Rubriek: Belastingrecht

Heffingsrecht over nabetaalde bonussen in grensoverschrijdende situaties

Twan Muijzers Geschreven door
29-05-2017

Auteur: Twan Muijzers, werkzaam bij het grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (twan.muijzers@nl.ey.com)

Hoe zit het met bonus betalingen van de werkgever aan haar werknemer na het eindigen van een tijdelijke uitzending? In onderstaand artikel wordt aan de hand van een concreet voorbeeld ingegaan op deze vraag, vanuit de situatie dat een werknemer naar Duitsland wordt uitgezonden. Daarbij spelen het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland en het OESO-modelverdrag een rol.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

EU wil arbitragecommissie tegen dubbele belastingheffing

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2017

De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over een richtlijn die het mogelijk maakt om bij een conflict over dubbele belastingheffing een arbitragecommissie in te schakelen. Deze commissie kan ingeschakeld worden als niet binnen twee jaar de dubbele heffing is opgelost.

Bron: Raad van de Europese Unie, 23 mei 2017 

Gepubliceerd in Nieuws

België kan AOW alleen belasten voor zover er arbeid is geweest

Carlo Douven Geschreven door
24-05-2017

 

België kan de AOW-uitkeringen alleen belasten voor zover deze zijn opgebouwd tijdens een beroepswerkzaamheid in Nederland en zodoende aan de financiering van de AOW heeft bijgedragen. Ook AOW opgebouwd met vrijwillige premiebetalingen dient buiten beschouwing te blijven.

Bron: Hof van Cassatie, 5 mei 2017, F.15.0119.N

 

Gepubliceerd in Nieuws

BPM ook verschuldigd bij tijdelijke huur buitenlandse auto

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2017

 

Ook in een geval van een tijdelijke huurovereenkomst is de heffing van BPM toegestaan. Voorwaarde is dat bij de berekening van de BPM rekening wordt gehouden met de duur van de huurovereenkomst.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 17 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1074

Gepubliceerd in Nieuws

HR: Omdat de ontslagvergoeding niet is doorbelast, zijn stamrechttermijnen belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2017

 

Stamrechtuitkeringen ontvangen ter zake van een ontslagvergoeding na een internationale carrière, vallen binnen het bereik van belastingverdragen. Nu de ontslagvergoeding van de Nederlandse werkgever niet is doorbelast naar de VS, komt het heffingsrecht toe aan Nederland (woonland).

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02648

 

Gepubliceerd in Nieuws

HR: Gouden handdruk-stamrecht is voor verdragstoepassing geen lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2017

Een gouden handdruk-stamrecht is voor de toepassing van het belastingverdrag met de VS geen lijfrente tegen een ‘voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde’. Beoordeeld moet worden of de stamrechtermijnen een beloning soortgelijk aan pensioen zijn of dat het artikel voor niet zelfstandige arbeid van toepassing is. Als het arbeidsartikel van belang is, moet beoordeeld worden of de ontslagvergoeding doorbelast is naar de VS.

Bron: Hoge Raad, 19 mei 2017, nr. 16/02463 

Gepubliceerd in Nieuws

EUHof geeft kaders voor internationale gegevensuitwisseling

Carlo Douven Geschreven door
18-05-2017

 

Als een verzoek om internationale gegevensuitwisseling wordt gedaan, moet het land waar de informatie van gevraagd wordt, onderzoeken of sprake is van een gerechtvaardigd ‘verwacht belang’ door het vraagland. Als een belastingplichtige weigert om mee te werken aan de gegevensverstrekking, mag hem een geldboete worden opgelegd.

Bron: Europese Hof van Justitie, 16 mei 2017, C-682/15

 

Gepubliceerd in Nieuws

België heeft geen heffingsrecht over exit bonus CEO

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2017

 

De exit bonus van een CEO komt ter heffing toe aan Duitsland. De CEO was gedeeltelijk werkzaam voor een Belgische groepsentiteit naast werkzaamheden voor andere groepsentiteiten. De exit bonus zag vooral op werkzaamheden ten behoeve van een andere dan de Belgische groepsentiteit. België heeft dan geen heffingsrecht.

Bron: Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, 14 maart 2017, nr. 2017.094

 

Gepubliceerd in Nieuws

Toerekening verlofdagen aan buitenlandse arbeid moet naar evenredigheid

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2017

 

Verlofperioden moeten naar evenredigheid worden toegerekend aan het werken in een niet-verdragsland, in casu Angola. Dat betekent dat aan de periode in Angola toerekenbare, verlofdagen ook daadwerkelijk moeten zijn opgebouwd in de periode dat belanghebbende in Angola heeft gewerkt, overeenkomstig de wijze waarop de werkgever die verlofdagen heeft geadministreerd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3895

 

Gepubliceerd in Nieuws

Berekeningsmodule Belgische personenbelasting online

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2017

België heeft de berekeningsmodule van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten jaar 2016) online gezet. Daarmee kan op anonieme wijze een raming van de belastingen worden gemaakt. 

Bron: www.belgium.be/nl

 

Gepubliceerd in Nieuws