Rubriek: Belastingrecht

Feiten omtrent woonplaats beslissen procedure

Carlo Douven Geschreven door
13-06-2017

 

Belanghebbende woont niet in het Verenigd Koninkrijk, maar in Nederland blijkens het uitgebreide feitenonderzoek. Hij is daarmee binnenlands belastingplichtige en wordt voor zijn wereldinkomen in de Nederlandse belastingheffing betrokken.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4084

 

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische belastingvrijstelling geldt ook voor buitenlandse spaardeposito’s

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2017

 

De Belgische belastingvrijstelling voor spaardeposito’s geldt zonder onderscheid voor vergoedingen van spaarrekeningen geopend in België of een andere EER-lidstaat. Echter voor spaardeposito’s in andere lidstaten kan men feitelijk niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. Geen ander land kent een systeem, zoals in België, waarbij de vergoeding van de spaarrekeningen bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Bron: Europese Hof van Justitie, 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:429

 

Gepubliceerd in Nieuws

Niet sociaal verzekerd in Nederland, dan geen recht op premiedeel heffingskortingen

Carlo Douven Geschreven door
09-06-2017

Een medewerkster van Europol, die in Nederland woont, is vanwege haar werkzaamheden bij deze internationale organisatie niet in Nederland sociaal verzekerd. Zij heeft dan geen recht op de premiedelen van de heffingskorting. Niet in geschil was, dat ze wel op de belastingdelen van de heffingskorting recht heeft.

Bron: Rechtbank Den Haag, 16 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2607.

 

Gepubliceerd in Nieuws

AG vindt dat fysieke aanwezigheid beslissend is bij dagen tellen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2017

Advocaat-Generaal Niessen adviseert de Hoge Raad niet de visie van het Gerechtshof en de rechtbank te volgen. Als iemand in Nederland fysiek aanwezig is tellen ook voor een grensarbeider in beginsel alle dagen inclusief die vanwege privé-verblijf mee, om te bepalen of aan het 183-dagen-criterium van het arbeidsartikel in het belastingverdrag is voldaan. De AG is verder van mening dat de fictief loon-regeling ook van toepassing is als sprake is van een DGA bij een Belgische BvbA.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 11 mei 2017, ECLI:NL:PHR:2017:374

Gepubliceerd in Nieuws

Afgifte inkomensverklaring stuit in 14 landen op problemen

Carlo Douven Geschreven door
02-06-2017

Naar aanleiding van de 19e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst wordt de kamer geïnformeerd over onder meer klachten bij het terugvorderen van in het buitenland betaalde bronbelasting, de inkeerregeling, de invordering van toeslagschulden in het buitenland en buitenlandse gekentekende auto’s. De afgifte van inkomensverklaring, van belang voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, stuit op problemen in 14 landen.

Bron: Brief Ministerie van Financiën, 2 juni 2017, kenmerk 2017-0000109201

Gepubliceerd in Nieuws

Naheffingsaanslag BPM voor geïmporteerde auto is geen discriminatie

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2017

Het opleggen van de naheffingsaanslag BPM aan de koper van een geïmporteerde auto is geen discriminatie in de zin van het Verdrag van de werking van de EU.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1416

Gepubliceerd in Nieuws

Europese detacheringsrichtlijn gaat werknemers meer recht geven

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2017

De Europese detacheringsrichtlijn gaat werknemers meer rechten geven. Alle looncomponenten, inclusief regels voor collectieve huisvesting, maar exclusief Ontslagrecht en pensioenen, gaan onder de harde kern van arbeidsvoorwaarden vallen die toegepast moeten worden bij buitenlandse werknemers. Uitzendkrachten moeten hetzelfde behandeld worden als werknemers van de inlener. Dat geldt ook voor werknemers van onderaannemers. Detachering wordt beperkt tot 24 maanden.

Bron: Brief Ministerie van SZW, 29 mei 2017, nr. 2017/0000089448

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit fiscaal bestuursrecht is geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
29-05-2017

Er is een nieuwe versie van het besluit fiscaal bestuursrecht uitgekomen. In het besluit wordt onder (veel) meer toegelicht wanneer de de Belastingdienst aanslagen (niet) ambtshalve vermindert ten gevolge van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie of als sprake is van dubbele belastingheffing.

Bron: Ministerie van Financiën, 9 mei 2017, Stcrt. 23 mei 2017, nr. 28270

Gepubliceerd in Nieuws

Salarisnormen voor buitenlandse werknemers in Nederland (deel 1)

Dennis Reins Geschreven door
29-05-2017

Auteurs: mr. N. Kurt en mr. D. Reins. Mr. N. Kurt is werkzaam bij Expat Management Group in Amsterdam (kurt@expatmanagementgroup.com) (Immigratie). Mr. D. Reins is werkzaam bij TTT-Group te Amsterdam (dennis.reins@ttt-group.com) (Fiscaal).

Zowel voor immigratiedoeleinden als voor de 30%-regeling wordt gebruik gemaakt van een salarisnorm. Het achterliggende idee is dat dit een passend criterium is om de doelstellingen van de betreffende regelingen te bereiken om hooggekwalificeerde en specifiek deskundige werknemers naar Nederland te halen. Bij de toepassing van de salarisnorm wordt verder onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, zo is de leeftijd van 30 jaar bijvoorbeeld belangrijk. Ondanks de bestaande gelijkenissen, is het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de kennismigranten- c.q. ICT-regeling en de 30%-regeling op een aantal belangrijke onderdelen behoorlijk afwijkend. In dit tweeluik wordt nader ingegaan op de salarisnorm voor immigratiedoeleinden (kennismigrant- en ICT-regeling) enerzijds en de 30%-regeling anderzijds. In het eerste deel worden op beknopte wijze de salarisnormen behandeld voor niet-EU onderdanen die als kennismigrant of arbeidsmigrant bij een Nederlandse werkgever komen werken. In het volgende nummer staat de salarisnorm voor de 30%-regeling centraal en worden de verschillen met migratiewetgeving benadrukt.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017

De relatie tussen de doorrekening van kosten en artikel 15 en 16 OESO (deel 1)

Andy Cools Geschreven door
29-05-2017

Auteur: Dr. A.S. Cools, werkzaam bij de sectie internationaal belastingrecht van de Belastingdienst. Het standpunt van de auteur is strikt persoonlijk. De auteur kan worden bereikt via (andy cools@hotmail.com).

In deze bijdrage gaat de auteur in op de relevantie van de doorrekening van kosten en de gevolgen voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid binnen de artikelen 15 en 16 OESO. Omwille van de omvang van het artikel, wordt het opgedeeld in twee afzonderlijke stukken. De bijdrage start met een algemeen deel over transfer pricing om daarna in het tweede deel de link naar het base erosion principle te leggen in de genoemde verdragsartikelen. Er wordt in het eerste deel kort een link gelegd met Actiepunt 13 BEPS.

Gepubliceerd in Vakblad 7, 2017