Rubriek: België

Nederlandse pensioenen opgebouwd voor 2004 zijn niet belast in België

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2017

Een inwoner van België ontvangt pensioenen uit Nederland. Voor zover het pensioen is opgebouwd voor 1 januari 2004 heeft België geen heffingsrecht volgens de Belgische nationale wetgeving. Voor het saldo van de Nederlandse spaarrekening bestaat recht op een vrijstelling.

Bron: Hof van Beroep Antwerpen, 17 oktober 2017, arrest 2016/AR/674

Gepubliceerd in Nieuws

Indienen van een aangifte als niet-inwoner in België, geen sinecure

Kirsten Franssen Geschreven door
26-10-2017

Auteurs: Kirsten Franssen en Ruth De Baere, resp. werkzaam bij Boxx Global Expat Solutions (kirsten@boxx-expat.com) en werkzaam als zelfstandig advocaat.

Iemand die fiscaal geen inwoner is van België, maar in België wel belastbare (beroeps)inkomsten geniet, heeft een verplichting om een belastingaangifte als niet-inwoner in te dienen in België (de zogenaamde BNI-aangifte). Voor inkomstenjaar 2016 is de indieningsdatum voor de papieren BNI-aangifte vastgesteld op 9 november 2017. Bij indienen via Tax-on-Web is er extra tijd tot 7 december 2017. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke aandachtspunten bij het invullen en indienen van de BNI-aangifte.

Gepubliceerd in Vakblad 10, 2017

Folder 'Nederlandse werkgever met in België verzekerde werknemer' is herzien

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2017

Het Bureau voor Belgische Zaken van de SVB heeft de folder voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die in België sociaal verzekerd zijn, herzien.

Bron: Bureau voor Belgische zaken, 22 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Ombudsmannen vragen hulp voor Belgische werkloze/gepensioneerde grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2017

De Belgische en de Nederlandse ombudsman constateren dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werkloos zijn geworden vanaf hun 65e jaar geen Belgische sociale uitkeringen krijgen, terwijl hun pensioen pas later ingaat. De overheden wordt opgeroepen met een oplossing te komen ter overbrugging van deze periode.

Bron: De nationale ombudsman en de federaal ombudsman, 29 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België past de Limosa-meldingsplicht aan

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2017

Een niet-Belgische werkgever of zelfstandige die een tijdelijke opdracht uitvoert in België moet bewijzen dat aan de Limosa-meldplicht is voldaan. De registratie is per 1 oktober 2017 gewijzigd, o.a. moet een verbindingspersoon worden opgegeven en de economische sector worden vermeld.

Bron: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Directie internationale Betrekkingen, september 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

De Belgische belastingaangifte van niet-inwoners kan worden gedaan

Carlo Douven Geschreven door
24-09-2017

Vanaf 14 september kunnen mensen die een Belgische bron van inkomen hebben, maar niet in België wonen de Belgische aangifte doen via tax-on-web, tot uiterlijk 7 november. De papieren aangifte wordt laatstelijk verstuurd begin oktober 2017 en moet uiterlijk 9 november binnen zijn. Op de website vindt u voorbeeldformulieren en toelichtingen.

Bron: financiën.belgium.be, 14 september 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België handelt Nederlandse inkomensverklaring sneller af

Carlo Douven Geschreven door
04-09-2017

De Belgische belastingkantoren kunnen de inkomensverklaring 2016 voor (kwalificerende) buitenlandse belastingplichtigen ondertekenen vanaf 1 augustus 2017. Dat is een versnelling t.o.v. de inkomensverklaring 2015. Toen kon de ondertekening vanaf 1 november 2016.

Bron: grensinfo.nl, 25 augustus 2017

Gepubliceerd in Nieuws

België gaat AOW weer belasten

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2017

Het arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 5 mei 2017 over de belastingheffing van de Nederlandse AOW voor inwoners van België wordt gerepareerd. Het arrest beperkte de Belgische heffingsmogelijkheden over de AOW aanzienlijk. De Nederlandse AOW-pensioenen zijn na invoering van het wetsvoorstel weer volledig belast in België.

Bron: Persbericht FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 20 juli 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Heffingsrecht afwaarderingsverlies ROW komt België toe

Carlo Douven Geschreven door
16-08-2017

In België wonende DGA leidt in 2011 verlies uit resultaat overige werkzaamheden in verband met een afwaardering lening en rentevordering. Het verlies kan niet ten laste van het Nederlands inkomen komen, omdat de lening na de emigratie in 2006 is ontstaan en dus niet in het conserverend inkomen van het jaar van emigratie was begrepen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4805.

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische fiscaliteit: Verrekening rente bouwdepot en hypotheekrente mag

Carlo Douven Geschreven door
15-08-2017

 

Ook voor de Belgische fiscale regelgeving kan de ontvangen rente op een bouwdepot worden verrekend met de betaalde hypotheekrente. De ontvangen rente op het bouwdepot is dan niet afzonderlijk belastbaar.

Bron: Hof van beroep Antwerpen, 6 juni 2017, 2015/AR/1915

 

Gepubliceerd in Nieuws