Rubriek: Duitsland

Privé-gebruik auto – Hoe werkt dat in Duitsland?

Carlo Douven Geschreven door
14 april 2018

In een BMF-Schreiben wordt de ter beschikkingstelling van een auto voor de Duitse belastingheffing toegelicht. Ingegaan wordt op woon-werkverkeer, catalogusprijs, verbod privé-gebruik etc.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 4 april 2018, dok 2018/0258099

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg over belastbaarheid en aftrek Duitse oudedagsvoorzieningen

Carlo Douven Geschreven door
30 maart 2018

Het Duitse Ministerie van Financiën heeft op een website uitleg gegeven over de wijze waarop in Duitsland pensioenen belast worden sinds 2005 en welk deel van de premies voor oudedagsvoorzieningen aftrekbaar is. Het belaste deel van de uitkering loopt op, afhankelijk van de ingangsdatum. Pensioenen die ingaan in 2040 zijn volledig belast.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over inwoner Nederland met klein Duits pensioen

Carlo Douven Geschreven door
27 februari 2018

De inwerkingtreding van het verdrag met Duitsland per 1 januari 2016 kan voor inwoners van Nederland met Duitse oudedagsvoorzieningen kleiner dan 15.000 euro, afhankelijk van de individuele omstandigheden, negatieve inkomensgevolgen hebben. De staatssecretaris ziet geen reden voor een nieuwe overgangsregeling.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 februari 2018, kenmerk: 2018-0000022187

Gepubliceerd in Nieuws

Snel beantwoordt vragen over Duitse tegemoetkoming zorgkosten

Carlo Douven Geschreven door
16 februari 2018

Inwoners van Nederland met een uitkering van de Duitse Rentenversicherung kunnen een Duitse tegemoetkoming (Zulage) krijgen voor de in Nederland betaalde premie WLZ en bijdrage ZVW. Deze Zulage behoort tot het Nederlandse belastbare inkomen in box 1, maar wordt niet als inkomsten uit arbeid gekort op een WAO-uitkering.

Bron: Ministerie van Financiën, 15 februari 2018, kenmerk 2018-0000016354 

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland bevordert deelname aan pensioenregeling

Carlo Douven Geschreven door
16 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Duitsland een herziening van het tweedepijlerpensioen doorgevoerd. De wet versterkt tweedepijlerpensioenen en helpt meer werkenden aan een pensioen. De wet bevat regels betreffende het arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 23 augustus 2017.

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland gaat buitenlandse socialezekerheidspremies in aftrek toelaten

Carlo Douven Geschreven door
18 december 2017

Duitsland gaat naar aanleiding van het arrest Bechtel van 22 juni 2017 van het EU Hof van Justitie in meer gevallen de buiten Duitsland betaalde premies voor sociale zekerheidpensioenen en ziektekosten in aftrek toelaten.

Bron: BMF-Schreiben, 11 december 2017, IV C 3 – S 2221/14/10005 :003 

Gepubliceerd in Nieuws

De werkvloer weerspiegelt het leven

Torsten Viebahn Geschreven door
08 december 2017

Auteur: Torsten Viebahn, als Rechtsanwalt werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Heeft een medewerker recht op schadevergoeding, als een superieur haar een tik op haar derrière verkoopt? Mogen werkgevers in hun bedrijf een hoofddoekjesverbod uitvaardigen? Is chatten met vrienden op de werkplek per definitie verboden? Dag in dag uit worden er in Duitse bedrijven beslissingen genomen waarbij het arbeidsrecht in het geding is. Soms gaat het hierbij om relatief onbeduidende of zelfs onbenullige zaken, soms ook niet. En omdat het Duitse arbeidsrecht een nogal complexe aangelegenheid is en voor de leek vaak slechts met grote moeite te bevatten, lijkt het zinvol eens een aantal aspecten van het arbeidsrecht in Duitsland de revue te laten passeren. Alledaags zaken die eens niets met clausules in arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht of toeslagen voor overuren te maken hebben. Een drietal voorbeelden uit de praktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 11, 2017

Leveranciers van gebrekkig materiaal en vervolgkosten van bouwondernemers

Udo Croonenbrock Geschreven door
08 december 2017

Auteur: Udo Croonenbrock, als Rechtsanwalt werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (croonenbrock@strick.de)

Het Duitse bouwcontractrecht heeft zojuist een belangrijke wijziging ondergaan. Op het gebied van B2B-leveringen en de hiermee gepaard gaande aansprakelijkheden en verplichtingen tot hernieuwde nakoming is eindelijk in een prangende leemte voorzien. Wat in de rechtstoestand tussen ondernemer en eindafnemer (B2C) al wettelijk geregeld was, vindt nu ook ingang in het bouwrecht tussen ondernemers onderling (B2B). In bouwcontracten die met ingang van 1 januari 2018 worden gesloten is vanaf deze datum de volgende regeling van toepassing: ambachtslieden en bouwbedrijven die bij hun klanten (zonder kennis hiervan) gebrekkig materiaal hebben gebruikt en dit euvel moeten verhelpen, kunnen voortaan de totale vervolgkosten op de fabrikant/leverancier verhalen. Dit betekent dat de fabrikant/leverancier niet alleen voor vervanging van de gebrekkige bouwstoffen moet zorgen, maar ook moet opdraaien voor de kosten van de demontage en hernieuwde montage van het materiaal.

Gepubliceerd in Vakblad 11, 2017

Het handboek Duitse Einkommensteuer is online

Carlo Douven Geschreven door
29 juni 2017

Het Bundesministerium der Finanzen heeft het Einkommensteuer handboek online gezet. In het handboek staan Duitse wetten, richtlijnen, beleid (BMF-schreiben), bronnen en informatie.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 29 juni 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland moet op grond van een verdrag vrijgesteld loon hetzelfde berekenen

Carlo Douven Geschreven door
23 juni 2017

De bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers zijn ook van toepassing op ambtenaren. De Duitse regeling die voorkomt dat Franse premies voor aanvullende pensioen- en ziektekostenverzekeringen niet aftrekbaar zijn, omdat het loon op grond van een belastingverdrag vrijgesteld is, is in strijd met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, zaak Bechtel, 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:488

Gepubliceerd in Nieuws