Rubriek: Belastingrecht

Belastingplannen 2017 zijn aangenomen, wetsvoorsel uitfaseren pensioen eigen beheer nog niet

Carlo Douven Geschreven door
21-12-2016

De Belastingplannen 2017 zijn door de Eerste Kamer aangenomen. De meeste bepalingen gaan in per 1 januari 2017. De stemming voor het wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer is uitgesteld door staatssecretaris Wiebes. Dat wordt nog vervolgd.

Bron: Eerstekamer.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot belast in Italië omdat EasyJet daar een vaste inrichting heeft

Carlo Douven Geschreven door
19-12-2016

Een inwoner van Nederland is piloot bij EasyJet. Hij is gestationeerd in Italië. De bepaling voor internationale luchtvaart is niet van toepassing, omdat EasyJet niet in Nederland of Italië de feitelijke leiding heeft. Op grond van het arbeidsartikel mag Italië heffen, omdat EasyJet een vaste inrichting heeft in Italië.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 februari 2016, 15/2855, ECLI:NL:RBDHA:2016:3520

Gepubliceerd in Nieuws

Antwoorden van Wiebes over inkomensverklaring, DigiD, internationale invordering en gegevensuitwisseling

Carlo Douven Geschreven door
16-12-2016

Wiebes beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de inkomensverklaring buitenlands belastingplichtigen, DigiD in het buitenland, internationale invordering toeslagschulden en de internationale gegevensuitwisseling. 

Bron: Kamerstuk 31 066, nr. 276 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2016. Kamerstuk 3166

Gepubliceerd in Nieuws

De 30%-regeling in de payroll – gaat dat wel goed?

Marian Manders Geschreven door
16-12-2016

Auteur: Marian Manders-Van de Vinne, Boxx global expat solutions (Marian@boxx-expat.com)

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de 30%-regeling is dat jaarlijks aan een minimaal salariscriterium voldaan wordt. Of dit het geval is, wordt jaarlijks getoetst door de belastingdienst, door te kijken naar het fiscale jaarloon. Indien niet aan het salariscriterium voldaan wordt, dan kan de regeling met terugwerkende kracht voor het betreffende jaar en de toekomst ingetrokken worden. De correcte implementatie van de 30%-regeling in de salarisadministratie is daarom enorm belangrijk en verdient zo tegen jaareinde een stukje extra aandacht.

Gepubliceerd in Vakblad 3, 2016

Vergelijking belastingheffing privévermogen tussen Duitsland en Nederland

Karin Theunissen Geschreven door
16-12-2016

Auteurs: Karin Theunissen, docent Belastingrecht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en freelance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Uit onderzoek van het Ministerie van Financiën naar gebruikte heffingen op vermogen in het buitenland komt naar voren dat daar diverse methoden voorkomen. In Nederland leidt het fictieve rendement van 4% op vermogen in box 3 al geruime tijd tot rumoer. Naar verwachting zal box 3 de komende jaren worden gewijzigd, zodat weer het werkelijke rendement wordt belast, zoals in Duitsland gebeurt. In dit artikel beschrijven we hoe Duitsland privévermogen belast en hoe de Duitse fiscus toezicht houdt op de inkomsten die haar belastingplichtigen ontvangen.

Gepubliceerd in Vakblad 3, 2016

Wordt de 60-dagenregeling opgerekt door zijn doel en strekking?

Valerie Ramaekers Geschreven door
16-12-2016

Auteur: Valérie Ramaekers, manager tax specialties People Advisory Services bij EY (valerie.ramaekers@nl.ey.com)

De hoofdregel is dat het arbeidsinkomen van een werknemer ter belastingheffing is toegewezen aan het woonland. Geen hoofdregel zonder uitzonderingen: het werkland is heffingsbevoegd indien voldaan wordt aan een bepaalde voorwaarde. En natuurlijk bestaat er geen uitzondering zonder een uitzondering op de uitzondering: de Nederlandse 60-dagenregeling. De 60-dagenregeling heeft als doel en strekking het bieden van een administratieve verlichting indien er sprake is van een kortdurende Nederlandse belastingplicht bij uitzendingen binnen concern, omdat er sprake is van een materiële werkgever. De vraag is of de 60-dagenregeling ook belastingplicht voorkomt indien er kortdurende Nederlandse belastingplicht ontstaat ten gevolge van het bestaan van een Nederlandse vaste inrichting.

Gepubliceerd in Vakblad 3, 2016

WKR en compensatieregeling: een bijzondere combinatie

Dennis Reins Geschreven door
16-12-2016

Auteur: Dennis Reins, werkzaam bij TTT-Group (dennis.reins@ttt-group.com)

Er is al veel geschreven over de internationale aspecten van de werkkostenregeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van de juiste grondslag van de eindheffing ex artikel 31a, lid 2 Wet LB 1964 of de verschillende wijzen waarop dubbele belasting kan worden voorkomen. Een naar mijn mening nog niet eerder beschreven aspect is de combinatie van de werkkostenregeling en de compensatieregeling.

Gepubliceerd in Vakblad 3, 2016

ZZP-ers die grensoverschrijdend werken (deel 4): de WagwEU

Fraukje Panis Geschreven door
16-12-2016

Auteur: Fraukje Panis, advocaat arbeidsrecht, bij Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (fraukje.panis@hvglaw.nl)

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. De wet bevat de minimum arbeidsvoorwaarden waar een naar Nederland gedetacheerde werknemer aanspraak op maakt en die aldus door zijn (buitenlandse) werkgever dienen te worden toegepast. Kortom, de WagwEU is van belang voor werknemers die in Nederland te werk zijn gesteld en hun (buitenlandse) werkgevers, zijnde de dienstverrichter. Eveneens is de wet in dit kader van belang voor Nederlandse dienstontvangers. Op basis van de wet aanpak schijnconstructies (WAS) kunnen zij, als zijnde opdrachtgever, aansprakelijk worden gesteld wanneer sprake is van onderbetaling van de gedetacheerde werknemers. Met de WagwEU worden verschillende maatregelen geïntroduceerd om te kunnen controleren of de buitenlandse (EU) werkgevers de minimum arbeidsvoorwaarden ook daadwerkelijk toepassen. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is de WagwEU ook van toepassing op buitenlandse zelfstandigen die gewoonlijk hun diensten verrichten in (een land van) de Europese Unie, en voor een bepaalde dienst in Nederland werkzaam zijn. Op deze laatste groep (de buitenlandse zelfstandigen) wordt in dit artikel nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 3, 2016

Vragen Eerste Kamer over uitfaseren pensioen eigen beheer beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2016

De Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de Belastingplannen 2017. Wiebes gaat onder meer in op de internationale aspecten uitfaseren pensioen in eigen beheer. De conserverende aanslag en de oudedagsreserve komen aan de orde. Ook wijst hij op de fiscale regels in het woonland die per land sterk kunnen verschillen.

Bron: rijksoverheid.nl, Nota naar aanleiding van het verslag van 9 december 2016

Gepubliceerd in Nieuws

In België geleasde auto leidt tot BPM-heffing

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2016

BPM-heffing van een in België geleasde auto is toegestaan, als de auto hoofdzakelijk bestemd is of feitelijk wordt gebruikt in Nederland. De heffing dient evenredig te zijn aan de duur van het gebruik in Nederland.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 november 2016, nr. 15/00787

Gepubliceerd in Nieuws