Rubriek: Jurisprudentie

A-G - Vakantie gedurende uitzending naar niet-verdragslanden telt mee

Carlo Douven Geschreven door
15 januari 2018

Als geen belastingverdrag van toepassing is, kan recht bestaan op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting als een werknemer langer dan drie aaneengesloten maanden arbeid heeft verricht in niet-verdragslanden. De periode van vakantieverlof die voor de toerekening aan de periode van drie maanden in aanmerking moet worden genomen, wordt beoordeeld over de gehele periode van uitzending naar de niet-verdragslanden.

Bron: Conclusie A-G Niessen, 7 december 2017, nr. 17/02487

Gepubliceerd in Nieuws

SVB kan niet onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie

Carlo Douven Geschreven door
12 januari 2018

De SVB kan onvoldoende onderbouwen dat sprake is van een schijnconstructie. De werkelijke zetel van de Cypriotische binnenvaart-onderneming bevindt zich niet in Nederland. De SVB moet de toepasselijke wetgeving opnieuw vaststellen. Daarna moet de SVB Cyprus en de andere Rijnoeverstaten informeren, conform de procedurevoorschriften van art. 16, VO 987/2009.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4469

Gepubliceerd in Nieuws

Australisch pensioen hoort tot premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
11 januari 2018

Een inwoner van Nederland ontvangt een Australisch pensioen. Australië financiert de sociale zekerheid en medische verzorging uit de algemene middelen. Het sociale zekerheidsverdrag met Australië is niet van toepassing. Belanghebbende is verzekerd in Nederland, dan hoort het Australisch pensioen tot het premie-inkomen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11206

Gepubliceerd in Nieuws

Geen pro-rata aftrek voor inwoner Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
10 januari 2018

 

Een inwoner van Duitsland maakt gebruik van het keuzerecht en claimt een giftenaftrek in Nederland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en daarom hoeft Nederland geen fiscale faciliteiten te verlenen voor de giften. Het inkomen in Duitsland is hoog genoeg om daar faciliteiten te krijgen. Er bestaat ook geen recht op een pro-rata aftrek, voor het deel van het inkomen dat wel belast is in Nederland.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11199

 

Gepubliceerd in Nieuws

Algemene heffingskorting partner bij aanslag teruggevorderd

Carlo Douven Geschreven door
08 januari 2018

Aan belanghebbende, inwoonster van België, is een negatieve voorlopige aanslag opgelegd naar aanleiding van een verzoek om uitbetaling van de algemene heffingskorting. Er blijkt geen recht te bestaan op de algemene heffingskorting en de inspecteur zet dat recht middels een aanslag. Dat had de inspecteur met een art. 15 AWR-beschikking moeten doen. De aanslag wordt van rechtswege omgezet in een art. 15 AWR-beschikking, zodat de aanslag ‘terecht’ is.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3800

Gepubliceerd in Nieuws

Zweden mag gegarandeerd minimumpensioen korten met genoten buitenlandse uitkeringen

Carlo Douven Geschreven door
05 januari 2018

Zweden mag de gegarandeerde minimumuitkering van het sociale zekerheidspensioen korten met buitenlandse uitkeringen en pensioenen. Zweden moet daarbij wel uitgaan van daadwerkelijk ontvangen bedragen en niet van fictief berekende bedragen.

Bron: EU Hof van Justitie, 7 december 2017, ECLI:EU:C:2017:946

Gepubliceerd in Nieuws

Ook buitenlandse instelling moet een ANBI zijn

Carlo Douven Geschreven door
03 januari 2018

Belanghebbende heeft giften gedaan aan Nederlandse algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ze heeft ook giften gedaan soortgelijke buitenlandse instellingen. De giften aan de buitenlandse instellingen zijn niet aftrekbaar, omdat deze instellingen niet aangemerkt zijn als een ANBI.

Bron: Rechtbank Den Haag, 11 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10443

Gepubliceerd in Nieuws

Heffing excessieve vertrekvergoeding over deel transfersom voetballer

Carlo Douven Geschreven door
28 december 2017

Een betaaldvoetbalorganisatie heeft een voetballer getransfereerd naar het buitenland. Van de transfersom is 10% betaald aan de voetballer. Op het doorbetaalde deel is de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen van toepassing.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3602

Gepubliceerd in Nieuws

Datum tewerkstelling is beslissend voor 150-kilometercriterium

Carlo Douven Geschreven door
27 december 2017

De boordeling of aan het 150-kilometercriterium is voldaan voor de toepassing van de 30%-regeling staat los van de toets of sprake is van schaarse specifieke deskundigheid. Voor het 150km-criterium is beslissend de datum van tewerkstelling. Voor de specifieke deskundigheid is relevant de datum totstandkoming van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 19 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3606

Gepubliceerd in Nieuws

X krijgt niet meer dan pro rata aftrek hypotheekrente Spaanse woning

Carlo Douven Geschreven door
24 december 2017

In deze verwijzinguitspraak beslist Hof Den Haag dat X, als inwoner van Spanje, in Nederland pro rata recht heeft op hypotheekrenteaftrek voor zijn Spaanse woning. Bij de berekening mag Nederland geen rekening met het progressievoorbehoud. Nederland hoeft de aftrek maar pro rata te verlenen omdat Zwitserland ook een tegemoetkoming voor de hypotheekrente kent.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 5 december 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3582

Gepubliceerd in Nieuws