Rubriek: Fiscaliteit

SVB informeert over detachering naar Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2018

De SVB heeft een informatieblad uitgegeven voor werkgevers, die werknemers naar Duitsland detacheren.

Bron: SVB, oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingskorting 2019 kan voor inwoners België toch in de loonbelasting

Carlo Douven Geschreven door
18-10-2018

Het belastingdeel van de algemene heffingskorting voor inwoners van België kan vanaf 2019 in de loonbelasting toegepast worden. De inhoudingsplichtige kan rechtstreeks een beroep doen op de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag met België. Bij samenloop met een voorlopige aanslag, ontstaat dubbel voordeel, dat later terugbetaald moet worden.

Bron: Fiscaal up to date, 16 oktober 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

Toch overgangsrecht voor 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2018

In het kader van de heroverweging pakket vestigingsklimaat, stelt het Kabinet overgangsrecht voor voor de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling van 8 naar 5 jaar. Er komt overgangsrecht voor de groep waarvoor de regeling in 2019 of 2020 zou eindigen. Op 26 oktober 2018 komt er meer duidelijkheid.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 oktober 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Voorstel verkorting looptijd 30%-regeling wordt aangehouden

Carlo Douven Geschreven door
10-10-2018

De behandeling van het wetsvoorstel Bronbelasting 2020 wordt vanwege de dividendbelasting-perikelen aangehouden tot er meer duidelijkheid is van het Kabinet. In samenhang hiermee wordt ook het voorstel om de looptijd van de 30%-regeling te verkorten aangehouden. Het is niet bekend wanneer het Kabinet met nieuwe voorstellen komt.

Bron: Tweede Kamer, vaste commissie Financiën, 9 oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Top 10-knelpunten grensarbeid

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2018

In het Algemeen Overleg van 26 september is in de Tweede Kamer het thema grensarbeid uitgebreid besproken. Toegezegd is dat er in het eerste kwartaal 2019 een knelpuntenrapportage (top 10) komt. Verder ging het over digitale levensbewijzen, Duitse inkomensverklaringen, loondoorbetaling bij ziekte, lerarenartikel België, herziening VO (EG) 883/2004 etc.

Bron: tweedekamer.nl, 5 oktober 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Bewijslast verdragstoepassing rust op belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2018

Belanghebbende woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever. Zij is van mening dat een deel van het loon in België belast is. De bewijslast rust op haar nu zij zich beroept op een vermindering van de volgens de Nederlandse wet toegestane heffing op grond van een verdrag. Nu dat niet lukt, is het loon terecht volledig in Nederland belast.

Bron: Gerechtshof ‘’s-Hertogenbosch, 15 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2635

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant VS is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2018

Een emigrant naar de Verenigde Staten wordt niet aangemerkt als een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De wetgever heeft dit ook expliciet bedoeld en de regeling is geen verboden discriminatie in de zin van het EVRM of het IVBPR. Ook de non-discriminatiebepaling in het verdrag met de VS kan belanghebbende niet helpen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3257 

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingskortingen: Werkgever moet in actie komen vóór 2019

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst en free-lance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel

Op 1 januari 2019 gaat het in het Belastingplan 2018 aangenomen voorstel in werking om niet-inwoners in de loonbelasting geen belastingdelen van de heffingskorting(en) meer te verlenen. Het jaar 2018 is nodig geweest om de salarissoftware aan passen. Het is echter niet alleen de salarissoftware die aandacht behoeft. Cruciaal is dat de velden in de salarissoftware ook goed gevuld worden en daar is in 2018 nog wat werk voor nodig. In het blad Grensoverschrijdend werken van december 2017 zijn Marjon Weerepas, Robert Bäumler en Pascalle Pechholt al vrij kritisch geweest over deze wetswijziging. Wat is er aan de hand?

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Stappenplan 30%-bewijsregel voor ingekomen werknemers

Steven Phoa Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Mr S.J.A. Phoa, fiscalist bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Voor werkgevers of fiscaal dienstverleners lijkt de 30%-bewijsregel mogelijk een ingewikkeld proces. Zo zullen er bij u ongetwijfeld vragen opkomen wanneer u een verzoek voor de toepassing van de 30%-bewijsregel voorbereidt, respectievelijk indient bij de Belastingdienst. Deze vragen zullen variëren van de materiële voorwaarden om als ingekomen werknemer te kunnen worden aangemerkt tot de berekening van de looptijd. Om de procedure inzichtelijk te maken biedt de auteur, na een korte inleiding, aan de hand van een stappenplan via eenvoudige ja-nee-vragen een handreiking bij het voorbereiden en indienen van een verzoek 30%-bewijsregel.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018

Duitse Körperschaftsteuer en Gewerbesteuer een inspiratiebron voor de Nederlandse vennootschapsbelasting?

Frank Elsweier Geschreven door
28-09-2018

Auteur: Dr. F.J. Elsweier, werkzaam als docent en onderzoeker bij het Fiscaal Instituut van de Tilburg University en bij bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (f.j.elsweier@uvt.nl)

Kan Nederland op het gebied van de belastingheffing van vennootschappen iets leren van Duitsland? De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met een onderzoek waarin een rechtsvergelijking tussen de Duitse en Nederlandse winstbelasting van lichamen (vennootschappen) centraal staat.(1) Op een systematische en gestructureerde wijze heb ik de belangrijkste leerstukken uit de Nederlandse vennootschapsbelasting, respectievelijk Duitse Körperschaftsteuer (en summier de Gewerbesteuer) met elkaar vergeleken en gewogen. Het doel van de vergelijking is te onderzoeken welke regelingen uit de Duitse Körperschaftsteuer en Gewerbesteuer aanbevelenswaardig zijn voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. In dit artikel ga ik in op enkele bevindingen uit het onderzoek en op de vraag of Nederland op het gebied van enkele actuele fiscale vraagstukken (zoals renteaftrekbeperking (earningsstrippingmaatregel), CFC-wetgeving en een toekomstbestendig fiscale eenheidsregime) iets kan leren van Duitsland.

Gepubliceerd in Vakblad 17, 2018