Rubriek: Belastingrecht

Overzicht buitenlandse master-opleidingen voor 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2021

Een WOB-verzoek heeft geleid tot publicatie van een overzicht van kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse master-opleidingen voor de toepassing van de 30%-regeling bij werknemers jonger dan 30 jaar, die daarmee aan een lagere salariseis kunnen voldoen.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

DAC 7 (inlichtingenverstrekking platforms) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2021

DAC7 breidt de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn uit met verplichtingen aangaande inlichtingenverstrekking voor platformexploitanten. De richtlijn treedt op 14 april 2021 in werking en de lidstaten moeten de bepalingen met ingang van 2023 toepassen.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie, 25 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische circulaire over buitenlandse onroerende goederen

Carlo Douven Geschreven door
29-03-2021

Na jurisprudentie van het Hof van Justitie EU heeft België de Wet IB 92 aangepast. Ook het belastbaar inkomen van een buiten België gelegen onroerend goed wordt vastgesteld aan de hand van het kadastraal inkomen. De circulaire licht de wijziging toe.

Bron: FOD Financiën, 1 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Corona-cheque Trump is niet belast

Carlo Douven Geschreven door
25-03-2021

In 2020 hebben in Nederland wonende Amerikanen een Corona-cheque van Trump ontvangen. De uitkeringen zijn geen publiekrechtelijke periodieke uitkering, maar eenmalige uitkeringen. Ze zijn dan niet belast.

Bron: Belastingdienst, Forum Fiscaal Dienstverleners 13 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek Loonheffingen 2021 is uit

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2021

Het Handboek Loonheffingen 2021 van de Belastingdienst is gepubliceerd. Voor grensoverschrijdend werken zijn de hoofdstukken 19 en 20, internationale loonbelasting én premieheffing, zeer relevant.

Bron: Belastingdienst, 18 maart 2021

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands pensioen inwoner België is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2021

De navorderingsaanslag is terecht. De inspecteur hoefde niet te weten dat België het pensioen van belanghebbende grotendeels onbelast liet. De lijfrente en het pensioen moeten naar hun bruto-bedrag (incl. het in België belaste deel) groter zijn dan 25.000 euro.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 16 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:906

Gepubliceerd in Nieuws

Verdragsstaten 2021 zijn gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
15-03-2021

Het praktische overzicht van de toepassing belastingverdragen voor het jaar 2021 is gepubliceerd. De verdragstoepassing van grensoverschrijdende arbeid, oudedagsvoorzieningen, sociale zekerheidsuitkeringen voor ingezetenen en niet-ingezetenen wordt toegelicht.

Belastingdienst, 12  maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenen inwoner Saudi-Arabie zijn in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2021

X wordt als inwoner van Saudi-Arabië aangemerkt. Hij is geen fictieve inwoner van Nederland. Zijn Nederlandse pensioenuitkeringen zijn belast in Nederland op grond van de protocolbepaling in het verdrag, omdat Saudi-Arabië pensioenen niet belast.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:622

Gepubliceerd in Nieuws

Schema buitenlands belastingplichtigen 2021 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Voor de buitenlands belastingplichtigen is de relevante wetgeving ongewijzigd. Wel zijn de actuele besluiten en jurisprudentie verwerkt. Nieuw opgenomen is de ondernemersaftrek waarop een buitenlands belastingplichtige recht heeft bij winst uit onderneming (box 1) in Nederland. Daarnaast ontving ik het verzoek om weer een overzicht te maken waarin alle situaties in één oogopslag te raadplegen zijn. Aan dat verzoek wil ik tegemoetkomen met een samenvatting. De tabel is opgenomen onder het kopje 'samenvatting', voor specifieke uitleg en voorwaarden verwijs ik dan naar de toelichtingen bij de 5 groepen (eigen inkomen, pro rata regeling etc.). U leest per land op welke tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting een niet-inwoner recht heeft, als aan de voorwaarden van de specifieke tegemoetkoming is voldaan. De werkwijze van dit overzicht is verder ongewijzigd. Door middel van een stappenplan bepaalt men eerst het woonland, daarna wordt per (groep) land(en) getoond welke faciliteiten mogelijk zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Caleidoscoop grenswerkers: Europees kampioenschap bestuurlijk onvermogen?

Ger Essers Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Ger Essers, verbonden aan de Stichting Geen Grens (www.geengrens.eu)

Tijdens het parlementair onderzoek naar de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen verzuchtte voorzitter Chris van Dam ’het lijkt wel op wereldkampioenschap bestuurlijk onvermogen’. Het is de vraag of bij de totstandkoming én de uitvoering van de Europese en de nationale wet- en regelgeving voor grenswerkers ook geen sprake is van bestuurlijk onvermogen. Is een grenswerker die te maken heeft met de wetgeving en bureaucratie van twee landen, niet even kwetsbaar als de alleenstaande met een laag en flexibel inkomen, die Nederlandse toeslagen aanvraagt? In dit artikel wordt de actuele stand inzake de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en de belastingverdragen met Duitsland en België beschreven. Verder worden de beleidsopvattingen van politici en het wel en wee van grenswerkers beschreven. Ter illustratie wordt de problematiek van de verkeerd of niet-verzekerde grenswerkers en de problematiek van de grenswerkers met een WIA-hiaat beschreven. Tot slot wordt aangegeven hoe de problemen opgelost zouden kunnen worden: niet door aan te passen, doch door af te wijken(1).

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021