Jurisprudentie

Emigrant VS is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2018

Een emigrant naar de Verenigde Staten wordt niet aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetgever heeft dit ook expliciet bedoeld en de regeling is geen verboden discriminatie in de zin van het EVRM of het IVBPR. Ook de non-discriminatiebepaling in het verdrag met de VS kan belanghebbende niet helpen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3257 

Gepubliceerd in Nieuws

Cyprusconstructie voorgelegd aan HvJ EU

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2018

Waar zijn internationale chauffeurs verzekerd, die in Nederland wonen en via een bedrijf in Cyprus rijden in trucks van Nederlandse vervoersondernemingen? Werken ze in meer landen en minder dan 25% in het woonland en is men daarom in Cyprus verzekerd? Of is de opzet misbruik van unierecht en premievlucht?

Bron: Centrale Raad van Beroep, 20 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2878

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdstip registratie is beslissend voor BPM

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2018

Voor de BPM is beslissend of de auto in gebruik is geweest op het moment van registratie in het kentekenregister. Een door belanghebbende in Duitsland gekochte auto, die 10 dagen later naar Nederland komt en 3000 kilometer gereden heeft, is gebruikt.

Bron: Hoge Raad, 21 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1695

Gepubliceerd in Nieuws

Sluiten arbeidsovereenkomst is relevant voor 150km-grens

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2018

Voor de beoordeling van de 150km-grens van de 30%-regeling is beslissend het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst en niet, zoals het Gerechtshof vond, het moment van tewerkstelling. Betrokkene had de arbeidsovereenkomst getekend op 22 december 2011, de 150km-grens is pas ingevoerd per 1 januari 2012.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 5 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1021

Gepubliceerd in Nieuws

Engelse limited is inhoudingsplichtige

Carlo Douven Geschreven door
18-09-2018

Een Engelse limited is beherend vennoot van een Nederlandse CV. De Limited is feitelijk in Nederland gevestigd, omdat de feitelijke leiding in Nederland is. De gebruikelijkloonregeling is bij de director van de limited van toepassing. De Limited is inhoudingsplichtig in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1620

Gepubliceerd in Nieuws

BV niet gevestigd in Singapore of Sint Maarten

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2018

De op grond van Nederlands recht opgerichte BV X wordt niet ‘geleid en bestuurd’ vanuit Singapore. Daarmee is X voor de verdragstoepassing inwoner van Nederland. De inspecteur hoeft niet aannemelijk te maken dat de vennootschap wel in Nederland wordt ‘geleid en bestuurd’. Ook ligt de feitelijke leiding van X niet op Sint Maarten waar de enig aandeelhouder woont.

Bron: Rechtbank Den Haag, 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10118

Gepubliceerd in Nieuws

Geen detachering als werknemer vervangen wordt

Carlo Douven Geschreven door
10-09-2018

Het Hof van Justitie beslist in de zaak Alpenrind dat een A1-verklaring bindend is voor organen én de rechter van de lidstaat waar gewerkt wordt, ook als de zaak is voorgelegd aan de Administratieve Commissie. Van detachering is geen sprake als een gedetacheerde werknemer wordt vervangen door een andere werknemer, ook als die wordt gedetacheerd door een andere werkgever.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 september 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands pensioen inwoner Portugal – geen cassatie

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2018

Er wordt geen cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch betreffende een Nederlandse pensioenuitkering ontvangen door een inwoner van Portugal. De staatssecretaris ziet geen kans, omdat het onmogelijk is dat de Hoge Raad de uitspraak casseert wegen schending van het recht van vreemde staten. Dat is een feitelijke uitleg van het Hof, waar geen cassatie tegen mogelijk is.

Bron: Staatssecretaris van Financiën, 24 augustus 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hoogste rechter België beslist over pensioenartikelen in belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
31-08-2018

De bepaling voor overheidspensioenen (art. 19, par. 2) ziet alleen op pensioenen opgebouwd in een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Niet relevant is wie het pensioen uitbetaalt. Het zesde lid van art. 18 ziet op dezelfde dienstbetrekking waarin men werkte op het moment van arbeidsongeschikt worden. Als het zesde lid niet van toepassing is, is de hoofdregel van lid 1 van toepassing.

Bron: Hof van Cassatie, 19 april 2017, F.16.0062.N.

Gepubliceerd in Nieuws

Private partijen kunnen zich niet rechtstreeks op EU-richtlijn beroepen

Carlo Douven Geschreven door
28-08-2018

Een rechter kan geen nationale bepalingen en een daarop gebaseerd contractueel beding in een verzekeringsovereenkomst buiten toepassing laten met een beroep op een Europese richtlijn. Een particulier die is benadeeld doordat het nationale recht niet met het Unierecht strookt, kan schadevergoeding eisen van de lidstaat.

Bron: Hof van Justitie EU, 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:631

Gepubliceerd in Nieuws