Rubriek: Fiscaliteit

Hof van Justitie veroordeelt opnieuw Belgisch spaarboekje

Andy Cools Geschreven door
22 september 2017

Auteur: Mr. Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst (andy_cools@hotmail.com). Het standpunt van de auteur is strikt persoonlijk.

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie de regelgeving m.b.t. het Belgisch gereglementeerd spaarboekje opnieuw onder de loep genomen. Het vereiste dat het buitenlands spaarboekje aan analoge voorwaarden moet voldoen als het Belgisch gereglementeerd spaarboekje, komt steeds verder onder vuur te liggen (HvJ 8 juni 2017, C - 580/15).

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017

Optie belast op moment uitoefening – geen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
22 september 2017

Een aandelenoptierecht is belast op het moment van uitoefening van het recht. Omdat de werknemer toen niet meer in Nederland woonde en werkzaam was, kan geen gebruik meer worden gemaakt van de 30%-regeling over dit loonbestanddeel.

Bron: Hoge Raad, 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2419

 

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenartikel in belastingverdragen met Portugal en België werkt anders uit

Carlo Douven Geschreven door
22 september 2017

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Sinds het begin van dit millennium, tot enkele jaren geleden, sloot Nederland belastingverdragen met een bijzonder pensioenartikel. Bij de beoordeling welk land het heffingsrecht heeft over sociale zekerheidsuitkeringen, pensioenen en lijfrenten is van belang de wijze waarop het woonland de uitkeringen uit het bronland belast. De twee bekendste verdragen, waarin een dergelijke bepaling voorkomt, zijn de belastingverdragen met Portugal en België. Beide verdragen zijn onlangs onderwerp van geschil geweest in procedures. De Nederlandse rechter heeft zich uitgelaten over de wijze waarop Portugal Nederlandse pensioenen belast en de Belgische rechter heeft zich uitgelaten over de wijze waarop België de Nederlandse AOW belast. De Belgische wetgever heeft inmiddels weer gereageerd op deze rechtspraak. In dit artikel ga ik op beide uitspraken in en zal aangeven wat de gevolgen voor de praktijk zijn van deze uitspraken. Ook de aangekondigde Belgische wetswijziging zal ik bespreken.

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017

De (on)mogelijkheden van ambtshalve vermindering

Robin van de Wetering Geschreven door
22 september 2017

Auteur: mr. R. van de Wetering, werkzaam bij de Belastingdienst (artikel geschreven op persoonlijke titel)

De wet definieert het verzoek om ambtshalve vermindering niet. Desondanks is het verzoek om ambtshalve vermindering in de praktijk een bekend fenomeen. In dit artikel staat ambtshalve vermindering in de inkomstenbelasting centraal.

Gepubliceerd in Vakblad 9, 2017

Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2018

Carlo Douven Geschreven door
20 september 2017

Grensoverschrijdend werken is voor 2018 bij de belastingplannen geen groot thema. Uiteraard zijn er wel een aantal noemenswaardige onderwerpen. De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijziging gaat in per 1 januari 2019. In de loonbelasting wordt dan de toepassing van de heffingskortingen bij niet in Nederland wonende werknemers sterk beperkt. Daarnaast wordt de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking ook doorgetrokken voor de niet-uitvoerende bestuurder van een beursgenoteerd vennootschap. Met ingang van 1 mei 2016 was dat al gebeurd voor de commissaris.

Een ander onderwerpen met een internationaal tintje is de wijziging in de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen. Deze eindheffing komt bij werknemers die grensoverschrijdend werken en expats regelmatig in beeld.

In het besloten deel vindt u de tarieven, schijfgrenzen en heffingskortingen voor 2018. Verder per hierboven genoemd onderwerp de tekst van de wetsvoorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede Kamer ontvangt overzicht stand van zaken FATCA

Carlo Douven Geschreven door
20 september 2017

Wiebes rapporteert schriftelijk aan de Tweede Kamer over moties en toezeggingen. Hij gaat in de brief onder meer in op de inspanningen die gedaan zijn in het FATCA-dossier. Ook geeft hij enige adviezen voor US-persons in Nederland.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 19 september 2017, 2017-0000184902

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische pensioenregeling is na 5 jaar onzuiver

Carlo Douven Geschreven door
18 september 2017

Na 5 jaar is de aanwijzing van de Belgische pensioenregeling verlopen. De Belgische regeling is vanaf dat moment onzuiver, o.a. vanwege de afkoopmogelijkheid. Het werkgeversaandeel van de pensioenpremie is vanaf dan belast loon

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4440

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aanpassing belastingverdrag voor inwoners Nederland met Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
15 september 2017

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de inkomensachteruitgang van in Nederland wonende gepensioneerden met een Duits pensioen van minder dan 15.000 euro. Wiebes antwoord dat zijns inziens geen sprake is van een inkomensachteruitgang ter zake van het in 2012 tot stand gekomen verdrag. De financiële gevolgen zijn ontstaan door andere fiscale wijzigingen. Ook de gegeven voorlichting acht hij adequaat.

Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 14 september 2017, nr. 2017-0000180312

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede Kamer ontvangt veel schriftelijke commentaren over evaluatie 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
13 september 2017

De Tweede Kamer heeft veel reacties gekregen op het evaluatierapport over de 30%-regeling. De reacties van o.a. de Nederlandse orde van belastingadviseurs, Register belastingadviseurs, Netherlands Foreign Investment Agency, KNVB, FNV etc. zijn te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Bron: Tweede Kamer.nl, 7 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijstellingsmethode voor loon uit Golfstaten

Carlo Douven Geschreven door
12 september 2017

 

Bij besluit is goedgekeurd dat de vrijstellingsmethode van toepassing is bij bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking onder de belastingverdragen met Golfstaten. Het besluit beëindigt verschillen in behandeling voor werknemers en lost concurrentienadelen op voor inwoners van Nederland die aldaar in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het besluit werkt terug tot 1 januari 2015

Bron: Staatscourant, 12 september 2017, nr. 52188

 

Gepubliceerd in Nieuws