Rubriek: Arbeidsrecht

De praktische toepassing van de ICT richtlijn

Natasha Laarabi Geschreven door
25-02-2017

Auteur: Natasha Laarabi, Manager immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (natasha.laarabi@nl.ey.com)

Nederland heeft de Europese richtlijn voor Intra Corporate Transferees geïmplementeerd. De richtlijn heeft consequenties voor bedrijven die werknemers van een land buiten de EU uitzenden naar een EU lidstaat. Voor werknemers die binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen, kan voor een maximale periode van drie jaar een ICT vergunning worden verleend.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Nadere uitwerking WagwEU in Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Fraukje Panis Geschreven door
25-02-2017

Auteur: Fraukje Panis, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP (fraukje.panis@hvglaw.nl)

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (de WagwEU) in werking getreden. De wet bevat de minimale “harde kern” arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het minimumloon of het minimum aantal vakantiedagen, waar een naar Nederland gedetacheerde werknemer aanspraak op kan maken en die aldus door zijn (buitenlandse) werkgever dienen te worden toegepast. De WagwEU bevat daarnaast diverse maatregelen waarmee de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan controleren of deze “harde kern” arbeidsvoorwaarden ook daadwerkelijk worden toegepast.

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017

Bonusplafond ook voor bedrijven die na Brexit zich in Nederland vestigen

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2017

Bedrijven overwegen om vanuit Londen naar Nederland te komen, mede in verband met de mogelijke Brexit. Minister Dijsselbloem heeft vragen beantwoord van GroenLinks over het Nederlandse bonusplafond voor deze bedrijven. Dijsselbloem stelt dat de Nederlandse regels van toepassing worden voor deze bedrijven als ze zich in Nederland vestigen, dat geldt ook voor het bonusbeleid.

Bron: Minister van Financiën, 17 februari 2017, nr. 2017-0000027135

 

Gepubliceerd in Nieuws

Meldportaal voor naar Duitsland uitgezonden werknemers is online

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2017

Op grond van het ‘Mindeslohngesetz’, het ‘Arbeitnehmer Entsendegesetz’ of het ‘Arbeitnehmerüberlassungsgesetz’ moeten naar Duitsland uitgezonden werknemers door niet in Duitsland gevestigde bedrijven aangemeld worden. Het electronische meldportaal is met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Bron: meldeportal-mindeslohn.de

Gepubliceerd in Nieuws

EU-richtlijn seizoenswerkers van buiten de EU treedt waarschijnlijk in werking per 1 juli 2017

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2017

De Minister van SZW heeft vragen beantwoord over het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn voor seizoenswerkers van buiten de EU in de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet. De Minister streeft naar inwerkingtreding uiterlijk 1 juli 2017. Dit is later dan gepland, omdat de Europese Commissie niet akkoord ging met het Nederlandse voorstel het toelatingsquotom op nihil te stellen. De sector waarvoor de wijziging geldt is beperkt tot de land- en tuinbouwsector.

Bron: Kamerstuk 34590, nr. 6 van 31 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer of zelfstandige in België? Vraag de Commissie Arbeidsrelaties

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2017

In België speelt ook de vraag wanneer bij een arbeidsrelatie sprake is van een werkenemer of een zelfstandige. Een vergelijkbaar punt als bij de Nederlandse Wet DBA-problematiek. Bij België kan ook een beoordeling vooraf gevraagd worden bij de Commissie Arbeidsrelaties.

Bron: FOD Sociale Zekerheid, E-news, 31 januari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe richtlijn voor Intra Corporate Transferees naar de EU – de ICT Vergunning

Dominique Coenen Geschreven door
26-01-2017

Auteur: Dominique Coenen LLM immigratiejurist en partner bij Expat Management Group in Amsterdam (coenen@expatmanagementgroup.com)

Op 29 november 2016 heeft Nederland de EU Richtlijn 2014/66/EU geïmplementeerd. De richtlijn heeft als doel het harmoniseren van de toelatingsvoorwaarden naar en binnen de EU van derdelanders die worden overgeplaatst binnen een groep van ondernemingen. De Nederlandse implementatie heeft gevolgen voor de bestaande nationale werk- en verblijfsvergunningstrajecten, zoals de regeling betreffende overplaatsing binnen concernverband en de kennismigrantenregeling.

Gepubliceerd in Vakblad 4, 2017

Trends in grensoverschrijdend werken: naar meer flexibiliteit in uitzendbeleid

Charlotte Menting Geschreven door
26-01-2017

Auteur: Charlotte Menting, Junior HR consultant global mobility bij Boxx global expat solutions (Charlotte@boxx-expat.com)

Het managen van internationale uitzendingen is een complexe aangelegenheid, continu onderhevig aan veranderingen op de (internationale) arbeidsmarkt. Dergelijke veranderingen maken het noodzakelijk dat organisaties de beleidsstukken, die ten grondslag liggen aan het managen van internationale uitzendingen, mee veranderen om de aansluiting op de internationale arbeidsmarkt te kunnen blijven behouden. In onze recente White Paper over trends in grensoverschrijdend werken lieten we al zien dat er een duidelijke verschuiving plaatsvindt naar alternatieven voor de traditionele, langdurige uitzending.

Gepubliceerd in Vakblad 4, 2017

Europese richtlijnen gaan ook voor zeevarenden gelden

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2017

Een aantal Europese richtlijnen, o.a. over bescherming bij insolventie, collectief ontslag, overgang onderneming, waren niet van toepassing voor zeevarenden. De richtlijn zeevarenden (Richtlijn (EU) 2015/1794) wijzigt dat. Het wetsvoorstel tot implementatie van deze richtlijn is ingediend.

Bron: Rijksoverheid.nl, Minister van SZW en Minister van VenJ, 25 januari 2017.

Gepubliceerd in Nieuws

Reisbesluit Buitenland is dit jaar ingrijpender aangepast

Carlo Douven Geschreven door
19-01-2017

Het reisbesluit buitenland voor ambtenaren is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. De wijzigingen gaan verder dan de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing van bedragen. Het besluit is van belang omdat de genoemde vergoedingen ook voor werknemers vrijgesteld zijn, op een enkele uitzondering na.

Bron: Staatscourant, 31 december 2016, nr. 68974

 

Gepubliceerd in Nieuws