Rubriek: Fiscaliteit

Indienen van een aangifte als niet-inwoner in België, geen sinecure

Kirsten Franssen Geschreven door
26 oktober 2017

Auteurs: Kirsten Franssen en Ruth De Baere, resp. werkzaam bij Boxx Global Expat Solutions (kirsten@boxx-expat.com) en werkzaam als zelfstandig advocaat.

Iemand die fiscaal geen inwoner is van België, maar in België wel belastbare (beroeps)inkomsten geniet, heeft een verplichting om een belastingaangifte als niet-inwoner in te dienen in België (de zogenaamde BNI-aangifte). Voor inkomstenjaar 2016 is de indieningsdatum voor de papieren BNI-aangifte vastgesteld op 9 november 2017. Bij indienen via Tax-on-Web is er extra tijd tot 7 december 2017. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke aandachtspunten bij het invullen en indienen van de BNI-aangifte.

Gepubliceerd in Vakblad 10, 2017

De conserverende aanslag voor pensioenen en lijfrenten is niet (volledig) in strijd met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
26 oktober 2017

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en freelance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad arrest gewezen inzake een conserverende aanslag opgelegd aan een emigrant die naar Frankrijk is vertrokken. Dit arrest zou wel eens het slotakkoord kunnen zijn van de jurisprudentie over de rechtsgeldigheid van de conserverende aanslag. De conserverende aanslag is sinds de invoering in 1992 diverse malen wettelijk aangepast, om de strijdigheid van de conserverende aanslag met het recht te herstellen. De laatste keer is dat in 2009 gebeurd. Deze laatste wijziging onderschrijft de Hoge Raad. Sinds 2007 weten we dat de conserverende aanslag niet in strijd is met het Europees recht. Sinds 14 juli 2017 weten we ook dat een conserverende aanslag niet strijdig is met door Nederland gesloten belastingverdragen.

Gepubliceerd in Vakblad 10, 2017

Wijziging fictieve dienstbetrekking one-tier board verbeterd en toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
25 oktober 2017

In de eerste nota van wijziging en de Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel OFM 2018, wordt verduidelijkt dat voor uitvoerende bestuurders geen wijziging beoogd is. Die blijven in dienstbetrekking werkzaam. Alleen de fictieve dienstbetrekking van de niet-uitvoerende bestuurder vervalt.

Bron: Eerste nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2018, 24 oktober 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Afschaffing in loonbelasting van heffingskortingen niet-inwoners nader toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
24 oktober 2017

In de nota naar aanleiding van het verslag OFM 2018 wordt de beperking van de toepassing van de heffingskorting in de loonbelasting voor buitenlands belastingplichtigen verder toegelicht. Ook wordt ingegaan op het arrest X van belang voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag Overige Fiscale Maatregelen 2018, 24 oktober 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Franse dividendbelasting is maar tot 15% verrekenbaar in box 3

Carlo Douven Geschreven door
23 oktober 2017

Een inwoner van Nederland ontvangt 15.000 euro aan Franse dividenden, waarop 5000 euro Franse dividendbelasting wordt ingehouden. Op grond van het belastingverdrag met Frankrijk is slechts 2250 euro (15% van 15.000) van de Franse dividendbelasting verrekenbaar in box 3. Het verschil van 2750 euro moet in Frankrijk geclaimd worden.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8564 

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit over looninkomsten uit de Golfstaten uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
20 oktober 2017

Het besluit van 7 september 2017 over de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bepaalde inkomsten uit de Golfstaten heeft in de vakliteratuur veel vragen opgeroepen. Staatssecretaris Wiebes legt de Tweede Kamer uit waarom hij het besluit heeft genomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, nr. 2017-0000018560 

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag MRB met 50% boete is terecht

Carlo Douven Geschreven door
19 oktober 2017

Twee waarnemingen dat een inwoner van Maastricht in een auto met Duits kenteken rijdt, is onvoldoende om aannemelijk te maken dat de auto hoofdzakelijk op het Nederlandse grondgebied duurzaam wordt gebruikt. Door diverse tegenstrijdigheden en een waarneming enkele maanden later is de naheffingsaanslag MRB met een boete van 50% toch terecht.

Bron: Hoge Raad, 29 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2508

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe auto is na 1566 km gebruikte auto

Carlo Douven Geschreven door
18 oktober 2017

Belanghebbende koopt een auto in Hongarije en rijdt de auto zelf 1566 km naar Nederland. Er is bij registratie voor de BPM in Nederland sprake van een gebruikte auto. Daarmee bestaat recht op een vermindering van de verschuldigde BPM.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:5756

Gepubliceerd in Nieuws

Kamer stelt vragen over Belastingplannen 2018 en verdrag met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
17 oktober 2017

De vaste Kamercommissie van Financiën heeft vragen geteld n.a.v. het wetsvoorstel Belastingplan 2018 en Overige fiscale maatregelen 2018. De vragen betreffende het grensoverschrijdend werken, gaan vooral over de beperking van de toepassing van de heffingskortingen voor buitenlandse belastingplichtigen. De SP maakt van de gelegenheid gebruik om vervolgvragen te stellen over de uitwerking van het belastingverdrag met Duitsland voor in Nederland wonende gepensioneerden met een Duitse Rente.

Bron: Tweede Kamer, 12 oktober 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

Kamervragen beantwoord over buitenlandse auto’s

Carlo Douven Geschreven door
16 oktober 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft vragen beantwoord van de Tweede Kamer over de parallelimport van autos’s, automatische nummerplaatherkenning van buitenlandse auto’s voor de heffing van motorrijtuigenbelasting en de voorlichting aan immigranten over de motorrijtuigenbelasting.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 oktober 2017, 2017-0000179001

Gepubliceerd in Nieuws