Rubriek: Jurisprudentie

A-G - Toepassen 150km-grens bij lopende 30%-regeling mag

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2017

Regels van een op 31 december 2011 nog lopende 30%-regeling mag worden gewijzigd door de wetgever. Bij de tussentijdse toets na 5 jaar mag de inspecteur toetsen aan de 150km-grens. De voor 1 januari 2012 afgegeven beschikking met een looptijd van 10 jaar, maakt dat niet anders.

Bron: Advocaat-Generaal Wattel, ECLI:NL:PHR:2017:565

Gepubliceerd in Nieuws

Optievoordeel is wel in Nederland belast, maar geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
04-07-2017

A-G Niessen is van mening dat een optievoordeel genoten na vertrek uit Nederland is belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. De 30%-regeling is dan niet van toepassing.

Bron: Conclusie Advocaat-Generaal Niessen, 13 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Stamrechtuitkeringen in internationaal verband

Dennis Reins Geschreven door
30-06-2017

Auteur: mr. D. Reins, werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com)

Heel recent zijn twee arresten gewezen over de belastbaarheid van stamrechtuitkeringen in internationaal verband. In beide zaken ging het om een belastingplichtige die gedurende zijn dienstverband in de Verenigde Staten heeft gewerkt en ten tijde van de stamrechtuitkering fiscaal inwoner van Nederland was. Met deze arresten schept de Hoge Raad verdere duidelijkheid over de belastbaarheid van stamrechtuitkeringen.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Wanneer is er sprake van werken in twee of meer landen?

Heike Xhonneux Geschreven door
30-06-2017

Auteur: Heike Xhonneux, adviseur bij het grensinfopunt Euregio rijn-maas-noord en bij Gerth + Xhonneux Juristen (heike@gplusxjuristen.nl)

Op 12 januari 2017 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak gewezen in een zaak over een inwoonster van Polen die gedurende de vakantie (bij de Poolse werkgever) gaat werken als seizoenskracht in Nederland. De vraag die in deze zaak beantwoord moet worden is of dit kan worden aangemerkt als werken in twee landen. Het betreft hier een zaak die is beoordeeld door de rechtbank. Uit navraag is gebleken dat er geen hoger beroep is ingesteld. In dit artikel zal eerst worden ingegaan op de feiten en omstandigheden van het geval. Daarna zal een overzicht worden gegeven van de relevante wet- en regelgeving met daarbij de conclusie van de rechtbank. Ten slotte zal ik nog een afsluitende conclusie geven.

Gepubliceerd in Vakblad 8, 2017

Uitzendregeling eigen woning is niet van toepassing als partner in woning blijft

Carlo Douven Geschreven door
28-06-2017

 

A, een uitgezonden werknemer, heeft een samenlevingsovereenkomst gesloten met B. Ze zijn geen fiscale partners. B vergezelt A niet bij een langdurige uitzending. Ze voeren daardoor geen gezamenlijke huishouding meer. Daarmee is B voor de uitzendregeling eigen woning een derde. De woning is belast in box 3.

Bron: Rechtbank Gelderland, 21 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3209 

 

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant kan gedeeltelijke WW niet meenemen

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2017

Het UWV mag een WW-uitkering stopzetten als een gedeeltelijk werkloze emigreert. De VO 883/2004 kent een expliciete beperking als iemand niet volledige werkloos is. Ook het woonplaatsvereiste is niet strijdig met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 15 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2259 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse rentenverschicherung is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
22-06-2017

Een in Nederland wonende gepensioneerde is in Nederland sociaal verzekerd, ook voor de AWBZ. Hij moet dan de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet betalen over zijn bijdrage-inkomen. De uitkering van de Duitse Rentenversicherung is onderdeel van het bijdrage-inkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4777

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Wel treaty override bij conserverende aanslag pensioenen, niet bij lijfrenten

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2017

A-G Niessen is van mening dat een conserverende aanslag ter zake van pensioen tegen het bedrag van de eerder afgetrokken premies in strijd is met het belastingverdrag met Frankrijk, omdat loon uit vroegere dienstbetrekking belast wordt. Bij een conserverende aanslag ter zake van lijfrenten is er geen strijd met het belastingverdrag, omdat geen inkomen wordt belast.

Bron: Conclusie Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad Niessen, 8 juni 2017,ECLI:NL:PHR:2017:417.

Gepubliceerd in Nieuws

Feiten omtrent woonplaats beslissen procedure

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2017

 

Belanghebbende woont niet in het Verenigd Koninkrijk, maar in Nederland blijkens het uitgebreide feitenonderzoek. Hij is daarmee binnenlands belastingplichtige en wordt voor zijn wereldinkomen in de Nederlandse belastingheffing betrokken.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4084

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische belastingvrijstelling geldt ook voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2017

 

De Belgische belastingvrijstelling voor spaardeposito’s geldt zonder onderscheid voor vergoedingen van spaarrekeningen geopend in België of een andere EER-lidstaat. Echter voor spaardeposito’s in andere lidstaten kan men feitelijk niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Geen ander land kent een systeem, zoals in België, waarbij de vergoeding van de spaarrekeningen bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Bron: Europese Hof van Justitie, 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:429

 

Gepubliceerd in Nieuws