Jurisprudentie

Rijnvarende verzekerings- en belastingplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2018

De A1-verklaring afgegeven door de SVB voor een in Nederland wonende werknemer werkzaam op een binnenschip varend op de Rijn, blijft van betekenis totdat deze door de SVB is ingetrokken of vernietigd. Er bestaat ook geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor het loon.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 07-03-2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:1745

Gepubliceerd in Nieuws

Geen verlengde navorderingstermijn voor winst ijssalon

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2018

De winst opgekomen door exploitatie van een ijssalon in Nederland, die is gestort op een Luxemburgse bankrekening, heeft geen enkel aanknopingspunt gehad met een ander land dan Nederland. Dan is geen sprake van winstbestanddelen die zijn opgekomen in het buitenland voor de toepassing van de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar.

Bron: Hoge Raad, 16 maart 2018, ELCI:NL:HR:2018:303 

Gepubliceerd in Nieuws

ZW-uitkering inwoner Spanje leidt tot Nederlandse inkomensheffing

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2018

De Nederlandse ziektewetuitkering van een inwoner van Spanje is belast in Nederland als loon in verband met een dienstbetrekking. Belanghebbende is over de ZW-uitkering ook premies volksverzekeringen verschuldigd in Nederland.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:389 

Gepubliceerd in Nieuws

In België wonende en werkende? directeur BV belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2018

Een inwoner van België werkt via een Nederlandse BV als directeur voor een Belgische NV. De dienstbetrekking wordt geacht geheel in Nederland te zijn vervuld. Op grond van het belastingverdrag met België heeft Nederland het heffingsrecht over het loon van de Nederlandse BV.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:516 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkomingsbepaling in verdrag NL – B bevat geen subject-to-tax-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2018

De bepaling van de voorkoming van dubbele belasting (art. 23, par. 1, sub a) in het belastingverdrag met België, geeft België niet de mogelijkheid inkomsten die Nederland niet effectief belast, wel in België te belasten.

Bron: Hof van Cassatie, 25 januari 2018, nr. F.16.0060.N

Gepubliceerd in Nieuws

Staatssecretaris trekt beroep in cassatie zaak X in

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2018

De staatssecretaris heeft het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak X die gaat over de pro-rata-aftrek van fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. De staatssecretaris is het echter niet eens met Gerechtshof Den Haag. Verder kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan, vooraf gegaan door een besluit, naar aanleiding van deze zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, nr. 2018-0000029258 

Gepubliceerd in Nieuws

Fraude met vergoedingen leidt tot aansprakelijkheid DGA

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2018

Bij een uitzendbureau wordt op grote schaal gefraudeerd met aan Polen verstrekte reis- en lunchkostenvergoedingen. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur door de DGA van het uitzendbureau. De DGA is aansprakelijk voor de naheffingsaanslagen.  

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1165

Gepubliceerd in Nieuws

Periodes van werken in niet-verdragslanden samen tellen

Carlo Douven Geschreven door
26-02-2018

Voor de beoordeling of iemand in een niet-verdragsland onderworpen is aan de belastingheffing, moet voor de driemaandsperiode rekening worden gehouden met aaneengesloten werken in een of meerdere niet-verdragslanden. Een gebruikelijke onderbreking voor verlof, cursus of ziekte telt mee voor de bepaling van de aaneengesloten periode.

Bron: Hoge Raad, 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:254

Gepubliceerd in Nieuws

Inlenersaansprakelijkheid slaat toe

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2018

Een inlener van Poolse uitzendkrachten is aansprakelijk voor de aan het uitzendbureau opgelegde naheffingsaanslagen. De inlener lukt het niet de hoogte van de naheffingsaanslagen te weerleggen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 januari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:489

Gepubliceerd in Nieuws

Verlengde navorderingstermijn is ook van toepassing voor in Nederland gegenereerde inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2018

Voor de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar moet sprake zijn van ‘in het buitenland opgekomen’ inkomsten. Daar moeten ook onder worden begrepen inkomsten die in Nederland zijn gegenereerd en rechtstreeks door de Nederlandse afnemer naar een buitenlandse bankrekening worden overgemaakt, waardoor deze inkomsten aan het zicht van de Nederlandse fiscus zijn onttrokken.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7178 

Gepubliceerd in Nieuws