Rubriek: Belastingrecht

Verdragenoverzicht is geactualiseerd per 1 oktober 2016

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2016

Het Ministerie van Financiën publiceert ieder kwartaal een geactualiseerd overzicht van de belastingverdragen. Niet alleen de belastingverdragen zijn opgenomen, maar ook de Belastingregeling voor het Koninkrijk en verdragen waarin internationale gegevensuitwisseling is geregeld. Hieronder de link naar de versie van 1 oktober 2016.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Gepubliceerd in Nieuws

Informatie in 14 talen voor Europese arbeidsmigranten

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2016

De Inspectie SZW heeft op haar website in 14 talen vernieuwde informatie opgenomen voor personen die vanuit een EU-lidstaat, EER of Zwitserland komen werken in Nederland. De informatie geeft een korte beschrijving van alle acties die nodig zijn na aankomst in Nederland. Het gaat onder meer over inschrijving, aanvraag BSN en rechten en verplichtingen van werknemers en zelfstandigen en diploma’s.

Bron: http://ow.ly/uxrP304LVyp

Gepubliceerd in Nieuws

Pensionado's wonen in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2016

A en B, de ouders van belanghebbende X, zijn in 1989 geëmigreerd naar Spanje. A wordt in 2010 ziek en komt met B naar Nederland om te herstellen. Ze schrijven zich in in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). B overlijdt in 2011 en A enige tijd later. X krijgt een Nederlandse aanslag successierecht opgelegd. X is het met de aanslag niet eens. Volgens X woonden A en B in Spanje op het moment van overlijden. De rechtbank is van mening dat A en B op het moment van overlijden inwoners van Nederland waren. In Nederland lag het duurzame middelpunt van de persoonlijke levensbelangen. Daarbij achtte de rechtbank van belang: de inschrijving in het GBA, een gehuurd appartement voor onbepaalde tijd in Nederland, in Nederland wonende kinderen en dat een deel van de huisraad en persoonlijke bezittingen van Spanje naar Nederland waren overgebracht. Bron: Rechtbank Noord-Holland, 16 september 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7553.

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende is in zijn woonland belast voor zijn loon

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2016

X werkte in 2012 in loondienst op een binnenschip, voornamelijk in het stroomgebied van de Rijn. X stelt dat hij werkte op de schepen Perseus en Orinoco, waarvan de exploitant is gevestigd in België. X kon de rechter echter niet overtuigen dat hij op deze schepen gewerkt had en ook niet dat de schepen waarop hij werkte, geëxploiteerd werden door een Belgische exploitant.Volgens de rechtbank is op X de eerste helft van 2012 de Luxemburgse en de tweede helft van 2012 de Duitse sociale zekerheidswetgeving van toepassing geweest. Daaruit leidt de rechtbank af dat X gewerkt heeft voor een in Luxemburg respectievelijk Duitsland gevestigde onderneming. Op grond van het belastingverdrag met Luxemburg mag Nederland heffen over het inkomen van de eerste helft van 2012. Volgens het belastingverdrag met Duitsland heeft Duitsland weliswaar het heffingsrecht over het loon van de tweede helft van 2012, maar als Duitsland het loon niet belast, mag Nederland heffen. Omdat Duitsland niet geheven heeft, mag dus Nederland heffen. Het hele loon van X is belast in Nederland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 26 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6086.

Gepubliceerd in Nieuws

Gereglementeerde uitzendarbeid; toch Belgische bedrijfsvoorheffing (loonheffing) vanaf dag één?

Sofie Matthys Geschreven door
24-09-2016

Auteurs: Sofie Matthys (Sofie.matthys@mazars.be) en Pierre Van Heuverswyn, (pierre.vanheuverswyn@mazars.be) werkzaam als Tax Consultants bij Mazars te Gent

In principe dient een (Belgische) werkgever op het loon dat hij betaalt aan een werknemer bedrijfsvoorheffing in te houden en door te storten aan de Belgische belastingadministratie. Net zoals in Nederland betreft de bedrijfsvoorheffing een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belastingen. In de (gereglementeerde) uitzendsector was er langere tijd in België onduidelijkheid wie tot inhouding van bedrijfsvoorheffing verplicht is in grensoverschrijdende tewerkstellingssituaties, maar vrij recent kwam daaraan een einde.

Situatieschets

Een buitenlands uitzendkantoor beschikt over een erkenning(1) in België voor de uitzendsector. Dit uitzendkantoor zendt voor 2 maanden werknemers naar België op een werf in België. De vraag stelt zich of het buitenlands uitzendkantoor een verplichting heeft tot inhouding en doorstorting van Belgische bedrijfsvoorheffing.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Dubbele heffing over de verkrijging van aandelen als werknemer?

Eric Raeskin Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Eric Raeskin is als Consultant Tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (eric.raeskin@nl.ey.com)

Aandeelgerelateerde beloningen zijn om verschillende redenen een interessante manier om werknemers te belonen voor de verrichte diensten. Niet alleen voor grote multinationals kan een dergelijke beloningsstructuur interessant zijn maar ook voor het MKB of voor startups.

Een voordeel van een optie- of aandelenplan is dat het bijvoorbeeld:

- de belangen van de werknemer en werkgever bij elkaar brengt doordat de werknemer baat heeft bij een positieve ontwikkeling van de aandelenkoers;

- de mogelijkheid biedt om talentvol personeel aan te trekken terwijl de werkgever nog niet in de positie verkeerd om hoge salarissen te betalen (startups); of

- retentie: door blokkeringsregeling kan een werknemer langer aan de onderneming worden verbonden.

Aandeelgerelateerde beloningen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Een werkgever kan aandelen of opties verstrekken of hij kan bijvoorbeeld de hoogte van een geldbonus koppelen aan de aandelenkoers. De (internationale) belastingheffing over het voordeel van een aandeelgerelateerde beloning kan erg complex zijn, met name als de werknemer grensoverschrijdend werkt.

In deze bijdrage zullen wij ons richten op een aantal voorbeelden waarbij landen niet dezelfde heffingssystematiek hanteren waardoor dubbele belastingheffing of dubbele niet-heffing ontstaat. We proberen in deze bijdrage niet volledig te zijn maar we schetsen korte voorbeelden waaruit blijkt dat de fiscale wetgeving over de wereld lang niet altijd aansluit.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

ZZP-ers die grensoverschrijdend werken (deel 1): inkomstenbelasting

Jeroen Basten Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Jeroen Basten, als senior consultant tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie Business Tax Advisory (jeroen.basten@nl.ey.com)

In de komende reeks gaan wij in op de mogelijke gevolgen voor ZZP’ers die grensoverschrijdend werken. Specifiek gaan wij in op de situatie dat een inwoner van België als ZZP’er werkzaamheden gaat verrichten in Nederland voor een Nederlandse opdrachtgever. In deze editie behandelen wij deze problematiek vanuit het oogpunt van de Nederlandse inkomstenbelasting. In de komende edities gaan wij in op de loonheffingen, sociale zekerheid en arbeidsrechtelijke aspecten.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Heffingskortingen in internationaal verband

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen is werkzaam bij de Belastingdienst Buitenland, dit artikel is geschreven op persoonlijke titel

In dit artikel wordt de systematiek van de heffingskortingen voor verschillende groepen buitenlandse belastingplichtigen besproken. Tevens wordt ingegaan op een aantal knelpunten in de berekeningen.

Systematiek heffingskortingen

Bij de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn de belastingvrije sommen vervallen en daarvoor in de plaats de heffingskortingen ingevoerd. De heffingskortingen hadden een duidelijke systematiek: als men aan de voorwaarden voldeed, dan had men recht op een korting op de verschuldigde belasting en premie volksverzekeringen. Voor welk bedrag het totaal aan heffingskortingen werd verleend, was afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

De belastingvrije sommen verminderden het inkomen, waarna de belasting werd berekend. Dit leidde tot een verschillend voordeel bij belastingplichtigen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het voordeel door het progressieve tarief. Bij de heffingskortingen is het uitgangspunt dat het inkomen wordt vastgesteld, de belasting wordt berekend en daarna pas het bedrag van de heffingskorting wordt afgetrokken. Ongeacht de hoogte van het inkomen, zal bij gelijke persoonlijke omstandigheden een gelijk bedrag aan heffingskorting worden genoten. Dat was en is nog steeds het grootste pluspunt van de gekozen methodiek.

Voor de inwoners van Nederland een duidelijk herkenbare werkwijze, echter is dat ook nog het geval als we te maken krijgen met een niet-inwoner? Een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, een inwoner van Duitsland, België, Suriname, Sint Maarten of Aruba? En welke effecten heeft de verzekeringsplicht op de heffingskortingen?

Met het stellen van enkel die vragen, ben je er nog niet. Die antwoorden bepalen óf iemand aanspraak kan maken op een heffingskorting. Daarna volgt dan de vraag: Welk bedrag wordt verleend? Op deze relatief eenvoudige vraag kan eigenlijk geen antwoord meer worden gegeven, in elk geval geen antwoord dat je nog aan een burger kunt uitleggen.

Gecombineerde inkomensheffing, gecombineerde heffingskorting, arbeidsinkomen, afbouw heffingskortingen, fiscaal partnerschap, toetsniveau hebben allen invloed op de uitkomst. Maar vergeet daarbij ook niet: Waar leiden de verschillen tussen inkomstenbelastingdeel en premiedelen toe? En dan ook nog de tijdsevenredige herleiding van die delen? Wellicht nog in combinatie met het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd, die nog jaarlijks wordt verhoogd? Welk effect heeft migratie op de heffingskortingen in het kalenderjaar? En wat zijn de gevolgen bij uiteenlopende perioden van belasting- en premieplicht?

In de afgelopen jaren zijn de heffingskortingen ingezet als maatregel om inkomenseffecten te bewerkstelligen. Dat heeft geleid tot het maximeren en aftoppen van heffingskortingen. Ook is ervoor gekozen om deze tijdsevenredig te herleiden naar perioden van belastingplicht met ingang van 2016 (IB) en premieplicht met ingang van 2013 (PH).

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Gevolgen 30%-regeling i.v.m. vervallen fictieve dienstbetrekking voor commissarissen

Rachel van Dijk Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Rachèl van Dijk is als Consultant Tax verbonden aan Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven, sectie People Advisory Services (rachel.van.dijk@nl.ey.com)

Ik ga ervan uit dat u als lezer van dit vakblad op de hoogte bent van de inhoud van de 30%-regeling. Om deze reden ga ik in dit artikel niet uitgebreid in op alle finesses van de 30%-regeling. Kort gezegd houdt de 30%-regeling in dat indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een werkgever een forfaitaire belastingvrije kostenvergoeding (maximaal 30% van het fiscale loon) aan zijn werknemer kan verstrekken voor de extra kosten van het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De belastingvrije kostenvergoeding wordt geacht alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. In dit artikel behandel ik de positie van commissarissen (bij een NV of BV) en andere toezichthouders (bij een vereniging of stichting). Ik spreek alleen over commissarissen, maar bedoel beide categorieën toezichthouders.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016

Recente ontwikkelingen: BPM op importauto’s

Heleen Elbert Geschreven door
24-09-2016

Auteur: Mr. H.A. (Heleen) Elbert, Fiscaal-jurist, autobelastingspecialist, promovenda autobelastingen www.elbertfiscaal.nl.

Het laatste halfjaar is er een hausse aan uitspraken gepubliceerd over de BPM heffing bij importauto’s. Dit betreft met name de import van gebruikte auto’s. De BPM-problematiek bij nieuwe auto’s is namelijk niet voor veel discussie vatbaar. Wat is er aan de hand in BPM-land? En waar kunt u uw voordeel mee doen, of loopt u onverwachte risico’s? In dit artikel beschrijf ik een aantal recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Gepubliceerd in Vakblad 1, 2016