Rubriek: België

België past methode voorkoming dubbele belasting aan

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2021

Binnenkort komt de circulaire uit waarin staat dat bijv. lijfrenten en ontslagvergoedingen waarover België geen heffingsrecht op grond van het belastingverdrag met Nederland, niet meer onder het progressievoorbehoud vallen.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 10 februari 2021, CRIV 55 COM 376

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuw belastingverdrag Nederland - België is nog niet aanstaande

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2021

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België schiet nog niet op. De verkiezingen in Nederland zorgen voor oponthoud. Een commissie grensarbeiders instellen om inkomenseffecten van een verdragswijziging onderzoek te doen is prematuur.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers,13 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Het pensioenbeleid van de nieuwe Belgische federale regering

Stefan Bemelmans Geschreven door
13-12-2020

Auteur: mr. S.H.W.A. (Stefan) Bemelmans, als promovendus verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht en de Law, Tax & Business Unit van de Universiteit Hasselt (stefan.bemelmans@maastrichtuniversity.nl / stefan.bemelmans@uhasselt.be). Mede mogelijk gemaakt door de financiering van de Belgische Provincie Limburg.

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden, op zondag 26 mei 2019, dat de inwoners van België mochten stemmen voor een nieuwe federale regering. In de daaropvolgende 493 dagen zijn vele verschillende mogelijkheden verkend en intensieve onderhandelingen gevoerd. Uiteindelijk is het de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie gelukt om op 30 september 2020 een nieuwe federale regering te formeren.(1) De nieuwe federale regering streeft ingevolge haar regeerakkoord naar een welvarend, solidair en duurzaam België.(2) Voor de sociale zekerheid betekent dit dat deze enerzijds dient te worden beschermd en dat anderzijds de financiering hiervan op lange termijn veilig dient te worden gesteld. Dientengevolge wordt het Belgisch pensioenstelsel opnieuw in de steigers gezet. In deze bijdrage worden door de auteur de pensioengerelateerde beleidsinitiatieven van de nieuwe federale regering tegen het licht gehouden. Hoewel op het moment van schrijven nog niet alle details bekend zijn, is reeds duidelijk dat de beleidsinitiatieven aansluiten bij de op internationaal en Europese schaal geconstateerde tekortkomingen van het huidig Belgisch pensioenstelsel.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Moet België aftrek alimentatie niet-inwoners uitbreiden?

Carlo Douven Geschreven door
04-11-2020

De Europese Commissie daagt België voor het Hof van Justitie EU. Alimentatiebetalingen zijn bij een niet-inwoner alleen aftrekbaar als 75% van het wereldinkomen in België belast is en niet als het inkomen in het woonland te laag is om de alimentatie te kunnen aftrekken.

Bron: Europese Commissie, 30 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische aangifte niet-inwoners met partner bewerkelijker

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2020

De dossiers bij de Belgische FOD zijn mogelijk niet compleet, waardoor gehuwden en wettelijk samenwonenden niet gezamenlijk via tax-on-web aangifte voor niet-inwoners kunnen doen. In een aantal gevallen is een officieel bewijs nodig dat men gehuwd is of wettelijk samenwoont.

Bron: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers, 20 oktober 2020

Gepubliceerd in Nieuws

België: Buitenlandse dividenden en aftrek buitenlandse bronheffing

Sofie Matthys Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Sofie Matthys, director Tax & Legal bij Deloitte Private (Belgium) (smatthys@deloitte.com)

Een Belgische interne instructie – die recent werd ingetrokken - zorgde voor verwarring en onduidelijkheid over het bedrag dat in de Belgische aangifte personenbelasting gerapporteerd moet worden. Wat is hier aan de hand? Blijft alles nu voorlopig toch bij het oude?

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Verruimde Belgische concept vaste inrichting sedert dit jaar van kracht

Andy Cools Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Naar verluidt is de Belgische Belastingdienst meer aandacht aan het besteden aan buitenlandse ondernemingen die actief zijn in België. De bedrijven die een Belgische inrichting hebben, zijn verplicht tot het indienen van de (nihil)aangifte in de vennootschapsbelasting. Daar gaat mee gepaard dat de Belgische inrichting zich ook moet aansluiten bij een Belgisch sociaal verzekeringsfonds en daarvoor een jaarlijkse vennootschapsbijdrage moet betalen. Volgens de OESO en de Belgische wetgeving is er immers sneller sprake van een (Belgische) vaste inrichting. De Belgische inrichting is mede ingevoerd voor kleinere buitenlandse MKB-vennootschappen die diensten verlenen in België. Maar wat is nu eigenlijk een Belgische inrichting? In dit artikel bespreek ik nog eens beknopt de definitie van een verruimde vaste inrichting die ingevolge BEPS in het leven geroepen is. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. Ik start met een algemene uiteenzetting over BEPS. Daarna geef ik aan welke wijzigingen BEPS aan het concept van de vaste inrichting heeft doorgevoerd. In een volgend deel breng ik de verruimde definitie van Belgische inrichting ter sprake die sedert 1 januari 2020 in voege is. Ik sluit af met conclusies.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

Coronavirus-maatregelen: Overeenkomst met België verlengd

Carlo Douven Geschreven door
27-08-2020

De overeenkomst tussen Nederland en België over het belastingverdrag in de context van de Covid-19-gezondheidscrisis is verlengd tot en met 31 december 2020.

Bron: Staatscourant, 27 augustus 2020, 45202

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Fiscale afspraken met België verlengd tot 31 augustus

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2020

Nederland en België hebben de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, verlengd tot 31 december 2020

Bron: Ministerie van Financiën, 19 juni 2020, Stcrt. 2020, 34541

 

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Internationale vragen en antwoorden België

Carlo Douven Geschreven door
19-06-2020

België heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de afspraken die België gemaakt heeft o.m. met Duitsland en Nederland t.g.v. het coronavirus. Ook wordt ingegaan op de gevolgen voor medewerkers in overheidsdienst die thuis moeten werken.

Bron: FOD Financiën,  circulaire 2020/C/81, 17 juli 2018

 

Gepubliceerd in Nieuws