Rubriek: Belastingrecht

IACK wordt aan niet-inwoner onbedoeld uitbetaald

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt aan niet-inwoners uitbetaald in situaties waarbij een inwoner in een vergelijkbare situatie geen recht heeft. Dit is een gevolg van het fiscale partnerbegrip voor niet-inwoners. De staatssecretaris kondigt een wetswijziging aan.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

De ene medewerker bij een internationale organisatie is de andere niet

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2021

Om een beroep te doen op een vrijstelling in de inkomenstenbelasting voor medewerkers van het Internationaal Strafhof moet men ‘staff of the court’ zijn. Belanghebbende is dat niet. Hij heeft dan geen recht op de vrijstelling.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 31 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:669

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen en antwoorden toeval-Amerikanen verschenen

Carlo Douven Geschreven door
03-05-2021

De problemen van de 'accidental americans' met Nederlands financiële instellingen en de Amerikaans belastingdienst zijn nog steeds niet opgelost. De meest gestelde vragen en antwoorden leggen de stand van zaken uit.

Bron: Ministerie van Financiën, 23 april 2021.

Gepubliceerd in Nieuws

Nucleair adviseur heeft geen vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2021

X woont in Oostenrijk en heeft een vakantiewoning in Nederland. Zijn verliesgevende werkzaamheden zijn geen Nederlandse bron. De vakantiewoning vomt geen vaste inrichting in Nederland. 

Bron: Gerechshof ’s-Hertogenbosch, 15 april 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1219

Gepubliceerd in Nieuws

Begrip inkomstenverhouding wordt per 1 januari 2023 gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2021

Het begrip inkomstenverhouding wordt strakker geformuleerd. Veel voorbereidingen zullen nodig zijn om te komen tot een goede verwerking van lonen ook in internationale situaties (salary splits, wijziging premieplicht etc.).

Bron: Ministerie van SZW, 23 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Handreiking aanmelden als werkgever

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2021

De handreiking aanmelden als werkgever is uitgebreid met de situatie van de buitenlandse werkgever. Daar is een speciaal modelformulier ‘aanmelding onderneming buitenland’ voor te vinden op de belastingdienst.nl.

Bron: Belastingdienst, Forum Salaris, 22 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht pensioenartikel belastingverdrag Nederland-België voor inwoners van België met Nederlandse uitkering(en)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
22-04-2021

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij de Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

De pensioenartikelen in het belastingverdrag Nederland-België roepen regelmatig vragen op. Soms is het lastig om overzicht te houden als men voor een inwoner van België met Nederlandse uitkeringen moet bepalen of een heffingsrecht aan Nederland of aan België toekomt. Voor mij aanleiding dit op te nemen in een schematisch overzicht, waarin de uitkomst in 4 stappen kan worden bepaald.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Hooglerarenartikel in het Verdrag Nederland-België 2001: voldoende duidelijk?

Marjon Weerepas Geschreven door
22-04-2021

Auteur: Prof.dr. MJ.G.A.M. Weerepas, verbonden aan de Universiteit Maastricht, capaciteitsgroep Belastingrecht (marjon.weerepas@maastrichtuniversity.nl)

Het zogenoemde hooglerarenartikel in het Verdrag Nederland-België 2001 is al geruime tijd met het oog op de optredende discoördinatie van belasting- een premieheffing een doorn in het oog voor een bepaalde categorie grenswerkers. Immers ingevolge art. 20 Verdrag-Nederland-België 2001 is voor de eerste twee jaren sprake van een woonstaatheffing, terwijl inzake de verzekerings- ofwel premieplicht ingevolge Verordening 883/2004 een werkstaatheffing van toepassing is. Dit kan leiden tot voor- of nadelen. Deze kunnen onder andere ontstaan door het verschil in de toepasselijke tarieven. De tarieven van de Belgische inkomstenbelasting zijn bijvoorbeeld hoger dan de Nederlandse tarieven.(1) Het hooglerarenartikel is al verscheidene malen bij de Staatssecretaris van Financiën aan de orde gesteld. De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de herziening van de hooglerarenbepaling zal worden meegenomen bij de nieuwe verdragsonderhandelingen.(2) Overigens kent het OESO-Modelverdrag niet een met het hooglerarenartikel vergelijkbare bepaling; enkel een artikel betreffende studenten. België heeft recentelijk een standpunt ingenomen ten aanzien van de toepassing van art. 20 Verdrag Nederland-België 2001. In deze bijdrage volgt een bespreking van dat standpunt, mede in het licht van het Nederlands standpunt inzake voorkoming van discoördinatie.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Wetswijziging in België in verband met buitenlandse onroerende goederen

Sofie Van der Straeten Geschreven door
22-04-2021

Auteurs: Sofie Van der Straeten en Yves Cuypers, respectievelijk Senior Tax Consultant EY (sofie.van.der.straeten@be.ey.com) en Senior Tax Manager EY (yves.cuypers@be.ey.com)

Na meerdere veroordelingen door Europa aan het adres van de Belgische overheid in verband met de ongelijke behandeling van inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen ten opzichte van inkomsten uit Belgische onroerende goederen, paste België zijn wetgeving recentelijk aan. Door deze wetswijziging wordt bovengenoemde ongelijkheid weggewerkt en worden de onroerende inkomsten vanaf heden steeds bepaald op basis van een kadastraal inkomen, wat betreft de verhuur voor privégebruik of tweede verblijven, ongeacht of deze onroerende goederen in België of in het buitenland gelegen zijn.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Inwoner Portugal heeft geen recht op fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
22-04-2021

X kan niet aangemerkt worden als kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Ook niet als hij in Portugal geen belasting is verschuldigd. Hij heeft geen gering inkomen. Het Unierecht biedt geen recht op de algemene heffingskorting.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1457

Gepubliceerd in Nieuws