Rubriek: Fiscaliteit

Grensoverschrijdend werken en ondernemen is ingewikkelder

Carlo Douven Geschreven door
%AM %06 %186 %2018

De staatssecretaris van Financiën beantwoordt weer vragen over grenswerkers. In de antwoorden wordt ingegaan op de werkzaamheden van het team grensoverschrijdende werken en ondernemen. De top 10-vragen die het team krijgt zijn opgenomen. Dit team heeft een belangrijke taak bij de informatievoorziening voor grenswerkers.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 juni 2018

Gepubliceerd in Nieuws

België beperkt belastingvoordelen in migratiejaar

Carlo Douven Geschreven door
%AM %04 %196 %2018

Vanaf aanslagjaar 2018 (belastingjaar 2017) beperkt België de fiscale voordelen van migranten. Bepaalde fiscale voordelen worden vanaf dan nog maar pro-rata toegekend. Het betreft o.a. basisbedragen belastingvrije som, bedrag huwelijksquotiënt, beroepskosten, inkomensschijven etc.

Bron: FOD Financiën, 5 februari 2018, 2018/C/17

Gepubliceerd in Nieuws

Grenswerkers in de knel?

Carlo Douven Geschreven door
%AM %01 %174 %2018

Naar aanleiding van kamervragen wordt ingegaan op knelpunten waar grensarbeiders en ondernemers in de grensstreek met Duitsland mee te maken krijgen. O.a. gaat het over het bestuurdersartikel, langlopende bouwprojecten en de woonlandverklaring. De complexiteit wordt onderkend. De overheid zet vooral in op een goede informatievoorziening.

Bron: Ministerie van Financiën, 31 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidskrachten niet op uw loonlijst, wat te doen?

Carlo Douven Geschreven door
%AM %31 %172 %2018

De inspectie SZW heeft praktische checklists gepubliceerd voor werkgevers die (buitenlandse) arbeidskrachten hebben werkzaam hebben, die niet op de loonlijst staan. Ingegaan wordt op: beloning en ketenaansprakelijkheid, tijdelijke arbeidkrachten van een ander bedrijf, wegwijzer naar betrouwbare bedrijven en weet wie er op de werkvloer staat.

Bron: eerlijkwerken.zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Tekst wijziging belastingverdrag met Denemarken is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
%AM %30 %193 %2018

In het tractatenblad is het protocol gepubliceerd tot wijziging van het belastingverdrag met Denemarken. Onder ander het pensioenartikel is gewijzigd. De heffing over pensioenen, lijfrenten en sociale zekerheidsuitkeringen zal vanaf de inwerkingtreding van het protocol toekomen aan de bronstaat. Voor bestaande gevallen is een overgangsregeling opgenomen. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Bron: Tractatenblad 2018, nr. 61, tweede heruitgave

Gepubliceerd in Nieuws

Belastinghervormingen in Amerika

Gerard van Dalen Geschreven door
%AM %29 %350 %2018

Auteur: Gerard van Dalen, oprichter en eigenaar van Rubes US Tax Services B.V. te Amsterdam (gerard.van.dalen@rubestax.com)

In de afgelopen periode heeft het Amerikaanse belastingstelsel weer het nodige stof doen opwaaien. Nadat dit al eerder in het nieuws was gekomen door de introductie van de uitwisseling van bankgegevens door buitenlandse banken en de jacht op verborgen gelden van Amerikanen in het buitenland, is nu de nieuwe belastingwet genaamd “Tax Cuts and Jobs Act” de aanleiding. In deze bijdrage wordt een schets gegeven van de nieuwe ontwikkelingen binnen het Amerikaanse belastingstelsel en de gevolgen hiervan voor de Amerikanen woonachtig buiten Amerika.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Schema aftrekposten en heffingskortingen 2018 voor buitenlands belastingplichtigen

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
%AM %29 %332 %2018

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/kantoor buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Dit artikel beschrijft schematisch de situatie per 1 januari 2018 van aftrekposten en heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen. Hierin zijn de diverse wijzigingen verwerkt ten opzichte van vorig jaar. Ook zijn lopende procedures opgenomen en verwijzingen naar relevante sites en documenten. Diverse aantekeningen verduidelijken het schema. Met behulp van dit schema kan gemakkelijk worden bepaald op welke tegemoetkomingen een niet-inwoner recht heeft binnen de Nederlandse belastingheffing.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Het Belgische Hof van Cassatie veegt de “subject-to-tax” voorwaarde van de kaart

Marian Manders Geschreven door
%PM %28 %860 %2018

Auteurs: Marian Manders-van de Vinne en Ruth De Baere, respectievelijk werkzaam bij Boxx Global Expat Solutions (Marian@boxx-expat.com) en werkzaam als zelfstandig advocaat

In sommige door België gesloten verdragen ter vermijding van dubbele belasting wordt enkel vrijstelling van buitenlandse inkomsten toegekend als aangetoond kan worden dat deze inkomsten onderworpen zijn aan een buitenlandse belastingheffing. Deze zogenaamde “subject to tax” clausule zorgt al jaren voor discussie tussen de fiscus en de belastingplichtigen en was ook aanleiding voor tegenstrijdige rechtspraak. Een recente uitspraak van het Hof van Cassatie biedt nu uitkomst.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Het belang van keuze van de Duitse 'Steuerklasse'

Birgit Scherpenborg Geschreven door
%PM %28 %835 %2018

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam op het gebied van grensoverschrijdende advisering van werknemers bij KPP Steuerberatungs GmbH in Kleve (Birgit.Scherpenborg@kpp.de)

In Duitsland vindt de heffing van de inkomstenbelasting bij werknemers plaats middels inhouding van “Lohnsteuer” (loonbelasting) door de Duitse werkgever. Naast de loonbelasting zelf wordt er tevens “Solidaritätszuschlag” (een toeslag op de loonbelasting) en “Kirchensteuer” (kerkbelasting, meestal n.v.t. in grensoverschrijdende gevallen) ingehouden. De loonbelasting alsmede de hierboven genoemde extra belastingen worden beschouwd als een vooruitbetaling op de inkomstenbelasting, maar kunnen er in enkele bijzondere situaties ook toe leiden dat wordt afgezien van een aangifteplicht. Onderstaand wordt beschreven, welke tariefgroepen er bij grensoverschrijdende situaties gekozen kunnen worden en wat de gevolgen zijn van deze keuzes.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018

Twee werkgevers in twee landen, een voordeel of een nadeel?

Julia Neijts Geschreven door
%PM %28 %819 %2018

Auteur: Julia Neijts, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP, sectie People Advisory Services te Eindhoven (julia.neijts@nl.ey.com)

Indien een werknemer op basis van twee arbeidsovereenkomsten werkzaamheden verricht voor twee werkgevers die in verschillende landen zijn gevestigd, zijn er tal van zaken waar de werknemer en zijn werkgevers rekening mee moeten houden. De werknemer werkt bijvoorbeeld grensoverschrijdend en/of een aantal dagen per week vanuit huis. Hierdoor ontstaat vaak verwarring in welk land het salaris belast is, waar deze werknemer sociaal verzekerd is en hoe een auto van de zaak fiscaal wordt behandeld. In dit artikel werk ik verschillende voorbeeldsituaties uit. Ik besteed geen aandacht aan bestuurders en/of commissarissen, de 30%-regeling en situaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Gepubliceerd in Vakblad 15, 2018