Rubriek: Arbeidsrecht

'In control' met behulp van site inspectie SZW

Carlo Douven Geschreven door
10-12-2016

De inspectie SZW heeft een duidelijke site/tool gemaakt die hulp biedt bij de toepassing van wet- en regelgeving voor eerlijk werk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wel en niet arbeidskrachten op de loonlijst. Uiteraard veel aandacht voor buitenlandse arbeidskrachten (personeel, ZZP, kennismigrant, SNA, aansprakelijkheid etc.)

Bron: zelfinspectie.nl

Gepubliceerd in Nieuws

De Europese Intra-company transfers-richtlijn treedt in werking op 29 november 2016

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2016

De intra-company transfers-richtlijn van de EU treedt op 29 november 2016 in werking. Deze richtlijn wijzigt de regels voor verblijfsvergunningen voor personen die binnen concernverband tijdelijk worden overgeplaatst vanuit een derde-land naar een onderneming binnen de EU. Op 28 november is ook de regeling uitvoering WAV hierop aangepast.

Bron: IND

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse ondernemers hebben onterecht premies betaald aan SOKA-Bau

Nicki Welchering Geschreven door
21-11-2016

Auteur: Nicki Welchering, als Rechtsanwalt werkzaam bij STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater (welchering@strick.de)

De machtspositie van de „Sozialkassen der Bauwirtschaft“ (SOKA-Bau) was in het verleden onaantastbaar, maar brokkelt nu ineens dramatisch af. Reden hiervoor is dat het Bundesarbeitsgericht (BAG) een aantal weken geleden met twee uitspraken de algemeen verbindendverklaringen van een bouw-CAO voor de periode tussen oktober 2007 en december 2011 en voor het gehele kalenderjaar 2014 heeft opgeheven. Deze stroken volgens de rechters niet met de juridische richtlijnen van de CAO-wetgeving. De uitspraak betreft naar schatting tussen de 700.000 en twee miljoen dienstbetrekkingen.

Gepubliceerd in Vakblad 2, 2016

Ministerie van SZW legt de WagwEU uit

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2016

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Het Ministerie van SZW heeft op 15 november 2015 een nadere toelichting bij deze wet gegeven.

Bron: Rijksoverheid.nl, Ministerie van SZW,, Publicatie 15 november 2016 

 

Gepubliceerd in Nieuws

Benchmarking in- en uitzendvoorwaarden van multinationals

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2016

Benchmarking van het bedrijfsbeleid bij internationale uit-en inzendingen van multinationals is van belang om te bezien of de arbeids- en uitzendvoorwaarden nog voldoen aan de actuele ontwikkelingen. Ook kan beoordeeld worden of de onderneming nog marktconforme voorwaarden kent die concurrend zijn in de markt. Onlangs is er een rapport van KPMG uitgekomen, dat een inzicht geeft in hoe multinationals hun human-resources programma toepassen.

Bron: KPMG

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever mag huisvestings- en zorgkosten werknemer uit minimumloon betalen

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2016

Het verbod op verrekeningen met het minimuloon en het verbod op volmachtverlening voor betalingen uit het wettelijke minimumloon is opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Onder voorwaarden wordt in het besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag toegestaan dat de betaling van huisvestingskosten en de premie zorgverzekering wel door de werkgever uit het minimumloon betaald kunnen worden met een schriftelijke volmacht van de werknemer. Deze aanpassing zou met name arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken moeten helpen aan goede huisvesting en zorgverzekering.

Bron: Staatsblad 8 november 2016, 2016, nr. 416, besluit 24 oktober 2016

 

Gepubliceerd in Nieuws

Inspectie SZW bestrijdt schijnconstructies en bevordert eerlijk werk

Carlo Douven Geschreven door
03-11-2016

De inspectie SZW heeft de resultaten en achtergrondinformatie van het project aanpak schijnconstructies 2014 en 2015 gepubliceerd. De aanpak begint tot steeds meer succes te leiden. Er is voor 2,2 miljoen euros aan boetes opgelegd. Ook de onderzoeken naar de naleving van de CAO's werpt vruchten af volgens de inspectie SZW en dragen bij aan eerlijk werk. De nieuwsberichten en het rapport inclusief informatieve voorbeelden vindt u bij lees meer.

Bron: nieuwsbericht Ministerie van SZW van 1 november 2016 en een nieuwsbericht van inspectie SZW van 1 november 2016.

 

Gepubliceerd in Nieuws

Wet Arbeid Vreemdelingen wordt aangepast aan Europese richtlijn voor seizoenarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2016

Het ingediende wetsvoorstel implementeert de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (richtlijn 2014/36/EU). De richtlijn harmoniseert de voorwaarden voor toelating en verblijf van seizoenarbeiders die worden toegelaten tot een lidstaat van de EU en vergroot de bescherming van de seizoensarbeiders. Voor seizoenarbeiders die voor een periode tussen 90 dagen en 24 weken naar Nederland willen komen, wijzigt de procedure. De vereiste tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning worden vervangen door de seizoenarbeidersvergunning. Dit is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid als seizoenarbeider. Verder creëert het voorstel nieuwe weigeringsgronden voor de toelating van seizoensarbeiders, zoals het niet betaald hebben van belastingen en sociale zekerheidspremies, risico op illegaal verblijf en postbusondernemingen. Gefaciliteerde toelating krijgt de de seizoenarbeider die al binnen een periode van vijf jaar eerder is toegelaten. Ook zijn er nog wijzigingen die de kwetsbare positie van de seizoensarbeider verbeteren ter zake van de huisvesting.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Grenseffectenrapportage 2016 Universiteit Maastricht (ITEM) is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
29-10-2016

Op 28 oktober 2016 heeft het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM) de Grenseffectenrapportage 2016 gepresenteerd. Ingegaan wordt o.a. op het belastingverdrag NL-Duitsland, erkennings beroepskwalificaties, ziekte en arbeidsongeschiktheid, kwalificerende buitenlandse belastingplicht, grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling door UWV, wet flexibilisering ingangsdatum AOW. Allemaal onderwerpen die de grensarbeider bijzonder maken en die in de dagelijkse praktijk tot problemen en administratieve lasten leiden voor grensarbeiders. Van een vrij verkeer van werknemers binnen Europa is nog geen sprake, er zijn nog vele belemmeringen. Vooral UWV krijgt voor de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling een veeg uit de pan.

Bron: Universiteit van Maastricht, ITEM

Gepubliceerd in Nieuws

Boetebesluit Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU is gepubliceerd

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2016

Het boetebesluit bevat beleidsregels vastgesteld voor de boeteoplegging in het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De WagwEU is op 18 juni 2016 in werking getreden wet en bevat een aantal bepalingen waarvan overtreding beboetbaar is gesteld. Als bijlage bij het besluit is een lijst van boetenormbedragen opgenomen. O.a. kan het niet aanwezig zijn arbeidsovereenkomsten, urenlijsten, bewijsstukken sociale zekerheidsbijdrage kan leiden tot een boete van 12.000 euro. In het besluit is ook opgenomen wat boeteverhogende omstandigheden zijn en wanneer de boete gematigd kan worden. 

Bron: Staatscourant 5 oktober 2016, nr. 53078

 

Gepubliceerd in Nieuws