd in Nieuws

Hypotax maakt dat sprake is van ingehouden loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2017

Nettoloon waarbij rekening is gehouden met een hypotax op basis van Amerikaans belastingrecht, heeft te gelden als afgezonderde en ingehouden loonbelasting. De brutering van het nettoloon heeft daarmee plaats gevonden in 2012 en niet in 2013, het jaar van afdracht van de loonheffing.  Over het gebruteerde loon is de crisisheffing verschuldigd.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 22 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1220

 

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - Ski-lerares die met onbetaald verlof gaat werken in Oostenrijk, blijft verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2017

Een ski-lerares werkt drie maanden in Oostenrijk in loondienst. Deze periode heeft ze onbetaald verlof opgenomen bij haar werkgever in Nederland. A-G Szpunar is van mening dat gedurende deze drie maanden in twee lidstaten werkzaamheden in loondienst worden verricht. De ski-lerares is dan in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Conclusie A-G Europese Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:181

Gepubliceerd in Nieuws

Bestuurder BV woont niet in Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2017

Bestuurder van een Nederlandse BV woont volgens het Gerechtshof in Nederland en niet in Zwitserland. De inschrijving en de woning in Zwitserland maken dat niet anders. Het centrum van levensomstandigheden ligt in Nederland, waar zijn echtgenote woont en waar hij regelmatig is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5750

Gepubliceerd in Nieuws

Ontheffing beschikking SVB kan niet aan de orde worden gesteld in belastingprocedure

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2017

Belanghebbende woont in Nederland en ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij is volgens de Europese verordening verzekerd in Nederland, maar de SVB kan ontheffing verlenen (art. 22 BUB). Bij een geschil over de datum van ontheffing is de belastingrechter niet bevoegd. Belanghebbende had bezwaar moeten maken tegen de ontheffing en niet tegen de belastingaanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 10 november 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:5007

 

Gepubliceerd in Nieuws

HR - Onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting kent geen onbeperkte terugwerkende kracht

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2017

In de tijd onbeperkte navorderingsbevoegdheid erfbelasting (art. 66, derde lid SW) voor buitenlandse vermogen is niet van toepassing als de navorderingstermijn die voor de invoering van de nieuwe wetgeving gold al verlopen is. Uit de bepaling blijkt niet dat een onbeperkte terugwerkende kracht beoogd is.

Bron: Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:356

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ - Grensarbeider krijgt zelfde netto-compensatie bij faillisement als niet-grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2017

De in Frankrijk wonende grensarbeider Eschenbrenner, die in Duitsland werkt, heeft bij faillissement van zijn Duitse werkgever recht op een compensatie voor het gemiste netto-loon (insolventieuitkering). De Duitse compensatie van de Bündesagentur für Arbeit mag worden berekend op basis van het netto-loon dat de in Duitsland wonende werknemers ontvingen, ook al was het netto-loon van Eschenbrenner feitelijk hoger.

Bron: Europese Hof van Justitie, 2 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:152

Gepubliceerd in Nieuws